giáo trình vật lý lớp 10 tiết 24

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
53
lượt xem
9
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 24

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Kiến thức: Biết công thức của lực hấp dẫn, lực đàn hồi lực ma sát. II.Kỹ năng: Từ công thức lực hấp dẫn  m1 hoặc r. Công thức lực đàn hồi Fđh  k, l Biết sử dụng máy tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 24

  1. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn: Ngaøy daïy: Chöông iI ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm Tieát: Baøi taäp A.MUÏC TIEÂU. I.Kieán thöùc: • Bieát coâng thöùc cuûa löïc haáp daãn, löïc ñaøn hoài löïc ma saùt. II.Kyõ naêng: • Töø coâng thöùc löïc haáp daãn ⇒ m1 hoaëc r. • Coâng thöùc löïc ñaøn hoài Fñh ⇒ k, ∆ l • Bieát söû duïng maùy tính. B. CHUAÅN BÒ. I. Giaùo vieân: 1. Phöông phaùp: Dieãn giaûng 2. Duïng cuï: SGK. II.Hoïc sinh: Chuaån bò BT5,6: (70) (74) C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. I. Oån ñònh lôùp. II.Kieåm tra: • Ñònh nghóa löïc höôùng taâm? bieåu thöùc. III.Noäi dung baøi môùi Hoaït ñoäng Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø • Neâucaùclöïc cô hoïc?  Nhôù coâng thöùc. 1.Lyù thuyeát. Bieåuthöùc? m1 m2 • Fhd= G r2 • Fhd ⇒ m1=? Hoaëc r=?  Vaän duïng kieán • P=mg thöùc toaùn • Fñh=k∆l II.Lyù thuyeát. • Yeâu caàu cho bieát BT 5 (70) gì?  m1=m2= 50000kg mm r=1km= 103m • Fhd= G 1 2 2 = 1,6.10- r • Ñôn vò cuûa r, m? g= 10m/s2 7 N m=20g=0,02kg • P= mg= 0,2N • Vaän duïng coâng Fdh=? Fhd vaø P Fhd< P thöùc naøo ñeå tính? BT 6 (70) • Ñeà cho gì? m=7,37.1022kg M= 6.1024kg mM Fhd= G 1 2 = r= 38.107m r • Löïc huùt laø löïc naøo? Fdh=? L0= 30cm; l1=24cm BT 5 (74) • Ñeà cho gì? Fdh1= 5N Ta coù ∆l =l1 − l 0 =6cm=0,06m Fdh2= 10N; l2=? ⇒ ∆l2; k=? Fdh1 • K= =83,3N/m • Muoán xaùc ñònh l2 ∆l1 tìm gì? F • Tìm ∆l2 döïa vaøo • ∆l 2 = dh2 =0,12m k bieåu thöùc naøo? l2= 0,3-0,12= 0,18 P1=2N; ∆l1=10 mm BT 6 (74) P2 ⇒ ∆l2=80 mm a. ∆l1= 0,01 m • Yeâu caàu ñeà cho? Giaùo vieân soaïn: Leâ Thò Thuyø Traâm Anh
  2. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn: Ngaøy daïy: Chöông iI ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm Tieát: • Phöôngphaùpñeågiaûi nhö a. k=? Fdh1 theánaøo? b. P2=? K= = 200N/m ∆l1 b. P2= k∆l2=16 N IV. Cuûng coá: • Coâng thöùc Fñh vaø Fhd. • Ñôn vò m, ∆l. V.Daën doø: • Hoïc baøi 10. • Xem caùc coâng thöùc chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. Giaùo vieân soaïn: Leâ Thò Thuyø Traâm Anh
Đồng bộ tài khoản