Giới thiệu chương trình , tổ chức lớp , đội hình đội ngũ – Trò chơi “Kết bạn”

Chia sẻ: Huỳnh Bảo Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
168
lượt xem
25
download

Giới thiệu chương trình , tổ chức lớp , đội hình đội ngũ – Trò chơi “Kết bạn”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 5 . Yêu cầu HS biết đựoc một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng . - Một số qui định về nội qui , yêu cầu tập luyện . Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học thể dục . - Biên chế tổ , chọn cán sự môn học . - Ơn ĐHĐN : Cách chào , báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học , cách xin phép ra vào lớp . Yêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu chương trình , tổ chức lớp , đội hình đội ngũ – Trò chơi “Kết bạn”

 1. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 1 Bài 01 Tuần 1 Lớp 5 Ngày dạy : Giôùi thieäu chöông trình , toå chöùc lôùp , ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Keát baïn” I/ Muïc tieâu : - Giôùi thieäu chöông trình Theå duïc lôùp 5 . Yeâu caàu HS bieát ñöïoc moät soá noäi dung cô baûn cuûa chöông trình vaø coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng . - Moät soá qui ñònh veà noäi qui , yeâu caàu taäp luyeän . Yeâu caàu HS bieát ñöôïc nhöõng ñieåm cô baûn ñeå thöïc hieän trong caùc baøi hoïc theå duïc . - Bieân cheá toå , choïn caùn söï moân hoïc . - Ôn ÑHÑN : Caùch chaøo , baùo caùo khi baét ñaàu vaø keát thuùc giôø hoïc , caùch xin pheùp ra vaøo lôùp . Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø noùi to , roõ , ñuû noäi dung . - Troø chôi “Keát baïn” . Yeâu caàu HS naém ñöôïc caùch chôi , noäi qui chôi , höùng thuù trong khi chôi . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. Ôån ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Voã tay vaø haùt ****** 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp 2’ + Chôi troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy” 3.Kieåm tra baøi cuõ - Khoâng
 2. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 2 B/   Phaàn   cô  26’ baûn : 2-3’ - GV giôùi thieäu toùm taét chöông trình theå duïc lôùp 5 : Cho HS 1. Giôùi thieäu + Ñoäi hình ñoäi nguõ + Theå duïc RLTT cô baûn . ngoài chöông trình TD lôùp + Baøi theå duïc + Troø chôi vaän ñoäng xuoáng taïi 5 + Moân theå thao töï choïn . choã 2-3’ - GV phoå bieán moät soá noäi qui , yeâu caàu taäp luyeän nhö : Quaàn aùo goïn gaøng , khoâng ñi deùp leâ , khi nghæ 2. Phoå bieán noäi taäp phaûi xin pheùp , muoán ra vaøo lôùp phaûi xin pheùp qui , yeâu caàu taäp 3-4’ … **** luyeän . 5-7’ - GV vaø HS chia toå taäp luyeän vaø choï caùn söï moân **** hoïc . **** 3. Bieân cheá toå , 5-7’ 4-5 - Cho HS oân noäi dung caùch chaøo , baùo caùo khi baét **** choïn CS ñaàu vaø keát thuùc giöøo hoïc . **** 4. Oân ÑHÑN + GV laøm maãu laàn 1 + Caùc laàn coøn laïi CS ñieàu khieån - HS taäp – GV quan 5. Troø chôi “keát 3-5’ saùt chung . baïn” 2’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi 1’ + Cho HS chôi thöû sau thi ñua coù thöôûng phaït + GV 1’ nhaän xeùt . 1’ C/Phaàn   keát   - Cuùi + laéc ngöôøi thaû loûng . thuùc: - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc 1.Thaû loûng - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 2.Cuûng coá - Ôn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc - Giaûi taùn . 3.Nhaän xeùt 4.BTVN - 5.Xuoáng lôùp Phaàn ruùt kinh nghieäm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………
 3. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 3 Bài 02 Tuần 1 Lớp 5 Ngày dạy : Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Chaïy ñoåi choã , voã tay nhau”vaø “Loø coø tieáp söùc” I/ Muïc tieâu : Ôn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kæ thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : caùch chaøo , baùo caùo khi baét ñaàu vaø keát thuùc giôø hoïc , caùch xin pheùp ra vaøo lôùp . Yeâu caàu thuaàn thuïc ñoäng taùc vaø caùch baùo caùo to , roõ ñuû noäi dung . - Troø chôi “Chaïy ñoåi choã , voã tay nhau” vaø “Loø coø tieáp söùc” . Yeâu vaàu bieát chôi ñuùng luaät , haøo höùng trong khi chôi . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Voã tay vaø haùt ****** 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp 2’ + Chôi troø chôi “ Tìm ngöôøi chæ huy” 3.Kieåm tra baøi cuõ 1’ - Kieåm tra trang phuïc cuûa HS B/Phaàn cô baûn : 26’ ***** 1. Oân ÑHÑN 5-7’ * Noäi dung : Oân caùch chaøo , baùo caùo khi baét ñaàu ***** vaø keát thuùc giôø hoïc , caùch xin pheùp ra vaøo lôùp . ***** * Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån laàn 1 . + CS ñieàu khieån 2-3–HS taäp–GV * Chia toå taäp 4-5’ theo doõi , söûa sai. * luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån * * Taäp laàn löôït 10- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . * 2. Troø chôi “Chaïy 12’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . * ñoåi choã , voã tay + Cho HS chôi thöû sau thi ñua coù thöôûng phaït . * nhau” vaø “Loø coø + GV nhaän xeùt . * tieáp söùc” 3-5’ *Chuù yù : cho HS chôi khoaûng nöaû thôøi gian thì ñoåi * 2’ troø chôi . * C/Phaàn   keát   1’
 4. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 4 thuùc: 1’ * 1.Thaû loûng 1’ - Cuùi + laéc ngöôøi thaû loûng . * 2.Cuûng coá - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc ******* 3.Nhaän xeùt - GV nhaän xeùt tieát hoïc . * 4.BTVN - Ôn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc . Phaàn ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………… Bài 03 Tuần 2 Lớp 5 Ngày dạy : 24/08/2010 Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Chaïy tieáp söùc” I/ Muïc tieâu : - Ôn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Caùch chaøo , baùo caùo khi baét ñaàu vaø keát thuùc giöøo hoïc , caùch xin pheùp ra vaøo lôùp , taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng , ñieåm soá , ñöùng nghieâm , nghæ , quay phaûi , quay traùi , quay sau . Yeâu caàu baùo caùo maïch laïc , taäp hôïp nhanh , ñoäng taùc quay ñuùng höôùng , thaønh thaïo , ñeàu , ñeïp , ñuùng vôùi khaåu leänh . - Troø chôi “Chaïy tieáp söùc”. Yeâu caàu chôi ñuùng luaät , traät töï , nhanh nheïn , haøo höùng trong khi chôi . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Voã tay vaø haùt ****** 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - Kieåm tra trang phuïc cuûa HS
 5. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 5 B/Phaàn cô baûn : 26’ ***** 1. Ôn ÑHÑN 5-7’ * Noäi dung : Ôn caùch chaøo , baùo caùo khi baét ñaàu ***** vaø keát thuùc giôø hoïc , caùch xin pheùp ra vaøo lôùp . ***** Taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng , ñieåm soá , ñöùng nghieâm , nghæ , quay phaûi , traùi , quay sau . * Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån 1-2 laàn . * Chia toå taäp 4-5’ + CS ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå - Chia khu luyeän 1 cuûng coá –HS taäp . vöïc saân * Taäp laàn löôït 8-9’ - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån taäp . 2. Troø chôi “Chaïy - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . tieáp söùc” - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . ---------- + Cho HS chôi thöû sau thi ñua coù thöôûng phaït + GV * * * nhaän xeùt . * * * C/Phaàn   keát   3-5’ * * * thuùc: 2’ - Cuùi + laéc ngöôøi thaû loûng . 1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc 2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 3.Nhaän xeùt 1’ - Ôn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc - Giaûi taùn 4.BTVN - Xuoáng lôùp Phaàn ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 04 Tuần 2 Lớp 5 Ngày dạy : 26/08/2010 Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Keát baïn” I/ Muïc tieâu : - Ôn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng , ñieåm soá , ñöùng nghieâm , nghæ , quay phaûi , quay traùi , quay sau . Yeâu caàu baùo caùo maïch laïc , taäp hôïp nhanh , ñoäng taùc quay ñuùng höôùng , thaønh thaïo , ñeàu , ñeïp , ñuùng vôùi khaåu leänh . - Troø chôi “Keát baïn”. Yeâu caàu taäp trung chuù yù , phaûn xaï nhanh , chôi ñuùng luaät , haøo höùng , nhieät tình trong khi chôi . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp
 6. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 6 A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. Ổn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Voã tay vaø haùt ****** 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3 – 4 HS thöïc hieän quay phaûi , traùi , quay sau – HS vaø GV nhaän xeùt . B/Phaàn cô baûn : 26’ **** 1. Oân ÑHÑN 5-7’ * Noäi dung : Taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng , ñieåm **** soá , ñöùng nghieâm , nghæ , quay phaûi , traùi , quay sau . **** * Caùch höôùng daãn : + CS ñieàu khieån 2 - 3 laàn . **** + GV ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå **** * Chia toå taäp 4-5’ cuûng coá –HS taäp . luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån - Chia khu * Taäp trình dieãn 9- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . vöïc saân 4. Troø chôi “Keát 11’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . taäp . baïn ” + Cho HS chôi thöû sau thi ñua coù thöôûng , phaït . + GV nhaän xeùt . C/Phaàn   keát   3-5’ thuùc: 2’ - Cuùi + laéc ngöôøi thaû loûng + Voã tay vaø haùt . 1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc 2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 3.Nhaän xeùt 1’ - Ôn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc . 4.BTVN - Giaûi taùn 5.Xuoáng lôùp Phaàn ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………… Bài 05 Tuần 3 Lớp 5 Ngày dạy : 06/09/2010 Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Boû Khaên ” I/ Muïc tieâu : - Ôân ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng , ñieåm soá , ñöùng nghieâm , nghæ , quay phaûi , quay traùi , quay sau , daøn haøng , doàn haøng . Yeâu caàu taäp hôïp , daøn haøng , doàn haøng nhanh , traät töï , ñoäng taùc quay ñuùng höôùng , ñeàu , ñeïp , ñuùng vôùi khaåu leänh . - Troø chôi “Boû khaên” . Yeâu caàu HS taäp trung chuù yù , nhanh nheïn , kheùo leùo , chôi ñuùng luaät , haøo höùng , nhieät tình trong khi chôi . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng + coøi + 2 khaên tay . III/ Tieán trình thöïc hieän :
 7. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 7 ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. Ôån ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ 2x8 - Voã tay vaø haùt + Xoay vaën caùc khôùp ****** 2’ + Chôi troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi” 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3 -4 HS thöïc hieän quay phaûi , traùi , quay sau – HS vaø GV nhaän xeùt . B/Phaàn cô baûn : 26’ **** 1. Ôn ÑHÑN 5-7’ 2-4 * Noäi dung : Taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng , ñieåm * * * * soá , ñöùng nghieâm , nghæ , quay phaûi , traùi , quay sau , * * * * daøn haøng , doàn haøng . **** * Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån 2 - 3 laàn . **** * Chia toå taäp 4-5’ + CS ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå luyeän 9- 1 cuûng coá –HS taäp . - Chia khu * Taäp trình dieãn 11’ - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån vöïc saân 2. Troø chôi “Boû - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . taäp . khaên ” - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . + Cho HS chôi thöû sau chôi chính thöùc + GV nhaän xeùt . C/Phaàn   keát   3-5’ thuùc: 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt . 1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc 2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 3.Nhaän xeùt 1’ - Ôn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc - Giaûi taùn . 4.BTVN - Xuoáng lôùp Phaàn ruùt kinh nghieäm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Bài 06 Tuần 3 Lớp 5 Ngày dạy :09/09/2010 Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Ñua ngöïa” I/ Muïc tieâu :
 8. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 8 - Ôn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi . Yeâu caàu taäp hôïp nhanh , doùng thaéng haøng , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi ñeàu , ñeïp , ñuùng vôùi khaåu leänh . - Troø chôi “Ñua ngöïa” . Yeâu caàu chôi ñuùng luaät , haøo höùng vaø nhieät tình trong khi chôi . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng + coøi + 4 ñaàu ngöïa . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. Oån ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ 2x8 - Giaäm chaân taïi choã , ñeám to theo nhòp + Xoay vaën ****** 2’ caùc khôùp 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ + Chôi troø chôi “Laøm theo tín hieäu” - 3-4 HS thöïc hieän quay phaûi , traùi , quay sau – HS vaø GV nhaän xeùt . B/Phaàn cô baûn : 26’ * * * 1. Ôn ÑHÑN 5-7’ 2-4 * Noäi dung : Taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , * * * ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi . * * * * Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån 1 - 2 laàn .  + CS ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå * Chia toå taäp 4-5’ cuûng coá –HS taäp . luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån * Taäp trình dieãn 9- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . 2. Troø chôi “Ñua 11’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . - Chia khu ngöïa ” + Cho HS chôi thöû sau chôi chính thöùc . vöïc saân + GV nhaän xeùt . taäp . C/Phaàn   keát   3-5’ thuùc: 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt . 1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc 2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 3.Nhaän xeùt 1’ - Ôn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc . 4.BTVN - Giaûi taùn 5.Xuoáng lôùp
 9. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 9 Phaàn ruùt kinh nghieäm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. Bài 07 Tuần 4 Lớp 5 Ngày dạy : 13/09/2010 Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Hoaøng Anh , Hoaøng Yeán” I/ Muïc tieâu : - OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , ñieåm soá . Yeâu caàu thuaàn thuïc ñoäng taùc theo nhòp hoâ cuûa GV . - Chôi troø chôi “Hoaøng Anh , Hoaøng Yeán” . Yeâu caàu HS chôi ñuùng luaät , giöõ kyû luaät , taäp trung chuù yù , nhanh nheïn , haøo höùng khi chôi . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Giaäm chaân taïi choã , ñeám to theo nhòp . ****** 2’ 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Chôi troø chôi “Laøm theo tín 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ hieäu” - 3-4 HS thöïc hieän quay phaûi , traùi , quay sau – HS vaø GV nhaän xeùt . B/Phaàn cô baûn : 26’ * * * 1. OÂn ÑHÑN 5-7’ 2-4 * Noäi dung : Taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , * * * ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi . * * * * Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån 1 - 2 laàn .  + GV ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå * Chia toå taäp 4-5’ cuûng coá –HS taäp . luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån - Chia khu * Taäp trình dieãn 9- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . vöïc saân 2. Troø chôi “Hoaøng 11’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . taäp . Anh , Hoaøng Yeán” + Cho HS chôi thöû sau chôi chính thöùc . + GV nhaän xeùt .
 10. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 10 C/Phaàn   keát   3-5’ thuùc: 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt . 1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc 2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 3.Nhaän xeùt 1’ - OÂn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc - Giaûi taùn . 4.BTVN - Xuoáng lôùp Phaàn   ruùt   kinh   nghieäm   :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Bài 08 Tuần 4 Lớp 5 Ngày dạy : 16/09/2010 Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Meøo ñuoåi chuoät ” I/ Muïc tieâu : - OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Quay phaûi , quay traùi , quay sau , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi . Yeâu caàu thuaàn thuïc ñoäng taùc theo nhòp hoâ cuûa GV . - Chôi troø chôi “Meøo ñuoåi chuoät” . Yeâu caàu HS chôi ñuùng luaät , giöõ kyû luaät , taäp trung chuù yù , nhanh nheïn , haøo höùng . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Giaäm chaân taïi choã , ñeám to theo nhòp . ****** 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp 2’ + Chôi troø chôi “Laøm theo tín hieäu” 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän Giaäm chaântaïi choã – HS vaø GV nhaän xeùt .
 11. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 11 B/Phaàn cô baûn : 26’ * * * 1. OÂn ÑHÑN 5-7’ 2-4 * Noäi dung : OÂn quay phaûi , traùi , quay sau , ñi ñeàu * * * voøng phaûi , traùi . * * * * Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån 1 - 2 laàn .  + CS ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå * Chia toå taäp 4-5’ cuûng coá –HS taäp . luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån - Chia khu * Taäp trình dieãn 9- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . vöïc saân 2. Troø chôi “Meøo 11’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . taäp . ñuoåi chuoät” + Cho HS chôi thöû sau chôi chính thöùc . + GV nhaän xeùt . C/Phaàn   keát   3-5’ thuùc: 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt . 1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc 2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 3.Nhaän xeùt 1’ - OÂn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc . 4.BTVN - Giaûi taùn 5.Xuoáng lôùp Phaàn   ruùt   kinh   nghieäm   :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Bài 09 Tuần 5 Lớ p 5 Ngày dạy :20/09/2010 Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Nhaûy oâ tieáp söùc ” I/ Muïc tieâu : - OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi. Yeâu caàu taäp hôïp nhanh , traät töï , ñoäng taùc ñuùng kyû thuaät , ñeàu , ñeïp , ñuùng khaåu leänh . - Chôi troø chôi “Nhaûy oâ tieáp söùc” . Yeâu caàu HS chôi ñuùng luaät , taäp trung chuù yù , nhanh nheïn , kheùo leùo , haøo höùng khi chôi II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp
 12. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 12 A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ -Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt . ****** 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp 2’ + Chôi troø chôi “Tìm ngöôøi chæ huy” 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän Giaäm chaântaïi choã – HS vaø GV nhaän xeùt . B/Phaàn cô baûn : 26’ * * * 1. OÂn ÑHÑN 5-7’ 2-4 * Noäi dung : OÂn taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , * * * ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi. * * * * Caùch höôùng daãn : + GV ñieàu khieån 1 - 2 laàn .  + GV ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå * Chia toå taäp 4-5’ cuûng coá –HS taäp . 5 6 luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån 4 * Taäp trình dieãn 9- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . 3 2 2. Troø chôi “Nhaûy 11’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . 1 ----- oâ tieáp söùc” + Cho HS chôi thöû sau chôi thi ñua theo kieåu tieáp söùc ----------- coù thöôûng , phaït.. + GV nhaän xeùt . * C/Phaàn   keát   3-5’ thuùc: 2’ - Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt . 1.Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc 2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 3.Nhaän xeùt 1’ - OÂn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc - Giaûi taùn 4.BTVN - Xuoáng lôùp Phaàn ruùt kinh nghieäm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Bài 10 Tuần 5 Lớ p 5 Ngày dạy : 23/09/2010 Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Nhaûy ñuùng , nhaûy nhanh” I/ Muïc tieâu : - OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi. Yeâu caàu ñoäng taùc ñuùng kyû thuaät , ñeàu , ñeïp , ñuùng khaåu leänh . - Chôi troø chôi “Nhaûy ñuùng , nhaûy nhanh” . Yeâu caàu HS nhaûy ñuùng oâ qui ñònh , ñuùng luaät ,haøo höùng , nhieät tình . II/ Saân taäp , duïng cuï :
 13. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 13 Saân tröôøng coù keû saân chôi + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng xung quanh tröôøng thaønh voøng ****** 2x8 troøn . 2’ + Xoay vaën caùc khôùp 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ + Chôi troø chôi “Tìm ngöôøi chæ huy” - 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu – HS vaø GV nhaän xeùt . B/Phaàn cô baûn : 26’ * * * 1. OÂn ÑHÑN 5-7’ 2-4 * Noäi dung : OÂn taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , * * * ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi. * * * * Caùch höôùng daãn : + CS ñieàu khieån 1 - 2 laàn .  + GV ñieàu khieån 1 laàn cuoái ñeå * Chia toå taäp 4-5’ cuûng coá –HS taäp . luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån 5 6 * Taäp trình dieãn 9- - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . 4 2. Troø chôi “Nhaûy 11’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . 3 2 oâ tieáp söùc” + Cho HS chôi thöû sau chôi thi ñua theo kieåu tieáp söùc 1 ----- coù thöôûng , phaït. ----------- + GV nhaän xeùt . * C/Phaàn   keát   * thuùc: 3-5’ - Voã tay vaø haùt . * 1.Thaû loûng 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc Nhö ñoäi 2.Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . hình môû 3.Nhaän xeùt 1’ - OÂn caùc ñoäng taùc ÑHÑN ñaõ hoïc . ñaàu . 4.BTVN 1’ - Giaûi taùn 5.Xuoáng lôùp Phaàn ruùt kinh nghieäm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Bài 11 Tuần 6 Lớ p 5 Ngày dạy : 27/09/2010 Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Chuyeån ñoà vaät” I/ Muïc tieâu :
 14. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 14 -OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng , ñieåm soá , taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , ñieåm soá , daøn haøng , doàn haøng . Yeâu caàu taäp hôïp vaø daøn haøng nhanh , ñuùng kyû thuaät vaø ñuùng khaåu leänh . - Troø chôi “ Chuyeån ñoà vaät” . Yeâu caàu chuyeån ñoà nhanh , ñuùng luaät , haøo höùng , nhieät tình trong khi chôi . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng + 4 quaû boùng , 4 khuùc goã , 4 côø ñuoâi nheo + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Ñöùng taïi choã , voã tay vaø haùt . ****** 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu – HS vaø GV nhaän xeùt . B/   Phaàn   cô  26’ * * * baûn : 5-6’ 2-3 - GV ñieàu khieån HS laàn 1 . * * * 1. OÂn ÑHÑN + CS ñieàu khieån 1-2 laàn – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * * 5’ sai ( neáu coù )  • Chia toå taäp 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån . luyeän 6-8’ - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . • Taäp trình - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . - Ñoäi hình dieãn + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , troø chôi . 2. Troø chôi phaït “Chuyeån ñoà vaät “ + GV nhaän xeùt . - Nhö ñoäi C/   Phaàn   keát   3-5’ hình môû thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt ñaàu 1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . 2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc ñoäi nguõ taïi choã moãi ngaøy. 4. BTVN - Giaûi taùn . 5 . Xuoáng lôùp
 15. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 15 Phaàn   ruùt   kinh   nghieäm   :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….. Bài 12 Tuần 6 Lớp 5 Ngày dạy :30/09/2010 Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Laên boùng baèng tay” I/ Muïc tieâu : - OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Daøn haøng , doàn haøng , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi . Yeâu caàu daøn haøng , doàn haøng nhanh , Ñi ñeàu voøng caùc höôùng ñuùng , bieát caùch ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp . - Troø chôi “ Laên boùng baèng tay” . Yeâu caàu bình tónh , kheùo leùo , laên boùng theo ñöôøng dích daéc voøng qua vaät chuaån . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng + 4 quaû boùng , 4 côø ñuoâi nheo + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ****** 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Laøm theo tín 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ hieäu” - 3-4 HS thöïc hieän taäp hôïp haøng doïc , doùng haøng– HS vaø GV nhaän xeùt
 16. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 16 B/   Phaàn   cô  26’ * * * baûn : 5-6’ 2-3 - GV ñieàu khieån HS laàn 1 . * * * 1. OÂn ÑHÑN + CS ñieàu khieån 1-2 laàn – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * * 5’ sai ( neáu coù )  • Chia toå taäp 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån . luyeän 1 - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . • Taäp trình 6-8’ - CS ñieàu khieån 1 laàn – HS taäp . dieãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . • Taäp cuûng + Cho HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , phaït coá + GV nhaän xeùt . --------------- 2. Troø chôi “Laên * * * * boùng baèng tay” * * * * C/   Phaàn   keát   3-5’ - Nhö ñoäi thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng . hình môû 1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . ñaàu 2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc ñoäi nguõ taïi choã moãi ngaøy . 4. BTVN - Giaûi taùn . 5. Xuoáng lôùp Phaàn ruùt kinh nghieäm :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 13 Tuần 7 Lớ p 5 Ngày dạy : 04/10/2010 Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Trao tín gaäy” I/ Muïc tieâu : - OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi, Yeâu caàu taäp hôïp nhanh , ñi ñeàu ñuùng kyû thuaät . - Troø chôi “Trao trín gaäy ” . Yeâu caàu nhanh nhenï , bình tónh trao tín gaäy cho baïn . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng + 4 tín gaäy + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp
 17. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . Giaùo aùn Theå duïc lôùp 5. Naêm hoïc 2010-2011 Trang 17 A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ****** 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Chim bay , coø bay” 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu – HS vaø GV nhaän xeùt . B/   Phaàn   cô  26’ * * * baûn : 5-6’ 2-3 - GV ñieàu khieån HS laàn 1 . * * * 1. OÂnÑHÑN + CS ñieàu khieån 1-2 laàn – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * * • Chia toå taäp 5’ sai ( neáu coù )  luyeän 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån . • Taäp trình 6-8’ - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . dieãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . 2. Troø chôi “Trao tín + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , gaäy” phaït + GV nhaän xeùt . ****** ****** C/   Phaàn   keát   3-5’ ****** thuùc : 2’ - Voã tay vaø haùt 1. Thaû loûng 1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . 2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc ñoäi nguõ taïi choã moãi ngaøy. 4. BTVN - Giaûi taùn . 5. Xuoáng lôùp Phaàn ruùt kinh nghieäm :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 14 Tuần 7 Lớ p 5 Ngày dạy : Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Trao tín gaäy” I/ Muïc tieâu : - OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi, Yeâu caàu taäp hôïp nhanh , thao taùc thaønh thaïo caùc kó thuaät ñoäng taùc ÑHÑN. - Troø chôi “Trao trín gaäy ” . Yeâu caàu haøo höùng , nhieät tình , chôi ñuùng luaät . II/ Saân taäp , duïng cuï :
 18. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 18 Saân tröôøng + 4 tín gaäy + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ****** 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Chim bay , coø bay” 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu – HS vaø GV nhaän xeùt . B/   Phaàn   cô  26’ * * * baûn : 5-6’ 2-3 - GV ñieàu khieån HS laàn 1 . * * * 1.OÂn ÑHÑN + CS ñieàu khieån 1-2 laàn – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * * 5’ sai ( neáu coù )  • Chia toå taäp 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån . luyeän 1 - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . • Taäp trình 6-8’ - GV ñieàu khieån 1 laàn – HS taäp . dieãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . • Taäp cuûng + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , coá phaït 2. Troø chôi “Trao tín + GV nhaän xeùt gaäy” -****** ****** C/   Phaàn   keát   ****** thuùc : 3-5’ - Voã tay vaø haùt + ñoäng taùc thaû loûng 1. Thaû loûng 2’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . 2. Cuûng coá 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 3. Nhaän xeùt 1’ - Taäp caùc ñoäng taùc ñoäi nguõ taïi choã moãi ngaøy. 4. BTVN 1’ - Giaûi taùn 5. Xuoáng lôùp Phaàn ruùt kinh nghieäm :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 15 Tuần 8 Lớ p 5 Ngày dạy : Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Trao tín gaäy” I/ Muïc tieâu :
 19. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 19 - OÂn ñeå cuûng coá vaø naâng cao kyû thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : Taäp hôïp haøng ngang , doùng haøng , ñieåm soá , ñi ñeàu voøng phaûi , traùi , ñöùng laïi . Yeâu caàu taäp hôïp nhanh , thao taùc thaønh thaïo caùc kó thuaät ñoäng taùc ÑHÑN. - Troø chôi “Trao trín gaäy ” . Yeâu caàu haøo höùng , nhieät tình , chôi ñuùng luaät . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng + 4 tín gaäy + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. OÂn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ****** 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Chim bay , coø bay” 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu – HS vaø GV nhaän xeùt . B/   Phaàn   cô  26’ * * * baûn : 5-6’ 2-3 - GV ñieàu khieån HS laàn 1 . * * * 1. OÂn ÑHÑN + CS ñieàu khieån 1-2 laàn – HS taäp – GV theo doõi , söûa * * * 5’ sai ( neáu coù )  • Chia toå taäp 1 - Caùc toå oân taäp – Toå tröôûng ñieàu khieån . luyeän 1 - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . - Sau ñoù • Taäp trình 6-8’ - GV ñieàu khieån 1 laàn – HS taäp . cho HS dieãn - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . chuyeån • Taäp cuûng + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , thaønh 4 coá 3-5’ phaït haøng doïc 2’ 2. Troø chôi “Trao tín + GV nhaän xeùt . thöïc hieän gaäy” 1’ ñi ñeàu 1’ - Chaïy nheï nhaøng theo voøng troøn + Voã tay vaø haùt . C/   Phaàn   keát   1’ - GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc . thuùc : - GV nhaän xeùt tieát hoïc . 1. Thaû loûng - Taäp caùc ñoäng taùc ñoäi nguõ taïi choã moãi ngaøy. 2. Cuûng coá - Giaûi taùn 3. Nhaän xeùt 4. BTVN 5. Xuoáng lôùp
 20. Trường tiểu học số 1 Cát Khánh Giáo viên : Huỳnh Bảo Long . G aùo aùn Theå duï c l ôùp 5. Naêm hoï c 2010- 2011 i Trang 20 Phaàn ruùt kinh nghieäm :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………............... Bài 16 Tuần 8 Lớ p 5 Ngày dạy : Ñoäng taùc vöôn thôû vaø tay – Troø chôi “Daãn boùng I/ Muïc tieâu : - Hoïc hai ñoäng taùc vöôn thôû vaø tay cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung . Yeâu caàu thöïc hieän töông ñoái ñuùng ñoäng taùc . - Chôi troø chôi “Daãn boùng ” . Yeâu caàu chôi nhieät tình vaø chuû ñoäng . II/ Saân taäp , duïng cuï : Saân tröôøng + 4 boùng + coøi . III/ Tieán trình thöïc hieän : ÑLVÑ Bieän Phaàn noäi dung T/G SL Yeâu caàu vaø chæ daãn kæ thuaät phaùp toå chöùc lôùp A/Phaàn môû ñaàu  5-7’ ****** 1. OÅn ñònh 1-2’ - GV nhaän lôùp , phoå bieán muïc tieâu . ****** 2 Khôûi ñoäng 1-2’ - Chaïy nheï nhaøng thaønh voøng troøn . ****** 2x8 + Xoay vaën caùc khôùp + Troø chôi “Chim bay , coø bay” 3.Kieåm tra baøi cuõ 2’ - 3-4 HS thöïc hieän ñi ñeàu – HS vaø GV nhaän xeùt . B/   Phaàn   cô  26’ * * * baûn : 3-4’ 2-3 * Caùch höôùng daãn : * * * 1. Hoïc ñoäng taùc (2x + GV neâu teân , laøm maãu ñoäng taùc , giaûi thích treân * * * vöôn thôû 8) tranh .  5’ + GV vöøa taäp vöøa giaûi thích –CS ñieàu khieån - HS taäp theo- GV söûa sai 2. Hoïc ñoäng taùc 1 * Caùch   höôùng   daãn   : töông töï nhö hoïc ñoäng taùc tay 6-8’ 1 vöôn thôû 3. OÂn 2 ñoäng taùc - CS ñieàu khieån – HS taäp – GV theo doõi söûa sai ( neáu - Chia khu ñaõ hoïc 6-8’ coù ) . vöïc saân  Chuù yù : Vöôn thô û:taäp chaäm , hít thôû . Tay : taäp . • Chia toå taäp Ngaång ñaàu , caêng ngöïc . luyeän 3-5’ - Caùc toå oân taäp 2 ñoäng taùc ñaõ hoïc – Toå tröôûng • Taäp trình 2’ ñieàu khieån . dieãn 1’ - Töøng toå taäp trình dieãn – HS vaø GV nhaän xeùt . 4.Troø chôi “Daãn 1’ - GV neâu teân , nhaéc laïi caùch chôi . - Nhö ñoäi boùng ” 1’ + 1 soá HS chôi thöû – Sau chôi thi ñua coù thöôûng , hình môû

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản