giáo trình vật liệu cơ khí, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
205
lượt xem
135
download

giáo trình vật liệu cơ khí, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệt luyện gồm có nung nóng chi tiết lên đến nhiệt độ nào đó, giữ nhiệt một thời gian và làm nguội với vận tốc v, để làm thay đổi tổ chức tế vi dẫn đến thay đổi tính chất theo mong muốn. Chú ý: chỉ thực hiện ở trạng thái rắn. 2.Mục đích: -Chuẩn bị tổ chức tế vi có tính chất phù hợp với phương pháp công nghệ (NLSB). -Nhiệt luyện làm tăng độ bền, độ cứng, giới hạn chảy, đàn hồi của chi tiết để thõa mãng điều kiện làm việc của nó (NLKT)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật liệu cơ khí, chương 6

  1. CHÖÔNG 6: NHIEÄT LUYEÄN VAØ HOÙA NHIEÄT LUYEÄN A:NHIEÄT LUYEÄN Baøi 1: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ NHIEÄT LUYEÄN I.ÑÒNH NGHÓA, MUÏC ÑÍCH NHIEÄT LUYEÄN: 1. Ñònh nghóa: Nhieät luyeän goàm coù nung noùng chi tieát leân ñeán nhieät ñoä naøo ñoù, giöõ nhieät moät thôøi gian  vaø laøm nguoäi vôùi vaän toác v, ñeå laøm thay ñoåi toå chöùc teá vi daãn ñeán thay ñoåi tính chaát theo mong muoán. t  Chuù yù: chæ thöïc hieän ôû traïng thaùi raén. 2.Muïc ñích: -Chuaån bò toå chöùc teá vi coù tính chaát phuø hôïp vôùi phöông phaùp coâng ngheä (NLSB). -Nhieät luyeän laøm taêng ñoä beàn, ñoä cöùng, giôùi haïn chaûy, ñaøn hoài cuûa chi tieát ñeå thoõa maõng ñieàu kieän laøm vieäc cuûa noù (NLKT). II. CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN NHIEÄT LUYEÄN VAØ CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ: 1. Caùc yeáu toá: -Vnung phuï thuoäc baûn chaát cuûa theùp vaø moâi tröôøng nung. -Thôøi gian giöõ nhieät phuï thuoäc baûn chaát cuûa theùp, kích thöôùc chi tieát vaø moâi tröôøng nung, Khoaûng nhieät ñoä nung thaáp
  2. -Vaän toác laøm nguoäi phuï thuoäc muïc ñích quy trình nhieät luyeän vaø baûn chaát cuûa theùp. 2. Chæ tieâu ñaùnh giaù nhieät luyeän: *Kieåm tra ñoä cöùng: -Caét goït toát (160 -180 )HB -Loø xo (40 – 42)HRC -Baùnh raêng +Vaän toác chaäm taûi troïng beù (52 – 58)HRC +Vaän toác nhanh taûi troïng lôùn (60 – 62)HRC -Moïi loaïi duïng cuï caét, duïng cuï ño, khuoân daäp nguoäi, oå laên, ñóa ma saùt > (60 -62)HRC -Khuoân daäp noùng (400 -450 )HB *Xaùc ñònh toå chöùc teá vi: -Phaân boá vaø kích thöôùc haït *Caùc chæ tieâu cô tính *Kieåm tra caùc khuyeát taät cong veânh cho pheùp III. GIAÛN ÑOÀ TRAÏNG THAÙI Fe-C: 1. Giaûn ñoà traïng thaùi: 1539 A 1499 H B J L 1392 γ+L L+XeI C γ E F 1147 911 XeII+LeI+γ LeI+XeI S K P 727
  3. 2. Giaûi thích giaûn ñoà: -ABCD laø ñöôøng loûng khi nhieät ñoä > ñöôøng loûng thì vaät lieäu hoaøn toaøn loûng. -AHJEF laø ñöôøng raén ,ñöôøng ranh giôùi giöõa ñöôøngloûng vaø ñöôøng raén . -HB =nhieät ñoä =1499oc ñöôøng bao tinh. J thuoäc HB goïi laø ñieåm bao tinh, taïi J xaûy ra phaûn öùng bao tinh. RH + LB  RJ δH + LB  γJ -EF laø ñöôøng cuøng tinh (1147oC ) C thuoäc EF goïi laø ñieåm cuøng tinh, taïi C xaûy ra phaûn öùng cuøng tinh. LC  (R1 + R2) LC  (γE + XeF) = LeI (leâñeâbuarit I ). 727 oC < LeI
  4. khi to< 727 theo ñöôøng PQ thì F tieát raXeIII. -ES ñöôøng giôùi haïn hoøa tan C trong Feγ γ = Feγ(C)xen keõ %C Max taïi E (1147, %C =2.14) %C Mim taïi S (727, %C =0.8) -PK=727 laø ñöôøng cuøng tích. S thuoäc PK goïi laø ñieåm cuøng tích, taïicS xaûy ra phaûn öùng cuøng tích. 1 pha raén  (R1 + R2) γS  (FP + XeK) = P (Peclit). * LC  (γE + XeF) khi t0 giaûm (1147-727)  (γS + XeII + XeK) = γS + Xe khi t0 giaûm
  5. Acm – Arcm = ΔTcm ΔT1 , ΔT2 , ΔTcm laø nhieät ñoä quaù nung phuï thuoäc vaøo toác ñoä laøm nguoäi, phöông phaùp laøm nguoäi. 4. Tính nhieät ñoä trong giaûn ñoà traïng thaùi : F 1147 911 Acm G A3 y Ý S P M 727 X1 0.8 X2 2.14 -Theùp tröôùc cuøng tích A3 = y + A1 Töø hai tam giaùc ñoàng daïng y MS y 0.8  x1 0.8  x1     y  184 GP PS 911 0 .8 0 .8 0.8  x1  A3 = 184 + 727 0 .8 -Theùp sau cuøng tích Acm = y’ + A1 Töông töï töø hai tam giaùc ñoàng daïng Ta coù y '  420 x2  0.8 2.14  0.8 x 2  0.8  Acm = 420 + 727 1.34 4.Chuyeån bieán khi nung noùng vaø laøm nguoäi : -Theùp cuøng tích (C = 0.8) coù toå chöùc laø P Khi t0 > A1 thì P γ -Theùp tröôùc cuøng tích F+P khi t0 > A1 F+γ khi t0 > A3 γ + γ = γ
  6. -Theùp sau cuøng tích XeII+P khi t0 > A1 XeII+γ khi t0 > Acm γ + γ = γ
Đồng bộ tài khoản