intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Vẽ kỹ thuật điện: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

482
lượt xem
110
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Vẽ kỹ thuật điện gồm 3 chương: Khái niệm chung về bản vẽ điện, các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện, vẽ sơ đồ điện. Giáo trình gồm 2 phần, phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Vẽ kỹ thuật điện: Phần 1

 1. Lêi nãi ®Çu Ngµy nay b¶n vÏ kü thuËt ®­îc dïng réng r·i trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kü thuËt. M«n vÏ kü thuËt lµ mét m«n kü thuËt c¬ së trong kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y cña c¸c tr­êng ®µo t¹o nãi chung. M«n vÏ kü thuËt ®iÖn lµ mét m«n kü thuËt c¬ së cña nghÒ ®iÖn nãi riªng. Nã nh»m cung cÊp cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ b¶n vÏ s¬ ®å ®iÖn, båi d­ìng cho hä n¨ng lùc ®äc vµ lËp c¸c lo¹i b¶n vÏ s¬ ®å ®iÖn, båi d­ìng t­ duy kü thuËt. Nã mang tÝnh chÊt thùc hµnh cao, nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c¸c m¹ch ®iÖn c¸c m¸y c«ng cô cña m«n lý thuyÕt chuyªn m«n nghÒ. §Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc m«n vÏ kü thuËt ®iÖn. Gi¸o tr×nh vÏ kü thuËt ®iÖn ®­îc biªn so¹n theo ch­¬ng tr×nh m«n häc ®µo t¹o häc sinh nghµnh ®iÖn. Lµ tµi liÖu ®Ó gi¸o viªn gi¶ng d¹y vµ lµ tµi liÖu ®Ó häc sinh häc tËp. Tµi liÖu häc tËp gåm 3 ch­¬ng: 1- Kh¸i niÖm chung vÒ b¶n vÏ ®iÖn. 2- C¸c ký hiÖu qui ­íc dïng trong b¶n vÏ ®iÖn. 3- VÏ s¬ ®å ®iÖn.. Víi kh¶ n¨ng vµ tµi liÖu cã h¹n, ch¾c ch¾n cßn cã thiÕu sãt mong c¸c ®ång nghiÖp vµ ®äc gi¶ gãp ý . Biªn so¹n Vò V¨n Biªn
 2. Tµi liÖu tham kh¶o 1- VÏ kü thuËt - PGS TrÇn H÷u QuÕ - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - 2000. 2- Söa ch÷a ®iÖn m¸y c«ng cô - Nhµ xuÊt b¶n CNKT - 1980. 3- Sö dông vµ söa ch÷a khÝ cô ®iÖn h¹ thÕ - Nhµ xuÊt b¶n KH vµ KT - 1980. 4- Kü thuËt l¾p ®Æt ®iÖn - Nhµ xuÊt b¶n CNKT Hµ Néi - 1988.
 3. VÏ ®iÖn Ch­¬ng MỞ ĐẦU KH¸I QU¸T vÒ vÏ ®iÖn. ( Mét sè qui ®Þnh vÒ b¶n vÏ s¬ ®å ®iÖn  A Kh¸i qu¸t chung vÒ b¶n vÏ ®iÖn I. VËt liÖu dông cô vÏ - VËt liÖu vÏ lµ ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn b¶n vÏ d­íi d¹ng tiªu hao : GiÊy, bót ch×, g«m, - Dông cô vÏ : lµ ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn b¶n vÏ d­íi d¹ng t¸i sö dông : th­íc kÎ, ªke, compa, rËp vÏ vßng trßn, 1. V¸n vÏ Dïng ®Ó thay thÕ cho bµn vÏ chuyªn dïng. Khi sö dông nªn chän mÆt thËt ph¼ng vµ c¹nh tr¸i thËt th¼ng. GiÊy ®­îc cè ®Þnh bªn gãc tr¸i phÝa d­íi cña v¸n vÏ. 2. Th­íc T Th­íc T ®­îc kÕt hîp víi v¸n vÏ ®Ó dùng c¸c ®­êng b»ng. §Çu th­íc T lu«n ¸p s¸t vµo v¸n vÏ. 3. £ke Dïng ®Ó kÕt hîp víi th­íc T ®Ó dùng c¸c ®­êng th¼ng ®øng hay c¸c ®­êng xiªn 30o, 45o, 60o. 4. Compa vµ rËp vßng trßn Compa : dïng ®Ó vÏ c¸c cung trßn hay vßng trßn cã b¸n kÝnh lín. RËp vßng trßn : dïng ®Ó vÏ c¸c cung trßn hay vßng trßn cã b¸n kÝnh nhá. 5. G«m (tÈy) Dïng ®Ó tÈy, xo¸ c¸c vÕt d¬, c¸c nÐt vÏ sai, thõa trªn b¶n vÏ. Tr­íc khi dïng ph¶i lau s¹ch ®Çu g«m. Khoa §iÖn- §iÖn tö 1 Tr­êng C§ NghÒ N§
 4. VÏ ®iÖn 6. Bót ch× Nªn chän bót ch× theo ký hiÖu cña ngßi ch×. Bót ch× mÒm (ký hiÖu B) dïng ®Ó vÏ c¸c nÐt ®Ëm, viÕt ch÷ vµ sè. Bót ch× cøng (ký hiÖu HB) dïng ®Ó vÏ c¸c nÐt m¶nh. Khi vÏ mòi bót ch× ph¶i tùa vµo c¹nh trªn cña th­íc vµ ®­îc xoay lóc vÏ. Nªn dïng bót ch× kim. a. Th­íc dÑp b. Th­íc ch÷ T c. Th­íc rËp trßn d. E ke Khoa §iÖn- §iÖn tö 2 Tr­êng C§ NghÒ N§
 5. VÏ ®iÖn II- Khæ giÊy Theo tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN) 2 - 74 qui ®Þnh mçi b¶n vÏ ®­îc thùc hiÖn trªn mét khæ giÊy. Khæ giÊy ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c kÝch th­íc ngoµi cña b¶n vÏ. Khæ giÊy chÝnh gåm khæ Ao cã kÝch th­íc 1189 x 841. C¸c khæ giÊy kh¸c ®­îc chia ra tõ khæ giÊy Ao. KÝch th­íc cña c¸c khæ giÊy chÝnh : KÝ hiÖu khæ giÊy 44 24 22 12 11 KÝch th­íc c¸c 1189 x 841 841 x 594 594 x 420 420 x 297 297 x 210 c¹nh tÝnh b»ng mm KÝ hiÖu theo TCVN Ao A1 A2 A3 A4 193 - 66 A A 841 A A 1189 quan giÊy B Quy ­íc tr×nh bµy b¶n vÏ I- Khung vÏ vµ khung tªn Mçi b¶n vÏ ®Òu ph¶i cã khung vÏ vµ khung tªn riªng. Néi dung vµ kÝch th­íc ®­îc qui ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN3821-83. 1. Khung b¶n vÏ Khung b¶n vÏ ®­îc vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm ( th«ng th­êng lÊy b»ng 0.5 hoÆc lµ 1 mm ), kÎ c¸ch c¸c mÐp giÊy lµ 5 mm. Khi cÇn ®ãng thµnh tËp th× c¸c c¹nh gi÷ Khoa §iÖn- §iÖn tö 3 Tr­êng C§ NghÒ N§
 6. VÏ ®iÖn nguyªn trõ c¹nh khung bªn tr¸i ®­îc kÎ c¸ch mÐp mét ®o¹n b»ng 25 mm, nh­ c¸c h×nh 1.3 vµ 1.4 d­íi ®©y: 5 5 5 5 25 5 khung t ªn khung t ªn 5 5 MÐp ngoµi MÐp ngoµi H×nh 1.3 H×nh 1.4 2. Khung tªn Khung tªn cña b¶n vÏ cã thÓ ®­îc ®Æt theo c¹nh dµi hoÆc ng¾n cña b¶n vÏ tuú theo c¸ch tr×nh bµy nh­ng nã ph¶i ®­îc ®Æt ë c¹nh d­íi vµ gãc bªn ph¶i cña b¶n vÏ. NhiÒu b¶n vÏ cã thÓ ®Æt chung trªn mét tê giÊy nh­ng mçi b¶n vÏ ph¶i cã khung tªn vµ khung b¶n vÏ riªng, khung tªn cña mçi b¶n vÏ ph¶i ®Æt sao cho c¸c ch÷ ghi trong khung tªn cã dÊu h­íng lªn trªn hay h­íng sang tr¸i ®èi víi b¶n vÏ ®ã. Nh­ h×nh sè 1.5 sau ®©y: khung t ªn khung t ªn H×nh 1.5 Néi dung cña khung b¶n vÏ dïng trong nhµ tr­êng ®­îc thÓ hiÖn ë h×nh 1.6 sau: 70.0000 20 30 15 Ngu¬×vÏ (5) (6) 8 (1) 25 KiÓm t ra (7) (8) 8 32 (3) 8 (9) (2) (4) Khoa §iÖn- §iÖn tö 4 Tr­êng C§ NghÒ N§
 7. VÏ ®iÖn H×nh 1.6 ¤ 1: Dïng ®Ó ghi ®Çu ®Ò bµi tËp hoÆc tªn gäi chi tiÕt ¤ 2: Dïng ®Ó ghi tªn vËt liÖu lµm chi tiÕt ¤ 3: Dïng ®Ó ghi tû lÖ cña b¶n vÏ ¤ 4: Dïng ®Ó ghi kÝ hiÖu b¶n vÏ ¤ 5: Dïng ®Ó ghi hä tªn ng­êi vÏ ¤ 6: Dïng ®Ó ghi ngµy th¸ng n¨m hoµn thµnh b¶n vÏ ¤ 7: Dïng ®Ó ghi hä vµ tªn ng­êi kiÓm tra ¤ 8: Dïng ®Ó ghi ngµy kiÓm tra xong a. Ch÷ viÕt trong khung tªn Ch÷ viÕt trong khung tªn ®­îc qui ­íc nh­ sau: - Tªn tr­êng: Ch÷ in hoa h = 5mm (h lµ chiÒu cao cña ch÷). - Tªn khoa: Ch÷ in hoa h = 2,5mm. - Tªn b¶n vÏ: Ch÷ in hoa h = (7 - 10)mm. - C¸c môc cßn l¹i: cã thÓ sö dông ch÷ hoa hoÆc ch÷ th­êng h = 2,5mm. II- Ch÷ viÕt trong b¶n vÏ Trªn b¶n vÏ kü thuËt ngoµi h×nh vÏ cßn cã con sè, nh÷ng ký hiÖu b»ng ch÷, nh÷ng ghi chó b»ng lêi ... ch÷ vµ sè viÕt trªn b¶n vÏ ph¶i râ rµng thèng nhÊt ®Ó dÔ ®äc vµ kh«ng g©y nhÇm lÉn. TCVN 6 - 85 qui ®Þnh h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc cña ch÷ vµ sè.. - Khæ ch÷ (h) lµ gi¸ trÞ x¸c ®Þnh b»ng chiÒu cao cña ch÷ hoa tÝnh b»ng mm. - Qui ®Þnh khæ ch÷ nh­ sau : 1,8 ; 2,5 ; 3,5 ; 5 ; 7 ; 10 ; 14 ; 20 ; 28 ; 40. - Qui ®Þnh nh÷ng kiÓu ch÷ nh­ sau : KiÓu A ch÷ ®øng KiÓu A ch÷ ngiªng 750 KiÓu B ch÷ ®øng KiÓu B ch÷ ngiªng 750 - C¸c kÝch th­íc cña ch÷ ®­îc tÝnh theo chiÒu cao cña ch÷ hoa. III- §­êng nÐt TCVN 8 - 85 qui ®Þnh c¸c lo¹i ®­êng nÐt. Qui t¾c vÏ, sö dông d·y chiÒu réng ®­êng nÐt sau : S = 0,18 ; 0,25 ; 0,35 ; 0,5 ; 0,7 ; 1 ; 1,4 ; 2 mm TØ sè gÇn ®óng cña chiÒu réng 2 lo¹i ®­êng nÐt m¶nh vµ ®Ëm lµ 1:2 hoÆc 1: 3. ChiÒu réng nÐt ®Ëm th­êng lµ 0,5 ; 0,7 ; 1. - NÐt liÒn ®Ëm dïng ®Ó biÓu diÔn ®­êng bao thÊy trªn h×nh chiÕu, khung vÏ, khung tªn, m¹ch ®éng lùc s¬ ®å ®iÖn. Khoa §iÖn- §iÖn tö 5 Tr­êng C§ NghÒ N§
 8. VÏ ®iÖn - NÐt liÒn m¶nh dïng biÓu diÔn ®­êng bao thÊy cña mÆt c¾t, ®­êng kÝch th­íc, ®­êng giãng, m¹ch ®iÒu khiÓn cña s¬ ®å ®iÖn. - NÐt ®øt biÓu diÔn ®­êng bao khuÊt, d©y trung tÝnh, d©y nèi ®Êt trªn s¬ ®å ®iÖn. - §­êng chÊm g¹ch biÓu diÔn ®­êng trôc, ®­êng t©m, vÕt c¾t trªn s¬ ®å tr¶i. B¶ng tæng hîp * C©u hái : - Nªu c¸c lo¹i khæ giÊy vµ kÝch th­íc cña nã ? - C¸c lo¹i ®­êng nÐt, kiÓu ch÷ ? IV-C¸ch ghi kÝch th­íc 1. C¸c thµnh phÇn cña kÝch th­íc a. §­êng dãng KÎ b»ng nÐt liÒn m¶nh, vu«ng gãc víi ®o¹n cÇn ghi kÝch th­íc (tr­êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp kÎ xiªn). §­êng dãng v­ît qua ®­êng ghi kÝch th­íc 3 ®Õn 5mm. Cã thÓ dïng ®­êng t©m kÐo dµi lµm ®­êng dãng. Khoa §iÖn- §iÖn tö 6 Tr­êng C§ NghÒ N§
 9. VÏ ®iÖn b. §­êng kÝch th­íc KÎ b»ng nÐt liÒn m¶nh, song song víi ®o¹n cÇn ghi kÝch th­íc, ®­êng kÝch th­íc c¸ch ®o¹n cÇn ghi kÝch th­íc tõ 5 ®Õn 10mm. Kh«ng dïng ®­êng trôc, ®­êng t©m lµm ®­êng kÝch th­íc. c. Mòi tªn Mòi tªn ®Æt ë hai ®Çu ®­êng kÝch th­íc, ch¹m vµo ®­êng dãng. Gãc ë mòi tªn kho¶ng 30o. §é lín cña mòi tªn tû lÖ thuËn víi bÒ réng cña nÐt liÒn ®Ëm. NÕu ®­êng kÝch th­íc qu¸ ng¾n th× cho phÐp thay mòi tªn b»ng nÐt g¹ch xiªn hay dÊu chÊm. d. Con sè kÝch th­íc Con sè kÝch th­íc ghi ë phÝa trªn, kho¶ng gi÷a ®­êng kÝch th­íc. ChiÒu cao cña con sè kÝch th­íc kh«ng bÐ h¬n 3,5mm. * §èi víi con sè kÝch th­íc ®é dµi: C¸c ch÷ sè ®­îc xÕp thµnh hµng song song víi ®­êng kÝch th­íc. H­íng cña con sè kÝch th­íc phô thuéc vµo ph­¬ng cña ®­êng kÝch th­íc. - §­êng kÝch th­íc n»m ngang : con sè kÝch th­íc ghi ë phÝa trªn. - §­êng kÝch th­íc th¼ng ®øng hay nghiªng sang bªn ph¶i : con sè kÝch th­íc n»m ë bªn tr¸i. - §­êng kÝch th­íc nghiªng tr¸i : con sè kÝch th­íc ghi ë bªn ph¶i. - §­êng kÝch th­íc n»m trong vïng g¹ch g¹ch : con sè kÝch th­íc ®­îc dãng ra ngoµi vµ ®Æt trªn gi¸ ngang. * §èi víi con sè kÝch th­íc gãc: H­íng vÕt cña con sè kÝch th­íc tuú thuéc vµo ph­¬ng cña ®­êng vu«ng gãc víi ®­êng ph©n gi¸c ®ã . Khoa §iÖn- §iÖn tö 7 Tr­êng C§ NghÒ N§
 10. VÏ ®iÖn 2. Mét sè quy ®Þnh ghi c¸c lo¹i kÝch th­íc a. KÝch th­íc song song : Khi cã nhiÒu kÝch th­íc song song nhau th× ghi kÝch th­íc nhá tr­íc, lín sau. C¸c con sè kÝch th­íc ghi so le nhau vµ kho¶ng c¸ch ®Òu nhau. b. Ghi kÝch th­íc vßng trßn c. Ghi kÝch th­íc cung trßn d. Ghi kÝch th­íc h×nh vu«ng Khoa §iÖn- §iÖn tö 8 Tr­êng C§ NghÒ N§
 11. VÏ ®iÖn V. C¸ch gÊp b¶n vÏ: Khi gÊp b¶n vÏ ký thuËt cÇn chó ý: - Khung tªn ph¶i ®­îc gÊp ra phÝa ngoµi ®Ó cã thÓ ®äc ®­îc - KÝch th­íc gÊp xong b»ng cì A4. - B¶n vÏ ®­îc gÊp sao cho khi më ra ph¶i dÔ dµng vµ kh«ng bÞ lµm nhµu b¶n vÏ. - NÕu b¶n vÏ lµ Ao ta gÊp lµm 2 ®Ó chuyÓn vÒ A1 sau ®ã vÒ A2 vÒ A3 vµ cuèi cïng lµ A4. Khoa §iÖn- §iÖn tö 9 Tr­êng C§ NghÒ N§
 12. VÏ ®iÖn Ch­¬ng 1 C¸c tiªu chuÈn b¶n vÏ ®iÖn Bµi 2.1 : VÏ c¸c ký hiÖu vÒ phßng èc vµ mÆt b»ng x©y dùng C¨n cø Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c kÝ hiÖu quy ­íc ®Ó thÓ hiÖn c¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ míi vµ thiÕt kÕ c¶i t¹o trong c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ. 1.2. C¸c kÝ hiÖu ph¶i vÏ theo ®óng tØ lÖ cña h×nh vÏ. 1.3. Tr­êng hîp ph¶i sö dông kÝ hiÖu ch­a ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy ph¶i cã chó thÝch trªn b¶n vÏ. 1.4. Ngoµi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy khi thÓ hiÖn b¶n vÏ cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn "Tµi liÖu thiÕt kÕ tõ TCVN 5: 74 ®Õn TCVN 9: 74". 1. C¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ ®­îc kÝ hiÖu quy ­íc trong tiªu chuÈn nµy bao gåm: - KÝ hiÖu lç trèng - KÝ hiÖu cöa sæ - KÝ hiÖu cöa ®i - KÝ hiÖu ®­êng dèc, cÇu thang - KÝ hiÖu v¸ch ng¨n 2. Lç trèng C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy chØ biÓu thÞ lo¹i lç trèng vÒ chiÒu cao, h×nh d¸ng (s¸t mÆt sµn, kh«ng tíi mÆt sµn v.v...) vµ c¸ch më c¸nh cöa, kh«ng liªn quan ®Õn vËt liÖu vµ cÊu t¹o c¸nh cöa còng nh­ kÜ thuËt ghÐp méng vµ l¾p dùng vµo t­êng. 3. Cöa sæ Khoa §iÖn- §iÖn tö 10 Tr­êng C§ NghÒ N§
 13. VÏ ®iÖn C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy chØ biÓu thÞ lo¹i cöa sæ (®¬n, kÐp v.v...) vµ c¸ch më c¸nh cöa, kh«ng liªn quan ®Õn vËt liÖu vµ cÊu t¹o c¸nh cöa còng nh­ kÜ thuËt ghÐp méng vµ l¾p dùng vµo t­êng. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 Khoa §iÖn- §iÖn tö 11 Tr­êng C§ NghÒ N§
 14. VÏ ®iÖn 4. Cöa ®i C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy chØ biÓu thÞ lo¹i cöa ®i (®¬n, kÐp...) vµ c¸nh më c¸nh cöa, kh«ng liªn quan ®Õn vËt liÖu vµ cÊu t¹o cña c¸nh cöa còng nh­ kÜ thuËt ghÐp méng vµ l¾p dùng vµo t­êng. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 Khoa §iÖn- §iÖn tö 12 Tr­êng C§ NghÒ N§
 15. VÏ ®iÖn 5. CÇu thang vµ ®­êng dèc. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy ®­îc quy ­íc ®Ó thÓ hiÖn cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cÇu thang vµ ®­êng dèc tho¶i (kh«ng kÕ Khoa §iÖn- §iÖn tö 13 Tr­êng C§ NghÒ N§
 16. VÏ ®iÖn ®Õn vËt liÖu) trong c¸c b¶n vÏ cã tØ lÖ 1:200 vµ nhá h¬n. §èi víi b¶n vÏ tØ lÖ 1: 100 trë lªn ph¶i thÓ hiÖn kÝ hiÖu cÇu thang chi tiÕt c¶ vËt liÖu, cÊu t¹o theo ®óng tØ lÖ tÝnh to¸n cña kÕt cÊu. 6. V¸ch ng¨n C¸c kÝ hiÖu trong phÇn nµy ®îc quy ­íc ®Ó thÓ hiÖn c¸c lo¹i v¸ch ng¨n trªn mÆt b»ng víi tØ lÖ 1: 200 vµ nhá h¬n. KÝ hiÖu thÓ hiÖn b»ng nÐt liÒn, ®Ëm (kÌm theo chó thÝch vÒ vËt liÖu). §èi víi c¸c b¶n vÏ tØ lÖ 1: 50 hay lín h¬n kÝ hiÖu ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt vËt liÖu vµ cÊu t¹o cña v¸ch ng¨n theo ®óng tØ lÖ. Khoa §iÖn- §iÖn tö 14 Tr­êng C§ NghÒ N§
 17. VÏ ®iÖn Khoa §iÖn- §iÖn tö 15 Tr­êng C§ NghÒ N§
 18. VÏ ®iÖn Bµi 2.2 : VÏ c¸c ký hiÖu ®iÖn trong s¬ ®å ®iÖn chiÕu s¸ng S¬ ®å ®iÖn lµ h×nh biÓu diÔn hÖ thèng ®iÖn b»ng nh÷ng ký hiÖu qui ­íc thèng nhÊt. C¸c kÝ hiÖu b»ng h×nh vÏ trªn s¬ ®å ®iÖn ®­îc qui ®Þnh trong TCVN 1634 - 87, cã kÌm theo ch÷ c¸i chØ tªn gäi. Sau ®©y lµ nh÷ng kÝ hiÖu qui ­íc biÓu diÔn c¸c m¸y ®iÖn dïng trong b¶n vÏ s¬ ®å ®iÖn. 1. Nguån ®iÖn : STT Tªn gäi Ký hiÖu 1 Dßng ®iÖn 1 chiÒu 2 §iÖn ¸p mét chiÒu = 3 Dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p xoay chiÒu h×nh sin 1 pha 4 Dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p xoay chiÒu h×nh sin 3 pha 5 Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã sè pha m, tÇn sè f m f,U vµ ®iÖn ¸p U 6 D©y trung tÝnh N 7 M¹ng ®iÖn 3 pha 4 d©y 3+N 8 §iÓm trung tÝnh O 9 C¸c pha cña m¹ng ®iÖn 3 pha, trong thùc tÕ A c¸c pha cã c¸c mµu : A – Vµng ; B – B Xanh ; C - §á C 10 Dßng ®iÖn xoay chiÒu 3 pha, 4 d©y 50Hz, 3+N 50Hz,380V 380V 2. C¸c lo¹i ®Ìn ®iÖn vµ thiÕt bÞ dïng ®iÖn : a. C¸c lo¹i ®Ìn § § - §Ìn tÝn hiÖu - §Ìn th¾p s¸ng - §Ìn èng - §Ìn chiÕu X Khoa §iÖn- §iÖn tö 16 Tr­êng C§ NghÒ N§
 19. VÏ ®iÖn b. ThiÕt bÞ dïng ®iÖn : - Chu«ng ®iÖn - Khèi chiÕu s¸ng an toµn - M¸y n­íc nãng - Qu¹t ®iÖn 3. C¸c lo¹i thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ: - CÇu ch× CC hoÆc CC 1 3 CD - CÇu dao 1 pha 2 cùc 2 4 - ¸p t« m¸t 1 pha 2 cùc - ¸p t« m¸t 1 pha 1 cùc - Nót chu«ng * Mét sè ký hiÖu trªn s¬ ®å mÆt b»ng : - CÇu dao ®iÖn 1 vÞ trÝ ( hoÆc c«ng t¾c 1 cùc) - CÇu dao ®iÖn 2 vÞ trÝ tíi lui ( 2 ng¶) - C«ng t¾c 2 cùc Khoa §iÖn- §iÖn tö 17 Tr­êng C§ NghÒ N§
 20. VÏ ®iÖn - §iÖn trë ®iÒu chØnh ®é s¸ng 4. C¸c lo¹i thiÕt bÞ ®o l­êng : V«n kÕ A B Am pe kÕ A KWh KWh C«ng t¬ Bµi 2.3 : VÏ c¸c ký hiÖu ®iÖn trong s¬ ®å ®iÖn c«ng nghiÖp 1- C¸c lo¹i m¸y ®iÖn a. §éng c¬ ®iÖn : C¸c ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu ®­îc biÓu diÔn b»ng 2 vßng trßn ®ång t©m: vßng trßn trong lµ r« to, vßng trßn ngoµi lµ stato. NÕu cã vµnh gãp biÓu diÔn thªm chæi tiÕp xóc. - §éng c¬ ®iÖn 1 pha § - §éng c¬ ®iÖn 3 pha § § - §éng c¬ ®iÖn 3 pha r« to d©y quÊn - §éng c¬ ®iÖn 1 pha cã vµnh gãp § - §éng c¬ ®iÖn 3 pha cã vµnh gãp § Khoa §iÖn- §iÖn tö 18 Tr­êng C§ NghÒ N§
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2