intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Tin học đại cương part 5

Chia sẻ: Akjshdj Aksjdh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

239
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình tin học đại cương part 5', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tin học đại cương part 5

 1. 8 - Tr n tài li u t o thành văn b n m i N i dung: Tr n d li u trong m t b ng bi u ñã có s n ( ñã lưu trong ñĩa c ng v i m t tên nào ñó ) v i m t văn b n m u ñ t o thành m t văn b n m i. Ví d ñã có s n m t m u gi y m i và m t danh sách khách m i ta s tr n chúng v i nhau ñ có m t t p gi y m i hoàn ch nh. Các bư c ti n hành: * T o s n m u gi y m i và ghi vào ñĩa v i tên là GM. * T o m t b ng bi u ch a danh sách nh ng ngư i s m i * Tr n l n hai văn b n này thành m t gi y m i hoàn ch nh 8.1 - T o m u gi y m i c ng hoà xã h i ch nghĩa vi t nam ñ c l p t do h nh phúc ------------------------------ Gi y m i Trân tr ng kính m i Ông/Bà: ð nd : Th i gian : ð a ñi m : R t hân h nh ñư c ñón ti p tháng năm 1996 Ngày * Ghi gi y m i vào ñĩa v i tên GM 8.2 - T o danh sách khách m i * Ch n nút NEW ñ m m t c a s m i che lên trên c a s ch a gi y m i * t o m t b ng ch a danh sách khách m i, ví d b ng có b ng 4 c t và 6 dòng theo m u dư i ñây Hoten noidung thoigian diadiem Nguy n Văn Tâm D h p t ng k t 8h30 H i trư ng 204 Tr n Thanh Bình D liên hoan chia tay 11h30 Nhà hàng Hương sen Cao Th Vân H c ngh quy t 7h30 Phòng 12 - A1 ðào Hoàng Lâm H p thi ñua 7h30 Phòng h i th o Ph m Minh H ng D cư i 10h30 Nhà riêng Lưu ý: Dòng ñ u tiên c a b ng bi u là Tiêu ñ do ñó không vi t ti ng vi t có d u, không ñư c vi t các ch cách nhau - Không trang trí ñư ng vi n c a b ng bi u * Ghi b ng bi u này vào v i tên DS (danh sách) * Ch n FILE - CLOSE ñóng c a s b ng bi u l i, lúc này c a s ch a gi y m i l i hi n ra. * Ch n TOOLS - MAIL MERGE - CREAT - FORM LETTERS...- ACTIVE WINDOS 77 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 77
 2. * Ch n ti p GET DATA - OPEN DATA SOURSE Khi ñó hi n lên tên các t p lưu trong ñĩa c ng c a máy, ch n tên t p DS r i OK * Trên màn hình xu t hi n thêm m t thanh công c m i ( Hình 36.4) Hình 36.4 ta ch quan tâm ñ n hai nút là nút ñ u tiên bên trái (Insert Merge field) và nút th 5 tính t ph i qua trái (Merge to New document) * ðưa chu t ñ n sau d u hai ch m trên dòng Trân tr ng ....... sau ñó ch n Insert Merge field, xu t hi n m t khung nh ch a tiêu ñ các c t b ng bi u - nháy chu t vào Hoten. Lúc này bên c nh d u hai ch m s xu t hi n m t nhóm ký t l * Ti p t c thao tác v i các dòng Th i gian, ð a ñi m ... * Cu i cùng nháy chu t vào nút Merge to New document ta s có ñư c s gi y m i c n thi t * Ghi văn b n này vào ñĩa ho c ñóng c a s l i không ghi. Chú ý: N u mu n trình bày ki u ch cho văn b n s tr n ta ch vi c bôi ñen c m ký t v a ñi n vào gi y m i sau ñó ch Format - Font và làm các thao tác như ñã trình bày ph n ñ u. Sau khi tr n có th m i gi y m i s n m trên m t trang gi y. Mu n ghép m t s gi y m i vào m t trang ta c n ñ con tr dư i gi y m i ( cách m t , hai dòng ) sau ñó b m hai l n phím Delete , gi y m i phía dư i s ñư c kéo lên trang hi n th i. 9 - Các thao tác h tr 9.1 - Khôi ph c các thanh công c V i nh ng ngư i m i làm quen v i Word r t d x y ra tình tr ng làm d ch chuy n ho c m t thanh công c , thanh ñ nh d ng. Ph bi n nh t là thanh ñ nh d ng n m phía trên, thanh công c n m dư i (Hình 37.4). 78 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 78
 3. V trí b m và di chu t Hình 37.4 ð ñưa thanh ñ nh d ng xu ng dư i ta ch vi c ñưa chu t vào v trí tr ng gi a các nút ho c nhóm nút sau ñó ñè phím trái chu t, lúc này ñư ng vi n thanh s bi n thành nét ñ t. B m và di thanh xu ng phía dư i. Khi thanh ñ nh d ng n m trùng lên thanh công c thì buông nút trái chu t. 9.2 - Hi n ho c gi u các thanh công c Ng m ñ nh trên màn hình ch có 2 thanh công c là thanh Standard và thanh Formating t c là thanh công c chu n và thanh ñ nh d ng. M t s nút trên thanh Standard như nút Drawing (ñ ho ), nút Table and Border (v b ng) khi ch n l i cho hi n lên thanh công c tương ng. Vi c cho hi n ho c gi u các thanh công c có th th c hi n theo các bư c sau ñây: - Khi m t nút ng v i m t thanh nào ñó ñang có màu tr ng (nghĩa là nó ñang ñư c ch n) thì thanh công c tương ng s xu t hi n trên màn hình. B m ñơn vào nút này thanh công c tương ng s bi n m t và nút tr thành màu xám. B m ti p vào nút thanh công c s l i hi n ra. - N u trên màn hình không có m t thanh công c nào, ho c thi u thanh công c c n thi t, ñưa chu t vào m t v trí b t kỳ trên thanh th c ñơn, b m phím ph i chu t s xu t hi n m t h p tho i (Hình 38.4) Hình 38.4 Hình 39.4 79 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 79
 4. B m ñơn vào tên thanh công c mu n ch n thanh này s xu t hi n trên màn hình, thao tác tương t v i các thanh khác. Chú ý: - N u phía bên trái tên thanh công c ñã có ký hi u ñánh d u (Hình 39.4 ) mà trên màn hình v n không th y thanh công c ñó thì c n tìm xem nó n m ñâu ñó trên màn hình, có khi ch nhìn th y m t ph n r t nh c a thanh công c , ph n còn l i n m khu t ngoài ph m vi màn hình. Ch c n ñưa chu t vào ph n nh ñó b m rê nó vào trong màn hình là ñư c. - Không nên cho hi n lên quá nhi u thanh công c trên màn hình vì như v y s không còn không gian ñ làm vi c. Khi dùng xong m t thanh công c nào n u không c n thi t thì nên c t nó ñi. 9.3 - Thêm b t ch c năng trên thanh công c M i thanh công c c a Word có m t s bi u tư ng (nút) th hi n m t s ch c năng, chúng ta có th tuỳ ý thêm b t các ch c năng vào các thanh này ho c chuy n các nút t thanh này sang thanh khác. a) Xoá ho c chuy n v trí m t nút ðè phím Alt trên bàn phím sau ñó b m rê nút mu n xoá vào vùng so n th o, buông hai tay ra nút s b xoá. N u chúng ta lôi nút ñ n m t thanh công c khác r i buông tay ra thì nút s n m trên thanh công c ñó. b) Thêm m t nút m i vào thanh công c Gi s b n luôn ph i ñ nh d ng ch , hãy thêm vào thanh Standard các nút th hi n Font ch hay dùng. Cách th c ti n hành như sau: Ch n Tools - Customize (ho c ñưa chu t lên thanh công c r i b m phím ph i sau ñó ch n Customize) xu t hi n c a s . Trong c a s Customize ch n ch c năng Command, kéo thanh cu n phía dư i ñ tìm ch c năng Fonts và b m ñơn vào ñó phía bên ph i s xu t hi n toàn b các font ch có trong Word. B m rê m t font nào ñó lên thanh công c , ti p ñó b m vào Modify Selection ñ thay ñ i ch hi n trong nút và ch n bi u tư ng cho nút (xem l i ph n Macro). Khi m t nút th hi n m t font ch ñã có trên thanh công c vi c ñ nh d ng ch s tr nên r t ñơn gi n, ch c n bôi ñen ch r i b m vào nút font ñã có. c) H i ph c tr ng thái ng m ñ nh c a m t thanh công c ðôi khi vì tò mò hay vô tình b n phá h ng m t thanh công c , ñ khôi ph c l i d ng ng m ñ nh c a thanh ñó chúng ta có th làm như sau: Ch n Tools - Customize (ho c ñưa chu t lên thanh công c r i b m phím ph i sau ñó ch n Customize) xu t hi n c a s hình 40.4 80 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 80
 5. Hình 40.4 Ch n ch c năng Toolbars khi ñó tên các thanh công c xu t hi n phía dư i. B m ñơn vào dòng ch tên thanh công c ñ nó n m trên n n màu xanh. (Nh là không b m vào hình vuông bên trái) sau ñó b m ñơn vào nút Reset phía bên ph i c a s , lúc này xu t hi n c a s nh . Trong c a s Reset Toolbars ch n OK, thanh công c ñã ch n s ñư c khôi ph c l i nguyên d ng ng m ñ nh mà Word ñã thi t k . 9.4 - B o m t văn b n Nh ng văn b n quan tr ng không th ñ cho ngư i khác t ñ ng m ra c n ñư c b o v b ng m t kh u. B o m t văn b n có hai c p: * Cho phép ñ c nhưng không ñư c s a ch a * Không cho phép ñ c Thao tác ti n hành: - Ch n File - Save As xu t hi n c a s hình 41.4 81 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 81
 6. Hình 41.4 - Trong c a s Save As ch n Tools - ch n ti p General Options, s xu t hi n c a s hình 42.4 M c Password to Open: M t kh u cho phép m văn b n, chúng ta tuỳ ch n m t m t kh u nào ñó. Nên ch n kho ng 5-6 ký t và c n lưu m t kh u này vào s ñ ñ phòng sau m t th i gian có th b quên. V i m t kh u này chúng ta có th m văn b n ra xem nhưng không th thêm b t gì vào văn b n. M c Password to Modify: M t kh u cho phép s a ch a văn b n, có th ch n m t kh u gi ng như M c Password to Open ho c ch n khác ñi. Ch n xong b m OK máy s xu t hi n c a s m i yêu c u nh c l i m t kh u m t l n n a. Gõ l i ñúng các m t kh u ñã ch n. B m OK thoát ra. Sau khi ñã ch n m t kh u xong ch n Save ñ ghi l i văn b n kèm theo m t kh u. K t nay mu n m văn b n ra xem chúng ta ph i khai báo m t kh u. 82 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 82
 7. Hình 42.4 83 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 83
 8. Bài t p Chương IV Bài 1: So n th o văn b n và k b ng dư i ñây: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc GI Y CAM ðOAN B O V MÔI TRƯ NG ðI N NƯ C Kính g i : ................................................................................. Tên tôi là : ........................................................................ Công tác t i : .................................................................... Nơi : ............................................................................... Tôi làm gi y này xin cam ñoan trong quá trình c i t o, nâng c p căn h c a gia ñình, không làm ñi u gì nh hư ng t i h th ng ñi n, nư c chung c a c khu v c. Tôi xin cam ñoan s ñ m b o v sinh môi trư ng, không ñ v t li u nh hư ng ñ n ñư ng ñi và quang c nh chung c a c khu. Trong quá trình xây d ng không làm nh hư ng ñ n móng, tư mg nhà c a 2 h bên c nh, n u x y ra ñi u gì tôi hoàn toàn ch u trách nhi m . Hà n i, ngày ... tháng ... năm ...... Ngư i vi t ñơn B NG ðI M THI H C KỲ II NĂM H C 2003 - 2004 L p 12 B trư ng PTTH Tr n Hưng ð o Stt H và tên Ngày sinh ði m thi H nh ki m ði m Tin ði m Toán ði m Lý Tt 1 Lê Thu An 20-10-83 7 5 5 Tt 2 Tr n Thi Hà 15-01-82 8 6 7 Tt 3 ð Văn Minh 22-11-84 9 7 8 Khá 4 Ngô Th Thái 18-03-83 5 6 9 Tt 5 Lê Văn Thư 01-10-84 6 8 6 84 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 84
 9. Bài 2: So n th o văn b n và k b ng dư i ñây: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc --------- o O o --------- ð CƯƠNG NGHIÊM C U KHOA H C C P TRƯ NG Tên ñ tài : M t s chương trình qu n lý h th ng thông tin ñ t Ch nhi m ñ tài: ........................................................ Nh ng ngư i tham gia: ............................................... 1- M c ñích: Xây d ng chương trình ñ qu n lý các thông tin ñ t m t cách t ñ ng là nhi m v quan tr ng c a m t k sư ngành Qu n lý ñ t ñai trong th i kỳ hi n nay. ð i v i sinh viên ngành Qu n lý ñ t ñai n m ñư c cách t ch c các cơ s d li u và cách t ch c các chương trình v thông tin ñ t có h th ng là vi c làm vô cùng c n thi t. ði u ñó c ng c các ki n th c v Tin h c và Chuyên môn, g n ch t lý thuy t ñã h c v i yêu c u th c t trong lĩnh v c chuyên môn c a mình. Xây d ng các chương trình qu n lý h th ng thông tin ñ t cũng là ñáp ng ñư c yêu c u ñòi h i c a th c t trong chuyên ngành Qu n lý ñ t ñai hi n nay. Xu t phát t các v n ñ trên chúng tôi ti n hành ñ tài : “ M t s chương trình qu n lý h th ng thông tin ñ t “. B NG DANH SÁCH LÊN LƯƠNG NĂM 2000 Trư ng ð i h c Nông nghi p I – Hà n i STT H VÀ TÊN ðƠN V B C LƯƠNG GHI CHÚ Cũ Mi 1 Tr n Ng c Anh Phòng HC 3.37 3.62 2 Lê Văn Khanh Phòng ðT 2.95 3.37 3 Bùi Ng c Bình Phòng ðT 4.12 4.42 Phó phòng 4 Ngô Bình Minh Phòng QT 5.05 5.37 Trư ng phòng 5 ð Minh Thanh Phòng HC 2.90 3.24 85 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 85
 10. Bài 3: So n th o văn b n và k b ng dư i ñây: TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P I HÀ N I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Phòng HCKH-VT ð c l p - T do - H nh phúc S: /CV-HC V/v làm danh b ñi n tho i Hà n i, ngày 25 tháng 11 năm 2000 Kính g i : Các ñơn v trong toàn trư ng Trong hai năm qua cu n danh b ñi n tho i c a trư ng ñã góp ph n không nh vào s phát tri n thông tin liên l c c a Nhà trư ng. Hi n nay cu n danh b ñó không cung c p ñ y ñ s máy c a các cá nhân và t p th trong trư ng. Vì v y, phòng HCKH-VT s phát hành cu n "Danh b ñi n tho i c a Trư ng ð i h c Nông nghi p I - năm 2001". ð công vi c hoàn thành trư c t t dương l ch, kính ñ ngh các cá nhân, t p th cung c p ñ y ñ và chính xác s ñi n tho i m i c a mình cho phòng HCKH-VT trư c ngày 05/12/1999. Chúng tôi mong nh n ñư c s c ng tác ch t ch c a các ñơn v và cá nhân trong toàn trư ng. Xin trân tr ng c m ơn. Trư ng phòng Hành Chính k ho ch - V t tư B NG TH NG KÊ THUÊ NĂM 2000 STT Tên h p tác xã Quí 1 Quí 2 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 1 Bát tràng 50000000 60000000 50000000 50000000 40000000 50000000 2 C bi 35000000 55000000 35000000 35000000 55000000 75000000 3 Dương xá 22000000 42000000 22000000 22000000 32000000 25000000 4 ða t n 20000000 50000000 20000000 20000000 50000000 60000000 5 Trâu quỳ 40000000 80000000 40000000 40000000 20000000 50000000 86 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 86
 11. Bài 4: So n th o văn b n và k b ng dư i ñây: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc ðƠN XIN H P ð NG Kính g i : ............................................................................................... Tên tôi là: ........................................ Ngày sinh: .................................................... Ch hi n nay: ....................................................................................................... Trình ñ văn hoá: .................................................................................................... Hi n nay B môn do thi u cán b k thu t nên ñ ngh khoa và phòng T ch c cán b cho tôi ñư c ký h p ñ ng làm vi c t i b môn t 1-1-2000 ñ n 1-1-2001 . N u ñư c thu nh n tôi xin cam ñoan tuy t ñ i ch p hành n i qui h c t p và lao ñ ng. Tuy t ñ i ph c tùng s phân công h c t p, b trí c a t ch c ñơn v s d ng. N u vi ph m n i qui, k lu t ho c t ý thôi, b h c, b vi c ph i b i thư ng hoàn toàn h c phí, nh ng t n th t ñã gây ra theo quy ñ nh c a Nhà nư c và c a nhà trư ng ñơn v công tác. Kính mong các c p gi i quy t. Hà N i, ngày tháng năm Ngư i làm ñơn Th i khoá bi u năm h c 2000-2001 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 6 Sáng Chi u Sáng Chi u Sáng Chi u Sáng Chi u Sáng Chi u Toán Anh Tri t Sinh Tin Anh Tri t Lu t Toán Anh Toán Anh Tri t Sinh Tin Anh Tri t Lu t Toán Anh Toán Anh Tri t Sinh Tin Anh Tri t Lu t Toán Anh Tin Lu t Toán Sinh Tin Tin Lu t Toán Sinh Tin Tin Lu t Toán Sinh Tin 87 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 87
 12. Bài 5: So n th o văn b n và k b ng dư i ñây: ð THI CH T LƯ NG MÔN TOÁN (Th i gian 90 phút) Câu 1: Cho hàm s : y = x3 + 3x2 + (m+1)x + 4m (1) 1/ Kh o sát và v ñ th c a (1) khi m =-1 2/ V i giá tr nào c a m hàm (1) ñ ng bi n trên kho ng ( -1, 1 ) Câu 2: Trong m t ph ng to ñ Oxy cho 2 ñi m F1(-3,0); F2(3,0) 1/ Vi t phương trình chính t c c a elíp nh n F1; F2 là các tiêu ñi m và tr c l n có ñ dài b ng 10 2/ Tìm trên elíp nói trên nh ng ñi m M(xo,yo) sao cho kho ng cách t ñó t i ñư ng th ng cho b i phương trình : x + y = 6 là nh nh t. Hà n i, ngày 20 tháng 4 năm 2000 Ch t ch h i ñ ng thi B NG TH NG KÊ HÀNG NH P S tt Tên hàng Kho A Kho B Ngày nh p S lư ng ðơn giá Ngày nh p S lư ng ðơn giá 1 V i hoa 1/1/98 100 10000 12/1/98 200 10000 2 V il a 1/1/98 200 15000 11/1/98 300 14000 3 Khăn 2/1/98 50 7000 21/1/98 150 8000 4 B t gi t 3/1/98 100 6500 30/1/98 400 6000 5 Bánh 5/1/98 120 6000 11/2/98 220 5000 88 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 88
 13. CHƯƠNG V: INTERNET VÀ CÁCH S D NG INTERNET Internet là m ng thông tin toàn c u, nó ñóng vai trò quan tr ng trong m i lĩnh v c c a xã h i. Hi n nay Internet ñư c s d ng r ng rãi trên th gi i cũng như nư c ta. M i ngư i c n ph i hi u và bi t s d ng Internet ñ ph c v cho chuyên môn c a mình. Chương này cung c p các ki n th c cơ b n v m ng Internet và thư ñi n t . N i dung chính bao g m các v n ñ : Th nào là m ng Internet, Internet có các ch c năng cơ b n nào, cài ñ t Internet, trình duy t Internet Explorer, E-mail và các mô hình ho t ñ ng c a E-mail, cách t o g i và nh n thư v i Yahoo và v i Outlook Express. 1 - Gi i thi u chung 1.1 - M ng máy tính * M ng máy tính: là m t nhóm các máy tính ñư c n i k t v i nhau theo m t cách nào ñó. V nh n th c, nó gi ng như ki u m ng truy n hình ho c radio n i k t m t nhóm các tr m truy n hình ho c radio l i v i nhau sao cho chúng có th cùng chia s chương trình. Các m ng truy n hình g i thông tin tương t ñ n m i tr m vào cùng lúc, trong m ng máy tính, m i thông ñi p thư ng ñư c d n ñ n m t máy tính c th nào ñó. Khác v i các m ng truy n hình, các m ng máy tính luôn hai chi u sao cho khi máy tính A g i thông ñi p t i máy tính B thì B có th tr l i l i cho A. M t s m ng máy tính bao g m m t máy tính trung tâm và m t nhóm các tr m t xa có th báo cáo v máy tính trung tâm, ví d m t máy tính d ch v gi ch hàng không trung tâm có hàng ngàn kênh t i các sân bay và ñ i lý du l ch. * M ng Internet: Là m ng máy tính toàn c u, ho c chính xác hơn là m ng c a các m ng. ð các máy tính n i l i và có th giao ti p ñư c v i nhau, ngư i ta dùng m t thi t b g i là modem. Modem và chương trình ng d ng dùng ñ chuy n ñ i t tín hi u tương t (analog) trên ñư ng dây ñi n tho i máy tính thành tín hi u s (digital) ñ ñưa vào máy tính. Ngư c l i, modem còn chuy n tín hi u s c a máy tính thành tín hi u tương t ñ truy n d n trên ñư ng dây ñi n tho i. Như v y, m t máy tính mu n k t n i và truy nh p thông tin thì ph i có m t modem n i vào m t c ng c a máy tính. V v trí l p ñ t , có th chia modem thành hai lo i: lo i l p trong máy tính (internal) và l p ngoài máy tính (external). * Xu t x c a Internet T tiên c a Internet là ARPANET, m t d án do b Qu c phòng Hoa ki kh i ñ u năm 1969 v a là m t th c nghi m trong vi c k t m ng m t cách ñáng tin c y, v a là m t k t n i gi a b Qu c phòng và các nhà th u nghiên c u khoa h c và quân s l i v i nhau, bao g m m t s l n các trư ng ñ i h c ti n hành các nghiên c u quân s ñư c tài tr . (ARPA là vi t t t c a ch Advanced Research Projects Agency: Cơ quan Các D án Nghiên c u Cao c p, m t b ph n thu c b Qu c phòng ph trách vi c c p phát tài tr . K ti p là H i ñ ng Khoa h c Qu c gia Hoa kú (National Science Foundation - NSF) quy t ñ nh thi t l p 5 trung tâm siêu máy tính nh m m c ñích nghiên c u (M t siêu máy tính là m t máy tính c c kỳ nhanh v i giá r t ñ t, kho ng 10 tri u USD m i máy). NSF tính toán r ng nên tài tr cho m t ít máy tính, ñ cho các nhà nghiên c u trên kh p ñ t nư c s d ng ARPANET g i các chương trình c a h ñ n ñ ñư c "siêu tính toán" và r i g i k t qu tr l i. Qua m t th i gian khi các siêu máy tính rõ ràng ñã tr nên l i th i, NSF ñã xây d ng NSFNET, m t m ng riêng và nhanh hơn nhi u c a mình ñ n i v i các trung tâm siêu tính toán. Sau ñó, NSF dàn x p ñ thi t l p m t chu i các m ng khu v c nh m liên k t nh ng 89 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 89
 14. ngư i s d ng trong t ng khu v c v i NSFNET n i m i m ng khu v c. NSFNET ho t ñ ng hi u qu , tõ n¨m 1990 hÇu hÕt c¸c m¹ng ®Òu kÕt nèi vµo NSFNET, NSF ñã ñư c xác l p v ng ch c trên Internet. C¸c m¹ng ®éc lËp liên k t v i nhau nh vào m t chương trình k thu t ñư c g i là IP (Internet Protocol: Giao th c Internet) . NSFNET ch cho phép nh ng lưu thông liên quan ñ n nghiên c u và giáo d c, do ñó nh ng d ch v m ng IP ñ c l p cho phép lưu thông ñư c d n t m ng này sang m ng khác khi c n. M i m ng n i b i IP ñ u s d ng IP ñ giao ti p nên chúng ñ u có th trao ñ i các thông ñi p v i nhau. Các m ng thương m i n i v i các m ng khu v c theo cách tương t như k t n i c a NSFNET và cung ng k t n i tr c ti p ñ n khách hàng. Bên ngoài Hoa Kỳ, các m ng IP xu t hi n t i nhi u nư c, do các công ty ñi n tho i ñ a phương tài tr ho c do m t nhà cung ng qu c gia ho c khu v c ñ c l p. H u h t trong s h ñ u ñư c k t n i tr c ti p ho c gián ti p v i m t m ng nào ñó c a Hoa Kỳ, có nghĩa là t t c ñ u có th trao ñ i lưu thông v i nhau. * M¹ng Internet cã c¸c chøc n¨ng chÝnh sau ®©y: - Thư ñi n t : Ðây ch c ch n là d ch v ñư c s d ng r ng rãi nh t - b n có th trao ñ i thư ñi n t v i hàng tri u ngư i trên kh p th gi i. Các danh sách thư ñi n t cho phép b n tham gia vào th o lu n nhóm và g p nh ng ngư i khác trên Net. Các mail server (nh ng chương trình ñáp l i các thông ñi p thư ñi n t ) cho phép b n truy tìm m i lo i thông tin. - Truy tìm thông tin: Internet giúp b n tìm ki m thông tin trên m ng. Nhi u máy tính có các file ch a thông tin cho phép l y mi n phí. Các file ñó bao g m các file văn b n, các file hình nh ñư c s hóa và m t s lư ng l n các ph n m m t trò chơi cho ñ n các h th ng ñi u hành. Hàng núi thông tin s n có trên Internet và b n s m c m c "Navigate" (Tìm ñư ng) ch ñ n nh ng ph n giúp b n lưu thông trên m ng. - B ng thông báo ñi n t (Bulletin Board): M t h th ng tên là USENET là m t b ng thông báo ñi n t vĩ ñ i v i 40 tri u ký t các thông ñi p bao g m 2.000 nhóm ch ñ khác nhau ñư c ti p n i hàng ngày. Các ch ñ bao g m t các v n ñ máy tính hóc búa cho ñ n nh ng trò gi i trí như ñua xe ñ p, t nh ng ý ki n tranh lu n chính tr không bao gi k t thúc cho ñ n nh ng v n ñ b×nh thư ng nh t. Nhóm USENET ñư c ñ c r ng rãi nh t là các m u chuy n vui ñư c ch n l c, m t s trong nh ng chuy n này th c s bu n cư i. - Trò chơi và tán g u: M t trò chơi ñư c g i là MUD (Multi-User Dungeon) có th d dàng thu hút toàn b th i gian c a b n - trong ñó b n có th thi tài v i nh ng ngư i chơi khác b t c nơi nào trên th gi i. Internet Relay Chat (IRC) là m t ñư ng dây theo nhóm, qua ñó b n có th có nh ng cu c ñàm tho i thú v v i nh ng ngư i s d ng khác kh p m i nơi. IRC dư ng như ñư c s d ng nhi u nh t b i nh ng häc sinh, sinh viên, b n s không bao gi bi t ñư c ai là ngư i ñang nói chuy n v i b n. 1.2 - Nhà cung c p d ch v Internet ð m t máy tính cá nhân n i vào ñư c m ng Internet, b n ph i ñăng ký thuê bao m t nhà cung c p dich v Internet (Internet Service Provider - ISP) và khi này ISP s là v trí trung gian chuy n ti p ñ máy tính c a b n n i v i các trang Web ho c các ñ a ch trên m ng. Hi n nay có nhi u nhà cung c p d ch v Internet như VNN, FPT, VCD, Phươngnam, Saigonnet, Netnam …. M i m t ISP có nh ng kh năng khác nhau. Khi ch n ISP, b n nên quan tâm ñ n m t s v n ñ sau: - Kh năng ñ m b o ñư ng truy n 90 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 90
 15. - Giá ñăng ký và thuê bao. Hi n nay giá c c a các nhà cung c p d ch v không gi ng nhau. - V trí c a ISP. ðây là m t v n ñ c n h t s c quan tâm khi ch n nhà cung c p d ch v Internet. Ví d , n u b n Hà N i thì nên ch n VNN ho c FPT vì lúc này khi tr ti n ñi n tho i, b n ch ph i thanh toán theo giá ñi n tho i n i h t. N u b n ch n m t ISP khác và không có d ch v k t n i m ng thì ti n ñi n tho i s ph i thanh toán t v trí g i ñ n ñ a ñi m ñ t máy ch c a m ng. B n cũng c n lưu ý r ng, khi s d ng Internet có ba lo i ti n c n thanh toán: * Ti n ñi n tho i: Trong th i gian s d ng Internet, ti n ñi n tho i ñư c tính như khi g i ñi n bình thư ng. . * Ti n truy c p m ng: S ti n này ñư c tính theo th i gian truy c p và th i ñi m truy c p. H u h t các ISP ñ u tính giá ti n cho th i gian truy c p vào ban ñêm và các ngày ngh th p hơn ban ngày. S ti n này b n ph i thanh toán cho ISP. Các nhà cung c p d ch v Internet khác nhau s ti n này cũng khác nhau. * Ti n l y các thông tin trên m ng: H u h t các trang Web trong nư c và nhi u trang Web nư c ngoài cung c p các thông tin mi n phí, t c là b n không ph i tr ti n cho các thông tin ho c các ng d ng trên m ng. Tuy nhiên, cũng có m t s b n ph i tr ti n. 1.3 - K t n i Internet * ði u ki n gia nh p m ng Internet: ð gia nh p m ng Internet b n ph i có các các m c sau: - Máy vi tính - ðư ng ñi n tho i - Modem - Tài kho n ñăng ký truy nh p v i nhà cung c p ( ISP): ð có th truy c p Internet, b n c n ACcount hay tài kho n Internet, bao g m: + User name là tên ñăng ký v i ISP, tên này không th thay ñ i ñư c. Ví d User name máy c a b môn Tin hoc là: bmthnn1 + Password là m t kh u , m t l n k t n i ta ph i gõ vào m t kh u, m t kh u có th thay ñ i ñư c. * T o bi u tư ng k t n i Internet: T màn hình chính c a Windows ch n các m c sau: My Computer / Control panel / Network and Dial Up Networking / Make New Connection Sau ñó s xu t hi n h p tho i ta s khai báo các m c sau: - Gõ tên c a bi u tư ng vào h p Type a name for the computer you are dialing - Ch n Next - Gõ mã vùng vào h p Are code - Gõ s ñi n tho i c a nhà cung c p vào Telephone Number - Ch n tên nư c trong h p Country code - Ch n Next - Ch n Finish * Cách k t n i Nháy ñúp chu t vào bi u tư ng k t n i. Khi ñó s xu t hi n c a s Connect to, ta khai báo các m c sau: - User name: Gõ tên ñăng ký v i ISP - Paswword: Gõ m t kh u - Phone number: S ñi n tho i c a ISP 91 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 91
 16. - Ch n connect th c hi n k t n i. Sau khi k t n i ñư c, bi u tư ng k t n i có 2 máy tính liên k t n m góc ph i, phía dư i màn hình, trên thanh Taskbar c a Windows. * Hu k t n i t n i trên trên thanh Taskbar - Nháy chu t vào bi u tư ng k - Ch n Disconnect 2. S d ng trình duy t Internet Explorer (IE) 2.1 - Kh i ñ ng - Kích chu t vào START/ ch n PROGRAM/ ch n INTERNET EXPLORER - Màn hình IE xu t hi n như sau: Hình 1.6 L n lư t t trên xu ng dư i là các ph n sau: + Dòng ñ u tiên là thanh tiêu ñ (Title bar): Hi n ra tên trang Web, tên trình duy t Web. + Dòng 2 là thanh Menu (Menu bar: thanh th c ñơn): Bao g m các m c chính c a trình duy t Web. + Dòng 3 là thanh công c (Tool bar): Bao g m các bi u tư ng c a các l nh hay dùng, mu n ch n l nh nào ta ch vi c kích chu t vào bi u tư ng c a nó. + Dòng 4 là thanh ñ a (Address): Hi n ra ñ a ch c a trang Web ñang ñư c truy c p. Ta có th gõ tr c ti p ñ a ch vào ñây ho c nh n vào mũi tên bên ph i m c này ñ ch n ñ a ch ñã lưu. + Ph n vùng hi n th : Là ph n hi n n i dung trang Web ñang truy c p, ph n này chi m nhi u dòng. + Thanh tr ng thái : Dòng này cu i cùng, hi n ra các thông tin hi n th i. 2.2 - Ra kh i Internet Explorer - Ch n m c File - Ch n Close 2.3 - Tìm ki m thông tin * Cách tìm ki m thông tin n u có ñ a ch chính xác: - Gõ ñ a ch c n truy nh p vào thanh ñ a ch (thanh Address) - Enter (Ho c kích chu t vào GO) * Cách tìm ki m thông tin n u không có ñ a ch chính xác: - S d ng nút Search trên thanh công c 92 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 92
 17. 2.4 - Cách lưu tr các ñ a ch và cách t ch c l i các ñ a ch * Cách lưu các ñ a ch ưa thích vào FAVORITES: Nh ng ñ a ch nào thư ng xuyên truy c p, m i l n truy c p ta ph i gõ l i ñ a ch , thay vì vi c ñó ta lưu l i các ñ a ch ñ m i l n truy c p vào trang web ñó ch c n kích chu t ch n ñ a ch bên trong menu Favorites. Cách lưu: - M trang WEB c n lưu - Vào menu Favorites - Ch n Add to Favorites - OK * T ch c l i các ñ a ch : M i l n lưu l i ñ a ch thì menu Favorites s dài thêm. Do v y ñ ti n s d ng ta t ch c l i menu Favorites như sau: - Vào menu Favorites/ ch n Organize Favorites/ màn hình xu t hi n: Trong ñó: + Create Folder: T o m t Folder m i + Move to Folder: Di chuy n ñ a ch + Rename: ð i tên Folder + Delete: Xoá Folder ho c xoá ñ a ch 2.5 - M t s tuỳ ch n c a Internet: * Thay ñ i ñ a ch c a trang kh i t o: - Vào menu Tool ch n Internet Option - Ch n General - Gõ ñ a ch c n ñ t vào h p Address ho c có th ch n m t trong các nút trong m c ñó là: L y ñ a ch c a trang hi n t i, l y ñ a ch m c ñ nh, l y trang tr ng - Ch n Apply - Ch n OK * Thay ñ i s ngày lưu trong trang web: - Vào menu Tool ch n Internet Option - Gõ vào s ngày trong h p Days to keep page in history - OK * Xoá các ñ a ch lưu trong h p History: - Xoá toàn b các trang: + Vào menu Tool ch n Internet Option + Ch n Clear History + OK - Xoá t ng trang: + M History + Nháy chu t ph i vào trang c n xoá + Ch n Delete * Thay ñ i c ch : - Vào menu View 93 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 93
 18. - Ch n Text size: Largest: C ch l n nh t, Larger: C ch l n, Medium: C ch trung bình, Small: C ch nh , Smallest: C ch nh nh t 2.6 - Lưu trang web vào máy tính - Vào menu File - Ch n Save as - Ch n v trí c n lưu - Ch n Save 2.7 - Lưu nh - Nháy chu t ph i vào nh - Ch n Save Picture As - Ch n v trí c n lưu - Ch n Save 2.8 - In trang web * Thi t k m t trang in - Ch n File - Ch n Page Setup. Màn hình xu t hi n Hình 2.6 - Size : kh gi y - Source: khay gi y - Header: Tiêu ñ ñ u trang - Footer: Tiêu ñ cu i trang - Orientation : Hư ng in, Portrait là theo chi u d c, Landscap là theo chi u ngang. - Margins : L trang in, Left l trái, Right l ph i, Top là phía trên, Bottom là phía dư i. * Xác ñ nh Header and footer Internet Explore có th in các tiêu ñ ñ u trang và tiêu ñ chân trang theo các cách sau: - Left header - Tiêu ñ n m ñ u trang. Theo ñ nh s n vùng này ch a Title c a tài li u 94 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 94
 19. - Center header - Tiêu ñ n m gi a và trên ñ u trang. Theo ñ nh s n thì vùng này tr ng. - Right header - Tiêu ñ n m bên ph i trên ñ u trang. Theo ñ nh s n thì vùng này ch a s trang c a tài li u - Left footer - Tiêu ñ s n m v bên trái phía dư i c a trang. Theo ñ nh s n thì vùng này ch a ngày tháng c a tài li u. - Center footer - Tiêu ñ s n m gi a và phía dư i c a trang. Theo ñ nh s n thì vùng này tr ng. - Right footer - Tiêu ñ s n m chính gi a phía dư i trang. Theo ñ nh s n thì vùng này ch a th i gian in tài li u. B n có th s d ng các mã ñ c bi t ñ l y thông tin hi n nay t tài li u (ch ng h n như s trang) hay t h th ng (ch ng h n như ngày, gi ). Các mã sau ñây s b t ñ u b ng d u & theo sau là m t ký t . Chú ý r ng ch hoa hay ch thư ng r t quan tr ng. B ng cách s d ng các mã này thì b n có th in các tiêu ñ theo ý mình: Nh p vào S in ra &w T a ñ c a tài li u &u ð a ch c a trang &d Ngày hi n nay d ng t t xác ñ nh trong Regional Setting/ Control Panel &D Ngày hi n nay d ng ñ y ñ xác ñ nh trong Regional Setting/ Control Panel &t Gi hi n nay d ng xác ñ nh trong Regional Setting/ Control Panel &T Gi hi n nay theo d ng 24 gi &p S trang &P T ng s trang && M td u& &b V trí xác ñ nh D u cu i cùng (&b) cho phép b n xác ñ nh m c ñã cho s in header hay footer. Sau ñây là cách th c làm vi c c a nó: - N u b n s d ng mã này ch m t l n thì bên trái c a &b s in bên trái còn ph n bên ph i s in bên ph i. Ch ng h n, &w&b&p s in t a ñ c a tài li u bên trái còn s trang s in bên ph i. - N u b n s d ng mã này hai l n thì ph n bên trái c a &b th nh t s in bên trái, ph n gi a hai &b s in chính gi a và ph n bên ph i c a &b s in bên ph i. Ch ng h n, &d&b&p&b&t s in ngày hi n nay bên trái, trang chính gi a và in th i gian hi n nay bên ph i. - B n cũng có th k t h p văn b n và mã. Ch ng h n, n u b n gõ Page %p of &p thì Internet Explore s hi n trang hi n nay trên t ng s trang: Page 7 of 10. * In tài li u - Ch n File, ch n Print ho c n Ctrl + P. 3 - Thư ñi n t ( E- mail) 3.1 - Gi i thi u E-mail E-mail - vi t t t c a Electronic Mail (thư ñi n t ) là m t d ch v ñư c tri n khai trên các m ng máy tính cho phép ngư i s d ng có th g i thư cho nhau. 95 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 95
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=239

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2