intTypePromotion=3

Giáo trình xử lý dữ kiện và phương pháp thu thập dữ kiện trong nguyên lý đo tốc độ động cơ ô tô p3

Chia sẻ: Defwsdg Sdgsg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
33
lượt xem
2
download

Giáo trình xử lý dữ kiện và phương pháp thu thập dữ kiện trong nguyên lý đo tốc độ động cơ ô tô p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều này dẫn đến cần phải có các tín hiệu điều khiển từ bên ngoài phục vụ cho tác vụ này. Đây chính là hạn chế khi sử dụng DRAM. + SRAM lưu trữ dữ liệu theo nguyên tắc hoạt động của Flip-flop D, sự ổn định theo thời gian khá bền vững không cần có các mạch hổ trợ thêm bên ngoài nên thiết kế rất đơn giản. Mặt dù dung lượng nhỏ, nhưng vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu của sinh viên. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình xử lý dữ kiện và phương pháp thu thập dữ kiện trong nguyên lý đo tốc độ động cơ ô tô p3

 1. Luaän Vaên Toát Nghieäp thoâng thöôøng chuùng coøn coù theâm maïch laøm töôi (refresh) nhaèm duy trì ñieän tích trong caùc ñieän dung kyù sinh. Ñieàu naøy daãn ñeán caàn phaûi coù caùc tín hieäu ñieàu khieån töø beân ngoaøi phuïc vuï cho taùc vuï naøy. Ñaây chính laø haïn cheá khi söû duïng DRAM. + SRAM löu tröõ döõ lieäu theo nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa Flip-flop D, söï oån ñònh theo thôøi gian khaù beàn vöõng khoâng caàn coù caùc maïch hoå trôï theâm beân ngoaøi neân thieát keá raát ñôn giaûn. Maët duø dung löôïng nhoû, nhöng vaãn coù theå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu nghieân cöùu cuûa sinh vieân. Töø nhöõng lyù do neâu treân cuøng vôùi yeâu caàu khoâng lôùn laém cuûa ñeà taøi, ngöôøi thöïc hieän quyeát ñònh choïn EPROM vaø SRAM laøm boä nhôù cho heä thoáng. Vaán ñeà cuoái cuøng ñaët ra laø choïn dung löôïng boä nhôù. Ñoái vôùi ñeà taøi naøy dung löôïng moãi loaïi côõ 2Kbyte laø ñuû. Tuy nhieân vì ñaây laø maïch thi coâng phuïc vuï cho coâng taùc hoïc taäp nghieân cöùu, chöông trình öùng duïng coù theå thay ñoåi lôùn nhoû vaû laïi söû duïng nhöõng linh kieän coù saün neân ngöôøithöïc hieän duøng boä nhôù 8Kbyte cho ñeà taøi nhö sau: EPROM (2764), SRAM (6264). 2- Thie át keá maïch boä nhôù : Theo phaàn phaân tích treân, chuùng ta choïn 1 EPROM 8Kbyte vaø 1 SRAM 8Kbyte. Vaán ñeà tieáp theo laø keát noái chuùng vôùi heä thoáng nhö theá naøo. CPU Z-80 ñöa ra 3 heä thoáng Bus nhaèm giao tieáp vaø laøm vieäc vôùi caùc linh kieän trong maïch. a- Caùc chaân thuoäc tuyeán döõ lieäu (Data Bus): Vì ñaây laø heä thoáng vi xöû lyù 8 bit neân coù 8 ñöôøng döõ lieäu song haønh treân Bus. Chuùng seõ ñöôïc ñöa tôùi 8 chaân döõ lieäu cuûa 2 IC nhôù. Luùc naøy xem nhö ROM vaø RAM ñöôïc maéc song song treân tuyeán döõ lieäu. ÔÛ ñaây khoâng xaûy ra hieän töôïng xung ñoät treân Bus vì taïi moät thôøi ñieåm CPU chæ laøm vieäc vôùi moät linh kieän beân ngoaøi, nhöõng linh kieän coøn laïi caùc ñöôøng döõ lieäu ñöôïc khoáng cheá ôû traïng thaùi toång trôû cao (high impedance). b- Caùc chaân ñòa chæ (Address Bus): Ñaây laø heä thoáng Bus thöù hai trong heä thoáng vi xöû lyù, ñöôïc caáu taïo goàm 16 tuyeán song haønh ñeå coù theå laøm vieäc vôùi 640 Kbyte boä nhôù, nhöng trong heä thoáng cuûa chuùng ta chæ coù 16 Kbyte (thöïc chaát laø 8 Kbyte maéc song song) neân chuùng ta duøng 13 bit thaáp cuûa Bus döõ lieäu ñeå ñònh vò caùc oâ nhôù trong ROM vaø RAM. Nhö vaäy 13 ñôøng ñòa chæ thaáp töø A0 – A12
 2. Luaän Vaên Toát Nghieäp cuûa CPU seõ ñöoäc noái tröïc tieáp vôùi 13 chaân ñòa chæ cuûa caû ROM laãn RAM, caùc chaân ñòa chæ coøn laïi A13 – A15 seõ ñeà caäp sau vì chuùng coù lieân quan ñeán caùc tín hieäu ñieàu khieån. c- Caùc chaân mang tín hieäu ñieàu khieån: Caû ROM laãn RAM ñeàu coù chung taùc vuï ñoïc döõ lieäu ñang ñöôïc löu tröõ trong boä nhôù. Taùc vuï naøy ñöôïc ñieàu khieån bôûi chaân (Output Enable) cho pheùp xuaát. Khi coù yeâu caàu ñoïc boä nhôù chaân naøy seõ ñöôïc taùc ñoäng vaø döõ lieäu taïi ñòa chæ ñöôïc yeâu caàu seõ ñöa ra Bus döõ lieäu. Yeâu caàu ñoù seõ ñöôïc taùc ñoäng bôûi chaân RD (read) cuûa CPU. Nhö vaäy ñeå thöïc hieän thao taùc ñoïc boä nhôù, chaân RD cuûa CPU phaûi noái vôùi chaân OE cuûa ROM vaø RAM. Töông töï cho taùc vuï vieát vaøo boä nhôù (Write), chaân WR seõ ñöôïc noái vôùi chaân WE (Write Enable) cuûa RAM vaø chaân PGM cuûa ROM. Chaân - CS (Chip Select) hay chaân –CE (chip Enable) ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua toå hôïp caùc bit coøn laïi cuûa Bus ñòa chæ vaø tín hieäu MEMRQ cuûa CPU nhôø maïch giaûi maõ ñòa chæ. IV-THIEÁT KEÁ MAÏCH GIAO TIEÁP NGOAÏI VI Vi xöû lyù khoâng theå giao tieáp tröïc tieáp vôùi beân ngoaøi maø phaûi thoâng qua boä giao tieáp ngoaïi vi. Do ñoù döïa vaøo yeâu caàu cuûa töøng heä thoáng chuùng ta seõ choïn linh kieän phuø hôïp. 1- Phaân tích yeâu caàu heä thoáng – choïn linh kieän: Yeâu caàu heä thoáng chuùng ta nhö phaàn phaân tích ôû treân caàn toái thieåu 3 caûng (Port) duøng cho: boä hieån thò, baøn phím vaø thieát bò ngoaïi vi. Linh kieän söû duïng caàn phaûi thoûa moät soá yeâu caàu: - Khoâng xung ñoät Bus trong quaù trình laøm vieäc. - Ñôn giaûn trong thieát keá phaàn cöùng, linh hoaït trong ñieàu khieån phaàn meàm. - Coù ñaày ñuû taøi lieäu tra cöùu. - Thoâng duïng treân thò tröôøng. Hieän nay coù hai nhoùm linh kieän coù theå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu treân: + Nhoùm khoâng chuyeân: chuû yeáu laø caùc IC ñöôïc thieát keá cho coâng taùc ñeäm vaø choát döõ lieäu treân caùc Bus heä thoáng. Moãi IC coù theå quaûn lyù 8 bit treân heä thoáng Bus, toå hôïp vaøi IC trong nhoùm naøy coù theå ñoùng vai troø nhö moät caûng. Coù theå keå ra moät vaøi IC nhö: 74240, 74244, 74245. . .
 3. Luaän Vaên Toát Nghieäp + Nhoùm chuyeân duïng: goàm caùc IC chuyeân duøng cho giao tieáp vôùi thieát bò ngoaïi vi. Chuùng coù theå ñaûm nhaän haàu heát coâng taùc trao ñoåi döõ lieäu giöõa CPU vaø thieát bò ngoaïi vi. Caùc vi maïch thöôøng duøng nhaát laø PPI 8255A (Intel), MC 6821 (Motorola). Töø yeâu caàu heä thoáng ngöôøi thöïc hieän choïn vi maïch PPI D8255A (Programmable Peripheral Interface) cho thieát keá maïch vì ñaây laø vi maïch giao tieáp coù ñeäm döõ lieäu, coù 3 Port ta coù theå kh ôûi taïo vaøo ra, ñöôïc ñieàu khieån baèng phaàn meàm (PPI) neân raát linh hoaït. Ñoàng thôøi vi maïch naøy raát thoâng duïng vaø coù treân thò tröôøng. 2- Thieát keá maïch giao tieáp: Trong heä thoáng naøy ngöôøi thöïc hieän duøng moät vi maïch D8255A cho baøn phím, boä hieån thò vaø thieát bò ngoaïi vi. Ñòa chæ giaûi maõ töø 00H – 03H, duøng chaân IORQ ñeå giaûi maõ neân D8255A chæ chòu taùc duïng bôûi nhoùm leänh IN, OUT vaø 8 bit ñòa chæ thaáp cuûa CPU. V-THIEÁT KEÁ MAÏCH GIAÛI MAÕ ÑÒA CHÆ: 1- Phaân tích yeâu caàu heä thoáng – choïn kinh kieän: Taát caû caùc linh kieän xung quanh CPU ñöôïc noái song song vaøo Bus döõ lieäu vaø Bus ñòa chæ, daãn ñeán vaán ñeà laø vôùi moät ñòa chæ treân Bus ñòa chæ seõ coù nhieàu linh kieän cuøng ñöôïc choïn. Do ñoù caàn phaûi coù moät maïch giaûi maõ ñeå sao cho vôùi moät giaù trò treân Bus ñòa chæ chæ coù moät linh kieän ñöôïc choïn maø thoâi. Vôùi heä thoáng naøy söû duïng nhöõng bit cao cuûa Bus ñòa chæ chöa duøng, chaân MERQ, IORQ ñeå giaûi maõ ñònh vò caùc vuøng nhôù vaø caûng 8255. Coù nhieàu loaïi IC giaûi maõ, ôû ñaây chuùng em choïn IC 74LS138. 2- Thieát keá maïch giaûi maõ: Maïch ñöôïc thieát keá duøng 2 IC 74LS138, sô ñoà maïch nhö sau: A5 A YO A13 CE - ROM CS -8255 A YO B Y1 A6 B Y1 CE - ROM A14 A7 A15 C Y2 C Y2 Y3 Y3 Y4 Y4 Vcc G1 Y5 Vcc G1 Y5 MERQ MERQ G2a Y6 G2a Y6 G2b Y7 G2b Y7
 4. Luaän Vaên Toát Nghieäp Hình B. 5: Sô ñoà maïch giaûi maõ ñòa chæ - Vôùi IC 74LS138 thöù nhaát duøng giaõi maõ cho leänh LD ñöôïc noái vaøo 3 ñöôøng ñòa chæ A13, A14, A15 vaø chaân MERQ cuûa CPU. - Vôùi IC74LS138 thöù hai duøng giaûi maõ cho nhoùm leänh IN, OUT ñöôïc noái vôùi 3 ñöôøng ñòa chæ A5, A6, A7 vaø chaân IORQ cuûa CPU. VI-THIEÁT KEÁ BOÄ HIEÅN THÒ VAØ BAØN PHÍM Vôùi muïc ñích thieát keá heä thoáng öùng duïng vi xöû lyù trong töï ñoäng ñieàu khieån nhaát thieát phaûi coù boä hieån thò vaø baøn phím. Boä hieån thò giuùp cho ngöôøi söû duïng kieåm tra chöông trình ñieàu khieån hoaëc coù theå duøng laøm nôi thoâng baùo caùc keát quaû thu nhaän ñöôïc töø moät tín hieäu ñieàu khieån naøo ñoù. Vôùi baøn phím laø nôi chuùng ta nhaäp caùc chöông trình thöû nghieäm vaøo RAM tröôùc khi naïp chính thöùc vaøo ROM, ñoàng thôøi goïi caùc chöông trình ñieàu khieån maïch. 1- Boä hieån thò: Boä hieån thò cuûa heä thoáng KIT Z80 phaûi thoûa caùc tieâu chuaån: - Ñaûm baûo tính tröïc quan. - Coù khaû naêng hieån thò 16 soá trong heä soá HEX. - Coù theå trình baøy cuøng luùc ñòa chæ vaø noäi dung ñòa chæ töông öùng. - Maïch ñôn giaûn vaø hieäu quaû. Boä hieån thò led 7 ñoaïn coù theå ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu chuaån treân raát phoå bieán treân thò tröôøng vaø giaù thaønh chaáp nhaän ñöôïc. Vì vaäy choïn led 7 ñoaïn duøng cho maïch hieån thò. Boä hieån thò ñöôïc thieát keá goàm 6 led 7 ñoaïn kieåu Anode chung ñeå hieån thò caùc keát quaû veà soá tieàn vaø chieàu daøi quaõng ñöôøng (Km). ÔÛ ñaây ta söû duïng 6 bit cuûa caûng A (PA0 – PA5) ñeå môû Anod vaø 7 bit cuûa caûng B (PB0 – PB6) môû caùc phaân ñoaïn cuûa Led. Caùc caûng naøy ñöôïc noái vôùi Led hieån thò qua caùc coång ñeäm vi maïch 7414 vaø maïch hieån thò ñöôïc trình baøy theo nguyeân taéc queùt. Theo ñoù 6 ñeøn seõ ñöôïc queùt tuaàn töï vôùi moät taàn soá naøo ñoù. do tính chaát löu aûnh cuûa maét maø ta thaáy döôøng nhö caùc ñeøn ñeàu saùng khi ñoù caùc thanh cuøng teân cuûa caùc ñeøn ñöôïc noái vôùi nhau, khi muoán moät ñeøn saùng ta phaûi môû Anod laãn Cathod cho neân khi ta môû thì cuõng chæ coù rieâng ñeøn ñoù saùng coøn caùc ñeøn khaùc thì khoâng, khi ñaõ môû ñeán ñeøn cuoái cuøng ta quay laïi ñeøn thöù nhaát. Nhö vaäy phaàn cöùng cuûa boä hieån thò raát
 5. Luaän Vaên Toát Nghieäp seõ ñôn giaûn chæ caàn moät coång ñaûo maéc taïi Anod chung vaø moät coång ñaûo coù ñieàu khieån maéc taïi caùc thanh cuøng teân noái chung vaø coâng vieäc coøn laïi seõ do phaàn meàm ñaûm nhaän. P A5 PA 0 R R R R PB0 PB6 Hình B. 6: Sô ñoà maïch hieån thò  Ñoái vôùi vieäc ñoïc soá tieàn thì ñeøn ñaàu tieân seõ bieåu thò cho giaù trò haøng traêm ÑVN.  Ñoái vôùi vieäc ñoïc soá Km thì ñeøn ñaàu tieân seõ bieåu thò cho giaù trò baét ñaàu töø haøng traêm meùt.  Ñeøn thöù nhaát beân phaûi ñöôïc söû duïng ñeå hieån thò Mode hoaït ñoäng. 2- Baøn phím: Baøn phím ñôn thuaàn laø thieát bò cô khí hay cuï theå noù laø moät coâng taéc thöôøng hôû, do vaäy yeâu caàu ñaët ra cho thieát bò naøy laø ñoä beàn cô hoïc bôûi chuùng thöôøng xuyeân chòu taùc ñoäng trong quaù trình söû duïng. Do yeâu caàu maïch thieát keá chæ söû duïng 4 phím chöùc naêng neân ôû ñaây ta söû duïng phöông phaùp noái chung taát caû caùc chaân thöù nhaát cuûa coâng taéc laïi vôùi nhau vaø noái leân möùc logic 1 vaø VCC qua caùc ñieän trôû haïn doøng ñoàng thôøi ñöa ñeán chaân PC0. Caùc chaân coøn laïi seõ ñöa ñeán 4 bit cuûa caûng B laø PB0 – PB3. Nguyeân taéc naøy toû ra ñôn gian vaø thuaän lôïi ñoái vôùi nhöõng maïch ñöôïc thieát keá chæ vaøi phím chöùc naêng nhö ñeà taøi, ñoàng thôøi ñaït ñoä tin caäy
 6. Luaän Vaên Toát Nghieäp cao do phím nhaán chæ ñöôïc nhaän daïng qua hai möùc logic 0 vaø 1 öùng vôùi traïng thaùi nhaán vaø khoâng nhaán phím. Döõ lieäu naøy seõ ñöôïc gôûi ñeán CPU ñeå thi haønh leänh töông öùng. Vieäc queùt phím vaø nhaän bieát chöùc naêng cuûa töøng phím ñöôïc kieåm soaùt baèng phaàn meàm qua caûng B vaø C cuûa 8255. Tính toaùn caùc ñieän trôû haïn doøng cuûa baøn phím. R = 5v/40A = 12.5K Choïn R = 10K Vaäy ñieän trôû treo leân möùc 1 khi doø phím ta choïn R = 10K Caùc phím chöùc naêng ñöôïc thieát keá bao goàm: + Phím “Start” laø phím thöïc hieän chöùc naêng baét ñaàu vieäc tính cöôùc phí cho moät cuoäc chaïy. + Phím “Stop” laø phím chaám döùt vieäc tính tieàn. + Phím “Vacant” laø phím thöïc hieän vieäc tính quaõng ñöôøng maø xe chaïy khoâng khaùch. + Phím “Mode” laø phím duøng ñeå choïn löïa caùc thoâng baùo: 1. Hieån thò toång soá tieàn. 2. Hieån thò toång soá Km chaïy coù khaùch. 3. Hieån thò toång soá Km chaïy khoâng khaùch. Vcc 10K PB0 PB1 PB2 PB3 PC 0 Hình B. 7: Sô ñoà baøn phím VII-THIEÁT KEÁ MAÏCH TAÏO TÍN HIEÄU TOÁC ÑOÄ: Vieäc thieát keá maïch taïo tín hieäu toác ñoä laø moät phaàn quan troïng trong toaøn boä heä thoáng. Noù cung caáp tín hieäu ñaàu vaøo cho boä vi xöû lyù thöïc hieän vieäc tính cöôùc vaø caûnh baùo toác ñoä. Do ñoù vieäc thieát keá phaûi ñaùp
 7. Luaän Vaên Toát Nghieäp öùng ñöôïc vaán ñeà kyõ thuaät, töùc laø baûo ñaûm cung caáp tín hieäu lieân tuïc vaø ñuùng yeâu caàu. Theo thöïc teá, nguyeân lyù do toác ñoä ta ñaõ khaûo saùt ôû chöông 1 thì tín hieäu toác ñoä ñöôïc taïo ra bôûi caûm bieán toác ñoä ñaët ôû truïc thöù caáp cuûa hoäp soá. Tín hieäu naøy ñöôïc cho qua boä vi xöû lyù roài ñöa ñeán ñoàng hoà toác ñoä, ñoàng thôøi boä tính cöôùc xe Taxi cuõng söû duïng tín hieäu naøy ñeå thöïc hieän vieäc tính cöôùc. Do ñoù vieäc thieát keá maïch taïo tín hieäu toác ñoä rieâng cho maïch caûnh baùo vaø tính cöôùc xe taxi laø khoâng thöïc teá. Tuy nhieân, do ñeà taøi coù thi coâng nhöng chæ ôû daïng moâ phoûng gaàn thöïc teá neân ñeå thuaän tieän vaø deã daøng cho vieäc thi coâng nhaèm taïo ra cho vieäc tín hieäu toác ñoä cung caáp cho maïch xöû lyù. Ngöôøi thöïc hieän seõ thieát keá moät maïch taïo xung vuoâng (maïch ñôn oån) duøng vi maïch ñònh thôøi tích hôïp 555. Ñaây laø vi maïch ñònh thôøi phoå bieán nhaát, noù ñöôïc duøng nhö moät maïch ñònh thôøi, taïo xung, bieán ñieäu khoå roäng xung (PWM), phaùt hieän soùt xung,v.v. . . 1- Moät soá ñaëc ñieåm cuûa IC 555: - Ñònh giôø töø vaøi micro giaây ñeán haøng giôø. - Hoaït ñoäng nhö caùch phi oån hoaëc ñôn oån. - Chu trình laøm vieäc thay ñoåi ñöôïc. - Khaû naêng doøng ra lôùn, coù theå cung caáp hay nhaän doøng 200mA. - Hoaït ñoäng vôùi khoaûng ñieän theá roäng töø 4.5v  16v - Ngoõ ra töông hôïp TTL (khi nguoàn caáp ñieän laø 5v). - Ñoä oån ñònh nhieät ñoä laø 0.005% cho moãi 0C. Sô ñoà chaân: Vôùi: Chaân 1: GND – noái ñaát 8 7 6 5 2: Naûy (trigger) 3: Ra (out) 4: Reset 555 5: Ñieän theá ñieàu khieån 12 3 4 6: Theâm (threshold) 7: Xaõ (discharhe) 8: Nguoàn Vcc Hình B. 8: Sô ñoà chaân IC555
 8. Luaän Vaên Toát Nghieäp  Khi thieát keá maïch taïo xung 555 caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau a- Nhöõng thoâng soá giôùi haïn cho pheùp: - Tuï ñieän: Toái thieåu C  500pF (5 x 10-10F) Toái ña C < = 1000F (do giôùi haïn bôûi söï ræ cuûa tuï) - Ñieän trôû: R = R1 + R2 Toái ña 3.3M (cuõng coù theå lôùn hôn tuøy loaïi IC) Toái thieåu khoaûng 1K Vôùi nhöõng giôùi haïn treân thì taàn soá taïo neân khoâng quaù 1MHz b- Chöùc naêng moät soá chaân cuûa IC 555 Ngoõ vaøo Reset (chaân 4) coù theå duøng ñeå giöõ ngoõ ra cuûa IC555 ôû möùc thaáp hay ngöng xung ra khi ñaõ baét ñaàu. Muoán vaäy chæ caàn ñöa ngoõ Reset xuoáng mass. Neáu hai ngoõ naûy vaø Reset noái chung nhau maïch seõ naûy ôû caïnh leân thay vì ôû caïnh xuoáng. Bình thöôøng ta phaûi noái ngoõ Reset leân nguoàn Vcc ñeå traùnh nhieãu. +5v R1 8 4 Ra 7 3 555 6 R2 2 5 1 C Cb Hình B. 9: Sô ñoà maïch taïo xung IC555 coøn coù ngoõ vaøo ñieän theá ñieàu khieån (controlvoltage), bình thöông ta ñeå hôû ngoõ naøy nhöng ñeå taêng söï oån ñònh cuûa maïch ta duøng moät tuï (.01  .1F) noái reõ giöõa ngoõ naøy vôùi mass. Maïch 555 taïo ra xung vuoâng nhôø söï naïp, xaõ lieân tuïc cuûa tuï C Theo ñoù ta coù: - Thôøi gian tuï naïp T1 = 0.693(R1 + R2)C
 9. Luaän Vaên Toát Nghieäp - Thôøi gian tuï xaõ T2 = 0.693R2C - Chu kyø cuûa daïng soùng vuoâng ra: T = T1 + T2 = 0.693(R1 + 2R2)C - Taàn soá cuûa daïng soùng vuoâng ra: f = 1/T = 1.44/ (R1 + 2R2)C 2- Tính toaùn vaø löïa choïn linh kieän: Do yeâu caàu thieát keá caàn taïo ra moät khoaûng taàn soá ñuû roäng ñeå ñeã ñieàu chænh vaø theo doõi khi hoaït ñoäng, neân taàn soá thieát keá cho maïch taïo xung laøm tín hieäu toác ñoä ñöôïc thöïc hieän trong khoaûng 10Hz < f 10Hz – 100Hz thì R1 ñöôïc choïn laø moät bieán trôû 100K noái tieáp vôùi moätñieän trôû 5K. Khi ñoù ta coù: R1 = R1 + R1 = 100 +5 = 105K Vôùi C = 1F vaø R2 4.7K.  f = 1/T = 1,44/(R1 + 2R2)C = 1,44/ (114,4.103.10-6) = 12.5Hz. +5v 100K 8 4 5K Ra 7 3 P c1 555 6 4.7k 2 5 1 .01 1F
 10. Luaän Vaên Toát Nghieäp Hình B. 10 : Sô ñoà maïch taïo tín hieäu toác ñoä Nhö vaäy vôùi nhöõng giaù trò ñaõ tính ñöôïc seõ cho ta chuoãi xung vuoâng coù taàn soá chænh ñònh ñöôïc tö ø 12.5Hz – 100Hz. Xung ra seõ ñöôïc ñöa ñeán Pc1 cuûa boä vi xöû lyù. VIII-THIEÁT KEÁ MAÏCH CAÛNH BAÙO: Maïch caûnh baùo toác ñoä ñöôïc thieát keá chung cho caùc xe oâtoâ ñeàu khoâng naèm ngoaøi muïc ñích baûo ñaûm an toaøn tính maïng cho ngöôøi söû duïng xe. 1- Sô ñoà maïch: Maïch caûnh baùo söû duïng tín hieäu toác ñoä ñaõ xöû lyù ñeå ñöa veà boä so saùnh, so saùnh vôùi toác ñoä caøi ñaët roài ñöa tín hieäu ñoù ñeán loa caûnh baùo. * Hoaït ñoäng: Tín hieäu toác ñoä ñöôïc ñöa ñeán boä so saùnh goàm ba vi maïch 7485 ñaõ ñöôïc caøi ñaët saün caáp so saùnh. Khi tín hieäu ñaït ñeán toác ñoä 80km/h thì moät tín hieäu ñieän aùp ñöôïc xuaát ra ngoõ ra cuûa vi maïch 7485, nhôø caùc coång logic maø moät taàn soá ñöôïc löïa choïn laø 500Hz seõ xuaát ra loa laøm cho loa phaùt ra moät taàn soá aâm thanh laø 500Hz. Töông töï cho caùc tröôøng hôïp toác ñoä ñaït 100km/h vaø 120km/h thì taàn soá caûnh baùo töông öùng xuaát ra loa seõ laø 2KHz vaø 5KHz. Trong quaù trình hoaït ñoäng maïch seõ bò Reset ôû taàn soá 10Hz phaùt ra bôûi IC 5551.
 11. Luaän Vaên Toát Nghieäp 2-Tính toaùn vaø löïa choïn linh kieän: - Caùc taàn soá caûnh baùo ñöôïc taïo bôûi caùc maïch ñònh giôø 555. Caùc maïch ñònh giôø 555 naøy seõ laàn löôït taïo ra caùc tín hieäu dao ñoäng ôû taàn soá: 10Hz, 500Hz, 2Hz, 5Hz. Töø taàn soá xaùc ñònh tröôùc, döïa vaøo coâng thöùc sau F = 1/T = 1.44/(R1 + 2R2)C Ta laàn löôït xaùc ñònh ñöôïc caùc giaù trò R vaø C cho ôû hình veõ B. 11 Vôùi: 5551: Taïo ra taàn soá 10Hz ñeå reset 3 maïch dao doäng caûnh baùo. 5552: Taïo ra taàn soá caûnh baùo 5KHz khi toác ñoä  120Km/h 5553: Taïo ra taàn soá caûnh baùo 2KHz khi toác ñoä  100Km/h 5554: T5o ra taàn soá caûnh baùo 500Hz khi toác ñoä  80Km/h - Caùc coång logic And, Nor, Not ñeå taïo neân maïch choïn tín hieäu xuaát ra loa caûnh baùo. - Boä so saùnh duøng vi maïch 7485. Vieäc thieát keá maïch caûnh baùo treân tuy ñôn giaûn, linh kieän deã kieám treân thò tröôøng. Nhöng ñeå goïn nheï trong quaù trình thi coâng vaø ñeå taän duïng heát khaû naêng cuûa KIT.Z80 ta chæ söû duïng moät loa caûnh baùo gaén tröïc tieáp leân ngoõ ra cuûa KIT coøn tín hieäu ra ñieàu khieån loa seõ ñöôïc thieát keá bôûi phaàn meàm. Theo ñoù taàn soá ñöôïc ngöôøi thöïc hieän löïa choïn caøi ñaët laø ba caáp dao ñoäng: 200Hz. 400Hz, 600Hz. Ñaây laø daõy taàn soá maø tai ngöôøi coù theå phaân bieät roõ raøng. Toùm laïi: Ngöôøi thöïc hieän vöøa trình baøy coâng vieäc thieát keá toaøn boä heä thoáng, vôùi boä vi xöû lyù trung taâm laø CPU Z80. Boä vi xöû lyù naøy seõ giaûi quyeát nhöõng chöông trình ñöôïc naïp trong EPROM. Töø ñoù chi phoái toaøn boä hoaït ñoäng cuûa heä thoáng, thöïc hieän quaù trình xöû lyù tín hieäu toác ñoä vaøo töø maïch taïo xung roài xuaát ra boä hieån thò soá tieàn vaø soá quaõng ñöôøng ñaõ thöïc hieän ñoàng thôøi xöû lyù luoân caû quaù trænh caûnh baùo toác ñoä. Chöông trình ñöôïc naïp trong EPROM giuùp cho maïch thi coâng ñôn giaûn vaø ñaït ñôïc söï meàm deûo. Khi coù yeâu caàu caøi ñaët laïi soá tieàn vaø caáp caûnh baùo khaùc ta chæ vieäc thay ñoåi treân phaàn meàm tröôùc khi naïp vaøo EPROM. Vôùi yeâu caàu cuûa ñeà taøi thì vieäc thieát keá heä thoáng KITZ80 ñaõ toû ra öu ñieåm hôn heä thoáng maïch soá nhôø coù khaû naêng tính toaùn caùc giaù trò khoâng tuyeán tính ñoàng thôøi löu laïi ñöôïc keát quaû veà soá tieàn vaø quaõng ñöôøng maø heä thoáng ñaõ xöû lyù ñöôïc. Ñieàu naøy giuùp cho cô quan chuû quaûn deã quaûn lyù hoaït ñoäng cuûa ngöôøi söû duïng phöông tieän.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản