GIỐNG VẬT NUÔI - Chương thực hành

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
144
lượt xem
53
download

GIỐNG VẬT NUÔI - Chương thực hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐẶNG VŨ BÌNH-GIỐNG VẬT NUÔI- Chương thực tập.Tùy điều kiện của trường, cở sở chăn nuôi gần trường bố trí cho học sinh trực tiếp quan sát nhận dạng và nhận xét đánh giá sự khác biệt giữa ít nhất 2 giống vật nuôi khác nhau trong cùng một loài vật nuôi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỐNG VẬT NUÔI - Chương thực hành

 1. PhÇn 2 thùc hμnh Bμi 1 Quan s¸t, nhËn d¹ng ngo¹i h×nh gièng vËt nu«i 1. Môc ®Ých NhËn d¹ng, so s¸nh ®−îc sù kh¸c biÖt gi÷a mét sè gièng vËt nu«i 2. Néi dung - Tuú ®iÒu kiÖn cña tr−êng, c¬ së ch¨n nu«i gÇn tr−êng bè trÝ cho häc sinh trùc tiÕp quan s¸t nhËn d¹ng vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ sù kh¸c biÖt gi÷a Ýt nhÊt lµ 2 gièng vËt nu«i kh¸c nhau trong cïng mét loµi vËt nu«i. - C¸c nhËn xÐt so s¸nh vÒ ngo¹i h×nh: tÇm vãc, h×nh d¸ng toµn bé c¬ thÓ liªn quan ®Õn h−íng s¶n xuÊt cña con vËt; mÇu s¾c l«ng da; nhËn xÐt chi tiÕt c¸c bé phËn, ch¼ng h¹n ®èi víi tr©u bß lîn: ®Çu cæ, vai l−ng s−ên, m«ng ®ïi, 4 ch©n, c¬ quan sinh dôc vµ bÇu vó. - C¸c nhËn xÐt so s¸nh vÒ n¨ng suÊt: t×m hiÓu sæ s¸ch ghi chÐp n¨ng suÊt hoÆc pháng vÊn chñ nu«i - C¸c nhËn xÐt so s¸nh vÒ kh¶ n¨ng thÝch nghi, bÖnh tËt, hiÖu qu¶ kinh tÕ... - Tæ chøc th¶o luËn trong nhãm vÒ c¸c nhËn xÐt so s¸nh. 3. Dông cô, vËt liÖu - Hai gièng vËt nu«i kh¸c nhau trong cïng mét loµi, ch¼ng h¹n lîn Mãng C¸i vµ lîn Yorkshire, bß Vµng vµ bß lai Sind... - C¸c tµi liÖu theo dâi n¨ng suÊt cña vËt nu«i. 112
 2. Bμi 2 Theo dâi, ®¸nh gi¸ sinh tr−ëng cña vËt nu«i 1. Môc ®Ých Trùc tiÕp theo dâi, ghi chÐp, tÝnh to¸n, m« t¶ vµ nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ sinh tr−ëng cña vËt nu«i. 2. Néi dung - Tuú ®iÒu kiÖn cña tr−êng, c¬ së ch¨n nu«i gÇn khu vùc tr−êng, bè trÝ cho häc sinh ®Þnh kú theo dâi c¸c chØ tiªu: khèi l−îng, c¸c chiÒu ®o (®èi víi lîn, tr©u hoÆc bß: cao vai, dµi th©n, vßng ngùc) cña tõng c¸ thÓ vËt nu«i. LËp phiÕu ghi chÐp c¸c sè liÖu theo dâi ®−îc. - Trªn c¬ së c¸c sè liÖu ghi chÐp, tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ trung b×nh, ®é lÖch tiªu chuÈn, hÖ sè biÕn ®éng cña c¸c ®é sinh tr−ëng tÝch luü, tuyÖt ®èi vµ t−¬ng ®èi. VÏ ®å thÞ biÓu diÔn gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c ®é sinh tr−ëng nµy. - Tæ chøc th¶o luËn trong nhãm ®Ó nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ c¸c ®é sinh tr−ëng, sù phï hîp quy luËt vµ nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng. Cã thÓ sö dông mÉu phiÕu sau ®©y ®Ó ghi chÐp c¸c theo dâi: PhiÕu ghi chÐp theo dâi sinh tr−ëng (mÉu) Loµi vËt theo dâi: . . . . . . §Þa ®iÓm theo dâi: . . . . . . Thêi gian theo dâi: b¾t ®Çu ../../... , kÕt thóc ../../.... Ngµy c©n, ®o Ngµy .. /th¸ng .. /n¨m .... Ngµy .. /th¸ng .. /n¨m .... ... Khèi Cao Dµi Vßng Khèi Cao Dµi Vßng ... l−îng vai th©n ngùc l−îng vai th©n ngùc ... (kg) (cm) (cm) (cm) (kg) (cm) (cm) (cm) ... VËt 1 VËt 2 ... 3. Dông cô, vËt liÖu 113
 3. - C©n : NÕu theo dâi khèi l−îng cña gµ, vÞt cÇn: c©n ®Üa lo¹i 200-300g, c©n ®ång hå lo¹i 2kg, 5kg; nÕu theo dâi khèi l−îng cña lîn cÇn: c©n ®ång hå lo¹i 2kg, c©n treo 20- 50kg, c©n bµn; nÕu theo dâi khèi l−îng cña tr©u, bß cÇn: c©n bµn (c©n t¹). - Th−íc ®o : NÕu theo dâi c¸c chiÒu ®o ë tr©u, bß hoÆc lîn cÇn: th−íc gËy, th−íc d©y 2m. - VËt nu«i theo dâi sinh tr−ëng: tèi thiÓu 8 c¸ thÓ/l« theo dâi, thêi gian theo dâi hµng tuÇn ®èi víi gia cÇm, hµng th¸ng ®èi víi lîn hoÆc tr©u, bß. - Sæ ghi chÐp. - M¸y tÝnh c¸ nh©n. 4. Bµi tËp Theo dâi sinh tr−ëng cña lîn ®ùc gièng Landrace nu«i t¹i Tr¹m kiÓm tra n¨ng suÊt An Kh¸nh (Hµ T©y) trong n¨m 1998, ng−êi ta thu ®−îc c¸c sè liÖu sau: Thø tù c¸c Khèi l−îng b¾t Khèi l−îng sau 1 Khèi l−îng sau 2 Khèi l−îng sau 3 c¸ thÓ tham ®Çu kiÓm tra th¸ng kiÓm tra th¸ng kiÓm tra th¸ng kiÓm tra dù kiÓm tra (kg) (kg) (kg) (kg) 1 30,0 54,0 71,6 88,5 2 22,5 38,0 59,0 76,0 3 21,0 36,0 53,0 70,5 4 23,5 39,5 65,0 84,0 5 23,5 42,2 62,5 83,6 6 25,0 41,5 51,0 68,5 7 23,5 40,5 61,0 82,8 8 20,6 36,6 53,0 70,5 9 23,8 40,5 59,0 77,0 10 24,0 40,5 57,6 74,4 11 25,0 41,0 58,0 81,0 1/ TÝnh: §é sinh tr−ëng tuyÖt ®èi, t−¬ng ®èi cña tõng c¸ thÓ qua c¸c th¸ng kiÓm tra 2/ TÝnh c¸c gi¸ trÞ trung b×nh, ®é lÖch tiªu chuÈn, sai sè cña sè trung b×nh, hÖ sè biÕn ®éng t¹i c¸c thêi ®iÓm: b¾t ®Çu kiÓm tra, sau 1 th¸ng, sau 2 th¸ng vµ kÕt thóc kiÓm tra. 114
 4. 3/ BiÓu diÔn b»ng ®å thÞ ®é sinh tr−ëng tÝch luü, tuyÖt ®èi, t−¬ng ®èi qua c¸c th¸ng kiÓm tra. Bμi 3 Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý gièng 3.1. gi¸m ®Þnh ngo¹i h×nh vμ ®o c¸c chiÒu ®o trªn c¬ thÓ vËt nu«i 2.1. Môc ®Ých - Thùc hiÖn ®−îc c¸ch gi¸m ®Þnh ngo¹i h×nh vËt nu«i b»ng ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸, cho ®iÓm. - §o c¸c chiÒu ®o c¬ b¶n trªn vËt nu«i, −íc tÝnh khèi l−îng cña vËt nu«i theo c«ng thøc. 2.2. Nguyªn vËt liÖu - Tiªu chuÈn gi¸m ®Þnh ngo¹i h×nh lîn n¸i (Tiªu chuÈn gia sóc gièng TCVN-82, xem phô lôc 1) - Lý thuyÕt vÒ c¸ch ®o c¸c chiÒu ®o, c«ng thøc −íc tÝnh khèi l−îng c¨n cø vµo chiÒu ®o cña tr©u bß (Gi¸o tr×nh Gièng vËt nu«i) - Lîn n¸i Mãng C¸i vµ tr©u bß cÇy kÐo - Th−íc ®o (th−íc gËy, th−íc d©y), c©n ®iÖn tö 1000kg 2.3. Néi dung - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cho ®iÓm, xÕp cÊp ngo¹i h×nh lîn n¸i Mãng C¸i theo Tiªu chuÈn TCVN-82 - §o c¸c chiÒu ®o: cao vai, dµi th©n, dµi th©n chÐo, vßng ngùc cña tr©u bß - C¨n cø c¸c chiÒu ®o ®· x¸c ®Þnh ®−îc, −íc tÝnh khèi l−îng tr©u bß theo c«ng thøc - So s¸nh ®èi chiÕu víi c©n khèi l−îng tr©u bß b»ng c©n ®iÖn tö - ViÕt t−êng tr×nh c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc vÒ ®¸nh gi¸ xÕp cÊp ngo¹i h×nh lîn n¸i Mãng C¸i, c¸c chiÒu ®o, kÕt qu¶ −íc tÝnh vµ c©n khèi l−îng. 3.2. Mæ kh¶o s¸t n¨ng suÊt thÞt cña vËt nu«i 2.1. Môc ®Ých - BiÕt ®−îc tr×nh tù c¸c b−íc mæ kh¶o s¸t n¨ng suÊt thÞt vËt nu«i - BiÕt ®−îc c¸ch x¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng thÞt khi mæ kh¶o s¸t 115
 5. 2.2. Nguyªn liÖu - Tµi liÖu h−íng dÉn mæ kh¶o s¸t lîn thÞt (xem phô lôc 2), gµ thÞt (xem phô lôc 3) - Lîn thÞt hoÆc gµ thÞt ë tuæi giÕt thÞt - C¸c dông cô: c©n, th−íc ®o, dao... 2.3. Néi dung - TiÕn hµnh lÇn l−ît c¸c b−íc mæ kh¶o s¸t vËt nu«i - X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chñ yÕu: khèi l−îng giÕt mæ, c¸c chiÒu ®o trªn th©n thÞt xÎ, khèi l−îng thÞt mãc hµm, thÞt xÎ, n¹c, mì, x−¬ng, da ë lîn; hoÆc khèi l−îng giÕt mæ, th©n thÞt, thÞt ®ïi, thÞt ngùc ë gµ. - TÝnh to¸n c¸c tû lÖ thÞt mãc hµm, thÞt xÎ, n¹c, mì, x−¬ng, da ë lîn; hoÆc tû lÖ th©n thÞt, thÞt ®ïi, thÞt ngùc ë gµ. - ViÕt t−êng tr×nh c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc. Bμi 4 kiÓm tra §¸nh gi¸ phÈm chÊt tinh dÞch cña ®ùc gièng (lîn hoÆc bß) 1. Môc ®Ých Thùc hiÖn ®−îc ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ba chØ tiªu phÈm chÊt tinh dÞch chñ yÕu lµ: l−îng tinh xuÊt, søc ho¹t ®éng cña tinh trïng vµ nång ®é tinh trïng. 