Giáo trình về tiền tệ - Chương 9

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
99
lượt xem
27
download

Giáo trình về tiền tệ - Chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính sách tiền tệ (CSTT) là tổng thể các chủ trương, chính sách và biện pháp của Nhà Nước tác động thông qua các điều kiện tiền tệ nhằm ổn định giá trị tiền tệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình về tiền tệ - Chương 9

 1. CHÖÔNG 9 - CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ 1 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 2. I   H A Ù I N I M ,C A Ù C   A Ï   H Í H   ­K   EÄ   LO I C N SA Ù C H            EÀ N            TI TEÄ : 1/Khaùini :     eäm ­Chí saùch i t (   nh  teàn eä CSTT)l t  aø oång heå  t caùc  chuû  töông,chí saùch  bi phaùp  r   nh  vaø  eän  cuûa Nhaø Nöôùc aùc  t ñoäng hoâng  caùc  eàu  eän i t nhaèm   t qua  ñi ki teàn eä  oån  ñònh  aù r teàn eä,goùp  gi tò i t   phaàn huùc  t ñaåy aêng  t töôûng  nh eá,t o  eäc aøm ,gi  yû eä haát r ki t  aï vi l   aûm t l t   nghieäp. ­Nhö    vaäy,CSTT aø  oätboä    l m   phaän r heä hoáng  tong  t caùc  chí saùch  nh eá  t   nh  m oâ  nh  ki t – aøichí vó  cuûa  oätquoác  m   gia. 2 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 3. 2/Caùc oaï  nh    l ichí saùch i t   teàn eä:Ngöôøit  a  phaân  eät2 oaï  bi   l iCSTT  sau: nhö   CSTT  ôû oäng  aø  m r :l  CSTT  n  haï cheá  aø  :l CSTT  CSTT aùc  t ñoäng heo  t t ñoäng heo  aùc  t höôùng  höôùng  ôû oäng öôï m r l ng  t heï l ng i cung  hu  p öôï teàn  teàn  i cung  öùng,gi  aõi   aûm l   öùng,t  aêng aõisuaát l     suaátnhaèm     khaéc  c  phuï nhaèm  khaéc  c aï   phuï l m tnh r ng  aûm   ì taï gi phaùt  , phaùtcao,haï cheá        n  bôùt tnh r ng  t ì taï suy hoaùiki  nh  t ñoä aêng r oác  t töôûng  teá. ki t quaù  nh eá  “noùng”. 3 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 4. I ­M U Ï   EÂ U   U Û A   H Í H   I  C TI C C N SA Ù C H   EÀ N   TI TEÄ : 1.Muï teâu    c i cuoáicuøng    cuûa CSTT:  a.OÅn    ñònh  aù r teàn eä,goàm : gi tò i t   ­OÅn    ñònh  aù r ñoáinoäicuûa i t  öùc  gi tò      teàn eä:t l oån  aø  ñònh  aù  teân  sôû  eåm   gi caû r cô  ki soaùt   ñöôï l m   c aï phaùt . ­OÅn    ñònh  aù r ñoáingoaï  gi tò    icuûa i t  öùc  teàn eä:t l oån  aø  ñònh yû  aù    t gi hoáiñoaùiteân  sôû   r cô  caân  baèng caùn caân hanh oaùn  t t quoác eá. t 4 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 5. b.Goùp    phaàn huùc  t ñaåy aêng r t töôûng  nh  ki teá: Taêng r töôûng  nh eá aø  ki t l m uï teâu  c i cuoáicuøng    cuûa  nh  Chí saùch  nh eá, ki t   t   nh    quoác  aøichí baátkyø  gi naøo    l cô    a  vìnoù aø  sôû, l teàn  ñeå  tñöôï aø i ñeà  ñaï  c  söïphoàn  nh,vaên  i   vi   m nh  vaø  nh  haï phuùc. 5 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 6. c/Taï vi l ,gi  yû eä haátnghi   o  eäc aøm   aûm t l t   eäp: CSTT coøn goùp phaàn aï t t o heâm   vi l ,gi  yû eä haát eäc aøm   aûm t l t   nghi vìt eäp   hoâng  ñoù höï qua  t c  hi quyeàn  nh  eän  bì ñaúng,quyeàn    soáng  phaùtti cuûa  oï  vaø   reån  m i ngöôøi öø  goùp  ,t ñoù  phaàn ñaûm   baûo  ni taätt ,gi  eä  an  nh r  öï  aûm t naï xaõ  . n  hoäi 6 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 7. Moáiquan  gi caùc  uï teâu?   heä  öaõ  m c i  Caùc  uï teâu  quan  bi chöùng    m c i coù  heä  eän  vôùinhau.OÅn    ñònh  aù r teàn eä aï m oâitöôøng  m oâ  ñònh  gi tò i t t o   r vó  oån  ñeå  tñöôï t ñaï  c aêng r töôûng  nh eá  ki t beàn  vöõng,t o  c   aï ñöôï nhi vi l ,gi  haátnghi m oätcaùch  eàu  eäc aøm   aûm t   eäp    vöõng  chaéc;   Taêng r töôûng  nh eá  ki t beàn  vöõng aï ñi ki t t o  eàu  eän huaän  l iñeå  ñònh  aù r teàn eä  t o heâm   eàu  ôï  oån  gi tò i t vaø aï t nhi vi l . eäc aøm    Taï ñöôï vi l ,gi  haátnghi tong  o  c  eäc aøm   aûm t   eäp r ngaén  n  haï coù heå  aâu huaãn    ñònh  aù r teàn eä, t m t vôùioån  gi tò i t   nhöng  daøihaï t   veà    n hìkhoâng.Taï vi l ,gi  haát   o  eäc aøm   aûm t   nghi t  höôøng    eäp hìt ñicuøng   aêng r vôùit töôûng  nh eá. ki t 7 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 8. 2.Muï teâu r gi cuûa    c i tung  an  CSTT: a.Söïcaàn hi       t eátphaûiñònh a    r caùc  uï teâu r m c i tung  gian: ­Khiñi haønh      eàu  CSTT,NHTW     khoâng heå aùc  t t ñoäng r c  töï teáp  nhanh  i vaø  choùng ôùicaùc  uï teâu  t   m c i cuoáicuøng.   ­Caùc aùc    t ñoäng  cuûa CSTT    chæ xuaáthi sau  eàu    eän  nhi thaùng,t  haäm     1­ naêm ,do  chísau  2    vaäy khoâng heå  t ñeå  ñeán      khikeátquaû  gi caû,t veà  aù   aêng rtöôûng  nh eá, ki t   vi l   ñaï  c  khoâng hìm ôùiñi chæ nh  eäc aøm coù  tñöôï hay  t    eàu  t   chaäm  r vaø  hìseõ  teã  khoâng  tñöôï hi quaû. ñaï  c  eäu  8 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 9. Söïcaàn hi  teáp)   t eát(i Vìvaäy,ñeå  t nhaän  eátsôùm       coù heå  bi   caùc  t ñoäng  aùc  cuûa  CSTT  chí xaùc  khoâng  coù  nh  hay  ñeå  eàu  nh  t ,NHTW   ñi chæ kòp hôøi  caùc  nöôùc  thöôøng öï choï r caùc   i ngaén  n  l a  n a  chæ teâu  haï hôn caàn  tt  r ñaï ôùitöôùc    tñöôï m uï teâu  khiñaï  c  c i cuoáicuøng.Caùc   i naøy r t     chæ teâu  tôû haønh  caùc  m uï teâu r gi vaø  uï teâu  tñoäng  c i tung  an  m c i hoaï  cuûa CSTT.(   oâ  nh   xem m hì sau) 9 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 10.  Chi l c  eàu    eán öôï ñi haønh CSTT  cuûa  NHTW ( m oâ  nh  vaø  hì chöông rnh  Taøu  tì ñöa  APOLO  l MaëtTr eân    aêng cuûa  Kyø) Hoa    c i Muï teâu Chæ  i tung  an teâu r gi Cuoáicuøng   Chæ  i hoaï  teâu  tñoäng ­ MB ­ Toång öôï teàn l ng i ­ OÅn  ñònh  aù  gi caû ­   Laõisuaátl NH  i eân    cung  öùng ­ Taêng r töôûng KT ­   Laõisuaátngaén    vaø ­ eäc aøm  Vi l cao     n daøihaï Caùc coâng cuï  cuûa    CSTT ­ eäp    Nghi vuïTTM ­   eátkhaáu Taùichi   ­  r baétbuoäc Döïtöõ    ­…   10 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 11. b/Caùc   i tung  an:   chæ teâu r gi  Ti chuaån öï choï Chæ  i tung  an: eâu  l a  n  teâu r gi ­ m oáiquan  chaëtcheõ    uï teâu  Coù    heä    vôùim c i cuoáicuøng    cuûa CSTT; ­ t ño öôøng  c; Coù heå  l ñöôï ­ t ki   Coù heå  eåm soaùtñöôï   c;  Chæ  i ñöôï l a  n aøm   uï teâu r gi teâu  c öï choï l m c i tung  an: ­Toång öôï teàn  l ng i cung  öùng MS) ( ; ­   Laõisuaátngaén  daøihaï ( t töôøng)   vaø    n LS hò r . 11 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 12. 3/Muï teâu  tñoäng    c i hoaï  cuûa  CSTT: a/Ti chuaån öï choï chæ  i hoaï    eâu  l a  n  teâu  tñoäng: ­ m oáiquan  chaëtcheõ  oån  Coù    heä    vaø  ñònh    vôùi m uï teâu r gi ñaõ  c öï choï c i tung  an  ñöôï l a  n; ­ m oáiquan  chaëtcheõ  oån  Coù    heä    vaø  ñònh    vôùi caùc coâng    cuïcuûa CSTT ­Phaûiño öôøng  nh    l chí xaùc  c ñöôï 12 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 13. Ti chuaån öï choï (i eâu  l a  n teáp) b/Caùc   i hoaï    chæ teâu  t ñoäng: Thoâng höôøng  t ngöôøit  a  coù heå öï choï caùc  t l a  n  chæ  i sau: teâu  ­LS i ngaân    leân  haøng  hoaëc  ñaáu haàu í LS  t tn  phi kho  c; eáu  baï ­Ti cô    eàn  baûn MB) ( 13 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 14. III- NO Ä ID U N G   U Û A   STT   C C  CS cung öùng vaø ñieàu tieát khoái löôïng tieàn teä  CS tín duïng cho neàn kinh teá  CS taïm öùng cho NSNN  CS ngoïai hoái (Töï nghieän cöùu) 14 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 15. I ­C oâng    V   cuïcuûa  nh aùch i chí s teàn  teä: 1/Coâng   r c    cuïtöï teáp: i a/Khaùini :Laø      eäm   caùc  eän  bi phaùp  cuûa  NHTW  aùc  t ñoäng r c  töï teáp ôùicaùc  uï i t   m c  teâu r gi vaø öø  i tung  an  t ñoù ôùim uï teâu  t   c i cuoáicuøng    cuûa  15 C.8 Chính Sách Tiền Tệ CSTT.
 16. b/Caùc    coâng   r c i cuïtöï teáp: b1/Haï m öùc í duï   n  tn  ng:  Khaùini :Laø  dö  vay oáiña  aø    eäm   soá  cho  t   m NHTW   ñònh  quy  cho pheùp caùc TCTD  c  vay a      ñöôï cho  r ñoáivôùineàn  nh eá  ki t tong  oätkhoaûng hôøigi nhaátñònh. r m   t   an     Cô cheá aùc  t ñoäng: ­Khit      hihaønh  CSTT  n  haï cheá   NHTW   aÁn      seõ  ñònh  aûm gi   Haï Möùc  n  ng    Laøm   aûm   n  Tí Duï      gi khaû  naêng  vay cho  cuûa  t Heä hoáng       NH    Laøm   aûm   gi khaû  naêng aï teàn t o i  Laøm   aûm  öôï teàn  gi l ng i cung  öùng    Laï        m phaùt gi   aûm xuoáng.    16 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 17. b/Caùc    coâng   r c i  teáp) cuïtöï teáp:(i b2/Caùc    coâng   r c i khaùc:nhö  ñònh  cuïtöï teáp    aán  l   aõisuaátteàn    cho    ñònh yû  aù…  i göûivaø  vay,aán  t gi b3/Öu  eåm ,haï cheá:   ñi   n   Öu  eåm :hi ñi   eäu öï t ñoäng  l c aùc  nhanh  m aï m eõ. vaø  nh   Haï cheá:Nhaø  n    nöôùc  t eäp r c i vaøo  can hi töï teáp  hoaï  tñoäng  cuûa caùc  TCTD aø  l khoâng  phuø  p hôï tong  eàu  eän  nh eá hò r r ñi ki ki t t töôøng,coù heå    t aûnh  höôûng   ôï      baátl iñoáivôùicaùc  neáu höï hi NH  t c  eän  17 keùo  . daøi C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 18. 2/Coâng    aùn i cuûa    cuïgi teáp  CSTT: a/Khaùini :     eäm   l nhöõng  eän  aø  bi phaùp cuûa NHTW  aùc  t ñoäng vaøo caùc  uï m c  teâu  tñoäng,r   i hoaï   oài t   ôùicaùc  uï teâu  m c i tung  an  r gi nhaèm   t ñaï  ñöôï m uï teâu  c  c i cuoái   cuøng cuûa CSTT. 18 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 19. b/Caùc    coâng    aùn i cuïgi teáp: b1/Tyû eä   r baétbuoäc:   l döïtöõ     Khaùi eäm :l t l gi soá i bò  hi hoaù    ni  aø yû eä  öõa  teàn  voâ  eäu  khoâng  c  duï teân oång  teàn    ñöôï söû  ng r t soá i göûihuy  ñoäng  c  ñöôï cuûa  TCTD r m oätkhoaûng hôøigi tong    t   an  nhaátñònh.   VD:NHTW   ñònh yû eä    aán  t l DTBB aø    vôùiteàn    l 6% ñ/  i göûikhoâng  kyø  haï  i göûicoù  haï ñeán  n,teàn    kyø  n  döôùi12 haùng.   t   ­Neáu    NHTM. huy  X  ñoäng  c  ñöôï 1000 yû  teàn    t ñ i göûikhoâng  haï   kyø  n, 500 yû  teàn    kyø  n  t ñ i göûicoù  haï döôùi12 haùng,200 yû  teàn      t   t ñ i göûi t 12 haùng r l öø  t tôû eân. HoûiNHTM.X      phaûiduy r  teàn    tìsoá i DTBB aø  nhi l bao  eâu? 19 C.8 Chính Sách Tiền Tệ
 20. •   û  döïtöõ    b1/Ty l eä   r baétbuoäc(i  teáp)  Cô  cheá aùc  t ñoäng: ­Khit      hihaønh  CSTT  n  haï cheá,t    hìNHTW   aán seõ  ñònh aêng yû eä  t t l DTBB     oång   r         t döïtöõ    khaû naêng  vay  cho  cuûa  caùc      Heä  NH      soá gi t a aêng i          Laï   teàn    MS      m phaùt ; (Ngoaøir    aêng   a,khit DTBB hìcoøn aøm  aêng  cho  t  l t LS  vay)      hihaønh   ­Khit   CSTT  ôû oäng hìngöôï l i  m r t  c aï. 20 C.8 Chính Sách Tiền Tệ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản