Giấy mời họp

Chia sẻ: Le Van Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.909
lượt xem
150
download

Giấy mời họp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu "giấy mời họp"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy mời họp

  1. TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ________________ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:........./CV __________________________ .................., ngày......tháng....năm........... GIẤY MỜI HỌP (1) Kính gửi:..........................(2)........................................................................... Thừa lệnh:........................................................................................................(3) Kính mời:.................................................đến dự họp về vấn đề............................ ................................................................................................................................................ Thời gian :.........ngày, bắt đầu từ........giờ......tháng.........năm.................... Địa điểm: Tại........................................................................................................................ Đề nghị:...................................................(4)........................................................................... Nơi nhận:(5) T/L-……..CHÁNH VĂN PHÒNG -Như trên (ký tên đóng dấu) - - Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư) _______________________________ (1) Giấy mời họp phải đủ thể thức như công văn. (2) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mời. (3) Tên Bộ, cơ quan chủ trì cuộc họp. (4) Nêu rõ người được mời cần chuẩn bị tài liệu, ý kiến tham gia người dự họp phải đúng thành phần được mời để có trách nhiệm giải quyết (tham gia ý kiến và sau khi họp). Nếu cử người đi thay thì báo cho cơ quan chủ trì mời họp biết trước. (5) Nêu rõ thành phần được mời để người dự họp biết. Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Đồng bộ tài khoản