intTypePromotion=3

Giáo trình trắc địa viễn thám - Phần 1

Chia sẻ: Loi K | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
29
lượt xem
7
download

Giáo trình trắc địa viễn thám - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 của giáo trình "Trắc địa viễn thám" trình bày từ chương 1 đến chương 4 của giáo trình với các nội dung: khái niệm về phương pháp đo ảnh, cơ sở toán học của phương pháp đo ảnh, những tính chất hình học cơ bản của bản đo trong chụp ảnh hàng không, nguyên lý nhìn và đo lập thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình trắc địa viễn thám - Phần 1

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> ts.ðÀM XUÂN HOÀN<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> TR C ð A NH VI N THÁM<br /> <br /> Hµ néi – 2008<br /> <br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Tr c ñ a nh vi n thám…………….. ………….………… 1<br /> <br /> L I NÓI ð U<br /> ð ph c v vi c gi ng d y và h c t p môn h c: “Tr c ñ i nh vi n thám” cho sinh<br /> viên ngành Qu n lý ð t ñai, chúng tôi biên so n cu n giáo trình “Tr c ñ i nh vi n thám” .<br /> Giáo trình ñư c biên so n ng n g n, d hi u có c p nh t các ki n th c m i v<br /> <br /> nh máy bay,<br /> <br /> nh v tinh nh m cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c cơ b n v ngành h c này, ñó là:<br /> Nh ng khái ni m v phương pháp ño nh, cơ s toán h c c a phương pháp ño nh, nh ng<br /> tính ch t hình h c cơ b n c a nh ño trong ch p nh hàng không, nguyên lý nhìn và ño nh<br /> l p th , ñoán ñ c ñi u v<br /> <br /> nh, nh ng ki n th c cơ b n v<br /> <br /> nh v tinh, lý thuy t c a ph n x<br /> <br /> ph c a các ñ i tư ng t nhiên....<br /> Giáo trình g m 7 chương, trư c m i chương có tóm t t n i dung chính c a chương và<br /> sau ñó là câu h i và bài t p.<br /> Trong quá trình biên so n chúng tôi có tham kh o Giáo trình: “Tr c ñ a nh” chuyên<br /> ngành. Tuy nhiên, do th i gian và kh<br /> <br /> năng có h n. Chúng tôi mong nh n ñư c nhi u ý ki n<br /> <br /> ñóng góp c a b n ñ c ñ l n xu t b n sau ñư c hoàn ch nh hơn.<br /> Xin chân thành c m ơn.<br /> Tác gi<br /> <br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Tr c ñ a nh vi n thám…………….. ………….………… 2<br /> <br /> Chương I<br /> KHÁI NI M V PHƯƠNG PHÁP ðO NH<br /> N i dung chính c a chương này là gi i thi u b n ch t c a phương pháp ño nh. Trình<br /> bày n i dung cơ b n c a các phương pháp ño nh:<br /> Phương pháp ño nh tương t , phương pháp ño nh gi i tích và phương pháp ño nh s .<br /> Qui trình công ngh c a phương pháp ño nh.<br /> S hình thành và phát tri n c a ngành Tr c ñ a nh trên th gi i và Vi t Nam.<br /> d ng c a phương pháp ño nh trong n n kinh t qu c dân và qu c phòng.<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1. B n ch t và nhi m v c a phương pháp ño nh<br /> Phương pháp ño ñ c ch p nh còn ñư c g i là phương pháp tr c ñ a nh là m t<br /> phương pháp ño gián ti p thông qua nh ho c các ngu n thông tin thu ñư c c a ñ i tư ng ño<br /> (b m t t nhiên c a trái ñ t). Nhi m v c a phương pháp ño nh là xác ñ nh tr ng thái hình<br /> h c c a ñ i tư ng ño bao g m: V trí, hình d ng, kích thư c và m i quan h tương h c a ñ i<br /> tư ng ño, bi u di n các ñ i tư ng ño dư i d ng bình ñ ho c b n ñ . Vì v y phương pháp ño<br /> nh ñư c tóm t t b ng hai quá trình cơ b n sau ñây:<br /> Quá trình th nh t: là thu nh n hình nh ho c các thông tin ban ñ u c a ñ i tư ng<br /> ño ñư c th c hi n trong m t th i ñi m nh t ñ nh b ng các phương pháp khác nhau, ñó là:<br /> Ch p nh ñ i tư ng ño b ng máy ch p nh và ghi nh n hình nh c a các ñ i tư ng ño<br /> trên v t li u c m quang (phim c ng ho c phim m m). Quá trình thu nh n hình nh theo cách<br /> này hình nh thu ñư c tuân theo qui lu t c a phép chi u xuyên tâm và các qui lu t v t lý trong<br /> h th ng máy ch p nh. Ngoài ra nó còn ch u nh hư ng c a quá trình gia công nh (k thu t<br /> in, r a nh).<br /> Thu nh n các thông tin b c x c a ñ i tư ng ño b ng các lo i máy quét khác nhau<br /> (máy quét quang cơ ho c máy quét ñi n t ). Hình nh thu ñư c dư i d ng tín hi u và ñư c<br /> lưu gi trên băng t . Các quá trình trên ñư c th c hi n nh các thi t b ñư c ñ t trên m t ñ t<br /> ho c trên không ñư c g i là ch p nh m t ñ t ho c ch p nh trên không.<br /> Ch p nh m t ñ t:<br /> Là thi t b chúp nh ñư c ñ t trên m t ñ t<br /> (Các máy ch p nh m t ñ t - Hình 1.1)<br /> <br /> Hình 1.1. Các máy ch p nh m t ñ t<br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Tr c ñ a nh vi n thám…………….. ………….………… 3<br /> <br /> Ch p nh trên không: Là thi t b ch p nh ñư c ñ t trên v t mang, v t mang có th<br /> là máy bay, v tinh nhân t o, các con tàu vũ tr ho c các tr m vũ tr qu c t .<br /> Thông thư ng là các nh ch p t máy bay còn ñư c g i là nh hàng không, nh ñư c<br /> ch p t các v tinh nhân t o g i là nh v tinh. Như v y tư li u ñ u vào c a nh ño là nh m t<br /> ñ t, nh hàng không ho c là nh v tinh. Tuy nhiên các lo i nh ñư c th hi n 2 d ng ñó là<br /> nh tương t và nh s .<br /> Quá trình th 2: Là d ng l i và ño ñ c các mô hình c a ñ i tư ng ño t nh ch p<br /> ho c t các thông tin thu ñư c có th phát hi n b ng m t trong 3 phương pháp cơ b n trên h<br /> th ng thi t b tương ng, ñó là:<br /> Phương pháp ño nh tương t<br /> Phương pháp ño nh gi i tích<br /> Phương pháp ño nh s .<br /> Như v y, th c ch t c a phương pháp ño nh là ghi l i hình nh c a ñ i tư ng ño trên<br /> v t li u nh ( nh tương t ) ho c ghi l i trên băng t ( nh s ) và d ng l i mô hình l p th c a<br /> ñ i tư ng ño và ti n hành ño v trên các mô hình ñó, bi u di n các ñ i tư ng ño theo n i<br /> dung c a b n ñ . Quá trình này có th th c hi n b ng m t trong các phương pháp trên. Quá<br /> trình này ñư c tóm t t theo sơ ñ hình 1.2.<br /> 1.2. Nguyên lý cơ b n c a phương pháp ño nh<br /> Như chúng ta ñã bi t có 2 phương pháp ghi nh n hình nh c a ñ i tư ng ño dư i hai<br /> d ng: nh tương t và nh s .<br /> ð i tư ng ño ñ c<br /> <br /> Công tác tr c ñ a<br /> <br /> Công tác ch p nh<br /> <br /> Các phương pháp ño nh<br /> Phương pháp tương t<br /> <br /> Phương pháp gi i tích<br /> <br /> Phương pháp nh s<br /> <br /> Quy trình công ngh và phương pháp ño nh<br /> Tăng d y ñi m<br /> kh ng ch<br /> <br /> N n nh<br /> <br /> Gi i ñoán và<br /> ñi u v nh<br /> <br /> D ng mô hình<br /> ño v<br /> <br /> Các k t qu ño nh<br /> Các s li u cơ b n<br /> <br /> B nñ<br /> <br /> nh<br /> <br /> B n ñ ñ a hình<br /> <br /> Mô hình s<br /> <br /> Hình 1.2. Qui trình công ngh cơ b n c a phương pháp ño nh<br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Tr c ñ a nh vi n thám…………….. ………….………… 4<br /> <br /> nh tương t : nh tương t là lo i nh mà hình nh c a nó ñư c ghi l i trên v t li u<br /> nh. ðây là k t qu c a quá trình ch p nh nh vào các máy ch p nh hàng không, máy ch p<br /> nh m t ñ t.<br /> nh s : nh s là lo i nh mà hình nh c a nó không ñư c ghi l i trên v t li u nh<br /> mà ghi l i trên băng t dư i d ng tín hi u. Ngày nay nh các máy quét nh ngư i ta có th<br /> bi n nh tương t thành nh s và ngư c l i. Vi c x lý và khai thác nh tuỳ thu c vào m c<br /> ñích s d ng nh. Trong chương trình môn h c này ch ñ c p ñ n các phương pháp ño nh<br /> v i m c ñích thành l p b n ñ ñ a hình, b n ñ ñ a chính các t l khác nhau. Có 3 phương<br /> pháp ño nh, ñó là:<br /> 1. Phương pháp ño nh tương t<br /> Sau khi ch p ñư c các c p nh l p th ngư i ta ti n hành n n nh b ng các máy n n<br /> nh (hình 1.3). Dùng nh ñã n n ñ ñi u v nh, ñưa nh vào máy ño v (máy quang cơ) d ng<br /> l i mô hình l p th , tăng d y ñi m kh ng ch nh và ti n hành ño v trên các mô hình l p th .<br /> 2. Phương pháp ño nh gi i tích<br /> Phương pháp ño nh gi i tích (g i t t<br /> là phương pháp gi i tích) v nguyên lý cơ<br /> b n phương pháp gi i tích gi ng như<br /> phương pháp tương t ch khác là vi c tăng<br /> d y ñi m kh ng ch nh b ng phương pháp<br /> quang cơ ñư c thay b ng phương pháp gi i<br /> tích. Vi c phát tri n h th ng ño nh gi i<br /> tích d a trên cơ s ch t ch gi a thi t b ño<br /> nh có ñ chính xác cao v i máy tính ñi n<br /> t và các ph n m m chuyên d ng. Phương<br /> pháp ño nh gi i tích có 2 nhi m v ch y u<br /> là:<br /> Hình 1.3. Máy n n nh SEG.1<br /> - Xây d ng lư i tam giác nh không gian nh m tăng d y ñi m kh ng ch<br /> v này ñư c g i là phương pháp x lý ñi m trong ño nh.<br /> <br /> nh. Nhi m<br /> <br /> - S d ng máy ño nh gi i tích thông qua ñi u khi n s ñ ño ñ c xác ñ nh hình d ng,<br /> v trí, ñ l n và m i quan h tương h gi a các y u t hình h c c a ñ i tư ng ño và t ñ ng<br /> ño v theo các n i dung cơ b n ñó.<br /> Nhi m v này ñư c g i là phương pháp x lý tuy n trong nh.<br /> 3. Phương pháp ño nh s<br /> Phương pháp ño nh s (g i t t là phương pháp s ) là giai ño n th 3 c a phương pháp<br /> ño nh. S khác bi t cơ b n c a phương pháp ño nh s v i phương pháp ño nh tương t và<br /> phương pháp ño nh gi i tích có th ñư c tóm t t như sau:<br /> Phương pháp ño nh tương t : S d ng nh ch p t các máy ch p nh quang h c.<br /> Chi u nh b ng các máy quang cơ g i là máy ño nh tương t . Quá trình th c hi n do s thao<br /> tác c a con ngư i và thu ñư c s n ph m là bình ñ ho c b n ñ .<br /> Phương pháp ño nh gi i tích: nh ch p t các máy ch p nh quang h c, chi u nh<br /> b ng phương pháp toán h c trên các máy gi i tích có s tr giúp c a con ngư i (bán t ñ ng)<br /> s n ph m thu ñư c là s n ph m ñ gi i ho c s n ph m s .<br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Tr c ñ a nh vi n thám…………….. ………….………… 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản