intTypePromotion=3

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 23

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
70
lượt xem
7
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Kieán thöùc: Ñònh nghóa vaø bieåu thöùc tính löïc höôùng taâm. Nhaän bieát ñöôïc löïc höôùng taâm trong moät soá ví duï cuûa chuyeån ñoäng troøn Nhaän bieát ñöôïc chuyeån ñoäng ly taâm, neâu ñöôïc moät vaøi ví duï veà chuyeån ñoäng ly taâm laø coù lôïi hoaëc coù haïi II.Kyõ naêng: Giaûi thích ñöôïc vai troø cuûa löïc höôùng taâm trong chuyeån ñoäng troøn cuûa caùc vaät.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 23

  1. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn: Ngaøy daïy: Chöông iI ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm Tieát: §14. LÖÏC HÖÔÙNG TAÂM A.MUÏC TIEÂU. I.Kieán thöùc: • Ñònh nghóa vaø bieåu thöùc tính löïc höôùng taâm. • Nhaän bieát ñöôïc löïc höôùng taâm trong moät soá ví duï cuûa chuyeån ñoäng troøn • Nhaän bieát ñöôïc chuyeån ñoäng ly taâm, neâu ñöôïc moät vaøi ví duï veà chuyeån ñoäng ly taâm laø coù lôïi hoaëc coù haïi II.Kyõ naêng: • Giaûi thích ñöôïc vai troø cuûa löïc höôùng taâm trong chuyeån ñoäng troøn cuûa caùc vaät. • Chæ ra ñöôïc löïc höôùng taâm trong moät soá tröôøng hôïp ñôn giaûn. • Giaûi thích ñöôïc söï chuyeån ñoäng vaên ra khoûi quyõ ñaïo troøn cuûa moät soá vaät B. CHUAÅN BÒ. I. Giaùo vieân: 1.Phöông phaùp: Dieãn giaûng 2. Duïng cuï:  Moät vaøi hình veõ mieâu taû taùc duïng cuûa löïc höôùng taâm  Moät vaät naëng buoäc chaët vaøo ñaàu moät sôïi daây.  Moät ñóa quay ñaët naèm ngang moät vaät naëng ñeå ñaët leân ñóa quay ñoù II.Hoïc sinh: Oân laïi kieán thöùc ñaõ hoïc veà ñònh luaät II, III Niu Tôn, chuyeån ñoäng troøn ñeàu C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. I. Oån ñònh lôùp. II.Kieåm tra: • Neâu ñaët ñieåm cuûa löïc masat: tröôït, laên, nghæ. • Löïc masat tröôït phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo? III.Noäi dung baøi môùi. Hoaït ñoäng Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø • Theánaøolaø chuyeånñoäng  Nhaéclaïi kieánthöùccuõ. I.Löïc höôùngtaâm. troønñeàu? • Gia toáctrongchuyeånñoäng troønñeàucoù ñaëcñieåmnhö theánaøo? Töø ñònhluaätII NT, ta thaáyraèng moätvaättrongchuyeånñoängtroøn ñeàuphaûi coù löïc taùcduïngleân vaätñeågaâyra gia toácñoùvaø hôïp löïc naøyphaûi höôùngvaøo taâmcuûavoøngtroøn.Vaäyhôïp löïc ñoùteângoïi laø gì? Vaø ñöôïc tính baèngcoângthöùcnaøo?Ñeå hieåuñöôïc vaánñeànaøyta laøm thí nghieämsau: Buoätvaøodaâymoätvaätnaëngcho  Phaûi keùodaâyveàphía hoïc sònhquaytroønñeàuroài buoâng trong. tay.  Khi buoângtay, vaät • Phaûi keùodaâyveàphíanaøo chuyeånñoängveàphía ñeågiöõ cho vaätchuyeån tröôùc ñoängtroøn?Khi buoângtay Giaùo vieân soaïn: Leâ Thò Thuyø Traâm Anh
  2. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn: Ngaøy daïy: Chöông iI ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm Tieát: vaätchuyeånñoängnhötheá naøo? Khi quaycoù moätlöïc taùcduïng vaøovaäthöôùngtöø trongra, chính  Hoïc sinhtieápthughi löïc naøylaømcho vaätchuyeån nhôù. ñoängra xa khi buoângtay. Theo ñònhluaätIII NT löïc naøydo vaät taùcduïngleântayñoàngthôøi tay taùcduïngleânvaätmoätlöïc höôùngvaøotrongñeåvaätchuyeån ñoängtroøn. Löïc cuûataytaùcduïngleânvaät 1.Ñònh nghóa: thoângquasôïi daâycoù taùcduïng Löïc ( hay hôïp löïc cuûa giöõ cho vaätchuyeånñoängtroøn caùc löïc) taùc duïng vaøo ñeàu,töùclaø noùgaâyra gia toác moät vaät chuyeån ñoäng höôùngtaâm,löïc naøyñoùngvai troøn ñeàu vaø gaây ra troø laø löïc höôùngtaâm. cho vaät gia toác höôùng Nhö vaäylöïc höôùngtaâmlaø löïc taâm goïi laø löïc höôùng (hayhôïp löïc) cuûacaùclöïc taùc  Fht = maht taâm. duïngleânmoätvaätchuyeånñoäng v2 2.Coâng thöùc: troønñeàuvaø gaâyra cho vaätgia Maø: aht= = ω 2 R v2 R Fht = maht = m = m ω 2 R toáchöôùngtaâmgoïi laø löïc R höôùngtaâm v2 ⇒ Fht = m = m ω 2 R 3.Ví duï: • VaänduïngñònhluaätII NT R a.Ví duï 1: H14.1 ñeåtìm bieåuthöùctính ñoä Löïc haáp daãn giöõa traùi lôùn löïc höôùngtaâm? ñaát vaø veä tinh nhaân • Töø hình 14.1(SGK) traûlôøi taïo ñoùng vai troø laø löïc caâuhoûi: löïc naøogiöõ cho  Löïc haáp daãn giöõ höôùng taâm. veätinh nhaântaïo coù theå traùi ñaát vaø veä bayñöôïc voøngquanhtraùi tinh nhaân taïo. ñaátmaøkhoângbò leächra khoûi quyõñaïo? Löïc haápdaãngiöõatraùi ñaátvaø veätinh nhaântaïo ñoùngvai troø laø löïc höôùngtaâmNT ñaõdöïa b.Ví duï 2: H14.2 treâncô sôûlyù thuyeátlaø ñònh  Löïc taùc duïng leân Löïc masat nghæ ñoùng    luaätvaïn vaäthaápdaãn,chuyeån vaät: N , P , Fmsn . vai troø laø löïc höôùng ñoängtroønñeàuvaølöïc höôùng   taâm  Do P vaø N hai löïc taâmñeåñöara yù töôûngveàvieäc phoùngveätinh nhaântaïo cuûa caân baèng khoâng traùi ñaát. gaây gia toác cho vaät, do vaäy hoïp • Töø hình 14.2khi vaätquay c. Ví duï 3: H14.3 löïc coù theå coi laø  theoñóatroøncoù nhöõnglöïc Hôïp löïc cuûa hai löïc P löïc masat nghæ gaây  naøotaùcduïngleânvaät? vaø N ñoùng vai troø laø ra gia toác höôùng Caùclöïc ñoù coù ñaëtñieåm taâm. löïc höôùng taâm. gì? Hôïp löïc taùcduïngleân d.Keát luaän: Löïc gaây ra vaätlaø löïc naøo? gia toác höôùng taâm Vì vaätchuyeånñoängtroønñeàu Giaùo vieân soaïn: Leâ Thò Thuyø Traâm Anh
  3. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn: Ngaøy daïy: Chöông iI ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm Tieát: theoñóaquayneânlöïc masatnghæ khoângphaûi laø moätloaïi löïc ñoùngvai troø laø löïc höôùngtaâm. môùi maøchælaø hôïp löïc cuûa • Hoïc sinhhoaønthaønhyeâu taátcaûcaùclöïc taùcduïng caàuC1 vaøomoätvaätchuyeånñoäng • Phöôngtrìnhhôïp löïc taùc troønñeàu. duïngleânoâtoâ? II. Chuyeånñoängli taâm. • Aùp duïngquy taéchình bình 1.Khi löïc masatnghæcöïc ñaïi   khoângñu ûlôùnñeåñoùngvai haønhtìm hôïp löïc N vaø P troø laø löïc höôùngtaâm.Thì Hôïp löïc cuûahai löïc naøynaèm  Löïc masatnghæcöïc ñaïi vaättröôït treânbaønra xa nganghöôùngvaøotaâmcuûaquyõ khoângñuûlôùn ñeå taâmquay,roài vaênra khoûi ñaïo, laømoâtoâ,taøuquaûchuyeån ñoängñöôïc deådaøngvaøhôïp löïc ñoùngvai troø löïc höôùng baøntheophöôngtieáptuyeán cuûahai löïc naøyñoùngvai troø laø taâm,neânvaättröôït treân vôùi quyõñaïo. Goïi laø baønra xa taâmquay. chuyeånñoängly taâm. löïc höôùngtaâm. 2.ÖÙngduïng. • Laømlaïi thí nghieämvôùi ñóa  Maùy vaétly taâm,loøng Maùy vaétly taâm,loøngquay quaytaïi saukhi quaynhanh quaytrongmaùygiaët… trongmaùygiaët… ñóathì ñeánmoätluùc naøo 3.Chuyeånñoängly taâmcoù ñoùthì vaätseõvaênra beân  Xe chuyeånñoängtreân haïi: ngoaøi ñóa? ñöôøngcongbaèng Xe chuyeånñoängtreân Chuyeånñoängcuûavaättrongthí phaúng. ñöôøngcongbaèngphaúng nghieämgoïi laø chuyeånñoängly vôùi toácñoäcao. taâm. • Neâumoätvaøi öùngduïng cuûachuyeånñoängly taâm? • Neâumoätvaøi ví duï trongñoù chuyeånñoängly taâmcoù haïi? Khi ño treânnhöõngñoaïnñöôøng congkhoângnghieânvaøotaâm congthì nguyhieåmhôn, raátdeåbò vaênra khoûi quyõñaïo neáuñi vôùi toácñoäcao IV. Cuõng coá: • Khaùi nieäm veà löïc höôùng taâm • Coâng thöùc tính löïc höôùng taâm, chuyeån ñoäng ly taâm V. Daën doø: • Hoïc: Ñònh nghóa, coâng thöùc, keát luaän chuyeån ñoäng ly taâm. • Laøm BT SGK. Giaùo vieân soaïn: Leâ Thò Thuyø Traâm Anh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản