Giũa và làm bóng bề mặt

Chia sẻ: Nguyen Trung Hieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
147
lượt xem
93
download

Giũa và làm bóng bề mặt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Giũa và làm bóng bề mặt

  1. Bài 1. Giũa và làm bóng bề mặt Mục tiêu của bài: - Xác định được đầy đủ các yêu cầu cần thiết phải tiến hành giũa và làm bóng bề mặt. - Định ra được các công cụ, vật tư, quy trình giũa, làm bóng bề mặt chi tiết gia công và liệt kê các loại dụng cụ dùng để đánh bóng, mài nghiền. - Thực hiện các công việc đảm bảo kỹ thuật, thời gian và an toàn. Nội dung của bài: 1. Các đặc tính của việc xử lý các bề mặt đặc biệt: Tùy thêo yêu cầu của chi tiết mà tai a công dạt từng cấp chính xác và đọ nhẵn bong hợp lý. 2. Phương pháp giũa trên máy tiện Việc dũa tinh như là phương pháp chuẩn bị bề mặt trước khi đánh bong tiếp theo bằng vài nhám và tạo cho bề mạt đạt tới trị số đã cho Khi dũ tinh trên máy tiện phôi được kẹp như khi tiện bằng dao tiện.Phôi cần được quay với tốc độ cao nhưng với tốc độ này không làm dũa và chi tiết nóng lên
  2. Chú ý thao tác: Ép nhẹ giũa vào bề mạt gia công và từ từ đưa về phía trước.khi chuyển động dũa ra phía sau không phải nhấc dũa lên nhưng phải giảm lực ép. Không nên dũa quá nhanh mạnh làm phá hỏng hinh dạng chi tiết.và phải giữ dũa vuông góc đường trục phôi dồng thời cũng dịch chuyển dũa sang trái hay phải dọc theo phôi( làm cho phôi chính xác hơn 3. Phương pháp đánh bóng bề mặt: Beà maët ñöôïc ñaùnh boùng treân maùy tieän seõ ñaït ñoä trôn nhaün caáp 11 – 12. Ñaùnh boùng baèng vaûi nhaùm hay giaáy nhaùm khi ñaùnh boùng ngöôøi thôï caàn taùc duïng moät löïc vöøa phaûi leân beà maët chi tieát .Ñoái vôùi vaûi nhaùm khoâng ñöôïc duøng tay aán vaûi nhaùm vaøo beà maët chi tieát Toác ñoä ñaùnh boùng V= 60 – 70 m/ph,vaø ñeå traùnh boät maøi baùm vaøo loã cuûa maâm caëp, ta neân duøng nuùt baèng nhöïa xoáp ñeå ñoùng kín, coøn baêng maùy thì phuû kín baèng vaûi baït. 4. Phương pháp mài nghiền Gia coâng baèng phöông phaùp maøi nghieàn nhaèm ñaït ñoä chính xaùc cao (caáp 6, caáp 7) vaø ñoä trôn nhaün Ra ñeán 0,05μm Löôïng dö ñeå maøi nghieàn laø 0,01 – 0,03mm theo baùn kính.Tốc độ cắt khi nghiền chọn trong khoảng 10 - 20 m/ph.Duïng cuï ñeå maøi nghieàn laø baïc baèng gang hay baèng ñoàng coù xeû raõnh trong ñoù coù chöùa boät maøi mòn vôùi daàu, beà ngoaøi coù thanh gaù keïp chuyeân duøng duøng ñeå ñaùnh boùng chi tieát. Bài 2. Lăn ép bề mặt Mục tiêu của bài: - Xác định được đầy đủ các yêu cầu cần thiết phải tiến hành lăn ép bề mặt. - Định ra được các công cụ, vật tư, quy trình cho lăn ép bề mặt chi tiết gia công và liệt kê các loại dụng cụ dùng để lăn ép. - Thực hiện các công việc đảm bảo kỹ thuật, thời gian và an toàn.
  3. Nội dung của bài: Đặc tính của việc lăn ép bề mặt & Phương pháp lăn ép trên máy tiện. Bieán daïng deûo beà maët laø moät trong nhöõng phöông phaùp gia coâng tinh treân maùy tieän . Thöïc chaát phöông phaùp naøy laø giaûm ñoä nhaáp nhoâ teá vi baèng aùp löïc cuûa duïng cuï caùn laên . Beà maët cuûa chi tieát sau khi caùn laên seõ hoaù cöùng vaø khaû naêng chòu maøi moøn seõ naâng leân. Duïng cuï caùn laên goàm con laên ñöôïc cheá taïo baèng theùp ñaõ toâi cöùng vaø ñöôïc laép vaøo caùn baèng oå bi vaø ñöôïc eùp vaøo beà maët gia coâng baèng caùch xoay tay quay baøn tröôït ngang, ñoàng thôøi cho xe dao chaïy töï ñoäng tieán doïc Bài 3. Lăn nhám bề mặt Mục tiêu của bài: - Xác định được đầy đủ các yêu cầu cần thiết khi tiến hành lăn nhám. - Định ra và chọn được các công cụ, vật tư, quy trình lăn nhám. - Thực hiện việc lăn nhám đảm bảo kỹ thuật, thời gian và an toàn. Nội dung của bài 1. Đặc tính của việc lăn nhám Moät soá chi tieát nhö tay quay, ñaàu vít, tay caàm cuûa Caùc daïng sai hoûng líp …ñöôïc laên khía nhaùm maët ngoaøi vôùi vaân nhaùm khaùc nhau: vaân thaúng hoaëc vaân xieân cheùo nhau Vaân nhaùm treân beà maët chi tieát ñöôïc taïo neân baèng caùch caùn laên beà maët baèng quaû nhaùm laøm töø theùp duïng cuï ñaõ ñöôïc toâi cöùng vaø treân coù khaéc nhaùm phuø hôïp, quaû nhaùm ñöôïc gaù leân thanh gaù baèng khôùp baûn leà 2. Phương pháp lăn nhám trên máy tiện
  4. Quaû nhaùm phaûi thaät song song vôùi beà maët chi tieát caàn laên nhaùm Cheá ñoä caét khi laên nhaùm : Sd=1 – 2mm/voøng, V = 10 – 20m/ph ñoái vôùi theùp, V =30 – 40m/ph ñoái vôùi gang, V = 70 – 80m/ph ñoái vôùi nhoâm. Böôùc tieán ngang S= 0,05 – 0,1mm .Trong moät haønh trình, coù duøng daàu boâi trôn và bàn chải . Mở máy cho phôi quay tròn ,cho con lăn tiếp xúc với bề mặt phôi 2/3 bề rộng của con lăn , dich chuyển ngang để con lăn ép vào bề mặt phôi tạo thành các đường vân nhám . Sau đó dừng máy , kiểm tra sự đồng đều của vân nhám , nếu các đường vân có độ sâu như nhau ,mở máy cho lăn nhám hết chiều dài cuả phôi bằng chạy dao tự động ,ngắt chạy dao tự động khi con lăn ra khỏi ½ chiều rộng của nó ,đưa dao về vị trí ban đầu , điều chỉnh chiều sâu daovà thực hiện hành trình lăn tiếp theo. Baøi 4:CAÉT REN BAÈNG BAØN REN VAØ TARO  TREÂN MAÙY TIEÄN     Mục tiêu của bài: - Xác định được đầy đủ các yêu cầu cần thiết khi tiến hành cắt ren bằng bàn ren trên máy tiện. - Cắt ren đúng quy trình, đảm bảo kỹ thuật, thời gian và an toàn. Nội dung của bài: 1. Đặc tính của việc cắt ren bằng bàn ren trên máy tiện. - Baøn ren duøng ñeå caét ren ngoaøi, chuû yeáu cho caùc loaïi ren coù ñoä chính xaùc khoâng cao. Coù böôùc ren ñeán 4mm, ñoâi duøng baøn ren ñeå hieäu chænh laïi ren coù böôùc lôùn maø tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc tieän thoâ baèng dao tieän ren. - Khi caét ren phoâi bò bieán daïng deûo do ñoù ñöôøng kính cuûa phoâi taêng leân, daãn tôùi caùc voøng ren cuûa baøn ren bò keït. Ñeå traùnh tröôøng hôïp naøy, ñöôøng kính cuûa phoâi treân phaàn caét ren phaûi nhoû hôn ñöôøng kính danh nghóa ñöôïc tra theo baûng sau: Ñöôøng kính Ñöôøng kính Böôùc ren P danh nghóa cuûa phoâi 5 0.8 4.92 6 1 5.92
  5. 8 1.25 7.9 10 1.5 9.9 12 1.75 11.88 14 2 13.88 16 2 15.88 18 2.5 17.88 20 2.5 19.86 22 2.5 21.86 24 3 21.86 27 3 26.86 …. … …. 2. Phương pháp cắt ren bằng bàn ren trên máy tiện. -Khi caét ren baèng baøn ren, phoâi ñöôïc ñònh vò vaø keïp chaët trong maâm caëp vaø ñaõ tieän ñeán kích thöôùc caàn caét ren, ta tieán haønh nhö sau. - Baøn ren ñöôïc laép vaøo caùn cuûa baøn ren chuyeân duøng vaø cho baøn ren tieáp xuùc vaøo ñaàu cuûa phoâi ñaõ vaùt caïnh . Duøng maët ñaàu cuûa noøng uï ñoäng eùp baøn ren vaøo chi tieát gia coâng .Tay quay cuûa baøn ren ñöôïc tyø vaøo thanh gaù cuûa oå dao.Ta tieán haønh môû maùy vôùi vaän toác caét khoaûng 2 – 4 m/ph, ñoàng thôøi ta xoay noøng uï ñoäng nheï ñeå baøn ren caét ñöôïc khoaûng 2 – 3 voøng ren, baøn ren seõ töï tieán vaøo caét heát ñoaïn coøn laïi. Bài 5. Cắt ren trong bằng ta rô trên máy tiện Mục tiêu của bài: - Xác định được đầy đủ các yêu cầu cần thiết khi tiến hành cắt ren trong bằng ta rô trên máy tiện. - Chuẩn bị lỗ và cắt ren đảm bảo kỹ thuật, thời gian và an toàn. Nội dung của bài: Thời gian:16h (LT:2h;TH:14h 1. Đặc tính của việc cắt ren trong bằng ta rô trên máy tiện g ta­roâ: -Duøng caét ren coù ñöôøng kính nhoû hôn 24 mm vôùi chieàu daøi caét ngaén vaø ñoä chính xaùc khoâng cao, hay duøng ñeå caét
  6. tinh laïi nhöõng phoâi coù böôùc lôùn maø tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc tieän thoâ baèng dao tieän. -Ta roâ thöôøng ñöôïc cheá taïo thaønh boä goàm 1 caây, 2 caây hoaëc 3 caây moãi caây chæ caét vôùi löôïng dö xaùc ñònh . 2. Phương pháp cắt ren bằng ta rô Tương tự như khi cắt ren ngoài bằng bàn ren ,ta rô làm giảm đường kính lỗ dẫn đến ta rô có thể bị kẹt trong lỗ.Vì vậy đường kính lỗ để cắt ren cần phải chọn lớn hơn đường kính lỗ của đai ốc . Kích thước lỗ khoan để cắt ren bằng ta rô. Ñöôøng kính Ñöôøng kính Ñöôøng kính Ñöôøng kính loã loã ren ren khoan khoan M3 2,5 M11 9,5 M4 3,3 M12 10,2 M5 4,2 M14 12 M6 5,0 M16 14 M7 6,0 M18 15,5 M8 6,8 M20 17,5 M9 7,8 M24 21,0 M10 8,5 M27 24,0 -Khi caét ren taroâ ñöôïc keïp trong caùn tay quay taroâ, sau ñoù ñöa phaàn cone cuûa taroâ vaøo meùp vaùt cuûa loã, loã taâm ôû phaàn chuoâi taroâ ñöôïc ñònh vò vaøo muõi taâm cuûa uï ñoäng. Caùn cuûa taroâ tyø vaøo thanh gaù treân oå dao, roài ta choïn vaän toác caét khoaûng 5 – 10 m/ ph. Môû maùy ñeå taroâ tieán haønh caét ren trong khi caét ta quay tay quay noøng uï ñoäng ñeå muõi taâm khoâng rôøi khoûi loã taâm cuûa ta roâ. -Khi caét heát chieàu daøi ren loã ta taét maùy vaø quay taroâ theo chieàu ngöôïc laïi , nếu các đường vân có độ sâu như nhau ,mở máy cho lăn nhám hết chiều dài cuả *loã khoan bò xieân vaø khoâng Cho muõi khoan tieán haønh ñoàng taâm caét goït chaäm Do muõi khoan bò ñaûo Choïn cheá ñoä caét hôïp lyù Do muõi khoan yeáu löïc caét lôùn
  7. Khoâng ñaït ñöôïc ñoä tinh nhaãn Maøi dao ño kieåm caån vaø dung sai kích thöôùc thaän Do maøi dao, ño kieåm vaø maøi, Maøi vaù ñaùng boùng ñeàu ñaùnh boùng chöa ñaït

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản