Giấy điều động nhân sự

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
250
lượt xem
46
download

Giấy điều động nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Giấy điều động nhân sự

  1. Công Ty BM7 Số:…..……/ĐHSX/BM7 GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC - Phòng HCTC * Căn cứ nhu cầu sản xuất * Căn cứ năng lực đạo đức của CNV. Khối ĐHSX kính đề xuất lên Ban TỔNG GIÁM ĐỐC, Phòng HCTC cho phép điều động nhân sự trong Phân xưởng như sau: STT Họ và Tên Công việc hiện tại Bộ phận Sang Công vi ệc mới Bộ phận Ghi Chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ngày…......tháng…......năm 200... Duyệt của BGĐ Thông qua Phòng HCTC KHỐI ĐHSX. Nơi nhận: - BGĐ - Phòng HCTC - Các Bộ phận, CNV liên quan - Lưu ĐHSX
Đồng bộ tài khoản