giáo trình vật lý lớp 10 tiết 20 tuần 10

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
76
lượt xem
7
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 20 tuần 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : I. Kiến Thức: - lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn và công thức của lực hấp dẫn - Định nghĩa trọng tâm của một vật II. Kĩ Năng: - Giải thích được định tính về sự rơi tự do và chuyển động của các hành tinh, vệ tinh bằng lực hấp dẫn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 20 tuần 10

  1. Giaùo Aùn Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Ngaøy Soaïn:10-11- Tuaàn:10 06 §11 Löïc haáp daãn-ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn Ngaøy daïy:16-11-06 Tieát: 20 A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : I. Kieán Thöùc: - löïc haáp daãn, ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn vaø coâng thöùc cuûa löïc haáp daãn - Ñònh nghóa troïng taâm cuûa moät vaät II. Kó Naêng: - Giaûi thích ñöôïc ñònh tính veà söï rôi töï do vaø chuyeån ñoäng cuûa caùc haønh tinh, veä tinh baèng löïc haáp daãn - Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc cuûa ñònh luaät haáp daãn ñeå giaûi caùc baøi toaùn ñôn giaûn nhö trong baøi hoïc. B. CHUAÅN BÒ: I. Giaùo Vieân: Tranh mieâu taû chuyeån ñoäng cuûa traùi ñaát xung quanh maët trôøi vaø cuûa maët traêng xung quanh traùi ñaát II. Hoïc Sinh: Oân laïi kieán thöùc söï rôi töï do vaø troïng löïc C. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: I. OÅn Ñònh: Kieåm tra só soá HS, veä sinh, oån ñònh traät töï. II. Kieåm Tra Baøi Cuõ: Phaùt bieåu ñònh nghóa troïng löïc, ñònh luaät III Niutôn III. Noäi Dung Baøi Daïy Vaø Phöông Phaùp Giaûng Daïy: Vaøo baøi: Ôû baøi tröôùc chuùng ta ñaõ bieát troïng löïc laø löïc cuûa traùi ñaát taùc duïng vaøo caùc vaät vaø gaây ra cho chuùng gia toác rôi töï do. Nhö vaäy theo ñònh luaät III Niutôn thì vaät cuõng taùc duïng ngöôïc laïi traùi ñaát moät löïc. Ñeå tìm hieåu löïc töông taùc giöõa vaät - traùi ñaát vaø giöõa caùc vaät trong vuõ truï ñoù chính laø noäi dung cuûa baøi daïy hoâm nay. HOAÏT ÑOÄNG NOÄI DUNG LÖU BAÛNG Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng cuûa GV Hs: Xem SGK traû lôøi. Gv: Hoïc sinh xem SGK vaø cho bieát keát quaû nghieâng cöùu, quan saùt cuûa Niutôn. Gv: Trong vuõ truï coù raát Hs: Xem SGK traû lôøi nhieàu haønh tin ñang toàn I. ÑÒNH LUAÄT HAÁP taïi. Vì sao caùc haønh tin DAÃN. naøy toàn taïi vaø Löïc naøo Moïi vaät trong vuõ truï ñaõ laøm cho chuùng toàn taïi ñeàu huùt nhau vôùi moät vaø chuyeån ñoäng? löïc, goïi laø löïc haáp daãn.  Gv: hoïc sinh haõy xem hình Kí hieäu: Fhd 11.1 traû lôøi caâu hoûi sau? Gv: löïc naøo giöõ cho maët traêng chuyeån ñoäng gaàn nhö troøn ñeàu quanh traùi ñaát? Löïc naøo giöõ cho traùi ñaát chuyeån ñoäng gaàn nhö troøn ñeàu quanh maët trôøi II. ÑÒNH LUAÄT VAÏN VAÄT Gv: Ñeå tìm hieåu xem löïc HAÁP DAÃN. haáp daãn phuï thuoäc vaøo 1. Ñònh Luaät nhöõng yeáu toá naøo? Ta Löïc haáp daãn giöõa 2 sang phaàn II. chaát ñieåm baát kì tæ leä Gv: Hoïc sinh haõy xem SGK thuaän vôùi tích hai khoái cho bieát nhöõng ñaëc ñieåm löôïng cuûa chuùng vaø tæ Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page1
  2. Giaùo Aùn Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Ngaøy Soaïn:10-11- Tuaàn:10 06 §11 Löïc haáp daãn-ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn Ngaøy daïy:16-11-06 Tieát: 20 cuûa löïc haáp daãn? Roài ruùt leä nghòch vôùi bình ra ñònh luaät. phöông khoaûng caùch giöõa chuùng. 2. Heä Thöùc mm Fhd = G 1 2 2 r Gv: Hoïc sinh haõy cho bieát Trong ñoù: teân vaø ñôn vò caùc ñaïi m1, m2: khoái löôïng 2 chaát löôïng trong heä thöùc? ñieåm (kg) Hs: Traû lôøi r: khoaûng caùch giöõa 2 chaát ñieåm (m) G: haèng soá haáp daãn coù giaù trò G=6,67*10- 11 Nm2/kg2 Hs: Traû lôøi • Löu yù: Heä thöùc naøy aùp duïng ñöôïc cho caùc vaät thoâng thöôøng trong 2 tröôøng hôïp: • Khoaûng caùch giöõa 2 vaät raát lôùn so Hs: Traû lôøi vôùi kích thöôùc cuûa chuùng • Caùc vaät ñoàng chaát coù daïng hình caàu. Gv: Theo Niutôn troïng löïc laø Khi aáy r laø khoaûng löïc haáp daãn giöõa vaät vaø caùch giöûa 2 taâm traùi ñaát. Vaäy troïng löïc laø vaø löïc haáp daãn tröôøng hôïp rieâng cuûa löïc naèm treân ñöôøng haáp daãn. noái 2 taâm vaø ñaët vaøo 2 taâm ñoù Gv: Hoïc sinh döïa vaøo baøi III. TROÏNG LÖÏC LAØ tröôùc haõy cho bieát ñieåm TRÖÔØNG HÔÏP RIEÂNG ñaët cuûa troïng löïc? CUÛA LÖÏC HAÁP DAÃN. 1. Ñònh nghóa troïng taâm cuûa vaät. Troïng taâm cuûa vaät laø ñieåm ñaët cuûa troïng löïc taùc duïng leân vaät. 2. Troïng löïc cuûa moät vaät laø löïc haáp daãn giöõa vaät Gv: Taïi sao gia toác rôi töï do vôùi traùi ñaát. vaø troïng löôïng cuûa vaät P = G Mm caøng leân cao thì caøng ( R + h) 2 giaûm Maët khaùc: P = mg GM Suy ra g = ( R + h) 2 Neáu vaät ôû gaàn maët Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page2
  3. Giaùo Aùn Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Ngaøy Soaïn:10-11- Tuaàn:10 06 §11 Löïc haáp daãn-ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn Ngaøy daïy:16-11-06 Tieát: 20 GM ñaát h
Đồng bộ tài khoản