intTypePromotion=1

Giáo trình xây dựng hồ nước vạch

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
184
lượt xem
54
download

Giáo trình xây dựng hồ nước vạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình xây dựng hồ nước vạch dành cho sinh viên ngành xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình xây dựng hồ nước vạch

 1. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi CHÖÔNG 2. TÍNH TOAÙN HOÀ NÖÔÙC MAÙI Noäi dung tính toaùn + Tính baûn naép +Tính daàm tröïc giao cuûa baûn naép,daàm bao chu vi naép. + Tính baûn ñaùy + Tính daàm tröïc giao baûn ñaùy,daàm bao chu vi ñaùy. + Tính thaønh beå .TÍNH HOÀ NÖÔÙC MAÙI: Ñaøi nöôùc ñaët taïi giöõa khung truïc 1,2 vaø khung truïc C,D coù kích thöôùc maët baèng L×B = 7m x 6m. Chieàu cao ñaøi: 1.8m 6a220 1000 DAÀM (150X200) 6a220 1000 1000 6a150 2000 6a150 3500 6a150 DAÀM (150X200) DAÀM (150X200) 2000 DAÀM (250X300) 7000 6a220 DAÀM (200X300) 6a150 6a150 6a250 3500 6a250 6a220 6a220 1000 DAÀM (150X200) 3000 3000 6000 BAÛN NAÉP 14
 2. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi 8a150 1000 8a150 DAÀM (200X300) 1000 1000 8a110 2000 8a110 3500 8a110 DAÀM (200X300) DAÀM (200X300) 2000 DAÀM (300X600) 7000 8a150 DAÀM (300X650) 8a110 8a110 6a200 3500 6a140 8a150 8a150 1000 DAÀM (200X300) 3000 3000 6000 BAÛN ÑAÙY HOÀ NÖÔÙC. Choïn beà daøy naép beå h = 6 cm Beà daøy thaønh vaø ñaùy beå h = 15 cm 2.1.Tính baûn naép: 2.1.1. Sô ñoà tính: Maët baèng hoà 7m x 6m,ta boá trí theâm daàm heä daàm tröïc giaovaøbao theo chu vi . Naép phaúng,ñoå toaøn khoái vôùi daàm. hd 250 Ta coù: = >3 hb 60 ⇒ Xem lieân keát giöõa baûn vôùi daàm bao theo chu vi laø ngaøm. OÂ baûn coù kích thöôùc gioáng nhau L1 =3.5, L2 = 3m neân ta tính cho moät oâ baûn ñoäc laäp roài boá trí cho caùc oâ coøn laïi töông töï.(khoâng tính söï aûnh höôûng giöõa caùc oâ baûn). 2.1.2.Taûi taùc duïng leân naép beå: - Tænh taûi : 15
 3. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi Chieáu daøy Taûi tieâu Heä soá an Taûi tính toaùn Thaønh phaàn 2 (cm) chuaån (kg/m ) toaøn (kg/m2) Lôùp vöõa ximaêng 2 1800x0.02 1.3 46.8 Saøn beâtoâng coát theùp 6 2500x0.06 1.1 165 Vöõa traùt maët döôùi 1.5 1800x0.015 1.3 35.1 ∑ 246.9 -Hoaït taûi :p =75 kg/m2 Toång taûi taùc duïng leân naép beå: q1 = 246.9 + 75×1.2 = 336.9 kG/m2. Xeùt cho 1m beà roäng baûn: q = q1x1 = 336.9 9x1 = 336.9 k/m 2.1.3.Noäi löïc: L2 3.5 Ta coù = = 1.17 ,baûn lieân keát ngaøm theo chu vi (thuoäc loaïi oâ thöù 9) L1 3 ⇒ Tra baûng ta ñöôïc caùc heä soá : k91= 0.0465 k92 = 0.0335 m91 = 0.0202 m92 = 0.0146 Momen trong baûn theo hai phöông: M1 = m91qL1L2. kGm M2 = m92qL1L2. kGm MI = k91qL1L2. kGm MII = k91qL1L2. kGm Thay caùc giaù trò töông öùng vaøo ta coù: M1 = 0.0202x336.9 x3.5x3x 10 2 = 71.46* 10 2 kGcm. M2= 0.0146x336.9 x3.5x3x10 2 = 51.65* 10 2 kGcm. MI = -0.0465x336.9 x3.5x3x10 2 = -164.49* 10 2 kGcm. MII= -0.0335x336.9 x3.5x3x10 2 = -118.5* 10 2 kGcm. 2.1.4.Coát theùp: Baûn laøm vieäc nhö caáu kieän chòu uoán tieát dieän bxh = 100x10 (cm). Choïn vaät lieäu beâ toâng maùc 200 Rn = 90 kG/cm2 Rk = 7.5 kG/cm2 Theùp AI Φ ≤ 8 Ra = 2100 kG/cm2 Choïn a = 1.5 cm.⇒ h0 = h – a = 6 – 1.5 = 4.5 cm. Ta coù : M = ARnbh 2 0 M ⇒A= 2 . Neáu A< A0 tra baûng tìm α Rn bh0 16
 4. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi αRn bh0 Fa = (cm2/m). choïn theùp vaø so saùnh vôùi µmin, µmax. Boá trí Ra theùp . Vôùi Ra = 2100 kG/cm2,betoâng maùc 200 tra baûng ta ñöôïc: α0 = 0.62 , A0 = 0.428 µmin = 0.05% α R 0.62 x90 µmax = 0 n 100% = 100% = 2.66% Ra 2100 Baûng keát quaû tính toaùn theùp baûn naép: Tieát M A α Fat Fac µ% dieän (kGm/cm) (cm2) Φ Fa M1 7146 0.039 0.040 0.77 Φ6a250 1.1 0.24 M2 5165 0.028 0.029 0.55 Φ6a250 1.1 0.24 MI 16449 0.090 0.095 1.83 Φ6a150 1.9 0.42 M II 11850 0.065 0.067 1.30 Φ6a220 1.3 0.29 2.2.Daàm tröïc giao baûn naép: Sô ñoà tính cuûa daàm tröïc giao baûn naép laø daàm ñôn giaûn hai ñaàu khôùp. 17
 5. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi 1010.7 q td 1010.7 7000 q td x 6000 Choïn daàm L1 :200x250 L2 :200x300 2.2.1. Taûi troïng taùc duïng: +Taûi troïng phaân boá ñeàu treân baûn naép : q = 336.9kG/m2 * * Taûi troïng truyeàn vaøo daàm L1coù daïng tam giaùc vôùi cöôøng ñoä cöïc ñaïi: q1= 2(q L1/4) = 336.9x3 = 1010.7 kG/m. Treân moät ñoaïn daàm L1 coù 2 tam giaùc taûi neân taûi troïng khi qui veà phaân boá ñeàu töông ñöông laø: qtd1 = 0.5q1= 0.5x1010.7 =505.35 kG/m Troïng löôïng baûn thaân daàm: gd1= 1.1(bhγ) = 1.1x0.2x0.25x2500 = 137.5 kG/m. Vaäy daàm chòu taûi troïng phaân boá ñeàu töông ñöông laø: Q 1 = qtd1 + gd1 = 505.35 + 137.5 = 642.85 kG/m * * Taûi troïng truyeàn vaøo daàm L2 coù daïng hình thang vôùi cöôøng ño cöïc ñaïi: q2= 2(q L1/4) = 336.9x3 = 1010.7 kG/m. 18
 6. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi Treân moät ñoaïn daàm L2 coù 2 hình thang taûi neân taûi troïng khi qui veà phaân boá ñeàu töông ñöông laø:  a  0.5  qtd2 = 0.5q2 1 +  =0.5x1010.7 1 +  =557.5 kG/m  b  3.5  Troïng löôïng baûn thaân daàm: gd2= 1.1(bhγ) = 1.1x0.2x0.3x2500 = 165 kG/m. Vaäy daàm chòu taûi troïng phaân boá ñeàu töông ñöông laø: Q 2 = qtd2 + gd2 = 557.5 + 165 =742.4 kG/m 2.2.2Noäi löc: Giaûi hai daàm tröïc giao vôùi baûng tra coù saún. Xem moãi daàm chòu taùc duïng taûi troïng töông ñöông nhö treân vaø moät löïc taäp trung X ñaët taïi choã giao nhau cuûa hai daàm. Baûn naép coù 2 daàm,tra baûng ta coù: 5 Q L − Q1 L1 µ X= ( 2 2 ) 8 1+ µ q1,q2 laø taûi troïng phaân boá ñeàu töông ñöông taùc duïng leân daàm 1 vaø 2. L1 = 6m L2 = 7m laø chieàu daøi cuûa moãi daàm. J 3  6  0 .3 3 L1 3 2 µ=( ) J =   =1.09 .(J1,J2 laø moment quaùn tính  7  0.25 3 L2 1 cuûa töøng daàm). Thay vaøo coâng thöùc treân ta ñöôïc . 5 742.4 * 7 − 642.85 * 6 * 1.09 X= ( ) = 296.82 Kg 8 1 + 1.09 Vaäy moãi daàm chòu moät moment vaø löïc caét cöïc ñaïi nhö sau: 2 Q L X * L1 642.85 x6 2 296.82 * 6 Mmax1 = 1 1 + = + = 3338.06 kGm. 8 4 8 4 QL X 642.85 x6 296.82 Q1 = 1 1 + = + = 2076.96 kG 2 2 2 2 2 Q L X * L2 742.4 x7 2 296.82 * 7 Mmax2 = 2 2 − = − = 4027.77kGm. 8 4 8 4 Q L X 742.4 x7 296.82 Q2 = 2 2 − = − = 2301.58 Kg 2 2 2 2 2.2.3.Coát theùp: Ñoái vôùi daàm L1 Caáu kieän chòu uoán tieát dieän (20x25) cm. Vôùi Ra = 2100 kG/cm2,betoâng maùc 200 tra baûng ta ñöôïc: α0 = 0.62 , A0 = 0.428 Choïn a = 3 cm.⇒ h0 = h – a = 25- 3 = 22 cm. 19
 7. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi M 333806 A= = = 0.383 < A0 = 0.428 2 Rn bh0 90 x20 x 22 2 ⇒ α = 0.517 αRn bh0 0.517 x90 x20 x 22 Fa = = = 9.75 cm2 Ra 2100 2 Choïn 4Φ18(Fa = 10.18 cm ). Suy ra Ho =25-(1.5+1.8/2)=22.6 10.18 µmin =0.05% < µ = 100 % = 2.25% < µmax = 2.66% 20 x 22.6 Coát theùp treân goái choïn caáu taïo 40%Fa = 0.4x10.18 = 4.072 cm2. Choïn 3Φ14. 200 3 14 60 250 4 18 Kieåm tra khaû naêng chòu caét: Vôùi Ho = 22.6 cm Ta coù k0Rnbh0 = 0.35x90x20x22.6 = 14238 kG > Q = 2076.96 kG. (Mac beâtoâng ≤ 400 thì k0 = 0.35). ⇒ beâ toâng ñuû khaû naêng chòu neùn. k1Rkbh0 = 0.6x7.5x20x22.6 = 2034 kG < Q = 2076.96 kG. Vaäy beâtoâng khoâng ñuû khaû naêng chòu caét phaûi tính toaùn coát ñai . Choïn ñai Φ6,coù 2 nhaùnh, fd = 0.283 cm2 8 Rk bh02 8 x7.5 x 20 x(22.6) 2 utt = Rad nf d = 1680 x2 x0.283 = 135.1 cm. Q2 (2076.96 ) 2 1.5Rk bh02 1.5 x7.5 x20 x(22.6) 2 umax = = = 55.3 cm. Q 2076.96 Treân ñoaïn daàm gaàn goái töïa ( ñoaïn L/4) : 20
 8. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi h/2 u ct = =125 mm 150mm Vaäy ta choïn :Coát ñai giöa nhòp Φ6a200 Coát ñai gaàn goái Φ6a120 Kieåm tra vaø boá trí coát theùp choáng laïi löïc caét cuïc boä do löïc taäp trung töø daàm tröïc giao L2 truyeàn xuoáng L1 : Löïc taäp trung X = 296.82 kG. Choïn coát treo daïng vai boø. Ñieàu kieän : N ≤ 2FaRasin450 N 296.82 ⇒ Fa ≥ 0 = 0 = 0.1 cm2 2Ra sin 45 2 x2100 sin 45 Choïn caáu taïo 1Φ6. Ñoái vôùi daàm L 2 Caáu kieän chòu uoán tieát dieän (20x30) cm. Vôùi Ra = 2100 kG/cm2,betoâng maùc 200 tra baûng ta ñöôïc: α0 = 0.62 , A0 = 0.428 Choïn a = 3 cm.⇒ h0 = h – a = 30- 3 = 27 cm. M 402777 A= = = 0.307 < A0 = 0.428 2 Rn bh0 90 x 20 x 27 2 ⇒ α = 0.379 αRn bh0 0.379 x90 x 20 x 27 Fa = = = 8.77 cm2 Ra 2100 2 Choïn 3Φ20 (Fa = 9.426 cm ). Suy ra Ho =30-(1.5+2/2)=27.5 cm 9.426 µmin =0.05% < µ = 100 % = 1.71% < µmax = 2.66% 20 x 27.5 Coát theùp treân goái choïn caáu taïo 40%Fa = 0.4x9.426 = 3.77 cm2. Choïn 2Φ16. 200 2 16 60 300 3 20 Kieåm tra khaû naêng chòu caét: 21
 9. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi Vôùi Ho =27.5 cm Ta coù k0Rnbh0 = 0.35x90x20x27.5 = 17325 kG > Q = 2301.58kG. (Mac beâtoâng ≤ 400 thì k0 = 0.35). ⇒ beâ toâng ñuû khaû naêng chòu neùn. k1Rkbh0 = 0.6x7.5x20x27.5 = 2475 kG < Q = 2301.58 kG. Vaäy betoâng ñuû khaû naêng chòu caét neân ta khoâng phaûi tính toaùn coát ñai . Choïn ñai caáu taïo Coát ñai giöa nhòp Φ6a200 Coát ñai gaàn goái Φ6a150 2.3.Daàm bao theo chu vi baûn naép: Ta boá trí theâm caùc coät phuï ôû giöõa nhòp bieân neân laøm giaûm chieàu daøi tính toaùn cuûa caùc daàm bao cuûa saøn. 2.3.1 .Daàm theo phöông ngaén ( L1 =3 m) Choïn daàm coù kích thöôùc tieát dieän 150x200 Sô ñoà tính toaùn laø daàm ñôn giaûn khôùp hai ñaàu. 505.35 Kg/m 82.5 Kg/m 3m 398.3 kg/m 3m Taûi troïng taùc duïng: + Troïng löôïng baûn thaân phaân boá ñeàu: gd = 1.1(0.15x0.2x2500) = 82.5kG/m + Taûi troïng do naép truyeàn xuoáng daïng tam giaùc vôùi cöôøng ño lôùn nhaát: p1 = q1L1/2 = 336.9x3/2 =505.35 kG/m Qui veà taûi töông ñöông: p = 5/8p1 = 5/8x1340.7 = 315.84 kG/m **Toång taûi troïng taùc duïng leân daàm: 22
 10. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi q = gd + p = 82.5 + 315.84 = 398.3kG/m. Noäi löïc trong daàm: Daàm ñôn giaûn chòu taùc duïng löïc phaân boá ñeàu Moment lôùn nhaát ôû giöõa daàm: ql 2 398.3 x3 2 M= = = 448.14 kGm. 8 8 Löïc caét lôùn nhaát taïi goái: ql 398.3 x3 Q= = = 597.45 kG. 2 2 Tính toaùn vaø boá trí theùp: Daàm bao laø caáu kieän chòu uoán tieát dieän (20x30) cm. Choïn a = 3 cm.⇒ h0 =20 – 3 = 17 cm. M 448.14 *100 A= = = 0.115< A0 = 0.412 2 Rn bh0 90 x15 x17 2 ⇒ α = 0.123 αRn bh0 0.123x90 x15 x17 Fa = = = 1.34 cm2 Ra 2100 2 Choïn 2Φ12 (Fa = 2.262 cm ). Suy ra Ho= 20 –(1.5+0.6)=17.9cm 2.262 µmin =0.05%< µ = 100 % = 0.85% < µmax = 2.7% 15 x17.9 Coát theùp treân goái choïn caáu taïo Choïn 2Φ12 150 60 200 2 12 2 12 Kieåm tra khaû naêng chòu caét: Vôùi Ho = 17.9 cm Ta coù k0Rnbh0 = 0.35x90x15x17.9 = 8457.75 kG > Q = 597.45 kG. (Mac beâtoâng ≤ 400 thì k0 = 0.35). ⇒ beâ toâng ñuû khaû naêng chòu neùn. k1Rkbh0 = 0.6x7.5x15x17.9 = 1208.25 kG > Q = 597.45 kG. 23
 11. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi Vaäy betoâng khoâng ñuû khaû naêng chòu caét neân khoâng phaûi tính toaùn coát ñai Choïn ñai caáu taïo Coát ñai giöaõ nhòp Φ6a200 Coát ñai gaàn goái Φ6a100 2.3.2 .Daàm theo phöông daøi (L 2 =3.5m) Choïn daàm coù kích thöôùc tieát dieän 150x200 Sô ñoà tính toaùn laø daàm ñôn giaûn khôùp hai ñaàu. 505.35 Kg/m 82.5 K g/m 3.5m 441.3 K g/m 3.5m Taûi troïng taùc duïng: + Troïng löôïng baûn thaân phaân boá ñeàu: gd = 1.1(0.15x0.2x2500) = 82.5kG/m + Taûi troïng do naép truyeàn xuoáng daïng hình thang vôùi cöôøng ño lôùn nhaátä: p 2 = q1L1/2 = 336.9x3/2 =505.35 kG/m Qui veà taûi töông ñöông: p = p 2 (1 − 2 β 2 + β 3 ) = 505.35 (1-2* 0.432 + 0.433 ) =0.71*505.35 kG/m =358.8 kg/m vôùi β =L1 /2L2 =3/(2*3.5)=0.43 Toång taûi troïng taùc duïng leân daàm: q = gd + p = 82.5+ 358.8 = 441.3 kG/m. Noäi löïc trong daàm: Daàm ñôn giaûn chòu taùc duïng löïc phaân boá ñeàu 24
 12. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi Moment lôùn nhaát ôû giöõa daàm: Moment do taûi saøn gaây ra: ql 2 441.3x3.5 2 M= = = 675.74kGm. 8 8 Löïc caét lôùn nhaát taïi goái: ql 441.3 x3.5 Q= = + =772.28 kG. 2 2 Tính toaùn vaø boá trí theùp: Daàm bao laø caáu kieän chòu uoán tieát dieän (20x35) cm. Choïn a =3 cm.⇒ h0 = 20 – 3 =17 cm. M 675.74 *100 A= 2 = = 0.173< A0 = 0.412 Rn bh0 90 x15 x17 2 ⇒ α = 0.192 αRn bh0 0.192 x90 x15 x17 Fa = = = 2.1 cm2 Ra 2100 2 Choïn 2Φ12 (Fa = 2.262 cm ). Suy ra Ho=20-(1.5+0.6)=17.9 cm 2.262 µmin =0.05%< µ = 100 % = 0.84% < µmax = 2.66% 15 x17.9 Coát theùp treân goái choïn caáu taïo Choïn 2Φ12 ***Kieåm tra khaû naêng chòu caét: Vôùi Ho =17.9 cm Ta coù k0Rnbh0 = 0.35x90x15x17.9 = 8457.75kG > Q = 772.28 kG. (Mac beâtoâng ≤ 400 thì k0 = 0.35). ⇒ beâ toâng ñuû khaû naêng chòu neùn. k1Rkbh0 = 0.6x7.5x15x17.9 = 1208 kG > Q = 772.28 kG. Vaäy betoâng ñuû khaû naêng chòu caét neân khoâng phaûi tính toaùn coát ñai Choïn ñai caáu taïo Coát ñai giöa nhòp Φ6a200 Coát ñai gaàn goái Φ6a100 2.4.Tính toaùn baûn ñaùy: Choïn chieàu daøy baûn ñaùy H=15cm 2.4.1Sô ñoà tính toaùn: Ñaùy hoà 7m x 6m,ta boá trí theâm daàm tröïc giao cho baûn ñaùy. Heä daàm bao theo chu vi vaø daàm tröïc giao chia baûn ñaùy thaønh caùc oâ baûn nhoû. Naép phaúng,ñoå toaøn khoái vôùi daàm. hd 550 Ta coù: = = 3.667 > 3 hb 150 25
 13. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi ⇒ Xem lieân keát giöõa baûn vôùi daàm bao theo chu vi laø ngaøm. Caùc oâ baûn coù kích thöôùc gioáng nhau L1 =3m, L2 = 3.5m neân ta tính cho moät oâ baûn ñoäc laäp roài boá trí cho caùc oâ coøn laïi töông töï.(khoâng tính söï aûnh höôûng giöõa caùc oâ baûn). 2.4.2.Taûi taùc duïng leân ñaùy beå: + Tænh taûi : Chieàu Taûi tieâu Heä soá an Taûi tính toaùn Thaønh phaàn daøy (cm) chuaån (kg/m2) toaøn (kg/m2) Lôùp vöõa ximaêng 4 1800x0.04 1.3 93.6 taïo doác 2% Keo composit coù sôïi 5 choáng thaám. Saøn beâtoâng coát theùp 15 2500x0.15 1.1 412.5 Vöõa traùt 1.5 1800x0.015 1.3 35.1 ∑ 546 .2 +Aùp löïc nöôùc : pn= γ n × h × n =1000×1.8×1.1 =1980 (kg/m2). Toång taûi troïng taùc duïng leân baûn ñaùy: q1 = pn + g = 546.2 + 1980 = 2526.2 kG/m2. Xeùt cho 1m beà roäng baûn: q = q1x1 = 2526.2x1 = 2526.2 kG/m 2.4.3.Noäi löïc: L2 3.5 Ta coù = = 1.17 ,baûn lieân keát ngaøm theo chu vi (thuoäc loaïi oâ thöù 9) L1 3 ⇒ Tra baûng ta ñöôïc caùc heä soá : m91 = 0.0202 m92 = 0.0146 k91= 0.0465 k92 = 0.0335 Momen trong baûn theo hai phöông: M1 = m91qL1L2. kGm/m M2 = m92qL1L2. kGm/m MI = k91qL1L2. kGm/m MII = k91qL1L2. kGm/m Thay caùc giaù trò töông öùng vaøo ta coù: M1 = 0.0202x2526.2x3.5x3 = 535.81 kGm/m M2= 0.0146x2526.2x3.5x3 = 387.27 kGm/m. 26
 14. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi MI = 0.0465x2526.2x3.5x3 = 1233.4 kGm/m MII= 0.0335x2526.2x3.5x3 = 888.59 kGm/m. 2.4.4.Coát theùp: Baûn laøm vieäc nhö caáu kieän chòu uoán tieát dieän bxh = 100x15 (cm). Choïn vaät lieäu beâ toâng maùc 200 Rn = 90 kG/cm2 Rk = 7.5 kG/cm2 Theùp AI Φ ≤ 8 Ra = 2100 kG/cm2 Choïn a = 1.5 cm.⇒ h0 = h – a = 15 – 1.5 = 13.5 cm. Ta coù : M = ARnbh 2 0 M ⇒A= 2 . Neáu A< A0 tra baûng tìm α Rn bh0 αRn bh0 Fa = (cm2/m). Ra choïn theùp vaø so saùnh vôùi µmin, µmax. Boá trí theùp . Vôùi Ra = 2100 kG/cm2,betoâng maùc 200 tra baûng ta ñöôïc: α0 = 0.62 , A0 = 0.428 µmin = 0.05% α R 0.62 x90 µmax = 0 n 100% = 100% = 2.66% Ra 2100 Baûng keát quaû tính toaùn theùp baûn naép: Tieát M A α Fat Fac(cm2) µ% dieän (kGm/m) (cm2) Φ Fa M1 53581 0.033 0.033 1.92 Φ6a140 2 0.15 M2 38727 0.024 0.024 1.38 Φ6a200 1.4 0.10 MI 123340 0.075 0.078 4.53 Φ8a110 4.6 0.34 M II 88859 0.054 0.056 3.22 Φ8a150 3.4 0.25 2.5..Daàm tröïc giao baûn ñaùy: Choïn kích thöôùc daàm tröïc giao L1 :300x600 L2 :300x650 Sô ñoà tính cuûa daàm tröïc giao baûn ñaùy laø daàm ñôn giaûn hai ñaàu khôùp. 27
 15. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi 7578.6 q td 7578.6 7000 q td x 6000 2.5.1 Taûi troïng taùc duïng: ---- +Taûi troïng phaân boá ñeàu treân baûn ñaùy : q = 2526.2 kG/m2 * * Taûi troïng truyeàn vaøo daàm L1coù daïng tam giaùc vôùi cöôøng ñoä cöïc ñaïi: q1= 2(q L1/4) = 2526.2x3 = 7578.6 kG/m. Treân moät ñoaïn daàm L1 coù 2 tam giaùc taûi neân taûi troïng khi qui veà phaân boá ñeàu töông ñöông laø: qtd1 = 0.5q1= 0.5x7578.6 =3789.3 kG/m Troïng löôïng baûn thaân daàm: gd1= 1.1(bhγ) = 1.1x0.3x0.6x2500 = 495 kG/m. Vaäy daàm chòu taûi troïng phaân boá ñeàu töông ñöông laø: Q 1 = qtd1 + gd1 = 3789.3 + 495 = 4284.3 kG/m * * Taûi troïng truyeàn vaøo daàm L2 coù daïng hình thang vôùi cöôøng ño cöïc ñaïi: q2= 2(q L1/4) = 2526.2x3 = 7578.6 kG/m. Treân moät ñoaïn daàm L2 coù 2 hình thang taûi neân taûi troïng khi qui veà phaân boá ñeàu töông ñöông laø: 28
 16. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi  a  0.5  qtd2 = 0.5q2 1 +  =0.5x7578.6 1 +  =4330.6 kG/m  b  3.5  Troïng löôïng baûn thaân daàm gd2= 1.1(bhγ) = 1.1x0.3x0.65x2500 = 536.25 kG/m. Vaäy daàm chòu taûi troïng phaân boá ñeàu töông ñöông laø: Q 2 = qtd2 + gd2 = 4330.6 + 536.25= 4866.85 kG/m 2.5.2.Noäi löc: Giaûi hai daàm tröïc giao vôùi baûng tra coù saún. Xem moãi daàm chòu taùc duïng taûi troïng töông ñöông nhö treân vaø moät löïc taäp trung X ñaët taïi choã giao nhau cuûa hai daàm. Baûn naép coù 2 daàm,tra baûng ta coù: 5 Q L − Q1 L1 µ X= ( 2 2 ) 8 1+ µ q1,q2 laø taûi troïng phaân boá ñeàu töông ñöông taùc duïng leân daàm 1 vaø 2. L1 = 6m L2 = 7m laø chieàu daøi cuûa moãi daàm. J 3  6  0.65 3 L1 3 2 µ=( ) J =   =0.8 .(J1,J2 laø moment quaùn tính  7  0 .6 3 L2 1 cuûa töøng daàm). Thay vaøo coâng thöùc treân ta ñöôïc . 5 4866.85 * 7 − 4284.3 * 6 * 0.8 X= ( ) = 4688.65 Kg 8 1 + 0.8 Vaäy moãi daàm chòu moät moment vaø löïc caét cöïc ñaïi nhö sau: 2 Q L X * L1 4284.3x6 2 4688.65 * 6 Mmax1 = 1 1 + = + = 26312.33 kGm. 8 4 8 4 QL X 4284.3 x6 4688.65 Q1 = 1 1 + = + = 15197.23 kG 2 2 2 2 2 Q L X * L2 4866.85 x7 2 4688.65 * 7 Mmax2 = 2 2 − = − = 21604.32kGm. 8 4 8 4 Q L X 4866.85 x7 4688.65 Q2 = 2 2 − = − = 14689.65 Kg 2 2 2 2 2.5.6.Coát theùp: 2.5.6.1.Ñoái vôùi daàm L1 Caáu kieän chòu uoán tieát dieän (30x60) cm. Vôùi Ra = 2100 kG/cm2,betoâng maùc 200 tra baûng ta ñöôïc: α0 = 0.62 , A0 = 0.428 Choïn a = 5 cm.⇒ h0 = h – a = 60- 5 = 55 cm. M 2631213 A= 2 = = 0.322 < A0 = 0.428 Rn bh0 90 x30 x55 2 ⇒ α = 0.404 29
 17. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi αRn bh0 0.404 x90 x30 x55 Fa = = = 28.54 cm2 Ra 2100 Choïn 6Φ25 (Fa = 29.454 cm2). Suy ra a=[19.636*(1.5+1.25)+9.818*(1.5+2.5+2.5+1.25)]/29.454 =4.42 cm Suy ra Ho=60-4.42=55.58cm 29.454 µmin =0.05% < µ = 100 % = 1.77% < µmax = 2.7% 30 x55.58 Coát theùp treân goái choïn caáu taïo 40%Fa = 0.4x29.454 = 11.78 cm2. Choïn 4Φ20. 300 4 20 150 600 2 12 2 25 4 25 Kieåm tra khaû naêng chòu caét: Vôùi Ho = 55.58 cm Ta coù k0Rnbh0 = 0.35x90x30x55.58 = 52523.1 kG > Q = 15197.23 kG. (Mac beâtoâng ≤ 400 thì k0 = 0.35). ⇒ beâ toâng ñuû khaû naêng chòu neùn. k1Rkbh0 = 0.6x7.5x30x55.58 = 7503.3 kG < Q = 15197.23 kG. Vaäy betoâng khoâng ñuû khaû naêng chòu caét phaûi tính toaùn coát ñai . Choïn ñai Φ6,coù 2 nhaùnh, fd = 0.283 cm2 8 Rk bh02 8 x7.5 x30 x(55.58) 2 utt = Rad nf d = 1680 x2 x0.283 = 22.9 cm. Q2 (15197.23 ) 2 1.5 Rk bh02 1.5 x7.5 x30 x(55.58) 2 umax = = = 68.6 cm. Q 15197.23 Treân ñoaïn daàm gaàn goái töïa ( ñoaïn L/4) : 30
 18. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi h/3 u ct = =200 mm 300mm Treân ñoaïn daàm giöõa nhòp ( ñoaïn L/2) : 3h / 4 u ct = =450mm 500mm Vaäy ta choïn :Coát ñai giöa nhòp Φ6300 Coát ñai gaàn goái Φ6a200 Kieåm tra vaø boá trí coát theùp choáng laïi löïc caét cuïc boä do löïc taäp trung töø daàm tröïc giao L2 truyeàn xuoáng L1 : Löïc taäp trung X = 4688.65 kG. Choïn coát treo daïng vai boø. Ñieàu kieän : N ≤ 2FaRasin450 N 4688.65 ⇒ Fa ≥ 0 = 0 = 1.97 cm2 2Ra sin 45 2 x1680 sin 45 Choïn 2Φ12. 2.5.6.2. Ñoái vôùi daàm L2 Caáu kieän chòu uoán tieát dieän (30x65) cm. Vôùi Ra = 2100 kG/cm2,betoâng maùc 200 tra baûng ta ñöôïc: α0 = 0.62 , A0 = 0.428 Choïn a = 3 cm.⇒ h0 = h – a = 65- 3 = 62 cm. M 2160432 A= 2 = = 0.208 < A0 = 0.428 Rn bh0 90 x30 x62 2 ⇒ α = 0.236 αRn bh0 0.236 x90 x30 x62 Fa = = = 18.81 cm2 Ra 2100 2 Choïn 4Φ25 (Fa = 19.636 cm ). Suy ra Ho=65-(1.5+1.25)=62.25 19.636 µmin =0.05% < µ = 100 % = 1.05% < µmax = 2.7% 30 x62.25 Coát theùp treân goái choïn caáu taïo 40%Fa = 0.4x19.636 = 7.85 cm2. Choïn 2Φ25. 31
 19. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi 300 4 16 150 650 2 12 4 25 Kieåm tra khaû naêng chòu caét: Vôùi Ho = 62.25 cm Ta coù k0Rnbh0 = 0.35x90x30x62.25 = 58826.25kG > Q = 14689.65 kG. (Mac beâtoâng ≤ 400 thì k0 = 0.35). ⇒ beâ toâng ñuû khaû naêng chòu neùn. k1Rkbh0 = 0.6x7.5x30x62.25 = 8403.75 kG < Q = 14689.65 kG. Vaäy betoâng khoâng ñuû khaû naêng chòu caét phaûi tính toaùn coát ñai . Choïn ñai Φ6,coù 2 nhaùnh, fd = 0.283 cm2 2 8 Rk bh0 8 x7.5 x30 x(62.25) 2 utt = Rad nf d = 1680x 2 x0.283 = 30.74 cm. Q2 (14689.65 ) 2 2 1.5Rk bh0 1.5 x7.5 x30 x(62.25) 2 umax = = = 89 cm. Q 14689.65 Treân ñoaïn daàm gaàn goái töïa ( ñoaïn L/4) : h/3 u ct = =217 mm 300mm Treân ñoaïn daàm giöõa nhòp ( ñoaïn L/2) : 3h / 4 u ct = =486 mm 500mm Vaäy ta choïn :Coát ñai giöa nhòp Φ6a300 Coát ñai gaàn goái Φ6a200 2.6.Daàm bao chu vi ñaùy: Ta boá trí theâm caùc coät phuï ôû giöõa thaønh hoà neân ñaõ laøm giaûm phaân nöõa chieàu daøi tính toaùn cuûa caùc daàm bao 32
 20. Chöông 2:Tính hoà nöôùc maùi 2.6.1.Daàm bao chu vi ñaùy theo phöông ngaén (L1=3m): Chon kích thöôùc daàm 200x300 Sô ñoà tính toaùn laø daàm ñôn giaûn khôùp hai ñaàu. 3789.3 165 495 3m 3028.3 3000 2.6.1.1.Taûi troïng taùc duïng: + Troïng löôïng baûn thaân phaân boá ñeàu: gd = 1.1(0.2x0.3x2500) = 165 kG/m + Taûi troïng do baûn ñaùy truyeàn xuoáng daïng tam giaùc vôùi cöôøng ñoä lôùn nhaát : p1 = q1L1/2 =2526.2x3/2 = 3789.3 kG/m Qui veà taûi töông ñöông: p = 5/8p1 = 5/8x3789.3 = 2368.3 kG/m + Taûi troïng do thaønh truyeàn xuoáng: g = 1.1(0.1x1.8x2500) = 495 kG/m Toång taûi troïng phaân boá taùc duïng leân daàm: q = gd + p + g = 165 + 2368.3 + 495 =3028.3 kG/m. 2.6.1.2.Noäi löïc trong daàm: Daàm ñôn giaûn chòu taùc duïng löïc phaân boá ñeàu Vôùi Ra = 2100 kG/cm2,betoâng maùc 200 tra baûng ta ñöôïc: α0 = 0.62 , A0 = 0.428 Moment lôùn nhaát ôû giöõa daàm: ql 2 3028.3 x32 M= = = 3406.84 kGm. 8 8 Löïc caét lôùn nhaát taïi goái: 33
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2