Giới thiệu về thế hệ địa chỉ internet mới IPV6

Chia sẻ: Ngoc Cu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:192

0
236
lượt xem
147
download

Giới thiệu về thế hệ địa chỉ internet mới IPV6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Địa chỉ của các máy tính trên Internet hiện nay đang được đánh số theo thế hệ địa chỉ phiên bản 4 (IPv4) gồm 32 bit. Trên lý thuyết, không gian IPv4 bao gồm hơn 4 tỉ địa chỉ (thực tế thì ít hơn). Tuy nhiên đứng trước sự phát triển mạnh mẽ về số lượng các thiết bị trên mạng lưới thì xảy ra nguy cơ thiếu hụt không gian địa chỉ IPv4.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về thế hệ địa chỉ internet mới IPV6

 1. M ã số : KT 02 SM 06
 2. T R U N G T Â M I T E R N E T V I T N A M (VNNIC) N Ệ B iên so ạn : KS. N g u yễ n T h ị T h u T h ủ y H iệu đ í h : T h.S . H o à n g M i h C ƣ ờ n g n n NH À XU ẤT B ẢN BƢ U ĐI N Ệ T P . H Ồ C H Í M IN H - 2006
 3. L Ờ I G IỚ I T H IỆ U Đ ịa chỉ của các m áy tính trên Internet hiện na y đang đư ợ c đánh số theo thế hệ địa chỉ phiên bản 4 (IP v4) gồm 32 bit. T rên lý thuyết, kh ông gian IPv4 bao gồm hơ n 4 tỉ địa chỉ (thự c tế thì ít hơ n). T uy nhiên đứ ng trư ớ c sự ph át triển m ạnh m ẽ về số lư ợ n g các thiết bị trên m ạng lư ớ i thì xảy ra nguy cơ thiếu hụt không gian địa chỉ IP v4; cùng vớ i nhữ ng hạn chế trong cô ng nghệ và nh ữ ng như ợ c điểm của IP v4 đã thúc đẩy sự ra đờ i của m ột thế hệ địa chỉ Internet m ớ i IP v6. IP v6 đư ợ c thiết kế vớ i h y vọng khắc phục nh ữ ng hạn chế vốn có của địa chỉ IP v4 nh ư bị hạn chế về không gian địa chỉ, cấu trúc định tuyến và bảo m ật, đồng thờ i đem lại nhữ ng đặc tính m ớ i thỏa m ãn các nhu cầu dịch vụ của thế hệ m ạng m ớ i như khả năng tự động cấu hình m à không cần hỗ trợ của m áy chủ D H C P , cấu trúc định tuyến tốt hơ n, hỗ trợ tốt hơ n m ulticast, hỗ trợ b ảo m ật và cho di động tốt hơ n. H iện nay IP v6 đã đ ư ợ c chuẩn hóa từ ng b ư ớ c, ch uẩn bị đ ư a vào ứ ng dụng thự c tế trong tư ơ ng lai. T rung tâm Internet V iệt N am (V N N IC ) biên soạn cuốn sách “ G iớ i th iệu về th ế h ệ địa ch ỉ In tern et m ớ i IP v6 ” cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu về IP v6. C uốn sách gồ m 5 ch ư ơ ng: C h ư ơ ng 1 : G iớ i thiệu về IP v4, IP v6 ; C hư ơ ng 2 : C ấu trúc địa chỉ IP v6; C h ư ơ ng 3: C ác thủ tục và quy trình họat động của IP v6; C h ư ơ ng 4: C ác công nghệ chuyển đổi giao tiếp giữ a Ipv4 -IP v6; C h ư ơ ng 5: T hiết lập m ột m ạ ng thuần IP v6 (tron g điều kiện IP v4 vẫn đ ang đư ợ c ứ ng dụng) cung cấ p m ột số dịch vụ cơ bả n DNS, WEB, FTP. C húng tôi cảm ơ n N hà xuất bản B ư u điện đ ã góp phần trong việc hoàn thành cuốn sách này. T rân trọng giớ i thiệu cùng bạn đọc và rất m ong nhận đư ợ c nhữ ng ý kiến đóng góp để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơ n trong nhữ ng lần xuất bản sau. M ọi ý kiến xin gử i về: Trung tâm In tern et V iệt N am , 115 T rần D u y H ư n g, C ầu G iấ y, H à N ội; Đ iện th oại: 04.5564944; F ax: 04.5564955. X in trân trọng cảm ơ n. T R U N G T Â M IN T E R N E T V IỆ T N A M
 4. M Ụ C LỤ C L Ờ I G IỚ I T H IỆ U .................................................................................... 6 G IẢ I T H ÍC H C Á C T H U Ậ T N G Ữ V À T Ừ V IẾ T T Ắ T ............................. 13 C H Ư Ơ N G 1 : Đ ỊA C H Ỉ IN T E R N E T P H IÊ N B Ả N 4 (IP V 4 ) V À T H Ế H Ệ Đ ỊA C H Ỉ IN T E R N E T M Ớ I (IP V 6 )......................................................... 19 I. Đ ỊA C H Ỉ IN T E R N E T P H IÊ N B Ả N 4 (IP V 4 )...................................................... 20 I.1 . C á c h ệ số th ậ p p h â n , n h ị p h â n , h exa d e ci al ..................................................... 20 m I.2 . B i u d i n đị chỉ In te rn e t p hi n b ả n 4 .................................................................. 21 ể ễ a ê I.3 . C h ứ c n ă n g củ a đị chỉ IP v4 ................................................................................ 22 a I.4 . C ấ u trú c đ ị ch ỉ IP v4 ........................................................................................... 23 a I.5 . B i u d i n m ột d ải đị chỉ IP v4 ............................................................................. 24 ể ễ a I.6 . K h ô n g g i n đị chỉ IP v4 ...................................................................................... 24 a a I.7 . Q u ả n l đị chỉ In te rn e t....................................................................................... 25 ý a II. H Ạ N C H Ế C Ủ A T H Ế H Ệ Đ ỊA C H Ỉ IP V 4 V À M Ụ C T IÊ U P H Á T T R IỂ N IP V 6 ... 26 II.1. S ự cạ n ki t đ ị ch ỉ IP v4 ..................................................................................... 26 ệ a II.2. H ạ n ch ế về cô n g n g h ệ v à n h ƣ ợ c đi củ a IP v4 ................................................ 28 ểm II.3. M ụ c ti u tro n g th i kế IP v6 ................................................................................ 29 ê ết III. H IỆ N T R Ạ N G T R IỂ N K H A I IP v6 T O À N C Ầ U ............................................... 30 III.1 . T i u ch u ẩ n h ó a IP v6 ......................................................................................... 30 ê III.2 . T ìn h hìn h th ử n g h i , p h á t tri n IP v6 ............................................................... 31 ệm ể C H Ư Ơ N G 2 : C Ấ U T R Ú C Đ ỊA C H Ỉ IP v6 .............................................. 37 I. CÁC H B IỂ U D IỄ N V À C Ấ U T R Ú C Đ ỊA C H Ỉ IP V 6 ........................................... 38 I.2 . T ổ n g q u a n về đị chỉ IP v6 , kh á c bi t so vớ i IP v 4 ................................................. 38 a ệ I.2 . B i u d i n đị chỉ IP v6.......................................................................................... 39 ể ễ a
 5. 10 G i i th i u về th ế h ệ đ ị ch ỉ In te rn e t m ớ i - IPv6 ớ ệ a I.3 . C ấ u trú c củ a m ộ t đ ị ch ỉ IP v 6.............................................................................. 41 a I.4 . Đ ị h d a n h gi o d i n tro n g đ ị ch ỉ IP v 6 ................................................................ 42 n a ệ a II. C Ấ U T R Ú C Đ Á N H Đ ỊA C H Ỉ V À C Á C D Ạ N G Đ ỊA C H Ỉ IP v6 ........................... 45 II.1 T ổ n g q u a n v ề p h â n l ạ i đị chỉ IP v6 ................................................................... 45 o a II.2 N h ữ n g d ạ n g đ ị ch ỉ th u ộ c l ạ i U N IC A S T ............................................................ 46 a o II.3. N h ữ n g d ạ n g đ ị ch ỉ th u ộ c l ạ i M ul ca st ............................................................. 53 a o ti II.4. L o ạ i đ ị ch ỉ A N Y C A S T ....................................................................................... 61 a II.5. L ự a ch ọ n đị chỉ m ặc đị h tro n g IP v6 ................................................................ 62 a n III. T Ó M T Ắ T V Ề Đ ỊA C H Ỉ IP v6 .......................................................................... 63 III.1 . T h ố n g kê về cá c d ạ n g đ ị ch ỉ IP v6 .................................................................... 63 a III.2 . N h ữ n g d ạ n g đị chỉ m á y tín h IP v 6 n g h e l u l ợ n g v à xử l .............................. 64 a ƣ ƣ ý III.3 . N h ữ n g d ạ n g đị chỉ ro u te r IP v6 n g h e l u l ợ n g và xử l ................................... 65 a ƣ ƣ ý IV . P H Ầ N M À O Đ Ầ U IP V 6 ................................................................................. 65 IV .1 . P h ầ n m à o đ ầ u IP v4 .......................................................................................... 67 IV .2 . M à o đ ầ u củ a IP v6 - N h ữ n g th a y đ ổ i cải ti n so vớ i IP v 4 ................................... 68 , ế V . Đ Ặ C T ÍN H C Ủ A Đ ỊA C H Ỉ IP v6 ....................................................................... 75 V .1 . T ổ n g q u á t ch u n g................................................................................................ 75 V .2 . C h ấ t l ợ n g dị v ụ Q o S tro n g th ế h ệ đị chỉ IP v6 .............................................. 78 ƣ ch a V .3 . H ỗ trợ tố t hơ n về b ả o m ật tro n g th ế h ệ đị chỉ IP v6 ........................................... 81 a V I. T H Ự C H À N H K ÍC H H O Ạ T IP V 6 T R Ê N H Ệ Đ IỀ U H À N H W IN D O W S , L IN U X . C Ấ U H ÌN H K Ế T N Ố I B Ằ N G Đ ỊA C H Ỉ IP V 6 ............................................ 82 VI.1 . H ỗ trợ IP v6 tro n g h ệ đi u h à n h W i d o w s 2 0 0 3 se rve r....................................... 82 ề n V I.2 . H ỗ trợ IP v6 trê n h ệ đi u h à n h L i ux .................................................................. 86 ề n V I.3 . M ộ t số ti n ích kiểm tra kế t n ối và ki tra cấ u h ìn h ......................................... 88 ệ ểm V I.4 . T h ự c h à n h ........................................................................................................ 89 C H Ư Ơ N G 3 : C Á C T H Ủ T Ụ C V À Q U Y T R ÌN H H O Ạ T Đ Ộ N G C Ơ B Ả N C Ủ A Đ ỊA C H Ỉ IP V 6 ...................................... 101 I. T H Ủ T Ụ C IC M P V 6 ....................................................................................... 103 I.1 . T ổ n g q u á t v ề vai trò củ a th ủ tụ c IC M P v6 tro n g h o ạ t đ ộ n g củ a IP v6 ................... 103
 6. M ục l c ụ 11 I.2 . P h â n l ại th ô n g đ i p IC M P V 6 ........................................................................... 104 o ệ II. T H Ủ T Ụ C N D ............................................................................................... 108 II.1. T h ô n g đ i p IC M P v6 sử d ụ n g tro n g th ủ tụ c N D ................................................. 110 ệ II.2. T ìm h i u về g ó i ti N D ...................................................................................... 114 ể n II.3. N h ữ n g q u y trìn h N D cu n g cấ p .......................................................................... 115 III. M Ộ T S Ố Q U Y T R ÌN H H O Ạ T Đ Ộ N G C Ơ B Ả N C Ủ A Đ ỊA C H Ỉ IP v6 ............. 117 III.1 . Q u y trìn h p h â n gi i đ ị ch ỉ l p 2 từ đ ị ch ỉ IP v 6 l p 3 ...................................... 117 ả a ớ a ớ III.2 . K i tra trù n g l p đị chỉ trê n m ộ t đ ƣ ờ n g kế t n ối ............................................ 118 ểm ặ a III.3 . K i tra kh ả n ă n g có th ể kế t n ối đ ƣ ợ c tớ i n o d e l cậ n . ................................. 119 ểm ân III.4 . T ìm ki b ộ đ ị h tu yế n trê n đ ƣ ờ n g kết n ố i R D ............................................... 120 ếm n III.5 . T ự đ ộ n g cấ u hìn h đ ị ch ỉ kh ô n g trạ n g th á i củ a thi b ị IP v 6 ............................. 122 a ết III.6 . Đ á n h số l th i bị IP v6................................................................................... 126 ại ết III.7 . Q u y trìn h tìm ki g i trị P ath M T U p h ụ c vụ ch o vi c p h â n m ả n h g ói ti IP v6 .. 126 ếm á ệ n IV . T H Ủ T Ụ C Q U Ả N L Ý Q U A N H Ệ T H À N H V IÊ N M U L T IC A S T - MLD ............ 128 IV .1 . T ổ n g q u á t về th ủ tụ c M L D ............................................................................... 128 IV .2 . B a th ô n g đ i p IC M P v6 sử d ụ n g tro n g th ủ tụ c M L D .......................................... 130 ệ V . T H Ự C H À N H Q U A N S Á T G IA O T IẾ P V À H O Ạ T Đ Ộ N G C Ủ A C Á C NODE IPv6 ...................................................................................................... 131 V .1 . C ấ u hìn h IP v6 trê n b ộ đị h tu yế n C i n sco ........................................................... 131 V .2 . T h ự c h à n h ....................................................................................................... 134 C H Ư Ơ N G 4:C Ô N G N G H Ệ C H U Y Ể N Đ Ổ I G IA O T IẾ P IP V 6 – IPV4.................................................................... 145 I. T Ổ N G Q U A N V Ê C Ô N G N G H Ệ C H U Y Ể N Đ Ổ I IP V 6 - IPV4 ......................... 146 I.1. Dual-stack......................................................................................................... 146 I.2 . C ô n g n g h ệ đ ƣ ờ n g h ầm ..................................................................................... 148 I.3 . C ô n g n g h ệ ch u yể n đ ổ i...................................................................................... 150 II. M Ộ T S Ố C Ô N G N G H Ệ T Ạ O Đ Ƣ Ờ N G H Ầ M ................................................ 150 II.1. C ấ u h ìn h b ằ n g ta y đ ƣ ờ n g h ầm ......................................................................... 150 II.2. Tunnel Broker .................................................................................................. 151
 7. 12 G i i th i u về th ế h ệ đ ị ch ỉ In te rn e t m ớ i - IPv6 ớ ệ a II.3. C ô n g n g h ệ đ ƣ ờ n g h ầm 6 to 4 ............................................................................ 155 III. T H Ự C H À N H T H IẾ T L Ậ P V À S Ử D Ụ N G Đ Ƣ Ờ N G H Ầ M ............................ 161 C H Ư Ơ N G 5 : T H IẾ T L Ậ P M Ạ N G T H Ử N G H IỆ M C H Ỉ D Ù N G Đ ỊA C H Ỉ IP V 6 C U N G C Ấ P M Ộ T S Ố D ỊC H V Ụ D N S , W E B , FTP ................... 169 I. G IỚ I T H IỆ U M Ộ T S Ố P H Ầ N M Ề M H Ỗ T R Ợ IP V 6 ....................................... 169 I.1 . IP v6 vớ i d ị vụ D N S ........................................................................................ 169 ch I.2 . M ộ t số p h ầ n m ềm cu n g cấ p d ị vụ h ỗ trợ IP v6 ................................................ 170 ch I.3 . M ộ t số p h ầ n m ềm cle n t d ị vụ h ỗ trợ IP v6 ...................................................... 172 i ch II. T H Ự C H À N H T H IẾ T L Ậ P M Ạ N G ................................................................. 173 II.1. M ụ c ti u th ự c h à n h .......................................................................................... 173 ê II.2. C h u ẩ n b ị.......................................................................................................... 173 II.3. C á c b ƣ ớ c th ự c hi n ......................................................................................... 175 ệ T À I L IỆ U T H A M K H Ả O ..................................................................... 189
 8. G IẢ I T H ÍC H C Á C T H U Ậ T N G Ữ V À T Ừ V IẾ T TẮT 6Bone M ạ n g th ử n g h i m về IP v6 , b a o g ồ m cá c si IP v6 kế t n ố i th ô n g cá c đ ƣ ờ n g ệ te h ầ m , sử d ụ n g cơ sở h ạ tầ n g m ạ n g In te rn e t IP v4 . 6 B o n e đ ƣ ợ c h u ỷ b ỏ và o 06/06/2006. Anycast C á ch th ứ c g ử i g ó i ti đ ế n m ộ t đ ích b ấ t kỳ tro n g m ộ t n h ó m cá c m á y. n APNIC A si P a ci c N e tw o rk In fo rm a ti n C e n tre . T ổ ch ứ c q u ả n l đ ị ch ỉ IP , số h i u a fi o ý a ệ m ạ n g cấ p vù n g , p h ụ trá ch kh u vự c ch â u Á – T h á i B ìn h D ƣ ơ n g . ARIN American Registry for Internet Number - T ổ ch ứ c q u ả n l đ ị ch ỉ IP , số h i u ý a ệ m ạ n g cấ p vù n g , p h ụ trá ch kh u vự c B ắ c M ỹ. ARP Address Resolution Protocol - T h ủ tụ c p h â n g i i đ ị ch ỉ sử d ụ n g tro n g IP v4 ả a , đ ể p h â n g i i đ ị ch ỉ IP v4 th à n h đ ị ch ỉ l p 2 tƣ ơ n g ứ n g , ví d ụ đ ị ch ỉ E th e rn e t ả a a ớ a MAC. Broadcast M ộ t g ó i ti có đ ị ch ỉ đ ích b ro a d ca st sẽ đ ƣ ợ c tru yề n tả i tớ i và đ ƣ ợ c xử l b ở i n a ý m ọ i m á y tro n g m ộ t m ạ n g . DAD D u p lca te A d d re ss D e te cti n , m ộ t q u á trìn h ch o p h é p n o d e IP v6 đ ả m b ả o i o đ ƣ ợ c rằ n g m ộ t đ ị ch ỉ ch ƣ a đ ƣ ợ c sử d ụ n g trê n đ ƣ ờ n g kế t n ố i trƣ ớ c kh i n o d e a IP v6 q u yế t đ ị h sử d ụ n g đ ị ch ỉ n a . DHCP Dynamic Host Configuration Protocol - T h ủ tụ c cấ u h ìn h đ ị ch ỉ đ ộ n g , cấ p đ ị a a ch ỉ tạ m th ờ i ch o th i t b ị IP v4 . Đ ƣ ợ c sử d ụ n g ch o p h é p m ộ t th i t b ị IPv4 tìm ế ế
 9. 14 G i i th i u về th ế h ệ đ ị ch ỉ In te rn e t m ớ i - IPv6 ớ ệ a đ ị ch ỉ IP và n h ữ n g th ô n g ti kh á c n h ƣ m á y ch ủ tê n m i n n ộ i b ộ m à kh ô n g a n ề cầ n tớ i cấ u h ìn h th ủ cô n g và l u trữ n h ữ n g th ô n g ti n à y trê n m á y. ƣ n DHCPv6 Dynamic Host Configuration Protocol version 6 - T h ủ tụ c cấ u h ìn h đ ị ch ỉ a động phi n bản 6. ê Dual-stack M ộ t n o d e d u a l ck l m ộ t n o d e l m vi c vớ i cả IP v4 và IP v6 . -sta à à ệ Đ ƣ ờ n g kết n ố i Đ ƣ ờ n g kế t n ố i (h a y đ ƣ ờ n g ln k): K h á i n i m sử d ụ n g ở đ â y đ ể ch ỉ m ộ t kế t n ố i , i ệ Ethernet. Gateway M á y tín h , h o ặ c th i t b ị th ự c h i n va i trò n h ƣ m ộ t “cử a ” đ ƣ a l u l ợ n g từ m ộ t ế ệ ƣ ƣ máy tính ra m ạ n g n g o à i h o ặ c sa n g m ộ t m ạ n g kh á c. Header M à o đ ầ u - ph ầ n ch ứ a cá c th ô n g ti p h ụ c vụ ch o vi c xử l th ô n g ti tạ i cá c n ệ ý n l p tro n g m ô h ìn h h o ạ t đ ộ n g củ a th ủ tụ c T C P /IP . ớ Hop limit M ộ t trƣ ờ n g củ a M à o đ ầ u IP v6 , xá c đ ị h số đ ƣ ờ n g kế t n ố i tố i đ a m à g ó i ti có n n th ể đ i q u a trƣ ớ c kh i b ị h u ỷ b ỏ . Host K h á i n i m d ù n g ở đ â y đ ể ch ỉ m á y tín h , h o ặ c th i t b ị kh á c, cu n g cấ p d ị vụ , ệ ế ch kh ô n g th ự c h i n ch ứ c n ă n g đ ị h tu yế n . ệ n IANA Internet Assigned Numbers Authority - T ổ ch ứ c q u ả n l tà i n g u yê n số (đ ị ch ỉ ý a IP , số p ro to co l số p o rt...) q u ố c tế , ICANN In te rn e t C o rp o ra ti n fo r A ssi n e d N a m e s a n d N u m b e rs. T ổ ch ứ c p h i l i o g ợ n h u ậ n , đ ả m n h i m va i trò q u ả n l về tà i n g u yê n số (đ ị ch ỉ IP , cá c th ô n g số ệ ý a th ủ tụ c) và tê n (h ệ th ố n g tê n m i n ), đ ồ n g th ờ i q u ả n l h ệ th ố n g m á y ch ủ tê n ề ý m i n g ố c to à n cầ u . ề ICMP
 10. G i i th ích cá c th u ậ t n g ữ và từ vi t tắ t ả ế 15 Internet Control Message Protocol - T h ủ tụ c củ a n h ữ n g th ô n g đ i p đ i u kh i n , ệ ề ể sử d ụ n g tra o đ ổ i n h ữ n g th ô n g đ i p b á o l i g i o ti p , th ô n g đ i p ch ẩ n đ o á n ệ ỗ a ế ệ m ạ n g tro n g h o ạ t đ ộ n g củ a IP . ICMPv4 Internet Control Message Protoco version 4 - T h ủ tụ c IC M P p h i n b ả n 4 . K h á i ê n i m n à y đ ồ n g n h ấ t vớ i kh á i n i m IC M P . ệ ệ ICMPv6 Internet Control Message Protoco version 6 - T h ủ tụ c IC M P p h i n b ả n 6 , l ê à p h i n b ả n đ ã đ ƣ ợ c sử a đ ổ i n â n g cấ p củ a IC M P , p h ụ c vụ ch o h o ạ t đ ộ n g củ a ê , IPv6. IETF Internet Engineering Taskforce - T ổ ch ứ c ti u ch u ẩ n h o á , vi t cá c tà i lệ u ti u ê ế i ê ch u ẩ n h o á (R F C ) p h ụ c vụ h o ạ t đ ộ n g In te rn e t to à n cầ u . IGMP Internet Group Management Protocol - T h ủ tụ c sử d ụ n g tro n g cô n g n g h ệ m u l ca st IP v4 đ ể th i t l p q u a n h ệ th à n h vi n n h ó m m u l ca st tro n g m ộ t ti ế ậ ê ti m ạ n g . T h ủ tụ c n à y ch o p h é p m ộ t m á y tín h th ô n g b á o vớ i b ộ đ ị h tu yế n trê n n m ạ n g củ a n ó rằ n g n ó m u ố n n h ậ n l u l ợ n g củ a m ộ t đ ị ch ỉ m u l ca st n h ấ t ƣ ƣ a ti đị h. n IPSec M ộ t cô n g n g h ệ cu n g cấ p b ả o m ậ t, xá c th ự c và n h ữ n g d ị vụ a n n i h kh á c tạ i ch n tầ n g IP . IPv4 Internet Protocol version 4 – P h i n b ả n 4 củ a th ủ tụ c In te rn e t. H i n đ a n g ê ệ đ ƣ ợ c sử d ụ n g p h ổ b i n tro n g h o ạ t đ ộ n g m ạ n g In te rn e t to à n cầ u . ế IPv6 Internet Protocol version 6 – P h i n b ả n 6 củ a th ủ tụ c In te rn e t, đ ƣ ợ c p h á t tri n ê ể n h ằ m th a y th ế IP v4 , kh ắ c p h ụ c n h ữ n g h ạ n ch ế củ a p h i n b ả n IP v4 và cả i ê th i n th ê m n h i u đ ặ c tín h m ớ i ệ ề . LACNIC Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry - T ổ ch ứ c q u ả n l ý đ ị ch ỉ IP , số h i u m ạ n g cấ p vù n g , p h ụ trá ch kh u vự c M ỹ L a ti h và b i n a ệ n ể Caribe. Loopback
 11. 16 G i i th i u về th ế h ệ đ ị ch ỉ In te rn e t m ớ i - IPv6 ớ ệ a K ê n h g i o ti p ch o p h é p p h ầ n m ề m kh á ch (cle n t) có th ể g i o ti p vớ i p h ầ n a ế i a ế m ề m ch ủ (se rve r) trê n cù n g m ộ t m á y . N g ƣ ờ i sử d ụ n g d ù n g m ộ t đ ị ch ỉ IP a th ƣ ờ n g l 1 2 7 .0 .0 .1 đ ể trỏ về m á y tín h n à y. D ả i đ ị ch ỉ sử d ụ n g ch o ch ứ c à a n ă n g l o p b a ck l từ 1 2 7 .0 .0 .0 đ ế n 1 2 7 .2 5 5 .2 5 5 .2 5 5 . o à MLD Multicast Listener Discovery – L à m ộ t th ủ tụ c, sử d ụ n g cá c th ô n g đ i p ệ IC M P v6 , ch o p h é p cá c b ộ đ ị h tu yế n kh á m p h á ra n h ữ n g đ ị ch ỉ IP v6 n a m u l ca st n à o đ a n g đ ƣ ợ c "n g h e " l u l ợ n g trê n m ộ t đ ƣ ờ n g kế t n ố i ti ƣ ƣ . MTU Maximum Transmission Unit – K ích th ƣ ớ c g ó i ti l n n h ấ t có th ể tru yề n tả i n ớ trên m ộ t đ ƣ ờ n g kế t n ố i . Multicast C ô n g n g h ệ ch o p h é p g ử i m ộ t g ó i ti IP đ ồ n g th ờ i tớ i m ộ t n h ó m xá c đ ị h cá c n n th i t b ị m ạ n g . C á c th i t b ị m ạ n g n à y có th ể th u ộ c n h i u tổ ch ứ c và đ ị h vị ở ế ế ề n cá c vị trí đ ị l kh á c n h a u . a ý NAT Network Address Translation - M ộ t cô n g n g h ệ th a y th ế đ ị ch ỉ tro n g g ó i ti IP a n kh i g ó i ti đ i ra , h o ặ c và o m ộ t m ạ n g , ch o p h é p n h i u th i t b ị m ạ n g đ á n h đ ị n ề ế a ch ỉ ri n g (p ri te ) có th ể ch i sẻ cù n g m ộ t đ ị ch ỉ to à n cầ u (p u b lc) và kế t n ố i ê va a a i vào Internet. ND Neighbor Discovery - M ộ t th ủ tụ c m ớ i đ ƣ ợ c p h á t tri n tro n g h o ạ t đ ộ n g IP v6 . , ể N D sử d ụ n g cá c th ô n g đ i p IC M P v6 đ ể đ ả m n h i m cá c q u y trìn h g i o ti p ệ ệ a ế cầ n th i t g i a cá c n o d e trê n m ộ t đ ƣ ờ n g kế t n ố i n h ƣ q u y trìn h p h â n g i i đ ị ế ữ ả a ch ỉ (th ự c h i n b ằ n g th ủ tụ c A R P tro n g IP v4 ), q u y trìn h tìm ki m b ộ đ ị h ệ ế n tu yế n … Node K h á i n i m ở đ â y d ù n g đ ể ch ỉ m ộ t th i t b ị (b a o g ồ m cả m á y tín h , b ộ đ ị h ệ ế n tu yế n , h o ặ c th i t b ị kh á c), l m ộ t đ i m kế t n ố i và o m ạ n g . ế à ể PathMTU Discovery Q u y trìn h tìm ki m g i trị M T U n h ỏ n h ấ t trê n m ộ t đ ƣ ờ n g kế t n ố i từ n g u ồ n tớ i ế á đ ích . Prefix
 12. G i i th ích cá c th u ậ t n g ữ và từ vi t tắ t ả ế 17 L à m ộ t kh ố i đ ị ch ỉ IP v4 h o ặ c IP v6 , đ ƣ ợ c q u yế t đ ị h b ằ n g vi c cố đ ị h m ộ t a n ệ n số b i đ ầ u ti n củ a đ ị ch ỉ V í d ụ 2 0 3 .1 1 9 .9 .0 /2 4 l tậ p h ợ p cá c đ ị ch ỉ IP v4 t ê a . à a từ 2 0 3 .1 1 9 .9 .0 đ ế n 2 0 3 .1 1 9 .9 .2 5 5 . Đ ố i vớ i IP v6 , 2 0 0 0 ::/3 l tậ p h ợ p cá c đ ị à a ch ỉ IP v6 có b a b i đ ầ u ti n l 0 0 1 (ch ữ cá i h e xa đ ầ u ti n tro n g đ ị ch ỉ l 2 t ê à ê a à h o ặ c 3 ). QoS Quality of Service - C h ấ t l ợ n g d ị vụ : K h á i n i m tro n g tru yề n tả i l u l ợ n g , ƣ ch ệ ƣ ƣ đ ả m b ả o l u l ợ n g m ạ n g đ i đ ế n đ ích th e o m ộ t ch ấ t l ợ n g n h ấ t đ ị h (m ứ c đ ộ ƣ ƣ ƣ n l i th ờ i g i n tru yề n tả i l u l ợ n g ...) ỗ, a ƣ ƣ RFC Request For Comments - N h ữ n g tà i lệ u ti u ch u ẩ n ch o In te rn e t, đ ƣ ợ c so ạ n i ê th ả o và xu ấ t b ả n b ở i IE T F . RIPE NCC Réseaux IP Européens - T ổ ch ứ c q u ả n l đ ị ch ỉ IP , số h i u m ạ n g cấ p vù n g , ý a ệ p h ụ trá ch kh u vự c C h â u  u . RIR Regional Internet Registry - T ổ ch ứ c q u ả n l và p h â n b ổ đ ị ch ỉ IP cấ p vù n g ý a ch o cá c h o ạ t đ ộ n g In te rn e t. N h ữ n g tổ ch ứ c n à y cũ n g có n h ữ n g va i trò tro n g vi c h ỗ trợ q u ả n l cơ sở h ạ tầ n g In te rn e t và p h á t tri n ch ín h sá ch q u ả n l tà i ệ ý ể ý n g u yê n đ ị ch ỉ IP , số h i u m ạ n g A S N . a ệ Router B ộ đ ị h tu yế n - T h i t b ị m ạ n g th ự c h i n ch ứ c n ă n g ch u yể n ti p l u l ợ n g n ế ệ ế ƣ ƣ g i a cá c m ạ n g . ữ TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol - M ộ t b ộ cá c g i o th ứ c g i o a a ti p , p h ụ c vụ ch o vi c kế t n ố i cá c th i t b ị trê n In te rn e t. ế ệ ế Tunnel Đ ƣ ờ n g h ầ m - L à m ộ t cá ch th ứ c tru yề n g ó i ti IP v6 từ m ộ t đ i m tớ i m ộ t đ i m n ể ể kh á c trê n m ạ n g , sử d ụ n g cơ sở h ạ tầ n g m ạ n g IP v4 b ằ n g cá ch b ọ c g ó i ti n IP v6 tro n g g ó i ti IP v4 , d o vậ y ch ú n g có th ể đ i đ ƣ ợ c tro n g cơ sở h ạ tầ n g n m ạ n g IP v4 . Unicast C á ch th ứ c g ử i g ó i ti th ô n g th ƣ ờ n g . T ro n g đ ó g ó i ti ch ỉ đ ƣ ợ c g ử i đ ế n m ộ t n n đ ích d u y n h ấ t. N h ữ n g cá ch th ứ c g ử i g ó i ti kh á c b a o g ồ m a n yca st, b ro a d ca st n và multicast
 13. 18 G i i th i u về th ế h ệ đ ị ch ỉ In te rn e t m ớ i - IPv6 ớ ệ a VPN V i a l P ri te N e tw o rk. Đ ƣ ợ c n h ắ c tớ i n h ƣ m ộ t m ạ n g tro n g đ ó có cá c p h ầ n rtu va m ạ n g cá ch n h a u b ở i vị trí đ ị l đ ƣ ợ c kế t n ố i th ô n g q u a In te rn e t cô n g cộ n g a ý so n g d ữ lệ u tru yề n q u a In te rn e t đ ƣ ợ c m ã h o á , d o vậ y to à n b ộ m ạ n g đ ƣ ợ c i xe m n h ƣ m ộ t m ạ n g ri n g “ả o ”. ê
 14. CHƯƠNG 1 Đ ỊA C H Ỉ INTERNET P H IÊ N B Ả N 4 (IP V 4 ) V À T H Ế H Ệ Đ ỊA C H Ỉ INTERNET M Ớ I (IPV6) T ro n g p hầ n đ ầ u ti n cu ố n sá ch, ch ú n g tôi xi n h ắ c l m ộ t cá ch tổ n g ê n ại q u a n về th ế h ệ đị chỉ In te rne t p hi n b ản 4 hi n tạ i đa n g đ ƣ ợ c sử d ụ n g a ê ệ (IP v4 ), n gu yê n nh â n tại sa o cầ n thi t p h á t tri n p hi n b ả n m ớ i củ a đị ế ể ê a ch ỉ Internet. T ừ đ ó gi i thi vớ i b ạ n đ ọ c về đ ị chỉ Inte rn et p hi b ản ớ ệu a ên 6 - IPv6, p h i n b ản ứ n g d ụ n g ti p th e o của th ủ tụ c Internet. Đ â y l ê ế à p h i b ả n đ ƣ ợ c th i t kế n h ằ m kh ắ c p h ụ c n h ữ n g h ạ n ch ế củ a g i th ứ c ên ế ao Internet IPv4 và b ổ su ng n h ữ n g tín h nă n g m ớ i cầ n thi t tro n g h o ạ t ế đ ộ n g và d ị vụ m ạ n g th ế h ệ sa u . C h ú n g tô i cũ n g ch i sẻ vớ i cá c b ạ n ch a n h ữ n g đ ị chỉ n g uồ n th ô n g ti b ạn có th ể sử d ụ n g đ ể tìm h i u th ê m , a , n ể cậ p n h ậ t n h ữ n g th ô ng ti m ớ i n h ấ t về cô n g ng h ệ IPv6. n C h ƣ ơ n g 1 b a o g ồ m n h ữ n g m ụ c ch ín h sa u đ ây:  N h ắ c l về đị chỉ Internet p hi b ả n 4 (IP v4 ). ại a ên  H ạ n ch ế củ a th ế h ệ đị chỉ IPv4. M ụ c ti u p h át tri n IPv6. a ê ể  H i n trạ n g tri n kh ai IPv6 to à n cầ u . ệ ể
 15. 20 G i i th i u về th ế h ệ đ ị ch ỉ In te rn e t m ớ i - IPv6 ớ ệ a I. Đ ỊA C H Ỉ INTERNET P H I N B Ả N 4 (IPV4) Ê B ạ n l m g ì kh i m u ố n g ọ i đ i n th o ạ i ch o m ộ t n g ƣ ờ i q u e n b ê n M ỹ, ch ắ c à ệ ch ắ n l n h ấ c đ i n th o ạ i l n và q u a y số củ a n g ƣ ờ i đ ó , b a o g ồ m cả m ã à ệ ê q u ố c g i , m ã vù n g th e o q u y đ ị h . Đ ể g ử i th ƣ tớ i n h à m ộ t n g ƣ ờ i thân, a n b ạ n đ ề ch ín h xá c đ ị ch ỉ trê n b ì th ƣ . N h ƣ vậ y, đ ể xá c đ ị h m ộ t th ự c a n th ể tro n g m ộ t m ạ n g n h ấ t đ ị h , th ự c th ể đ ó cầ n đ ƣ ợ c đ ị h d a n h th e o n n m ộ t cá ch th ứ c q u y đ ị h sẵ n và đ ị h d a n h n à y l d u y n h ấ t trê n m ạ n g . n n à C á c th ự c th ể m u ố n g i o ti p vớ i n h a u , cầ n th e o m ộ t cá ch th ứ c ch u n g a ế q u y đ ị h sẵ n . n K h i n hi u m ạ n g co n kế t nố i vớ i n h a u đ ể gi ti , trao đ ổi th ôn g ti , ề ao ếp n n g ƣ ờ i ta g ọi đ ó l lên m ạ n g (Internetwork). Internet là lê n m ạ n g toàn à i i cầ u , kế t n ối cá c thi t bị m ạ n g . M ỗ i thi bị th am g i m ạ n g n à y cũ n g cầ n ế ết a m ộ t cá ch th ứ c n à o đ ó đ ị h da n h d u y n hấ t. Đ ồn g th ờ i p h ải có cá ch th ứ c n ch u n g đ ể ch ú ng lê n h ệ , gi o ti p đ ƣ ợ c vớ i n h a u . C á ch th ứ c để cá c i a ế m á y tín h n ó i ch u yệ n, gi o ti vớ i n ha u trên m ạ n g to à n cầ u đ ƣ ợ c g ọi a ếp l gi o th ứ c. H i n na y, Internet to àn cầ u sử d ụ n g tậ p h ợ p g i o th ứ c à a ệ a TCP/IP. G i o th ứ c IP (Internet P ro to col xá c đ ị h cá ch th ứ c tru yền tải a ) n cá c g ói ti đi trê n lê n m ạ n g . n i T hi t bị tro n g m ạ n g Internet đị d a n h d u y n hấ t b ằ n g m ộ t h ệ th ố n g số , ế nh đ ƣ ợ c g ọ i l đị ch ỉ Internet. H ệ th ốn g số đ ƣ ợ c th i t kế từ th ờ i đ i m b a n à a ế ể đ ầ u củ a Internet đ ƣ ợ c g ọi l đị chỉ Internet p h i b ả n 4 (IP v4). T hi à a ên ết b ị m ạ n g th a m g i h o ạ t đ ộ n g Internet to à n cầ u đ ƣ ợ c g ắ n cá c đị chỉ a a tro n g h ệ thố n g số n à y the o q u y đị h của gi o th ứ c IP . H i n n a y, ch ú n g n a ệ ta vẫ n đa n g sử dụ n g ph ổ bi p hi n b ả n đị ch ỉ n à y tro n g h o ạ t đ ộ n g ến ê a củ a m ạ n g Internet toà n cầ u . I.1. C ác h ệ số th ập p h ân , n h ị p h ân , h exa d eci al m C h ữ số ch ú n g ta sử d ụ n g tro ng cu ộ c số n g thƣ ờ n g n h ậ t đ ƣ ợ c g ọi l số à th ậ p p h â n. P h é p tín h th ự c h i n vớ i cá c co n số th ậ p p h ân đ ƣ ợ c g ọi l ệ à cơ số 1 0 . M ọi ch ữ số chỉ có th ể bi u di n đ ƣ ợ c m ƣ ờ i g i trị từ 0 đ ế n 9 . ể ễ á Đ ố i vớ i co n n g ƣ ờ i n h ữ n g co n số h ệ số thậ p ph â n vô cù ng q u en th u ộ c. , Hệ thập phân (cơ số 10) 2024 = 4x100 + 2x101 + 0x102 + 2x103 = 2024 T u y n hi n , tron g l h vự c kỹ th u ậ t, m á y m ó c lại sử d ụ n g p h ổ b i h ai ê ĩn ến h ệ số kh á c, n h ƣ co n n g ƣ ờ i q ue n th uộ c vớ i hệ số th ậ p p h â n : đ ó l h ệ à n h ị p h â n (bi a ry – cơ số 2 ) và h ệ số h e xa d e ci a l (cơ số 1 6 ). n m
Đồng bộ tài khoản