intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Vẽ thiết kế chi tiết ô tô - Nghề: Công nghệ ô tô (Dùng cho trình độ Cao đẳng và Trung cấp)

Chia sẻ: Huyền Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Vẽ thiết kế chi tiết ô tô tập trung vào các vấn đề căn bản trong việc vẽ thiết kế các chi tiết ô tô bằng phần mềm 3D Catia. Giáo trình được biên soạn nhằm giúp học sinh có thể tự hệ thống lại kiến thức đã học trên lớp bằng những tóm lược lý thuyết trong từng chương học. Ngoài ra, với các ví dụ minh họa và chương tập kèm theo cũng là một cách giúp các em có thể tự kiểm tra, đánh giá lại những gì đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Vẽ thiết kế chi tiết ô tô - Nghề: Công nghệ ô tô (Dùng cho trình độ Cao đẳng và Trung cấp)

 1. BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II GIÁO TRÌNH: VẼ THIẾT KẾ CHI TIẾT Ô TÔ NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ (Dùng cho trình độ Cao đẳng và Trung cấp) TPHCM, tháng 08 năm 2018
 2. LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình được biên soạn nhằm giúp học sinh có thể tự hệ thống lại kiến thức đã học trên lớp bằng những tóm lược lý thuyết trong từng CHƯƠNG học. Ngoài ra, với các ví dụ minh họa và CHƯƠNG tập kèm theo cũng là một cách giúp các em có thể tự kiểm tra, đánh giá lại những gì đã học. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, nền công nghiệp cơ khí hiện đại có thể giúp quá trình thiết kế chế tạo chi tiết ô tô rút ngắn thời gian và giảm chi phí chế tạo. Giáo trình tập trung vào các vấn đề căn bản trong việc vẽ thiết kế các chi tiết ô tô bằng phần mềm 3D Catia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Vì vậy rất mong nhận được những đóng góp tích cực từ các đồng nghiệp, học sinh để giáo trình được tốt hơn ở những lần sau nhằm tạo được hiệu quả cao nhất cho người học. Xin chân thành cảm ơn. Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2018 Tham gia biên soạn 1. Huỳnh Diệp Ngọc Long
 3. MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG CHƯƠNG 1: PART DESIGN ........................................................................ 1 CHƯƠNG 2: CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH PART ........................................ 57 CHƯƠNG 3: CÁC LỆNH BIẾN ĐỔI PART ............................................... 85 CHƯƠNG 4: NHÓM LỆNH TẠO MẶT ĐƠN GIẢN................................. 94 CHƯƠNG 5: NHÓM LỆNH DI CHUYỂN .................................................. 98 Tài liệu tham khảo ........................................................................................... 112
 4. Chöông 1: PART DESIGN I. Giôùi Thieäu Moâi Tröôøng Laøm Vieäc Caùch môû moät file part 1. Choïn File -> choïn new (hoaëc laø choïn bieåu töôïng treân maøn hình). Hoäp thoaïi xuaát hieän, cho pheùp baïn choïn nhöõng taøi lieäu maø baïn caàn. 2. Choïn Part trong danh saùch cuûa nhöõng lónh vöïc khaùc nhau vaø click OK Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa part ñöôïc môû Hình 1.1 Moâi tröôøng laøm vieäc Part Design Trang : 1
 5. Moâi tröôøng laøm vieäc vôùi Part ñöôïc phaân chia nhö sau Caây ñeå theå hieän caùc thao taùc maø ta ñaõ thöïc hieän Khu vöïc giaønh cho vieäc thieát keá Nhöõng nuùt leänh coù saün treân maøn hình duøng cho vieäc thieát keá Ta coù theå choïn leänh cho quaù trình thieát keá töø caùc menu CATIA seõ cung caáp cho ta 3 maët phaúng ñeå thieát keá. Thaät söï ñeå thieát keá moät khoái part hoaøn chænh thì ta phaûi baét ñaàu töø bieân daïng sketch. Taïo bieân saïng sketch ñöôïc thöïc hieän ôû moâi tröôøng sketcher . ñeå môû noù , ta chæ caàn choïn vaøo bieåu töôïng vaø choïn maët phaúng maø baïn caàn veõ bieân daïng sketch. Moâi tröôøng sketcher cung caáp cho ta haàu heát caùc coäng cuï cho pheùp ta coù theå thieát keá nhöõng bieân daïng maø ta caàn II. Caùc Leänh Cô Baûn Trong Döïng Hình (Sketch-Based Features) Moät khoái part ñöôïc thieát keá baèng caùch laø theâm vaät kieäu, loaïi boû bôùt vaät lieäu . trong phaàn naøy, chuùng ta seõ hoïc caùch ñeå thieát keá moät khoái part theo nhöõng chæ daãn beân döôùi. Taïo part: click vaøo bieåu töôïng pad, choïn bieân daïng ñeå döïng khoái vaø ñieàn nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi. Taïo moät part maø ñöôïc giôùi haïn bôûi maët keá tieáp: Click bieåu töôïng, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, choïn vaøo muïc `Up to next' vaø ñieàn nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi Taïo moät 'Up to Last' Pad: Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, choïn muïc`Up to last' trong Option vaø ñieàn nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi . Taïo moät 'Up to Plane' Pad: Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn , nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát, choïn muïc `Up to plane' trong option cuûa hoäp thoaïi vaø choïn moät maët phaúng maø ta caàn Taïo moät 'Up to Surface' Pad: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn, nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát, choïn muïc Up to surface trong option trong hoäp thoaïi vaø choïn moät maët phaúng caàn thieát Taïo moät Multi-Pad: choïn vaøo bieåu töôïng , choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn vaø ñònh nghóa chieàu daøi Taïo moät Drafted Filleted Pad: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn vaø nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi. Trang : 2
 6. Taïo moät Pocket (laáy bôùt ñi phaàn vaät lieäu): Click bieåu töôïng, choïn bieân daïng vaø nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát rong hoäp thoaïi Taïo moät Multi-Pocket: Click bieåu töôïng, choïn moät sketch treân khoái part vaø ñònh nghóa nhöõng thoâng soá cho töøng khu vöïc khaùc nhau Taïo moät Drafted Filleted Pocket: Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng treân khoái ñaõ döïng vaø nhaäp vaøo caùc thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi. Taïo moät Shaft: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc quay troøn quanh moät truïc vaø nhaäp vaøo giaù trò cuûa goùc maø ta caàn quay quanh. Taïo moät Groove (laáy bôùt moät phaàn vaät lieäu) Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc quay troøn quanh moät truïc vaø nhaäp vaøo giaù trò cuûa moät goùc. Taïo moät Hole: Click bieåu töôïng naøy, choïn beà maët caàn ñöôïc taïo loã vaø nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi. Taïo moät Threaded Hole: Click bieåu töôïng naøy, choïn beà maët caàn ñöôïc taïo loã, ñònh nghóa bieân daïng cuûa loã, choïn Threaded, click Specifications vaø ñieàn ñaày nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi . Taïo moät Rib: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø caàn chaïy theo moät bieân daïng daãn höôùng cho tröôùc, choïn bieân daïng cho tröôùc vaø choïn caùc vò trí trong hoäp thoaïi. Taïo moät Slot: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø caàn chaïy theo moät dieân daïng daãn höôùng, choïn ñöôøng daãn höôùng vaø choïn nhöõng vò trí khaùc nhau trong hoäp thoaïi Taïo moät Stiffener: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, vaø ñònh nghóa bieân daïng caàn ñuøn theo hai hoaëc 3 höôùng . Taïo moät Loft: Click bieåu töôïng naøy, choïn nhöõng bieân daïng , choïn bieân daïng daãn höôùng(taïo Part qua nhieàu maët sketcher vaø theo nhieàu ñöôøng daãn). laáy bôùt phaàn vaät lieäu baèng leänh loft: Click bieåu töôïng naøy, choïn nhöõng bieân daïng, choïn bieân daïng daãn höôùng,. Trang : 3
 7. III. Höôùng Daãn Chi Tieát Söû Duïng Caùc Leänh a. Leänh PART Taïo moät part trong CATIA coù nghóa laø ñuøn moät bieân daïng cho tröôùc theo moät hoaëc hai höôùng. Baøi taäp naøy seõ chæ cho cho chuùng ta caùch döïng moät khoái part cô baûn döïa treân moät bieân daïng kín vôùi kích thöôùc ñöôïc theå hieän nhö hình veõ beân döôùi. 1. Ta choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn. Chuùng ta conø theå choïn bieân daïng sketch trong sketcher hoaëc laø döïng moät Sketch trong moâi tröôøng Part baèng caùch choïn moät trong 3 maët phaúng maø CATIA cung caáp saün ( ngoaøi tröø nhöõng ñöôøng thaúng). Hình 1.2 Bieân daïng trong Sketcher Neáu chuùng ta baét ñaàu döïng khoái maø khoâng coù bieân daïng cho tröôùc, chuùng ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng vaø choïn maët phaúng ñeå tieán haønh veõ Sketch. Theo maëc ñònh, neáu baïn ñuøn bieân daïng, Catia seõ ñuøn theo caùch bình thöôøng laø döïa treân maët phaúng maø ta xaây döïng bieân daïng Sketcher. Ñeå thaáy ñöôïc nhöõng thay ñoåi trong qua trình xöû lyù höôùng ñuøn ta click chuoät vaøo Pad not normal to sketch plane. Neáu chuùng ta ñuøn nhöõng bieân daïng hình hoïc maø ñöôïc taïo trong moâi tröôøng Generative Shape Design, chuùng ta choïn caàn choïn maëc ñònh veà höôùng ñuøn bôûi vì khoâng coù cheá ñoä maëc ñònh veà höôùng , 2. Choïn bieåu töôïng . Hoäp thoaïi duøng ñeå ñònh nghóa nhöõng thoâng soá seõ xuaát hieän ra, vaø chuùng ta coù theå xem khoái Part seõ ñöôïc taïo baèng caùch click vaøo Preview. Hình 1.3 Xem tröôùc Part ñöôïc taïo Trang : 4
 8. Neáu chuùng ta thaáy khoâng haøi loøng vôùi bieân daïng cuûa mình, chuùng ta coù theå click vaøo oâ Selection vaø hieäu chænh laïi bieân daïng. CATIA luoân maëc ñònh saün ôû cheá ñoä Dimension trong quaù trình xaây döïng khoái part, tuy nhieân chuùng ta coù theå thay ñoåi ñònh nghóa naøy baèng nhöõng löïa choïn sau: Up to Next Up to Last Up to Plane Up to Surface Hình 1.4 Hoäp hoäi thoaïi Part Definition 3. Chuùng ta coù theå thay ñoåi gia trò chieàu daøi cuûa khoái part ôû löïa choïn length (nhaäp gia trò maø ta caàn xaây döïng). Hình 1.5 Xem tröôùc höôùng vaø Part ñöôïc döïng Neáu baïn muoán ñònh daïng laïi bieân daïng ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng Neáu chuùng ta muoán thay ñoåi veà höôùng ñuøn ta click chuoät vaøo nuùt leänh Reverse. 4. Click Mirrored ñeå ñuøn theo hai höôùng vaø moãi höôùng coù cuøng giaù trò chieàu daøi 5. Click Preview ñeå xem thöû khoái part maø ta muoán taïo Trang : 5
 9. Hình 1.6 Xem tröôùc khoái Part ñöôïc taïo 6. Click OK. Ñeå keát thuùc leänh pad Hình 1.7 Khoái Part ñöôïc taïo Moät soá ghi chuù veà leänh pad Leänh pad cho pheùp ta xaây döïng khoái part döïa treân nhieàu bieân daïng khaùc nhau, nhöõng bieân daïng naøy khoâng ñöôïc giao nhau. Ví duï beân döôùi laø söï minh hoaï cho giaûi thích ôû beân treân. Khoái part ñöôïc xaây döïng döïa treân hai bieân daïng laø hình vuoâng bao ôû beân ngoaøi vaø moät hình troøn ôû beân trong. Hình 1.8 Part ñöôïc taïo thaønh töø 2 bieân daïng khoâng giao nhau Trang : 6
 10. a.1. Söû Duïng 'Up to Next' Pads Baøi taäp naøy cho pheùp ta xaây döïng khoái part vôùi löïa choïn 'Up to Next' 1. Choïn bieân daïng caàn ñuøn, ví duï ta söû duïng bieân daïng laø hình troøn 2. Click chuoät vaøo icon . Hoäp thoaïi Pad Definition xuaát hieän vaø CATIA luoân maëc ñònh ôû cheá ñoä Dimension. 3. Click vaøo nuùt leänh Reverse Direction neáu chuùng ta muoán thay ñoåi höôùng ñuøn. Hình 1.9 Höôùng ñuøn töø bieân daïng 4. Trong löïa choïn Type ta choïn muïc 'Up to next'. Hình 1.20 Hoäp hoäi thoaïi Pad Definition Trang : 7
 11. Ñeå söû duïng löïa choïn naøy ta caàn phaûi coù moät khoái Part cho tröôùc vaø moät beà maët treân khoái Part laø maët giôùi haïn cho khoái Part maø ta xaây döïng keá tieáp. CATIA cho pheùp chuùng ta xem tröôùc khoái part ñöôïc taïo. Hình 1.21 Xem tröôùc höôùng taïo Click vaøo Preview ñeå thaáy tröôùc khoái part maø mình taïo 5. Click OK. Khoái Part maø ta caàn xaây döïng ñaõ hoaøn thaønh Hình 1.22 Part ñöôïc taïo a.2. Söû duïng 'Up to Last' Pads Baøi taäp naøy höôùng daãn caùch söû duïng löïa choïn `Up to last' . 1. Choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, ví duï bieân daïng coù daïng hình troøn Hình 1.23 Choïn bieân daïng ñuøn 2. Click vaøo Pad icon . Hoäp thoaïi Pad Definition xuaát hieän vaø luoân maëc ñònh ôû cheá ñoä Dimension Trang : 8
 12. 3. click chuoät vaøo nuùt leänh Reverse Direction neáu chuùng ta muoán thay ñoài höôùng ñuøn . 4. Trong löïa choïn Type ta choïn 'Up to last'. Hình 1.24 Hoäp hoäi thoaïi Pad Definition Choïn beà maët cuoái cuøng maø ta caàn ñuøn ñeán Hình 1.25 Xem tröôùc höôùng taïo click Preview ñeå xem tröôùc khoái maø ta ñaõ xaây döïng 5. Click OK. Leänh pad vöøa ñöôïc thöïc hieän xong. Thao taùc vöøa roài seõ ñöôïc löu laïi ôû specification tree beân goùc traùi maøn hình. Hình 1.26 Part ñöôïc taïo Trang : 9
