intTypePromotion=1
ADSENSE

Giới thiệu sản phẩm(phần mềm)

Chia sẻ: Nguyễn Trung Trực | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

230
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SPEC4.0 quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến hàng hoá, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm … Nó giúp doanh nghiệp giảm bớt các công đoạn nhập liệu và có nhiều thời gian hơn để phân tích các số liệu kế toán, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với giải pháp này, doanh nghiệp có tất cả các thông tin cần thiết để lập kế hoạch tài chính chính xác, ra quyết định xử lý kịp thời và hợp lý....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu sản phẩm(phần mềm)

  1. Giới thiệu tổng quan PHẦN MỀM TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SPEC4.0 – CÔNG TY CỔ PHẦN  PHẦN MỀM BORO SPEC4.0 là phân mêm Tài chính Kế toán được phân tich thiêt kê chuyên sâu, có tính chính xác, đầy đủ, linh hoạt và phù hợp  ̀ ̀ ́ ́ ́ với qui định của hệ thống kế toán Việt Nam (VAS). SPEC4.0 quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán, từ dòng lưu chuyển tiền tệ, kế toán tổng hợp, lập các báo cáo tài  chính, quản lý tài sản cố định đến tập hợp chi phí tính giá thành cho từng loại sản phẩm, công trình. SPEC4.0 quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến hàng hoá, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm … Nó giúp doanh nghiệp giảm bớt các công đoạn nhập liệu và có nhiều thời gian hơn để phân tích các số liệu kế toán, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với giải pháp này, doanh nghiệp có tất cả các thông tin cần thiết để lập kế hoạch tài chính chính xác, ra quyết định xử lý kịp thời và hợp lý. Ø Chế độ tài chính, kế toán và thuế. SPEC4.0 cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính: quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, TT60/2007/TT-BTC, … Ø Giao diện và báo cáo theo 2 ngôn ngữ Việt và Anh. SPEC4.0 4.0 có giao diện và các báo cáo bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ. Ø Tính giá thành sản phẩm. SPEC4.0 cung cấp cách tính giá thành cho các công trình xây lắp, sản phẩm sản xuất liên tục và sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Việc tập hợp chi phí và phân bổ chi phí tính giá thành sản phẩm có thể theo phương pháp tập hợp trực tiếp, định mức, hệ số hoặc phân bổ theo tỷ lệ. Cho tính giá thành trong trường hợp có nhiều công đoạn và có nhiều phân xưởng và tính chi tiết theo lệnh sản xuất. Giá thành được phân tích theo các yếu tố chi phí và có thể chi tiết đến từng vật tư được sử dụng.
  2. Ø Quản lý số liệu đa tiền tệ. SPEC4.0 cho quản lý đa tiền tệ. Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Khi thanh toán chương trình tự động tạo bút toán chênh lệch tỷ giá so với tỷ giá ban đầu khi xuất hóa đơn hoặc cho quy đổi về đồng tiền theo dõi công nợ trong trường hợp thanh toán bằng đồng tiền hạch toán (VNĐ). Cuối kỳ chương trình có các chức năng tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ của từng tài khoản và của từng khách hàng/nhà cung cấp. Các báo cáo có thể được in ra theo đồng tiền hạch toán hoặc theo nguyên tệ và đồng tiền hạch toán. Ø Quản lý số liệu liên năm. SPEC4.0 cho quản lý số liệu liên năm. Người sử dụng có thể lên các báo cáo công nợ, các báo cáo liên quan đến các hợp đồng, công trình xây dựng... của nhiều năm mà không phải in riêng từng năm rồi sau đó ghép các báo cáo lại với nhau. Ø Kết xuất ra EXCEL. SPEC4.0 cho kết xuất báo cáo ra EXCEL theo đúng mẫu báo cáo. Ø Khả năng bảo mật. SPEC4.0 cho bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (xem/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng. Ø Quản lý công nợ. SPEC4.0 cho quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, từng hóa đơn phải thu/phải trả và từng hợp đồng mua/bán. Việc phân bổ số tiền thanh toán cho các hóa đơn có thể thực hiện tự động hoặc trực tiếp. Cho xử lý giảm trừ công nợ chi tiết theo hóa đơn trong trường hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá, chênh lệch tỷ giá, tạm ứng trước tiền hàng. Cho theo dõi chi tiết công nợ cho từng món vay mượn, từng lần tạm ứng… Ø Quản lý hàng tồn kho. SPEC4.0 cho tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: nhập trước – xuất trước, nhập sau - xuất trước, trung bình
  3. tháng, trung bình di động, đích danh. Có thể dùng song song 2 đơn vị tính cho từng vật tư. Ø Quản lý TSCĐ, CCDC. Phân hệ quản lý TSCĐ, CCDC trong SPEC4.0 cho theo dõi TSCĐ, CCDC theo nhiều nguồn vốn khác nhau, theo dõi việc tăng giảm giá trị của một tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng… Chương trình cung cấp rất nhiều các báo cáo về kiểm kê, báo cáo về tăng giảm và báo cáo về khấu hao, phân bổ khấu hao TSCĐ. Ø Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau. SPEC4.0 cung cấp một loạt các báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán kinh doanh khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn so sánh kỳ báo cáo là tùy ý. Có các báo cáo so sánh giữa các kỳ kế tiếp và cùng kỳ nhưng so sánh giữa các năm. Ø Tiện ích khi nhập số liệu. SPEC4.0 cho lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã. Cho xem phiếu nhập khi vào phiếu xuất để tra cứu giá. Ø Tự động hóa xử lý số liệu. SPEC4.0 tự động phân bổ chi phí mua hàng; tự động gán giá bán tùy theo mặt hàng và khách hàng; tự động tập hợp số liệu và tạo các bút toán kết chuyển, phân bổ, tính toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, tự động hạch toán các chứng từ nhập xuất kho… Ø Kỹ thuật Drill-Down. Với kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược) SPEC4.0 cho người sử dụng khi đang xem báo cáo tổng hợp chỉ bằng 01 phím F5 có thể xem ngay số liệu chi tiết cấu thành và tiếp tục cũng chỉ bằng một phím là có thể xem tiếp đến chứng từ ban đầu. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cán bộ quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu báo cáo và tiện lợi cho kế toán viên và kế toán tổng hợp khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.
  4. Ø Kỹ thuật Quick Report. Bằng kỹ thuật Quick Report (báo cáo nhanh) SPEC4.0 cho người sử dụng dễ dàng tự tạo báo cáo theo yêu cầu bằng cách chọn các cột cần in trên màn hình xem số liệu, đổi thứ tự các cột in ra, điều chỉnh độ rộng các cột cần in, chọn phông chữ (các thao tác tương tự như trong EXCEL) và sau đó sử dụng chức năng Quick Report để có báo cáo theo đúng yêu cầu. Ø Tiện ích khi xem báo cáo. SPEC4.0 cho lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã; tìm trên số liệu đã lọc ra hoặc tìm trên toàn bộ số liệu gốc. Có thay đổi kiểu xem và nhóm số liệu theo nhiều chiều khác nhau mà không phải lên báo cáo lại; cho sắp xếp số liệu tăng dần hoặc giảm dần theo trường bất kỳ. Có thể tính tổng của một trường bằng một nháy chuột vào chức năng tính tổng. Cho xem dưới dạng đồ thị các báo cáo với nhiều cột số liệu. Cho sửa chứng từ khi đang xem báo cáo. Ø Tính mềm dẻo. SPEC4.0 cho nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán (Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ), lựa chọn phương pháp kiểm kê hàng tồn kho (theo kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ), lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho (giá trung bình tháng, giá trung bình di động, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước, giá nhập sau xuất trước), có các trường thông tin tự do để người dùng tự định nghĩa sử dụng để quản lý theo các yêu cầu đặc thù... Ø Môi trường làm việc. SPEC4.0 có thể chạy trên mạng nhiều người sử dụng hoặc máy đơn lẻ. Hệ điều hành máy chủ là Windows Server. Hệ điều hành các máy trạm có thể là Win XP, Win 2000 hoặc Win 98. Trên đây chỉ là giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán SPEC4.0 . Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách !
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2