intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giới thiệu về hành vi tổ chức

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

2.234
lượt xem
401
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức là gì? Là những nhóm người làm việc và phụ thuộc lẫn nhau trong việc đạt được mục đích chung. - quan hệ tương tác được cấu trúc sẵn. - Các nhiệm vụ được điều phối. - Hướng tới mục đích nào đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về hành vi tổ chức

 1. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Gi i thi u v Hành vi T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D lam@ueh.edu.vn !" #$%&'&(&)* %+, - #$ %&'&(&)*./. 0 " #1!023 ! !2 4 5!67 !# 8881 !02 ! !2 4 4 M c tiêu K t thúc vi c h c t p ch ng này, b n s có kh : 1. nh ngh a v Hành vi t ch c 2. Gi i thích giá tr c a vi c nghiên c u có h th ng hành vi t ch c 3. Li t kê nh ng thách th c và nh ng c h i c a các nhà qu n lý s d ng nh ng khái ni m c a hành vi t ch c 4. Nh n d ng c nh ng óng góp b i nh ng ngành khoa h c khác vào hành vi t ch c 5. Mô t c lý do các nhà qu n lý c n hi u bi t hành vi t ch c 6. Gi i thích c nhu c u c a ti p c n tình hu ng i v i vi c nghiên c u hành vi t ch c 7. Nh n d ng c các c p phân tích trong nghiên c u hành vi t ch c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
 2. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB T ch c là gì? Là nh ng nhóm ng i làm vi c và ph thu c l n nhau trong vi c t c m c ích chung – Quan h t ng tác c c u trúc s n – Các nhi m v c i u ph i – H ng t i m c ích nào ó Center for Excellence in Management Development Thách th c và i v i OB áp ng v i quá trình toàn c u hóa Qu n lý l!c l ng lao ng a d ng Nâng cao n"ng su t và ch t l ng Ph n ng v i s! thi u h t ngu#n nhân l!c Hoàn thi n vi c d ch v khách hàng Phát tri n nh ng k$ %"%&'à %"%&( !c c a ngu#n nhân l!c M r ng quy n t! ch )*+%& i lao ng Thích ng v i tình tr ng “t m th i” Khuy n khích, kích thích i m i, sáng t o Giúp , %& i lao ng cân b-ng nh ng xung t gi a cu c s ng và công vi c Hoàn thi n các hành vi o c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2
 3. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Xu h ng: S! t ng tác v m.t kinh t , xã h i, và v"n hóa v i nh ng c ng #ng khác nhau trên th gi i Tác ng c a toàn c u hóa i v i các t ch c: Center for Excellence in Management Development Xu h ng: Xóa nhòa nh ng hàng rào không gian và th i gian gi a ng I lao ng và t ch c C u trúc l i các công vi c và quan h quy n l!c Làm t"ng giá tr c a vi c qu n lý tri th c (knowledge management) H/ tr làm vi c t0 xa (telecommuting) H/ tr các nhóm công tác o (virtual teams) Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3
 4. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Làm vi c T Xa M t cách s1p x p công vi c, cho phép nhân viên làm vi c t i nhà ho.c t0 m t a i m cách xa v"n phòng, th ng là thông qua m t k t n i máy tính Th ng làm t"ng n"ng su t lao ng và ho t ng phân quy n, gi m áp l!c và chi phí Khó kh"n trong vi c nh n di n thành tích và t ng tác gi a các cá nhân (social interaction) Center for Excellence in Management Development Xu h ng: a d ng hóa s c p và th c p– v n còn v n phân bi t i x theo dân t c Ph n tham gia nhi u h n vào l!c l ng lao ng và các ngành ngh Nhu c u khác bi t gi a các th h (X, Y baby- boomers) a d ng hóa lao ng có l i ích nh t nh, tuy nhiên c2ng c n s! i u ch3nh c a doanh nghi p Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4
 5. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Xu h ng Duy trì vi c làm – Quan h lao ng “ki u m i” – Liên t c h c h4i nh ng k$ n"ng m i Công vi c linh ng – Lao ng dài h n không có h p #ng – “Chuyên gia t! do”, lao ng t m th i – Th i gian làm vi c t i thi u bi n i Center for Excellence in Management Development Duy trì vi c làm vs B o m vi c làm B o m vi c làm Duy trì trì vi c làm • B o m vi c làm su t i • Công vi c lâu dài • Công ty nh h ng s! nghi p • Ít nh n m nh phá phát tri n k $ n"ng Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5
 6. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Xu h ng Giá tr là t p h p nh ng c tin t#n t i lâu dài, v nh ng i u c cho là quan tr ng trong các hoàn c nh khác nhau Giá tr ngày càng quan tr ng do: Center for Excellence in Management Development Trách nhi m Xã h i Trách nhi m XH c a doanh nghi p Nh ng ng i liên quan Tri t lý tam h p Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6
 7. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Lý do Nghiên c u OB Hi u các s! ki n trong t ch c Nghiên c u Hành vi c a T ch c D! báo tr c Tác ng lên nh ng các s! ki n s! ki n ó Center for Excellence in Management Development Lý do Nghiên c u OB HI5 HI5U D6 BÁO 7NH H89 H89NG Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 7
 8. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Gi i thi u v Hành vi T ch c Hành Hành vi vi tt ch ch cc Tr Tr ccgiác giác M M ttngành ngànhkhoa khoahh cc MM t tcc mmgiác giáckhông khôngnh nh t tthi thi t t nghiên nghiên c uvv nh c u nh ngng cc ng nghh bb i inh nh ng ng nh h ng c nh h ng c a cá a cá nghiên nghiêncc uu nhân, nhân,nhóm, nhóm,và vàcc uu trúc trúc n hànhvivitrong n hành trong Nghiên Nghiêncc uukhoa khoahh cc các các t ch c v i m cc t ch c v i m Xem Xemxétxétcác cácquan quanhh , ,nn l l cctìm tìm ích íchlà làáp ápdd ngng ra ra các quanhh nhân các quan nhânququ , ,và và nh nh ng ki n th ccnày ng ki n th này rút rútra racác cáckk t tlulu nndd aatrên trên vào vi c nâng vào vi c nâng cao cao nh nh ngbb ng ng ngch ch ng ngkhoa khoahh cc hi hi uuqu qu cc aatt ch ch cc Center for Excellence in Management Development óng góp vào OB HH cct t pp ng ngviên viên Tính Tínhcách cách Xúc Xúccc mm Nh Nh nnth th cc Tâm lý h c Hu CCá á nhân nhân Hu nnluyluy nn Hi Hi uuququ !"!" oo Khoa Khoahh cctheo theo uu i ivivi cc oo SS th#a th#amãnmãntrongtrongcông côngvivi cc l l &ng, &ng,gi gi i ithích thích Ra Raquy quy t t $nh$nhcácá %% và và () ** )) ++,-,- i i ánh hành () ánhgiágiávivi ccthth cchihi nn hànhvivicc aacon con nhi nhi mmvv ng ng &i &ivà vàcáccác ng ng vv t tkhác ool l &ng &ngthái thái khác Thi Thi t k công t k côngvivi cc CC ng ngth'ng th'ngtrong trongcông côngvivi cc Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 8
 9. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB óng góp vào OB NN ng ng ng ngnhóm nhóm Các Các i i làmvivi cc làm Truy Truy nn t t Quy Quy nnl l cc Nhó Nhóm Nhóm Xung Xung t t Xã h i h c Hành Hànhvivigigi aacác cácnhóm nhóm Nghiên Nghiêncc uuvv con conngu&i ngu&i trong trongquan quanhh vv i inh nh ng ng Lý Lýthuy thuy t tt t ch ch cc ng &ixung ng &i xungquanh quanhhh Công HH th. th .ng th.ng Công ngh t ch ngh t ch cc Thay Thay i t ch cc i t ch VV nnhóa TT ch ch cc hóat t ch ch cc Center for Excellence in Management Development óng góp vào OB Tâm lý Xã h i h c Thay Thay i ihành hànhvivi Nhó Nhóm Nhóm Thay i thái Thay i thái Truy Truy nn t t L/nh L/nhvv ccnghiên nghiêncc uugi gi aa Các Cácquá quátrình trìnhnhóm nhóm tâm tâmký kýhh ccvàvàxã xãhôi hôihh ccchú chú trtr ng Ra quy t Ra quy t $nh $nhnhóm nhóm ngvào vàonghiên nghiêncc uunh nh ngng hh nhnhhh ng ngcc aacon conng ng &i&i t t i inh nh ng ngngu&i ngu&ikhác khác Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 9
 10. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB óng góp vào OB Khác Khácbibi t tvv Giá Giátr$ tr$ Khác bi t v thái Khác bi t v thái Nhó Nhóm Nhóm Phân Phântíchtíchnhnh ng ngkhác khácbibi t t gigi aacác cácnn nnvv nnhóa hóa Nhân ch ng h c VV nnhóa HH th. th .ng th.ng Nghiên hóat t ch ch cc Nghiêncc uuvv các cácxã xãhh i i Môi Môi tr &ng t ch tr &ng t ch cc TT ch 00hi0u các hi0uvv nhân nhânlo lo i ivà và ch cc cácho ho t t ng ngcc aanó nó Center for Excellence in Management Development óng góp vào OB Xung Xung t t HH th..ng th th.ng Chí Chính tr$ tr$ h c Chính Chínhtr$ tr$trong trongt t ch ch cc Quy n l c TT ch ch cc Quy n l c Nghiên Nghiêncc uuvv hànhhànhvivi cc aacác cáccácánhân nhânvà vàcác các nhóm nhómtrong trongmôi môitrtr &ng &ng chính chínhtr$ tr$ Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10
