intTypePromotion=1

giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 8

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
113
lượt xem
41
download

giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếng Nhật không có số nhiều số ít hay giống. Danh từ hon (本) có thể là một hay nhiều quyển sách; hito (人) có thể có nghĩa "một người" hay "nhiều người"; và ki (木) có thể là "một cây" hay "những cây"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 8

 1. Hom nay toi khong (I~n cong ty rna nghi nha. (y 1 1 I'--_--I"*-to tt1t'-e ___ -IIoj: i:;,~~-c"':) 11oj: I I < -c, I ~Iv I -eTo l:t~ 'f) Tau (li~n ng~m nhanh va ti~n. 1_ _ 1< -c, I~_~I -e-to _-----'II:t I l,-r~~ l-e, I ~nv' I -eTo 11:t ~0)*7}V Khach Sfn iy yen tinh va (I~p. re khong v'~ bin m~m, deo ~:b~ipv' nguy hi~m ~~ttlt\ ~* ~ b9 m trQng (n~ng) 95
 2. < 0~~ la ;:;: I;: (: bi),"(J"ilt'lt"£itlvo ;: (:~tlj: j3~ It~ (J)1v-C:I"ilt'lt'£it/Vo < 0 * l"i 13*-c: J"i - ::) '"( Ij:It'It '£it Ivo L 0' ;f; ~ . -=F~ ( ) -C1"ilt'lt'£itlvo (~"Y 73-) :, -=-;: -c: L-~L-Iv~ ( ) ,"(J"ilt "£itlvo 'It ::. ::. -c: b To'::) t It'It '-C:TiJ~o td:f.:. ~ -C l"ilt', .:.::.-c: t::. l:f;: ~ T'? '"(tit' It,-C:To -c: It'It';t, ;:;: td:f;: ~ To'::) '"(J"ilt'It~ it Ivo < ~ ~ ~ (: &'y( Ij: -=- -=- 1= l: :to '? '"( t It' -C:T iJ~o "b ~ It ' ;: (J).7j. It'lt~it/v (: :to 0'::) '"( tit' It'-C:T. Ij:It', .:.(J).7j. "f:, ~ l: :to 0'::) '"( l"iIt' It ~ it Iv It,It, ;t, ;: (J).7j. "f:, ~ 0 tit' It' -C:TiJ~o [ -C l"ilt', [ ] '"(tlt'It'-C:To It'It';t, [ J -C1"ilt'lt~itlvo [J!~T Jj:It'IJ~T ::f~~T'"(~TJ 2a i!0t~tdj: ~ rr~~TtJ~o It'It';t, ~ t-c. rr~. ~itlvo t~ -=- ~ i- -::J -C Ij: -=- -=- --C:' l'i 4-. 1\:A:~TtJ~o tbf~t::.lj: It"t~it/v ~t~ It'It';t, 1\:"'"'~itlvo b (4- 2 ~-C:T) t? 00 .::'1j:1v~1t"'"'~ o L-t::. ~ J: ? l: I;:ff~~ L-t::.o bt::. L-l"i t? c tb~.::'~Iv~*",",~L-~iJ~ i!0~~~ t? ~*"'"' '"( It'It';t, ~ t~ tb~ .::'Ij:/V It'~ it Ivo tb(J) ;t It' tJ~ J!~ L- iJ~o tbf~ t::. Ij: t? ~ t::. It'It';t, "£t~ tb(J);tlt'iJ~~J!,"(It'~itlvo d L-I
 3. 97
 4. Dl'i v@ dU'Q'cchua~? t5 Chua v@dU'Q'cdau. bong da ~:to~~T di qua rac T-c~T vUt, quing 1':0:: 5 (s J't) Nikko (dja danh) ~~~T quy~t (f;nh ~ t;:: ... ~ itIv chua ... t ; ... L.t~ ~ dA ••• thtl (tay) tuc (chan) -, A kim (hi~n nay) 98
 5. b C~ c .:£-/77/ c c'i? GiJ~~v'-e-tiJ)o la b C\l.J~ l? .:£-/77 /(J)I~? iJ~~v'-e-to L-:'
 6. iO~v'b 1 :H1'~ ItlJ: -eTo' ' v'L{> ~? L ~ L;f:.iJ~o ',". i ; .. ' ", J:: Lt~ ~?""iO~€> ~t'f:JiJ~b-5n~itlvo v' -e1J:, < ~~~'-e < t;:~v'o L.~ b et Lt;: it Iv it v\ t;:v' t J: ? ~-eTiO~o L -=.' c 1::" et {) cfiJ ~ '? v' L~ Tt L' ~iO~n-rv'~Tt.>.oJ::-5 ~~ ~ L~ cfiJttt:.lJ: < .tJ. -c < t:::..' t31t' L t~It, C' ~ 'ta-r < t;:~ 'c~' Cttv'~, v'o' If!.< '. I ;' ,.' .. ~ , t..,t:. lJ:v', biO~~~ .t3~ltt-Cl)Iv-etv'v'-eTiJ~oi o V\v'*., t..,~~ .t3~lt~~Iv-Z;Ij:v"t~-tt~o-{;i:i '~I9J; L ~ 1~J: :> 0 . .". J:: L. t;: ",'tf~ ','t:J 19J\? v" i;, 19J? ~ ~ J: ~ , it Iv it < T ~ Cl)13: ? iO~~ v't:'v'"t"T!; L~/'j; . '. ? . < T ~ t- ~Jj~ To ..'f Cl) < 1" ~ ~ Cl)Iv 1:'< t;: ~ -c!'/J: v\ Cl);1F~TiO~0 lJ:v'o t;:iJ~€>,mJrJcI;:ff~~ Lt:.o J: t..,t;:~lvl'j: T'::!t.., n~itlvo ~~I1.;'L J: t..,t;:~lvf;:'
 7. Fuji va~pnt Blan~.~~Qg rtaoeaQ bon? I. t.J;6~ ___ I'.1;T;6~o I C!::. ~ c!:: ~. c!:: I' -eTo. l~ I J: ~ I ,.,' . l~ 5 iJ~ .:c~:17~ '@ bC~ Mont :a.lane eao bon Jfuji. '. I~ ]J:~ I I~ 5 iJ~ . ".' '", ',~:',;! / i.! 11_- '. ~.; Nui eao J1b~t tb~ gi6i lanui nao? ..... : ,_:. I, .. ~.\ .• ~ 4.; _.' (:.~~. _~I ..'i .}:: :+.JJt";6~o 1'--_--11'--- -e v'~liJv l :j" " I , :. . ", . ~,.' I,-_;b_tt._t~_] .:' l't @) .... : •.. ..•. " '-: '," Trong cae lo~i boa qua anh thich nhAt lo~i nao? ___ II't J ;b~tJ~tc. l't Vi Ida la vi nao th~ ~? l__ 1'--_- :' ' J l'i ,1:' " < t~t~ hoa qua ~.~t, dhg nao (~.-?~) nba vaii;~r( tJ~ (tF~O ~ -? pbia I~ 5 d~ng nay :.i:.:>c::, (:.--::>i:.:» < thjt I;: dli~"ki)i; .:r: i:.:> t, (.:r: -? i:.:» .1 ca ~ 7J~tt. d~ng lOa ibi:.:>c::, (ib-?i:.:» ngga 5"* 101
 8. 5L (4=) M -r :Jo.7j. (:Jo *) om < itlvtc gi,t giii v'"':> ttl,' -t-5l: m~tc6c quet d(}n :Jo 't:,'"(v , ;!:T roi it;O~1t, th~ giOi It, 't:,1~1v nbit iPV ()f/) song :Jo~t;, dia c't~tc vinao ,(}il~L Oto I;:: L egg) dong tay .7j.t~.7j. (;~I) nam ~tc (~t) b~c --:Jil~h;!: T mft -'E-~77~ nui Mont Blanc 't:,~5L~ tiem .:r. "" V.A ,.. dinh Everest
 9. t:.J:1, a ::.tLl:t *-eTo b ::'(1)~< l:t ciJ7J~1.-'-rTo * c ::.::. -e t:.li::. :a-T"'? -n:t 1.-' ~t -it No a ::.tLt *-eTo 2t ciJf~t:.b *-1.-'ilQ;: ff~ *Til~o ' b ~ -7 ~ l' (1) I;: f~ I;:t ciJ * 1t No ~ I? c 'b? 7J~*-"'?-C'b1.-'1.-'-eTo * b t:. l, l:t :t Ii :a-1!t.r-::. To * 7J~tL l:t rJ -( .A :\'- ~ :a- (1) .7j. To a 1.-'T(1)rl;: ~il~1.-'*To b bt:.l,l:t :tli7J~~.r-::.t:.1.-'-rTo c bt:.l,l:t 13*~il~~1t*To d ::.(1) i?l:t l:t l, il~ :to ' -r T 0 * :to 1.- ::'(1)*i?I:t *il~T< t~1.-'-rTo ::.tLl:t t::tL(1)/If) il~ -eTil~o ~ 5(1) t:. *~(1) t:. l, J:-rT 0 ::.(1) l, J:l:t 13 a ciJ (1)? l, ~ I;: . tJ~.r-::.il~iJI? * Tc f~t:. il~tLl:t 1.-'*/~!JI;: 1.-'*To b b t:. l, l:t ciJ 81t.f I;::to * To ~ ~ c 91t.f1;: il~1.-'l,~l;:ff~*To bt:.l,l:t 7' ~ v~I;:(1) I? *To d ::J ~~ ~(1)~ I;: ~ JV~ :a- AtL *T7J~o ciJt~t:.l:t t::tLl;: -Cil~.7j.:a-.~ * T7J~o e T/~~ t-I;: *~~1.-'I;:ff~ * To a .r--.~(1)~-r .r-::.N~J:?l,*To 7-r 1t7J~1.-'--C: 1.-'i?liN~1.-'il-'I:t.::c.r-::.VA 1'-r-90 -r ~tt:l;:rr~ *To b /'.A 13 *~-r ~l, *To .r--.~(1)~I;: t:.tt7J~~N~ 7-. ~ 7-. ~N7J~1.-'*To 8~ ciJttt:.l:t t::tL~ Ij J:::' ? I;:ff~ *-tt.Po ::.tLl:t :t tL~ IPl t:. 'b (1)r-t 0 - 1:-/77 / ~ ~~.t? c::,il~~1.-'-eT7J~o ~ t:.111 ~ lID fP] t:. :to tt t:. ,,\~ ~ 103
 10. :J-~-t:O)3j.~To ~~ ~t?~7.P ~v\f3 llkfrp'tJ~ 21kfrJ) -"1v'f!.t?l,:tTo *~ "':)< ;t 0)J: I;: ;t Iv V"':) fetc!::" il~ ~ To d.>~ a .:: '::iJ~1? d.>f,tt=.O)? i;,:t-e fetlv;;lvtJ~tJ~1J:tTil~o A: '::'::il~1? v'i;,f~1v ~ il~I? f~ Iv To 13 J:: IJ b t:L1-J IJ .:e- './77 './O)f~? il~iWiv'o J:: v.:e- './ foj: v ,"':) --C ~ -" I?n * To 14 --Cb b t:. f~.::foj: c!::" b ~ ;t * To .::--C -tnfoj: t:::n --C l,"'?""llt'* To b a 7\:'f!It'--CT - 7\:'f!il~"'?t:.l::T - 7\:'f!It,*--C l, t;: b 7\:! It'*-eT a L. i'" iJ ~--CT - l, i'" 7.P--C L. t:. b L."'iJ~t,t~~--CT i - l, i"tJ~t,t~~--C l, t=. 3 c.:":5 L. fi~:tT~fi!*~1v fi'f!:tL.~~fi'f!:t~Iv-el,~ 4 1st) V \ L. *.IJIv.::".;tIvV"':).~"':)J::?V.~v~ 5 f::..v \ 0) iJ~ t? t:. b t;: l, fi 7k il~3j. t;: v \ -eT 0) 0 I;:fi! t;: v' -eTo L1-J :ti'::O)jJ/"''./il~ b""l:tTil~o [i ~i 11:.0) cp --C tll?n:t-tt Ivo [e [ L.:t T: IJ .t ? IJ il~ -e! :t To a 9G1:.I:1:~t;:"'?""l It':t To b iJ~O)t:.tI:1: 'f!bO)t:~""lv':tTo < c i;,.t"'? c!:: :t "'?""l t::: ~ It'0 d d.>~~!""l, il~~t:d.>I?It':tTo :J - ~ -I;: ~ c!:: t: Ant,tv'l::, ? 0)3j. *To ~ O)t.l.:: loj:7\:!< ""l, l, ~ v '0 e -T c!::"Ioj: ~ ~ It t: 0)Iv -e 1:1: It * ~ Iv b v' 0 .::0)* t: Jt ""l b v' v' -eTiJ~o 104
 11. ~~IJ:~At1-c ( i?;6~-c--:::>Ij: li~ ( ) ~Iv I? -c:-to g h ~/,;b-li -¥~ ( ) v'lt*it~o 1 bt~ L-li ) I?~:::'( ) !fl-~-e-ro 'J.;.:6~~ ( -c:-r:6~0 j ~ tdj: ( ) < tf.~ v'o ~ -? -C:a: ) k ) < --:::>:6~£bt~t~(J) < --:::>-c:-ttpo 1 ( b~L-~ ~~~~ ( ) (J)~*~~ m * 1t~~t1 -t :1?' Ij: ( ) n 0 v'-:> L- ~ I':: L- -C < t~~ v'o 2 r(J)Jt~,' < --:::>~~v'*-r 7/~- H'::1T~*-t a +- 105
 12. 1*1T~TQ~ ~ '\ fcl~~~ to-c1T~£TiJ~ la It,~ ""'~a-{tlt'~T;6'o i10f,tt:.lJ: ~~a-:lf< ~ ~, M!lt';tTo dJf~tclJ: It'-:> /'~V:1'''Ya-~;tT;6,o tJ.~ ~ ~, ,r~V:l""Ya-~;tTo t:. L J: (J);6' tc 't:> [ i j;T ] [ e j;T ] *"'~ i -+ u ':t-";tT-+ It\~ "'"~ ~f~lt \ i10f,tt:.lj: ~? ~lt';tT -+ tJ.;tT-+ j; Tip tJ.~ lJ:blt'j;T -+ lJ:b'? M&IJ;tT-+ M&IJ~ .~;tT -+ :If < ~~~;tT-+ ~I!~~ ff~;tT -+ ff< [t1,lt';6\lt'] ~'t:>;tT -+ ~-:> ~;tT-+ ~T'J-;.j;T -+ ~Ttr It'j;T -+ ~'J-;.;tT -+ ~tr *j;T ~ dJ~;tT dJ~ ~j;T ~ -+ L*T-+ JmffT~ ~ ~ f,t'.:::~ t (J)~;tT ~ (J)~ 0""( 1t~ j;Tip b~~j;T -+ .b~~ ~~;tT ~ b ~~I-v~*-"j;T + ~L~':t~j;~ - ~~I-v~*~~t~, ~L~':t~;t~ ~.,.:::O)~;tT + ~ 0~a-Jllt'j;To - ~.'':::O)~ ~ ~, ~ 0~:a:-Jlv'j;To + t~t5lt' F7:a:M&IJ;tT L"f';6'I'::: M&IJ""« *,- ~T ~ ~ ~, ~"l-vf,t .A ';I ~ < :a:-~~Tt.J\ JfrH'f a-T ~ ~ ~, i10 t~tc IJ: t~I.::: t -::> ""(ff~ ;t T;6'o c ~ ) :a:- t 0 ""(rr~ j; To MHta-T Q t ~, ( ~~/-va-*~~t~, ~/-v~*~;tT;6~ t ~, ( ) ~':t~;tTo -::'1J:/-v:a:':t"'Q ~OO~dJ~t~, ~~a-L~T;6~ i10~~~ btc Llj: ~rm]j\dJ~ t ~, ( ) *To *,-';1 a-T ~ t ~, t'/-vt~.b < a-~;tT;6,o .A ~< ~~~To .A*,-';Ia-T~l::~, ( ) 106
 13. + lH:uibil~~ ~1t1v A~-=:M~~T 2a lH:uibiJ~ ttv' c ~, A~-=:M ~To b ~ ~ + m:~L-~ T ;t It'iJi I-=:rr~~ -tt Iv m~ L-~To ~ ;t1t'iJq=rriJ~ttlt' c ~, + tlbn~-ttlv. trf'iJ~ L-1t'*~~Jj.~T It'. It It' J:: ? L. ] t,t,1t '(J) iJ) t:> (2) f:: [ [ nit' iJiv' ] 2:tr < ~ ~ ~ -tt Iv~ 2:t1' < t,t, v' Af-=:~ i!!iJ~bi»,?ftv'c~, < ;I;;, ~ < t,t,Ir' v,~ -tt Iv -tt Iv ~ J:: J:: ~ v,tt Ir ' ~ ~~T ~-ttlv ~t,t,v' IJ:~< ;I;;, ~ ~-ttlv~ IJ:~< ttlr' ;I;;, ~ < ;I;;, ~ ~-tt Iv~ < ttlr' -tt Iv ~"t:'IJ:t,t,v' ""CIJ:;I;;, ~ ~ L.6 L. 6 -=fl:tiJi lr't,t,Ir'c~, L.-riJ~"t:'To b :toil~tliJit,t,v'c ~,;I;;,t,t,f::fJ: l:? L.~Til~o bf:: L.fJ:, ( ~To ') tlbnt,t,v'c~, ;I;;,ttf::lJ: c~? L.~Til~o ot:: L.IJ:, ( ) ~To c!::~, ;t-/'\-~1i~ To 3a ~ trlr' -=fc"t7J~ v,ftv'c~, fJ:iJilr't::Ir'c ~, iJ:Ir'L.~I=rr~ ~ To -r t.P L '"('T -C ~ iJiv ' Ir' c ~, Iv ( ) ~ To ) ~To 2:VL.v'c!::~, ( {f~ilill8~t::"'c~, ;I;;,t,t,f::fJ:c!::.?L.~Til~o b ot:: L.fJ: ( ) ~To *ili~Jj.f::Ir' c ~, c.:='I=rr~ ~TiJ~o ot:: L.fJ: ( ) 1=1'T~ ~To c ~, J:: < T:::";7. ~ L. ~ L.t:: bt:: LIJ: 4a ,¥=~(J) o -=f c~ c ~, t:> I:n-=: T Iv"t:'v'~ L f:: of:: L. fJ: t (J) o *n~~tJj. f:: v' c ~, c":=' ) c ~, ( ) I=TIv-ev'~ bf:: L.IJ: ( Lt::o f=1T~~TiJ) c ~, c.? L.~ TiJ~o b [ ] (J) [t::=. 1l135t1: iJ~t:] ) ~To bt:: L.IJ: ( 1:L.J:0).1::5L. iJlt'L. It' • ItIt' oJ: 5 L. ttlt' t=.It' ff< b! (1:':')0) fftpttlt' ff~t=.It' ~tflt' 107
 14. Jt~ I I c~ l I a- I I nt$: ~ £ To Jt It' II;: Q) --:> ~ Q (J) Khi di tau difn tbi mua ve. 1,--_1 c ~ '0.-__ 1a- 1,--_ ~---.Jll;: I ~ I :t-"Q I c ~ I l'i L I -e I :t-" ':=l'ilv Khi an thi an bAng diia. CO'm -----, ~I I c~ !----..JI -e 1_----" £To t,t t= Il'i I t,t I;: I ~ I b Ic~ I '"(ff~ ~ Ttpo ffiH'f~T CID 1 ~ --:> Q Khi di du licb, anb mang tbu gi? '~I__ c~I_---..J11'i1 '"(ff~~Ttpo '--- I 1 I I;: I ff;b:. t,tv'C ~ I I *-To ;tv';b~ ~L Khi khong di xem phim tbi gQi di~n tho, •. ;:1 __ 11 __ I r c'b l;b~ v' Khi khong co tre con thi yen tinh. __ I ;b~ ,'---_ -eTo t,tv\C~ 1 1 I I ~.to_';b_:'b._I;b~ t,tv' C ~, l:t ~t,tt= Khi khong co ti~n thi anh lam th~ nao? 108

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản