giáo trình trang bi điện , chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
241
lượt xem
112
download

giáo trình trang bi điện , chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm chung : phân tích và phân loại chế độ làm việc của động cơ . Tính chọn công suất động cơ làm việc cho dài hạn Tính chọn công suất động cơ làm việc ngắn hạn 61. Khái niệm chung:chế độ làm việc của động cơ là trạng thái làm việc của động cơ ,được tính theo công suất toàn phần ma dộng cơ làm việc tùy theo chế độ riêng của nó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình trang bi điện , chương 6

  1. Môn h c: i u khi n ng cơ i n (Truy n ng i n) Chương 6 TÍNH CH N CÔNG SU T NG CƠ 6.1 Khái ni m chung 6.2 th ph t i và phân lo i ch làm vi c c a ng cơ 6.3 Tính ch n công su t ng cơ làm vi c ch dài h n 6.4 Tính ch n công su t ng cơ làm vi c ch ng n h n 6.5 Tính ch n công su t ng cơ làm vi c ch ng n h n l p l i 6.6 Tính ch n công su t ng cơ trong các h có i u ch nh 6.1 Khái ni m chung ch n ư c ng cơ ta c n xét các y u t : - Lo i ng cơ. - Kh năng i u ch nh và phương pháp th c hi n i u ch nh. - C p i n áp. - Ki u c u t o và lo i v b o v . -C pt c nh m c. - Công su t yêu c u,… 6.1.1 M c ích c a vi c tính toán công su t ng cơ - N u ch n quá l n? - N u ch n quá nh ? N u ch n úng công su t ng cơ thì t0max ≤ t0cp t0cp tuỳ c p cách i n: A 1050; B 1200; C 1300. ⇒ th c ch t vi c tính ch n công su t ng cơ là vi c tính toán nhi t làm vi c c a ng cơ khi ã cho trư c công su t òi h i c a máy sx. 6.1.2 S phát nóng và ngu i l nh c a ng cơ i n - T n th t trong ng cơ: 1− η ∆P = Pc η ∆P.dt = C.dτ + Aτ.dt τ = t0 c – t0mt nhi t sai c a ng cơ C nhi t dung c a ng cơ (j/ ) A h s t n nhi t c a ng cơ (W/ ) t − Tn ⇒ τ = τ od + (τ bd − τ od )e Tn h ng s th i gian phát nóng ng cơ 0 Tn = C/A [s]; τod = ∆P/A [ C] GV: Hà Xuân Hòa 1 November 15, 2007
  2. Môn h c: i u khi n ng cơ i n (Truy n ng i n) th i gian phát nóng ng cơ: tpn ≈ 3Tn 6.1.3 S phát nóng ng cơ khi ph t i thay i Giá tr t n th t công su t trong t ng kho ng th i gian ti là: 1 − ηi ∆Pi = Pci ⇒ τ = f(t) ⇒ τmax ⇒ t0max = τmax – t0mt ηi GV: Hà Xuân Hòa 2 November 15, 2007
  3. Môn h c: i u khi n ng cơ i n (Truy n ng i n) 6.2 th ph t i và phân lo i ch làm vi c c a ng cơ 6.2.1 th ph t i? P = f(t) ho c M = f(t) M M2 M1 M3 t1 t2 t3 t 6.2.2 th ph t i tĩnh và th ph t i toàn ph n - th ph t i tĩnh: “ th ph t i c a máy s n xu t” Mc = f(t) ho c Mc = f(t) ⇒ bi t trư c - th ph t i toàn ph n: g m ph t i tĩnh, ph t i phát sinh trong quá trình làm vi c như quá trình kh i ng, d ng máy, o chi u, hay thay i t c . T phương trình M – Mc = J.dω/dt = f(t): ph t i toàn ph n ⇒ ph t i ng là Jdω/dt 6.2.3 Phân lo i ch làm vi c ng cơ a) Ch dài h n b) Ch ng n h n c) Ch ng n h n l p l i “th i gian óng i n tương i” TD t t TD = lv TD% = lv .100% t ck t ck GV: Hà Xuân Hòa 3 November 15, 2007
  4. Môn h c: i u khi n ng cơ i n (Truy n ng i n) 6.3 Tính ch n công su t ng cơ làm vi c ch dài h n ơn gi n nh t Pc = const ⇒ ch n P m ≥ Pc. Trình t tính toán: 6.3.1 L y s li u - th ph t i tĩnh Mc = f(t) ho c Pc = f(t) - Giá tr Mcmax - Mco (ω=0). - mômen quán tính J,… 6.3.2 Các bư c tính ch n công su t PP: tính ti n d n t ng bư c: Ch n sơ b ⇒ ki m nghi m l i ⇒ n u không t ch n l i. a) Ch n sơ b công su t ng cơ G/s ta có Pc(t) ho c Mc(t): ⇒ công su t, mômen trung bình P t + P t + ... ∑ Pci t i Pc.tb = c1 1 c 2 2 = t1 + t 2 + ... t ck M t + M c 2 t 2 + ... ∑ M ci t i M c.tb = c1 1 = t1 + t 2 + ... t ck ⇒ ch n sơ b công su t ng cơ: P m = (1,1÷1,3)Pc.tb M m = (1,1÷1,3)Mc.tb GV: Hà Xuân Hòa 4 November 15, 2007
  5. Môn h c: i u khi n ng cơ i n (Truy n ng i n) b) Ki m nghi m ng cơ ã ch n theo i u ki n phát nóng - Xây d ng th ph t i M=f(t), P= f(t) - Các phương pháp ki m nghi m i u ki n phát nóng * Phương pháp nhi t sai - Tính h ng s th i gian phát nóng Tn - Xây d ng τ = f(t) ⇒ tìm τmax - So sánh τmax ≤ τcp * Phương pháp t n th t trung bình Do Tn khó xác nh ⇒ gián ti p N u coi τo = ∆P/A thì τtb = ∆Ptb/A T th ph t i P(t), ta suy ra ∆P(t), t ó ta xác nh ư c: ∆Ptb = ∆P1t1 + ∆P2 t 2 + ... = ∑ ∆Pit i t1 + t 2 + ... t ck M t khác, t n th t nh m c trong ng cơ ã ch n: 1 − η®m ∆P®m ∆P®m = P®m và τcp = η®m A ⇒ i u ki n ki m nghi m phát nóng: ng cơ ã ch n s t yêu c u phát nóng n u th a mãn i u ki n: ∆Ptb ≤ ∆P m * Phương pháp dòng i n ng tr N u ta có I = f(t) d ng b c thang T n th t trong dây qu n ng cơ trong t ng ti là I21.t1, I22.t2,… Ta thay th các Ii b ng m t dòng i n ng tr I t I2 ttck = I21.t1+ I22.t2 +… I hay I2 I1 .t1 + I 2 .t 2 + ... 2 I1 I3 Idt = 2 t ck V i ng cơ ã ch n, t n th t nh m c tương ng v i I m. t1 t2 t3 t ⇒ i u ki n ki m nghi m phát nóng: I t≤I m * Phương pháp mômen ng tr N u khi lv φ=const, thì M~I ⇒ n u có M = f(t) ⇒ mômen ng tr M t GV: Hà Xuân Hòa 5 November 15, 2007
  6. Môn h c: i u khi n ng cơ i n (Truy n ng i n) M ®t = 2 2 M1 .t1 + M 2 .t 2 + ... = ∑ M 2 .t i i t ck t ck K ki m nghi m phát nóng: M t≤M m V i các ng cơ có φ thay i theo công su t thì phương pháp này kém chính xác. * Phương pháp công su t ng tr N u t c ít bi n i ω ≈ const, P ~ M ⇒ ta dùng P t thay th cho M và i: P®t = 2 2 P1 .t1 + P2 .t 2 + ... = ∑ Pi2 .t i t ck t ck K ki m nghi m phát nóng: P t≤P m c) Ki m nghi m ng cơ ã ch n theo i u ki n quá t i và i u ki n kh i ng Ngoài ki m nghi m theo i u ki n phát nóng, ta còn c n ph i ki m nghi m theo i u ki n quá t i và i u ki n kh i ng: Mmax ≥ Mc.max MK ≥ Mco ng cơ K B Mmax ≈ 0,8 Mth ng cơ B Mmax ≈ (2,5÷3)M m ng cơ MC Mmax ≈ (2,5÷3)M m 6.4 Tính ch n công su t ng cơ làm vi c ch ng n h n 6.4.1 Ch n công su t ng cơ dài h n cho ph t i ng n h n a) Ch n sơ b ng cơ T th ph t i tĩnh Pc=f(t) ho c Mc=f(t), tính ph t i ng tr : 2 Pc.nh = Pc.®t = ∑ Pci t i Pc ∑ ti Pc1 Pc2 M c.nh = M c.®t = ∑ M2 t i ci Pc3 ∑ ti và th i gian làm vi c tlv = ∑ti H s quá t i: K= a +1 −a t1 t2 t3 t 1 − e− t lv / Tn GV: Hà Xuân Hòa 6 November 15, 2007
  7. Môn h c: i u khi n ng cơ i n (Truy n ng i n) ∆Pfe + ∆Pms trong ó: a = ∆Pcu Trong tính ch n sơ b , l y a ≈ 1 và tlv/Tn≈0,3-0,5 tính K. ng cơ s ư c ch n sơ b theo i u ki n: P M P®m ≥ c.nh hoÆc M ®m ≥ c.nh K K b) Ki m nghi m ng cơ ã ch n - Xây d ng th ph t i toàn ph n P(t) ho c M(t). - Ki m nghi m i u khi n phát nóng theo th ph t i toàn ph n: tính l i công su t ho c mômen ng n h n theo phương pháp ng tr , ư c Pnh ho c Mnh; xác nh l i tlv. -T ng cơ ã ch n, xác nh a, Tn, t ó tính chính xác K. - ng cơ ch n tho mãn i u ki n phát nóng n u: P M P®m ≥ nh hoÆc M ®m ≥ nh K K - Ki m nghi m i u ki n quá t i và kh i ng. 6.4.2 Ch n công su t ng cơ c bi t, lo i ng n h n cho ph t i ng n h n Lo i ng cơ c bi t làm vi c ch ng n h n, có K l n và th i gian lv quy chu n tqc = 15, 30, 60, 90 phút. Ch n P m ≥ Pc.nh ho c M m ≥ Mc.nh và tlv ≤ tqc 6.5 Tính ch n công su t ng cơ làm vi c ch ng n h n l p l i ng cơ làm vi c ch này là lo i ng cơ c bi t, ư c ch t o riêng. ng cơ có các giá tr quy chu n th i gian óng i n tương i T %qc=15, 25, 40, 60%. N u ph t i Pc(t) ho c Mc(t) ã bi t ta tính ư c ph t i ng tr Pc. t và Mc. t. N u th i gian óng i n tương i c a ph t i khác v i quy chu n c a ng cơ thì công su t ho c mômen nh m c c a ng cơ ư c ch n sơ b : T§ T§ P®m ≥ Pc.®t ; M ®m ≥ M c.®t T§qc T§qc - Ki m nghi m: xác nh a, T§ P®m ≥ Pc.®t a(T§qc − T§)+T§qc T§ M ®m ≥ M c.®t a(T§qc − T§)+T§qc GV: Hà Xuân Hòa 7 November 15, 2007
  8. Môn h c: i u khi n ng cơ i n (Truy n ng i n) Ví d : return 6.6 Tính ch n công su t ng cơ trong các h có i u ch nh 6.6.1 Tính ch n ban u Ch n công su t và ki m nghi m i u ki n phát nóng, tương t như ng cơ không i u ch nh. 6.6.2 Ki m nghi m theo i u khi n i u ch nh t c N u h cho lv vùng t c trên t c nh m c: - Xác nh d i i u ch nh. - D ng TC máy s n xu t Mc=f(ω) ho c Pc=f(ω) trong toàn d i i u ch nh. - D ng c tính t i cho phép Mt.cp=f(ω) ho c Pt.cp=f(ω). - So sánh hai ư ng c tính: + Trùng nhau: quá t t. + Mt.cp ≤/≥: quá t i ho c non t i ⇒ ch n l i phương pháp i u ch nh t c . GV: Hà Xuân Hòa 8 November 15, 2007
  9. Môn h c: i u khi n ng cơ i n (Truy n ng i n) GV: Hà Xuân Hòa 9 November 15, 2007
Đồng bộ tài khoản