intTypePromotion=1

Giáo trình tìm hiểu cơ cấu tổ chức các vùng kinh tế ở việt nam trong giai đoạn phát triển p4

Chia sẻ: Fasfa Afasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
4
download

Giáo trình tìm hiểu cơ cấu tổ chức các vùng kinh tế ở việt nam trong giai đoạn phát triển p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong vùng tập trung nhiều xí nghiệp công nghiệp hàng đầu của cả nước, nhất là về cơ khí chế tạo, sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến thực phẩm. Xét về tỷ trọng trong tổng GDP ngành công nghiệp toàn vùng thì công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm 20,9%, công nghiệp nhẹ (dệt, may, da) chiếm 19,3%; sản xuất vật liệu xây dựng 17,9%; cơ khí, điện, điện tử 15,6%; hoá chất, phân bón, cao su chiếm 8,1%...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tìm hiểu cơ cấu tổ chức các vùng kinh tế ở việt nam trong giai đoạn phát triển p4

  1. Trong vïng tËp trung nhiÒu xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp hµng ®Çu cña c¶ n−íc, nhÊt lµ vÒ c¬ khÝ chÕ t¹o, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ chÕ biÕn thùc phÈm. XÐt vÒ tû träng trong tæng GDP ngµnh c«ng nghiÖp toµn vïng th× c«ng nghiÖp chÕ biÕn l−¬ng thùc thùc phÈm chiÕm 20,9%, c«ng nghiÖp nhÑ (dÖt, may, da) chiÕm 19,3%; s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng 17,9%; c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö 15,6%; ho¸ chÊt, ph©n bãn, cao su chiÕm 8,1%; cßn l¹i 18,2% lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. §Õn nay trªn ®Þa bµn vïng ®· h×nh thµnh mét sè khu, côm c«ng nghiÖp cã ý nghÜa lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña vïng nh− c¸c khu c«ng nghiÖp ë H¶i Phßng, Hµ Néi, H¶i D−¬ng, VÜnh Phóc,... Tuy vËy tr×nh ®é ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña vïng cßn thÊp nhiÒu so víi tr×nh ®é ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña c¸c vïng §«ng Nam Bé vµ §ång b»ng s«ng Cöu Long. Tû träng lao ®éng c«ng nghiÖp cña vïng chiÕm 32% tæng lao ®éng c«ng nghiÖp trong toµn quèc nh−ng míi chØ s¶n xuÊt ra h¬n 22% gi¸ trÞ c«ng nghiÖp cña c¶ n−íc. - Ngµnh dÞch vô Lµ trung t©m th−¬ng m¹i lín nhÊt cña c¶ n−íc, §ång b»ng s«ng Hång ®· ®¶m nhËn chøc n¨ng ph©n phèi hµng ho¸ trªn ph¹m vi c¸c tØnh phÝa B¾c vµ mét phÇn cho c¸c tØnh ven biÓn miÒn Trung. §ång b»ng s«ng Hång lµ mét trung t©m dÞch vô lín cho c¶ n−íc cã tû träng dÞch vô trong GDP cña vïng ®¹t 45% so víi c¶ n−íc lµ 41%. C¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, ng©n hµng, xuÊt nhËp khÈu, du lÞch, th«ngtin, t− vÊn, chuyÓn giao c«ng nghÖ cña §ång b»ng s«ng Hång më réng trªn ph¹m vi c¸c tØnh phÝa B¾c vµ c¶ n−íc. Trong dÞch vô, th−¬ng m¹i chiÕm vÞ trÝ quan träng. Tuy vËy nã l¹i lµ kh©u yÕu kÐm cña vïng, chØ chiÕm 18% tæng gi¸ trÞ th−¬ng m¹i cña c¶ n−íc. VÒ giao th«ng vËn t¶i, vïng cã nhiÒu ®Çu mèi liªn hÖ víi c¸c tØnh phÝa B¾c, phÝa Nam. Vïng ®−îc coi lµ cöa khÈu quèc tÕ hµng ®Çu cña c¶ n−íc. C¸c hÖ thèng ®−êng bé, ®−êng thuû, ®−êng hµng kh«ng cña vïng t−¬ng ®èi ph¸t triÓn so víi c¶ n−íc. L−u l−îng vËn chuyÓn cña vïng chiÕm tíi 8,7% khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn; 7,5% hµng ho¸ lu©n chuyÓn; 11,2% vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ 11,5% lu©n chuyÓn hµnh kh¸ch cña c¶ n−íc. VÒ dÞch vô b−u ®iÖn vµ kinh doanh tiÒn tÖ (tÝn dông, ng©n hµng, b¶o hiÓm, kho b¹c, xæ sè) ph¸t triÓn næi tréi h¬n h¼n c¸c vïng kh¸c. Hai lÜnh vùc nµy gãp phÇn lµm t¨ng GDP cña ngµnh dÞch vô cña vïng. §ång b»ng s«ng Hång lµ trung t©m t− 129
  2. vÊn, th«ng tin, chuyÓn giao c«ng nghÖ hµng ®Çu, ®ång thêi cßn lµ mét trong hai trung t©m tµi chÝnh - ng©n hµng lín nhÊt cña c¶ n−íc. b) Bé khung l∙nh thæ cña vïng: - HÖ thèng ®« thÞ Víi 4 thµnh phè lín lµ Hµ Néi, H¶i Phßng, H¶i D−¬ng, Nam §Þnh vµ 10 thÞ x· tØnh lþ, 88 thÞ trÊn lµ c¸c trung t©m v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ quan träng víi sù giao l−u trao ®æi hµng ho¸, lao ®éng dÔ dµng. Trong vïng h×nh thµnh nªn 3 côm ®« thÞ: côm T©y B¾c víi Hµ Néi, côm phÝa §«ng víi H¶i Phßng vµ côm phÝa Nam víi Nam §Þnh lµ trung t©m. - Thñ ®« Hµ Néi: Lµ thñ ®« cña c¶ n−íc, Hµ Néi trë thµnh trung t©m v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ, khoa häc kü thuËt cña c¶ n−íc. - Thµnh phè H¶i Phßng: Gi÷ vai trß lµ ®Çu mèi giao l−u liªn vïng vµ lµ cöa ngâ giao l−u quèc tÕ cña §ång b»ng s«ng Hång vµ c¸c tØnh phÝa B¾c. Thµnh phè ®−îc ph¸t triÓn trªn c¬ së ph¸t huy lîi thÕ vÒ giao th«ng vËn t¶i biÓn. - Thµnh phè Nam §Þnh: Lµ thµnh phè c«ng nghiÖp nhÑ vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Ngoµi ra cßn cã c¸c thµnh phè vµ thÞ x· trùc thuéc c¸c tØnh lµ trung t©m kinh tÕ v¨n ho¸ cña c¸c tØnh, cã ý nghÜa liªn kÕt c¸c tØnh trong toµn vïng vµ liªn kÕt víi vïng kh¸c. - HÖ thèng giao th«ng vËn t¶i M¹ng l−íi giao th«ng kh¸ dµy kÕt hîp nhiÒu chiÒu trong kh«ng gian l·nh thæ cña vïng. C¸c trôc vµ h−íng ®−êng cã ý nghÜa chiÕn l−îc vÒ kinh tÕ vµ quèc phßng. + HÖ thèng ®−êng s¾t quy tô t¹i Hµ Néi. Tæng chiÒu dµi ®−êng s¾t trong vïng lµ 1.000 km chiÕm 1/3 tæng chiÒu dµi ®−êng s¾t toµn quèc. Bao gåm c¸c h−íng: Hµ Néi - §ång Giao (qua Phñ Lý - Nam §Þnh - Ninh B×nh); tuyÕn Hµ Néi- H¶i Phßng; Hµ Néi - Lµo Cai. + HÖ thèng ®−êng « t« quy tô vÒ trung t©m: TuyÕn ®−êng 5 Hµ Néi - H¶i Phßng; tuyÕn ®−êng 6 Hµ Néi - T©y B¾c; ... C¸c tuyÕn ®−êng c¾t chÐo nhau: ®−êng 10 H¶i Phßng- Th¸i B×nh - Nam §Þnh; ®−êng 17 H¶i D−¬ng - Ninh Giang; ®−êng 39 Th¸i B×nh - H−ng Yªn. HÖ thèng ®−êng « t« t¹o thµnh m¹ng l−íi v« cïng thuËn lîi ®Ó thiÕt lËp c¸c mèi liªn hÖ vïng. + HÖ thèng ®−êng s«ng, ®−êng biÓn kh¸ ph¸t triÓn trong vïng dùa trªn m¹ng l−íi s«ng ngßi dµy ®Æc, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng s«ng Hång vµ s«ng Th¸i B×nh. HÖ 130
  3. thèng ®−êng s«ng cã ý nghÜa kinh tÕ lín trong vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch. Tuy nhiªn mét khã kh¨n cña hÖ thèng ®−êng s«ng lµ mùc n−íc qu¸ chªnh lÖch gi÷a hai mïa, c¸c luång, l¹ch hay bÞ thay ®æi sau kú lò. ViÖc t¹o c¸c luång l¹ch vµ c¸c bÕn c¶ng ch−a ®−îc chó träng, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ch−a nhiÒu, ch−a hiÖn ®¹i ho¸. + §−êng hµng kh«ng t−¬ng ®èi ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn cho liªn hÖ víi c¸c vïng trong n−íc vµ n−íc ngoµi. Tõ Hµ Néi cã nhiÒu h−íng bay ®i c¸c vïng néi ®Þa vµ quèc tÕ. Trong vïng cã s©n bay quèc tÕ Néi Bµi vµ hai s©n bay Gia L©m - Hµ Néi, C¸t Bi- H¶i Phßng. 3.3. §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña vïng QuyÕt ®Þnh cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ- x· héi vïng §ång b»ng s«ng Hång thêi kú 1996 - 2010 ®· x¸c ®Þnh: §ång b»ng s«ng Hång cã vÞ trÝ trung t©m giao l−u gi÷a c¸c vïng §«ng B¾c - T©y B¾c - trung du B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé; lµ cña ngâ th«ng th−¬ng ®−êng biÓn vµ ®−êng hµng kh«ng cña c¸c tØnh phÝa B¾c; cã Thñ ®« Hµ Néi lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, th−¬ng m¹i, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt cña c¶ n−íc. Bëi vËy ®Þnh h−íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña vïng lµ rÊt quan träng. Môc tiªu t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña vïng cao h¬n møc t¨ng tr−ëng b×nh qu©n cña c¶ n−íc lµ 1,2- 1,3 lÇn. C¬ cÊu kinh tÕ trong vïng ®−îc x¸c ®Þnh lµ dÞch vô - c«ng nghiÖp vµ x©y dùng - N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng− nghiÖp lµ 50% - 43%- 7%. a) Ngµnh n«ng nghiÖp: - Ph¸t triÓn b¶o ®¶m an toµn l−¬ng thùc cho vïng; h×nh thµnh c¸c vïng s¶n xuÊt lóa vµ ng« chÊt l−îng cao. - Khai th¸c tiÒm n¨ng ®Êt ®ai mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸ ®a d¹ng, chÊt l−îng cao; ph¸t triÓn vµ lµm giµu m«i tr−êng sinh th¸i, tiÕt kiÖm ®Êt ®ai trong ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ kÕt cÊu h¹ tÇng. - X©y dùng c¸c vïng chuyªn canh, ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau, c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy, c©y ¨n qu¶, hoa vµ vËt nu«i; ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n ven biÓn, ®¸nh b¾t thuû s¶n ven bê. - Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®i ®«i víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn, x©y dùng n«ng th«n míi; thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. T¨ng c−êng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn. b) Ngµnh c«ng nghiÖp: - Ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ c¸c ngµnh 131
  4. s¶n xuÊt t− liÖu s¶n xuÊt, c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®iÖn tö; ph¸t triÓn cã chän läc c¸c ngµnh Ýt g©y « nhiÔm m«i tr−êng. - ¦u tiªn ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kü thuËt cao: c«ng nghiÖp nhÑ, c¬ khÝ chÕ t¹o, kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc; c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m thuû h¶i s¶n, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt nguyªn liÖu c¬ b¶n nh− kim lo¹i mµu, thÐp, vËt liÖu x©y dùng vµ c¸c nguyªn liÖu kh¸c. - X©y dùng mét sè khu c«ng nghiÖp t¹i Hµ Néi, H¶i Phßng, H¶i D−¬ng vµ Hµ T©y theo c¸c tuyÕn quèc lé 21A, 1,5, 18. c) Ngµnh dÞch vô: Khai th¸c lîi thÕ vÞ trÝ cña vïng ph¸t triÓn nhanh c¸c ngµnh dÞch vô, du lÞch. Më réng m¹ng l−íi th−¬ng m¹i, ph¸t triÓn c¸c trung t©m th−¬ng m¹i, n©ng cao chÊt l−îng c¸c dÞch vô b−u chÝnh viÔn th«ng, tµi chÝnh, ng©n hµng vµ c¸c dÞch vô kh¸c. d) C¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi kh¸c: - Gi¶m tû lÖ gia t¨ng d©n sè xuèng d−íi 2%. Cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu gi¶i quyÕt ph©n bè d©n c− vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. - §¶m b¶o nhu cÇu n−íc cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ cho sinh ho¹t; c¬ b¶n hoµn thµnh ®iÖn khÝ ho¸ trong vïng; n©ng cÊp hÖ thèng tr−êng häc, bÖnh viÖn, bÖnh x¸, nhµ v¨n ho¸. IV. Vïng B¾c trung bé Gåm c¸c tØnh: Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ vµ Thõa Thiªn - HuÕ. DiÖn tÝch tù nhiªn 51501 km2 chiÕm 15,64% diÖn tÝch tù nhiªn c¶ n−íc. D©n sè 10188,4 ngh×n ng−êi n¨m 2001 chiÕm 12,95 % d©n sè c¶ n−íc. 4.1. TiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi a) VÞ trÝ ®Þa lý: Vïng B¾c Trung Bé cã tÝnh chÊt chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c vïng kinh tÕ phÝa B¾c vµ c¸c vïng kinh tÕ phÝa Nam. PhÝa T©y lµ s−ên §«ng Tr−êng S¬n, gi¸p n−íc Lµo cã ®−êng biªn giíi dµi 1.294 km víi c¸c cöa khÈu Quan Ho¸, Lang Ch¸nh (Thanh Ho¸), Kú S¬n (NghÖ An), H−¬ng S¬n (Hµ TÜnh), Lao B¶o (Qu¶ng TrÞ), t¹o ®iÒu kiÖn giao l−u kinh tÕ víi Lµo vµ c¸c n−íc §«ng Nam ¸ trªn lôc ®Þa; PhÝa §«ng h−íng ra biÓn §«ng víi tuyÕn ®−êng bé ven biÓn dµi 700 km, víi nhiÒu h¶i s¶n vµ cã nhiÒu c¶ng n−íc s©u cã thÓ h×nh thµnh c¸c c¶ng biÓn. 132
  5. Vïng cã n¬i hÑp nhÊt lµ Qu¶ng B×nh (50km), n»m trªn trôc giao th«ng xuyªn ViÖt lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi giao l−u kinh tÕ víi c¸c tØnh phÝa B¾c vµ phÝa Nam. b) Tµi nguyªn thiªn nhiªn: * §Þa h×nh: ®©y lµ n¬i b¾t ®Çu cña d·y Tr−êng S¬n, mµ s−ên §«ng ®æ xuèng VÞnh B¾c Bé, cã ®é dèc kh¸ lín. L·nh thæ cã bÒ ngang hÑp, ®Þa h×nh chia c¾t phøc t¹p bëi c¸c con s«ng vµ d·y nói ®©m ra biÓn, nh− d·y Hoµng Mai (NghÖ An), d·y Hång LÜnh (Hµ TÜnh)... s«ng M· (Thanh Ho¸), s«ng C¶ (NghÖ An), s«ng NhËt LÖ (Qu¶ng B×nh)... CÊu tróc ®Þa h×nh gåm c¸c cån c¸t, d¶i c¸t ven biÓn, tiÕp theo lµ c¸c d¶i ®ång b»ng nhá hÑp, cuèi cïng phÝa T©y lµ trung du, miÒn nói thuéc d¶i Tr−êng S¬n B¾c. Nh×n chung ®Þa h×nh B¾c Trung Bé phøc t¹p, ®¹i bé phËn l·nh thæ lµ nói, ®åi, h−íng ra biÓn, cã ®é dèc, n−íc ch¶y xiÕt, th−êng hay g©y lò lôt bÊt ngê g©y khã kh¨n cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n. * VÒ khÝ hËu: ®©y lµ vïng cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu kh¾c nghiÖt nhÊt so víi c¸c vïng trong c¶ n−íc. Hµng n¨m th−êng x¶y ra nhiÒu thiªn tai nh− b·o, lò, giã Lµo, h¹n h¸n, mµ nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do vÞ trÝ, cÊu tróc ®Þa h×nh t¹o ra. Vïng nµy còng chÞu ¶nh h−ëng cña giã mïa §«ng B¾c l¹nh, tuy nhiªn kh«ng s©u s¾c nh− ë B¾c Bé. §iÒu kiÖn khÝ hËu cña vïng g©y khã kh¨n cho s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. * Tµi nguyªn ®Êt ®ai: - DiÖn tÝch ®Êt c¸t, sái, ®Êt b¹c mµu chiÕm tû lÖ lín. Cã 3 lo¹i ®Êt chÝnh lµ ®Êt ®á vµng ph©n bè ë vïng trung du miÒn nói, thÝch hîp cho trång c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy vµ khai th¸c l©m nghiÖp, trång c©y ¨n qu¶; ®Êt phï sa ven s«ng thÝch hîp c©y l−¬ng thùc, hoa mµu, c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy; ®Êt c¸t ho¹c c¸t pha ven biÓn chÊt l−îng thÊp chØ trång mét sè lo¹i c©y hoa mµu, trång rõng phi lao, b¹ch ®µn chèng giã, c¸t. - §Êt l©m nghiÖp cã 3,4 triÖu ha chiÕm 63% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña vïng vµ 15,6% ®Êt l©m nghiÖp cña c¶ n−íc.Trong sè ®ã diÖn tÝch ®Êt cã rõng lµ 2249,9 ngh×n ha n¨m 2001. Tµi nguyªn rõng cña vïng chØ ®øng sau T©y Nguyªn vµ chÝnh nã ®· cung cÊp mét phÇn quan träng vÒ gç vµ l©m s¶n hµng ho¸ cho §ång b»ng s«ng Hång, ®¸p øng mét phÇn xuÊt khÈu cña n−íc ta. * Tµi nguyªn biÓn: Bë biÓn dµi 670 km víi 23 cöa s«ng trong ®ã cã nhiÒu cöa s«ng lín cã thÓ x©y dùng c¶ng phôc vô vËn t¶i, ®¸nh c¸ nh− L¹ch Híi, Nghi S¬n (Thanh Ho¸), L¹ch QuÌn, Cöa Lß, Cöa Héi (NghÖ An, Hµ TÜnh). Vïng biÓn cã thÒm lôc ®Þa réng víi diÖn tÝch 92.000 km2 vµ nhiÒu tµi nguyªn h¶i s¶n, ®é s©u 51 - 200 mÐt. Tr÷ l−îng c¸ lªn tíi 133
  6. 620.000 tÊn vµ tr÷ l−îng c¸ næi chiÕm tèi 52-58% thuËn lîi cho viÖc ®¸nh b¾t. Ngoµi ra cßn cã c¸c loµi h¶i s¶n cã gi¸ trÞ kh¸c nh− t«m he, t«m hïm, c¸ mùc. Ven biÓn víi 30.000 ha n−íc lî cã kh¶ n¨ng nu«i h¶i s¶n. Cã nhiÒu ®ång muèi cã gi¸ trÞ ë Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh. * Tµi nguyªn kho¸ng s¶n: Tµi nguyªn kho¶ng s¶n cña vïng kh¸ phong phó vµ ®a d¹ng. So víi c¶ n−íc, B¾c Trung Bé chiÕm 100% tr÷ l−îng cr«mit, 60% tr÷ l−îng s¾t, 44% tr÷ l−îng ®¸ v«i xi m¨ng. C¸c kho¸ng s¶n cã gi¸ trÞ kinh tÕ trong vïng bao gåm: - §¸ v«i x©y dùng: 37,5 tû tÊn cã ë hÇu hÕt c¸c tØnh. - QuÆng s¾t: 556,62 triÖu tÊn chñ yÕu lµ ë má Th¹ch Khª. - C¸t thuû tinh: 573,6 m3, cã ë 3 tØnh Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn - HuÕ. - SÐt lµm g¹ch, ngãi: 3,09 tû tÊn cã ë c¸c tØnh trong vïng - §¸ v«i xi m¨ng: 172,83 triÖu tÊn, cã ë Thanh Ho¸, NghÖ An. - Titan: 6,32 triÖu tÊn cã nhiÒu ë Qu¶ng TrÞ. - §¸ c¸t kÐt: 200 triÖu tÊn cã ë NghÖ An vµ mét sè n¬i kh¸c. - Nh«m: Trªn 100 ngh×n tÊn cã ë NghÖ An. - Cr«mit: 2.066 ngh×n tÊn ë Thanh Ho¸. - Ngoµi ra cßn mét sè kho¸ng s¶n kh¸c nh− ®¸ èp l¸t, cao lanh, sÐt... c) Tµi nguyªn nh©n v¨n: B¾c Trung Bé lµ vïng ®Êt tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n biÕn ®éng phøc t¹p, ®−îc h×nh thµnh trong lÞch sö l©u dµi. §©y lµ vïng s¶n sinh ra nhiÒu nh©n tµi cña ®Êt n−íc, n¬i cã ®ãng gãp vÒ søc ng−êi søc cña cho c«ng cuéc b¶o vÖ Tæ quèc. Tæng d©n sè cña vïng n¨m 2001 lµ 10,188 ngh×n ng−êi. Tèc ®é t¨ng tr−ëng d©n sè hµng n¨m thêi kú 1989 -1997 lµ 2,2%. MËt ®é d©n sè trung b×nh lµ 198 ng−êi/km2 so víi møc b×nh qu©n c¶ n−íc lµ 231 ng−êi/km2. Tû lÖ d©n sè thµnh thÞ lµ 13%, d©n sè n«ng th«n lµ 87%. D©n téc: B¾c Trung Bé cã 25 d©n téc ®ang sinh sèng. Chñ yÕu lµ ng−êi Kinh chiÕm 90,6%, c− tró ë ®ång b»ng ven biÓn vµ trung du; cßn l¹i lµ c¸c d©n téc Ýt ng−êi sèng ë c¸c vïng cao phÝa T©y vµ T©y B¾c cña tØnh Thanh Ho¸. Tr×nh ®é häc vÊn cña d©n trong vïng t−¬ng ®èi kh¸. Tû lÖ biÕt ch÷ lµ 87,4%, xÊp xØ møc trung b×nh cña c¶ n−íc. * Lùc l−îng lao ®éng Sè ng−êi trong ®é tuæi lao ®éng lµ 5,024 triÖu ng−êi chiÕm 51,42% d©n sè cña 134
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản