Giới thiệu môi trường lập trình VS.NET 2005

Chia sẻ: Le Van Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
121
lượt xem
34
download

Giới thiệu môi trường lập trình VS.NET 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thư viện M SDN dùng để tra cứu các thư viện hàm . Nó cung cấp các source code m ẫu cũng như các bài báo kĩ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu môi trường lập trình VS.NET 2005

 1. G i it ệu  ôit ường ập  ớ  hi m  r l t ì VS. ET  r nh  N 2005 G V:Phạm   nh  ương   A Ph Em ai:paphuong@ fthcm unsedu. l  i. . vn
 2. C hủ  đề Càiđặtm ôitường  S       r V 2003/ 2005 Tạo  ng  ụng  ẫu ứ d m đổ  hông i ứng  ụng Thay  it tn  d Sử  ụng hư  ện  SD N d t vi M l Run  ứng  ụng. Buid/ 1  d Thao ác r m àn  nh  ew t tên  hì Vi
 3. S ử  ụng hư  ện  SD N d t vi M Thư  ện  SD N   vi M dùng   r cứu  t ư  ện  .N ó  để ta  các h vi hàm   cung  ấp  s ce  c các our code  ẫu  ũng  ư  bàibáo  ĩ  m c nh các    k t ật hu . Có  cách hể  ện hư  ện r 2  t hi t vi tong  SD N : M Tr cùng  ôitường  s   udi ong  m  r Vi ualSt o N ằm   ngòaim ôitường  s   udi bên     r Vi ualSt o
 4. S ử  ụng hư  ện  SD N d t vi M C ấu  nh  hì cách hể  ện hư  ện: t hi t vi Chọn  Tool\O ptons\Envionm ent\H el    i    r    p Tạifel Show   el us ng:  i d  H p  i + nt at H el Vi er ẽ í hợp   hư  ện  I egr ed  p  ew :s tch  xem t vi M SD N  r cùng  ôitường  s   udi dướidạng  tong  m  r Vi ualSt o    Tab +  er   el Vi er hư  ện  SD N  ẽ  ạy  Ext nalH p  ew :t vi M s ch 1  cách  c ập o  ớiVi ualSt o. độ l s v   s   udi
 5. S ử  ụng hư  ện  SD N d t vi M
 6. S ử  ụng hư  ện  SD N d t vi M Cách r cứu: ta  Để r cứu hông i c a  l p  ta  t tn  ủ 1 ớ hay  hàm ,t để  tỏ  1   a  con r chuộtl tên ên ớp  ặc    nhấn  m    ên r t l ho hàm và  phí F1. Thư  ện  SD N  ẽ  vi M s được  ọi g .
 7. S ử  ụng hư  ện  SD N d t vi M X ác  nh  ị r  ộidung    tong hư  ện  SD N đị v tín   bàibáo r t vi M  Vi c  định  ị r  úp a  t ể r cứu hêm   hàm   ệ xác  v tígi t có h ta  t các  khác  ũng  c như  bàibáo  các    khác  ần  ề  ớibàit đang  g k v    a  xem  Để  định  ị r,t clck  xác  v tí a  i vào  ểu ượng  bi t “Sync  ih  e  w t Tabl Cont s ent ”  Click vào biểu tượng này để xác định vị trí nội dung bài đang xem . Trong VD là bài ArrayList
 8. S ử  ụng hư  ện  SD N d t vi M Kết quả hi ện thị vị trí bài báo
 9. S ử  ụng hư  ện  SD N d t vi M D ùng  ức  ăng  ch   ear các ừ  ch n Sear để s ch  t khóa  ần r c ta  cứu. Thư  ện  SD N   vi M cung  ấp  ững  an our code  ẫu, c nh đọ s ce  m   gi dễ  úp  dàng  ắm   ắtvà  ểu  n b   hi nhanh  l p  hàm   ần  các ớ và  c ta  ứu. r c Si vi cần  ử  ụng hư  ện  SD N   nh  ên  s d t vi M càng  ều  nhi càng  t t  ấn      ọc à  ố .V đề khih l không  ảiđi u    ũng  ảinhớ, ph   ề gìc ph     quan r ng à  ạn  ếtcách ì   ếm   ở  ơiđâu. tọ l b bi   tm ki nó  n  
 10. Buid/ un/ ebug  ứng  ụng l R D 1  d Sau   ạo  khit xong  oj ,bạn  ần  ảibuid  oj     pr ect  c ph   l pr ectđể pháthi n    bị ỗis ax  r   không l icú    ệ xem có  l  ynt er orhay  (ỗ   pháp ngôn  ữ) ng . Cách hực  ện: t hi để buid ol i ( M enu   l \Buid  uton   ùng    l s uton Bao  \Buid   l Sol i :D gồm   l t tcả  oj   ện  tong ol i buid ấ   pr ecthi có r s uton) Trong  ew   uton,nhấn  ộtphảil s uton,chọn  Vi Sol i   chu    ên ol i   Buid  uton l Sol i Tương ự,nếu  ạn  uốn  l Pr ectnào hìnhấn  ột t   b m buid  oj   t   chu   phảil Pr ectđó  chọn  l  ên  oj   và  Buid
 11. Buid/ un  ứng  ụng l R 1  d Build Project Build Solution
 12. Buid/ un  ứng  ụng l R 1  d K ếtquả  l t công  t ấtbạis   ấthi n r   Buid hành  hay h     ẽ xu   ệ tong  m àn  nh  ew   ut .(     ew   chọn  enu   hì Vi O put Để xem vi này  M \ D ebug   i \W ndow    ut ) \O put
 13. Buid/ un  ứng  ụng l R 1  d Kết quả Build chương trình thành công
 14. Buid/ un  ứng  ụng l R 1  d Trong r ng  ợp  ếu  l tườ h n buid  ứng  ụng  ị ỗi  d b l ,danh ách  s các  l is   c  ện r Vi   ỗ  ẽ đượ hi tong  ew r   s  Để xem vi này  Er orLi t(     ew   chọn  enu   ew    r   s M \Vi \Er orLi t
 15. Buid/ un  ứng  ụng l R 1  d - Chương trình báo lỗi thiếu dấu ; - Double click vào dòng lỗi này thì VS sẽ tự động nhảy đến dòng thiếu dấu ;
 16. Buid/ un  ứng  ụng l R 1  d Sau    l ứng  ụng  khiBuid  d xong,t tến   a i hành  ạy  ng  ch ứ dụng: Có  cách  ạy:K hông  ebug    ebug 2  ch   D & D K hông  ebug:Chương rnh ẽ  ạy uôn D   tì s ch l D ebug:Chương rnh  ạy  ựa    tì ch d vào  br các  eakpoi ,cho  nt  phép  ườil p rnh  t ể  ểm  r gi tị bi n,dễ  ng  ậ tì có h ki ta  á r  ế   dàng  tong  ệc    ện  l il c  r . r vi pháthi các ỗ  ogi er or
 17. Buid/ un  ứng  ụng l R 1  d Chạy  không  ebug: D N hấn ổ  ợp  m    r  F5 t h phí :Ctl+  Từ  enu   ar  ihoutD ebuggi M \St tW t   ng
 18. Buid/ un  ứng  ụng l R 1  d Chạy  ebug: D B ước    tcác  i m   eakpoi ,khichương rnh  ạy  1:Đặ   đ ể br nt    tì ch đến dòng ệnh  t  ẽ  ừng    ườil p rnh  t ể  l này hìs d để ng  ậ tì có h chạy ừng  l nh F9) t câu ệ ( B ước    ạy  2:Ch Run  ướichế    ebug. d   độ D   hấn  m   N phí F5   ừ  enu   ar  ebuggi T M \St tD ng
 19. Buid/ un  ứng  ụng l R 1  d Chạy  ebug D B ước    hichương rnh  ạy  n  3:K   tì ch đế dòng ệnh  đi m   l có  ể breakpoi  hìs   ừng ại  ntt  ẽ d l . Chương trình chạy đến dòng đặt Dấu hiệu dòng lệnh được đặt điểm Breakpoint thì dừ ng l ại Breakpoint
 20. Buid/ un  ứng  ụng l R 1  d Chạy  ebug D B ước    tến  4:Ta i hành  ạy ừng  ch t dòng  l nh  ng hờidùng  ệ đồ t   bảng  at để  ểm   W ch  ki ta  á r  ến  r gi tị bi qua  ừ dòng ệnh. t ng  l   Từ  enu   ọn  M \Ch St I o  ặc  ep  ep nt ho St O verhoặc  ep  ut   St O
Đồng bộ tài khoản