giáo trình vật liệu cơ khí, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
139
lượt xem
86
download

giáo trình vật liệu cơ khí, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ram là phương pháp nhiệt luyện gồm có nung nóng chi tiết đã tôi lên tới nhiệt độ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật liệu cơ khí, chương 8

  1. Chương 8: RAM 1. Ñònh nghóa: Ram laø phöông phaùp nhieät luyeän goàm coù nung noùng chi tieát ñaõ toâi leân tôùi nhieät ñoä < A1 nhaèm nhaän ñöôïc toå chöùc teá vi thoõa maõng ñieàu kieän chi tieát. 2. Phöông phaùp ram: *Ram thaáp: (to
  2. -Ñoái vôùi caùc truïc daøi khi nung khoâng neân ñaët naèm ngang maø treo thaúng ñöùng. b. Ngaên ngöøa bieán daïng nöùc trong quaù trình laøm nguoäi : -Choïn moâi tröôøng toâi vaø phöông phaùp toâi thích hôïp. -Khi nhuùng chi tieát vaøo moâi tröôøng toâi phaûi tuaân thuû quy taéc: +Nhuùng phaàn daøy moâi tröôøng toâi tröôùc. +Chi tieát daøi nhoû (muõi khoan, taroâ, loø xo…) phaûi nhuùng thaät thaúng ñöùng neáu nghieân seõ bò cong. +Caùc chi tieát phaúng vaø moûng phaûi nhuùng theo maët thaúng ñöùng. +Caùc chi tieát hình oáng khi nhuùng phaûi baûo ñaûm truïc oáng vuoâng goùc vôùi maët chaát loûng. +Caùc chi tieát coù maët loài loõm khoâng ñöôïc höôùng maët naøy xuoáng chaát loûng. -Tröôùc khi laøm nguoäi trong moâi tröôøng toâi ngöôøi ta ñeå chi tieát töï nguoäi trong khoâng khí 50 -700C, laøm öùng söùc nhieät giaûm bôùt. -Coù theå ngaên ngöøa baèng bieän phaùp thieát keá, coá gaéng thieát keá cho chi tieát coù thaønh daøy ñeàu ñaën, khoâng coù goùc nhoïn vaø nhöõng phaàn thay ñoåi tieát dieän ñoät ngoät. II. OÂXI HOÙA VAØ THOAÙT CACBON: * OÂxi hoùa: taïo neân caùc vaåy oâxit ôû beàø maët theùp khoâng beàn deã bò bong ra laøm sai kích thöôùc. * Thoaùt cacbon: Löôïng cacbon ôû beà maët chaùy laøm cô tính lôùp beà maët bò giaûm. a. Nguyeân nhaân: Nung ôû nhieät ñoä cao Fe vaø C vôùi thaønh phaàn moâi tröôøng nung daãn ñeán hieän töôïng oâxi hoùa vaø thoaùt cacbon, caùc khí gaây ra O2, CO2 vaø hôi nöôùc. Khuyeát taät naøy xaûy ra khi uû, thöôøng hoùa vaø toâi.
  3. b. Ngaên ngöøa, khaéc phuïc: -Khí quyeån baûo veä: Goàm caùc khí CO2, CO, H2O, H2, CH4, N2 trong ñoù nitô chieám 50 - 75% vôùi tyû leä phuø hôïp theùp khoâng bò oâxi hoùa vaø thoaùt cacbon. -Khí quyeån trung tính: Vôùi theùp Cr cao, hôïp kim beàn noùng, duøng khí quyeån trung tính nhö: H2, NH3, N2. -Nung trong chaân khoâng: Nung trong caùc loø coù ñoä chaân khoâng cao khoaûng 10-2 10-4mmHg. III. ÑOÄ CÖÙNG KHOÂNG ÑAÏT: 1. Ñoä cöùng cao: Khi uû, thöôøng hoùa xaûy ra hieän töôïng naøy laøm khoù caét goït do toác ñoä laøm nguoäi lôùn. Khaéc phuïc baèng caùch uû vaø thöôøng hoùa laïi. 2. Ñoä cöùng thaáp: Khi toâi xaûy ra hieän töôïng naøy laøm theùp khoâng ñuû cô tính ñeå laøm vieäc. -Thieáu nhieät ñoä: Nhieät ñoä nung chöa ñeán nhieät ñoä yeâu caàu, thôøi gian giöõ nhieät chöa ñuû yeâu caàu. -Laøm nguoäi khoâng ñuû nhanh ñeå xaûy ra chuyeån bieán Auxtenit thaønh hoãn hôïp Ferit + Xemantit tröôùc khi chuyeån thaønh Xemantit. -Thoaùt cacbon beà maët. IV. TÍNH GIOØN CAO: Nguyeân nhaân nung theùp ñeán nhieät ñoä cao quaù nhieät ñoä quy ñònh laøm haït Auxtenit lôùn, khaéc phuïc baèng caùch thöôøng hoùa toâi laïi ñuùng nhieät ñoä. B: HOÙA NHIEÄT LUYEÄN Baøi 1. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ HOÙA NHIEÄT LUYEÄN I. ÑÒNH NGHÓA, MUÏC ÑÍCH HOÙA NHIEÄT LUYEÄN. 1. Ñònh nghóa hoùa nhieät luyeän:
  4. Hoùa nhieät luyeän laø phöông phaùp nhieät luyeän laøm baõo hoøa vaøo beà maët theùp moät hay nhieàu nguyeân toá ñeå laøm thay ñoåi thaønh phaàn hoùa hoïc, laøm thay ñoåi tính chaát cuûa lôùp beà maët theo muïc ñích nhaát ñònh. 2. Muïc ñích hoùa nhieät luyeän. - AÙp duïng cho caùc chi tieát laøm vieäc bò maøi moøn maïnh ñoøi hoûi coù ñoä cöùng cao choáng maøi moøn toát ñoàng thôøi chi tieát chòu taûi troïng lôùn ñoøi hoûi loõi deûo dai cao. - Laøm taêng khaû naêng choáng aên moøn beà maët. II. QUAÙ TRÌNH XAÛY RA KHI THAÁM CACBON. Ñaët chi tieát vaøo moâi tröôøng (raén, loûng, khí…)coù khaû naêng phaân hoùa ra nguyeân töû hoaït cuûa nguyeân toá ñònh khueách taùn, roài nung noùng ñeán nhieät ñoä thích hôïp. Quaù trình xaûy ra theo 3 giai ñoaïn. -Giai ñoaïn phaân huûy löôïng chaát thaám thaønh caùc nguyeân töû hoaït tính. NH3  Nht +H2 -Giai ñoaïn haáp thuï caùc nguyeân töû hoaït tính. Caùc nguyeân töû hoaït ñöôïc haáp thuï vaøo beà maët theùp. Sau ñoù khueách taùn vaøo kim loaïi taïo neân beà maët raén Keát quaû haáp thuï laø taïo neân beà maët theùp coù noàng ñoä vôùi nguyeân toá ñònh khueách taùn cao taïo neân cheânh leäch veà noàng ñoä giöõa beà maët vaø loõi. -Giai ñoaïn khueách taùn. Caùc nguyeân töû hoaït tính seõ haáp thuï vaøo beà maët theùp vôùi noàng ñoä cao seõ ñi saâu vaøo beân trong baèng cô cheá khueách taùn taïo neân lôùp thaám vôùi chieàu saâu nhaát ñònh. II.CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN KHUEÁCH TAÙN 1. Nhieät ñoä : Nhieät ñoä caøng cao chuyeån ñoäng caùc nguyeân töû caøng maïnh toác ñoä khueách taùn caøng nhanh.
  5. 2. Thôøi gian: ÔÛ nhieät ñoä coá ñònh thôøi gian khueách taùn caøng daøi chieàu saâu lôùp thaám caøng daøy quan heä giöõa chuùng theo ñöôøng parbol.
Đồng bộ tài khoản