Giới thiệu ISO 14000

Chia sẻ: Nguyen Hai Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
997
lượt xem
628
download

Giới thiệu ISO 14000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ISO 14000 là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, trong đó ISO 14001 và ISO 14004 là các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường. ISO 14001 là các yêu cầu đối với hệ thống (mà theo đó việc đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý môi trường sẽ được tiến hành), trong khi ISO 14004 là các văn bản hướng dẫn xây dựng hệ thống theo các yêu cầu đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu ISO 14000

  1. Giới thiệu ISO 14000 ISO 14000 là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, trong đó ISO 14001 và  ISO 14004 là các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường. ISO 14001 là các yêu cầu  đối với hệ thống (mà theo đó việc đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý môi trường  sẽ được tiến hành), trong khi ISO 14004 là các văn bản hướng dẫn xây dựng hệ thống  theo các yêu cầu đó.  1. Khái niệm 2. Lợi ích của việc áp dụng ISO 14000  3. Các bước áp dụng ISO 14000 1. Khái niệm:  ISO 14000 là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, trong đó ISO 14001 và ISO  14004 là các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường. ISO 14001 là các yêu cầu đối với hệ  thống (mà theo đó việc đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý môi trường sẽ được tiến hành),  trong khi ISO 14004 là các văn bản hướng dẫn xây dựng hệ thống theo các yêu cầu đó.  Có cấu trúc tương tự như Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, ISO 14000 có thể  được áp dụng trong mọi loại hình tổ chức, bất kể với quy mô nào.     Cac yêu câu cua tiêu chuân ISO 14001:1996: ́ ̀ ̉ ̉      ­  Chinh sach môi trương:  ́ ́ ̀ Yêu câu cua Chinh sach môi trương đươc đê ra ơ muc 4.2 trong tiêu chuân. Môt hê thông quan lý   ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ môi trương co cơ câu chăc chăn hay không phu thuôc rât nhiêu vao viêc đưa ra chinh sach môi  ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ trương cua lanh đao cao nhât. Bât cư ai vôn đa lam viêc trong môt môi trương kinh doanh đêu   ̀ ̉ ̃ ̣ ́ ́ ́ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ nhân thây sư cam kêt cua lanh đao co tâm quan trong như thê nao. Thiêu no, moi kê hoach du có  ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ sư chuân bi tôt đêu găp phai thât bai. Chinh sach môi trương phai bao gôm cac cam kêt cua lanh  ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̃ đao cao nhât. Cac cam kêt đo la cam kêt cai tiên liên tuc, cam kêt phong ngưa ô nhiêm va cam   ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ kêt tuân thu cac yêu câu cua phap luât. ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̣      ­  Khia canh môi trương: ́ ̣ ̀
  2. Tiêp sau viêc đưa ra chinh sach môi trương la qua trinh lâp kê hoach, băt đâu vơi viêc xac đinh   ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ cac khia canh môi trương va cac khia canh môi trương co y nghia (cac khia canh môi trương quan  ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̃ ́ ́ ̣ ̀ trong). Thuât ngư  khia canh môi trương  theo tiêu chuân đươc đinh nghia la cac yêu tô cua cac   ̣ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ̀ ̃ ̉ ̣ ̣ ̃ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ hoat đông, san phâm hay dich vu cua tô chưc co thê co cac tương tac vơi môi trương. Khia canh   ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ môi trương co y nghia la cac khia canh gây ra cac tac đông đang kê tơi môi trương, trong đo cac  ̀ ́ ́ ̃ ̃ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ tac đông môi trương la nhưng thay đôi vê môi trương môt cach toan bô hay tưng phân (ca co hai   ́ ̣ ̀ ̀ ̃ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ va co lơi) gây bơi cac hoat đông, san phâm va dich vu cua doanh nghiêp. ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣      ­ Yêu câu phap luât va cac yêu câu khac: ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ Viêc xac đinh cac yêu câu cua phap luât vê môi trương va cac yêu câu khac vê môi trương co liên   ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ quan tơi doanh nghiêp la môt yêu tô băt buôc cua hê thông QLMT. Cung vơi cam kêt phong ngưa   ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ô nhiêm va cai tiên liên tuc, tiêu chuân ISO 14001 con buôc doanh nghiêp phai thê hiên ro cam   ̃ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̃ kêt tuân thu cac yêu câu vê môi trương cua cac bên liên quan trong chinh sach môi trương cua   ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̉ doanh nghiêp. Cac bên liên quan ngoai cơ quan nha nươc vê quan ly môi trương (Bô Tai nguyên   ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ va Môi trương, đai diên la Cuc Môi trương, Sơ Tai nguyên va Môi trương cac tinh / thanh) con có  ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ thê la Ban quan ly khu công nghiêp, khach hang (đăc biêt la khach hang Châu Âu hay Nhât  ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ban...), ngân hang cho vay, cac nha bao hiêm hay công đông đia phương lân cân... ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣      ­ Muc tiêu va chi tiêu: ̣ ̀ ̉ Sau khi đa xac đinh đươc cac khia canh môi trương va cac tac đông tơi môi trương liên quan, xac   ̃ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ đinh đươc cac quy đinh, tiêu chuân cân tuân thu, doanh nghiêp cân phai đê ra cac muc tiêu va chỉ  ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ tiêu đê đinh hương cho viêc thưc hiên va lam cơ sơ đanh gia hiêu qua cua hê thông QLMT. Tuy   ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ nhiên tư môt muc tiêu co thê đê ra nhiêu chi tiêu (va ngươc lai) va đươc chia ra cac giai đoan thưc  ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ hiên khac nhau. Viêc đê ra nhiêu chi tiêu vơi cac mưc đô cao dân giup cho viêc đat đươc chung   ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ trơ nên kha thi hơn.  ̉ ̉     ­ Chương trinh quan ly môi trương: ̀ ̉ ́ ̀ Tiêu chuân ISO 14001 yêu câu doanh nghiêp phai thiêt lâp va duy tri chương trinh quan ly môi  ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ trương nhăm đat đươc cac muc tiêu, chi tiêu đa đươc thiêt lâp. Chương trinh quan ly môi trương  ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ đươc thiêt kê tôt se giup cac muc tiêu va chi tiêu trơ nên kha thi. Yêu tô côt loi cua chương trinh là   ̣ ́ ́ ́ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̃ ̉ ̀ phai chi ro nhân tô con ngươi, thơi gian va biên phap cân phai co đê đat đươc muc tiêu đê ra. ̉ ̉ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀      ­ Cơ câu va trach nhiêm: ́ ̀ ́ ̣
  3. Đây la bươc đâu tiên cua qua trinh thưc hiên va điêu hanh. Bơi vây viêc phân công, chi đinh  ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ nhưng nguôn lưc cho viêc thưc hiên va kiêm soat hê thông QLMT la công viêc rât quan trong và   ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ cân thiêt. Môt vi tri quan trong cân đươc bô nhiêm la ngươi đai diên cho lanh đao vê môi trương  ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ̀ (EMR). Trach nhiêm cua EMR la thay măt lanh đao, giup lanh đao điêu hanh hê thông QLMT môt   ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ cach co hiêu qua. Bơi vây EMR phai la ngươi co tiêng noi trong doanh nghiêp, co đươc sư tin   ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ nhiêm cua moi ngươi va la môt ngươi co kha năng quan ly.  ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ́      ­ Đao tao, nhân thưc va năng lưc: ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ Doanh nghiêp phai thiêt lâp cac thu tuc nhăm đam bao moi nhân viên nhân thưc đươc hanh đông   ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ va vai tro cua minh trong viêc đam bao sư hoat đông cua hê thông QLMT. Vi thê, doanh nghiêp   ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̣ phai co thu tuc đê xac đinh nhu câu vê đao tao cho nhân viên cua minh. Moi nhân viên ma hoat   ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ đông co thê gây ra cac tac đông môi trương đang kê đêu phai đươc đao tao nhưng kiên thưc va kỹ  ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̀ năng nhât đinh. Đo co thê la cac ky năng vê vân hanh may an toan, cac kiên thưc cân thiêt để   ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̃ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ưng pho khi xay ra sư cô vê môi trương do cac hoat đông cua minh. Ngoai ra moi nhân viên trong   ́ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ doanh nghiêp phai năm đươc chinh sach môi trương cua công ty minh, năm đươc cac yêu câu   ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̀ cua hê thông QLMT. ̉ ̣ ́      ­ Thông tin liên lac: ̣ Thông tin liên lac la môt yêu câu quan trong cua tiêu chuân ISO 14001, trong đo đê câp tơi cả   ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ́ thông tin liên lac nôi bô giưa cac câp va bô phân chưc năng khac nhau cua doanh nghiêp và   ̣ ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ thông tin bên ngoai giưa doanh nghiêp vơi cac bên liên quan khac. ̀ ̃ ̣ ́ ́ ́      ­ Tài liêu cua hê thông QLMT: ̣ ̉ ̣ ́ Hê thông QLMT theo ISO 14001 đươc xac đinh dưa trên cơ sơ câp bâc cua tai liêu hê thông   ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ QLMT. Nhưng tai liêu nay phai mô ta cac yêu tô côt loi cua hê thông QLMT va cac môi quan hệ   ̃ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ ́ ̃ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ cua no. Nhưng tai liêu chu yêu cua hê thông QLMT la Sô tay môi trương va cac thu tuc (quy trinh)  ̉ ́ ̃ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ chung.   ­ Kiêm soat tai liêu: ̉ ́ ̀ ̣ Tai liêu cua hê thông QLMT trong doanh nghiêp rât đa dang va phong phu. Chung la Sô tay môi   ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̉ trương, cac qui trinh, biêu mâu, hương dân công viêc... bơi vây cân co cach thưc quan ly khac   ̀ ́ ̀ ̉ ̃ ́ ̃ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ nhau đôi vơi môi loai tai liêu khac nhau. Cac tai liêu như biêu mâu, quy trinh, sô tay va cac tai liêu  ́ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̃ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ khac mô ta cac hoat đông cua hê thông. Môt khi cac yêu tô cơ ban cua hê thông QLMT đa đươc  ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̃ ̣
  4. xac đinh, cung vơi cac tai liêu liên quan vơi chung thi nhưng tai liêu đo cân phai đươc kiêm soat.  ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ Viêc kiêm soat tai liêu rât cân thiêt đê đam bao cac tai liêu quan trong đươc câp nhât va co ngay  ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ khi cân. Đây la môt bươc quan trong nhăm đam bao moi ngươi lam đung công viêc cua minh.  ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̀      ­ Kiêm soat điêu hanh: ̉ ́ ̀ ̀ Kiêm soat điêu hanh la môt yêu câu quan trong cua tiêu chuân ISO 14001. Vơi yêu câu nay,  ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ doanh nghiêp se phai xac đinh cac thu tuc kiêm soat cân thiêt đê đam bao răng chinh sach môi   ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ́ trương đươc theo sat va đat đươc cac muc tiêu đê ra. Đây chinh la khâu quan trong va cân danh  ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ thơi gian nhiêu nhât đê lâp nên hê thông tai liêu cua doanh nghiêp. Muc đich cua kiêm soat điêu   ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̀ hanh la chi ra nhưng tac đông đang kê nhât dưa trên chinh sach va cac muc tiêu cua doanh   ̀ ̀ ̉ ̃ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ nghiêp. Viêc thưc hiên kiêm soat điêu hanh se giup cai thiên môi trương va hoat đông kinh doanh   ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ cua doanh nghiêp. ̉ ̣      ­ Sự sẵn sang va đap ưng cac tinh trang khân câp: ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ Doanh nghiêp phai thiêt lâp va duy tri cac thu tuc nhăm xac đinh kha năng va ưng pho vơi cac tai  ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ nan va tinh huông khân câp xay ra cung như phong ngưa va giam thiêu cac tac đông gây bơi  ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̃ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ chung. Doanh nghiêp cung phai thương xuyên xem xet va điêu chinh cac thu tuc chuân bi ưng   ́ ̣ ̃ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ pho cho hơp ly, phai thương xuyên diên tâp tinh huông khân câp. ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̃ ̣ ̀ ́ ̉ ́      ­ Giám sát và đo lường: Muôn biêt hê thông QLMT cua doanh nghiêp hoat đông co hiêu qua không hay con vân đê gi cân   ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ giai quyêt thi phai co cac thông sô chi thi cho cac hoat đông đo. Đê co kêt qua cua cac thông số   ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ́ đo thi phai co qua trinh đo đac. Viêc đo đac se dưa trên cac chi sô va cac sô liêu nay cân đươc   ́ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ghi lai va lưu giư. Yêu câu nay cua tiêu chuân nhăm giam sat, đo đac tinh hiêu qua cua hê thông   ̣ ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ xem hê thông hoat đông co hiêu qua không. Kêt qua cua qua trinh nay la băng chưng cho sư hoat  ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ đông cua hê thông, đông thơi chi ra điêm không phu hơp cân chu y tâp trung giai quyêt. Ngoai ra,   ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ tiêu chuân con yêu câu doanh nghiêp phai theo doi, đanh gia đinh ky mưc đô tuân thu cac yêu   ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ́ câu phap luât co liên quan đên hoat đông cua minh. Đông thơi đôi vơi cac thiêt bi đươc sư dung   ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ trong qua trinh giam sat va đo đac cân phai đươc đam bao la chung đươc hiêu chinh, hiêu chuân   ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ đinh ky va đung quy đinh. ̣ ̀ ̀ ́ ̣      ­ Sư không phu hơp va hanh đông khăc phuc phong ngưa: ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ Doanh nghiêp thiêt lâp va duy tri cac thu tuc nhăm xac đinh trach nhiêm va quyên han trong viêc  ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣
  5. xư ly va điêu tra sư không phu hơp, đưa ra nhưng hanh đông nhăm giam thiêu moi tac đông môi   ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ trương va đưa ra cac hanh đông khăc phuc, phong ngưa thich hơp. Tiêu chuân cung yêu câu tổ   ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ chưc phai co nhưng thay đôi cac thu tuc nêu cân thiêt nhăm đam bao sư phu hơp, va đo cung  ́ ̉ ́ ̃ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̃ đươc coi la kêt qua cua hanh đông khăc phuc, phong ngưa. Môt yêu câu quan trong đôi vơi doanh  ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ nghiêp la phai thưc hiên va ghi lai bât ky sư thay đôi nao do kêt qua cua hanh đông khăc phuc và   ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ phong ngưa tao ra vao trong cac thu tuc đa đươc lâp thanh văn ban. ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̃ ̣ ̣ ̀ ̉      ­ Hô sơ: ̀ Tiêu chuân ISO 14001 phân đinh ro viêc quan ly ca tai liêu va hô sơ, trong đo quan ly tai liêu   ̉ ̣ ̃ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ đươc mô ta ơ muc 4.4.5 cua tiêu chuân. Con viêc quan ly hô sơ đươc đê câp đên ơ muc 4.5.3 cua  ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ tiêu chuân. Viêc quan ly hô sơ rât cân thiêt cho tô chưc đê chưng minh ho đa thưc hiên hê thông  ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ QLMT như đa đê ra. Cung giông như ơ cac phân khac, đôi vơi viêc quan ly hô sơ, tiêu chuân ISO   ̃ ̀ ̃ ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ 14001 cung yêu câu tô chưc phai thiêt lâp va duy tri cac thu tuc đê xac đinh, duy tri va loai bo hồ  ̃ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ sơ. Hô sơ cua hê thông QLMT cua doanh nghiêp phai gôm co ca hô sơ đao tao va kêt qua cua   ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ qua trinh đanh gia hê thông QLMT va viêc xem xet lai cua lanh đao. ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ̣      ­ Đanh gia hê thông QLMT: ́ ́ ̣ ́ Tiêu chuân ISO 14001 yêu câu viêc đanh gia hê thông QLMT nhăm xac đinh xem liêu hê thông   ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ co đươc thưc hiên theo kê hoach đê ra hay không, xem co phu hơp vơi tiêu chuân ISO 14001, có   ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̉ đươc thưc hiên va duy tri môt cach thich hơp hay không. Tiêu chuân cung yêu câu tô chưc phai   ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̉ ́ ̉ thiêt lâp va duy tri cac thu tuc va chương trinh cho viêc đanh gia hê thông QLMT. Viêc đinh kỳ  ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ đanh gia Hê thông QLMT se xem xet liêu tât ca cac yêu câu cua hê thông QLMT co đươc thưc   ́ ́ ̣ ́ ̃ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̣ hiên theo cach thưc đa đươc chi ra hay không.  ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̉      ­ Xem xet cua lanh đao: ́ ̉ ̃ ̣ Yêu tô cuôi cung cua tiêu chuân ISO 14001 la viêc xem xet lai cua lanh đao. Điêu nay yêu câu   ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ̀ ̀ ̀ lanh đao cao nhât cua doanh nghiêp phai xem xet lai hê thông QLMT nhăm đam bao tinh phù   ̃ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ́ hơp va tinh hiêu qua cua hê thông. Qua trinh xem xet cua lanh đao la chia khoa cho cai tiên liên   ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ tuc va bao đam hê thông QLMT se tiêp tuc thoa man đươc cac nhu câu cua doanh nghiêp theo   ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̃ ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ thơi gian va tao ra nhưng cơ hôi tôt giup hê thông QLMT co hiêu suât va hiêu qua vê chi phi. ̀ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́   2.  Lợi ích của việc áp dụng ISO 14000 
  6. Nhưng lơi ich cua viêc ap dung tiêu chuân ISO 14001 bao gôm: ̃ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̀      ­ Ngăn ngưa ô nhiêm ̀ ̃ ISO 14001 hương đên viêc bao toan nguôn lưc thông qua viêc giam thiêu sư lang phi nguôn lưc.  ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ Viêc giam chât thai se dân đên viêc giam sô lương hoăc khôi lương nươc thai, khi thai hoăc chât   ̣ ̉ ́ ̉ ̃ ̃ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ thai răn. Không chi như vây, nhiêu trương hơp nông đô ô nhiêm cua nươc thai, khi thai hoăc chât   ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̃ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ thai răn đươc giam vê căn ban. Nông đô va lương chât thai thâp thì   chi phi xư ly se thâp. Nhơ đo,  ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̃ ́ ̀ ́ giup cho viêc xư ly hiêu qua hơn va ngăn ngưa đươc ô nhiêm. ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̃      ­ Tiêt kiêm chi phi đâu vao ́ ̣ ́ ̀ ̀ Viêc thưc hiên hê thông QLMT se tiêt kiêm nguyên vât liêu đâu vao bao gôm nươc, năng lương,   ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ nguyên vât liêu, hoa chât,... Sư tiêt kiêm nay se trơ nên quan trong va co y nghia nêu nguyên vât  ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̃ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̃ ́ ̣ liêu la nguôn khan hiêm như điên năng, than, dâu,.. ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀      ­ Chưng minh sư tuân thu luât phap ́ ̣ ̉ ̣ ́ Viêc xư ly hiêu qua se giup đat đươc nhưng tiêu chuân do luât phap qui đinh va vi vây, tăng cương  ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̣ ̃ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ uy tin cua doanh nghiêp. Chưng chi ISO 14001 la môt băng chưng chưng minh thưc tê tô chưc  ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ đap ưng đươc cac yêu câu luât phap vê môi trương, mang đên uy tin cho tô chưc.  ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́      ­ Thoa man nhu câu cua khach hang nươc ngoai ̉ ̃ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ Điêu nay rât hưu ich đôi vơi cac tô chưc hương đên viêc xuât khâu. Viêc xin chưng chi ISO 14001   ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̉ la hoan toan tư nguyên va không thê đươc sư dung như la công cu hang rao phi thuê quan cua  ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ bât ky nươc nao nhâp khâu hang hoa tư cac nươc khac. Tuy nhiên, khach hang trong nhưng nươc   ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̃ ́ phat triên co quyên chon lưa mua hang hoa cua môt tô chưc co hê thông QLMT hiêu qua như ISO  ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ 14001.      ­ Gia tăng thi phân ̣ ̀ Chưng chi ISO 14001 mang đên uy tin cho tô chưc. Điêu nay se đem lai lơi thê canh tranh cho tổ   ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ chưc đôi vơi nhưng tô chưc tương tư va gia tăng thi phân hiên tai. ́ ́ ́ ̃ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣      ­ Xây dưng niêm tin cho cac bên liên quan ̣ ̀ ́ Hê thông QLMT nhăm vao viêc thoa man nguyên vong cua nhiêu bên liên quan như nhân viên,   ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̃ ̣ ̣ ̉ ̀ cơ quan hưu quan, công chung, khach hang, tô chưc tai chinh, bao hiêm, cô đông,... nhưng ngươi  ̃ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̃ ̀ co anh hương đên sư thinh vương cua tô chưc va niêm tin cua ho trong công ty co gia tri to lơn.   ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ Niêm tin nay giup tô chưc tăng thêm nguôn lưc tư công chung va nhưng tô chưc tai chinh (quôc   ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̃ ̉ ́ ̀ ́ ́
  7. gia cung như quôc tê). ̃ ́ ́   3. Các bước áp dụng ISO 14000 Bước 1: Chuẩn bị và Lập kế hoạch tiến hành dự án. • • Thành lập ban chỉ đạo dự án ­ Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về môi trường (EMR) Trang bị cho Ban chỉ đạo này các kiến thức cơ bản về môi trường và quản lý môi trường  theo ISO 14001, mục đích của ISO 14001, lợi ích của việc thực hiện ISO 14001  • • Thực hiện đánh giá ban đầu về môi trường ( IER )  • • Lập kế hoạch hành động  • • Xây dựng chính sách môi trường và cam kết của lãnh đạo, tuyên bố cam kết này với  toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty  • • Phân tích và xem xét những khía cạnh môi trường và những ảnh hưởng của chúng,  so sánh với các điều khoản luật hiện hành và những yêu cầu khác có liên quan  • • Ðặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình quản lý môi trường  Bước 2: Xây dựng và lập văn bản hệ thống quản lý môi trường • • Trang bị kiến thức chi tiết về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 cho nhóm thực  hiện dự án và các cán bộ lãnh đạo  • • Xây dựng chương trình quản lý môi trường.  • • Lập kế hoach cụ thể và phân công cán bộ chuyên trách từng phần công việc cụ thể  cho việc xây dựng hệ thống  • • Tổ chức đào tạo về hệ thống tài liệu và kỹ năng viết văn bản  • • Xem xét và cung cấp đầu vào cho những qui trình bằng văn bản nhằm bao quát các  khía cạnh môi trường, các ảnh hưởng và các nhân tố của hệ thống quản lý môi trường  • • Xây dựng Sổ tay quản lý môi trường  Bước 3: Thực hiện và theo dõi hệ thống quản lý môi trường • • Ðảm bảo về nhận thức và thông tin liên lạc cho mọi thành viên trong tổ chức để thực  hiện hệ thống quản lý môi trường một cách hiệu quả  • • Sử dụng các kỹ thuật Năng suất xanh như các công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả  hoạt động môi trường 
  8. • • Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường, thực hiện các hành  động cần thiết nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, các chương  trình về môi trường, các qui trình và Sổ tay quản lý môi trường  Bước 4: Ðánh giá và Xem xét  • • Trang bị kiến thức về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường cho lãnh đạo và  các cán bộ chủ chốt của Công ty  • • Thiết   lập   hệ   thống   đánh   giá   nội   bộ   và   hệ   thống   xem   xét   của   lãnh   đạo Thực hiện chương trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường nội bộ theo các yêu cầu  của tiêu chuẩn ISO 14000  • • Báo cáo kết quả của đợt đánh giá trên lên lãnh đạo để xem xét, thực hiện các hành  động khắc phục  Bước 5: Ðánh giá, xem xét và chứng nhận hệ thống  • • Tổ chức tiến hành đánh giá trước chứng nhận để đảm bảo chất lượng của hệ thống  • • Lựa   chọn   cơ   quan   chứng   nhận   phù   hợp   và   xin   đăng   ký   chứng   nhận Chuẩn bị cho cơ quan chứng nhận tiến hành đánh giá hệ thống văn bản và đánh giá thực  trạng của tổ chức  • • Xem xét kết quả đánh giá ban đầu của cơ quan chứng nhận và thi hành các biện  pháp khắc phục đối với những điểm không phù hợp  • • Nhận chứng chỉ từ cơ quan chứng nhận    Bước 6   Duy trì chứng chỉ   : • • Thực hiện đánh giá nội bộ  • • Thực hiện các hành động khắc phục.  • • Thực hiện đánh giá giám sát.  • • Tổ chức các kỳ họp xem xét của lãnh đạo.  • • Không ngừng cải tiến. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản