intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:161

1.185
lượt xem
318
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh", phần 2 trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xâu dựng con người mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

 1. CHƯƠNG IV T ư TƯỞNG H Ồ CHÍ MINH VẾ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I - Q U A N N I Ệ M C Ủ A H ồ CHÍ M I N H V Ế V A I T R Ò VÀ B Ả N C H Ấ T C Ủ A Đ Ả N G C Ộ N G S Ả N V I Ệ T N A M 1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam K h i đ ề c ậ p c á c y ế u t ố cho s ự ra đ ờ i của Đ ả n g C ộ n g sản, x u ấ t p h á t t ừ h o à n c ả n h cụ t h ể của n ư ớ c N g a v à của phang t r à o c ô n g n h â n c h â u  u , V.I.Lênin n ê u l ê n h a i y ế u t ố , d ó là sự k ế t h ợ p c h ủ nghĩa M á c v ớ i p h o n g t r à o c ô n g n h â n . K h i đ ề c ậ p sự h ì n h t h à n h Đ ả n g C ộ n g s ả n V i ệ t N a m , b ê n c ạ n h hai y ế u t ố c h ủ nghĩa M á c - L ê n i n v à p h o n g t r à o cũng n h â n , H ồ C h í M i n h c ò n k ể đ ế n y ế u t ố t h ứ ba, đ ó là phong t r à o y ê u n ư ớ c . T r o n g b à i Thường thức chính ừị v i ế t n ă m 1953, H ồ C h í M i n h cho r ằ n g , Đ ả n g k ế t h ợ p p h o n g t r à o cách m ạ n g V i ệ t N a m v ớ i c h ủ nghĩa M á c - L ê n i n . N h â n d ị p k ỷ n i ệ m 30 n ă m t h à n h l ạ p Đ ả n g , H ồ C h í M i n h v i ế t b à i Ba mươi năm hoạt động của Đảng, trong đ ó c h ỉ r õ : C h ủ nghĩa M á c - Lênin kết h ợ p v ớ i phong trào c ô n g n h â n v à phong trào yêu n ư ó c đ ã d ẫ n t ớ i v i ệ c t h à n h l ậ p Đảng Cộng sản Đông Dương 128 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 2. v à o đ ầ u n ă m 1930. Đ â y c h í n h là m ộ t q u a n đ i ế m q u a n t r ọ n g của H ồ C h í M i n h v ề s ự h ì n h t h à n h Đ ả n g C ộ n g s ả n V i ệ t N a m , là s ự p h á t t r i ể n s á n g tạo c h ủ nghĩa M á c - L ê n i n t r ê n c ơ sở t ố n g k ế t thực t i ễ n V i ệ t N a m . H ồ C h í M i n h thấy r õ v a i trò to l ò n của c h ủ nghĩa M á c - Lênin đ ố i v ớ i c á c h m ạ n g V i ệ t N a m v à đ ố i v ớ i q u á t r ì n h h ì n h t h à n h Đ ả n g C ộ n g sản V i ệ t N a m . N g ư ờ i c ũ n g đ á n h giá cao v ị trí, v a i t r ò l ã n h đ ạ o của g i a i Á p c ô n g n h â n V i ệ t N a m t r o n g sắp x ế p lực l ư ợ n g c á c h m ạ n g . S ố l ư ợ n g giai c ấ p c ô n g n h â n V i ệ t N a m t u y ít n h ư n g t h e o H ồ C h í M i n h , v a i t r ò l ã n h đ ạ o của lực l ư ợ n g c á c h m ạ n g k h ô n g p h ả i d o s ố l ư ợ n g của lực l ư ợ n g đ ó q u y ế t đ ị n h . H ồ C h í M i n h c h ỉ r õ đặc đ i ế m của g i a i cấp c ô n g n h â n V i ệ t N a m là: k i ê n q u y ế t , t r i ệ t đ ể , t ậ p t h ế , c ó t ố chức, c ó k ỷ l u ậ t . G i a i c ấ p t i ê n t i ế n n h ấ t t r o n g s ả n x u ấ t , gánh trách n h i ệ m đ á n h đ ổ c h ủ nghĩa tư bản và đ ế quốc đ ể gây đ ự n g m ộ t xã h ộ i m ớ i , giai cấp c ô n g n h â n có t h ế t h ấ m n h u ầ n t ư t ư ở n g c á c h m ạ n g n h ấ t , tức là c h ủ n g h ĩ a M á c - L ê n i n . Đ ồ n g t h ờ i , tình t h ầ n đ ấ u t r a n h của h ọ ả n h h ư ở n g v à g i á o d ụ c c á c t ầ n g l ớ p k h á c . H ồ C h í M i n h c h ỉ r ạ r ằ n g , sở d ĩ giai cấp c ô n g n h â n V i ệ t N a m g i ữ v a i t r ò l ã n h đ ạ o c á c h mạng V i ệ t N a m c ò n là v ì : giai cấp c ô n g n h â n có c h ủ nghĩa Mác - Lênin. Trên n ề n tảng đ ấ u tranh, h ọ xây d ự n g n ê n Đ ả n g theo c h ủ nghĩa M á c - L ê n i n . Đ ả n g đ ề ra c h ủ t r ư ơ n g , đ ư ờ n g l ố i k h ẩ u h i ệ u c á c h m ạ n g , lôi c u ố n g i a i c ấ p n ô n g d â n v à t i ế u t ư sản v à o đ ấ u t r a n h , b ồ i d ư ỡ n g h ọ t h à n h n h ữ n g phần t ử tiên tiến. H ồ C h í M i n h n ê u t h ê m y ế u t ố p h o n g t r à o y ê u n ư á c , coi 129 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 3. n ó là m ộ t t r o n g ba y ế u t ố k ế t h ợ p d ẫ n đ ế n v i ệ c h ì n h thành Đ ả n g C ộ n g sản V i ệ t N a m v ì n h ữ n g lý d o sau đ â y : Một là, phong trào yêu nước có vị trí, vai Beo cực kỳ to lớn trong quá trhứì phát triển của dân tộc Việt Nam. Chủ nghĩa y ê u n ư ớ c là giá trị tình t h ầ n t r ư ờ n g t ồ n t r o n g lịch sử d â n tộc V i ệ t N a m v à là n h â n t ố c h ủ đ ạ o q u y ế t đ ị n h sự n g h i ệ p c h ố n g n g o ạ i x â m của d â n tộc ta. C h ỉ t í n h riêng trong h ơ n 80 n ă m b ị thực d â n P h á p đ ô h ộ , p h o n g ữ à o y ê u nước của n h ậ n d â n ta d â n g l ê n m ạ n h m ẽ n h ư n h ữ n g l ớ p s ó n g cồn n ố i t i ế p n h a u . P h o n g t r à o y ê u n ư ớ c l i ê n tục v à b ề n bỉ trong h à n g n g h ì n n ă m d ự n g n ư ớ c v à g i ữ n ư ớ c đ ã k ế t t h à n h chủ nghĩa y ê u n ư ớ c v à n ó đ ã t r ở t h à n h giá trị v ă n h ó a t ố t đẹp n h ấ t của d â n tộc V i ệ t N a m . Hai là, phong trào công nhân kết hợp được với phong trào yêu nước bởi vì hai phong trào đó đều có mục tiêu chung. K h i g i a i c ấ p Gông n h â n V i ệ t N a m ra đ ờ i v à c ó phong t r à o đ ấ u t r a n h , l ú c đ ầ u là đ ấ u tranh k i n h t ế , v à sau n à y là đ ấ u ữ a n h c h í n h trị, t h ì p h o n g t r