2. Néi dung - KÕt hîp víi bµi thùc hµnh sè 4 khi tham quan mét c¬ së truyÒn tinh nh©n t¹o lîn (hoÆc bß). - X¸c ®Þnh l−îng tinh xuÊt: L−îng tinh xuÊt (ký hiÖu V, ®¬n vÞ tÝnh lµ ml) lµ l−îng tinh dÞch cña con ®ùc xuÊt ra trong mét lÇn khai th¸c tinh (®èi víi lîn lµ sau khi ®· läc bá keo nhµy). C¸ch x¸c ®Þnh nh− sau: Sau khi lÊy tinh, ®èi víi lîn ph¶i läc bá ngay keo nhµy b»ng 3-4 líp v¶i g¹c s¹ch ®· ®−îc v« trïng, rãt tinh dÞch lîn vµo cèc thuû tinh cã chia ®é, hoÆc tinh dÞch bß vµo èng 116
 6. høng tinh cã chia ®é. §Æt ngang tÇm m¾t víi ®¸y cña mÆt cong tinh dÞch råi ®äc møc v¹ch chia ®Ó x¸c ®Þnh sè ml tinh dÞch. - X¸c ®Þnh søc ho¹t ®éng cña tinh trïng: Søc ho¹t ®éng cña tinh trïng (gäi t¾t lµ ho¹t lùc, ký hiÖu A) lµ tû lÖ phÇn tr¨m tinh trïng tiÕn th¼ng so víi tæng sè tinh trïng mµ ta quan s¸t ®−îc. C¸ch x¸c ®Þnh ®èi víi lîn nh− sau: ChuÈn bÞ phiÕn kÝnh, la-men, ®òa thuû tinh ®· ®−îc khö trïng vµ sÊy kh«. Dïng ®òa thuû tinh lÊy 1 giät tinh nguyªn giá lªn phiÕn kÝnh. Dïng lamen ®Ëy lªn giät tinh sao cho tinh dÞch dµn ®Òu, ®Æt phiÕn kÝnh d−íi kÝnh hiÓn vi víi ®é phãng ®¹i 200 lÇn, quan s¸t 3 vi tr−êng, ®Õm sè l−îng c¸c tinh trïng vËn ®éng theo chiÒu tiÕn th¼ng vµ sè l−îng tæng sè tinh trïng quan s¸t ®−îc trªn mçi vi tr−êng, tÝnh trung b×nh céng ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ % tinh trïng tiÕn th¼ng. Trong qu¸ tr×nh ®Õm, ®¶m b¶o cho phiÕn kÝnh vµ la-men gi÷ ®−îc nhiÖt ®é 37-40o ®Ó tinh trïng ho¹t ®éng b×nh th−êng. Sè tinh trïng tiÕn th¼ng ®Õm ®−îc trong vi tr−êng Tû lÖ tinh trïng tiÕn th¼ng (%) = x 100 Tæng sè tinh trïng ®Õm ®−îc trong vi tr−êng TÝnh søc ho¹t ®éng cña tinh trïng theo thang ®iÓm sau: §iÓm 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 E M % tinh 100- 95- 85- 75- 65- 55- 45- 35- 25- 15- 5- trïng 0 96 86 76 66 56 46 36 26 16 6 0 tiÕn th¼ng - X¸c ®Þnh nång ®é tinh trïng: Nång ®é tinh trïng (ký hiÖu C, ®¬n vÞ tÝnh lµ triÖu tinh trïng/ml) lµ tæng sè tinh trïng cã trong 1 ml tinh nguyªn. C¸ch x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p ®Õm trùc tiÕp ®èi víi lîn nh− sau: Dïng èng hót b¹ch cÇu hót tinh nguyªn ®Õn v¹ch 0,5, dïng b«ng lau s¹ch bªn ngoµi èng hót, sau ®ã hót tiÕp dung dÞch NaCl 3% ®Õn v¹ch 11, nh− vËy tinh dÞch ®· ®−îc pha lo·ng 20 lÇn. §¶o nhÑ èng hót ®Ó trén ®Òu tinh dÞch víi dung dÞch NaCl 3%. Bá ®i 3-4 giät ®Çu, sau ®ã giá 1 giät vµo buång ®Õm ®· l¾p s½n lam kÝnh, ®Æt buång ®Õm d−íi kÝnh hiÓn vi ®é phãng ®¹i 200 lÇn. Nguyªn t¾c ®Õm nh− sau: Trong mçi « chØ ®Õm ®Çu tinh trïng n»m trong « vµ n»m trªn 2 c¹nh kÒ nhau, cßn nh÷ng tinh trïng n»m trªn 2 c¹nh kia nh−êng cho « kh¸c. §Õm sè tinh trïng trong 5 « lín, 4 « ë 4 gãc vµ 1 « ë chÝnh gi÷a. Mçi « lín cã 16 « nhá, tæng sè c¸c « ®Õm lµ 5 x 16 = 80 « nhá (mçi « nhá cã diÖn tÝch 1/400 mm2, ®é s©u 1/10 mm). §Õm c¶ 2 bªn buång ®Õm råi lÊy kÕt qu¶ trung b×nh. NÕu kÕt qu¶ 117
 7. 2 bªn chªnh lÖch nhau lín h¬n 30% th× ph¶i lµm l¹i. NÕu tinh trïng tô thµnh ®¸m ®«ng kh«ng ®Õm ®−îc th× bá ®i lµm l¹i. TÝnh nång ®é tinh trïng theo c«ng thøc sau: C = nV. 50000 Trong ®ã, C : nång ®é tinh trïng trong 1 ml tinh nguyªn (triÖu/ml) n : tæng sè tinh trïng ®Õm ®−îc trong 80 « nhá V: sè lÇn pha lo·ng tinh dÞch trong èng hót b¹ch cÇu (20 lÇn) 50000: tû lÖ quy ®æi (dung tÝch 80 « nhá : 80 x 1/400 x1/10 = 0,02 mm3 =1/50000 ml). §èi víi bß, c¸ch x¸c ®Þnh t−¬ng tù nh− trªn, nh−ng do nång ®é tinh trïng cña bß cao nªn cã mét sè ®iÓm sau ®©y kh¸c víi c¸ch x¸c ®Þnh nång ®é tinh trïng cña lîn: - Sö dông èng hót hång cÇu; - Hót tinh dÞch ®Õn v¹ch 0,5. Sau ®ã hót tiÕp dung dÞch NaCl 3% ®Õn v¹ch 101, nh− vËy tinh dÞch ®· ®−îc pha lo·ng 200 lÇn; - §Õm sè tinh trïng trong 16 « nhì (gåm 400 « con), mçi « con cã diÖn tÝch 1/400 2 mm , ®é s©u 1/10 mm. TÝnh nång ®é tinh trïng theo c«ng thøc sau: C = nV. 10000 Trong ®ã, C : nång ®é tinh trïng trong 1 ml tinh nguyªn (triÖu/ml) n : tæng sè tinh trïng ®Õm ®−îc trong 400 « con V: sè lÇn pha lo·ng tinh dÞch trong èng hót hång cÇu (200 lÇn) 50000: tû lÖ quy ®æi (dung tÝch 400 « con : 400 x 1/400 x1/10 = 0,1 mm3 =1/10000 ml). - X¸c ®Þnh chØ tiªu sè l−îng tinh trïng cã kh¶ n¨ng thô tinh trong mét lÇn phèi gièng (ký hiÖu VAC, ®¬n vÞ tÝnh lµ triÖu tinh trïng) b»ng c¸ch lÊy tÝch sè cña ba chØ tiªu l−îng tinh xuÊt (Vml), søc ho¹t ®éng cña tinh trïng (A) vµ nång ®é tinh trïng (C triÖu tinh trïng/ml) : VAC (triÖu tinh trïng) = V(ml) x (A) x (C triÖu tinh trïng/ml) 3. Dông cô, vËt liÖu - Tinh dÞch lîn ®ùc (tinh nguyªn ch−a pha chÕ), hoÆc bß - B×nh tam gi¸c 500ml, èng ®ong 250ml, phÔu thuû tinh, v¶i x« - KÝnh hiÓn vi thÞ kÝnh 10x-15x, vËt kÝnh 20 118
 8. - Lam kÝnh, la-men, ®òa thuû tinh, èng hót hång b¹ch cÇu, buång ®Õm hång cÇu - Dung dÞch pha lo·ng tinh dÞch NaCl 3%. Ngo¹i kho¸ Tham quan tr¹m truyÒn tinh nh©n t¹o 1. Môc ®Ých N¾m ®−îc c¸c ho¹t ®éng kü thuËt trong mét tr¹m truyÒn tinh nh©n t¹o, hiÓu ®−îc nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña c¸c quy tr×nh kü thuËt lÊy tinh, pha chÕ, b¶o tån, vËn chuyÓn tinh dÞch. 2. Néi dung - Tham quan mét tr¹m truyÒn tinh nh©n t¹o (lîn hoÆc bß) t¹i ®Þa ph−¬ng. - Trùc tiÕp quan s¸t c¸c kh©u lÊy tinh (nÕu cã thÓ), kiÓm tra tinh dÞch, pha chÕ tinh dÞch vµ b¶o tån tinh dÞch. - T×m hiÓu c¸c quy tr×nh kü thuËt cña c¸c kh©u lÊy tinh, pha chÕ, b¶o tån, vËn chuyÓn tinh dÞch. - Th¶o luËn trong nhãm, ®èi chiÕu so s¸nh nh÷ng thao t¸c thùc tÕ mµ c¬ së thùc hiÖn víi c¸c quy ®Þnh trong quy tr×nh kü thuËt ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng −u ®iÓm còng nh− sai sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quy tr×nh. 119
 9. Phô lôc Phô lôc 1 Tiªu chuÈn viÖt nam - lîn gièng Ph−¬ng ph¸p gi¸m ®Þnh (TCVN 1280-81) TrÝch: §iÒu 5. Gi¸m ®Þnh ngo¹i h×nh 5. 1. Cho lîn ®i, ®øng tù nhiªn trªn ®Þa ®iÓm b»ng ph¼ng ®Ó quan s¸t vµ ®¸nh gi¸ tõng bé phËn. 5.2. Ngo¹i h×nh cña lîn ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸c chØ tiªu: HÖ sè - §Æc ®iÓm gièng, thÓ chÊt, l«ng da 5 - §Çu vµ cæ 1 - Vai vµ ngùc 2 - L−ng s−ên vµ bông 3 - M«ng vµ ®ïi sau 3 - Bèn ch©n 3 - Vó vµ bé phËn sinh dôc 3 5.3. C¸c chØ tiªu trªn ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸ch cho ®iÓm theo møc ®é −u khuyÕt ®iÓm cña tõng bé phËn. Møc ®iÓm kh«ng cho qu¸ 5 ®iÓm vµ kh«ng d−íi 1 ®iÓm, cô thÓ nh− sau: - RÊt ®iÓn h×nh cho 5 ®iÓm - Phï hîp yªu cÇu cho 4 ®iÓm - Cã 1 - 2 nh−îc ®iÓm nhÑ cho 3 ®iÓm - Cã nhiÒu nh−îc ®iÓm nhÑ hoÆc 1 nh−îc ®iÓm nÆng cho 2 ®iÓm - Cã 2 nh−îc ®iÓm nÆng trë lªn cho 1 ®iÓm 120
 10. 5.4. §iÓm cña tõng chØ tiªu nh©n víi hÖ sè quy ®Þnh cho chØ tiªu ®ã, céng dån c¸c tÝch sè cña tõng bé phËn ®−îc tæng sè ®iÓm dïng ®Ó xÕp cÊp ngo¹i h×nh. 5.5. Dùa vµo thang ®iÓm quy ®Þnh ë ®iÓm 7 cña tiªu chuÈn nµy ®Ó xÕp cÊp ngo¹i h×nh. §iÓm 7. Thang ®iÓm dïng ®Ó xÕp cÊp CÊp sinh s¶n, cÊp sinh tr−ëng, cÊp ngo¹i h×nh vµ cÊp tæng hîp ®−îc xÕp cÊp theo thang ®iÓm: §Æc cÊp Kh«ng d−íi 85 ®iÓm CÊp I Kh«ng d−íi 70 ®iÓm CÊp II Kh«ng d−íi 60 ®iÓm CÊp III Kh«ng d−íi 50 ®iÓm Ngo¹i cÊp D−íi 50 ®iÓm TrÝch: Lîn c¸i gièng Mãng C¸i - Ph©n cÊp chÊt l−îng §iÓm 3. CÊp ngo¹i h×nh 3.1. Lîn c¸i hËu bÞ vµ lîn n¸i sinh s¶n ®−îc xÕp cÊp ngo¹i h×nh b»ng c¸ch cho ®iÓm vÒ ®Æc ®iÓm gièng vµ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ theo b¶ng 3 cña tiªu chuÈn nµy. 3.2. §iÓm vµ hÖ sè cña tõng bé phËn ®−îc xÐt theo b¶ng 4 cña tiªu chuÈn nµy. Tæng sè ®iÓm ë cét 5 cña b¶ng 4 dïng ®Ó xÕp cÊp ngo¹i h×nh. 3.3. CÊp ngo¹i h×nh ®−îc xÕp theo thang ®iÓm quy ®Þnh ë ®iÒu 4.3. cña tiªu chuÈn nµy. §iÒu 4.3. CÊp sinh s¶n, cÊp sinh tr−ëng, cÊp ngo¹i h×nh vµ cÊp tæng hîp ®−îc xÕp cÊp theo thang ®iÓm quy ®Þnh nh− sau: §Æc cÊp tõ 85 ®Õn 100 ®iÓm CÊp I tõ 70 ®Õn 84 ®iÓm CÊp II tõ 60 ®Õn 69 ®iÓm CÊp III tõ 50 ®Õn 59 ®iÓm Ngo¹i cÊp d−íi 50 ®iÓm 121
 11. B¶ng 3. XÕp cÊp ngo¹i h×nh lîn c¸i TT Bé phËn ¦u ®iÓm Nh−îc ®iÓm 1 §Æc ®iÓm §Æc ®iÓm gièng biÓu hiÖn râ. C¬ thÓ ph¸t §Æc ®iÓm gièng biÓu hiÖn kh«ng gièng, triÓn c©n ®èi, ch¾c ch¾n, khoÎ m¹nh, bÐo võa râ. C¬ thÓ ph¸t triÓn kh«ng c©n thÓ chÊt, ph¶i. Bé l«ng da cã mµu tr¾ng v¸ ®en. Mµu ®èi, yÕu, qu¸ bÐo hoÆc qu¸ gÇy. l«ng da ®en cña l«ng vµ da cè ®Þnh ë ®Çu, m«ng vµ L«ng loang kh«ng æn ®Þnh. Da ®u«i thµnh h×nh yªn ngùa hoÆc tõng ®¸m qu¸ dµy hoÆc qu¸ th«. TÝnh t×nh loang to nhá. Da dµy võa ph¶i. TÝnh t×nh qu¸ hung d÷ hoÆc qu¸ chËm nhanh nhÑn nh−ng kh«ng hung d÷. ch¹p. 2 §Çu vµ §Çu to võa ph¶i, tr¸n réng, m¾t tinh. Hai hµm §Çu qu¸ to hoÆc qu¸ nhá. Tr¸n cæ b»ng nhau. Tai h¬i to. §Çu vµ cæ kÕt hîp tèt. hÑp nhiÒu nÕp nh¨n, mâm nhän, m¾t kÐm. Hai hµm kh«ng b»ng nhau, tai th«. §Çu vµ cæ kÕt hîp kh«ng tèt, cã eo ë cæ. 3 Vai vµ Vai në ®Çy ®Æn. Ngùc s©u réng, vai vµ l−ng Vai hÑp, xu«i. Ngùc, m«ng lÐp. ngùc kÕt hîp tèt. Vai vµ l−ng kÕt hîp kh«ng tèt. 4 L−ng L−ng dµi võa ph¶i, s−ên s©u, trßn. Bông L−ng hÑp, ng¾n, vâng l−ng. s−ên vµ kh«ng sÖ. L−ng, s−ên, bông kÕt hîp ch¾c S−ên n«ng, dÑt, bông sÖ. L−ng, bông ch¾n. s−ên, bông kÕt hîp kh«ng tèt. 5 M«ng vµ M«ng dµi võa ph¶i, réng. §ïi ®Çy ®Æn, Ýt M«ng lÐp, ng¾n, dèc nhiÒu. §ïi ®ïi sau nh¨n. M«ng vµ ®ïi sau kÕt hîp tèt. sau nhá, yÕu, nhiÒu nÕp nh¨n. M«ng vµ ®ïi sau kÕt hîp kh«ng tèt. 6 Bèn ch©n Bèn ch©n t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n. Kho¶ng c¸ch Ch©n qu¸ nhá hoÆc qu¸ to, gi÷a hai ch©n tr−íc vµ hai ch©n sau võa ph¶i. kh«ng ch¾c ch¾n. Kho¶ng c¸ch Mãng kh«ng toÌ. §i ®øng tù nhiªn, kh«ng gi÷a hai ch©n tr−íc vµ hai ch©n ch÷ b¸t, vßng kiÒng hoÆc ®i b»ng bµn ch©n. sau hÑp. Mãng toÌ. §øng kh«ng tù nhiªn, ®i ch÷ b¸t, vßng kiÒng hoÆc ®i b»ng bµn ch©n. 7 Vó vµ bé Cã 12 vó trë lªn. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nóm D−íi 12 vó. Kho¶ng c¸ch gi÷a phËn sinh vó ®Òu nhau, kh«ng cã vó kÑ. c¸c vó kh«ng ®Òu, cã vó kÑ. dôc 122
 12. B¶ng 4. B¶ng tÝnh ®iÓm ngo¹i h×nh TT C¸c bé phËn cña c¬ thÓ §iÓm tèi ®a HÖ sè §iÓm ®· nh©n hÖ sè 1 §Æc ®iÓm gièng, thÓ chÊt, l«ng da 5 5 25 2 §Çu vµ cæ 5 1 5 3 Vai vµ ngùc 5 2 10 4 L−ng s−ên vµ bông 5 3 15 5 M«ng vµ ®ïi sau 5 3 15 6 Bèn ch©n 5 3 15 7 Vó vµ bé phËn sinh dôc 5 3 15 20 100 Phô lôc 2 tiªu chuÈn viÖt nam - lîn gièng quy tr×nh mæ kh¶o s¸t phÈm chÊt thÞt nu«i bÐo (TCVN 3899-84) 1. Kh¸i niÖm tæ chøc mæ kh¶o s¸t 1.1. Mæ kh¶o s¸t phÈm chÊt thÞt lîn nu«i bÐo lµ ®em mæ theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh nh÷ng con lîn ®· kÕt thóc kiÓm tra nu«i bÐo trong c¸c ®ît ®¸nh gi¸ lîn ®ùc gièng qua ®êi sau vµ lîn ®· kÕt thóc kiÓm tra nu«i bÐo cña c¸c c«ng thøc lai kinh tÕ ®Ó xem xÐt phÈm chÊt thÞt cña chóng. 1.2. Khi tiÕn hµnh mæ kh¶o s¸t ph¶i cã tõ 1 - 2 c¸n bé kü thuËt ®· n¾m v÷ng ph−¬ng ph¸p mæ vµ tõ 3 - 5 ng−êi gióp viÖc. Ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô mæ xÎ, c©n ®o, ghi chÐp tr−íc khi mæ kh¶o s¸t. 1.3. Thêi gian mæ kh¶o s¸t 1 lîn kh«ng qu¸ 2 giê. 2. Ph−¬ng ph¸p mæ kh¶o s¸t 2.1. Tr−íc khi mæ kh¶o s¸t ph¶i ®Ó lîn nhÞn ®ãi 24 giê sau ®ã c©n khèi l−îng sèng tr−íc lóc mæ kh¶o s¸t. 2.2. Chäc tiÕt, c¹o l«ng, mæ mét ®−êng ë gi÷a däc th©n, tõ cæ qua ngùc, bông tíi hËu m«n. LÊy hÕt néi t¹ng ra, chØ ®Ó l¹i hai l¸ mì bông. C©n träng l−îng thÞt mãc hµm. TÝnh tû lÖ thÞt mãc hµm (TLTMH): Khèi l−îng thÞt mãc hµm (kg) TLTMH (%) = x 100 Khèi l−îng sèng tr−íc khi mæ (kg) 2.3. C¾t ®Çu theo h−íng vu«ng gãc víi trôc dµi th©n, ®i qua ®iÓm gi÷a chÈm vµ ®èt sèng cæ thø nhÊt (®−êng c¾t A). C¾t 4 ch©n ë gi÷a khuûu, ®èi víi ch©n tr−íc (®−êng c¾t B) vµ 123
 13. gi÷a khuûu ®èi víi ch©n sau (®−êng c¾t C) (xem h×nh vÏ). C©n khèi l−îng thÞt xÎ, c©n ®Çu, 4 ch©n. TÝnh tû lÖ thÞt xÎ (TLTX): Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) X1 = TLTX (%) = x 100 Khèi l−îng sèng tr−íc khi mæ (kg) 2.4. Bãc mì bông, c¾t th©n thÞt xÎ ra lµm 2 phÇn b»ng nhau däc theo gi÷a sèng l−ng. LÊy 1/2 th©n thÞt bªn tr¸i (kh«ng cã ®u«i) ®Ó tiÕp tôc kh¶o s¸t. 2.5. §o c¸c chØ tiªu: - Dµi th©n thÞt: ChiÒu dµi tõ tr−íc ®èt sèng cæ ®Çu tiªn ®Õn ®iÓm tr−íc ®Çu x−¬ng h«ng. - §é dµy mì ë 3 ®iÓm: + Cá: ®o ë ®iÓm trªn ®èt x−¬ng cæ cuèi cïng + L−ng: ®o ë ®iÓm trªn ®èt x−¬ng sèng l−ng cuèi cïng + Th©n: ®o ë ®iÓm trªn ®èt x−¬ng sèng th©n cuèi cïng - DiÖn tÝch c¬ th¨n: ®o ë ®iÓm tr−íc vµ ®iÓm gi÷a ®èt sèng l−ng cuèi cïng. 2.6. C¾t 1/2 th©n thÞt xÎ thµnh 4 phÇn theo c¸c ®−êng c¾t sau: - §−êng c¾t D: ®−êng c¾t theo h−íng vu«ng gãc víi trôc dµi th©n ®i qua ®iÓm gi÷a cña ®èt sèng h«ng cuèi cïng vµ ®èt x−¬ng khum ®Çu tiªn (chç c¾t phÇn bông). - §−êng c¾t E: ®−êng c¾t cïng h−íng víi x−¬ng khum vµ ®i qua giao ®iÓm cña 2 ®−êng F vµ D. - §−êng c¾t F: ®−êng c¾t cïng h−íng víi trôc dµi th©n vµ c¸ch mÐp d−íi x−¬ng sèng cæ vµ mÐp c¬ th¨n chuét 2 cm. - §−êng c¾t G: ®−êng c¾t theo h−íng vu«ng gãc víi trôc dµi th©n ®i qua ®iÓm gi÷a cña ®èt x−¬ng sèng l−ng 4 - 5. - §−êng c¾t H: ®−êng c¾t theo h−íng vu«ng gãc víi trôc dµi th©n ®i qua ®iÓm gi÷a ®èt x−¬ng sèng l−ng 5 - 6. C¸c ®−êng c¾t ph©n lo¹i thÞt 124
 14. 2.7. Läc mì l−ng vµ da bao quanh c¸c phÇn thÞt xÎ, tr¸nh c¾t vµo phÇn thÞt n¹c vµ tr¸nh ®Ó l¹i mì trªn phÇn thÞt n¹c. - C©n khèi l−îng mì da cña c¸c phÇn thÞt xÎ vµ mì bông (c©n chung). TÝnh tû lÖ mì vµ da (X2): 2 (Khèi l−îng mì vµ da + mì bông) (kg) X2 (%) = x 100 Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) 2.8. C©n c¸c phÇn thÞt n¹c vµ x−¬ng cña 1/2 th©n thÞt xÎ: - Cæ vai: phÇn thÞt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng c¾t AFG. - L−ng h«ng: phÇn thÞt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng c¾t EFG. - §ïi sau: phÇn thÞt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng c¾t CDE. - Ngùc ®ïi tr−íc: phÇn thÞt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng c¾t ABFH. - Bông: phÇn thÞt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng c¾t DFH. TÝnh tû lÖ c¸c phÇn thÞt n¹c vµ x−¬ng: 2 (Khèi l−îng thÞt l−ng h«ng) (kg) X3 (%) = x 100 Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) 2 (Khèi l−îng thÞt ®ïi sau) (kg) X4 (%) = x 100 Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) 2 (Khèi l−îng thÞt cæ vai) (kg) X5 (%) = x 100 Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) 2 (Khèi l−îng thÞt ngùc, ®ïi tr−íc) (kg) X6 (%) = x 100 Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) 2 (Khèi l−îng thÞt bông) (kg) X7 (%) = x 100 Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) 125
 15. 3. §¸nh gi¸ ph©n lo¹i phÈm chÊt thÞt xÎ Sau khi mæ kh¶o s¸t, phÈm chÊt thÞt xÎ cña lîn ®−îc ®¸nh gi¸ theo tû lÖ thÞt xÎ, tû lÖ c¸c phÇn thÞt n¹c, x−¬ng vµ tû lÖ mì, da. Lîn cã tû lÖ thÞt xÎ cao, tû lÖ c¸c phÇn thÞt n¹c vµ x−¬ng lín, tû lÖ mì vµ da Ýt ®−îc ®¸nh gi¸ cao h¬n lîn cã tû lÖ thÞt xÎ thÊp, tû lÖ c¸c phÇn thÞt n¹c vµ x−¬ng nhá, tû lÖ mì vµ da nhiÒu. Trong c¸c phÇn thÞt n¹c vµ x−¬ng th× gi¸ trÞ cña chóng ®−îc xÕp h¹ng theo thø tù sau: - L−ng, h«ng - §ïi sau - Cæ vai - Ngùc, ®ïi tr−íc - Bông §èi víi c¸c gièng lîn ®· x¸c ®Þnh ®−îc chØ sè chän läc (I) th× ph©n lo¹i theo chØ sè chän läc: I = A + b1(X1-X1) + b2(X2-X2) + b3(X3-X3) + b4(X4-X4) + b5(X5-X5) + b6(X6-X6) + b7(X7-X7) trong ®ã, A : H»ng sè X1: Tû lÖ thÞt xÎ cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X2: Tû lÖ mì da cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X3: Tû lÖ thÞt l−ng h«ng cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X4: Tû lÖ thÞt ®ïi sau cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X5: Tû lÖ thÞt cæ vai cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X6: Tû lÖ thÞt ngùc, ®ïi tr−íc cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X7: Tû lÖ thÞt bông cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7: B×nh qu©n c¸c gi¸ trÞ t−¬ng øng cña c¸c lîn ®−îc kiÓm tra nu«i bÐo b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7: C¸c hÖ sè øng víi c¸c tÝnh tr¹ng cña chØ sè chän läc. §èi víi c¸c gièng lîn ch−a x©y dùng ®−îc chØ sè chän läc th× ph©n lo¹i phÈm chÊt thÞt b»ng c¸ch xÕp thø h¹ng riªng cña tõng tÝnh tr¹ng, sau ®ã ph©n lo¹i tæng hîp b»ng c¸ch tÝnh trung b×nh thø h¹ng cña c¸c tÝnh tr¹ng ®ã. D−íi ®©y lµ mÉu ghi chÐp kÕt qu¶ mæ kh¶o s¸t: Sè hiÖu Khèi l−îng (kg) §é dµy mì l−ng (mm) KÝch th−íc c¬ th¨n Dµi lîn mæ Sèng Mãc hµm XÎ Cæ L−ng Th©n Dµi Réng 0,8xDxR th©n thÞt (cm) kh¶o s¸t 126
 16. Phô lôc 3 Mæ kh¶o s¸t thÞt gia cÇm Mæ kh¶o s¸t gia cÇm, theo dâi c¸c chØ tiªu sau: 1. Khèi l−îng sèng: Tr−íc khi giÕt mæ, cho gia cÇm nhÞn ¨n 12 giê (chØ cho uèng n−íc). Khèi l−îng sèng = Khèi l−îng gia cÇm sau khi nhÞn ¨n 12 giê (chØ cho uèng n−íc) 2. Khèi l−îng mãc hµm: C¾t tiÕt, vÆt l«ng, bá néi t¹ng. Khèi l−îng mãc hµm = Khèi l−îng gia cÇm sau khi c¾t tiÕt, bá l«ng, bá néi t¹ng 3. Khèi l−îng thÞt xÎ: C¾t ®Çu, cæ, bµn ch©n. Khèi l−îng thÞt xÎ = Khèi l−îng mãc hµm - Khèi l−¬ng (®Çu, cæ, bµn ch©n) 4. Tû lÖ mãc hµm: Khèi l−îng mãc hµm (kg) Tû lÖ mãc hµm (%) = x 100 Khèi l−îng sèng (kg) 5. Tû lÖ thÞt xÎ: Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) Tû lÖ thÞt xÎ (%) = x 100 Khèi l−îng sèng (kg) 6. Läc vµ c©n thÞt ®ïi, thÞt l−ên, mì bông Khèi l−îng thÞt ®ïi (kg) Tû lÖ thÞt ®ïi (%) = x 100 Khèi l−îng sèng (kg) Khèi l−îng thÞt l−ên (kg) Tû lÖ thÞt l−ên (%) = x 100 Khèi l−îng sèng (kg) Khèi l−îng mì bông (kg) Tû lÖ mì bông (%) = x 100 Khèi l−îng sèng (kg) 127
 17. Tr¶ lêi vμ h−íng dÉn gi¶i c¸c bμi tËp Bµi tËp 1, ch−¬ng 1 TT x y x- x (x - x )2 y- y (y - y )2 y (x - x )(y - y ) 1 723 2,9 20,83 434,03 0,06 0,0034 y 1,2153 2 717 2,8 14,83 220,03 -0,04 y 0,0017 -0,6181 3 629 3,9 -73,17 5353,36 1,06 y 1,1201 -77,4347 4 705 2,6 y 2,83 8,03 -0,24 0,0584 -0,6847 y 5 708 2,9 5,83 34,03 0,06 0,0034 0,3403 y 6 760 2,8 57,83 3344,69 -0,04 0,0017 -2,4097 y 7 698 2,9 -4,17 17,36 0,06 0,0034 y -0,2431 8 760 2,7 57,83 3344,69 -0,14 0,0201 y -8,1931 9 714 2,8 11,83 140,03 -0,04 0,0017 y -0,4931 10 696 2,5 -6,17 38,03 -0,34 y 0,1167 2,1069 11 712 2,7 9,83 96,69 -0,14 0,0201 -1,3931 12 604 2,6 -98,17 9636,69 -0,24 0,0584 23,7236 8426 34,1 22667,67 1,4092 -64,0833 n = 12 2060,70 0,1281 702,17 2,84 45,3949 0,3579 r = -0,3586 b = -0,0028 Sinh viªn cã thÓ sö dông phÇn mÒm thèng kª (ch¼ng h¹n Excel) ®Ó tÝnh to¸n hÖ sè t−¬ng quan vµ hÖ sè håi quy, kÕt qu¶ còng thu ®−îc nh− trªn. Bµi tËp 2, ch−¬ng II: §èi víi tÝnh tr¹ng t¨ng träng trung b×nh: a/ Do S = iσP Tû lÖ chän läc lîn ®ùc gièng lµ 0,10 nªn i = 1,755 σP = 60 g/ngµy 128
 18. VËy S = 1,755 x 60 = 105,3 g N¨ng suÊt trung b×nh ®µn lµ: 600 g/ngµy Do ®ã n¨ng suÊt trung b×nh cña c¸c lîn ®ùc gièng tèt nhÊt nµy b»ng: 600 + 105,3 = 705,3 g/ngµy b/ Do R = h2iσP h2 = 0,3 ichung = (1,755 + 0)/2 = 0,8775 , lîn c¸i kh«ng chän läc nªn ic¸i = 0 σP = 60 g/ngµy VËy R = 0,3 x 0,8775 x 60 = 15,795 g/ngµy Do ®ã, ®êi con cña chóng sÏ cã tèc ®é t¨ng träng lµ: 600 + 15,795 = 615,795 g/ngµy c/ NÕu mÑ cña chóng còng ®−îc chän läc víi tû lÖ chän läc lµ 60%. Do p = 0,6 nªn i = 0,644 Ta cã: R = h2iσP h2 = 0,3 ichung = (1,755 + 0,644)/2 = 1,1995 σP = 60 g/ngµy VËy R = 0,3 x 1,1995 x 60 = 21,591 g/ngµy Do ®ã, ®êi con cña chóng sÏ cã tèc ®é t¨ng träng lµ: 600 + 21,591 = 621,591 g/ngµy d/ Kho¶ng c¸ch thÕ hÖ trung b×nh: L = 2 + 3 = 2,5 n¨m Do ®ã, tiÕn bé di truyÒn hµng n¨m sÏ b»ng: 21,591/2,5 = 8,6364 g/ngµy/n¨m §èi víi tÝnh tr¹ng ®é dµy mì l−ng: a/ Do S = iσP Tû lÖ chän läc lîn ®ùc gièng lµ 0,10 nªn i = 1,755 σP = 1,5 mm VËy S = 1,755 x 1,5 = 2,6325 mm N¨ng suÊt trung b×nh ®µn lµ: 20 mm Do ®ã n¨ng suÊt trung b×nh cña c¸c lîn ®ùc gièng tèt nhÊt nµy b»ng: 129
 19. 20 - 2,6325 = 17,3675 mm b/ Do R = h2iσP h2 = 0,6 ichung = (1,755 + 0)/2 = 0,8775 , lîn c¸i kh«ng chän läc nªn ic¸i = 0 σP =1,5 mm VËy R = 0,6 x 0,8775 x 1,5 = 0,78975 mm Do ®ã, ®êi con cña chóng sÏ cã ®é dÇy mì l−ng lµ: 20 - 0,78975 = 19,21025 mm c/ NÕu mÑ cña chóng còng ®−îc chän läc víi tû lÖ chän läc lµ 60%. Do p = 0,6 nªn i = 0,644 Ta cã: R = h2iσP h2 = 0,6 ichung = (1,755 + 0,644)/2 = 1,1995 σP =1,5 mm VËy R = 0,6 x 1,1995 x 1,5 = 1,07955 mm Do ®ã, ®êi con cña chóng sÏ cã ®é dÇy mì l−ng lµ: 20 -1,07955 = 18,92045 mm d/ Kho¶ng c¸ch thÕ hÖ trung b×nh: L = 2 + 3 = 2,5 n¨m Do ®ã, tiÕn bé di truyÒn hµng n¨m sÏ b»ng: 1,07955/2,5 = 0,43182 mm/n¨m Bµi tËp 2, ch−¬ng III: 130
 20. 7 5 7 3 3 3 8 7 8 1 1 1 3 9 8 9 1 4 4 4 4 10 9 10 X X X X 1 1 10 7 2 5 5 5 5 11 11 11 2 2 2 12 12 12 6 6 6 13 13 13 (a) (b) (c) (d) HÖ phæ (a): - Gi÷a 1 vµ 2 kh«ng cã quan hÖ hä hµng - X kh«ng cËn huyÕt: FX = 0 HÖ phæ (b): - Quan hÖ hä hµng gi÷a 1 vµ 2 lµ quan hÖ «ng - ch¸u - 1 vµ 2 cã 1 tæ tiªn chung lµ 1, tæ tiªn chung nµy kh«ng cËn huyÕt FX = 1/2(1/2)0+2 = 1/2(1/4) = 1/8 HÖ phæ (c): - Quan hÖ hä hµng gi÷a 1 vµ 2 lµ ch¸u vµ c« hä (2 lµ chÞ em cïng bè kh¸c mÑ víi bè cña 1) - 1 vµ 2 cã 1 tæ tiªn chung lµ 5, tæ tiªn chung nµy kh«ng cËn huyÕt FX = 1/2(1/2)1+2 = 1/2(1/8) = 1/16 HÖ phæ (d): - Quan hÖ hä hµng gi÷a 1 vµ 2 lµ anh em hä (bè cña 1 vµ bè cña 2 lµ hai anh em cïng bè kh¸c mÑ) - 1 vµ 2 cã 1 tæ tiªn chung lµ 7, tæ tiªn chung nµy kh«ng cËn huyÕt FX = 1/2(1/2)2+2 = 1/2(1/16) = 1/32 131
Đồng bộ tài khoản