intTypePromotion=1
ADSENSE

GIÁO TRÌNH VI XỬ LÝ 2 - CHƯƠNG 2. VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A ( tiếp theo )

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

306
lượt xem
123
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KHỐI CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SANG SỐ ADC: Khối chuyển đổi ADC 8 kênh và mỗi kênh ADC là 10 bit với chip 40 chân. Khối ADC có các ngõ vào điện áp chuẩn thấp và cao và các chân này có thể bằng phần mềm để tạo tổ hợp VDD, VSS, RA2 hoặc RA3. Bộ chuyển đổi ADC có cấu trúc độc lập để có thể hoạt động trong khi vi điều khiển đang ở chế độ SLEEP, xung cung cấp cho ADC được lấy từ dao động RC bên trong của khối ADC. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH VI XỬ LÝ 2 - CHƯƠNG 2. VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A ( tiếp theo )

 1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù b. N goõ ra cuû a TMR2: Ngoõ ra cuû a TMR2 ñöôï c noái tôù i khoái SSP – khoái naø y coù theå tuøy choïn ñeå taïo ra xung nhòp. Baû n g 2-22. Caùc thanh ghi cuû a Timer2. 8. KHOÁI CHUYEÅ N ÑOÅ I TÖÔNG TÖÏ SANG SOÁ ADC: Khoá i chuyeån ñoå i ADC 8 keânh vaø moã i keânh ADC laø 10 bit vôù i chip 40 chaân . Khoá i ADC coù caùc ngoõ vaøo ñieä n aù p chuaån thaáp vaø cao vaø caùc chaân naøy coù theå baèng phaàn meàm ñeå taïo toå hôïp VDD, VSS, HCM RA2 hoaëc RA3. TP. khi vi ñieàu khieån ñang ôû Boä chuyeå n ñoåi ADC coù caáu truù c ñoä c laäp ñeå coù theå hoaït ñoähuat Ky t ng trong cheá ñoä SLEEP, xung cung caáp cho ADC ñöôï c laáy töø daoham g RC beân trong cuû a khoái ADC. p ñoän H Su ng D Truo Khoá i ADC coù 4 thanh ghi: © yen ADRESH (A/D ResultuHigh Register) an q B ADRESL (A/D Result Low Register) ADCON0 (A/D Control Register 0) ADCON1 (A/D Control Register 1) Thanh ghi ADCON0 coù chöùc naêng ñieàu khieån hoaï t ñoäng cuû a khoá i ADC ñöôïc trình baø y ôû hình 2-22. Thanh ghi ADCON1 thieát laäp chöùc naêng cho caùc chaân cuûa port laø caù c ngoõ vaøo nhaän töông töï hoaëc chaân xuaá t nhaäp IO. 87 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B Hình 2-22. Sô ñoà khoái cuû a Timer2. Thanh ghi ADCON0 ADCS0:ADCS: c aùc bit löï a choïn xung chuyeån ñoåi AD Bit 7 Baû n g 2-23. Caùc bit löïa choïn xung chuyeån ñoåi ADC. Bit 5-3 CHS2:CHS0: caùc bit löï a choïn keânh töông töï 000 = keânh 0 (AN0) 88 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù 001 = keânh 1 (AN1) 010 = keânh 2 (AN2) 011 = keânh 3 (AN3) 100 = keânh 4 (AN4) 101 = keânh 5 (AN5) 110 = keânh 6 (AN6) 111 = keânh 7 (AN7) Bit 2 GO/ DONE : bit baùo traïng thaù i chuyeån ñoå i ADC Khi ADON = 1: 1= chuyeån ñoå i ADC ñang dieãn ra (baèng 1 khi baé t ñaàu quaù trình chuyeån ñoåi vaø seõ bò xoaù veà 0 khi quaù trình chuyeån ñoå i keá t thuù c). 0= chuyeån ñoå i ADC khoâng dieã n ra. Bit 1 Chöa duøng neáu ñoï c laø ‘0’ ADON: bit môû nguoàn cho ADC hoaït ñoäng: Bit 0 HCM TP. 1= khoái chuyeån ñoå i ADC ñöôï c môû nguoàn. t thua 0= khoái chuyeån ñoå i ADC bò taét nguoàn ñeå giaûm Kyng suaát tieâu thuï. pham coâ H Su ng D Thanh ghi ADCON1 Truo © uyen an q B ADFM: bit löïa choï n ñònh daïng keá t quaû ADC: Bit 7 1= canh leà phaû i, 6 bit MSB cuû a ADRESH coù giaù trò laø ‘0’. 0= canh leà traùi, 6 bit LSB cuû a ADRESL coù giaù trò laø ‘0’. ADCS2: bit löï a choïn xung clock cho chuyeån ñoåi ADC: Bit 6 Bit 5-4: chöa duø ng neá u ñoï c seõ coù giaù trò laø ‘0’ Bit 3-0: PCFG3:PCFG0: bit ñieàu khieån ADC 89 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù Baû n g 2-24. Caùc bit ñieà u khieå n ADC. P. HCM at T Caù c thanh ghi ADRESH:ADRESL chöùa keá t quaû 10 bit Ky a hu cuû t chuyeån ñoå i. Khi chuyeån ñoå i ADC am ñöôïc hoaøn thaø nh, keá t quaû ñöôïc naïp vaøo caëp thanh ghi ph t quaû , bit GO/ DONE bò xoù a vaø bit côø baùo H Su keá D ngaét ADC laø ADIF leân 1. Sô ñoà khoái cuû a khoáng Truo i ADC ñöôï c trình baøy trong hình 2-22. en © Sau khi khoái ADC ñaõ ñöôï c uy caáu hình theo yeâu caàu, thì phaûi thöïc hieän choïn keânh tröôù c khi an q ñònh B baé t ñaàu quaù trình chuyeån ñoå i. Caùc keânh ngoõ vaøo töông töï phaûi coù caùc bit TRIS töông öùng ñöôï c choïn nhö nhöõ ng ngoõ vaøo. Böôù c 1: Ñ eå thöï c hieän chuyeån ñoå i ADC thì phaûi thöï c hieän caùc böôù c sau: Böôù c 2: Thieát laä p caáu hình ADC: Ñònh caáu hình cho caùc chaân töông töï/ñieän aùp chuaån vaø xuaá t/nhaäp soá (ADCON1). Choïn löï a keân h ngoõ vaøo ADC (ADCON0). Choïn löï a xung clock cho chuyeån ñoå i ADC (ADCON0). Môû ñieän cho ADC (ADCON0) Böôù c 3: Thieát laä p caáu hình ngaét ADC (neáu ñöôï c yeâ u caàu ): Xoùa bit ASDIF. Set bit ADIF. Set bit PEIE. Set bit GIE Böôù c 3: Chôø heá t thôø i gian theo yeâu caàu: Böôù c 4: B aé t ñaà u chuyeå n ñoå i: set bit GO/ DONE Böôù c 5: Chôø chuyeån ñoå i ADC hoaøn thaønh baèn g caùch: Kieåm tra lieân tuï c bit GO/ DONE veà 0 hay chöa (neáu khoâng duøng ngaét). Chôø ngaé t ADC xaûy ra. Böôù c 6: Ñ oïc caëp thanh ghi keá t quaû (ADRESH:ADRSL), xoù a bit ADIF neáu ñöôï c yeâu caà u 90 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù Böôù c 7: Thöï c hieän chuyeån ñoå i keá tieáp. Thôøi gian chuyeån ñoå i cho 1 bit laø TAD. a. N goõ ra cuû a TMR2: Ngoõ ra cuû a TMR2 ñöôï c noái tôù i khoái SSP – khoái naø y coù theå tuøy choïn ñeå taïo ra xung nhòp. b. Caù c yeâu caàu nhaän döõ lieä u ADC: Ñoái vôùi caùc boä chuyeån ñoå i A/D ñeå ñaûm baû o chuyeån ñoåi chính xaù c theo thoâng soá chæ ñònh thì caùc tuï giöõ ñieän aùp naïp phaû i naïp ñaày ñuù ng baèng möù c ñieä n aùp cuû a keânh ngoõ vaøo. Sô ñoà ngoõ vaøo töông töï ñöôï c trình baøy trong hình 2-23. Trôû khaù ng nguoàn (RS) vaø trôû khaùng cuû a chuyeån maïch laáy maãu beân trong (RSS) aûnh höôû ng tröï c tieáp ñeán thôøi gian naïp cuûa tuï CHOLD. Trôû khaù ng cuû a chuyeån maïch laáy maãu thay ñoå i theo ñieän aùp cuûa vi maïch nhö hình 2-23. Trôû khaùn g toá i ña cho nguoàn tín hieäu töông töï ñöôïc ñeà nghò laø 2,5Ω. Khi trôû khaùng giaûm thì thôøi gian thu nhaä n coù theå giaûm. Sau khi keânh ngoõ vaøo ñöôï c choï n thì thu nhaän döõ lieäu môùi ñöôï c thöï c hieän tröôùc khi thöïc hieän chuyeån ñoå i. Ñeå tính toaù n thôø i gian thu nhaän nhoû nhaá t thì ta coù theå söû duïng phöông trình 2-1. Giaû söû loãi cuû a HCM phöông trình naøy laø ½ LSB vôùi ADC 10 bit coù 1024 böôù c. TP. huat Phöông trình 2-1: thôøi gian nhaän Ky t pham TACQ = Amplifier Settling Timer + Hold CapacitoruCharging Timer + Temperature Coefficient HS ng D Truo = TAMP + TC + TCOFF © uyen an q B TC = CHOLD(RIC + RSS + RS) In(1/2047) = -120pF(1kΩ + 7kΩ + 10kΩ ) In(0,0004885) = 16,47µs TACQ = 2 µs + 16,47µs + [(50oC -25o C)(0,05µs/oC) = 19,72µs Hình 2-23. Sô ñoà maï ch cuûa ngoõ vaø o ADC. c. Löï a choïn xung clock cho ADC: 91 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù Thôø i gian chuyeån ñoåi ADC cho moã i bit ñöôï c xaù c ñònh laø TAD. Chuyeån ñoå i ADC seõ duøn g toá i thieåu löôïng thôø i gian 12 TAD ñeå chuyeån ñoå i cho 10 bit. Nguoàn xung ñoàng hoà cho ADC ñöôï c löï a choïn baèng phaàn meàm. Baûy khaû naêng löï a choïn cho TAD laø : 2 TOSC 4 TOSC 8 TOSC 16 TOSC 32 TOSC 64 TOSC Boä dao ñoän g RC beân trong module ADC. Ñeå chuyeå n ñoå i ADC laø chính xaù c thì xung ñoàng hoà phaûi ñöôï c choïn thôøi gian nhoû nhaá t TAD = 1,6µs. Baûng 2-25 trình baøy thôø i gian TAD ñöôï c tính toaùn töø caù c taàn soá hoaï t ñoäng cuû a vi ñieàu khieån PIC vaø löï a choïn nguoàn xung clock. M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B Baû n g 2-25. Caùc bit löïa choïn xung chuyeån ñoåi ADC. d. Ñònh caáu hình cho caù c ngoõ vaøo töông töï cuû a ADC: Hai thanh ghi ADCON1 vaø TRIS ñieàu khieån hoaï t ñoäng caù c chaân port ADC. Caùc chaân cuû a port duøng laøm caùc ngoõ vaøo töông töï thì caù c bit TRIS töông öùng phaûi ôû möù c 1(ngoõ vaøo). Neáu bit TRIS baèng 0 (ngoõ ra) thì seõ chuyeå n thaønh ngoõ ra soá . Hoaït ñoä ng chuyeån ñoå i ADC ñoäc laäp vôùi traïng thaùi cuû a caù c bit CHS0:CHS2 vaø caùc bit TRIS. e. Chuyeå n ñoåi ADC: Xoùa bit GO/ DONE trong thôøi gian chuyeå n ñoå i seõ huyû boû quaù trình ñang chuyeån ñoå i. Caëp thanh ghi löu keát quaû chuyeån ñoå i ADRESH:ADRESL seõ khoâng ñöôïc caäp nhaäp chuyeå n ñoåi vaø tieáp tuï c chöùa caùc giaù trò ñaõ chuyeå n ñoåi cuû a laàn tröôù c. Sau khi huyû chuyeån ñoå i ADC thì quaù trình chuyeån ñoåi tieáp theo cuû a keânh ñaõ choïn ñöôïc baét ñaà u moät caùch töï ñoä ng. Laøm bit GO/ DONE leân 1 ñeå baé t ñaàu quaù trình chuyeån ñoå i. Trong hình 2-24 trình baøy caù c chu kyø chuyeån ñoå i töø khi bit GO leân 1 cho ñeán luù c baét ñaàu chuyeån ñoåi vaø cho ñeán luù c keá t thuù c. 92 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù Hình 2-24. Chu kyø chuyeån ñoå i ADC. f. Caù c thanh ghi löu keát quaû cuû a ADC: Caëp thanh ghi 16 bit ADRESH:ADRESL duøn g ñeå löu keá t quaû chuyeån ñoåi 10 bit cuû a ADC sau khi chuyeån ñoå i xong. Do keá t quaû chæ coù 10 bit nhöng löu trong caëp thanh ghi 16 bit neâ n coù caùc kieåu ñònh daïn g sau tuyø thuoäc vaøo traïng thaù i bit ADFM (ADC Format). Hình 2-25 trình baøy 2 kieåu ñònh HCM daïng cuû a caëp thanh ghi keát quaû: TP. huat Ky t pham H Su ng D Truo © uyen an q B Hình 2-25. Caë p thanh ghi keát quaû hieä u chænh phaû i vaø traùi . g. Hoaït ñoäng chuyeå n ñoå i ADC trong cheá ñoä Sleep: Khoá i ADC coù theå hoaït ñoä ng trong cheá ñoä Sleep vaø nguoàn xung clock ñöôïc thieát laäp cho RC (ADCS1:ADCS0 = 11). Khi choïn nguoàn xung clock RC thì khoá i ADC chôø theâm moä t chu kyø leänh tröôùc khi quaù trình chuyeån ñoå i baét ñaàu. Vieäc chôø theâm moä t chu kyø leänh cho pheùp thöï c hieä n leänh SLEEP ñeå vi ñieàu khieå n PIC vaøo cheá ñoä nhaèm loaïi tröø taá t caû nhieãu chuyeån maïch soá. Khi chuyeån ñoåi keá t thuùc thì bit GO/ DONE bò xoùa vaø keá t quaû löu vaøo thanh ghi ADRES. Neáu ngaét ADC ñöôï c cho pheù p, vi ñieàu khieå n PIC seõ thoaùt khoûi cheá ñoä SLEEP vaø hoaï t ñoän g bình thöôøng trôû laïi. Neáu ngaét ADC khoâng ñöôïc cho pheù p, khoái ADC seõ taét sau ñoù, maëc duø bit ADON vaãn duy trì ôû möùc 1. h. AÛnh höôûn g cuû a reset: 93 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù Reset PIC seõ buoäc caùc thanh ghi ôû traïng thaùi reset. Khi reset seõ laøm khoá i ADC taé t vaø huyû boû luoân quaù trình ADC ñang chuyeå n ñoå i. Taát caû caùc chaân ngoõ vaøo ADC ñöôïc ñònh caáu hình nhö nhöõng ngoõ vaøo töông töï. Giaù trò trong hai thanh ghi ADRESH:ADRESL laø khoâ ng ñöôïc hieäu chænh khi reset luùc caáp ñieän . Hai thanh ghi ADRESH:ADRESL chöù a döõ lieäu khoân g xaùc ñònh sau khi reset luùc caáp ñieän . Caù c thanh ghi söû duïn g cho khoái ADC: M P. HC uat T y th am K h Su p Baû ng 2-26. Caùc thanhnghi H n g cho chuyeå n ñoå i ADC. D duø g ruo n©T quye 9. KHOÁI SO SAÙ NH: Ban Khoá i so saùn h chöù a hai boä so saùnh töông töï. Ngoõ vaøo boä so saùn h ña hôï p vôù i caùc chaân I/O töø RA0 ñeá n RA3 vaø caùc ngoõ ra ña hôïp vôù i caù c chaân töø chaân RA4 vaø RA5. Ñieä n aùp chuaån treân IC cuõng coù theå laø moä t ngoõ vaøo cuû a boä so saù nh. Thanh ghi CMCON ñieàu khieån boä ña hôï p ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa boä so saùnh. Sô ñoà khoá i caù c moâ hình khaùc nhau cuû a boä so saùnh ñöôï c trình baøy trong hình 2-26. Thanh ghi CMCON COUT: bit ngoõ ra boä so saùnh 2 Bit 7 Khi C2INV= 0: 1= C2 VIN+ > C2 VIN- 0= C2 VIN+ < C2 VIN- Khi CINV= 1: 1= C2 VIN+< C2 VIN- 0= C2 VIN+ > C2 VIN- C 1OUT : ngoõ ra boä so saùn h 1 Bit 6 Khi C1INV= 0: 94 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù 1= C VIN+ > C1 VIN- 0= C1 VIN+ < C1 VIN- Khi CINV= 1: 1= C1 VIN+< C1 VIN- 0= C1 VIN+ > C1 VIN- C 2INV: bit ñaûo ngoõ ra boä so saù nh 2 Bit 5 1= ngoõ ra C2 ñöôï c ñaûo 0= ngoõ ra C2 khoâng ñöôï c ñaûo C 1INV: bit ñaûo ngoõ ra boä so saù nh 1 Bit 4 1= ngoõ ra C1 ñöôï c ñaûo 0= ngoõ ra C1 khoâng ñöôï c ñaûo CIS : bit chuyeån ñoå i ngoõ vaøo boä so saùnh Bit 3 Khi CM2:CM0 = 110: 1= C1 VIN- keát noá i vôù i RA3/AN3 M P. HC uat T C2 VIN- keát noá i vôù i RA2/AN2 y th K pham 0= C1 VIN- keát noá i vôù i RA0/AN0 Su C2 VIN- keát noá i vôù i RA1/AN1 DH ng uo © Tr CM2:CM0: caùc bituyenn kieåu so saùn h Bit 2-0 choï q Ban 95 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 10. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye Bn Hình a2-26. Caùc kieå u hoaït ñoä ng cuû a boä so saùn h. Coù 8 kieåu hoaï t ñoä ng cuûa boä so saùnh. Thanh ghi CMCON ñöôï c söû duïng ñeå löï a choï n caù c kieåu naøy. Thanh ghi TRISA ñieàu khieån döõ lieäu tröï c tieáp caù c chaân cuû a boä so saùnh ôû moãi kieåu. a. Hoaït ñoäng so saù n h: Boä so saùnh ñôn trình baøy trong hình 2-27 cuøng vôùi moái quan heä giöõa caùc möùc ngoõ vaøo töông töï vaø ngoõ ra soá. Khi ngoõ vaøo VIN+ nhoû hôn ngoõ vaøo VIN- thì ngoõ ra soá cuûa boä so saùnh ôû möù c thaáp (0).  Khi ngoõ vaøo VIN+ lôùn hôn ngoõ vaøo VIN- thì ngoõ ra soá cuû a boä so saùnh ôû möù c cao (1).  Hình 2-27 trình baøy maïch so saù nh, daïng soùn g cuû a caùc tín hieäu vaøo so saùnh vaø tín hieäu ra: ngoõ ra soá coù theå bò leä ch nhanh hay chaäm laø do ñieän aù p offset vaø thôø i gian ñaùp öùng. 96 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 11. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù Hình 2-27. Caù c kieåu hoaï t ñoä ng cuû a boä so saùn h. b. Ñieä n aù p so saùnh: Tín hieä u chuaån beân ngoaø i hoaë c beân trong coù theå ñöôï c söû duï ng tuyø thuoäc vaø o kieåu hoaï t ñoäng cuû a boä so saùnh. Tín hieä u töông töï VIN- ñöôïc so saùn h vôùi tín hieäu VIN+ vaø ngoõ ra soá ñöôï c ñieàu chænh sao cho phuø hôïp. Tín hieäu chuaån beân ngoaøi: Khi söû duïng ñieän aùp chuaån beân ngoaøi thì boä so saùnh coù theå ñöôï c ñònh hình ñeå coù caù c hoaï t ñoäng so saùn h vôùi nguoàn ñieän aùp chuaån gioáng nhau hoaë c khaùc nhau. Tuy nhieân nhöõn g öùng duïn g taù ch soùng theo ngöôõng thì caàn ñieän aùp chuaå n gioá ng nhau. Tín hieäu chuaån naèm trong giôùi haïn töø VSS ñeán VDD vaø coù theå caá p ñeán caùc chaân ngoõ vaøo cuû a boä so saùn h. Tín hieäu chuaån beân trong: Boä so saùn h cuõng cho pheùp löïa choï n nguoàn ñieän aùp chuaån beân trong cho boä so saùnh. Tín hieäu chuaån beân trong ñöôï c söû duïn g khi caùc boä so saù nh hoaï t ñoäng ôû kieåu CM = 110 nhö hình 2-24 ôû treân . ÔÛ kieå u naøy thì ñieän aùp chuaån beâ n trong ñöôï c ñöa ñeán chaân VIN+ cuû a caùc boä so saùnh. HCM TP. huat c. Thôøi gian ñaù p öùn g: Ky t Thôø i gian ñaùp öùng laø thôøi gian nhoû nhaát sau khi löï a m n moä t ñieä n aùp chuaån môù i hoaëc nguoàn pha choï H Su u ñieän aùp chuaån beân trong bò thay ñoå i, thôø i hôï D ngoõ vaøo, tröôù c khi ngoõ ra boä so saùn h ôû möùc ng p leä. Neá Truo trong phaûi ñöôï c xem xeù t khi söû duïng caùc ngoõ ra cuûa p en © gian trì hoaõn lôùn nhaát cuûa ñieän aùuychuaån beân an qc tính ñeå bieá t thôø i gian ñaùp öùn g. boä so saùnh. Tra baûng thoâng B ñaësoá d. N goõ ra boä so saùn h: Ngoõ ra boä so saùnh ñöôïc ñoï c thoâng qua thanh ghi chæ ñoï c CMCON. Caùc ngoõ ra cuû a boä so saùnh cuõng coù theå laø caù c ngoõ ra tröï c tieá p ôû caù c chaâ n xuaá t/nhaäp RA4 vaø RA5. Khi ñöôïc cho pheùp, boä ña hôïp caùc chaâ n RA4 vaø RA5 seõ chuyeå n maïch vaø ngoõ ra cuû a moãi chaân seõ khoâ ng ñoàng boä vôù i ngoõ ra cuû a boä so saùnh. Hình 2-28 trình baøy sô ñoà maïch cuûa boä so saùnh. Caù c bit TRISA vaãn coøn chöù c naêng cho pheùp/caám ñoá i vôù i caùc chaân RA4 vaø RA5. Cöïc tính ngoõ ra cuû a boä so saù nh coù theå ñöôïc chuyeån ñoå i söû duïng 2bit C2IHV vaø C1INV (CMCON) Chuù yù: khi ñoïc thanh ghi port, taá t caû caù c chaân ñöôïc duøng laø ngoõ vaø o töông töï seõ ñoï c laø ‘0’. Caù c ngoõ vaøo ñöôïc ñònh caáu hình nhö ngoõ vaøo soá seõ chuyeån ñoå i thaønh ngoõ vaøo töông töï tuøy vaøo yeâu caàu kó thuaät ngoõ vaøo Schmitt Trigger. Caù c möù c ñieän aùp töông töï treân baá t kyø chaâ n naøo ñöôïc ñònh nghóa nhö ngoõ vaøo soá coù theå trôû thaønh boä ñeäm ñeå taêng theâm doøng. RA4 laø chaân IO daïng cöï c thu ñeå hôû. Khi ñöôï c duøng laøm ngoõ ra thì phaû i coù ñieän trôû keùo leân. 97 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 12. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù M P. HC uat T y th K pham H Su ng D uo © Tr Hình uyen Sô ñoà maï ch cuû a boä so saù nh. q 2-28. Ban e. N gaét cuû a boä so saùn h: Côø ngaé t boä so saùnh leân möù c 1 baát kyø luù c naøo coù söï thay ñoå i giaù trò ngoõ ra boä so saùn h. Phaàn meàm duy trì kieåm tra traïng thaù i caù c bit ngoõ ra baèng caù ch ñoï c caù c bit CMCON, ñeå xaù c ñònh chuyeån ñoåi thöï c ñaõ xaûy ra hay chöa. Bit CMIF (thanh ghi PIR) laø côø baù o ngaét boä so saùnh. Bit CMIF phaûi ñöôïc reset baèng caùch xoù a noù. Do cuõng coù theå ghi möù c 1 vaø o thanh ghi naøy, khi ñoù ngaét moâ phoûng ñöôï c baét ñaàu . Bit CMIE (thanh ghi PIE) vaø PEIE ( thanh ghi INTCON) phaû i ñöôï c set ôû möù c 1 ñeå cho pheùp ngaét. Theâm vaøo ñoù, bit GIE cuõng phaûi ñöôï c set ôû möù c 1. Neáu baát kì moä t trong nhöõng bit naøy bò xoù a thì ngaé t seõ khoân g ñöôï c cho pheùp, maëc duø bit CMIF vaãn coøn ôû möù c 1 neáu ñieàu kieän ngaé t xaûy ra. Trong chöông trình phuï c vuï ngaé t, ngöôø i söû duïng coù theå xoù a söï ngaét theo nhöõng caùch sau: Thöï c hieä n baát kyø leänh ñoïc/ghi CMCON seõ keát thuùc ñieàu kieän khoâng thích öù ng. Xoùa bit côø CMIF. f. Hoaït ñoäng cuû a boä so saù nh ôû cheá ñoä Sleep: Khi boä so saùnh hoaï t ñoän g vaø vi ñieà u khieån ôû trong cheá ñoä Sleep, boä so saùnh vaãn duy trì hoaï t ñoäng vaø seõ baù o ngaé t neáu ñöôïc cho pheùp. Ngaé t do boä so saùn h taïo ra seõ laøm vi ñieàu khieån thoaùt khoû i cheá ñoä Sleep. Ñeå giaûm tieâu toán naêng löôï ng trong cheá ñoä Sleep thì neân taé t boä so saùnh (CM=111) tröôù c khi thöï c hieän Sleep. Neáu vi ñieàu khieå n thoaù t khoûi cheá ñoä Sleep thì noäi dung cuû a thanh ghi CMCON khoâng bò aûnh höôûng. g. AÛnh höôûn g cuû a reset: 98 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 13. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù Khi Reset PIC seõ aûnh höôûn g ñeán traïn g thaù i reset cuû a thanh ghi CMCON laøm cho khoá i so saùnh ôû trong cheá ñoä taé t, CM = 111. h. Keá t noái caùc ngoõ vaø o töông töï: M aïch ñieän ñôn giaûn cho ngoõ vaø o töông töï ñöôïc trình baøy trong hình 2-29. Do caù c chaân töông töï keá t noá i ñeán caù c ngoõ ra soá neân chuùng coù 2 diode phaâ n cöï c ngöôïc ñoái vôùi VDD vaø VSS. Do ñoù , ngoõ vaøo töông töï phaû i naèm trong giôùi haïn ñieän aùp töø VDD ñeán VSS. Neáu ñieän aùp ngoõ vaøo leä ch khoû i giôùi haïn treân khoaûn g 0,6V theo chieàu taên g hoaë c giaûm thì moät trong caùc diode seõ phaân cöï c thuaän vaø xaûy ra hieä n töôïng ghi aùp. Trôû khaùng nguoàn lôùn nhaá t neân duøng laø 10kΩ cho nguoàn töông töï. Baát kì thaønh phaàn naøo beân ngoaø i keát noá i ñeán chaân ngoõ vaøo töông töï nhö laø tuï hoaë c diode Zener seõ coù moät doøng roø coù giaù trò nhoû. M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B Hình 2-29. Sô ñoà maï ch ngoõ vaø o töông töï. Caù c thanh ghi keát hôïp cuû a khoá i so saùnh nhö baûn g sau: Baû ng 2-27. Caùc thanh ghi duø ng cho boä so saù nh. Boä taïo ñieän aùp chuaån cuûa maïch so saùnh laø moä t maï ng ñieän trôû baäc thang 16 caáp nhaèm taïo ra ñieän aùp chuaån coá ñònh khi boä so saùnh laøm vieäc ôû kieå u ‘110’. Thanh ghi laäp trình ñieàu khieån chöù c naêng cuû a boä taïo ñieä n aù p chuaån laø CVRCON. 99 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 14. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù Hình 2-30 laø sô ñoà baä c thang ñieän trôû ñöôï c phaân ñoaïn ñeå taïo ra hai daõy giaù trò cuû a CVREF vaø chöù c naêng giaûm coâng suaá t ñeå giaûm coâng suaát tieâu taùn khi nguoàn ñieä n aùp chuaån khoâng söû duï ng. Ñieä n aù p cung caáp cho maïch taïo ñieän aù p chuaån laáy töø nguoà n VDD. Ngoõ ra cuû a boä taïo ñieän aùp chuaån coù theå noá i vôùi chaân RA2/AN2/Vref-/CVREF. Chaân naøy coù theå duø ng nhö chaân ngoõ ra cuû a boä chuyeån ñoåi DAC ñôn giaûn nhöng chöù c naê ng chính cuûa vieäc ñöa ñieän aùp chuaå n ra chaân ñoù laø nhaèm kieåm tra xem nguoàn ñieän aùp chuaån coù chính xaùc hay khoâng. CVREN : bit cho pheù p maï ch taïo ñieän aùp chuaån cho boä so saùnh Bit 7 1= cho pheùp maïch hoaï t ñoäng. 0= khoâng cho pheùp maïch hoaï t ñoäng. CVROE: bit cho pheù p ngoõ ra boä so saùnh VREF Bit 6 HCM TP. 1= möù c ñieän aùp VCREF ñöôï c ñöa ñeán chaân RA2/AN2/Vref-/CVREF. huat Ky t pham 0= möù c ñieän aùp VCREF khoâ ng ñöôï c ñöa ñeán chaân RA2/AN2/Vref-/CVREF. H Suuû a boä so saùnh 2 D ong CVRR: bit löï a choïn daõy ñieän aùp VREF c Bit 5 Truñoä phaân giaûi cuû a böôù c laø CV 1= töø 0 ñeán 0.75 CVRSRC© vôùi yen RSRC /24. n qu a0.75 CV 0= töø 0.25 ñeáB n RSRC vôùi ñoä phaân giaû i cuû a böôùc laø CVRSRC /32. Chöa duøng neá u ñoïc seõ coù giaù trò ‘0’ Bit 4 1= ngoõ ra C1 ñöôï c ñaûo 0= ngoõ ra C1 khoâng ñöôï c ñaûo CVR3:CVR0: caùc bit löï a choïn giaù trò VREF cuûa boä so saùnh töø 0 ñeán 15 Bit 3-0 Khi CVRR=1: CVREF =(VR/24)*CVRSRC. Khi CVRR=0: CVREF =1/4 * CVRSRC +(VR/32)*CVRSRC. 100 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 15. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù Hình 2-30. Sô ñoà khoái maïc h taïo ñieän aù p chuaå n cho boä CMsaù nh. so H TP. huat Caù c thanh ghi keát hôïp cuû a khoá i so saùnh nhö baûn g sau: Ky t pham H Su ng D Truo © uyen an q B Baûng 2-28. Caùc thanh ghi duø n g cho boä taïo ñieä n aù p chuaå n. 10. CAÙC CAÁ U TRUÙC ÑAË C BIEÄT CUÛA CPU: PIC16F87XA coù moä t soá ñaëc ñieåm laøm taên g ñoä tin caäy, giaûm giaù thaønh ñeá n möù c toá i thieåu thoân g qua vieäc loaïi boû caùc boä phaän beân ngoaøi, cung caáp caù c cheá ñoä hoaït ñoäng tieát kieäm naêng löôïng vaø cung caáp maõ baûo veä . Ñoù laø: Söï löïa choïn boä dao ñoäng (OSC). Reset: Power-on Reset (POR).  Power-up Timer (PWRT).  Boä dao ñoän g Start-up Timer (OSC).  Brown-out Reset (BOR).  Caù c ngaét. Watchdog Timer (WDT). Sleep. Maõ baû o veä. Nhaän daïng ID. Laäp trình tuaàn töï trong maï ch. 101 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 16. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù Laäp trình tuaàn töï trong maï ch ñieän aùp thaáp. Boä gôõ roá i. PIC16F87XA coù WDT coù theå döøn g thoâng qua caù c bit ñònh caá u hình. WDT coù boä dao ñoäng RC hoaït ñoäng rieâng ñeå taêng ñoä tin caäy. Coù hai boä ñònh thôø i cung caá p thôø i gian trì hoaõn caàn thieát khi caáp ñieän. Moät laø OST (Oscillator Start-up Timer) coù chöùc naêng giöõ IC ôû traïng thaù i Reset cho ñeán khi boä dao ñoäng thaï ch anh hoaï t ñoäng oån ñònh. Hai laø PWRT (Power-up timer) cung caáp thôøi gian trì hoaõn coá ñònh khoaû ng 72ms chæ khi môùi caáp ñieän. Noù ñöôïc thieát keá ñeå giöõ thieát bò ôû traïn g thaùi Reset chôø nguoàn cung caá p oån ñònh. Vôùi hai boä ñònh thôø i, haàu heá t caù c öùn g duïng khoân g caàn maïch Reset ngoaø i. Cheá ñoä Sleep ñöôïc thieát keá ñeå tieâu thuï doøng thaáp khi ôû cheá ñoä power-down. Ngöôø i söû duïng coù theå khôû i ñoäng vi ñieàu khieån khoûi cheá ñoä Sleep thoâng qua Reset ngoaøi, WDT hoaë c thoâng qua ngaét. Moät vaø i boä dao ñoä ng tuøy choïn cuõn g ñöôïc thieát keá ñeå cho pheùp moä t soá boä phaän hoaï t ñoäng phuø hôïp vôù i öùng duïng. Boä dao ñoä ng tuøy choïn RC tieá t kieäm chi phí trong khi boä dao ñoäng thaïch anh LP tieá t kieäm naêng löôï ng. Moä t taäp hôïp caùc bit ñònh caáu hình ñöôï c söû duïn g cho nhöõng choïn löï a khaùc. HCM TP. huat Caù c bit ñònh caáu hình: Ky t ph cm Caù c bit ñònh caá u hình coù theå laäp trình ñöôï c (khi ñoïa coù giaù trò ‘0’) hoaëc khoân g laäp trình ñöôï c H Su (khi ñoï c coù giaù trò ‘1’) ñeå löïa choï n caù c ruou g D khaùc nhau cho vi ñieàu khieå n. Giaù trò xoùa hoaë c caá n hình n © T caáu hình (Configuration Word register) laø 3FFFh. Nhöõng khoâng laäp trình ñöôïc cuû a thanhqghieñònh uy Ban trình taïi ñòa chæ 2007h. Ñaëc bieät chuù yù laø ñòa chæ naøy naèm ngoaø i bit naøy naèm trong boä nhôù chöông giôù i haïn cuû a boä nhôù chöông trình. Thanh ghi Configuration Word C P: bit maõ baûo veä boä nhôù chöông trình Flash Bit 13 1= maõ baûo veä taét. 0= taát caû boä nhôù chöông trình coù maõ baû o veä. Bit 12 chöa söû duïn g: ñoï c laø ‘1’ D EBUG : bit thieát laäp cheá ñoä gôõ roái Bit 11 1= maïch gôõ roái khoâng ñöôï c cho pheùp, RB6 vaø RB7 laø caù c chaân IO. 0= maïch gôõ roái ñöôïc pheù p, chaân RB6 vaø RB7 daønh cho vieä c gôõ roái. WRT1-WRT0: caùc bit cho pheùp ghi boä nhôù chöông trình Flash Bit 10-9 11= taét baûo veä ghi; coù theå ghi döõ lieäu vaøo boä nhôù chöông trình baèng caù ch ñieàu khieån thanh ghi EECON. 10= caùc oâ nhôù coù ñòa chæ töø 0000h ñeán 00FFh baûo veä choáng ghi, töø 0100h ñeán 1FFFh cho pheùp ghi baè ng caù ch ñieàu khieån thanh ghi EECON. 01= caùc oâ nhôù coù ñòa chæ töø 0000h ñeán 07FFh baûo veä choáng ghi, töø 0800h ñeán 1FFFh cho pheùp baèng caù ch ñieàu khieån thanh ghi EECON. 102 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 17. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù 00= caùc oâ nhôù coù ñòa chæ töø 0000h ñeán 0FFFh baûo veä choán g ghi, töø 1000h ñeán 1FFFh cho pheùp ghi baè ng caù ch ñieàu khieån thanh ghi EECON. C PD : bit maõ baûo veä boä nhôù döõ lieäu EEPROM Bit 8 1= taét maõ baûo veä boä nhôù döõ lieäu EEPROM. 0= boä nhôù döõ lieä u EEPROM coù maõ baûo veä choáng ghi. LVP: bit cho pheùp maïch laäp trình tuaàn töï ñieän aùp thaá p. Bit 7 1= chaân RB3/PGM coù chöù c naêng PGM – cho pheùp laäp trình ñieän aùp thaáp . 0= chaân RB3 laø IO soá , chaâ n HV ôû MCLR duøng ñeå laäp trình. BOREN : bit cho pheù p Reset Brown-out Bit 6 1= cho pheùp BOR 0= khoâng cho pheùp BOR Bit 5-4 Khoâng ñöôï c hoã trôï: ñoïc laø ‘1’ Bit 3 PWRTEN : bit cho pheù p Timer hoaï t ñoän g khi reset luù c môû ñieän : HCM TP. huat 1= khoâng cho pheùp PWRT. Ky t pham 0= cho pheùp PWRT. H Su WDTEN : bit cho pheùp ng D Bit 2 WDT Truo 1= cho pheùp yen © qu WDT Ban 0= khoâng cho pheùp WDT Bit 1-0 FOSC 1:FOSC0: caù c bit löïa choïn boä dao ñoäng 11= boä dao ñoä ng RC 10= boä dao ñoä ng HS 01= boä dao ñoä ng XT 00= boä dao ñoä ng LP 11. CAÁU HÌNH BOÄ DAO ÑOÄ NG: a. Caù c loaïi maïc h dao ñoän g: PIC16F877A coù theå hoaït ñoäng ôû 4 kieåu dao ñoän g khaù c nhau. Ngöôø i duø ng coù theå laäp trình cho hai bit ñònh caá u hình ñeå choïn 1 trong 4 cheá ñoä : LP: Low-power Crystal (thaï ch anh naêng löôïng thaáp) XT: Crystal/Resonator (thaïch anh/coäng höôûng) HS: High-speed Crystal/Resonator (thaï ch anh/ coäng höôûng toá c ñoä cao) RC: Resistor/Capacitor (ñieän trôû /tuï) b. D ao ñoäng thaï ch anh/tuï Ceramic: Trong caù c kieåu dao ñoäng XT, LP hoaë c HS, thaïch anh hoaë c tuï Ceramic ñöôïc noái ñeán caù c chaân OSC1/CLKI vaø OSC2/CLKO ñeå taïo dao ñoäng nhö hình 2-31. Thieá t keá boä dao ñoäng PIC16F877A yeâu caàu söû duïn g kieå u caét thaïch anh song song. Söû duïn g thaïch anh kieå u caét noá i tieá p coù theå khaùc vôùi 103 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 18. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù taàn soá yeâu caàu cuû a nhaø saûn xuaá t. Khi hoaït ñoä ng ôû kieåu XT, LP hoaëc HS thì PIC coù theå söû duïng nguoàn xung clock töø beâ n ngoaøi ñöa ñeán chaân OSC1/CLKI nhö hình 2-32. Hình 2-31. Dao ñoäng duø n g thaïc h anh/tuï coäng höôû ng caá u hình XT, LP hoaë c HS. Chuù yù: ( 1) Xem baûng 2-22 ñeå coù caùc giaù trò cuû a tuï C1 vaø C2. Chuù yù: ( 2) Ñieä n trôû noái tieáp RS coù theå ñöôï c yeâu caàu ñoái vôù i thaïch anh. M P. HC uat T y th K pham H Su ng Dbeân ngoaøi caáu hình XT, LP hoaëc HS. Hình 2-32. Ngoõ vaøo nhaä n Truo töø © xung yen Baûng 2-29 lieä t keâ tuï C1 n qu Ba vaø C2: Baû n g 2-29. Choïn caùc thaï ch anh vaø tuï . 104 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 19. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù c. Boä dao ñoä n g RC: Trong nhöõng öùng duïng ñoøi hoû i veà toác ñoä, choï n boä dao ñoän g RC ñeå tieát kieäm chi phí. Taàn soá cuû a boä dao ñoä ng RC laø haøm cuûa ñieän aùp nguoà n cung caáp, giaù trò cuûa ñieän trôû (REXT) vaø tuï (CEXT) vaø nhieä t ñoä hoaït ñoäng. Beân caïnh ñoù, taàn soá cuû a boä dao ñoä ng seõ thay ñoåi töø giaù trò naøy ñeán giaù trò khaù c lieân quan ñeán caù c bieán tham soá cuû a tieán trình. Hôn nöõa, söï khaùc nhau veà giaù trò ñieän dung giöõa caù c kieåu ñoùng goùi seõ aûnh höôûng ñeán taà n soá dao ñoäng, ñaë c bieät vôù i giaù trò tuï CEXT thaáp. Hình 2-33 trình baøy toå hôïp RC noái vôù i PIC 16F87XA M P. HC uat T y th Hình 2-33. Boä dao pñoäm K an g RC. uh DH S g ruon 12. MAÏCH RESET CPU: n©T quye Bn PIC16F877A coù 6 loaï iaReset khaùc nhau: Power-on Reset (POR). Reset MCLR trong luùc hoaït ñoäng bình thöôøng. Reset MCLR trong cheá ñoä Sleep. Reset WDT trong cheá ñoä Sleep. Khôû i ñoän g WDT (trong cheá ñoä hoaï t ñoäng bình thöôø ng). Brown-out Reset (BOR). Coù moät vaø i thanh ghi khoâ ng bò aûn h höôû ng vôùi baát kì hoaï t ñoä ng reset naø o. Traïng thaù i cuû a chuùn g laø khoân g xaùc ñònh khi POR vaø khoâng thay ñoå i caù c kieåu reset coøn laï i. Haàu heá t caùc thanh ghi khaùc coøn laïi ñeàu ôû Reset ñoá i vôù i reset POR, reset MCLR vaø reset WDT, reset MCLR trong cheá ñoä Sleep vaø reset BOR. Caùc thanh ghi khoâng aûnh höôûng WDT ñeå ñaùnh thöù c CPU khoû i cheá ñoä nguû vaøo traïng thaù i hoaï t ñoäng bình thöôøng trôû laïi. Caù c bit TO v aø PD ñöôï c set hoaë c xoùa tuøy thuoäc vaøo tình huoáng Reset khaù c nhau. Baûng 2-22 dieã n taû caù c traïng thaùi reset cuûa taá t caû caùc thanh ghi. Sô ñoà khoá i ñôn giaûn cuû a maïch reset treân chip nhö hình 2-34. 105 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 20. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn C höông 2. Vi ñieàu khieå n PIC. SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù M P. HC uat T y th K pham H Su ng D uo © Tr Hình uyen Sô ñoà maï ch reset trong chip. q 2-34. Ban Baû n g 2-30. Choïn caùc thaï ch anh vaø tuï . Baû n g 2-31. Choï n caùc thaïch anh vaø tuï . Chuù yù : (1) khi thoaùt khoû i cheá ñoä nguû tuyø thuoä c vaøo ngaét xaûy ra vaø bit GIE bò set leân 1, noä i dung thanh ghi PC ñöôï c naï p vector ñòa chæ ngaé t laø 0004h. 106 V i xöû lyù Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2