giáo trình vật lý lớp 10 tiết 60

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
82
lượt xem
14
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 60

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Kiến thức: Nêu được nguyên nhân gây ra biến dạng cơ của vật rắn. Phân biệt được hai loại biến dạng: biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn hồi ( hay biến dạng dẻo) của các vật rắn dựa trên tính chát bảo toàn hình dạng và kích thước của chúng. Phân biệt được các kiểu biến dạng kéo và nén của vật rắn dựa trên đặc điểm ( điểm đặt, phương, chiều) tác dụng của ngoại lực gây nên biến dạng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 60

  1. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn: Ngaøy daïy: Chöông vii CHAÁT RAÉN VAØ CHAÁT LOÛNG SÖÏ CHUYEÅN THEÅ CUÛA CAÙC Tieát:60 CHAÁT §35. bieán daïng cô cuûa vaät raén A. MUÏC TIEÂU: I.Kieán thöùc: • Neâu ñöôïc nguyeân nhaân gaây ra bieán daïng cô cuûa vaät raén. Phaân bieät ñöôïc hai loaïi bieán daïng: bieán daïng ñaøn hoài vaø bieán daïng khoâng ñaøn hoài ( hay bieán daïng deûo) cuûa caùc vaät raén döïa treân tính chaùt baûo toaøn hình daïng vaø kích thöôùc cuûa chuùng. • Phaân bieät ñöôïc caùc kieåu bieán daïng keùo vaø neùn cuûa vaät raén döïa treân ñaëc ñieåm ( ñieåm ñaët, phöông, chieàu) taùc duïng cuûa ngoaïi löïc gaây neân bieán daïng • Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät Huùc. • Ñònh nghóa ñöôïc giôùi haïn beàn vaø heä soá an toaøn cuûa vaät raén. II.Kyõ naêng: • Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät Huùc ñeå giaûi caùc baøi taäp ñaõ cho trong baøi. • Neâu ñöôïc yù nghóa thöïc tieãn cuûa caùc ñaïi löôïng: giôùi haïn beàn vaø heä soá an toaøn cuûa vaät raén. B. CHUAÅN BÒ. I. Giaùo vieân: 1.Phöông phaùp: Dieãn giaûng 2. Duïng cuï: thí nghieäm 21.4 II.Hoïc sinh: • Moät laù theùp moõng, moät thanh tre hoaëc nöùa, moät daây cao su, moät sôïi daây chì. • Moät oáng kim loaïi, moät oáng tre, oáng saäy hoaëc oáng nöùa, moät oáng nhöïa C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. I. Oån ñònh lôùp. II.Kieåm tra: III.Noäi dung baøi môùi. Hoaït ñoäng Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø I.Bieándaïngñaønhoài. 1. Thí nghieäm: a. Moâ taûH 35.1SGK Ñoä bieándaïngtæñoái: ∆l ε= l0 b. Bieándaïngcô: Laø söï thay ñoåi kích thöôùcvaøhình daïng cuûavaätraéndo taùcduïng cuûangoaïi löïc. c. Bieándaïngñaønhoài: Khi ngoaïi löïc ngöøngtaùcduïng
  2. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn: Ngaøy daïy: Chöông vii CHAÁT RAÉN VAØ CHAÁT LOÛNG SÖÏ CHUYEÅN THEÅ CUÛA CAÙC Tieát:60 CHAÁT maøvaätlaáylaïi hình daïng vaø kích thöôùcbanñaàuthì bieándaïngcuûavaätraénlaø bieándaïngñaønhoài. d. Bieándaïngdeûo:Khi ngoaïi löïc ngöøngtaùcduïngmaø vaätkhoânglaáylaïi hìnhdaïng vaø kích thöôùcbanñaàuthì bieándaïngcuûavaätraénlaø bieándaïngdeûo. 2. Giôùi haïn ñaønhoài: Giôùi haïn trongñoùvaätraén coøngiöõ ñöôïc tính ñaønhoài cuûanoù goïi laø giôùi haïn ñaønhoài. II. Ñònh luaätHuùc. 1.ÖÙng suaát: F σ= S σ : öùngsuaát,ñônvò ño laø 2 paxcan(Pa hayN/m ) 2. Ñònh luaät Huùc veà bieán daïng cô cuûa vaät raén. Trong gôùi haïn ñaøn hoài ñoä bieán daïng tæ ñoái cuûa vaät raén ( hình truï ñoàng chaát) tæ leä thuaän vôùi öùng suaát taùc duïng vaøo vaät ñoù. ∆l ε= =α σ l0 3.Löïc ñaøn hoài: Ñoä lôùn cuûa löïc ñaøn hoài Fñh trong vaät raén IV. Cuûng coá. • Chuyeån ñoäng tònh tieán, thí duï. • Phöông phaùp giaûi toaùn. VI. Daën doø. • Hoïc baøi, laøm BT • Ñoïc §22 oân momen löïc.
  3. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn: Ngaøy daïy: Chöông vii CHAÁT RAÉN VAØ CHAÁT LOÛNG SÖÏ CHUYEÅN THEÅ CUÛA CAÙC Tieát:60 CHAÁT
Đồng bộ tài khoản