intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Tự động thiết kế mạch điện tử với Orcad - Bài tập 3: Rơle bảo vệ dòng ba pha

Chia sẻ: Sir_danh_vt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1.399
lượt xem
611
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập này sẽ hướng dẫn các bạn vẽ và thiết kế mạch in cho mạch Rơle bảo vệ dòng ba pha

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tự động thiết kế mạch điện tử với Orcad - Bài tập 3: Rơle bảo vệ dòng ba pha

 1. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 RÔLE BAÛO VEÄ DOØNG BA PHA Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn baïn veõ vaø thieát keá maïch in cho maïch Rôle baûo veä doøng ba pha coù sô ñoà nguyeân lyù sau: Ñeå veõ sô ñoà nguyeân lyù choïn Start > Programs > OrCAD Realease 9.0 > Capture CIS. Bieåu töôïng cuûa chöông trình OrCAD Realease 9.0 xuaát hieän treân maøn hình. Khi ñoù, cöûa soå OrCAD Capture xuaát hieän. Trong cöûa soå naøy, choïn File > New > Project ñeå taïo sô ñoà nguyeân lyù môùi. Hoäp thoaïi New Project xuaát hieän, taïi muïc Name nhaäp vaøo teân sô ñoà nguyeân lyù môùi, taïi muïc Create a New Project Using choïn Schematic. Nhaáp vaøo nuùt Browse hoaëc nhaäp vaøo muïc Location teân ñöôøng daãn chöùa taäp tin môùi. Sau ñoù nhaáp OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 58 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 2. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Cöûa soå OrCAD Capture duøng ñeå veõ sô ñoà nguyeân lyù xuaát hieän. Trong cöûa soå naøy, thanh coâng cuï duøng ñeå veõ sô ñoà nguyeân lyù naèm ôû goùc phaûi maøn hình laøm vieäc, nhaáp choïn thanh coâng cuï naøy vaø keùo noù ñeán vò trí thích hôïp treân maøn hình laøm vieäc nhö hình beân döôùi. Ñeå tieán haønh laáy linh kieän, choïn Place > Part hoaëc nhaáp vaøo bieåu töôïng Place Part treân thanh coâng cuï. Sô ñoà maïch nguyeân lyù goàm caùc linh kieän sau: 3 ñieän trôû R, 2 tuï ñieän, 1 cuoän daây, 2 bieán trôû, 1 diode Zenner, 7 diode thöôøng, 1 SCR vaø Port hai chaân . Khi ñoù hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, tröùôc tieân choïn linh kieän ñieän trôû R trong thö vieän DISCRETE. Vì trong khung Libraries khoâng coù trong muïc DISCRETE neân baïn haõy nhaáp vaøo nuùt Add Library ñeå laáy thö vieän naøy. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 59 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 3. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp choïn thö vieän DISCRETE. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Open. Luùc naøy taïi khung Libraries xuaát hieän thö vieän DISCRETE, nhaáp choïn thö vieän naøy, taïi muïc Part nhaäp vaøo kyù töï R hoaëc duøng thanh tröôït keùo leân xuoáng taïi khung phía döôùi muïc Part ñeå tìm choïn R. Nhaáp OK ñeå laáy linh kieän. Con troû chuoät xuaát hieän hình daïng cuûa linh kieän ñieän trôû R, nhaáp chuoät vaøo ba vò trí khaùc nhau treân maøn hình ñeå choïn ba ñieän trôû R. Muoán keát thuùc vieäc laáy ñieän trôû, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Select treân thanh coâng cuï hoaëc nhaáp phaûi chuoät. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 60 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 4. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Tieáp tuïc laáy bieán trôû baèng caùch nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place part treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn thö vieän DISCRETE, taïi muïc Part nhaäp vaøo RESISTOR VAR hoaëc duøng thanh tröôït keùo leân xuoáng ñeå choïn RESISTOR VAR. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc, nhaáp chuoät taïi moät vò trí ñeå laáy bieán trôû. Trong thö vieän DISCRETE, taïi muïc Part nhaäp vaøo VARISTOR ñeå choïn bieán trôû khaùc. Sau ñoù nhaáp OK ñeå laáy linh kieän. Ñeå laáy Diode thöôøng, taïi khung Part cuûa thö vieän DISCRETE nhaäp vaøo DIODE sau ñoù nhaáp OK ñeå laáy linh kieän. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 61 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 5. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Töông töï, ñeå laáy diode Zenner taïi muïc Part cuûa thö vieän DISCRETE nhaáp choïn DIODE ZENNER. Sau ñoù nhaáp OK ñeå laáy linh kieän. Ñeå laáy tuï co ùcöïc tính taïi muïc Part cuûa thö vieän DISCRETE nhaäp vaøo CAPACITOR POL. Sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå laáy linh kieän. Ñeå laáy cuoän daây trong muïc Part cuûa thö vieän DISCRETE, nhaáp choïn CHOKE IRON nhö hình beân döôùi. Sau ñoù nhaáp OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 62 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 6. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Ñeå laáy SCR trong muïc Part cuûa thö vieän DISCRETE, nhaáp choïn CS23/TO. Sau ñoù nhaáp OK. Tieáp theo baïn laáy Port hai chaân caém trong thö vieän CONNECTOR. Vì trong khung Libraries khoâng coù thö vieän CONNECTOR neân baïn nhaáp vaøo nuùt Add Library ñeå laáy thö vieän naøy. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 63 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 7. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Brower File xuaát hieän, trong hoäp thoaïi naøy nhaáp choïn thö vieän CONNECTOR. Sau ñoù nhaáp vaøo nuùt Open ñeå trôû veà hoäp thoaïi Place Part. Trong khung Libraries cuûa hoäp thoaïi Place Part luùc naøy xuaát hieän thö vieän CONNECTOR nhaáp choïn thö vieän naøy, sau ñoù taïi khung Part nhaäp vaøo CON2 ñeå choïn Port 2 chaân caém. Nhaáp OK. Keát thuùc vieäc laáy linh kieän baïn ñöôïc caùc linh kieän treân maøn hình thieát keá nhö sau: ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 64 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 8. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Ñeå saép xeáp linh kieän theo ñuùng vò trí treân sô ñoà nguyeân lyù, nhaáp choïn linh kieän linh kieän ñoåi maøu sau ñoù giöõ vaø keùo chuoät ñeán vò trí thích hôïp ñeå ñaët linh kieän. Trong quaù trình saép xeáp linh kieän, baïn coù theå xoay linh kieän moät goùc 900 hay coù theå xoay linh kieän ñoái xöùng theo truïc Y hoaëc truïc X baèng caùch nhaáp choïn linh kieän, linh kieän ñoåi maøu sao ñoù nhaáp phaûi chuoät vaø choïn leänh Rotate, Mirror Horizontally hoaëc Mirror Vertically töø menu ñoå xuoáng . Luùc naøy, vò trí caùc linh kieän treân maøn hình thieát keá nhö sau: Ñeå noái daây cho maïch ñieän, nhaáp choïn Place > Wire hoaëc nhaáp vaøo bieåu töôïng Place Wire treân thanh coâng cuï, sau ñoù tieán haønh noái maïch theo sô ñoà nguyeân lyù. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 65 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 9. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Sau khi noái daây xong, baïn ñöôïc sô ñoà nguyeân lyù sau: Muoán thay ñoåi giaù trò cho linh kieän, nhaáp ñuùp chuoät vaøo linh kieän caàn thay ñoåi khi ñoù hoäp thoaïi Display Properties xuaát hieän, taïi muïc Value nhaäp vaøo giaùtrò caàn thay ñoåi sau ñoù nhaáp OK ñeå chaáp nhaän. Ñeå thay ñoåi giaù trò cho tuï ñieän C1, nhaáp ñuùp chuoät vaøo linh kieän khi ñoù hoäp thoaïi Display Properties. Taïi muïc Value nhaäp vaøo giaù trò caàn thay ñoåi sau ñoù nhaáp OK ñeå thay ñoåi. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 66 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 10. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Sau khi thay ñoåi giaù trò, baïn ñöôïc sô ñoà nguyeân lyù hoaøn chænh nhö sau: Ñeå löu laïi sô ñoà nguyeân lyù, nhaáp vaøo bieåu töôïng Save document treân thanh coâng cuï. Moät hoäp thoaïi xuaát hieän hoûi baïn coù muoán löu taát caû sô ñoà nguyeân lyù khoâng. Nhaáp OK ñeå chaáp nhaän. Nhaáp vaøo nuùt Restore treân thanh coâng cuï ñeå thu nhoû maøn hình laøm vieäc Kích hoaït cöûa soå quaûn lyù Project ñeå nhaáp choïn trang sô ñoà vöøa thieát keá. Sau ñoù nhaáp vaøo bieåu töôïng Design rules check treân thanh coâng cuï ñeå kieåm tra sô ñoà vöøa thieát keá. Hoäp thoaïi Design Rules Check xuaát hieän cho pheùp kieåm tra caùc loãi treân sô ñoà nguyeân lyù. Nhaáp OK ñeå kieåm tra. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 67 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 11. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Nhaáp choïn bieåu töôïng Create Netlist treân thanh coâng cuï ñeå taïo taäp tin netlist coù phaàn môû roäng .MNL. Hoäp thoaïi Create netlist xuaát hieän, choïn nhaõn Layout, taïi khung Netlist File nhaäp vaøo thö muïc chöùa taäp tin .MNL. Nhaáp OK ñeå chaáp nhaän. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 68 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 12. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Moät thoâng baùo cuûa chöông trình xuaát hieän cho baïn bieát thieát keá baïn vöøa taïo seõ löu trong danh saùch maïng. Nhaáp OK ñeå tieáp tuïc. Nhaáp vaøo bieåu töôïng chöông trình ôû treân goùc traùi maøn hình, sau ñoù choïn leänh Close töø menu ñoå xuoáng ñeå thoaùt khoûi chöông trình thieát keá Capture Taïo maïch in töø sô ñoà nguyeân lyù vöøa thieát keá duøng chöông trình Layout. Khôûi ñoäng chöôngtrình OrCAD Layout baèng caùch choïn Start > Programs > OrCAD Release 9 > Layout Plus. Maøn hình Layout xuaát hieän, trong maøn hình naøy nhaáp choïn File > New hoaëc nhaáp vaøo bieåu töôïng Open new board treân thanh coâng ñeå taïo baûng maïch in môùi. Hoäp thoaïi Load Template File xuaát hieän, beân trong hoäp thoaïi naøy laø danh saùch caùc taäp tin baûng maïch vôùi caùc kích thöôùc maãu. Ñeå coù theå töï ñònh kích thöôùc, baïn haõy choïn taäp tin DEFAULT. Sau ñoù nhaáp Open ñeå môû. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 69 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 13. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Load Netlist Source xuaát hieän, trong hoäp thoaïi naøy choïn taäp tin .MNL ñaõ taïo trong sô ñoà veõ maïch nguyeân lyù Capture. Nhaáp Open ñeå môû. Hoäp thoaïi Save File As xuaát hieän yeâu caàu baïn haõy nhaäp teân ñeå löu baûng maïch in saép ñöôïc taïo ra. Nhaáp nuùt Save ñeå tieáp tuïc. Hoäp thoaïi Link Footprint to Component xuaát hieän thoâng baùo cho baïn bieát raèng chöông trình khoâng theå tìm thaáy chaân caém cho linh kieän DIODE baïn caàn phaûi choïn chaân cho DIODE. Nhaáp vaøo nuùt Link existing footprint to Compenent… ñeå choïn. Hoäp thoaïi Footprint for DIODE xuaát hieän cho pheùp baïn choïn chaân caém cho linh kieän. Trong khung Libraries cuûa hoäp thoaïi choïn thö vieän chaân caém JUMPER, trong khung Footprint choïn chaân caém JUMPER200. Sau ñoù nhaáp OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 70 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 14. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Link Footprint to Component xuaát hieän thoâng baùo cho baïn bieát chöông trình khoâng theå tìm thaáy chaân caém cho linh kieän VARISTOR. Nhaáp vaøo nuùt Link existing footprint to component ñeå choïn chaân cho linh kieän. Hoäp thoaïi Footprint for VARISTOR xuaát hieän trong hoäp thoaïi naøy, taïi khung Libraries choïn thö vieän chaân caém TO, trong khung Footprints choïn chaân caém TO202AB. Sau ñoù nhaáp OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 71 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 15. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Sau ñoù, hoäp thoaïi Link Footprint to Component xuaát hieän vôùi thoâng baùo khoâng tìm ñöôïc chaân R4 coù teân laø RESISTOR_VAR. Haõy nhaáp chuoät choïn Link existing footprint to component ñaå tìm chaân cho bieán trôû. Hoäp thoaïi Footprint for RESISTOR_VAR xuaát hieän, taïi khung Libraries choïn muïc TO vaø ôû khung Footprints choïn muïc TO202AB. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Ok. Hoäp thoaïi Link Footprint to Component laïi xuaát hieän vôùi thoâng baùo khoâng tìm thaáy chaân C2 coù teân laø CAPACITOR_POL. Haõy nhaáp chuoät choïn Link existing footprint to component ñaå tìm chaân cho C2. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 72 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 16. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Footprint for CAPACITOR_POL xuaát hieän, taïi muïc Libraries nhaáp choïn JUMPER vaø taïi khung Footprints nhaáp choïn JUMPER200. Choïn xong nhaáp Ok. Hoäp thoaïi Link Footprint to Component xuaát hieän vôùi thoâng baùo : khoâng tìm ñöôïc chaân D8 coù teân laø DIODE_ZENER. Haõy nhaáp choïn Link existing footprint to component ñeå tìm chaân cho D8. Hoäp thoaïi Footprint for DIODE_ZENER xuaát hieän, taïi khung Libaries choïn muïc JUMPER vaø taïi khung choïn muïc JUMPER200. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Ok. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 73 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 17. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Link Footprint to Component xuaát hieän vôùi thoâng baùo: khoâng tìm ñöôïc chaân Q1 coù teân laø CS23/TO. Haõy nhaáp choïn Link existing footprint to component ñeå tìm chaân cho Q1. Hoäp thoaïi Footprint for CS23/TO xuaát hieän, taïi khung Libraries choïn muïc TO vaø taïi khung Footprints choïn muïc TO202AB. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Ok. Hoäp thoaïi Link footprint to Component xuaát hieän vôùi thoâng baùo: khoâng tìm ñöôïc chaân L1 coù teân laø CHOKE_IRON. Haõy nhaáp choïn Link existing footprint to component ñeå tìm chaân cho L1. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 74 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 18. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Footprint for CHOKE_IRON xuaát hieän, taïi khung Librarues choïn muïc TO vaø taïi khung Footprints choïn muïc TO126. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Ok. Treân maøn hình cuûa chöông trình Layout xuaát hieän toaøn boä chaân caém cuûa caùc linh kieän vaø caùc daây noái giöõa chuùng nhö sau: Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Reconnect Mode treân thanh coâng cuï ñeå xoaù daây noái giöõa caùc chaân linh kieän giuùp cho vieäc di chuyeån linh kieän ñöôïc deã daøng. Baïn thaáy hình daïng caùc chaân linh kieän treân maøn hình thieát keá nhö sau: ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 75 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 19. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Text Tool treân thanh coâng cuï sau ñoù di chuyeån con troû chuoät ñeán teân cuûa linh kieän muoán xoaù vaø nhaán phím Delete treân baøn phím ñeå xoaù. Sau khi xoùa caùc teân cuûa linh kieän baïn ñöôïc caùc chaân linh kieän nhö sau: Ñeå di chuyeån linh kieän, nhaáp vaøo bieåu töôïng Component Tool treân thanh coâng cuï. Sau ñoù ñöa con troû chuoät ñeán linh kieän muoán saép xeáp nhaáp chuoät ñeå choïn noù, giöõ vaø di chuyeån chuoät ñeán vò trí thích hôïp ñeå ñaët linh kieän. Trong quaù trình di chuyeån linh kieän, baïn coù theå nhaán phím R treân baøn phím ñeå xoay linh kieän moät goùc 900 Sau khi saép xeáp baïn thaáy vò trí caùc linh kieän treân maøn hình nhö sau: ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 76 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 20. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Nhaáp vaøo bieåu töôïng View Spreadsheet treân thanh coâng cuï. Sau ñoù moät hoäp thoaïi xaáut hieän, choïn Strategy > Route Layer ñeå choïn lôùp cho maïch in. Khi ñoù hoäp thoaïi Route Layer xuaát hieän, taïi muïc Enabled nhaáp choïn caùc lôùp khoâng veõ maïch in. Sau ñoù nhaáp phaûi chuoät vaø choïn leänh Properties töø menu ñoå xuoáng. Hoäp thoaïi Edit Layer Strategy xuaát hieän, trong hoäp thoaïi naøy nhaáp boû choïn taïi khung phía tröôùc muïc Routing Enabled sau ñoù nhaáp OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 77 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2