intTypePromotion=1

Giới thiệu hệ thống chỉ dẫn tham khảo Oxford

Chia sẻ: Vĩnh Yêu Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
1
download

Giới thiệu hệ thống chỉ dẫn tham khảo Oxford

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ dẫn tham khảo là việc tác giả một công trình khoa học thể hiện một cách chi tiết, cụ thể các nội dung có trong các nguồn tin khác đã được sử dụng trong một công trình nghiên cứu của mình. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Giới thiệu hệ thống chỉ dẫn tham khảo Oxford".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu hệ thống chỉ dẫn tham khảo Oxford

N hòn ra thïë giúái<br /> <br /> <br /> GIÚÁI THIÏÅU HÏÅ THÖËNG CHÓ DÊÎN<br /> THAM KHAÃO OXFORD<br /> rñch dêîn, tham khaão caác cöng trònh hiïån danh muåc caác taåp chñ khoa hoåc coá uy<br /> <br /> T nghiïn cûáu hay yá tûúãng khoa hoåc<br /> cuãa caác nhaâ khoa hoåc khaác, caác<br /> cöng trònh khoa hoåc khaác laâ viïåc rêët phöí<br /> tñn do Viïån Thöng tin Khoa hoåc (Hoa Kyâ)<br /> xêy dûång vaâ cêåp nhêåt hùçng nùm, viïåc phên<br /> thûá haång caác trûúâng àaåi hoåc trïn thïë giúái,<br /> biïën trong nghiïn cûáu khoa hoåc. Luêåt phaáp viïåc cung cêëp dõch vuå liïåt kï caác taâi liïåu<br /> caác nûúác, thöng lïå trong quan hïå quöëc tïë vaâ àûúåc trñch dêîn trïn caác nguöìn thöng tin<br /> àaåo lyá khoa hoåc àoâi hoãi trong moåi cöng khoa hoåc lúán vaâ quan troång trïn thïë giúái<br /> trònh nghiïn cûáu cêìn phaãi thïí hiïån àûúåc nhû ScienceDirect.com,... laâ caác vñ duå tiïu<br /> möåt caách tûúâng minh, àêìy àuã vaâ chi tiïët úã biïíu phaãn aánh xu hûúáng vaâ caác hoaåt àöång<br /> mûác cao nhêët viïåc trñch dêîn, tham khaão àoá. mang tñnh traâo lûu àoá.<br /> Cuäng vò thïë, chó dêîn trñch dêîn khoa hoåc<br /> Àïí thûåc hiïån möåt caách àêìy àuã, chñnh<br /> xuêët hiïån. Muåc àñch chuã yïëu cuãa chó dêîn<br /> xaác caác söë liïåu trñch dêîn maâ caác cöng trònh<br /> trñch dêîn khoa hoåc vúái tñnh caách möåt saãn<br /> nghiïn cûáu àaä thûåc hiïån, caác taåp chñ vaâ nhaâ<br /> phêím thöng tin laâ xaác nhêån cöng sûác vaâ sûå<br /> xuêët baãn coá uy tñn trïn thïë giúái àaä xêy dûång<br /> àoáng goáp cuãa möîi nhaâ khoa hoåc, möîi cöng<br /> trònh khoa hoåc trong möëi quan hïå vúái caác caác quy tùæc nghiïm ngùåt àïí phaãn aánh viïåc<br /> kïët quaã nghiïn cûáu àaä coá – nhûäng kïët quaã tham khaão, trñch dêîn trong caác cöng trònh<br /> úã mûác àöå vaâ goác àöå khaác nhau àaä goáp phêìn àûúåc cöng böë. ÚÃ nûúác ta, cuäng àaä xuêët hiïån<br /> taåo nïn cöng trònh khoa hoåc àang àûúåc caác quy tùæc tûúng ûáng àöëi vúái caác luêån aán<br /> khaão saát1. Chó dêîn tham khaão (reference) laâ khoa hoåc. Vúái muåc àñch hûúáng túái sûå hoâa<br /> viïåc taác giaã möåt cöng trònh khoa hoåc thïí húåp caác quy chuêín thöng duång trïn thïë<br /> hiïån möåt caách chi tiïët, cuå thïí caác nöåi dung giúái, chuáng töi giúái thiïåu caác nöåi dung<br /> coá trong caác nguöìn tin khaác (caác nguöìn chñnh cuãa böå quy tùæc trònh baây caác trñch<br /> àûúåc trñch dêîn) àaä àûúåc sûã duång trong möåt dêîn, tham khaão àang rêët phöí biïën hiïån nay:<br /> cöng trònh nghiïn cûáu (taâi liïåu trñch dêîn) Hïå thöëng chó dêîn tham khaão Oxford<br /> cuãa mònh. (Oxford Referencing System). Vò nöåi dung<br /> Xu hûúáng nghiïn cûáu vaâ möåt söë hoaåt àûúåc giúái thiïåu chuã yïëu mang tñnh chêët caác<br /> àöång àang rêët àûúåc quan têm hiïån nay laâ: quy tùæc nïn hònh thûác xûã lyá thöng tin àûúåc<br /> trùæc lûúång thû muåc, trùæc lûúång web; sûå aáp duång laâ choån dõch caác nöåi dung chñnh<br /> hònh thaânh vaâ phaát triïín caác saãn phêím cuãa Hïå thöëng naây. Nïëu khöng coá ghi chuá<br /> thöng tin àûúåc taåo nïn trïn cú súã aáp duång khaác, caác nöåi dung àûúåc trònh baây àïìu tûâ<br /> caác phûúng phaáp khoa hoåc àoá; vaâ viïåc sûã taâi liïåu tham khaão [1].<br /> duång caác cöng cuå naây àïí àaánh giaá, phên Caác hònh thûác trñch dêîn trong caác cöng<br /> haång caác cöång àöìng khoa hoåc, caá nhên nhaâ trònh khoa hoåc: Footnote2/Thû muåc hay hïå<br /> khoa hoåc, cöng trònh khoa hoåc. Sûå xuêët thöëng tra cûáu Oxford<br /> 1<br /> ÚÃ àêy cêìn phên biïåt hai khaái niïåm: taâi liïåu trñch dêîn (citing document)- taâi liïåu àang àûúåc khaão saát, trong àoá<br /> coá sûã duång thöng tin, yá tûúãng cuãa taác giaã khaác, taâi liïåu khaác - taâi liïåu àûúåc trñch dêîn (cited document).<br /> 2<br /> Àûúng nhiïn coá thïí dõch laâ Ghi chuá/Chuá thñch chên trang. Tuy nhiïn, do thuêåt ngûä Footnote àaä rêët quen thuöåc<br /> trong caác hïå soaån thaão vùn baãn, nïn trong taâi liïåu naây, noá àûúåc sûã duång trûåc tiïëp.<br /> <br /> THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012 33<br /> N hòn ra thïë giúái<br /> <br /> Hïå thöëng chó dêîn tham khaão Oxford, Caách thïí hiïån chó dêîn tham khaão.<br /> hay coân àûúåc biïët àïën laâ hïå thöëng trñch dêîn Phûúng phaáp footnote /thû muåc àoâi hoãi<br /> chuá thñch taâi liïåu àûúåc sûã duång àêìu tiïn phaãi:<br /> trong möåt söë cöng trònh nghiïn cûáu vïì triïët - Àûa möåt footnote vaâo vùn baãn (cuãa taâi<br /> hoåc vaâ sûã hoåc. Hïå thöëng naây bao göìm caác<br /> liïåu trñch dêîn);<br /> hònh thûác: trñch dêîn trong phêìn nöåi dung<br /> cuãa cöng trònh nghiïn cûáu, sûã duång chûä söë - Lêåp möåt thû muåc hay möåt danh saách<br /> úã võ trñ cao hún vaâ möåt danh saách footnote caác nguöìn tham khaão úã phêìn cuöëi cuãa taâi<br /> úã cuöëi möîi trang vùn baãn àöëi vúái caác trñch liïåu.<br /> dêîn trong trang àoá. Möåt thû muåc àñnh keâm Footnote (àöi khi àûúåc goåi laâ chuá thñch)<br /> àûúåc gaán úã phêìn cuöëi nhùçm cung cêëp caác laâ caái maâ tûúng tûå nhû möåt chuá thñch (hay<br /> thöng tin chi tiïët vïì möîi taâi liïåu tham khaão chó dêîn àïën nguöìn thöng tin) àûúåc xuêët<br /> vaâ àöi khi laâ caác tû liïåu böí sung coá giaá trõ hiïån úã cuöëi hay àêìu trang. Trong hïå thöëng<br /> tû vêën trong quaá trònh tiïën haânh cöng trònh chó dêîn tham khaão kiïíu footnote, baån coá<br /> nghiïn cûáu àoá.<br /> thïí chó ra möåt chó dêîn tham khaão bùçng möåt<br /> Caác chûä söë úã võ trñ cao hún kïët húåp vúái trong söë caác caách:<br /> caác footnote trong phûúng phaáp chó dêîn<br /> tham khaão Oxford thûúâng àûúåc sûã duång - Thïm möåt chûä söë àûúåc goåi laâ kyá tûå nhêån<br /> möîi khi tiïën haânh trñch dêîn möåt thöng tin diïån chó dêîn tham khaão. Chûä söë naây thûúâng<br /> naâo àoá vaâ thûúâng àûúåc àùåt úã tûâ cuöëi cuãa coá cúä nhoã hún, àûúåc àùåt taåi võ trñ cao hún so<br /> cêu. Àöëi vúái viïåc trñch trûåc tiïëp möåt àoåan vúái doâng vùn baãn, kiïíu nhû “Vñ duå 1”.<br /> vùn baãn thò coá thïí cheân vaâo úã võ trñ thñch - Thïm möåt chûä söë tûúng ûáng àûúåc gaán<br /> húåp trong ngûä caãnh cuãa àoaån vùn baãn àoá3. keâm möåt trñch dêîn túái nguöìn tham khaão.<br /> Chó dêîn tham khaão. Theo möåt caách tiïëp Footnote nïn àûúåc thïí hiïån bùçng möåt chûä<br /> cêån khaác, chó dêîn tham khaão (chó dêîn àïën söë vaâ theo thûá tûå caác chuá thñch àûúåc liïåt kï:<br /> nguöìn àûúåc tham khaão) àûúåc xem laâ möåt chó dêîn tham khaão thûá nhêët laâ 1, thûá hai<br /> hïå thöëng cho pheáp möåt taác giaã thûâa nhêån laâ 2, v.v... Ûu àiïím cuãa hònh thûác footnote<br /> caác àoáng goáp cuãa ngûúâi khaác trong cöng laâ ngûúâi àoåc dïî daâng lûúát qua trang àïí xaác<br /> trònh nghiïn cûáu cuãa mònh. ÚÃ bêët kyâ àêu àõnh àûúåc caác nguöìn chó dêîn tham khaão<br /> nïëu sûã duång bêët kyâ tûâ naâo, yá tûúãng naâo hay quan têm. Cuäng cêìn lûu yá rùçng, chó dêîn<br /> thöng tin naâo tûâ bêët kyâ nguöìn naâo trong tham khaão dûúái hònh thûác footnote laâ rêët<br /> cöng trònh cuãa mònh, thò taác giaã phaãi chó<br /> cêìn thiïët. Möåt danh muåc/thû muåc taâi liïåu<br /> dêîn tham khaão àïën caác nguöìn àoá. Àiïìu àoá<br /> tham khaão úã cuöëi taâi liïåu tuy khöng thïí<br /> coá nghôa nïëu sûã duång viïåc trñch àoaån caác tûâ<br /> cuãa möåt taác giaã naâo àoá, nïëu taác giaã diïîn thiïëu song khöng àuã chi tiïët àïí coá thïí thay<br /> giaãi caác tûâ àoá hoùåc nïëu taác giaã toám lûúåc caác thïë cho hònh thûác chó dêîn quan troång naây.<br /> yá tûúãng cuãa taác giaã khaác, thò bùæt buöåc phaãi Do àoá, caác cöng trònh nghiïn cûáu cêìn phaãi<br /> àûa ra möåt chó dêîn tham khaão. Nïëu thiïëu xêy dûång hïå thöëng footnote phaãn aánh trung<br /> chó dêîn tham khaão àoá thò ngûúâi trñch dêîn coá thûåc viïåc taác giaã àaä sûã duång caác kïët quaã<br /> thïí bõ buöåc töåi laâ àaåo vùn vaâ cöng trònh àoá nghiïn cûáu trûúác àoá nhû thïë naâo möåt caách<br /> seä bõ xûã lyá theo phaáp luêåt. chi tiïët úã mûác coá thïí.<br /> 3<br /> ‘Oxford referencing – What is it? And how to use it’. Ngaây tham khaão: 19/8/2011<br /> < http://www.oxbridgewriters.com/study-aids/referencing/oxford-referencing.php><br /> <br /> <br /> 34 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012<br /> N hòn ra thïë giúái<br /> <br /> Caác trûúâng húåp cuå thïí cuãa footnote Vñ duå 4:<br /> a) Chuá thñch àêìu tiïn àöëi vúái möåt nguöìn 1<br /> M Lake, ‘Intimate strangers’ in Making<br /> àûúåc trñch dêîn a Life: a People’s History of Australia<br /> - Thïí hiïån trong vùn baãn Since 1788, V. Burgman and J. Lee<br /> Caác kyá tûå nhêån diïån chuá thñch nïn àûúåc (eds), Penguin, Victoria, 1988, p. 155.<br /> àùåt úã cuöëi cêu vaâ tiïëp theo möåt dêëu chêëm Möåt söë chuá yá khi biïn soaån caác chuá<br /> (nhûng trûúác möåt chuát). Nïëu baån sûã duång thñch<br /> möåt trñch dêîn daâi (hún 3 doâng vùn baãn) thò - Tïn cuãa caác êën phêím nïn àïí dûúái daång<br /> kyá tûå nhêån diïån chuá thñch nïn àùåt úã cuöëi chûä nghiïng (italic).<br /> àoaån trñch dêîn àoá. - Haån chïë àïën mûác thêëp nhêët viïåc sûã<br /> duång chûä in hoa àöëi vúái tïn xuêët baãn phêím.<br /> - Thïí hiïån úã võ trñ chên trang - Sûã duång viïët hoa möåt caách haån chïë àöëi<br /> Khi chó dêîn tham khaão àïën möåt nguöìn vúái tïn taåp chñ hoùåc tïn baâi trñch cuöën saách.<br /> naâo àoá úã lêìn àêìu tiïn thò cêìn phaãi cung cêëp - Tïn caác baâi trñch nïn àûa vaâo khoaãng<br /> moåi thöng tin cêìn thiïët àïí coá thïí giuáp baån giûäa caác dêëu nhaáy àún.<br /> - Sûã duång caác dêëu phêíy àïí phên caách<br /> àoåc tòm àûúåc àïën nguöìn àoá. Thöng tin cêìn<br /> möîi àún võ trñch dêîn vaâ kïët thuác bùçng dêëu<br /> thiïët úã àêy bao göìm hai phêìn: thöng tin thû chêëm cêu.<br /> muåc cuãa nguöìn àûúåc trñch vaâ thöng tin chi b) Chuá thñch thûá hai vaâ caác chuá thñch<br /> tiïët vïì võ trñ maâ thöng tin àoá cû truá. Cuå thïí: tiïëp theo<br /> * Thöng tin thû muåc (thöng tin vïì Khi thïí hiïån chuá thñch lêìn thûá hai vaâ caác<br /> lêìn tiïëp theo àöëi vúái cuâng möåt taâi liïåu àûúåc<br /> nguöìn trñch) bao göìm: chó dêîn tham khaão túái, khöng cêìn thiïët phaãi<br /> - Hoå tïn àêìy àuã cuãa taác giaã; nïu àêìy àuã caác thöng tin vïì taâi liïåu naây nhû<br /> khi chuá thñch cho lêìn chó dêîn tham khaão<br /> - Tïn cuãa baâi baáo, cuöën saách hoùåc tïn taåp thûá nhêët. ÚÃ àêy chó cêìn nïu thöng tin töëi<br /> chñ; thiïíu, song vêîn àuã chó roä taâi liïåu naâo àûúåc<br /> - Danh saách nhûäng ngûúâi biïn têåp (nïëu chó dêîn tham khaão túái.<br /> coá); Àöëi vúái trûúâng húåp taác giaã caá nhên, cêìn<br /> phaãi cung cêëp moåi thöng tin cêìn thiïët úã lêìn<br /> - Tïn nhaâ xuêët baãn vaâ àõa àiïím xuêët chuá thñch àêìu tiïn. Nïëu muöën chó dêîn tham<br /> baãn; khaão àïën chñnh nguöìn àoá sau naây, phûúng<br /> phaáp àún giaãn laâ àûa ra tïn taác giaã, nùm<br /> - Nùm xuêët baãn. xuêët baãn vaâ söë trang. Vñ duå:<br /> * Võ trñ cû truá cuãa thöng tin àûúåc trñch 1<br /> I Reid, Higher Education or Education<br /> dêîn. Àoá chñnh laâ söë trang/võ trñ trang chñnh for Hire? Language and Values in<br /> xaác nïëu viïåc tham khaão cuãa baån laâ sûå trñch Australian Universities, CQU Press,<br /> dêîn trûåc tiïëp möåt cêu, àoaån, yá tûúãng hay Rockhampton,<br /> 2<br /> 1996, p. 87.<br /> möåt lûúåc trñch cuå thïí vaâ trûåc tiïëp tûâ nguöìn. 3<br /> ...<br /> Reid, p. 98.<br /> 4<br /> Caác vñ duå trong taâi liïåu tham khaão [1] àûúåc sûã duång àïí trònh baây trong baâi giúái thiïåu naây.<br /> <br /> THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012 35<br /> N hòn ra thïë giúái<br /> <br /> Nïëu coá quaá hai cöng trònh cuãa cuâng möåt chuá thñch.<br /> taác giaã maâ baån àaä tham khaão túái trong taâi Caác vñ duå:<br /> liïåu cuãa mònh, thò cêìn böí sung thïm tïn cuãa<br /> 1<br /> taâi liïåu àûúåc tham khaão. Vñ duå: I Reid, Higher Education or Education<br /> 1<br /> for Hire? Language and Values in<br /> E Gaskell, North and South, Penguin,<br /> Australian Universities, CQU Press,<br /> Harmondsworth, 1970, p. 228.<br /> 2<br /> Rockhampton, 1996, p. 87.<br /> E Gaskell, The Life of Charlotte 12<br /> Bronte, Penguin, Harmondsworth, 1975, ibid., p. 26.<br /> 13<br /> p. 53. M Doyle, ‘Captain Mbaye Diagne’,<br /> 3<br /> Gaskell, North and South, p. 222. Granta, vol. 48, August 1994, p. 99.<br /> 14<br /> Reid, op. cit., p. 147.<br /> Caác lêìn tham khaão tiïëp theo àöëi vúái caác<br /> baâi trñch baáo/taåp chñ cuäng àûúåc tiïën haânh Trñch dêîn caác loaåi taâi liïåu khaác nhau.<br /> theo caách tûúng tûå: Caác chi tiïët thû muåc laâ caác thöng tin vïì möåt<br /> 17<br /> M Doyle, ‘Captain Mbaye Diagne’, taâi liïåu cuå thïí, úã àêy laâ taâi liïåu àûúåc trñch<br /> dêîn. Caác chi tiïët àoá bao göìm tïn taác giaã,<br /> Granta, vol. 48, August 1994,<br /> tïn taâi liïåu, thúâi gian xuêët baãn, tïn nhaâ xuêët<br /> pp. 99-103. baãn, àõa àiïím xuêët baãn. Cêìn nhúá rùçng, caác<br /> 8<br /> ... chûä söë àûúåc àûa ra dûúái daång chûä nhoã, trïn<br /> 19<br /> Doyle, Granta, p. 101. võ trñ cao hún trong caác chuá thñch.<br /> - Àöëi vúái taâi liïåu laâ saách. Thöng tin cêìn<br /> Caác chûä viïët tùæt daânh cho hònh thûác àûúåc liïåt kï theo trònh tûå sau:<br /> footnote nhiïìu lêìn. Möåt caách khaác àûúåc sûã 1. Hoå, tïn taác giaã<br /> duång àöëi vúái caác chó dêîn tham khaão thûá hai<br /> hay nhûäng lêìn tiïëp laâ sûã duång caác chûä viïët 2. Tïn saách (gaåch chên hay in nghiïng)<br /> tùæt Latinh àaä àûúåc sûã duång phöí biïën5. Cuå 3. Tïn nhaâ xuêët baãn<br /> thïí laâ: 4. Àõa àiïím xuêët baãn<br /> ibid coá nghôa laâ “ tûúng tûå nhû taâi liïåu 5. Nùm xuêët baãn<br /> trïn” 6. Võ trñ trang<br /> Sûã duång ibid khi hai chó dêîn tham khaão Vñ duå:<br /> àöëi vúái cuâng möåt taâi liïåu àûúåc tham khaão<br /> 1<br /> xuêët hiïån liïn tiïëp trong taâi liïåu trñch dêîn. M. Henninger, Don’t Just Surf:<br /> op.cit. coá nghôa laâ “nhû (taâi liïåu) àaä Effective Research Strategies for the<br /> àûúåc trñch dêîn trûúác”. Net, UNSW Press, Sydney, 1997, p. 91.<br /> Sûã duång op.cit. khi àûa ra caác chi tiïët<br /> àêìy àuã cuãa nguöìn tham khaão àaä àûúåc chuá - Àöëi vúái baâi trñch/chûúng saách trong<br /> thñch trûúác àoá. Khi sûã duång op.cit. cêìn phaãi möåt sûu têåp saách. Thöng tin cêìn àûúåc liïåt<br /> cung cêëp caác thöng tin nhû vïì tïn taác giaã kï theo trònh tûå sau:<br /> àïí taåo cho sûå roä raâng àöëi vúái taâi liïåu àûúåc 1. Hoå, tïn taác giaã<br /> chó dêîn tham khaão túái. Caác chûä viïët tùæt naây 2. Tïn cuãa baâi trñch (nùçm giûäa hai dêëu<br /> nïn àïí úã daång chûä nhoã vaâ úã phêìn àêìu möîi ngoùåc àún)<br /> 5<br /> ÚÃ Viïåt Nam, nhiïìu taác giaã àaä sûã duång cuåm tûâ “ Saách àaä dêîn” hay caác chûä viïët tùæt “sàd”<br /> <br /> 36 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012<br /> N hòn ra thïë giúái<br /> <br /> 3. Tïn cuãa saách/tïn böå sûu têåp (gaåch 5. URL<br /> chên hay in nghiïng) + Taâi liïåu trïn möåt website. Thöng tin<br /> 4. Nhûäng ngûúâi biïn soaån àûúåc liïåt kï theo trònh tûå:<br /> 5. Tïn nhaâ xuêët baãn 1. Taác giaã hay ngûúâi biïn soaån<br /> 6. Àõa àiïím xuêët baãn 2. Nhan àïì<br /> 7. Nùm xuêët baãn 3. Tïn cuãa ngûúâi baão trúå trang web<br /> 8. Võ trñ trang 4. Thúâi àiïím cêåp nhêåt gêìn nhêët<br /> Vñ duå: 5. Ngaây tham khaão<br /> 2<br /> M. Blaxter, ‘Social class and health 6. URL<br /> inequalities’, in Equalities and Inequalities Vñ duå:<br /> in Health, C. Carter & J. Peel (eds), 4<br /> N Curthoys, ‘Future directions for<br /> Academic Press, London, 1976, pp. 6-7. rhetoric – invention and ethos in public<br /> critique’, in Australian Humanities<br /> - Àöëi vúái baâi taåp chñ. Thöng tin àûúåc liïåt Review. March-April 2001, viewed on<br /> kï theo trònh tûå: 11 April 2001,<br /> 1. Hoå, tïn taác giaã .<br /> àún)<br /> 3. Tïn taåp chñ hay êën phêím àõnh kyâ + Email: thû àiïån tûã àûúåc trñch dêîn<br /> (gaåch chên hay in nghiïng)<br /> tûúng tûå nhû àöëi vúái caác hònh thûác trao<br /> 4. Söë taåp chñ theo nùm<br /> àöíi thöng tin caá nhên.<br /> 5. Söë taåp chñ trong nùm<br /> + Danh saách thû àiïån tûã. ÚÃ àêy bao<br /> 6. Thaáng xuêët baãn (nïëu coá thïí)<br /> göìm caác danh saách thû àiïån tûã, danh<br /> 7. Nùm xuêët baãn<br /> saách nhoám ngûúâi duâng tin hay baãn tin<br /> 8. Võ trñ trang<br /> àiïån tûã. Trònh tûå liïåt kï thöng tin trong<br /> Vñ duå:<br /> trûúâng húåp naây laâ:<br /> 3<br /> M. Doyle, ‘Captain Mbaye Diagne’. 1. Taác giaã<br /> Granta, vol. 48, August 1994,<br /> 2. Thöng tin chi tiïët àïí nhêån diïån<br /> pp. 99-103.<br /> taác giaã (vñ duå àõa chó e-mail)<br /> - Àöëi vúái taâi liïåu àiïån tûã 3. Mö taã vïì viïåc taãi thöng tin<br /> + Möåt website. Thöng tin àûúåc liïåt kï 4. Tïn cuãa ngûúâi súã hûäu danh saách<br /> theo trònh tûå: 5. Thúâi gian taãi thöng tin<br /> 1. Taác giaã 6. Thúâi àiïím tham khaão<br /> 2. Tïn hay àõa àiïím ngûúâi baão trúå cuãa<br /> trang web 7. URL<br /> 3. Ngaây trang web àûúåc taåo ra hay + CD-ROM. Viïåc thïí hiïån sûå tham<br /> àûúåc cêåp nhêåt khaão túái caác àôa CD-ROM cuäng tûúng tûå<br /> 4. Ngaây tham khaão nhû film, video vaâ baãn ghi êm phaát thanh.<br /> <br /> THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012 37<br /> N hòn ra thïë giúái<br /> <br /> Thû muåc hay danh saách taâi liïåu tham - Àöëi vúái taâi liïåu trïn maång<br /> khaão<br /> Curthoys, N, ‘Future directions for<br /> Mùåc dêìu caác thöng tin thû muåc àêìy rhetoric – invention and ethos in public<br /> àuã àûúåc àûa ra trong hònh thûác chó dêîn<br /> critique’, in Australian Humanities<br /> tham khaão daång footnote hay caác tham<br /> Review, March-April 2001, viewed on<br /> khaão úã cuöëi taâi liïåu, hêìu hïët caác taâi liïåu<br /> hûúáng dêîn àoâi hoãi caác taác giaã phaãi cung 11 April 2001,<br /> cêëp möåt danh saách riïng caác cöng trònh .<br /> trònh cuãa mònh. Àiïìu àoá seä giuáp kiïím tra<br /> viïåc liïåt kï àêìy àuã caác nguöìn tham khaão Chuá thñch cuöëi baâi. Möåt hïå thöëng chó<br /> möåt caách dïî daâng hún vaâ àûa ra caác yá dêîn tham khaão daång chuá thñch cuöëi baâi<br /> tûúãng roä raâng hún cho nghiïn cûáu àang cuäng àûúåc xem nhû möåt hïå thöëng trñch<br /> àûúåc khaão saát.<br /> dêîn. Caác chûä söë àûúåc sûã duång nhû caác<br /> Caách thûác liïåt kï thöng tin. Möåt àún chó söë nhêån diïån chuá thñch trong vùn<br /> võ thû muåc àoâi hoãi caác thöng tin tûúng baãn. Möåt chûä söë àûúåc gaán cho duy nhêët<br /> tûå nhû möåt àún võ àûúåc taåo footnote nhû möåt taâi liïåu àûúåc trñch dêîn nhû laâ àïí chó<br /> trïn, song úã àêy coá hai sûå khaác biïåt:<br /> dêîn tham khaão àïën taâi liïåu àoá úã lêìn àêìu<br /> 1. Hoå cuãa taác giaã àûúåc àùåt úã phña tiïn. Möåt taâi liïåu tham khaão seä tûúng<br /> trûúác tïn, giöëng nhû caác taâi liïåu tham ûáng vúái möåt chûä söë trong toaân böå cöng<br /> khaão àûúåc liïåt kï theo trêåt tûå chûä caái trònh cuãa baån vaâ nïëu taâi liïåu àoá àûúåc<br /> theo hoå cuãa taác giaã tiïëp tuåc tham khaão túái thò chûä söë àùåc<br /> 2. Möåt söë yïëu töë àûúåc ngùn caách trûng cho taâi liïåu àoá seä laåi àûúåc nhùæc laåi<br /> bùçng dêëu chêëm thay cho dêëu phaãy úã caác lêìn tham khaão sau.<br /> Dûúái àêy laâ caác vñ duå ûáng vúái möîi Vñ duå:<br /> trûúâng húåp:<br /> - Àöëi vúái saách Modern scientific nomenclature really<br /> began with Linnaeus in botany,1 but<br /> Reid, I, Higher Education or<br /> other disciplines 2-3 were not many years<br /> Education for Hire? Language and<br /> behind in developing various systems for<br /> Values in Australian Universities. CQU<br /> nomenclature and symbolisation. 4-7<br /> Press, Rockhampton, 1996.<br /> Caác ghi chuá naây thûúâng àûúåc têåp húåp<br /> - Àöëi vúái baâi trñch taåp chñ<br /> úã phêìn cuöëi cuãa baâi viïët thay vò úã phêìn<br /> Doyle, M ‘Captain Mbaye Diagne’. àêìu cuãa möîi trang. Caác ghi chuá naây<br /> àûúåc töí chûác theo àuáng nghôa cuãa tïn<br /> Granta, vol. 48, August 1994, pp. 99-103.<br /> goåi cuãa chuáng: caác footnote àûúåc têåp<br /> <br /> 38 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012<br /> N hòn ra thïë giúái<br /> <br /> húåp taåi cuöëi (hay àêìu) möîi trang, coân Gêìn àêy trong hoaå t àöång khoa hoåc úã<br /> chuá thñch cuöëi baâi àûúåc têåp húåp úã phêìn nûúác ta coá hai vêën àïì àûúåc quan têm:<br /> cuöëi cuãa baâi. Footnote vaâ chuá thñch cuöëi laâ m sao àïí gia tùng söë lûúå n g baâ i<br /> baâi àûúåc duâng cho cuâng möåt muåc àñch. nghiïn cûáu cuãa caá c taác giaã Viïå t Nam<br /> Song vò chuáng laâ hai hïå thöëng khaác àûúåc cöng böë trïn caá c taå p chñ khoa hoåc<br /> nhau cho nïn khi sûã duång thò cêìn nhêët coá uy tñn trïn thïë giúái ? vaâ laâm sao àïí<br /> quaán theo möåt hïå thöëng àaä choån. möåt söë taå p chñ khoa hoå c cuãa Viïåt Nam<br /> àûúåc xuêë t hiïå n trong danh saách caá c taåp<br /> Chuá thñch vïì caác cöng trònh daång<br /> chñ khoa hoåc coá uy tñn trïn thïë giúái?<br /> luêån aán, saách,...<br /> Xeá t vïì khña caå nh thïí thûá c trònh baâ y caá c<br /> Trong caác cöng trònh lúán göìm nhiïìu cöng trònh nghiïn cûá u, coá vêën àïì phaãi<br /> phêìn hay chûúng muåc, thöng thûúâng àïí thïí hiïå n àûúåc caá c trñch dêîn theo caác<br /> bùæt àêìu laåi viïåc lêåp chó söë úã phêìn àêìu quy chuêín phöí biïën trïn thïë giúá i maâ<br /> möîi chûúng hay muåc chuáng àûúåc taách caá c taác giaã cuä ng nhû caác taå p chñ khoa<br /> ra. Nïëu baån àang sûã duång hònh thûác chuá hoå c cêìn tuên thuã möå t caách thöëng nhêët.<br /> thñch cuöëi baâi thò coá nghôa laâ caác nguöìn Chñnh vò thïë, chuá ng töi giúá i thiïåu khaái<br /> tham khaão cuãa baån seä àûúåc têåp húåp theo lûúåc caá c nöå i dung chñnh cuãa Oxford<br /> caách dïî daâng nhêån biïët àûúåc hún àöëi Referecing System, möå t hïå thöë ng quy<br /> vúái ngûúâi àoåc. Nïëu cöng trònh cuãa baån àõnh phûúng phaá p trònh baâ y caác trñch<br /> àûúåc phên caách theo tûâng chûúng, thò dêî n, tham khaã o trong caá c cöng trònh<br /> phêìn chuá thñch cuöëi baâi coá thïí àûúåc khoa hoåc hiïå n àang rêët phöí biïën taåi<br /> phên caách theo tûâng chûúng. Vñ duå chuá nhiïìu quöë c gia. Hy voång úã möåt khña<br /> thñch thûá 3 trong Chûúng 7 seä àûúåc chó caå nh naâo àoá , caác tû liïå u naâ y goáp phêìn<br /> ra bùçng caách naây trong caác chuá thñch àïí chuá ng ta coá möå t tiïëng noái chung vúái<br /> cuöëi baâi: nhau vaâ vúái cöå ng àöìng khoa hoåc, thöng<br /> tin vaâ xuêët baãn trïn thïë giúái .<br /> Reference:<br /> Ngûúâi dõch: Trêìn Maånh Tuêën<br /> Chapter 7<br /> Nguöìn:<br /> 1 ...<br /> 1. ‘The Footnote/ Bibliography or<br /> 2 ... ‘Oxford’ Referencing System’.<br /> 09/VIII/2011.<br /> 3 M C Egerton, The Australian Film < http://www.lc.unsw.edu.au/onlib/ref-<br /> bib.html><br /> Industry: An Overview, Dominion Press,<br /> 2. ‘Oxford referencing – What is it? And<br /> Adelaide and Cinnamon Publishing, St. how to use it’. 18/VIII/2011.<br /> <br /> <br /> THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012 39<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2