 11. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Khoa h c Hành vi là 1 .i Các Cácbi bi nnng2u ng2unhiên, nhiên,tình tìnhhu.ng hu.ng Các bi n x Ng2 Ng2u nhiên, Tình hu. hu.ng y Center for Excellence in Management Development Mô hình OB c b n Mô Môhình hình C p H th ngT ch c C p Nhóm C p Cá nhân Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 11
 12. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Các Bi n Ph thu c Bi Bi nnPh Ph thu thu cc MM t tph ph nn ng ng cct t oora ra bb i imm t tbibi t t ccl l pp y Center for Excellence in Management Development x Các Bi n Ph thu c N ng su t Hi u qu Hi u su t S v3ng m4t Thuyên chuy0n Hành vi công dân c a t ch c S th#a mãn .i v i công vi c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 12
 13. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Các Bi n Ph thu c NN ng ngsu su tt ool l &ng &ngvivi ccthth cchihi nnvv m4t m4t hihi uuqu qu và hi uusu và hi su t t Hi Hi uuqu qu MM cc t tt t i inh nh ng ngmm cctiêu tiêu Hi Hi uusu su tt HH s. s.gigi aa 5u 5uvào vàovà 5ura và 5u ra Center for Excellence in Management Development Các Bi n Ph thu c SS v3ng v3ngm4t m4t SS không khôngcó cóm4t m4tt t i inn i ilàm làm vivi cc Thuyên Thuyênchuy0n chuy0n Nh Nh ngngng &iv/nh ng &i v/nhvi6n vi6nr&i r&ikh#i kh#i t t ch ch c t nguy n ho4cb3t c t nguy n ho4c b3t bubu cc Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 13
 14. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Các Bi n Ph thu c Hành Hànhvivicông côngdân dâncc aatt ch ch cc Center for Excellence in Management Development Các Bi n Ph thu c SS th#a th#amãn .ivv i icông mãn .i côngvivi cc Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 14
 15. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Các Bi n cl p Bi Bi nn ccl l pp Nguyên Nguyênnhân nhâncho chomm t tthay thay i itrong trong biênph biên ph thu thu cc CCác ác bi bi nn cc ll pp CC pp CC pp CCá á nhân nhân CC pp Nhó Nhóm Nhóm HH th. th .ng TT ch th.ng ch cc Center for Excellence in Management Development N n t ng c a Hành vi T ch c K th p nhi u môn khoa h c Các h th ng Nghiên c u m C s Hành vi h th ng T ch c Phân tích trên Linh ho t nhi u khí khía c nh Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 15
 16. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB N n t ng Truy n th.ng Tâm lý h c Nhân ch ng Khoa h c h c qu n lý Hành vi T ch c Chí Chính tr h c Kinh t h c Center for Excellence in Management Development N n t ng Hi n i Tâm lý h c Nhân ch ng Khoa h c h c qu n lý Hành vi T ch c Chí Chính tr h c Kinh t h c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 16
 17. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Các h th.ng m c a OB Ph n h7i Ph n h7i H th ng H th ng 5u vào T ch c 5u ra H th ng H th ng Center for Excellence in Management Development Qu n lý Tri th c M t ho t ng b t k: nh-m hoàn thi n kh n"ng c a t ch c trong vi c thu th p, chia s;, và s d ng ki n th c t#n t i và thành công Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 17
 18. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB V.n Tri th c Con ng i (Human Capital) C u trú trúc (Structural Capital) Quan h (Relationship Capital) Center for Excellence in Management Development Quy trình Qu n lý Tri th c Thu th p Chia s; S d ng back Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 18
 19. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB “C y ghép” Quá trình thu th p ki n th c b-ng cách thuê các cá nhân ho.c mua toàn b m t công ty có k$ n"ng/công ngh c n thi t. Center for Excellence in Management Development Ký c c a T ch c Vi c l u gi và duy trì V.n Tri th c trong doanh nghi p Duy trì v n tri th c b-ng cách: Nh ng công ty thành công c2ng bi t “quên” nh ng i u ã h c. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 19
 20. Hành vi T ch c Gi i thi u v OB Phát tri0n T ch c Cá nhân Nhó Nhóm T ch c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2