intTypePromotion=3

giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 5

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
150
lượt xem
57
download

giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều này là do anata được sử dụng để đề cập những người có địa vị bằng hoặc thấp hơn, và thầy của mình thì có địa vị cao hơn. Đối với nhiều người nói tiếng Anh, việc đưa watashi-wa hoặc anata-wa vào đầu câu tiếng Nhật là điều thường xảy ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 5

 1. cbO);tv'iJ~I'J: jOb L.6iJ~..:>tc-eTiJ~o : l'J:v', ( ) -eTo /I~~ .. v'v'*-, ( ) -e lJco (\.&., •• tc 7" A H'J: ~ ts ~iJ~"'? -eTiJ~o .. ~ : .1 . • l'J:v', ( ) -eTo .1 ,:.~~ .. _ ... v'v'*-, ( ) -e L.tco ~~
 2. 1 tJ~It'b * 5 ~t~t::.11 ~ ':'1;:fT~ L.t::.tJ~o ~ (1) 5 bt::. L.11 !J - ~ Iv ~ It'~ L.J:I;:T L.~I;:ff~ * ~ (1) \ L.t::.o -t L.-C T L.~-jt~ * L.t::.o .e~~ ~ - -t 5 -r:TtJ~o ~t. !J-~Iv~ TL.~S~~~~~*~Iv-r:L.~ob~ L.11!J ~ Iv(1)T L.t-jt~* - L.t::.o ':'I'!~ L. (:.'lvt~ TL.~-jt~~ L.t::.tJ~o 777':/ ;tv~ (:.0(:. It'tJ~~-jt~* L.t::.o ':'I'!~ L. jOlt' LtJ~"":)t;:~TtJ~o =,:,;:" ". .:....:.::7.'C,.. 777':/ 11It'. (:.'"(t jOIt' L.tJ~"":) t::. ~To 1l:~ T L.tJ~S~ -r:TtJ~o ':'I'!~ L. --- ~t~t::.11 777':/ 111t'. (:.'"(tS~ ~To ':'I'!~L ':'Iv (:.. J3 5 V J:: L.J:I;: T L.~ I;:fj' ~ ~ L.J: 5 tJ~o It'"":) (1) :g 1vt51;: jOlt' L.1t.' TL.~il~~ ~ *To 777':/ 5 VI1 It' -t il~L.1t' ':'Iv (:.. S J:: It'It' '"(:'Tt1o t -r:To (1) ~ * L. J: 5 '"(:'11. (:..J:: 5 V ':'I'!~ L. fj'~ 777':/ It'. It,It'~T 11 0 X 2 77 7.':/ ~ Iv 11 !J ....••~ Iv (:.It'"":) L.,}:I;: T L.~I;:fj' ~ ~ L. v'tJ~~~ t::.o -tV"C. TL.~-tt~*L.t::.o ~0(:' ;tV(:. ~J:: 50 .:. ""~ L.t::.oil~nl1 TL.il~ (:.-ctS~~To 1:f~L.~Iv(:.It'"":)L.J:I;: TL.~I;:ff~*To -t L.-c -r:t ~T L.J: I;: -il~S~ ~ (:.It'"":) * v L. J: I;: ......• L. J: 5 '"":l 54
 3. BQ phim iy hay. tJ~0t~\!-to _____ 1 ~ I tJ~0t~\!-ttJ~o Chi~c dai iy c6 d~t khong? tJ"'0t~\!-ttJ.,.o. _____ 1
 4. 5 Q~It' An 80 ~5~ t6i qua ~-ct T~~~ Sukiyaki r4t ~.t::5 It~ du lich sAng nay /{.-T -1- t;: o:n." It ' ti~c, lien boan vui TA~ ki~m tra ~-'r~ 80 sO' mi am, b~nh V.t5~ ~~ thit b\lng d ngil' ;tv tom It'iI~ d m\l'c ~ IvtS (m~) Ginza (dja danh) 1t'-til~L1t' bjn r~n L-.tl;: ... ~1t'"":> cung vOi L-.t l;:fT~ '£ L-.t 5 cung (Ii nao It'"":> va -tL--C rai T~ th~ (!ff~) thkb ""('b J. nhl.ll1g, the nhU'llg Cao Hao (thich) Hi~u 56
 5. c Itv'""C:-ro .::n ( ) c Itv'-Z;To 1 '::nl'j: a * b I'j:v' ~;I'j: ~:. ( ) ~ ~ -ripo *To ~.:c:. I;: *-.Iv V
 6. 1a ~'"(t~"':)v') *~(1)1j.~To 51i bt=.l.A;t (~J: - bt"C.Lli*tl~(1)1j.t=.v'-Z;To :.;.n,: I" bt=. l.A'i ~1'iIv~tt"'~To (jOtltl~tl~T~ ~ Ltd - '-'. - .- .:.... . -". -- ..... - ".' b t=.L l'i ::."i Iv tl~tt '" t=.v' -Z;T (lJ!i~iL - I 0 v l::~)bt=. LI'i 7'v l::"~ J!~To (jOt L~v'7 -'4.,,\'S~S' ~( ) a- (1) .7}. ~ T - ( ) tl~(1) .7}. t"C. It , -Z;T I 0 ( ) a-tt"'*T - ( ) tl~tt"'t"C.It\,.t"To ( ) a-~1j.*T - ( ) tl~~1j.t=.v'"t"To 1,,* b ~tlt=.li tll;:tl~ (1).7}.t=.v'i!Ttl~o l'i v', b t=.L l'i ::r - l:: - tl~ (1) j. 1 t=.v 'i!T a v'v'*-, bt"C.LI'i tll;: t (1)1j.t"C. ~ ~ ~-ltlvo < ':'Iv Ii Iv ~ tl t=.I'i *-v' tl~tl~J!t"C. -Z;Ttl~o It' I'J: ', bt=. L Ii *-v,tl~tl~J!t"C.", i!To v v'v'*-, bt=.Lli tll;:t J!t=. -"J ib tl t.:.I'J: t~ I;:iJ~ t:. It'-Z;TiJ~o 5 L v'"* iY.Jt~t.:.fi t~\':7J> bt=. Lli [ ] t"C.'-Z;To V t.:. v '--C:T 7J > 0) Jj.. [*-v'iJ~~~,;~T l') J:':' 5 a-L-*T 7'='A~L*T] (~=.;:I.-)ibt~t=.I'i ~.tLtl~1t~t"C.v'i!Ttl~o bt=. L-li [ ] tl~1t"'t=.v'i!To [-tli 5 ~'Iv l::.~ 7-;(~] 2a bt=. Lli 1~"?7J~v'~. 51;:fi~ *To bt=. Lli I~"?tl~v'~' 5 I;:fi~ t=.v'i!To - * '(}.:. 5 ~ I;:(1) ~ To bt"C.L f'i 5 ~ I;: (1) l')t"C.'"("To - bt"C.LI'J: v '(}.:. ~( ) l;:fi~*T - ( ) l;:fi~tt.v'i!T ( ) 1;:(1) *T - ( ) 1;:(1) l') l')t=."'i!T ( ) 1;:~v'*T - ( ) 1;:~v't=.v'"t"T LI1>5*-"J ibt~t"C.I'i ~.':'I;:fi~t"C.v'-Z;Ttpo b bt=. L-li ( ) I;:fi~ t=.v'i!To 58
 7. v'~ ~ttt;:li t~tLl;:~v't:.v'-e-r-7J~o v'~ bt:. lA;t ( ) I;:~v't:.v'-e-ro " \I:.~ b t:. L-li ;:. 5 xlv:a:-~ -'5~ ~ -r-0 • I .:::: II -. b t:. L-I'j: ;:. 5 xlv:a:-~ Q ~ t:. v '-e-r- 0 : 7 .:' i., I ~. ~ L-t:. bt:. L-I'j: 5 Ififl;:j3 ~ -r ~ l:t~v' I 'I' . - 3a . ;' \ ":.: . \. . i.~-t.' J -. ~L-~ b~L-~ ~~< j3~~-ro .'il .•.J,J. (j3tt7J~il~ -r-~~ L-td l:t~< '::1:tNil~1.t""t:.v'-e-to 13J:.5tJ lll1i1l::.j3~~-r- - :t3~v'o bt:.L-I:t ~ Lt~ pt~ Lli 5a~l::' :t3~*~ -. 13J:.50 p~L-~ j3~< j;3~~-t ~ tt t:. l:t ~ v' ~ ~ l:t~ < j3 ~ ~ -tipo b l:tv', bt~L-I:t ~v'~~ l:t~< :t3~~-r-o v' v' X , b t:. L-I:t * v'Ib ~ j3:t < j3 ~ ~ -r-0 l:t~< tl~-r-7J~o ~ttt:.l:t ~v'lilv l:tv', bt:. L-I:t ~v'lilv l:t~< tl~-r-o v' v' X , b t:. L-I:t ~ v ' Ii Iv j3:t < tl ~ -r-0 il~(J)CJ:I:t 13*~a- l:t~< l:tttL-~-r-o 4a ~-:> C~ l:t~< il~~*-til~o Ibttt:.l:t -r l:tv', bt:. L-I:t C:a:- l:t~ < il~~ * 0 v'v'x, bt:. L-I:t C~ 1Ij>-:> < ~ il~~~-to J:.< Jt*-ro il~tLl:t xv'il~~ 5a -r 0 b t:. L-I:t f3 I1J lti\;: J:.< (J) ~ * J:.< ~h~-r-o ~~~~Iv~ ~~~~-~ J:. < T ve:'~ ~ttt:.l:t ~~-9;O~o b 7J~~ ~-t J:.< l:tv\ , b t:. L-I:t T v t:" ~ Jt ~ -r-0 v t:"~ ~ ~ ~ Jt ~-lt No It'v'X, bt:. L-I:t T Ib~~~ -r-~~~~ J:.< *",,~-til~ l:tv', bt:. L-I'j: -t~~~ ~ J:.< *",,*-90 v'v'x, bt:. LI:t -r-~~~ ~ Ib* ~ *",,~-ltlvo 59
 8. 60
 9. Ch'I ay I xem vo t uyeno ~'t ~ A :totti.l~ by.ng d6i 7:=.:A tennit ;1-.::.;:2.- thllC don t°-f piza 7-;l-~ mi &t;"* I? • •• t~v , ~0
 10. *~~~*T ~~~*~ + b~L~ la *~~~~~~ ~~~*~ - b~L~ b~L~ 7Y*~~~*T + ~~.~?Iv~lvL*T \ - b~L~ 7Y*~~~~~~ ~~*~5!v~lvL*~ \ ..-' '\. + ~~~~~*~ ~*~~Iv~ h*T t ,~ ,, __ , ~-:=-:.r.\'~ '.'- _~ .\ ~ l_~:-._ -~. .. -_.- . (.. ~1t~*T - 1t~t~il~ ~ h*T - httil~~ L ~ C ~ L* T L ~ C ~ L t~il~ - ~ *To ( ) t~il~, ( ~ ) JJ. t~il~ 1\:~ *Tt,po ;9)~t~Jj: t tt J:: ~ b ~.. 0) bt~ Llj: ( ) ~O)~t~il~~, 1\:~*To .:to) ~ Iv~Jj: ~It' L.:t 5 1:Tho 2 ::.0) ~ Iv~Jj: ~ ~ t jOlt' LIt'1:T eto (1t~*T) A:~J:5 ~~~~ .~O)L~51:T~ *., :. * ~~ To B : .:t IvJi.1v /~-T"'" -il~ A : ::. 0) C L J: Jj: u-ril~ 5 1:Tho L.:t B : :.tLlj: .b~ It' ;6~1v C L J: 1:~o CO) ~ jOlt'l-It' - jOlt'L~ 5 1:T ;6~ttLit' - ;6~t~ .:t 51:T L et ~ .:t ? 1:T It'It' - *~ < "":) *.0)1:1:: .:tlv{}"":)t~~;6~;9) *To 3a c ~ ;6~Ii.lvO)r:pI:: ttJ::;6~ ~ ~ *T;6~o ) tt c~;6~~ ~ *To ;6~Ji.lvO)r:pJ:: ( )~ ( ~ 0) 5 ~itt~Jj: ttl::~1\:~* l-t~il~o. b *~c: ~0)5 b~l-~ ~~Iv~ ~~~~~1\:~*L~o L J: 7.plilvO)tfll:: *T * -ItIv J:I ~ t~tdj: tt I:: a- il~ L t~;6~o It' it ~"i0~;9) Ii) ) t~~~;6~It'* L -It 1v}1 bt~ Llj: ( )~ ( t~tLJ:: ~It'* Lt~;6~o 5 ~t~tdj: c ~ 0) bt~LJj: ( 5 )~ ( ) l::t;It'* L~o ~ 0) ~I*J (ID LlvJ;1v ~L*T lj:t~L*T 62
 11. Toi vila di vila dQc sach. \_----"1* -t [_---'I tl tJ~~ 0 '--------'ll~ 1__ 1~ I I~ 1,--_tl_I::---,1 :a-I I tltJ~~ I_-A:_""_. _I *-ttJ~o ~tlt~ (J)7-}. Anh vila lin vila u6ng gl dAy? Lo~i tao dAy c6 ve ngon nhi. t t' d,l nay co ve ttt n h"I. , •l C uon U' len 0 "'--- I I~ J: ~-t? -e-ttl o I I:: I I~ I I < ;t(J)1: ~.tJ~~~ *-to @ tl "'J ;tJv(}"'J Tren b~m c6 sach, but chi v.v...
 12. Hom qua toi in com, Soba v.v.•. ~~II __ J'11 I~I__ 1f~~~1 Il,t;:o !J ~ ~ Iv I ~ I '7~ ~ Iv I f;: (b '* l, t;:o ? II b t;: L I 11 I @ ~ 11 0) Hom qua toi g~p chi Linh, chi Lan. chii' Han bu6n ~* ~ Tan (mm) fifl Van (nghe) ffi5 Tho~i (noi) 64
 13. ~ tt. tc.. (J) ;f3 7J~ ~ ~ Iv f'j: ;f3~f v~ ~T7J~ I ~ tt. t:JJJ to ~ ? ~ Ivf'J: id If Iv t! '"t:TtJ~o 1a l:tv', pt~ Lo)~f:t If Ivt! '"t:To id ~ ? ~ Iv ~.t? LIv - pt~ LO)) ~ ~ (~tt.t~O)) l - pt~ LO)) £J: ~- idtJ~~ ~ Iv (~tt.t~O)) idl;::v'~1v - pt~ L(J)) ;bl;::} (~tt.t~O)) tJ~:e< J ;to:t;.l.;t Iv ~ - pt~ L(J)) ;btl. ~• (~tt.t~(J)) ;toC: ? C:~ Iv - pt~ L(J)) ;to~ ? ~ . 7! .t (~tt.t~O)) ? t~v' v't? ~ ~ Iv v'b 5 C: (~tt.t~O)) - pt~ L(J)) :rolf Iv~ totl.;t ~ Ivl:t "&Jtt.t~O)totJ~~~ 1v1'J: v'"~ ~. ::.1::v'~T7J~o b "Z"TtJ' .---------- -aJ:1'J: ( ) l::v'~To 7! J:: ? t~v'7J~ ~tt.t~l:t v'"~TtJ~o 1:11.", ( ) 1t'*To t!.t? It'It';t, t-c.It'7J~ 1t'*1tlvo c ~1v1'J: tt.lv~v''"t:TtJ~o ~tt.t~O)id~? pt~ LO)~I'J: 60 ~ v''"t:To ~ tt. t~ 0) id I;:: ' ~ Iv I'J: tt.1v ~ v''"t:TtJ~o v pt:. L(J)~I;:: f'J:32' ~ It''eTo ( L ~ L Iv)
 14. liv', bt::.L,(7) ~ J: ? LIvI'J: Iv~ -c:t"o I" I" *., -Ii I'J: v' v' Iv ~ -c:I'J:lliJ~ * -It Iv 0 -c t b lliJ (j):' ? *.Iv I'J: ~ Vt" il"-c:-r 0 -c: Ivbl'J: -'"'Iv ~ -c:t"o mfrd:l~ jOtJ"tJ.tt.~~I'J: t::.v'it'0-c:t"o (j) .r-..Iv lliJ Jd'J: -c:t" 0 ~ (j) ? H'J: lliJtlt::.(j)7 .r~- Vf'il"-C: Lt;:il"o c liv', L.f'ip-c: L.t::.o ~ -c t ? ;;tlvli :. (j):' v'v'*., Vt"ip-C:li(l;) ~ *itlv-c:Lt::.o l,f?,p-c:-t ~ L.f'ip-c:t" L.f'il"-C:L.t;: L.f' il"-c: I'J:(l;)~ ~ it Iv L.f' il" -c:I'J:lliJ~ * it Iv -e L.t::. ~Iv~-et" ~1v@~L~ ~Iv~~~~~~itlv ~1v~~~~~*itlv-eL~ 7 ,1"~-1' 4a H'J: Lf'il~-c:t" -- (l;)(j)71"'e.- rl'J: L.f'il~tt.7 /{,- r -c:t"o ~ (l;)(j)7/{,- :. (j)*,7" Jvl'J: [ ] tt.*,7" Jv-c:t"o [~tLv' ~?~v'] L.f'il~ -c:t" ) tt. A (l;)(j) Jdi ( Iv ~ it. t::. (]):to tJ) i!iJ ~ (j) ~ 0 Gv' it. t (j) Ii it. Iv ""('-ttJ) :'(]):'?~Iv~( ) ~=?*.Iv-c:~ ~ L.f'il~-et" L.f'il)tt. .r-..Iv-c:-t .r-...lvtt. . . "1 . .I ,~ bt::. LI';1: Lf'il~tt.~ * =01~ff~t::.v"'e-to 66

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản