intTypePromotion=1

Giáo trình Xây dựng chương trình huấn luyện - MĐ07: Quản lý dịch hại tổng hợp

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
124
lượt xem
54
download

Giáo trình Xây dựng chương trình huấn luyện - MĐ07: Quản lý dịch hại tổng hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình mô đun “Xây dựng chương trình huấn luyện” là một mô đun nằm trong giáo trình sơ cấp nghề “Quản lý dịch hại tổng hợp”. Mô đun xây dựng chương trình huấn luyện gồm 3 bài: lập kế hoạch huấn luyện, triển khai chương trình huấn luyện và đánh giá kết quả huấn luyện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Xây dựng chương trình huấn luyện - MĐ07: Quản lý dịch hại tổng hợp

 1. ̉ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁ T TRIÊN NÔNG THÔN Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp & PTNT Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp & PTNT GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH Xây dựng chƣơng trình huấn luyện Mô đun: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN Mã số: MĐ 07 Mã số: MĐ 07 NGHỀ: QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP NGHỀ QUẢN LÝĐỘ: SƠ CẤPHẠI TỔNG HỢP TRÌNH DỊCH NGHỀ Trình độ: Sơ cấ p nghề MÔ ĐUN XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN Mã mô đun: MĐ 07 I. Vị trí, ý nghĩa, vai trò của mô đun + Vị trí: 1
 2. TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Mã tài liệu: MĐ 07 2
 3. LỜI GIỚI THIỆU Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, ngƣời nông dân thƣờng gặp rất nhiều trở ngại, một trong số đó là sự phá hại mùa màng của các loại dịch hại nhƣ côn trùng, bệnh hại, cỏ dại, ốc bƣơu vàng…. Do vậy để bảo vệ mùa màng đảm bảo năng suất chất lƣợng, ổn định sản xuất thì biện pháp phòng trừ các loại dịch hại là việc làm hết sức thiết yếu đối với ngƣời nông dân. Hiện nay có rất nhiều biện pháp phòng trừ dịch hại đã đƣợc áp dụng để bảo vệ cây trồng trƣớc sự tấn công của các loài dịch hại và biện pháp sử dụng thuốc hóa học là thông thƣờng hơn cả. Mặc dù biện pháp hóa học hiệu quả cao trong phòng trừ nhiều loài dịch hại nhƣng nó cũng có những mặt tiêu cực, đó là gây ô nhiễm môi trƣờng, dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản, tiêu diệt thiên địch, gây mất cân bằng sinh thái, hiện tƣợng kháng thuốc và tái bùng phát mạnh hơn của các loài dịch hại,…. Trƣớc hiện trạng đó các nhà bảo vệ thực vật phải nghiên cứu tìm ra đƣợc những biện pháp phòng trừ dịch hại vừa hiệu quả quản lý dịch hại nhƣng đồng thời khắc phục đƣợc những nhƣợc điểm của biện pháp hóa học, do đó biện pháp “quản lý dịch hại tổng hợp” đã ra đời để đáp ứng những yêu cầu đó. Tất cả hƣớng đến một nền sản xuất hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trƣờng. Giáo trình mô đun “Xây dựng chương trình huấn luyện” là một mô đun nằm trong giáo trình sơ cấp nghề “QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP”. Mô đun xây dựng chƣơng trình huấn luyện gồm 3 bài: Bài 1. Lập kế hoạch huấn luyện Bài 2. Triển khai chƣơng trình huấn luyện Bài 3. Đánh giá kết quả huấn luyện Giáo trình này là cơ sở cho các giáo viên soạn bài giảng để giảng dạy, là tài liệu nghiên cứu và học tập của học viên học nghề “QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP”. Các thông tin trong giáo trình có giá trị hƣớng dẫn giáo viên thiết kế và tổ chức giảng dạy các mô đun một cách hợp lý. Giáo viên có thể vận dụng cho phù hợp với điều kiện và bối cảnh thực tế trong quá trình dạy học. Để hoàn thiện bộ giáo trình này chúng tôi đã nhận đƣợc sự chỉ đạo, hƣớng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. Đồng thời chúng tôi cũng nhận đƣợc các ý kiến đóng góp Ban Giám Hiệu và các thầy cô giáo Trƣờng Cao Đẳng Nông 3
 4. Nghiệp Nam Bộ. Chúng tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến các cá nhân và tập thể nói trên đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành bộ giáo trình này. Bộ giáo trình chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, Ban chủ nhiệm và các tác giả mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các đồng nghiệp để giáo trình hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Tham gia biên soạn 1. Nguyễn Văn Dũng chủ biên 2. Ngô Hoàng Duyệt hiệu chỉnh 4
 5. MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG Lời giới thiệu 3 Mục lục 5 Mô đun xây dựng chƣơng trình huấn luyện 7 BÀI 1: LẬP KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN ........................................................... 6 1. Xác định nhu cầu và mục tiêu huấn luyện ...................................................... 7 2. Một số vấn đề cơ bản về tập huấn IPM cho nông dân tại hiện trƣờng ........... 8 BÀI 2: TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN ................................ 14 1. Các bƣớc cơ bản triển khai chƣơng trình huấn luyện................................... 14 2. Một số mẫu xây dựng và triển khai chƣơng trình huấn luyện...................... 15 BÀI 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN ................................................ 58 1. Mục tiêu và cách tiến hành đánh giá kết quả huấn luyện ......................... 58 2. Một số mẫu đánh giá kết quả huấn luyện ..................................................... 59 HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN ............................................................. 64 1- Vị trí, ý nghĩa, vai trò của mô đun ............................................................... 64 2- Mục tiêu của mô đun .................................................................................... 64 3- Nội dung chính ............................................................................................. 65 4. Yêu cầu về đánh giá hoàn thành mô đun ...................................................... 65 5- Tài liệu tham khảo ........................................................................................ 66 5
 6. MÔ ĐUN XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN Mã mô đun:MĐ 07 Giới thiệu: Trong bất kỳ chƣơng trình tập huấn nào thì việc lập kế hoạch là công việc cấp thiết đầu tiên. Trong đó việc xác định mục tiêu, nhu cầu ngƣời học và các điều kiện cần thiết cho một lớp học đƣợc tiến hành thuận lợi là những nội dung chính của việc lập kế hoạch. Sau khi đã lập kế hoạch huấn luyện thì bƣớc kế tiếp là triển khai chƣơng trình huấn luyện. Trong bƣớc này chúng ta phải thực hiện đầy đủ các nội dung công việc và triển khai đƣợc các chƣơng trình đã xây dựng trên từng đối tƣợng cây trồng cụ thể. Phải xác định đƣợc thời gian, địa điểm, nội dung, cách thức tiến hành từng công việc cụ thể theo kế hoạch. Đánh giá là khâu cuối cùng của chƣơng trình huấn luyện để biết đƣợc kết quả của cả một chƣơng trình. Từ kết quả đánh giá chúng ta biết đƣợc mức độ thành công của chƣơng trình huấn luyện, những thành công và những hạn chế cấn khắc phục để chƣơng trình huấn luyện đạt kết quả tốt hơn. BÀI 1: LẬP KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN Mã bài: MĐ07-1 Mục tiêu: Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng: - Xác định đƣợc nhu cầu thực sự cần huấn luyện của đối tƣợng học viên tại địa phƣơng. - Lên kế hoạch chi tiết về thời gian địa điểm và các điều kiện cơ sở vật chất cho việc huấn luyện có thể thực hiện đƣợc.\ - Mô tả và phân biệt đƣợc các đặc điểm của một lớp huấn luyện IPM tại hiện trƣờng khác với lớp học thông thƣờng. Nội dung chính: 6
 7. 1. Xác định nhu cầu và mục tiêu huấn luyện 1.1. Xác định nhu cầu huấn luyện Mục tiêu: - Xác định đƣợc mức độ cấp thiết phải tiến hành huấn luyện - Các thành viên giải thích đƣợc các kết quả có thể đóng góp vào trong quá trình sản xuất của họ. - Mô tả đƣợc nhu cầu sản xuất của địa phƣơng đối với nhu cầu cần huấn luyện trong hiện tại và tƣơng lai. - Liệt kê những nhu cầu thay đổi trong quá trình quản lý dịch hại cần đạt đƣợc và cách đáp ứng các nhu cầu đó. - Chia sẻ mong đợi của các thành viên về khoá học. - Xác định những mong đợi có thể đạt đƣợc. - Thống nhất mục tiêu và các bƣớc chính của quá trình học tập. 1.2. Xác định đối tƣợng ngƣời học - Là ngƣời sử dụng những kết quả của quá trình học tập, trực tiếp tham gia các hoạt động của lớp học. - Thực sự quan tâm và cùng có nhu cầu học tập. - Có trách nhiệm trong việc quản lý và triển khai các các hoạt động của lớp học. - Sử dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của mình trong quá trình học tập - Tích luỹ, đúc kết kiến thức, kinh nghiệm để chia sẻ cho những nông dân khác. 1.3. Xác định mục tiêu và cách tiến hành * Mục tiêu Lập đƣợc kế hoạch huấn luyện tại cộng đồng, thống nhất các hoạt động, công cụ, phƣơng pháp thúc đẩy, vật liệu cần thiết, trách nhiệm và thời gian. * Cách tiến hành - Họp nhóm thúc đẩy để xây dựng kế hoạch - Sử dụng khung lập kế hoạch Thời Nội dung /Các hoạt Công cụ/ Vật liệu/tài liệu Trách 7
 8. gian động phƣơng pháp cần thiết nhiệm Để lập đƣợc kế hoạch huấn luyện IPM, nhóm thúc đẩy cần nắm chắc các bƣớc và các công cụ sử dụng trong giai đoạn khởi xƣớng, cách tổ chức thực hiện/làm việc tại cộng đồng trong toàn bộ quá trình khởi xƣớng. * Lưu ý: Trên thực tế, tuỳ vào điều kiện cụ thể từng địa phƣơng, lĩnh vực ƣu tiên và mối quan tâm của cộng đồng mà thời gian khởi xƣớng tập huấn tại địa phƣơng có thể từ 2 đến 3 ngày. Tuy nhiên, thời gian cho 1 đợt khởi xƣớng tốt nhất là 2 ngày. 2. Một số vấn đề cơ bản về tập huấn IPM cho nông dân tại hiện trƣờng 2.1. Khái niệm tập huấn IPM cho nông dân tại hiện trƣờng Là phƣơng pháp tập huấn theo nhóm, là một quá trình học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao năng lực của nông dân để tự xác định và phát triển các phƣơng thức quản lý dịch hại tổng hợp có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của họ. Các hoạt động học tập diễn ra tại hiện trƣờng và kéo dài theo mùa vụ/ quá trình sản xuất một loại cây trồng nhất định. 8
 9. Hình 7.1.1: Lớp học hiện trƣờng 2.2. Nguyên tắc của lớp học tập huấn IPM tại hiện trƣờng Các hoạt động học tập diễn ra tại hiện trƣờng và kéo dài theo mùa vụ/ quá trình sản xuất. Phƣơng pháp tập huấn có sự tham gia: đào tạo có định hƣớng, vừa học vừa thực hành. Phù hợp với nhu cầu ngƣời học: nội dung, thông tin, tài liệu tập huấn đều ngắn gọn, cơ bản đúc kết từ yêu cầu thực tế. Lấy ngƣời học làm trung tâm: nâng cao kiến thức dựa trên kinh nghiệm nông dân có sẵn, tự khám phá ý tƣởng và kiến thức mới. Là sự giao tiếp 2 chiều: Tập huấn viên hƣớng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện để học viên trao đổi kinh nghiệm, kiến thức đã có và bổ sung, thảo luận kỹ thuật mới. Nâng cao tính tự quyết của học viên: Ngƣời học áp dụng kiến thức đƣợc học vào thực tế sản xuất. Đảm bảo tính bền vững trong đào tạo. 2.3. Đặc trƣng của lớp học IPM hiện trƣờng Học hỏi: IPM là quá trình học hỏi, thông qua đó nông dân đƣợc nâng cao năng lực không những về chủ đề học tập mà còn về cách thức tổ chức các hoạt động theo nhóm, các kỹ năng giao tiếp cá nhân. Quan sát: kết hợp những bài học, các buổi họp nhóm là quá trình quan sát, theo dõi những thay đổi trong chủ đề học tập. Đó là cơ sở để so sánh kết quả và trao đổi về tiến trình học tập. Trao đổi, chia sẻ và phản hồi: là hoạt động thƣờng kỳ của nhóm, thông qua đó các bài học, kinh nghiệm đƣợc đƣa ra. Quá trình thực hiện các chủ đề học tập thƣờng xuyên đƣợc xem xét và thống nhất trong nhóm. Học tập theo nhóm: mỗi lớp học có khoảng 25 – 30 nông dân tham gia cả quá trình. Các hoạt động đều đƣợc thực hiện và ra quyết định bởi nhóm. Đồng ruộng là lớp học: lớp học tổ chức tại mô hình trình diễn đƣợc thực hiện trên đồng ruộng của một thành viên trong lớp, các buổi học đều đƣợc diễn ra ở đó. 9
 10. Trao quyền: ngƣời dân đƣợc quyền quyết định lựa chọn nội dung học tập phù hơp, thời gian và địa điểm học tâp, chủ động thực hiện các hoạt động của quá trình học tập. 2.4. Phƣơng pháp đào tạo và vai trò của các bên liên quan của lớp học IPM hiện trƣờng 2.4.1. Phƣơng pháp lấy ngƣời học là trung tâm trong tập huấn Là chiến lƣợc tạo cơ hội cho ngƣời học tham gia tích cực vào quá trình dạy và học. Tập huấn viên đóng vai trò là ngƣời cung cấp thông tin nhƣng cũng là ngƣời thúc đẩy quá trình học tập. Tập huấn viên phải làm gì sử dụng phương pháp người học làm trung tâm. Tập huấn viên nói ít hơn 70% lƣợng thời gian lên lớp. Tôn trọng và đánh giá cao khi phát biểu ý kiến của học viên. Phân công công việc cụ thể cho học viên thực hiện một mình hoặc theo nhóm để thảo luận, thực hành. Biến lớp học trở thành nơi trao đổi kinh nghiệm và thảo luận chuyên sâu. THV trình bày ngắn gọn, có nhiều hình ảnh, băng hình minh họa phù hợp. Tạo điều kiện để học viên cảm thấy mình có trách nhiệm đối với việc học và sự tiến bộ của họ. Điều gì quan trọng trong phương pháp lấy người học làm trung tâm Việc áp dụng phƣơng pháp lấy ngƣời học làm trung tâm không phụ thuộc hoàn toàn vào việc chuẩn bị bài cẩn thận mà còn phụ thuộc vào lòng tin của học viên đối với vai trò thúc đẩy của THV. Năng lực quan trọng của THV khi áp dụng phương pháp này là khả năng đưa ra những câu hỏi kích thích tư duy của học viên, giao nhiệm vụ rõ ràng và tổng hợp ngắn gọn, sâu sắc. 2.4.2. Vài trò của nhóm Là ngƣời sử dụng những kết quả của quá trình học tập, trực tiếp tham gia các hoạt động của lớp học. Thực sự quan tâm và củng cố nhu cầu học tập. Tham gia đầy đủ và có trách nhiệm trong việc quản lý, triển khai các hoạt động của lớp học. 10
 11. Sử dụng những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của mình trong quá trình học tập (kiểm định và trao đổi). Tích lũy, đúc kết kiến thức và kinh nghiệm để chia sẻ cho những nông dân khác. Là trung tâm tạo nên thành công của lớp học. 2.4.3. Đối với tập huấn viên Hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình học tập nhằm đạt đƣợc mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Áp dụng nguyên tắc học của ngƣời lớn để xây dựng và thúc đẩy quá trình học tập của học viên. Khuyến khích quá trình tham gia học tập, chia sẻ và phản hồi kết quả mà không phải cung cấp thông tin hoặc đƣa những ý kiến giải thích hay những câu trả lời. Tập huấn viên chỉ hƣớng dẫn quá trình mà không phải hƣớng dẫn kết quả. 2.5. Ƣu nhƣợc điểm của phƣơng pháp huấn luyện IPM tại hiện trƣờng 2.5.1. Ƣu điểm - Nội dung tập huấn phù hợp với nhu cầu của nông dân. - Phƣơng pháp học thông qua làm giúp nông dân dễ tiếp thu, nắm chắc kiến thức. - Tọa điều kiện để nông dân trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giữa nông dân với nông dân và nông dân với tập huấn viên. - Phát huy đƣợc tính sáng tạo, tính tự quyết và chủ động trong học tập của học viên. - Học viên thấy đƣợc thực tế tại đồng ruộng giúp nông dân dễ hiểu, dễ nhớ, có điều kiện để thực hành nên nâng cao đƣợc kỹ năng thực hành. - Thu hút đƣợc nhiều đối tƣợng tham gia cùng một lúc. - Ngƣời học có điều kiện để theo dõi, phân tích đánh giá từng giai đoạn sinh trƣởng phát triển của từng loại cây trồng/ vật nuôi nên họ đƣa ra đƣợc các kỹ thuật phù hợp. - Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và ý thức trách nhiệm của từng học viên. - Nông dân có thể trở thành hƣớng dẫn viên. 11
 12. 2.5.2. Nhƣợc điểm - Tốn nhiều thời gian. - Đòi hỏi kinh phí cao. - Đòi hỏi khâu tổ chức lớp tập huấn tốt. - Khó đảm bảo đƣợc số lƣợng học viên ở các lần học. - Không chủ động đƣợc kế hoạch học tập (do thời tiết, do mùa vụ,...). - Do tập huấn nhiều lần nên làm cho nông dân dễ chán nản nếu tổ chức các buổi tập huấn không tốt và thiết kế nội dung không thiết thực. Bài tập và sản phẩm thực hành của học viên Bài tập 1: Lập kế hoạch cho một chƣơng trình tập huấn IPM Cách thức tiến hành: - Chia thành nhiều nhóm: mỗi nhóm từ 3-5 học viên - Nội dung: Lập kế hoạch cho một chƣơng trình tập huấn IPM - Địa điểm: phòng học, tại ruộng, vƣờn đang sản xuất - Viết báo cáo kết quả thực hiện Cụ thể nhƣ sau: - Cách thức: mỗi học viên đƣợc nhận các dụng cụ điều tra, giấy, viết... - Thời gian hoàn thành: 2 giờ/1 học viên - Hình thức trình bày: báo cáo số liệu - Phương pháp đánh giá: đánh giá trên cơ sở xây dựng kế hoạch nội dung, phƣơng pháp, địa điểm và thời gian thực hiện. - Kết quả sản phẩm cần đạt được: Lập đƣợc bản kế hoạch chi tiết chƣơng trình tập huấn IPM Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Nội dung nội, phƣơng pháp, địa Chi tiết, rõ ràng, phân bổ hợp lý nội dung điểm và thời gian thực hiện. và thời gian thực hiện Tính khả thi Có khả năng thực hiện 12
 13. Ghi nhớ: Cần chú ý một số nội dung trọng tâm: - Lập một bảng kế hoạch chi tiết huấn luyện IPM 13
 14. BÀI 2: TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN Mã bài: MĐ07-2 Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này ngƣời học có khả năng: - Triển khai đƣợc một chƣơng trình huấn luyện cụ thể đảm bảo đúng tiến độ và chất lƣợng. - Tổ chức lớp học lý thuyết tại phòng học và kỹ năng thực hành điều tra ghi chép ngoài đồng ruộng. - Xây dựng và triển khai đƣợc một chƣơng trình huấn luyện cụ thể cho từng đối tƣợng cây trồng. Nội dung chính: 1. Các bƣớc cơ bản triển khai chƣơng trình huấn luyện Bƣớc 1: Tổ chức lớp huấn luyện - Ổn định tổ chức lớp huấn luyện, phân nhóm - Giới thiệu mục đích và nội dung lớp huấn luyện Bƣớc 2: Xây dựng chƣơng trình tập huấn - Thời gian tiến hành - Địa diểm tiến hành - Các dụng cụ hỗ trợ tập huấn - Các nội dung tập huấn Bƣớc 3: Triển khai nội dung huấn luyện - Phát tài liệu huấn luyện - Hƣớng dẫn lý thuyết - Hƣớng dẫn thực hành 14
 15. 2. Một số mẫu xây dựng và triển khai chương trình huấn luyện 2.1. Nội dung chƣơng trình tập huấn lớp IPM trên cây rau - Kiểm tra đầu khóa - Khai giảng Tuần 1 - Ổn định tổ chức lớp - Khái niệm IPM - Hƣớng dẫn phƣơng pháp điều tra - phân tích HST - Điều tra HST (hệ sinh thái) - Hệ sinh thái ruộng rau- Chức năng sinh vật. Tuần 2 - Trò chơi - Kỹ thuật trồng rau - Hƣớng dẫn nuôi sâu hại và thiên địch - Tổng kết buổi học - Kế hoạch tuần 3 - Điều tra - phân tích HST - Vai trò tác dụng của các loại phân bón - Phƣơng pháp ủ phân chuồng Tuần 3 - Trò chơi - Kỹ thuật trồng rau (Tiếp theo) - Báo cáo kết quả nuôi sâu hại và thiên địch. - Tổng kết buổi học - Kế hoạch tuần 4 - Điều tra - phân tích HST - Thí nghiệm cắt lá lần 1: sau trồng 25 ngày - Sinh lý cây rau giai đoạn cây con Tuần 4 - Trò chơi - Báo cáo kết quả nuôi sâu hại và thiên địch - Tổng kết buổi học - Kế hoạch tuần 5 15
 16. - Điều tra - phân tích HST - Thiên địch là gì - Thí nghiệm ảnh hƣởng thuốc trừ sâu đên thiên địch Tuần 5 - Văn nghệ IPM - Báo cáo kết quả nuôi sâu hại và thiên địch - Tổng kết buổi học - Kế hoạch tuần 6 - Điều tra - phân tích HST - Sinh lý cây rau giai đoạn phát triển thân lá Tuần 6 - Văn nghệ IPM - Báo cáo kết quả nuôi sâu hại và thiên địch - Tổng kết buổi học - Kế hoạch tuần 7 - Điều tra - phân tích HST - Thí nghiệm cắt lá lần 2: Sau trồng 40 ngày - Biện pháp quản lý sâu bệnh tổng hợp Tuần 7 - Văn nghệ IPM - Báo cáo kết quả nuôi sâu hại và thiên địch - Tổng kết buổi học - Kế hoạch tuần 8 - Điều tra - phân tích HST - Sinh lý cây rau giai đoạn ra hoa và quả Tuần 8 - Văn nghệ IPM - Báo cáo kết quả nuôi sâu hại và thiên địch - Tổng kết buổi học - Kế hoạch tuần 9 - Điều tra - phân tích HST - Vòng đời và chuỗi thức ăn Tuần 9 - Văn nghệ IPM - Báo cáo kết quả nuôi sâu hại và thiên địch 16
 17. - Tổng kết buổi học - Kế hoạch tuần 10 - Điều tra - phân tích HST - Biện pháp sử dụng thuốc hóa học và vi sinh Tuần - Văn nghệ IPM 10 - Báo cáo kết quả nuôi sâu hại và thiên địch - Tổng kết buổi học - Kế hoạch tuần 11 - Điều tra - phân tích HST - Sinh lý cây rau giai đoạn thu hoạch Tuần - Đánh giá nguy có rủi ro và hành động 11 - Văn nghệ IPM - Báo cáo kết quả nuôi sâu hại và thiên địch - Tổng kết buổi học - Kế hoạch tuần 12 - Điều tra - phân tích HST - Điều tra nông thôn Tuần - Văn nghệ IPM 12 - Báo cáo kết quả nuôi sâu hại và thiên địch - Tổng kết buổi học - Kế hoạch tuần 13 - Điều tra - phân tích HST Tuần - Tổng kết số liệu - chuẩn bị biểu bảng 13 - Báo cáo thử Tuần - Kiểm tra cuối khóa 14 - Hội thảo đầu bờ 17
 18. 2.2. Nội dung chƣơng trình tập huấn lớp IPM trên cây bông TUẦN NỘI DUNG 01 -Tổ chức lớp -Kiểm tra đầu khoá -Giới thiệu (hệ sinh thái) HST -Khai giảng -Tổ chức lớp học - Dụng cụ học tập -HST và chức năng sinh thái sinh vật -Trò chơi -Khái niệm IPM -Đánh giá buổi học, kế hoạch tuần 2. 02 -Điều tra phân tích HST. -TN (thí nghiệm) bộc phát rầy rệp. -Phân tích HST. -Phân bón và cách bón phân . -Sinh lý cây bông giai đoạn sau gieo 35 ngày . -Trò chơi. -Insect zoo (vƣờn nuôi côn trùng). -Thu phiếu điều tra ND. -Đánh giá buổi học , kế hoạch tuần 3. 03 -Điều tra HST. -TN cắt bông lần 1 ( 40-45 NSG) -Kiểm tra bộc phát rầy rệp. -Hƣớng dẫn TN rễ mạch dẫn. -Báo cáo phân tích HST. -Trò chơi. 18
 19. -Insect zoo -Thảo luận rễ và mạch dẫn. -Đánh giá bộc phát rầy,rệp. -Đánh giá buổi học , kế hoạch tuần 4. 04 -Điều tra HST. -TN cắt nụ lần 1 (45-50 NSG). -TN ảnh hƣởng TTS đến con ngƣời. -Báo cáo phân tích HST. -Trò chơi. -Thảo luận ảnh hƣởng TTS (thuốc trừ sâu). -Báo cáo Insect zoo (vƣờn nuôi côn trùng) -Đánh giá buổi học, kế hoạch tuần 5. 05 -Điều tra HST. -TN cắt lá lần 2 (60 NSG). -Báo cáo phân tích HST. -Trò chơi. -Quản lý cỏ dại. -Báo cáo Insect zoo -Đánh giá buổi học , kế hoạch tuần 6. 06 -Điều tra HST. -TN cắt nụ lần 2 (60 NSG). -TN ảnh hƣởng TTS đến Thiên địch. -Quan sát TN ảnh hƣởng TTS đến thiên địch . -Báo cáo phân tích HST. -Trò chơi. -Thảo luận ảnh hƣởng TTS . -Báo cáo Insect zoo 19
 20. -Văn nghệ. -Đánh giá buổi học, kế hoạch tuần 7. Hình 7.2.1:Trò chơi trong lớp học Hình 7.2.2: Trò chơi ngoài hiện trƣờng 07 -Điều tra HST. -Quan sát TN cắt nụ, cắt lá. -Báo cáo phân tích HST. -Trò chơi. -ảnh hƣởng của thời tiết đến cây trồng. -Báo cáo Insect zoo 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2