intTypePromotion=1
ADSENSE

Giới thiệu tiêu chuẩn sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tập trung giới thiệu tiêu chuẩn sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử. Tiêu chuẩn này được soát xét từ bộ tiêu chuẩn TCVN 8653:2012 Sơn tường dạng nhũ tương- Phương pháp thử. Tiêu chuẩn gồm 5 phần. Tiêu chuẩn đã soát xét sửa đổi mục “chuẩn bị tấm mẫu thử” và soát xét bổ sung thêm mục “Điều kiện về vị trí thử nghiệm và nguồn sáng để quan sát” trong các phần của tiêu chuẩn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu tiêu chuẩn sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử

 1. Thông tin và giải pháp khoa học, công nghệ Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 01 năm 2022 Giới thiệu tiêu chuẩn sơn tường dạng nhũ tương –Phương pháSWKử 9ũ7Kị'X\rQ  77Vật liệu Kữu cơ & Hóa phẩm xây dựng9LệQ9ậWOLệX[k\GựQJ1JX\ễn Trãi, phườQJ7KDQK;XkQ7UXQJTXậQ7KDQK ;XkQ73+j1ộL TỪ KHOÁ TÓM TẮT Sơn tường dạng nhũ tương Tiêu chuẩn này được soát xét từEộtiêu chuẩn TCVN 8653:2012 Sơn tường dạng nhũ tươngPhương pháS WKử. Tiêu chuẩn gồm 5 phần. Tiêu chuẩn đã soáW[éWVửa đổLPục “chuẩQEịWấPPẫXWKử” vàVRáW[éWEổVXQJ WKrPPục “ĐiềXNLệQYềYịWUíthử nghiệPYàQJXồQVáng đểTXDQVát” trong cáFSKầQFủDWLrXFKXẩQ .(
 2. năm. Sự phát triển với tốc độ cao về công nghệ Dựa trên tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về sơn tường TCVN mới và nâng cao chất lượng sản phẩm đó đã OX{Qtạo ra những thay 8652:2020 “Sơn tương tường dạng nhũ tương –Yêu cầu kỹ thuật” đã đổiFKRngành sơn Việt Nam nói chung trong những năm gần đây. Do được soát xét dựa trên tiêu chuẩn của Nhật Bản -,6 . Yj FiF vậy, việc ban hành hay soát xét các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật và mức yêu cầu kỹ thuật hoàn toàntương đương theo tiêu chuẩn JIS K phương pháp thử nhằm quản lý chất lượng sản phẩm sơn tường, phù . Do vậy, để đồng bộ hóa hệ thống tiêu chuẩn và các phương hợp với xu thế chung của sựphát triển là một việc làm thường xuyên. pháp thử phải phù Kợp với các mức yêu cầu, đã soát xét lại các Bộ tiêu chuẩn 7&91 ¸
 3. :2012 ban hành năm 2012Bộ phương pháp thử của TCVN 8653:2012 dựa trên tiêu chuẩn của Nhật tiêu chuẩn này đã có những hiệu quả nhất định đối với quá trình Bản -,6 K 5663:2003 và tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của sơn tường nghiên cứu và sử dụng. Đã góp phần đáng kể cho việc quản lý và nâng 7&91 cao chất lượng các công trình xây dựng. Tuy nhiên hiện nay tiêu Thông tin từ việc khảo sát tình hình sản xuất cũng như các yêu chuẩn này cũng đã bộc lộ một số bất cập, cần phải soát xét lại để phù cầu sử dụng của người tiêu dùng, cũng nhưnghiên cứu, tham khảo tài hợp với yêu cầu thực tế sản xuất và sử dụng. Mặt khác, tiêu chuẩn về liệu tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất yêu cầu kỹ thuật của sơn tường 7&91 “Sơn tường dạng trong nước. nhũ tương 
 4. Thông tin và giải pháp khoa học, công nghệ Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 01 năm 2022 - 7&91 3, Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử Đã soáW [éW Vửa đổL PụF “&KXẩQ Eị WấP PẫX WKử” cụ WKể thay đổL Phần 3: Xác định độ bền kiềm của màng sơn; WấPWKửWURQJcác phần 1, 2, 3, 5 của 7&91bằngWấm xi măng - 7&91 4, Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử VợL 7&91 FyWấP WKử OàWấPQKựD 3RO\ 9LQ\O FORUXD
 5. 39&
 6. Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn; đồQJ WKờL Eổ sung thêm phương pháS JLD F{QJ WấP PẫX WKử, điềX - 7&91 5, Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử NLệQOàPNK{YàWKờLJLDQổn địQKWấPPẫXWKửtrướFNKLWKửQJKLệP Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn. BảndựthảoWLrXchuẩnđDQJđượF[LQýNLếQUộQJUãLFủDFáF 9ềQội dung, bố cục các phầndự của các phương pháp thử cơ bản tổchứcFKX\rQJLDFáFQKjNKRDKọFYàFáFFơ VởVảQ[XấWdựkiến gồm các phần như sau: sẽđượcBộ.KRDhọcYj&{QJnghệEDQKjQKWURQJQăP Phạm vi áp dụng  7ji liệu viện dẫn Tài liệu tham khảR LấymẫuYjchuẩnbịmẫuthử  ĐiềukiệnFKXQJvềvịWUtthửnghiệmYjnguồnViQJđểTXDQViW >@ 7&91 7&912:2008. Phần 1: Qui trình xây dựng tiêu chuẩn Thiết bị, dụng cụ Quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện; 2. Phần 2: Qui định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn Quốc gia. Chuẩn bị tấm mẫu thử >@ 7&91“Sơn tường: Sơn nhũ tương –Yêu cầu kỹ thuật”. Cách tiến hành >@ 7&91– ¸
 7. , Sơn tường dạng nhũ tương –Phương pháp thử Đánh giá kết quả >@ -,6.6\QWKHWLFUHVLQHPXOVLRQSDLQWDQGVHDOHU >@ -,6 . 7HVWLQJ PHWKRGV IRUpaints −Part 1: General rule− 5. Kết luận 6HFWLRQJHQHUDOWHVWPHWKRGV FRQGLWLRQVDQGPHWKRGV
 8.  >@ -,6 . 7HVWLQJ PHWKRGV IRU SDLQWV 3DUW &KDUDFWHULVWLFV DQG So với TCVN 8653:21012, tiêu chuẩn "Sơn tường dạng nhũ VWDELOLW\RISDLQWV6HFWLRQ6WRUDJHVWDELOLW\ >@ -,6.7HVWLQJPHWKRGVIRU SDLQWV3DUW0HFKDQLFDO SURSHUW\ tương – Phương pháS WKử" đã có QKững sửa đổi và Eổ VXQJ Yề nội RIILOP6HFWLRQ:DVKDELOLW\ GXQJVDX >@ -,6 . 7HVWLQJ PHWKRGV IRU SDLQWV 3DUW &KHPLFDO SURSHUW\ RI %ổVXQJWKrPPụF“Điều kiện chung về vị trí thử nghiệm và nguồn sáng ILOP6HFWLRQ5HVLVWDQFHWROLTXLGV *HQHUDOPHWKRGV
 9. để quan sát” trong cáFSKầQFủDWLrXFKXẩQ >@ GB 9755: 2001, Sơn nhũ tương cho tường ngoài >@ GB 9756: 2001, Sơn nhũ tương cho tường trong JOMC 93
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2