intTypePromotion=1

giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 1

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
202
lượt xem
62
download

giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ con Nhật Bản hiếm khi sử dụng kính ngữ cho đến khi chúng đến tuổi thanh thiếu niên, tuổi mà chúng phải nói theo cách của người lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 1

 1. nENG MIAT GUO TRilm • DUNG CHO NGlfOI VIET NAM . •••• "," ? " NHA XUA T BAN GIAO Due
 2. --GIAo TRINH TIENG NHAT' • • DUNG CHO NGUOI VIET NAM . QUYEN 1 Nguyen tlie va !1l(Ong dan: Giao sll: MIKIO IMAI Bien sorpz: HAo (chit NGUYEN VAN bien) TRAN SON DANG KIM DUYEN NGUYEN THANH.TAM . NHA XDAT BAN GIAo D()C HA. N(H 1992
 3. tf:t < Q~~ ib~*i"t.J> 5 (:."::1:: *I:t 23 :: :'1:: C.6l)""(",:t""t~itlv 25 96 29 100 32 103 35 105 110 48 117 52 28 ~t::.. J.;.t::..lJ'''?t::. 121 c. tJ; ib IJ I:: ~ i"lJ' 54 29 h G I1J 0) It"? t::. :. 125 128 58 130 < 62 h L. V:P '52 Table of conjunctions 134 135 i" '5 L. Table of counters 67 136 (:."'5 71 L. Table of verb conjugation 138
 4. •••••••••••. =--------------------------------- s *m: r fk;tj~iUI~:,f;:/J\~ l 1 ~;tj~t:tl-Cfj:~ J b;tj~Q ~~OO,~OOAA,~.AA~~
 5. L(JINOIDAu Hijn nay m6i quan hj giao luu van hod, kinh ti giita Vijt Nam va Nh~t Ba~ dang ngay cang ph at trMn. lJi gop phdn thuc day mai quan h? nay, vi?c dao tpo nhi2u ngu01 biit tiing Nh{it ltl riit can thiit. Tiing Nh~t ltl mrt thu tiing kho va phuc t(lp. Qua nhiJu nam lam cong ttic giang d(lY va nghien cuu Jiing Nh{it chung toi co mrt nai ban khoan lillilm thi nao tli co mrt tai !ifu hfiC tiing Nh{it thich h(Jp, dl h(Jc, dl nh6' cho ngldli Vi?t Nam. Trong tinh hinh tlo chung toi tid tiin hanh sO(Jnthao va m(lnh d(ln cho ra milt b(ln tI(Jc t{ip stich h(Jc tMng Nh{it cho ngu01 Vi?t Nam. Stich co ciiu truc: Bai khoti mau diu tit m6'i chit Han. Gitio trinh sO(ln theo ciiu truc -+ -+ -+ nhu tren dJ tifn cho vijc thllc hanh giao tiip theo cdc tinh hu6ng trllc tiip. Vi v{iy h(Jc theo gitio trinh nay chung ta se nghe va noi riit thu~n l(li va nhanh chong dpt tlu(1c kit qua tat. Trong quti trinh sO(ln thao chUng toi tid nh{m tlu(1c Sll giup i/ll cua KOKUSAI KORYUKIKlN Nh~t Ban, lJ(li su qutin Nh~t Ban t(li Vi?t Nam, Br gitio dfl.Cva tlao t(Jo, Nha xuiit bizn Gitio D{IC, tr«(/Ilg D(li h(Jc Ngo(Ji Thuo.ng va tI(ic bi?t ld gitio IMAI MIKlO cimg trung tam Ilghien cuu va Slf dao t(Jo tiing Nh~t SENDAGAYA TOKYO Nh{it Ban. Nhan tlay chung toi xin chan thanh cam un ctic cu quan va gitio su lMAl MIKlO ad giup till chung toi "oan thanh cuOn sach nay. V6'i hiiu biit con h(ln chi va thM gian gap rut nen kMng sao trtinh khoi su xuiit, riit mong S~l'quan tam va giup till cua ctic b(ln. cAe TAc GIA
 6. a- ~J: iJ~ ~ < It:: Iv ~t:.-r-tf-t:t L~ LI9> LJ: -c: c: ~LT-tt.:t t=.' tj 0 l?~ l?19> l?J: t;:. l? "':) -C .!:: lia~~lt IJ J: t? ~ t? 19> it. I:: ~ tl (J) Ii 0 b "" l;i ~19>'5 LI9>'5 ;t.7j.U&9t IJ 19>? l? 19>'5 J: ~ I ~J:? L-J:? .n b t? ~ 6 l?J:? I)J:? 5
 7. I _.' (, ~ , \" f rv t - ....•. " !J ~ ~J~ - {? '-- '- '- .. ........... ......... . .; ........ . .. . . . .. ..... - .. ..... ... . ........... . , .~Y.9'.:.:' ....~y.? .~ •••••• 0 ~ ••• 0 •• ... ~Y.~ ... ~y.Y.... ... ~Y
 8. - 1 '()) 7
 9. r;7x;t jJ-:¥~J7=l 17 7-{ ~oy ~:=r.. =\'-3 q:- ~ Jr :=I -tf:JXi!/' yoy jJ /' Y:=r.. Y3 Toy ~T;/7 ~YA-e )-:' T:=r.. T3 '/ /'\ [::" ~ ~ 7 -7T'/7'- J-. .::.~ '::'3 '::';:1. y3 y~ Y:=r.. T'::'~* / 7' ~ /, l::" if- /, l:: 7""* 7:r.. 7-{ 7* .... 1>. ;J. .::c "7 7-f 7-:r.. -y ;:L 3 :7 !J t:J Iv V 8
 10. _._.- -- ....._-_ . ... 7" J.r# :f -\' :f ..:J.. ;f 3 + ~. -If J ........ ............ ............ . ........... ........ ....... . Oft ••••• • 0 •••••• .. ..9.!... ..Q~ .. .. .. .. ...~y.~ ...~Xl!......~y'q... ... 9~ ..P'q . ..~~ - +t.. :/' --ti 'J" 7-.." ....... , ""1'" """ .... ..... " . ~ -\' ~3 ~ .:1 0'0 ••••• Ze zo za ...,Ii.... ..~~ ... .......... ........ ............ ......... . . ........... ........ " sMa sho shu ............. ......... ... ........... . .9" 1.:' ''J'' -,' r" T ., ..... .. o. , , t' "'1" tj , •• .1 •••••• I It ••• da... ... ........ ... .... do Ii... 2U de 1- =:1 -=r -\' , '1-'::2 • to., "1 ••••• . _-- -- . '" ;t. eha chu cho 7" t:" - -_. . " J ~ .. ........ ........ "- . ,.' ..... , ...... ...... ba be bo bi ......... bu __ 0"', "0'0" 0""0" o. "'0" '" [Y -. -=- -=- . '1'" ':='.::L 3 ~ . . . ( . . nya . . . .. . .. . . . nyu nyo . -_. ----- -.~- . .. .. . 0 I if '7° ..---.: }\ l::0 ........ .. ...... . .. ... , • 0.1. to " • 0' •• , • ..p.~ ..Pi.. ..P~... .p.~ .. ~ .. .. .. t "'\' .~hyo~ :I t;;J... I . : hya hyu .. ... I r"~-~ I" .• " .••••.•••••.••• I r ~:; .._.~~- .. I ~;3 , / , -- -\~ -;:L ' ',' ,. gy'~ QY.~.. .. qy'~ .. /...... .." j L.._ .. ..__ __ I" .~X ~ ~.Y~.. / .~x.q. j I .~ .~ . .~ .: ! I.. ~ ~ .. ~ .. ~ .. ~ I) I ') -\"' 1):3 -=z.. I. ,.J~ I . .J.Y. , J.Q . ..r.Y.? fY
 11. 74;f"/' -r47 1J:l-7 7 =-7- 1 --....-. .- ---- . -----_.--- . (~ ~ ~-- ::z-t:- 747-?lj-A 7-~- 7-17-~- 2 4 3,/~ 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản