Giáo trình tiền tệ - Chương 9

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
359
lượt xem
154
download

Giáo trình tiền tệ - Chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mức cầu tiền tệ là Tổng khối lượng tiền tệ cần để đáp ứng nhu cầu trao đổi và tích lũy của các chủ thể trong nền kinh tế, trong điều kiện giá cả và các biến số vĩ mô cho trước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tiền tệ - Chương 9

 1. CHÖÔNG    6:CUNG  CAÀU         –                 EÀN       TI TEÄ
 2. I   öùc  A À U   EÀ N   ­M C TI TEÄ : 1/Khaùini :     eäm   Möùc  caàu i t l Toång  teàn eä aø  khoáil ng i t caàn   öôï teàn eä  ñeå  ñaùp öùng  caàu r ñoåi nhu  tao    vaø í l cuûa  tch uõy  caùc  chuû  t tong  heå r neàn  nh eá,tong  ki t  r ñi ki gi caû  caùc  eàu  eän  aù  vaø  bi soá  m oâ  töôùc. eán  vó  cho r C.6 Cung ­ Cau tien te 2
 3. 2. Caùc Lyù thuyeát veà möùc caàu tieàn teä: a. H oï t c huyeáts  oá  l ng i t öôï teàn eä  cuûa  s Fi her: M .V = P.Y M = P.Y / V Tr ong ñoù: H aï cheá: n  M: Möùc caàu tieàn -Toác ñoä löu thoâng V: toác ñoävoøng quay tieàn tieàn teä teä khoâng ñoåi (haèng P: Giaù caû soá) Y: Toång saûn phaåmquoác -Laõi suaát khoâng daân aûnh höôûng ñeán möùc caàu tieàn C.6 Cung ­ Cau tien te 3
 4. b.H oï t   c huyeátteàn eä   i t cuûa  .M arx: K    Khoáil ng i caàn hi   l t  öôï teàn  t eátcho öu hoâng r tong  m oätt   nhaátñònh hìt l t  hôøikyø    t  yû eä huaän    vôùi toång  aù  haøng  gi caû  hoaù,dòch   öu hoâng    vuïl t vaø yû eä  t l nghòch   oác  l t vôùit ñoä öu hoâng  cuûa  teàn eä r cuøng hôøikyø. i t tong  t   +  Toång  aù  haøng  gi caû  hoaù,dòch  ?   vuï +  Toác  l t ñoä öu hoâng  cuûa i t teàn eä? C.6 Cung ­ Cau tien te 4
 5. Tröôøng  p i chæ  höï hi chöùc  hôï teàn  t c  eän  naêng  phöông i l t teän öu hoâng,khoâng höï hi chöùc    t c  eän  naêng phöông i t teän hanh oaùn: t H Kc = V Tr ñoù: ong    ­   Kc:Khoáil ng i caàn hi  r l t  öôï teàn  t eáttong öu hoâng r tong  1 hôøiky nhaátñònh;   t   ø    ­H:Toång  aù  haøng      gi caû  hoaù öu hoâng r c l t tong uøng   t    hôøi kyø; ­V:Toác  l t    ñoä öu hoâng i t tong  teàn eä r cuøng hôøik t  yø C.6 Cung ­ Cau tien te 5
 6. Tröôøng  p i t c  eän  2  hôï teàn höï hi caû  chöùc naêng  phöông i l t teän öu hoâng  chöùc  vaø  naêng phöông i teän  thanh oaùn: t H −C + D − B Kc = V Tr ñoù:(       teân) ong   Kc;H;V:nhö r ­C:Gi tò  mua      aù r HH  baùn  chòu r kyø  tong  nhöng ñeán  n haï  t  hanh oaùn  nhöõng  ø  t ôû  ky sau; ­D:Gi tò  mua      aù r HH  baùn  chòu  nhöõng yø r   ôû  k töôùcnhöng  ñeán  n hanh oaùn  k naøy;   haï t t ôû yø  ­B:Gi tò  mua      aù r HH  baùn hanh oaùn  t t baèng  töø r kyø. buø r tong  C.6 Cung ­ Cau tien te 6
 7. Baøit  aäp:  Gi söû  Quoác  a  coù  aû  ôû  gi X  caùc  leäu: soá i +  Naêm   döïki l   y    eán aø: ­ Toång  aù  gi caû  l t HH öu hoâng:9000 yû    t $; ­ Toác  ñoä öu hoâng i t bì quaân aø   voøng/ l t teàn eä  nh  l :2  naêm ; ­ Gi tò  aù r HH  ua  m baùn  chòu hanh oaùn  t t naêm   l   t $; y+1 aø:150 yû  ­ Gi tò  aù r HH  ua  m baùn  chòu hanh oaùn  t t naêm   l   t $; y+2 aø:50 yû  ­ Gi tò  aù r HH  ua  m baùn hanh oaùn  töø r kyø aø:80 yû  t t buø r tong  l   t $; +  Naêm   1  soá i y­ coù  leäu: ­ Gi tò  aù r HH  ua  m baùn  chòu,t  hanh oaùn  t naêm   l   t $; y aø:280 yû  ­ Gi tò  aù r HH  ua  m baùn  chòu,t  hanh oaùn  t naêm   l   t $; y+1 aø:90 yû  Xaùc ñònh khoáil ng i caàn hi   l t  öôï teàn  t eátcho öu hoâng  naêm  y? C.6 Cung ­ Cau tien te 7
 8. Baøigi :   aûi  C  150  50  200 yû  =  +  =  t $;  D  280 yû  =  t $;  B    t $; = 80 yû  9000 − 200 + 280 − 80 Kc = = 4500 2  Vaäy:Kc  4500 yû    =  t $              C.6 Cung ­ Cau tien te 8
 9. c. Hoïc thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa tröôøng phaùi Cambrdge  Ti coù  t eàn  2 huoäc í tnh:  Phöông tieän trao ñoåi ñeå giao dòch. Do vaäy m öùc caàu giao dòch phuï thuoäc vaøo soá löôïng caùc giao dòch vaø chuû yeáu vaøo thu nhaäp danh nghóa.  Phöông tieän caát giöõ taøi saûn. Neáu vieäc naém giöõ tieàn laøm taøi saûn taêng leân seõ laømcho m caàu tieàn taêng öùc vaø voøng quay cuûa tieàn giaûm Laõi suaát coù aûnh höôûng . tôùi m caàu tieàn teä. öùc Tr ong  ñoù:  C oâng höùc: t -Md: Möùc caàu tieàn Md = k .PY -K=1/V laø moät haèng soá -PY: Toång thu nhaäp danh nghóa C.6 Cung ­ Cau tien te 9
 10. d.H oï t   c huyeátteàn eä   i t cuûa  K eynes:  N göôøit coù  ñoäng  naém   öõ i  a  3  cô  gi teàn: - Ñoäng cô giao dòch - Ñoäng cô döï phoøng - Ñoäng cô ñaàu cô  Taøis   aûn  daân  goàâm   l ai tieàn cuûa  cö  2 oï : vaø traùi khoùan. Vieäc daân cö löïa choïn naém giöõ loïai taøi saûn naøo phuï thuoäcvaøo lôïi töùc döï tính maø ngöôøi ta coù theå nhaän ñöôïc khi naém giöõ loïaiTS ñoù C.6 Cung ­ Cau tien te 10
 11. H aøm  oá  t ch i m aëtcuûa  s öa hí teàn    K eynes: Md / P = F (i, Y ) Tr ong  ñoù: Md: Möùc caàu tieàn - + P: Giaù caû i: Laõi suaát Y: Toåàng saûn phaåm xaõ hoäi Theo quan ñieåmcuûa Keynes Möùc caàu tieàn khoâng chæchòu aûnh höôûngbôûi thu nhaäp, m coøn chòu aûnh höôûng cuûa laõi suaát aø vaø saûn löôïng C.6 Cung ­ Cau tien te 11
 12. e.H oï t   c huyeátteàn eä  eän  icuûa   i t hi ñaï  Friedm an: Haøm   caàu i t teàn eä:  M  = f (Y , r − r , r − r , ∏ e − r ) d + - - -  p   b m e m m Tr ñoù:Y:Thu  ong      nhaäp höôøng  t xuyeân r :Lôï öùc   í veà i t   m   it döïtnh  teàn eä  r :Lôï öùc   í veà r   eáu b  i t döïtnh  taùiphi r :Lôï öùc   í veà  phi e  i t döïtnh  coå  eáu Π e:Tyû eä aï      í   l l m phaùtdöïtnh ï “ t ng Lyù huyeátcaàu aøisaûn”phaân í chi höôùng aùc    t     tch  eàu  t ñoäng  cuûa  caùc  nhaân oá ôùimứ t t   C.6 Cung ­ Cau tien te 12
 13. Caùc nhaân oá  t aûnh  höôûng ôùim öùc  t   caàu  teàn eä: i t Theo quan  eåm   ñi cuûa  lon  Mit Fredm an,teàn  i  i cuõng  baát nhö    kyø aøisaûn  t   naøo,do    vaäy  noù  chòu aûnh höôûng    nhaân  bôûi3  toá:   Thu nhaäp höôøng  t xuyeân g Chiphícô        hoäicuûa  eäc  vi naém   gi teàn öõ i c Taâm  yù,t   l  hoùiquen  sôû  vaø  t ch  hí cuûa  coâng  chuùng uy  eân,quan  eåm   r nhi   ñi cho aèng aõis l  uaátí   taûnh höôûng ôùim öùc  t   caà i t khoâng  c öïñoàng ì cuûa  eàn eä  ñöôï s   tnh  caùc nhaø  nh eá  eän  i ki t hi ñaï. C.6 Cung ­ Cau tien te 13
 14. I­Möùc  I  cung i t teàn eä: 1.Khaùini     eäm : Möùc  cung i t l teàn eä aø  toång khoáil ng   öôï caùc  phöông i teàn eä  teän i t t c eá r l t höï t tong öu hoâng  vaø  c  ñöôï naém   öõ    gi bôûi caùc chuû heå r neàn  t tong  ki t nh eá. C.6 Cung ­ Cau tien te 14
 15. 2.Caùc    pheùp  m öùc  ño  cung i t teàn eä: Ngöôøit phaân  a haønh   a  chi t caùc khoáiteàn   i khaùc nhau  phuï vuïcoâng aùc  ñeå  c    t quaûn yù l vaø  eàu i : ñi teát  Nguyeân aéc  t cuûa  eäc  vi phaân  a: chi • ­Caên  vaøo í l   cöù  tnh oûng  cuûa caùc yeáu oá  t caáu haønh t l khaû  t (öùc aø  naêng chuyeån  hoaù a  r teàn  aëtnhanh  chaäm ) i m   hay  ; • ­Caên  vaøo  öùc  nhaï caûm     cöù  m ñoä  y  cuûa caùc  yeáu oá  t caáu haønh    t vôùicaùc  eán  vó  oâ; bi soá  m • ­Caên  vaøo    cöù  khaû naêng quaûn yù  l cuûa  NHTW . C.6 Cung ­ Cau tien te 15
 16. Pheùp  m öùc  ño  cung i t teàn eä M1:goï aø  eàn  p hay i gi dòch)   il Ti heï ( teàn  ao  Vôùi  =  +   M1  C  D Tr ñoù: ong  ­ C:Toång i m aëtnaèm     teàn    ngoaøiheä hoáng      t NH, goàm : +  eàn  aáy Ti gi +  eàn  m   Ti ki khí ­ D:Ti göûit   eàn   hanh oaùn aï  t t t iheä hoáng  NH. C.6 Cung ­ Cau tien te 16
 17. M2:Ti r   eàn oäng VôùiM2  M1  Ti göûicoù  haï  i göûi    =  +  eàn    kyø  n,teàn                                            i   eäm   caùc  teátki vaø  chuaàn eä  t khaùc M3:Ti m ôû oäng   eàn  r • Vôùi  =  +  eàn    M3  M2  Ti göûikhaùc L:Ti t     eàn aøisaûn VôùiL  M3  caùc    =  +  chöùng  khoaùn ngaén  n haï C.6 Cung ­ Cau tien te 17
 18. c/Quaù rnh    tì cung  öùng i t r l teàn eä a öu  thoâng: Khoáil ng i cung   öôï teàn  öùng goàm  i do  teàn  NHTW  phaùthaønh    vaø  buùtt do  t  eä  heä hoáng  NHTG aï r   vaäy, t o a.Do    töông öùng  2  coù  quaù  tì cung  rnh  öùng i nhö  teàn  sau: C.6 Cung ­ Cau tien te 18
 19. Ngaân  haøng  ung  Tr Öông: ­NHTW  aø  quan    l cô  ñoäc quyeàn  phaùthaønh    teàn  aáy,teàn  m    r 1  i gi  i ki khítong  quoác  a.Boä  gi   phaän i naøy  c  il Ti Tr Öông  teàn  ñöôï goï aø  eàn  ung  hay  eàn  Baûn Cô  Ti Teä) Ti Cô  ( Soá  eàn  . Ta  t phaân  eät coù heå  bi :      =  +         R  RR  ER    MB  C  R   vôùi    =  +  Tr ñoù: ong    C:Ti maët   eàn  ; R:Toång   r tong  t   döïtöõ r heä hoáng  NH RR:Döïtöõ       r baétbuoäc ER:Döïtöõ höøa    r t C.6 Cung ­ Cau tien te 19
 20. Hoaëc ngöôøit coøn   a  phaân  eätnhö  bi   sau:           =  N  MBD         MB  MB +  Tr ñoù: ong   MBN:Cô  teàn      soá i khoâng  ( nh haønh  keânh  eäp   hò  vay Hì t qua  nghi vuït töôøng  ôû,t töôøng    r m  hò r hoáiñoaùi )  MBD:Cô  teàn  ( nh haønh  keânh  vay      nh      soá i vay Hì t qua  cho  ñoáivôùiChí Phuû,cho  ñoáivôùiNHTG)   vay      C.6 Cung ­ Cau tien te 20
Đồng bộ tài khoản