 13. a.3. Söû duïng 'Up to Plane' Pads Baøi taäp naøy höôùng daãn caùch suû duïng löïa choïn Up to plane 1. Choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn Hình 1.27 Choïn bieân daïng 2. Click vaøo Pad icon . Hoäp thoaïi Pad Definition xuaát hieän vaø CATIA luoân maëc ñònh ôû cheá ñoä dimension 3. Trong löïa choïn Type ta choïn muïc 'Up to plane'. Luùc naøy muïc Offset baét ñaàu hieän leân thay vì khoâng ñöôïc söû duïng nhö ôû maáy löïa choïn treân. Hình 1.28 Hoäp hoäi thoaïi Pad Definition Trang : 10
 14. 4. Choïn maët phaúng maø ta caàn ñuøn ñeán . Hình 1.29 Xem tröôùc höôùng taïo 5. click Preview ñeå xem tröôùc khoái part maø ta vöøa taïo 6. Click OK. The pad vöøa ñöôïc thöïc hieän. Thao taùc vöøa roài seõ ñöôïc löu laïi ôû specification tree ôû beân goùc traùi. Hình 1.30 Part ñöôïc taïo a.4. 'Up to Surface' Pads Baøi taäp naøy höôùgn daãn caùch söû duïng löïa choïn 'Up to surface' . 1Choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn. . Hình 1.31 Choïn bieân daïng 2Click vaøo Pad icon .Hoäp thoaïi Pad Definition xuaát hieän vaø CATIA luoân maëc ñònh ôû cheá ñoä Dimension. 3Trong muïc Type ta choïn muïc 'Up to surface'. .Nhaäp vaøo caùc thoâng soá caàn thieát Trang : 11
 15. Hình 1.32 Hoäp hoäi thoaïi 4Choïn beà maët caàn ñuøn ñeán, beà maët naøy phaûi vuoâng goùc vôùi höôùng ñuøn. Beà maët maø ta löïa .choïn phaûi thuoäc khoái part cho tröôøc . Beà maët maø ta löïa choïn seõ laø beà maët giôùi haïn cho khoái Part maø muoán ta xaây döïng. Hình 1.33 Choïn beà maët giôùi haïn click Preview ñeå xem tröôùc khoái part maø ta vöøa xaây döïng. 6Click OK. .The pad vöøa ñöôïc thöïc hieän. Thao taùc vöøa roài seõ ñöôïc löu laïi ôû specification tree ôû beân goùc traùi Hình 1.34 Part ñöôïc taïo thaønh Trang : 12
 16. b. Leänh Multi-Pad Baøi taäp naøy höôùng daãn caùch söû duïng Multi Pad . Multi pad cho pheùp ta xaây xaây döïng khoái part phöùc taïp vôùi nhieàu bieân daïng khaùc nhau cuøng moät luùc. 1. Click vaøo Multi-Pad icon . 2. Choïn nhöõng bieân daïng maø ta caàn ñuøn . taát caû caùc bieân daïng phaûi kín vaø khoâng giao nhau.Hoäp thoaïi Multi-Pad Definition xuaát hieän vaø taát caû caùc bieân daïng maø ta löïa choïn ñeàu coù maøu xanh. Ñoái vôùi moãi ñoái töôïng maø ta muoán ñuøn ta coù theå nhaäp giaù trò ñuøn rieâng cho moãi ñoái töôïng ño. Hình 1.35 Choïn nhieàu bieân daïng cuøng moät luùc Muõi teân coù maøu ñoû xuaát hieän treân maøn hình seõ cho ta bieát höôùng ñuøn. Ñeå thay ñoåi höôùng ñuøn ta chæ caàn click vaøo muõi teân ñoù ñeå thay ñoåi höôùng ñuøn. Hoäp thoaïi Multi- Pad Definition seõ cho ta bieát caùc bieân daïng maø ta löïa choïn. Trong baøi taäp naø, coù 7 bieân daïng ñöôïc löïa choïn. Hình 1.36 Danh saùch caùc bieân daïng ñaõ choïn trong hoäp thoaïi MutiPad Definition Trang : 13
 17. 3. choïn Extrusion domain.1 trong hoäp thoaïi Extrusion domain.1 luùc naøy seõ coù maøu xanh 4. Ñònh nghóa giaù trò maø ta muoán ñuøn. 5. Laøm töông töï cho caùc bieân daïng keá tieáp. Moãi bieân daïng ta coù theå ñònh nghóa giaù trò ñuøn khaùc nhau khoâng nhaát thieát phaûi coù cuøng giaù trò. Ñoái vôùi nhöõng bieân daïng Sketch phöùc taïp, nuùt Preview seõ cho ta xem tröôùc Part ñöôïc taïo.. 6. Ñoái vôùi nhöõng choã maø ta caàn ñuøn coù cuøng chieàu saâu ta chæ caàn nhaán Ctrl vaø click vaøo caùc ñoái töôïng maø ta caàn (Extrusion domain.3, Extrusion domain.4, Extrusion domain.5, Extrusion domain.6 ) vaø sau ñoù nhaäp vaøo thoâng soá caàn thieát. Hình 1.37 Choïn nhieàu Extrusion domain Moãi giaù trò chieàu daøi cuûa ñoái töôïng naøo thì ñöôïc söû duïng cho chính ñoái töôïng ñoù. 7. Click vaøo nuùt More ñeå môû roäng hoäp thoaïi veà phía beân phaûi. Hình 1.38 Muti-Pad Definition môû roäng. Trang : 14
 18. 8. Trong muïc löïa choïn ôû baûng beân phaûi , chuùng ta coù theå ñònh nghóa giaù trò cho höôùng ngöôïc laïi. Ví duï, choïn Extrusion domain.1 vaø nhaäp 40mm trong muïc Length. 9. Click OK ñeå hoaøn thaønh leänh Multi-Pad. Leänh multi-pad (identified as Multi-Pad.xxx) ñöïoc löu lai ôû specification tree beân goùc traùi . Hình 1.40 Part ñöôïc taïo - Hieäu chænh Multi-Pad Theâm moät bieân daïng caàn Extrusion Ví duï 1: bieân daïng môùi ñöôïc veõ theâm bao beân ngoaøi nhöõng bieân daïng cho tröôùc 10. Double-click vaøo bieân daïng maø ta muoán theâm vaøo, bieân daïng theâm vaøo phaûi naèm beân ngoaøi bieân daïng maø ta vöøa choïn. Hình 1.41 Choïn bieân daïng Thoâng tin baùo seõ xuaát hieän cho bieát bieân daïng ñaõ ñöôïc ñònh nghóa xong, ñoùng cuûa soå naøy 11. laïi. 12. Double-click MultiPocket.1. cöûa soå Feature Definication Error seõ hieän ra. Hình 1.42 Feature Definication Error Trang : 15
 19. 13. Click OK ñoùng cuûa soå. Hoäp thoaïi Multi- Pocket Definition seõ xuaát hieän. Luùc naøy bieân daïng maø chuùng ta caàn theâm vaøo ñaõ hôïp leä. Ta tieán haønh ñònh nghóa giaù trò maø ta muoán ñuøn cho bieân daïng naøy Hình 1.43 Hoäp thoaïi Multi-Pocket Definition 14. Click OK ñeå hoaøn thaønh. Multi-pad baây giôø goàm coù 8 bieân daïng maø ta muoán ñuøn. Hình 1.44 : Part taïo thaønh Ví duï 2: Theâm moät bieân daïng maø bieân daïng naøy naèm trong caùc bieân daïng cho tröôùc vaø khoâng giao vôùi caùc bieân daïng cho tröôùc. Double-click vaøo bieân daïng maø ta muoán 15. theâm vaøo, bieân daïng theâm vaøo phaûi naèm beân trong bieân daïng maø ta vöøa choïn. Hình 1.45 : Choïn bieân daïng Thoâng tin baùo xuaát hieän cho bieát bieân daïng ñaõ ñöôïc ñònh nghóa xong . ñoùng cuûa soå naøy 16. laïi. Trang : 16
 20. . Double-click MultiPad.1. loãi ñònh daïng bieân daïng seõ xuaát hieän cung caáp ñaày ñuû nhöõng 17. loãi maø ta maéc phaûi Hình 1.46 : Hoäp caûnh baùo veà loãi 18. Click OK ñeå ñoùng cuûa soå. Hoäp thoaïi Multi- Pad Definition seõ xuaát hieän "Extrusion domain.2" khoâng hieån thò Ôû trong hoäp thoaïi, hai extrusion domains "Extrusion domain.9" vaø "Extrusion domain.10" môùi ñöôïc maëc dònh coù chieàu daøy baèng 0. Hình 1.47 Hoäp thoaïi Multi-Pad Definition 19. Choïn "Extrusion domain.9" ñònh nghóa gia trò chieàu daøi giaû söû ta ñònh nghóa laø 10 mm. 20. Choïn "Extrusion domain.10", bieân daïng coù daïng troøn, vaø ñònh nghóa laø 60 mm cho giaù trò chieàu daøi. 21. Click OK ñeå hoaøn thaønh. Multi-pad.baây giôø goàm coù 9 bieân daïng maø ta muoán ñuøn Hình 1.48 Part hoaøn chænh c. Leänh Pocket 1. Choïn bieân daïng caàn ñuøn Trang : 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2