intTypePromotion=1
ADSENSE

Giới thiệu về OD

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

156
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: khái niệm OD, phân biệt phát triển tổ chức và thay đổi có hoạch định với những dạng thay đổi tổ chức khác, mô tả sự phát triển của tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về OD

  1. Chapter 1 Organizational Change & Development Gi i thi u v OD Nguy n H u Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn M c tiêu Th o lu n v khái ni m OD Phân bi t phát tri n t ch c và thay i có ho ch nh v i nh ng d ng thay i t ch c khác Mô t s phát tri n c a phát tri n t ch c Ch ng 1: Gi i thi u v OD 2 NGuy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 1
  2. Chapter 1 Organizational Change & Development nh ngh a c a Burke v OD “OD là m t quá trình thay i c ho ch nh trong v n hóa c a m t t ch c thông qua vi c s d ng lý thuy t, nghiên c u, và công ngh c a khoa h c hành vi” Ch ng 1: Gi i thi u v OD 3 nh ngh a c a French v OD OD là m t n l c dài h n hoàn thi n n ng l c gi i quy t v n c a m t t ch c và n ng l c c a nó trong vi c thích ng v i nh ng thay i trong môi tr ng bên ngoài c a nó v i s giúp c a các nhà t v n v khoa h c hành vi bên trong hay bên ngoài t ch c Ch ng 1: Gi i thi u v OD 4 NGuy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 2
  3. Chapter 1 Organizational Change & Development nh ngh a c a Beckhard v OD OD là m t n l c (1) c ho ch nh, (2) v i ph m vi r ng l n trong t ch c, (3) và c qu n lý t c p cao, nh m (4) nâng cao s c m nh và hi u qu c a t ch c thông qua (5) nh ng can thi p c ho ch nh trong các quá trình c a t ch c, trên c s c a vi c s d ng nh ng ki n th c c a khoa h c hành vi Ch ng 1: Gi i thi u v OD 5 nh ngh a c a Beer v OD OD là m t quá trình r ng l n c a vi c thu th p d li u, ch n oán, ho ch nh hành ng, can thi p, và l ng giá c nh m : • làm t ng s phù h p gi a c u trúc, quá trình, chi n l c, con ng i, và v n hóa t ch c; • phát tri n nh ng gi i pháp m i và sáng t o c a t ch c; • phát tri n n ng l c t i m i c a t ch c. OD x y ra thông qua s c ng tác c a các thành viên t ch c v i các ch th thay i trên c s s d ng lý thuy t, nghiên c u, và công ngh c a khoa h c hành vi. Ch ng 1: Gi i thi u v OD 6 NGuy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 3
  4. Chapter 1 Organizational Change & Development OD Là s áp d ng m t cách r ng l n và có h th ng nh ng ki n th c c a khoa h c hành vi vào vi c c ng c , hoàn thi n, và phát tri n có ho ch nh các chi n l c, các c u trúc, và các quá trình mà i u này làm t ng hi u qu c a t ch c Ch ng 1: Gi i thi u v OD 7 Các tr ng phái th c ti n trong OD Hu n luy n trong phòng thí nghi m Th c ti n Hi n hành Nghiên c u Hành ng/Ph n h i Kh o sát Các ti p c n Chu n t c Ch t l ng cu c s ng trong công vi c Thay i có tính Chi n l c 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Hi n nay Ch ng 1: Gi i thi u v OD 8 NGuy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2