giáo trình vật lý lớp 10 tiết 34, 35

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
68
lượt xem
7
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 34, 35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Kiến thức: Phát biểu được định nghĩa chuyển động tịnh tiến và nêu được ví dụ minh họa. Viết được công thức định luật II Niu Tơn cho chuyển động tịnh tuyến. Nêu đước tác dụng của momen lực đối với một vật rắn quay quanh một trục. Nâu được những yếu tố ảnh hưởng đến momen quán tính của vật. II.Kỹ năng:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 34, 35

  1. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn:18 Ngaøy daïy: Chöông iii CAÂN BAÈNG VAØ CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT RAÉN Tieát:35 §22. NGAÃU LÖÏC A. MUÏC TIEÂU: I.Kieán thöùc: • Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa ngaãu löïc. • Vieát ñöôïc coâng thöùc tính Momen cuûa ngaãu löïc II.Kyõ naêng: • Vaän duïng ñöôïc khaùi nieäm ngaãu löïc ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng vaät lyù thöôøng gaëp trong ñôøi soáng vaø kyõ thuaät. • Vaän duungj ñöôïc coâng thöùc tính Momen cuûa ngaãu löïc. • Neâu ñöôïc moät soá ví duï veà öùng duïng cuûa ngaãu löïc trong thöïc teá vaø trong kó thuaät. B. CHUAÅN BÒ. I. Giaùo vieân: 1.Phöông phaùp: Dieãn giaûng + ñaøm thoaïi 2. Duïng cuï: Tuanôvit, voøi nöôùc II.Hoïc sinh: Oân taäp veà Momen löïc C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. I. Oån ñònh lôùp. II.Kieåm tra: • Theá naøo laø chuyeån ñoäng tònh tieán? Thí duï. • Momen löïc coù taùc duïng nhö theá naøo ñoái vôùi vaät. III.Noäi dung baøi môùi. Hoaït ñoäng Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Hoaït ñoäng 1: Nhaänbieátngaãu o Vaänduïngquy taécsong 1.Ngaãu löïc laø gì? löïc song ⇒ Fhl=0 a. Ñònh nghóa: Heähai löïc song • Neáucoù hai löïc songsong song,ngöôïc chieàu,coù ñoälôùn ngöôïc chieàu,cuøngñoä baèngnhauvaø cuøngtaùcduïngvaøo lôùn thì Fhl =? moätvaätgoïi laø ngaãulöïc. • Khi ñoù vaät ôû traïng b. Thí duï: thaùi nhö theá naøo? • Duøngtay vaënvoøi nöôùcta ñaõ Khaùi nieäm ngaãu löïc o Vaän duïng ñònh taùcduïngvaøovoøi moätngaãu • Veõ ngaãu löïc? nghóa tìm ví duï. löïc. • Tìm moät soá thí duï • Duøngtuanôvitñeåvaënñinh oác, veà ngaãu löïc? ta taùcduïngvaøotuanôvitmoät ngaãulöïc. 2. Taùc duïng cuûa ngaãu löïc ñoái Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåutaùcduïng vôùi moät vaät raén. cuûangaãulöïc ñoái vôùi vaätraén. o Chuyeån ñoäng quay a. Tröôøng hôïp vaät khoâng coù • Taùc duïngngaãulöïc vaøo quanh moät truïc ñi truïc quay coá ñònh. traùi tröùngcaùthì noù nhö qua G Döôùi taùcduïngcuûangaãulöïc thì theánaøo? noùseõquayquanhmoättruïc ñi qua • Taùc duïngngaãulöïc vaøo o Chuyeån ñoäng quay. troïngtaâm. caùnhquaïtnoù seõnhötheá b.Tröôøng hôïp vaät coù truïc quay naøo? o Quay, quaït rung coá ñònh. Döôùi taùcduïngcuûangaãulöïc thì • Vì lí do naøoñoùquaïtmaát
  2. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn:18 Ngaøy daïy: Chöông iii CAÂN BAÈNG VAØ CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT RAÉN Tieát:35 moätcaùnhthì döôùi taùc o Do F ht ⇒ truïc noù seõ quay quanh moät truïc duïngcuûangaãulöïc noù o Nhanh ω > 0 ⇒ Fht coá ñònh ñoù. nhötheánaøo?  Chuù yù: Neáu truïc quay khoâng ñi qua troïng taâm thì troïng taâm chuyeån ñoäng troøn quanh truïc quay. Neáu vaät chuyeån ñoäng caøng nhanh thì truïc quay bò bieán daïng caøng nhieàu vaø coù theå gaõy. Hoaït ñoäng 3:CoângthöùcMomen 3.Momen cuûa ngaãu löïc. löïc. M =F.d (N.m)   • Tìm tay ñoøn F1 F2 ? d: Caùnhtay ñoøncuûangaãulöïc laø • Taùc duïnglaømquaycuûa o Nhôù traû lôøi. khoaûngcaùchgiöõahai giaùcuûahai löïc ñöôïc ñaëttröngbaèng löïc. ñaïi löôïng naøo?  Ñaëcñieåm:Momencuûangaãu Momenngaãulöïc. löïc khoângphuï thuoäcvaøovò trí Töï CM coângthöùcvaøtraûlôøi cuûatruïc quayvuoânggoùcvôùi C1 maëtphaúngchöùangaãulöïc. IV. Cuûng coá: • Ngaãu löïc, ví duï. • Momen löïc V. Daën doø: • Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp. • Tieát sau söõa baøi taäp
Đồng bộ tài khoản