à o c ô n g n h â n k ế t h ợ p được ngay t ừ đ ầ u v à k ế t h ợ p liên tục v ớ i p h o n g ữ à o y ê u n ư ớ c . G í sở của sự k ế t h ợ p g i ữ a h a i p h o n g t r à o n à y là d o x ã h ộ i nước ta t ồ n t ạ i m â u t h u ẫ n c ơ b ả n giữa t o à n t h ế d â n tộc V i ệ t Nam v ớ i b ọ n đ ế q u ố c v à tay sai. Vì v ậ y , giữa hai p h o n g t r à o đ ề u c ó m ộ t m ụ c t i ê u c h u n g , y ê u c ầ u c h u n g : g i ả i p h ó n g d â n tộc, l à m cho V i ệ t N a m đ ư ợ c h o à n t o à n đ ộ c l ậ p , x â y d ự n g đất n ư ớ c h ù n g c ư ờ n g . H ơ n nữa, c h í n h b ả n t h â n p h o n g t r à o công n h â n , x é t v ề nghĩa n à o đ ó , l ạ i m a n g tính c h ấ t của p h o n g trào y ê u n ư ớ c , v ì p h o n g t r à o đ ấ u tranh của c ô n g n h â n k h ô n g 130 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 4. n h ữ n g c h ố n g l ạ i ách á p bức giai cấp m à c ò n c h ố n g l ạ i á c h á p bức d â n tộc. Ba là, phong trào nông dân kết hợp với phong trào cồng nhân. Nói đ ế n phong trào yêu nước Việt Nam phải k ế đ ế n p h o n g trào n ô n g d â n . Đ ầ u t h ế k ỷ XX, n ô n g d â n V i ệ t N a m c h i ế m t ớ i k h o ả n g h ơ n 90% d â n số. G i a i cấp n ô n g d â n là b ạ n đ ồ n g m i n h t ự n h i ê n của g i a i c ấ p công n h â n . ơ V i ệ t N a m , d o đ i ề u k i ệ n lịch s ử c h i p h ố i , k h ô n g c ó công n h â n n h i ề u m à h ọ x u ấ t t h â n trực t i ế p từ n g ư ờ i n ồ n g d â n n g h è o . D o đ ó , giữa p h o n g t r à o c ô n g n h â n v à p h o n g trào y ê u nước có m ố i quan h ệ chặt chẽ v ớ i nhau. Giai cấp công n h â n v à giai cấp n ô n g d â n h ợ p t h à n h q u â n c h ủ lực của c á c h m ạ n g . Bốn là, phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đây sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào y ê u n ư ớ c Việt N a m n h ữ n g thập n i ê n đ ầ u t h ế k ỷ XX ghi d ấ u ấ n đ ậ m n é t b ở i v a i hò của t r í t h ứ c , t u y s ố l ư ợ n g k h ô n g nhiều n h ư n g l ạ i là n h ữ n g " n g ò i n ổ " cho c á c p h o n g t r à o y ê u n ư ớ c b ù n g l ê n c h ố n g t h ự c d â n P h á p x â m l ư ợ c v à b ọ n tay sai, cũng n h ư t h ú c đ ẩ y sự canh t â n v à chấn h ư n g đ ấ t nước. T r o n g lịch s ư V i ệ t N a m , m ộ t t r o n g n h ữ n g n é t n ổ i b ậ t n h ấ t là s ư b ù n g p h á t của c á c t ố chức y ê u n ư ó c m à t h à n h v i ê n v à n h ữ n g n g ư ờ i l ã n h đ ạ o t u y ệ t đ ạ i đ a s ố là t r í t h ứ c . V ớ i một bầu nhiệt huyết, yêu nước, thương nòi, c ă m giận bọn cướp nước và bọn bán nước, h ọ rất nhạy cảm v ớ i thời cuôc do v ậ y , h ọ chủ đ ộ n g và có cơ h ộ i đ ó n n h ậ n n h ữ n g 131 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 5. " l u ồ n g g i ó m ố i " v ề t ư t ư ở n g của t ấ t cả c á c t r à o l ư u t r ê n t h ế giới dội vào Việt Nam. 2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam Sức m ạ n h to l ớ n của n h â n d â n chỉ p h á t h u y k h i đ ư ợ c tập h ợ p , đ o à n k ế t v à đ ư ợ c l ã n h đ ạ o b ở i m ộ t t ổ chức c h í n h trị là Đ ả n g C ộ n g sản V i ệ t N a m . H ồ C h í M i n h k h ẳ n g đ ị n h : "Lực l ư ợ n g của g i a i cấp c ô n g n h â n v à n h â n d â n lao đ ộ n g là rất to l ớ n , là v ô c ù n g v ô t ậ n . N h ư n g lực l ư ợ n g ấ y c ầ n c ó Đ ả n g lãnh đ ạ o m ớ i chắc c h ắ n t h ắ n g l ợ i " , giai c ấ p m à k h ô n g c ó Đảng 1 l ã n h đ ạ o t h ì k h ô n g l à m c á c h m ạ n g đ ư ợ c . T r o n g c u ố n sách Đường cách mệnh x u ấ t b ả n n ă m 1927, H ồ C h í M i n h viết: " C á c h m ệ n h trước h ế t p h ả i c ó cái g ì ? T r ư ớ c h ế t p h ả i có đảng c á c h m ệ n h , đ ể t r o n g thì v ậ n đ ộ n g v à t ổ chức d â n chúng, n g o à i t h ì liên lạc v ớ i d â n tộc bị á p bức v à v ô sản giai cấp mọi n ơ i . Đ ả n g c ó v ữ n g c á c h m ệ n h m ố i t h à n h c ô n g , c ũ n g như n g ư ờ i c ầ m lái c ó v ữ n g t h u y ề n m ớ i chạy" . H ồ C h í M i n h cho 2 r ằ n g : " M u ố n k h ỏ i đ i lạc p h ư ơ n g h ư ớ n g , q u ầ n c h ú n g p h ả i có Đ ả n g l ã n h đ ạ o đ ế n h ậ n r õ tình hình, đường lối v à định phương chầm cho đ ú n g . C á c h m ạ n g là cuộc đ ấ u t r a n h Tất gian khổ. Lực l ư ợ n g kẻ đ ị c h r ấ t m ạ n h . M u ố n t h ắ n g l ợ i t h ì q u ầ n c h ú n g p h ả i tổ chức rất chặt chẽ; chí khí p h ả i k i ê n q u y ế t . Vì v ậ y , p h ả i c ó Đ ả n g đế tô chức 7 và giáo c/ạc n h â n d â n t h à n h m ộ t đội quân thật manh, đ ế đ á n h đ ổ k ẻ địch, t a n h l ấ y c h í n h q u y ề n . 1. HỒ Chí Minh: Toàn tập, t.9, tr.290. 2. H ồ Chí Minh: Toàn tập, t.2, tr.267-268. 132 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 6. C á c h m ạ n g thắng l ợ i r ồ i , quần c h ú n g v ẫ n cần có Đ ả n g lãnh đạo" . 1 S ự ra đ ờ i , t ồ n t ạ i v à p h á t t r i ể n của Đ ả n g C ộ n g s ả n V i ệ t N a m p h ù h ợ p v ớ i q u y l u ậ t p h á t t r i ể n của x ã h ộ i , v ì Đ ả n g k h ô n g c ó m ụ c đ í c h t ự t h â n , n g o à i l ợ i ích của giai c ấ p c ô n g n h â n , của n h â n d â n lao đ ộ n g , l ợ i ích của t o à n d â n tộc V i ệ t N a m , l ợ i í c h của n h â n d â n t i ế n b ộ t r ê n t h ế g i ớ i , Đ ả n g k h ô n g c ó l ợ i ích n à o k h á c . V a i t r ộ l ã n h đ ạ o của Đ ả n g C ộ n g sản V i ệ t N a m , tính q u y ế t đ ị n h h à n g đ ầ u t ừ s ự l ã n h đ ạ o của Đ ả n g đ ố i v ớ i c á c h m ạ n g V i ệ t N a m đ ã đ ư ợ c thực t ế lịch s ử c h ứ n g m i n h , k h ô n g có m ộ t t ổ chức c h í n h trị n à o cộ t h ể thay t h ế đ ư ợ c . M ọ i m ư u toan n h ằ m h ạ t h ấ p h o ặ c n h ằ m x ó a b ỏ v a i t r ò l ã n h đ ạ o của Đ ả n g C ộ n g s ả n V i ệ t N a m đ ề u x u y ê n tạc thực t ế lịch s ử c á c h m ạ n g d â n tộc ta, t r á i v ớ i m ặ t lý l u ậ n l ẫ n thực t i ễ n , đ ề u đ i n g ư ợ c l ạ i x u t h ế p h á t t r i ể n của x ã h ộ i V i ệ t N a m . 3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam H ổ C h í M i n h k h ẳ n g đ ị n h : Đ ả n g C ộ n g sản V i ệ t N a m là Đ ả n g của g i a i c ấ p c ô n g n h â n , đ ộ i t i ê n p h o n g của g i a i c ấ p công n h â n , mang b ả n chất giai cấp c ô n g n h â n . Q u a n đ i ế m của H ồ Chí Minh hoàn toàn tuân thủ n h ữ n g q u a n đ i ế m của V . I . L ê n i n v ề x â y d ự n g đ ả n g k i ể u m ớ i của g i a i c ấ p v ô sản. N h ư n g , H ồ C h í M i n h c ò n c ó m ộ t c á c h t h ể h i ệ n k h á c v ề v ấ n đ ề " đ ả n g của ai". T r o n g Báo cáo Ì H ổ Chí M i n h : Toàn tập, t.7, tr.228-229. 133 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 7. chứứi trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ũ của Đảng ( t h á n g 2-1951), H ồ C h í M i n h n ê u r õ : "Trong g i a i đ o ạ n này, q u y ề n l ợ i của g i a i c ấ p c ô n g n h â n v à n h â n d â n l á p đ ộ n g v à của d â n tộc là m ộ t . C h í n h vì Đ ả n g Lao đ ộ n g V i ệ t N a m l ả Đảng của g i a i c ấ p c ô n g n h â n v à n h â n d â n lao đ ộ n g , cho n ê n n ó phải là Đ ả n g của d â n tộc V i ệ t N a m ' " . N ă m 1953, H ồ C h í M i n h v i ế t " Đ ả n g Lao đ ộ n g là t ổ chức cao n h ấ t của giai c ấ p c ầ n lao v à đ ạ i b i ế u cho l ợ i ích của cả d â n tộc... Đ ả n g là đ ả n g của giai cấp lao đ ộ n g , m à c ũ n g là đ ả n g của t o à n d â n " . N ă m 1957, H ồ Chí 2 M i n h k h ẳ n g đ ị n h : Đ ả n g là đ ộ i t i ê n p h o n g của g i a i cấp còng n h â n , đ ổ n g t h ờ i c ũ n g là đ ộ i t i ê n p h o n g của d â n tộc. Trong t h ờ i k ỳ m i ề n Bắc x â y d ụ n g c h ủ nghĩa xã h ộ i , n ă m 1961, H ồ C h í M i n h t i ế p tục k h ă n g đ ị n h : Đ ả n g ta là Đ ả n g của giai cấp, đ ồ n g t h ờ i c ũ n g là của d â n tộc, k h ô n g t h i ê n t ư , t h i ê n v ị . N ă m 1965, H ồ C h í M i n h cho r ằ n g : Đ ả n g ta x ứ n g đ á n g là đ ộ i tiên p h o n g , là b ộ t h a m m ư u của giai c ấ p v ô sản, của n h â n d â n lao đ ộ n g v à của cả d â n tộc. Tuy có nhiều cách thể hiện khác nhau n h ư vậy nhưng q u a n đ i ể m n h ấ t q u á n của H ồ C h í M i n h v ề b ả n c h ấ t giai cấp của Đ ả n g l à Đẳng ta màng bản chất giai cấp công nhân. Điều n à y c ũ n g g i ố n g n h ư Đ ả n g ta m a n g t ê n là Đẳng Lao động n h ư n g b ả n c h ấ t g i a i c ấ p của Đ ả n g c h ỉ là b ả n c h ấ t giai cấp c ô n g n h â n . T r o n g Báo cáo chính trí t ạ i Đ ạ i h ộ i l i , k h i n ê u lên Đ ả n g ta c ò n là Đ ả n g của n h â n d â n lao đ ộ n g v à của t o à n d â n 1. H ổ Chí M i n h : Toàn tập, t.6, ti.175. 2. H ồ Chí M i n h : Toàn tập, t.7, tr.230-231. '•M Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 8. tộc, H ổ C h í M i n h c ũ n g n ê u l ê n t o à n b ộ cơ sở lý l u ậ n v à c á c n g u y ê n tắc t ổ chức, sinh h o ạ t Đ ả n g , n h ữ n g n g u y ê n tắc n à y t u â n t h ủ m ộ t c á c h chặt c h ẽ học t h u y ế t v ề đ ả n g k i ể u m ớ i của giai c ấ p v ô sản của V.I.Lênin. H ồ C h í M i n h k h ă n g đ ị n h b ả n chất giai cấp c ồ n g n h â n của Đ ả n g ta dựa t r ê n cơ sở t h ấ y r õ s ứ m ệ n h lịch s ử của g i a i cấp c ô n g n h â n V i ệ t N a m . C ò n các g i a i cấp, t ầ n g l ớ p k h á c chịu s ự l ã n h đ ạ o của g i a i cấp c ô n g n h â n , trở t h à n h đ ồ n g m i n h của g i a i c ấ p c ô n g n h â n . N ộ i đ u n g q u y đ ị n h b ả n c h ấ t giai c ấ p c ô n g n h â n k h ô n g p h ả i c h ỉ là s ố l ư ợ n g đ ả n g v i ê n x u ấ t t h â n t ừ c ô n g n h â n m à c ò n ở n ề n t ả n g lý l u ậ n v à t ư t ư ở n g của Đ ả n g là c h ủ nghĩa M á c - L ê n i n ; m ụ c t i ê u của Đ ả n g c ầ n đ ạ t t ớ i là c h ủ nghĩa c ộ n g sản; Đ ả n g t u â n t h ủ m ộ t c á c h n g h i ê m t ú c , c h ặ t c h ẽ n h ữ n g n g u y ê n tắc x â y d ự n g đ ả n g k i ể u m ớ i của g i a i c ấ p v ô sản. H ổ C h í M i n h p h ê p h á n n h ữ n g quan đ i ế m k h ô n g đ ủ n g n h ư k h ô n g đ á n h giá đ ú n g v a i t r ò to. l ớ n của g i a i c ấ p c ô n g n h â n , c ũ n g n h ư q u a n đ i ế m sai t r á i c h ỉ c h ú t r ọ n g c ô n g n ô n g m à k h ô n g t h â y r õ v a i t r ò to l ớ n của c á c giai cấp, t ầ n g l ớ p k h á c . Q u a n n i ệ m Đ ả n g k h ô n g n h ữ n g là Đ ả n g của g i a i c ấ p c ô n g n h â n m à c ò n là Đ ả n g của n h â n d â n lao đ ộ n g v à của t o à n d â n tộc c ó ý nghĩa l ớ n đ ố i v ớ i c á c h m ạ n g V i ệ t N a m . Đ ả n g đ ạ i d i ệ n cho l ợ i ích của t o à n d â n tộc cho n ê n n h â n d â n V i ệ t N a m coi Đ ả n g C ộ n g sản V i ệ t N a m là Đ ả n g của c h í n h mình. Trong thành phần, ngoài công n h â n còn có những n g ư ờ i ư u t ú t h u ộ c g i a i c ấ p n ô n g d â n , h í thức v à c á c t h à n h p h ầ n k h á c . Đ ả n g ta c ũ n g đ ã k h ẳ n g đ ị n h r ằ n g , đ ế b ả o đ ả m v à t ă n g c ư ờ n g bản chất giai cấp c ô n g n h â n , Đảng l u ồ n l u ô n gắn 135 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 9. b ó ' m ậ t t h i ế t v ố i giai cấp c ô n g n h â n , n h â n d â n lao đ ộ n g và t o à n t h ê d â n tộc trong tất cả các t h ờ i k ỳ của c á c h m ạ n g . Trong q u á t r ì n h r è n l u y ệ n Đ ả n g , H ồ C h í M i n h l u ô n l u ô n c h ú trong tính t h ố n g n h ấ t giữa y ế u t ố giai cấp v à y ế u t ố d â n tộc. Sức m ạ n h của Đ ả n g k h ô n g chỉ bắt n g u ồ n t ừ giai c ấ p c ô n g nhân m à c ò n bắt n g u ồ n t ừ các tầng l ớ p n h â n d â n lao đ ộ n g k h á c . 4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyển a) Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyển, trà thành Đảng cẩm quyển Qua n h ữ n g n ă m t h á n g h o ạ t đ ộ n g t h ự c t i ễ n , tìm tòi học h ỏ i , n g h i ê n c ứ u lý l u ậ n , H ồ C h í M i n h đ ã t ì m t h ấ y con đường c á c h m ạ n g ở c h ủ nghĩa M á c - L ê n i n v à q u y ế t đ ị n h đ i theo con đ ư ờ n g của C á c h m ạ n g T h á n g M ư ờ i v ĩ đ ạ i . K h i sắp trở t h à n h đ ả n g v i ê n , đ ồ n g t h ờ i c ũ n g là m ộ t t r o n g n h ữ n g n g ư ờ i s á n g l ậ p Đ ả n g C ộ n g sản P h á p , H ồ C h í M i n h - n g ư ờ i cộng sản đ ầ u t i ê n của V i ệ t N a m - đ ã s ớ m xác đ i n h đ ộ c l ậ p d â n tộc g ắ n l i ề n v ớ i c h ủ nghĩa xã h ộ i là con đ ư ờ n g t ấ t y ế u của cách mạng Việt Nam. T ừ lý t ư ở n g cao cả ấy, H ồ C h í M i n h t h ấ y c ầ n p h ả i có m ộ t đ ả n g c ộ n g sản đ ể l ã n h đ ạ o p h o n g t r à o c á c h m ạ n g , thực h i ệ n m ụ c tiêu. n ó i t r ê n . C h í n h v ì v ậ y , t ừ n h ữ n g n ă m 1920 trở đ i , N g ư ờ i tích cực c h u ẩ n bị cả ba m ặ t : c h í n h trị, t ư t ư ở n g và t ổ chức đ ể t i ế n t ớ i t h à n h l ậ p Đ ả n g . T ớ i n ă m 1930, Đ ả n g Cộng sản V i ệ t N a m ra đ ờ i , đ á n h d ấ u m ộ t trang m ớ i t r o n g lịch sử d â n tộc ta. T r o n g Đường cách mệnh, H ồ C h í M i n h đ ã k h ẳ n g đ ị n h vị 136 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 10. trí, v a i t r ò q u a n t r ọ n g của đ ả n g c á c h m ạ n g - n h â n t ố đ ầ u tiên, q u y ế t đ ị n h sự thắng l ợ i cùa cách mạng. T h ấ u h i ế u bài học lịch s ử v ề sức m ạ n h của q u ầ n c h ú n g , l ạ i đ ư ợ c soi r ọ i d ư ớ i á n h s á n g của c h ủ nghĩa M á c - L ê n i n , N g ư ờ i c h ỉ r õ : c ô n g n ô n g là gốc c á c h m ạ n g , n h ư n g "trước p h ả i l à m cho d â n g i á c ngộ". D â n ' p h ả i đ ư ợ c t ổ chức, đ ư ợ c l ã n h đ ạ o t h ì m ớ i t r ở t h à n h lực l ư ợ n g to l ớ n , m ớ i l ả c h ủ , là gốc c á c h m ạ n g đ ư ợ c . N ế u d â n k h ô n g đ ư ợ c t ố chức thì n h ư đ ũ a " m ỗ i n ơ i m ộ t chiếc". Đ ế Đ ả n g v ữ n g đ ư ợ c "phải c ó c h ủ nghĩa l à m cốt'". T h à n h l ậ p Đ ả n g là đ ể m ọ i t h à n h v i ê n t r o n g Đ ả n g đ ó t h ố n g nhất v ề t ư tưởng, từ đ ó thống nhất trong h à n h động. N g ư ờ i đ ã n g h i ê n c ứ u n h i ề u học t h u y ế t t r ê n t h ế g i ớ i , t ì m tòi, suy n g ẫ m , lựa c h ọ n v à k h ă n g đ ị n h : "Bây g i ờ học t h u y ế t n h i ề u , c h ủ nghĩa n h i ề u , n h ư n g c h ủ nghĩa c h â n c h í n h n h ấ t , c á c h m ê n h n h ấ t là c h ủ nghĩa M á c - L ê n i n " . Tóm lại, H ồ C h í M i n h 2 n h ấ t q u á n cho r ằ n g : c á c h m ạ n g V i ệ t N a m m u ố n t h à n h c ô n g p h ả i đ i theo c h ủ nghĩa M á c - L ê n i n . N h ư v ậ y , Đ ả n g C ộ n g sản V i ệ t N a m là Đ ả n g c á c h m ạ n g c h â n c h í n h , m a n g b ả n c h ấ t của g i a i c ấ p c ô n g n h â n . Đ ả n g k h ô n g bao g i ờ "hy sinh q u y ề n l ợ i của g i a i c ấ p c ô n g n h â n v à n ô n g d â n cho g i a i c ấ p k h á c " . Đ ả n g d ì u đ ắ t g i a i c ấ p v ô sản, l ã n h đ ạ o g i a i cấp v ô sản, l ã n h đ ạ o c á c h m ạ n g V i ệ t N a m là đ ế đ e m l ạ i cuộc s ố n g t ự do, h ạ n h p h ú c cho t o à n t h ể d â n tộc. Đ ả n g k h ô n g p h ả i là m ộ t t ổ chức t ự t h â n v à v ì v ậ y , m ụ c đ í c h , t ô n chỉ-của Đ ả n g là " t ậ n t â m " , " t ậ n lực", " p h ụ n g sự" v à " t r u n g t h à n h " v ớ i l ợ i ích của d â n tộc V i ệ t N a m . Ì 2. H ổ Chí Minh: Toàn tập, t.2, tr.267-268. 137 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 11. C h ỉ c ó m ộ t Đ ả n g n h ư t h ế m ố i c ó t h ế đ e m l ạ i đ ộ c l ậ p cho d â n tộc, t ự d o , h ạ n h p h ú c cho n h â n d â n , p h ồ n v i n h cho đ ấ t n ư ớ c v à đ ư a cả n ư ó c đ i l ê n c h ủ nghĩa x ã h ộ i . V ớ i đ ư ờ n g l ố i c h í n h trị đ ú n g đ ắ n , t ổ chức c h ặ t c h ẽ , Đ ả n g đ ã l ã n h đ ạ o t o à n t h ế d â n tộc g i à n h c h í n h q u y ề n , t h à n h lập n ư ớ c V i ệ t N a m D â n c h ủ C ộ n g h ò a . Đ ó c ũ n g là t h ờ i đ i ế m Đ ả n g C ộ n g sản V i ệ t N a m trở t h à n h Đ ả n g c ầ m q u y ề n . b) Quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng cẩm quyển " Đ ả n g c ầ m q u y ề n " l à k h á i n i ệ m d ù n g t r o n g khoa học c h í n h t r ị , c h ỉ m ộ t đ ả n g c h í n h t r ị đ ạ i d i ệ n cho m ộ t g i a i cấp đ a n g n ắ m g i ữ và lãnh đạo chính quyền đ ể điều hành, q u ả n l ý đ ấ t n ư ớ c n h ằ m t h ự c h i ệ n l ợ i í c h c ủ a g i a i cấp mình. Khái n i ệ m "Đảng cầm quyền" đã từng được dùng p h ổ b i ế n t ạ i các n ư ớ c t ư bản c h ủ nghĩa, ơ các nước này, nếu m ộ t c h í n h đ ả n g có đ ạ i biếu g i à n h được đa số phiếu tại các cuộc bầu cử trong quốc h ộ i thì đ ả n g đ ó trở thành đảng cầm quyền. V ề m ậ t t h u ậ t n g ữ , t r o n g d i s ả n t ư t ư ở n g H ồ C h í M i n h có t h ể bắt gặp các k h á i n i ệ m c ù n g chỉ m ộ t h i ệ n t ư ợ n g Đảng l ã n h đ ạ o x ã h ộ i sau k h i đ ã g i à n h đ ư ợ c c h í n h q u y ề n n h à n ư ớ c : " Đ ả n g n ắ m q u y ề n " , " Đ ả n g l ã n h đ ạ o c h í n h quyền", " Đ ả n g c ầ m q u y ề n " . T r o n g đ ó , t h u ậ t n g ữ " Đ ả n g c ầ m quyền" p h ả n á n h r õ n h ấ t , c h í n h x á c n h ấ t v a i t r ò l ã n h đ ạ o của Đ ả n g C ộ n g s ả n V i ệ t N a m t r o n g q u á t r ì n h c ả i t ạ o x ã h ộ i cũ, xây đ ự n g c h ế đ ộ x ã h ộ i m ớ i , x ã h ộ i xã h ộ i c h ủ nghĩa. C ụ m t ừ " Đ ả n g c ầ m q u y ề n " đ ư ợ c H ồ C h í M i n h g h i trong b ả n Di chúc của N g ư ờ i n ă m 1969. T h e o H ồ G h i M i n h , Đ ả n g c ầ m q u y ề n là Đ ả n g t i ế p tục l ã n h đ ạ o s ự n g h i ệ p c á c h m ạ n g 138 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 12. trong điều kiện Đảng đã lãnh đạo quần c h ú n g n h â n d â n g i à n h đ ư ợ c q u y ề n lực n h à n ư ớ c v à Đ ả n g trực t i ế p l ã n h đ ạ o b ộ m á y n h à n ư ớ c đ ó đ ế t i ế p tục h o à n t h à n h sự n g h i ệ p đ ộ c l ậ p d â n tộc, d â n c h ú v à c h ủ nghĩa xã h ộ i . Khi chưa có chính q u y ề n , n h i ệ m v ụ chính trong các cuộc đ ấ u t r a n h của d â n tộc d ư ớ i sự l ã n h đ ạ o của Đ ả n g là lật đ ố chính q u y ề n b è l ũ thực d â n và phong k i ế n , thiết l ậ p c h í n h q u y ề n n h â n d â n . P h ư ơ n g t h ứ c l ã n h đ ạ o , c ô n g tác c h ủ y ế u của Đ ả n g là g i á o d ụ c , t h u y ế t p h ụ c , v ậ n đ ộ n g t ố chức q u ầ n c h ú n g , đ ư a q u ầ n c h ú n g v à o đ ấ u t r a n h g i à n h chính quyền. Theo C h ủ tịch H ồ C h í M i n h , b ả n c h ấ t của Đ ả n g k h ô n g thay đ ổ i . K h i c ó c h í n h q u y ề n t r o n g tay, m ộ t v ấ n đ ề m ớ i cực kỳ to l ớ n , c ũ n g là t h ử t h á c h h ế t sức n ặ n g n ề của Đ ả n g là n g ư ờ i đ ả n g v i ê n c ộ n g sản k h ô n g đ ư ợ c l ã n g q u ê n n h i ệ m v ụ , mục đ í c h của m ì n h , p h ả i t o à n t â m , t o à n ý p h ụ c v ụ n h â n d â n ; t r ê n thực tế, đ ã c ó m ộ t s ố c á n b ộ , đ ả n g v i ê n t h o á i h ó a b i ế n chất trở t h ả n h "quan c á c h m ạ n g " . V ò i C h ú tịch H ổ C h í M i n h , "Độc l ậ p - T ự d o - H ạ n h p h ú c " là b ả n chất của c h ủ nghĩa xã h ộ i . Đ ó là đ i ế m x u ấ t p h á t đ ế x â y d ự n g Đ ả n g ta x ứ n g đ á n g v ớ i danh h i ệ u " Đ ả n g c ầ m q u y ề n " . Mạc đích, lý tưởng của Đảng cầm quyề n : T h è o H ồ C h í M i n h , Đ ả n g ta k h ô n g c ó l ợ i ích n à o k h á c n g o à i l ợ i ích của T ổ quốc, a m n h â n d â n . Đ ó là m ụ c đ í c h , lý t ư ở n g cao cả k h ô n g bao g i ờ thay đ ố i t r o n g s u ố t q u á t r i n h l ã n h đ ạ o c á c h m ạ n g V i ệ t N a m . N g ư ờ i chỉ rõ: " N h ữ n g n g ư ờ i c ô n g sản c h ú n g ta k h ô n g m ộ t p h ú t n à o đ ư ợ c q u ê n lý t ư ở n g cao cả c ù a m ì n h là p h ấ n đ ấ u cho T ô q u ố c h o à n t o à n đ ộ c l ậ p , 139 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 13. cho c h ủ nghĩa xã h ộ i h o à n t o à n t h ắ n g l ợ i t r ê n đ ấ t n ư ớ c ta và t r ê n t o à n t h ế g i ớ i " . K h i trở t h à n h Đ ả n g c ầ m q u y ề n , 1 mục đ í c h , lý t ư ở n g đ ó k h ô n g n h ữ n g k h ô n g thay đ ổ i m à c ò n có t h ê m n h ữ n g đ i ề u k i ệ n v à sức m a n h n h ằ m h i ệ n t h ự c h ó a mục đ í c h , lý t ư ở n g ấ y . Đảng cẩm quyền vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân: Q u a n đ i ể m n à y của H ồ C h í M i n h v ề Đ ả n g c ầ m q u y ề n là sự v ậ n d ụ n g , p h á t t r i ể n h ế t sức s á n g tạo lý l u ậ n M á c - Lênin v ề đ ả n g v ô sản k i ể u m ớ i . Đ ả n g C ộ n g sản V i ệ t N a m "là n g ư ờ i l ã n h đ ạ o , là n g ư ờ i đ ầ y t ớ t h ậ t t r u n g t h à n h của n h â n d â n " . X á c đ ị n h " n g ư ờ i l ã n h đ ạ o " là x á c đ ị n h q u y ề n l ã n h đ ạ o d u y n h ấ t củù Đảng đ ố i v ớ i t o à n b ộ xã h ộ i v à k h i c ó c h í n h q u y ề n , Đ ả n g lãnh đ ạ o c h í n h q u y ề n n h à n ư ớ c . Đ ố i t ư ợ n g l ã n h đ ạ o của Đ ả n g là t o à n t h ể q u ầ n c h ú n g n h â n d â n t r o n g t o à n d â n tộc, n h ằ m đ e m l ạ i đ ộ c l ậ p cho d â n tộc, t ự d o , ấ m n o v à h ạ n h p h ú c cho n h â n d â n - m à t r ư ớ c h ế t là q u ầ n c h ú n g n h â n d â n lao đ ộ n g . N h ư n g m u ố n l ã n h đ ạ o đ ư ợ c n h â n d â n lao động, t r ư ớ c h ế t Đ ả n g p h ả i c ó t ư c á c h , p h ẩ m c h ấ t , n ă n g lực cần thiết. Vỉ "quần c h ú n g chỉ q u ý m ế n n h ữ n g n g ư ờ i c ó tư c á c h , đ ạ o đ ứ c " v à "Chỉ t r o n g đ ấ u t r a n h v à c ô n g t á c h ằ n g n g à y , k h i q u ầ n c h ú n g rộng rãi thừa n h ậ n c h í n h sách đ ú n g đ ắ n v à n ă n g lực l ã n h đ ạ o của Đ ả n g , t h ì Đ ả n g m ớ i g i à n h được địa vị lành đạo" . 2 1. H ồ Chí Minh: Toàn tập, U I , tr.372. 2. H ồ Chí Minh: Toàn tập, t.3, tr.139. A40 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 14. "Là n g ư ờ i l ã n h đ ạ o " , theo H ổ C h í M i n h , b ằ n g g i á o d ụ c , t h u y ế t p h ụ c , Đ ả n g p h ả i l à m cho d â n t i n , d â n p h ụ c đ ể d â n theo. Đ ả n g l ã n h đ ạ o n h ư n g q u y ề n h à n h v à lực l ư ợ n g đ ề u ở n ơ i d â n , cho n ê n Đ ả n g "Phải đ i đ ư ờ n g l ố i q u ầ n chúng, k h ô n g được quan liêu, mệnh lệnh và gò é p n h â n dân" , m à 1 p h ả i g i á o dục, t u y ê n t r u y ề n , giác n g ộ d â n c h ú n g đ ể thức t ỉ n h h ọ . Đ ổ n g t h ờ i , Đ ả n g p h ả i t ổ chức, đ o à n k ế t h ọ l ạ i t h à n h m ộ t k h ố i t h ố n g n h ấ t , b à y c á c h cho d â n v à h ư ớ n g d ẫ n h ọ h à n h đ ộ n g . Vì v ậ y , chức n ă n g l ã n h đ ạ o v à s ự l ã n h đ ạ o của Đ ả n g p h ả i b ả o đ ả m t r ê n t ấ t cả c á c m ặ t , c á c l ĩ n h v ự c của đ ờ i s ố n g x ã h ộ i , p h ả i q u a n t â m c h ă m lo đ ế n đ ờ i s ố n g n h â n d â n t ừ v i ệ c n h ỏ đ ế n v i ệ c l ớ n : " Đ ả n g v ừ a lo tính c ô n g v i ệ c l ỏ n n h ư đ ổ i n ề n k i n h t ế v à v ă n h ó a lạc h ậ u của n ư ớ c ta t h à n h m ộ t n ề n kinh t ế v à v ă n hóa tiên tiến, đ ồ n g thời l ạ i l u ô n l u ô n q u a n t â m đ ế n n h ữ n g v i ệ c n h ỏ n h ư t ư ơ n g cà m ắ m m u ố i c ầ n t h i ế t cho đ ờ i s ố n g h à n g n g à y của n h â n d â n " . 2 Là n g ư ờ i l ã n h đ ạ o , Đ ả n g p h ả i s â u s á t , g ắ n b ó m ậ t t h i ế t v ớ i n h â r . d â n , l ắ n g n g h e ý k i ế n của d â n , k h i ê m t ố n học h ỏ i n h â n d â n v à p h ả i c h ị u s ự k i ể m s o á t của n h â n d â n , b ở i "Sự l ã n h đ ạ o t r o n g m ọ i c ô n g t á c t h i ế t thực của Đ ả n g , ắ t p h ả i từ trong quần chúng ra, Érở lại nơi quẩn chúng*. Đảng phải thực h à n h t r i ệ t đ ế d â n c h ủ , m à t r ư ớ c h ế t d â n c h ủ t r o n g n ộ i bộ Đ ả n g , đ ế p h á t h u y đ ư ợ c m ọ i k h ả n ă n g trí t u ệ s á n g tạo của q u ầ n c h ú n g ; l ã n h đ ạ o n h ư n g p h ả i c h ố n g bao b i ệ n , l à m Ì, 2. H ồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, tr.606,4. 3. H ồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, tr.290. 141 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 15. thay, p h ả i t h ô n g q u a c h í n h q u y ề n n h à n ư ớ c "của d â n , do d â n v à v ì d â n " đ ế Đ ả n g t h ự c h i ệ n q u y ề n l ã n h đ ạ o của m ì n h đ ố i v ớ i t o à n x ã h ộ i . D o đ ó , Đ ả n g p h ả i l ã n h đ ạ o N h à nước m ộ t c á c h t o à n đ i ệ n , m à t r o n g đ ó v à t r ư ớ c h ế t là l ã n h đạo x â y đ ự n g l u ậ t p h á p đ ể q u ả n l ý , đ i ề u h à n h xã h ộ i ; đ ồ n g t h ờ i , Đ ả n g p h ả i t h ư ờ n g x u y ê n c o i t r ọ n g c ô n g t á c g i á o dục, đ à o t ạ o v à b ồ i d ư ỡ n g đ ộ i n g ũ c á n b ộ , v i ê n chức h o ạ t động ữ o n g b ộ m á y n h à n ư ỏ c , l u ô n b ả o đ ả m cho N h à n ư ớ c thực s ự t r o n g sạch, v ữ n g m a n h , t h ự c s ự l à N h à n ư ớ c "của d â n , do d â n và vì dân". V ớ i t ư c á c h n g ư ờ i l ã n h đ ạ o , H ồ C h í M i n h c ò n đ ề cập m ộ t c á c h s â u sắc đ è n v i ệ c Đ ả n g p h ả i thực h i ệ n c h ế đ ộ k i ể m tra v à p h á t h u y v a i t r ò t i ê n p h o n g của đ ộ i n g ũ đ ả n g viên, c á n b ộ của Đ ả n g . Là n g ư ờ i l ã n h đ ạ o , theo t ư t ư ở n g H ổ C h í M i n h , Đ ả n g c ũ n g c ó n g h ĩ a bao h à m cả t r á c h n h i ệ m "là n g ư ờ i đ ầ y tó" c ủ a d â n . Song, " đ ầ y tá" ở đ â y k h ô n g c ó n g h ĩ a là "tôi t ớ , tôi đ ò i h a y t h e o đ u ô i q u ầ n c h ú n g " m à là t ậ n t â m , t ậ n lực p h ụ n g s ự n h â n d â n n h ằ m đ e m l ạ i c á c q u y ề n v à l ợ i í c h cho n h â n d â n . N g ư ờ i n h ấ n m ạ n h : " Đ ã p h ụ n g sự n h â n d â n , thì p h ả i p h ụ n g s ự cho ra t r ò . N g h ĩ a l à v i ệ c g ì c ó l ợ i cho d â n , t h ì p h ả i l à m cho k ỳ đ ư ợ c . V i ệ c g ì h ạ i cho d â n , t h ì p h ả i h ế t sức t r á n h " . N g ư ò i s ử d ụ n g c ụ m t ừ " đ ầ y t ớ t r u n g t h à n h " là 1 đ ế n h ắ c n h ỏ v à c h ỉ r õ v a i t r ò , t r á c h n h i ệ m của m ỗ i c á n b ộ , đ ả n g v i ê n t r o n g m ọ i h o ạ t đ ộ n g của m ì n h đ ề u p h ả i quan 1. H ồ Chí M i n h : Toàn tập, t.6, tr.88. 14Ỉf Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 16. t â m t h ự c s ự đ ế n l ợ i ích của n h â n d â n : " k h ố t r ư ớ c t h i ê n h ạ , v u i sau t h i ê n h ạ " , t ậ n t ụ y v ớ i c ô n g v i ệ c , g ư ơ n g m à * t r ư ớ c n h â n dân, phải t h ư ờ n g x u y ê n "tự k i ê m đ i ể m , tự p h ê bình, t ự sửa chữa n h ư m ỗ i n g à y p h ả i rửa m ặ t " . P h ả i l à m cho d â n tin, d â n phục đ ể d â n h ế t lòng ủ n g h ộ , g i ú p đ ỡ . M ỗ i cán b ộ , đ ả n g v i ê n " đ ề u là c ô n g bộc của d â n , n g h ĩ a là đ ế g á n h việc c h u n g cho d â n , c h ứ k h ô n g p h ả i đ ế đ è đ ầ u d â n n h ư t r o n g t h ờ i k ỳ d ư ớ i q u y ề n t h ố n g trị của P h á p , N h ậ t " . 1 M ặ t k h á c , ý nghĩa c ụ m t ừ "đầy tớ t r u n g t h à n h của n h â n d â n " , theo t ư t ư ở n g H ồ C h í M i n h đ ò i h ỏ i m ỗ i c á n b ộ , đảng v i ê n p h ả i có t r i thức khoa họe, t r ì n h đ ộ c h u y ê n m ô n , n g h i ệ p v ụ g i ỏ i ; thực s ự t h ấ m n h u ầ n đ ạ o đ ứ c c á c h m ạ n g : "Cần, k i ệ m , l i ê m , c h í n h , c h í c ô n g v ô t ư " . K h ô n g c h ỉ n ắ m v ữ n g và thực h i ệ n t ố t quan đ i ế m , đ ư ờ n g l ố i của Đ ả n g , m à còn phải biết t u y ê n t r u y ề n , v ậ n đ ộ n g lôi c u ố n q u ầ n c h ú n g đ i theo Đ ả n g , đ ư a s ự n g h i ệ p c á c h m ạ n g đ i đ è n t h ắ n g l ợ i cuối cùng. N h ư v ậ y , "là n g ư ờ i l ã n h đạo", "là n g ư ờ i đ ầ y tớ" t u y là hai k h á i n i ệ m n h ư n g đ ề u đ ư ợ c H ồ C h í M i n h s ử d ụ n g v à chỉ ra sự g ắ n b ó t h ố n g n h ấ t , q u a n h ệ b i ệ n c h ứ n g giữa h a i k h á i n i ệ m đ ó v ớ i n h a u . D ù là " n g ư ờ i l ã n h đ ạ o " h a y " n g ư ờ i đ ầ y tớ", theo q u a n đ i ể m của H ồ C h í M i n h , đ ề u c ù n g c h u n g m ộ t mục đ í c h : v ì d â n . L à m t ố t chức n ă n g " l ã n h đ ạ o " v à l à m t r ò n n h i ê m v ụ " đ ầ y tớ" cho n h â n d â n là cơ sở v ữ n g chắc n h ấ t b ả o đ ầ m u y t í n v à n ă n g lực l ã n h đ ạ o của Đ ả n g k h ô n g n h ữ n g đ ư ợ c ă n s â u , b á m chắc trong l ò n g giai cấp c ô n g n h â n , m à 1. H ồ Chí Minh: Toàn tập, t.4, tr.56. 143 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 17. c ò n toong cả các t ầ n g tóp q u ầ n c h ú n g n h â n d â n lao đ ộ n g và t r o n g t o à n t h ể d â n tộc V i ệ t N a m . Đảng cầm quyền , dân là chủ: V ấ n đ ề cơ b ả n n h ấ t của m ộ t cuộc c á c h m ạ n g là v ấ n đề c h í n h q u y ề n . T u y n h i ê n , theo C . M á c , đ ó m á i là c á n h cửa vào xã h ộ i m ớ i c h ứ c h ư a p h ả i là xã h ộ i m ớ i . Vì v ậ y , v ấ n đ ề quan t r ọ n g là c h í n h q u y ề n thuộc v ề a i . H ồ C h í M i n h đ ã n g h i ê n c ứ u k i n h n g h i ệ m , lý l u ậ n của c á c cuộc c á c h m ạ n g t r ê n t h ế g i ớ i v à k ế t l u ậ n : "Cách m ạ n g r ồ i t h ì q u y ề n giao cho dân c h ú n g s ố n h i ề u , c h ớ đ ể t r o n g tay m ộ t b ọ n ít n g ư ờ i " . N h ư 1 v ậ y , theo H ổ C h í M i n h , q u y ề n lực p h ả i t h u ộ c v ề n h â n dân. N g ư ờ i đ ã đ ề cập x â y d ự n g m ộ t N h à n ư ớ c của d â n , do d â n và vì dân. H Ồ C h í M i n h n h ấ n m a n h r ằ n g , Đ ả n g l ã n h đ ạ o cách m ạ n g là đ ể t h i ế t l ậ p v à c ủ n g c ố q u y ề n l à m c h ủ của n h â n d â n . Theo N g ư ờ i , q u y ề n lực t h u ộ c v ề n h â n d â n là b ả n chất, là n g u y ê n tắc của c h ế đ ộ m ớ i , m ộ t k h i xa r ờ i n g u y ê n tắc n à y , Đ ả n g sẽ t r ở t h à n h đ ố i l ậ p v ớ i n h â n d â n . D â n l à m c h ủ , Đ ả n g l ã n h đ ạ o , Đ ả n g p h ả i l ấ y " d ầ n l à m gốc". M ặ t k h á c , d â n m u ố n l à m c h ủ t h ự c s ự t h ì p h ả i theo Đ ả n g . M ỗ i n g ư ờ i d â n p h ả i b i ế t l ợ i ích v à b ổ n p h ậ n của m ì n h t h a m gia v à o x â y đ ự n g c h í n h q u y ề n . V ớ i t ư t ư ở n g n h â n v ă n cao cả v ề m ố i q u a n h ệ b i ệ n c h ứ n g giữa Đ ả n g v ớ i d â n , H ồ C h í M i n h l u ô n suy t ư , t r ă n trở đ ế tìm g i ả i p h á p h ữ u h i ệ u n h ằ m t h ự c h i ệ n n g u y ê n tắc d â n là c h ủ , d â n l à m gốc. Theo N g ư ờ i , c ơ c h ế â y chỉ c ó t h ể t r ở t h à n h 1. H ồ Chí Minh: Toàn tập, t.2, ti.270. 144 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 18. h i ệ n thực, k h ô n g bị v i p h ạ m k h i c á n b ộ , đ ả n g v i ê n c ò n là n g ư ờ i đ ầ y t ớ t r u n g t h à n h của n K â n d â n . li- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH V Ề XÂY D Ự N G Đ Ả N G C Ộ N G SẢN V I Ệ T N A M TRONG SẠCH, V Ữ N G MẠNH 1. Xây dựng Đảng - Quy luật tồn tại và phát triển của Đ ả n g T ư t ư ở n g H ồ C h í M i n h v ề xây d ự n g Đ ả n g C ộ n g sản V i ệ t N a m t r o n g sạch, v ữ n g m ạ n h c h i ế m m ộ t v ị trí đặc b i ệ t quan t r ọ n g t r o n g t o à n b ộ d i sản t ư t ư ở n g của N g ư ờ i . N g ư ờ i liên tục đ ề c ậ p v ấ n đ ề x â y d ự n g Đ ả n g v à h ì n h t h à n h m ộ t h ệ thống các l u ậ n đ i ể m m a n g tính n h ấ t q u á n . H ồ C h í M i n h b à n v ề x â y d ự n g Đ ả n g k h ô n g p h ả i là k h i trong Đ ả n g c ó gì đ ộ t b i ế n hay t r o n g Đ ả n g "có v ấ n đ ề n ổ i cộm" m ớ i - c ầ n đ ế n m ộ t g i ả i p h á p tình t h ế . V ớ i N g ư ờ i , x â y d ự n g Đ ả n g là m ộ t n h i ệ m v ụ t ấ t y ế u , t h ư ở n g x u y ê n đ ế Đ ả n g h o à n t h à n h v a i t r ò c h i ê n sĩ t i ê n p h o n g trước g i a i cấp, d â n tộc v à n h â n d â n . X â y d ự n g Đ ả n g đ ư ợ c H ồ C h í M i n h đ ặ t ra n h ư một n h i ệ m v ụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. K h i cách m ạ n g gặp khó khăn, xây d ự n g Đ ả n g đ ế cán bộ, đảng viên củng cố lập t r ư ờ n g q u a n đ i ể m , b ì n h t ĩ n h , s á n g suốt, k h ô n g t ỏ ra bị đ ộ n g , l ú n g t ú n g , b i q u a n . N g a y cả k h i c á c h m ạ n g t r ê n đ à t h ắ n g l ợ i cũng cần đ ế n xây d ự n g Đ ả n g đ ể xây d ự n g n h ữ n g quan đ i ể m , t ư t ư ở n g c á c h m ạ n g khoa học, n g ă n n g ừ a c h ủ q u a n , t ự m ã n , lạc q u a n t ế u v à rơi v à o c ă n b ệ n h "kiêu n g ạ o c ộ n g sản" - theo c á c h n ó i của V . I . L ê n i n . KMMTIIICM 145 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 19. T í n h t ấ t y ế u k h á c h q u a n của c ô n g t á c x â y d ự n g Đ ả n g đ ư ợ c H ồ C h í M i n h lý g i ả i h ế t sức t h u y ế t p h ụ c theo c á c căn c ứ sau đ â y : - Xây d ự n g Đ ả n g bị c h ế đ ị n h b ở i q u á t r ì n h p h á t triển l i ê n t ụ c của s ự n g h i ệ p c á c h m ạ n g d o Đ ả n g l ã n h đ ạ o . Đ ả n g l ã n h đ ạ o giai c ấ p v à n h â n d â n đ á n h đ ổ đ ế q u ố c , p h o n g kiến, xây d ự n g c h ế đ ộ d â n chủ m ớ i , tạo đ i ề u k i ệ n tiến dần l ê n c h ủ nghĩa x ã h ộ i n h ằ m g i ả i p h ó n g d â n t ộ c , g i ả i p h ó n g g i a i c ấ p v à g i ả i p h ó n g con n g ư ờ i . S ự n g h i ệ p c á c h m ạ n g do Đ ả n g l ã n h đ ạ o là m ộ t q u á t r ì n h , bao g ồ m n h i ề u t h ờ i kỳ, n h i ề u g i a i đ o ạ n ; m ỗ i t h ờ i k ỳ , g i a i đ o ạ n c ó n h ữ n g m ụ c tiêu, n h i ệ m v ụ cụ t h ế v à n h ữ n g y ê u cầu r i ê n g . T r ư ớ c d i ễ n biến của đ i ề u k i ệ n k h á c h q u a n , b ả n t h â n Đ ả n g p h ả i t ự chỉnh đ ố n , t ự đ ổ i m ớ i đ ế v ư ơ n l ê n l à m t r ò n t r ọ n g t r á c h t r ư ớ c giai c ấ p v à d â n tộc. S i n h t h ờ i , m ỗ i k h i c á c h m ạ n g c h u y ế n giai đ o ạ n , bắt đ ầ u t r i ể n khai thực h i ệ n n h i ệ m v ụ m ố i , H ồ Chí M i n h bao g i ờ c ũ n g c h ủ t r ư ơ n g trước hết phải xây dựng Đảng. C h ủ t r ư ơ n g đ ó v ừ a k h ẳ n g đ ị n h đ ú n g v ị t r í , v a i trò l ã n h đ ạ o của Đ ả n g , v ừ a t h ế h i ệ n k h ả n ă n g n h ạ y b é n , l à m c h ủ t h ờ i cuộc của n g ư ờ i đ ứ n g đ ầ u t ố chức Đ ả n g . T r o n g suy n g h ĩ v à n h ậ n thức của H ồ C h í M i n h , Đ ả n g ta l ớ n lên, t r ư ở n g t h à n h g ắ n l i ề n v ớ i s ự p h á t t r i ể n của đ ấ t n ư ớ c v à d â n t ộ c , Đ ả n g t h ự c s ự là " m ộ t c ơ t h ể s ố n g " l u ô n t ự h o à n t h i ệ n v à v ư ợ t lên. - Đ ố i v ớ i toàn Đảng, H ồ C h í M i n h cũng chỉ rõ: Đảng s ố n g t r o n g xã h ộ i , là m ộ t b ộ p h ậ n h ợ p t h à n h c ơ c ấ u của xã h ộ i ; m ỗ i c á n b ộ , đ ả n g v i ê n đ ề u c h ị u ả n h h ư ở n g , t á c đ ộ n g của m ô i t r ư ờ n g xã h ộ i , c á c q u a n h ệ x ã h ộ i , cả c á i t ố t v à c á i x ấ u , c á i tích cực, t i ế n b ộ v à cái t i ê u cực, lạc h ậ u . D o đ ó , m ỗ i c á n .146 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 20. bộ, đ ả n g viên phải thường xuyên rèn luyện; Đảng phải c h ú ý đ ế n v i ệ c x â y d ự n g Đ ả n g . K h ả n ă n g t i ế p n h ậ n n g u ồ n sinh lực t i ề m t à n g v à " đ ề k h á n g " c á c c ă n b ệ n h xã h ộ i " t h ấ m t h ấ u " v à o Đ ả n g là p h ụ thuộc v à o h i ệ u q u ả c ô n g tác x â y d ự n g Đ ả n g . T r o n g h o à n c ả n h xã h ộ i thuộc địa nửa p h o n g k i ế n , k i n h t ế n ô n g n g h i ệ p là c h ủ y ế u , t r ì n h đ ộ sản x u ấ t lạc h ậ u m à t i ế n d ầ n lên c h ủ nghĩa xã h ộ i n h ư V i ệ t N a m thì v i ệ c x â y d ự n g Đ ả n g c à n g p h ả i đ ư ợ c q u a n t â m đ ặ c biệt. - Xây d ự n g Đ ả n g là cơ h ộ i đ ế m ỗ i c á n b ộ , đ ả n g v i ê n t ự r è n l u y ệ n , g i á o dục v à t u d ư ỡ n g t ố t h ơ n , h o à n t h à n h c á c n h i ệ m v ụ m à Đ ả n g v à n h â n d â n giao p h ó , đặc b i ệ t là g i ữ đ ư ợ c các p h ẩ m chất đ ạ o đ ứ c c á c h m ạ n g t i ê u b i ể u . Đ ả n g ta mặc d ù c ó cơ sở k h ắ p cả n ư ớ c , c ó n h ữ n g c á n b ộ v à đ ả n g v i ê n t ậ n t ụ y , h y sinh v ô c ù n g oanh l i ệ t , n h ư n g theo HỒ C h í M i n h , "vì đ i ề u k i ệ n k h ó k h ă n , m à s ố đ ô n g c á n b ộ v à đ ả n g v i ê n c h ư a đ ư ợ c h u â n l u y ệ n h ẳ n h o i cho n ê n t ư t ư ở n g v à trình đ ộ c h í n h trị c ò n t h ấ p k é m v à lệch lạc. Đ i ề u đ ó t ỏ r õ ra ồ m ỗ i k h u y ế t đ i ế m n h ư : k h ô n g n ắ m v ữ n g c h í n h s á c h t r ư ờ n g k ỳ k h á n g c h i ế n , t ự lực c á n h sinh; k h ô n g p h â n b i ệ t r õ r à n g b ạ n v à địch, b ệ n h q u a n l i ê u , c ô n g t h ầ n v à n ạ n t h a m ô h ủ h ó a k h á n ặ n g , v.v.'". X â y d ự n g Đ ả n g là l à m cho m ỗ i c á n b ộ , đ ả n g v i ê n h i ế u r õ , h i ế u đúng* v à t h ự c h à n h t ố t q u a n đ i ế m , đ ư ờ n g l ố i , c h í n h s á c h của Đ ả n g . M ặ t k h á c , g i ú p cho c á n b ộ , đ ả n g viên phải nhìn l ạ i m ì n h , p h á t huy mặt tốt, loại b ỏ mặt x ấ u v ố n c ó t r o n g m ỗ i c o n n g ư ờ i . H ồ C h í M i n h cho r ằ n g , c á n 1. H ồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, tr.479. 147 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2