intTypePromotion=3

Giáo trình về giải thích quan điểm nền kinh tế xã hội chủ nghĩa gồm hai hình thức sở hữu chủ yếu là quốc doanh và tập thể p7

Chia sẻ: Defwsdg Sdgsg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
45
lượt xem
4
download

Giáo trình về giải thích quan điểm nền kinh tế xã hội chủ nghĩa gồm hai hình thức sở hữu chủ yếu là quốc doanh và tập thể p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật doanh nghiệp có hiệu lực thi hành. Nhà nước đã tiến hành giao quyền sử dụng đất theo Luật đất đai, do đó về cơ bản không còn "đất vô chủ"; do các doanh nghiệp tư nhân ra đời muộn, không còn được Nhà nước ưu đãi về đất như trước, chính vì vậy thiếu mặt bằng kinh doanh đang là trở ngại lớn đối với các cơ sở kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình về giải thích quan điểm nền kinh tế xã hội chủ nghĩa gồm hai hình thức sở hữu chủ yếu là quốc doanh và tập thể p7

  1. LuËt doanh nghiÖp cã hiÖu lùc thi hµnh. Nhµ n­íc ®· tiÕn hµnh giao quyÒn sö dông ®Êt theo LuËt ®Êt ®ai, do ®ã vÒ c¬ b¶n kh«ng cßn "®Êt v« chñ"; do c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ra ®êi muén, kh«ng cßn ®­îc Nhµ n­íc ­u ®·i vÒ ®Êt nh­ tr­íc, chÝnh v× vËy thiÕu mÆt b»ng kinh doanh ®ang lµ trë ng¹i lín ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh. NhiÒu doanh nghiÖp t­ nh©n ph¶i sö dông nhµ ë, ®Êt ë cña gia ®×nh trong khu d©n c­ lµm n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh nªn chËt hÑp, g©y « nhiÔm m«i tr­êng, ¶nh h­ëng tíi sinh ho¹t cña d©n c­ trong khu vùc, g©y ra nh÷ng khiÕu kiÖn; khã më réng s¶n xuÊt kinh doanh . 55
  2. 3. Khã kh¨n vÒ m«i tr­êng ph¸p lý, t©m lý x· héi 3.1. VÒ m«i tr­êng ph¸p lý - Trë ng¹i lín ®èi víi khu vùc kinh tÕ t­ nh©n lµ m«i tr­êng ph¸p lý ch­a ®ång bé, ch­a hoµn thiÖn, cßn nhiÒu quy ®Þnh ch­a ®Çy ®ñ, ch­a râ rµng, dÉn tíi t×nh tr¹ng c¸c c¬ quan thõa hµnh vµ c¸c doanh nghiÖp lóng tóng trong viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt. Mét sè bé, ngµnh cßn chËm ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn (nh­ c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn trong tæng thÓ ®Þnh h­íng quy ho¹ch, quy ®Þnh cô thÓ vÒ vèn ph¸p ®Þnh cña mét sè ngµnh nghÒ ) ®· g©y khã kh¨n cho viÖc ®¨ng ký vµ ho¹t ®éng cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. MÆc dï c¸c c¬ quan nhµ n­íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®­îc tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vµo nhiÒu v¨n b¶n, chÝnh s¸ch kh¸c nhau, song nh×n chung kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ, míi dõng l¹i ë møc tham kh¶o cã giíi h¹n, ch­a thµnh quy chÕ; mét sè ý kiÕn, ®Ò xuÊt cña doanh nghiÖp ch­a ®­îc tiÕp thu, nhiÒu khã kh¨n cho doanh nghiÖp ch­a ®­îc gi¶i quyÕt 56
  3. mét c¸ch c¬ b¶n, triÖt ®Ó (vÝ dô: vÒ quy ®Þnh tÝn dông ­u ®·i, vay ng©n hµng, söa ®æi LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ) 3.2. VÒ m«i tr­êng t©m lý x· héi M«i tr­êng t©m lý x· héi cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. Thùc tÕ ®ang næi lªn mät sè vÊn ®Ò bøc xóc. - Trong x· héi cßn cã phÇn ®Þnh kiÕn ®èi víi khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, ch­a nh×n nhËn ®óng vai trß nhµ kinh doanh t­ nh©n trong x· héi. Do vËy cßn cã t©m lý e ng¹i, dÌ dÆt, sî chÖch h­íng x· héi chñ nghÜa, kh«ng muèn thóc ®Èy khu vùc nµy ph¸t triÓn nhanh. - Cßn tån t¹i c¸ch nh×n nhËn cho lµ ch­a b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ khi thùc hiÖn chñ tr­¬ng kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o, cïng víi kinh tÕ tËp thÓ ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. 4. Khã kh¨n cña b¶n th©n khu vùc kinh tÕ t­ nh©n 57
  4. Nh×n chung, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc duy tr× hiÖ qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh trong viÖc duy tr× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kho¶ng thêi gian dµi vµ ®¶m b¶o søc c¹nh tranh cÇn thiÕt, nhÊt lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, do: - Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cña ta míi ë tr×nh ®é thÊp cña sù ph¸t triÓn, tæ chøc theo h×nh thøc kinh tÕ hé gia ®×nh c¸ thÓ cßn chiÕm tuyÖt ®¹i ®a sè, h×nh thøc doanh nghiÖp cña t­ nh©n tuy ®· ph¸t triÓn m¹nh trong thêi gian gÇn ®©y nh­ng vÉn cßn ë quy m« nhá lµ chñ yÕu. - Kh¶ n¨ng tÝch tô vèn còng nh­ huy ®éng nguån vèn x· héi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cßn thÊp, tr×nh ®é c«ng nghÖ thÊp. - Tr×nh ®é vµ kü n¨ng qu¶n lý cßn yÕu, kh«ng thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng cã tay nghÒ cao ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n. - B¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hÇu hÕt míi tho¸t th©n tõ c¬ chÕ bao cÊp, nªn cßn chÞu ¶nh h­ëng cña t­ t­ëng mong chê sù gióp ®ì, che chë cña Nhµ n­íc. 58
  5. 59
  6. PhÇn III TiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n I. X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, hç trî kinh tÕ t­ nh©n 1. ChÝnh s¸ch tÝn dông ®Çu t­ Nh÷ng n¨m gÇn ®©y hÖ thèng ng©n hµng ®· cã nh÷ng h×nh thøc tÝn dông ®a d¹ng vµ cã c¹nh tranh h¬n nh»m thùc hiÖn chÝnh s¸ch cho vay b×nh ®¼ng kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc kinh tÕ nhµ n­íc hay kinh tÕ t­ nh©n. Nhµ n­íc còng dµnh mét kho¶ng vèn ®¸ng kÓ, th«ng qua Quü hç trî ph¸t triÓn (kÕ ho¹ch n¨m 2001 lµ 23.800 tû ®ång) ®Ó vay trung h¹n vµ dµi h¹n víi l·i suÊt ­u ®·i, hç trî l·i suÊt sau ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc khuyÕn khÝch ®Çu t­ t¹i c¸c ®Þa 60
  7. bµn khã kh¨n, hoÆc theo c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ lín cña ChÝnh phñ, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ. NghÞ ®Þnh 05/N§-CP vÒ viÖc bæ sung mét sè gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi n¨m 2001 ®· th¸o gì ®­îc mét phÇn khã kh¨n, v­íng m¾c vÒ thñ tôc ®Çu t­ cho khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. Tuy nhiªn trong khu vùc nµy vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn nguån vèn vay tõ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ Quü hç trî ph¸t triÓn. 2. ChÝnh s¸ch mÆt b»ng, ®Êt ®ai cho kinh tÕ t­ nh©n LuËt ®Êt ®ai (söa ®æi) n¨m 1998 ®· thÓ hiÖn chÝnh s¸ch cÊp ®Êt æn ®Þnh, l© dµi cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ chøc, yªu cÇu tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, gia ®×nh vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ muèn sö dông ®Êt ®ai ®­îc cÊp ®Ó kinh doanh ph¶i chuyÓn sang h×nh thøc thuª ®Êt. Sau khi LuËt ®Êt ®ai (söa ®æi) n¨m 1998 ®­îc Quèc héi th«ng qua vµ ®­a vµo thùc hiÖn, ChÝnh phñ ®· ban hµnh mét sè nghÞ ®Þnh, mét sè ngµnh cã th«ng t­ h­íng dÉn thi hµnh. 61
  8. Cïng víi v¨n b¶n luËt, c¸c NghÞ ®Þnh 17/1999/N§-CP, ngµy 29-3-1999; NghÞ ®Þnh 79/2001/N§-CP, ngµy 1-11- 2001 söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 17- 1999/N§-CP lµ c¬ së ph¸p lý thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt vµ thÕ chÊp, gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt. LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc quy ®Þnh viÖc miÔn gi¶m ®¸ng kÓ tiÒn thuª ®Êt, ®Æc biÖt ®èi víi vïng s©u, vïng xa, vïng khã kh¨n. 3. ChÝnh s¸ch vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ Nhµ n­íc cã mét sè v¨n b¶n t¹o khung ph¸p lý chung vÒ chÝnh khoa häc, c«ng nghÖ vµ b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp chung cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ®· hç trî, khuyÕn khÝch thóc ®Èy viÖc ¸p dông khoa häc - kü thuËt, chuyÓn giao c«ng nghÖ míi nh»m thay thÕ c«ng nghÖ cò, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng ngµy cµng cao h¬n, mÉu m· ®a d¹ng, t¨ng ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng, kh¶ n¨ng c¹nh tranh… ®¸p øng yªu cÇu thÞ tr­êng trong n­íc vµ t¨ng ®­îc hµng xuÊt khÈu . 62
  9. NghÞ ®Þnh 45/1998/N§-CP quy ®Þnh cô thÓ vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ, khuyÕn khÝch chuyÓn giao kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi. Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng tr­íc ®©y ®· ban hµnh c¸c v¨n b¶n yªu cÇu m¸y mãc vµ trang thiÕt bÞ cò nhËp khÈu ph¶i cßn 80% gi¸ trÞ sö dông trë lªn, møc ®é sö dông nguyªn liÖu vµ n¨ng l­îng kh«ng v­ît qu¸ 10% møc ®é sö dông cña m¸y mãc vµ trang thiÕt bÞ míi t­¬ng tù vµ ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ m«i tr­êng. 4. ChÝnh s¸ch thuÕ, tµi chÝnh, kÕ to¸n, kiÓm to¸n 4.1. ChÝnh s¸ch thuÕ C¸c chÝnh s¸ch thuÕ dÇn ®­îc ban hµnh vµ ¸p dông thèng nhÊt cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc. Tuy cßn mét sè h¹n chÕ nh­ng nh÷ng chÝnh s¸ch thuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu b­íc ®Çu ®· xo¸ bá ®­îc sù c¸ch biÖt gi÷a kinh tÕ t­ nh©n, kinh tÕ nhµ n­íc vµ hîp t¸c x·. Tõ n¨m 1999 viÖc ¸p dông LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ tiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c lo¹i thuÕ kh¸c lµm cho chÝnh s¸ch thuÕ ®· thÓ 63

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản