Giúp con hoàn thiện khả năng nghe và đọc

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
6
download

Giúp con hoàn thiện khả năng nghe và đọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn hãy nói những câu hoàn chỉnh trong những hoàn cảnh cụ thể. Đừng nghĩ rằng trẻ con không hiểu được bạn muốn nói gì. Trẻ chỉ không hiểu nếu bạn nói quá vắn tắt hoặc nói không thành câu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giúp con hoàn thiện khả năng nghe và đọc

  1. Giúp con hoàn thi n kh năng nghe và c Qua chơi, tr ư c làm quen v i nh ng khái ni m m i. B n hãy nói nh ng câu hoàn ch nh trong nh ng hoàn c nh c th . ng nghĩ r ng tr con không hi u ư c b n mu n nói gì. Tr ch không hi u n u b n nói quá v n t t ho c nói không thành câu. Ngoài ra, phát tri n kh năng nghe, c c a tr , tránh tình tr ng thi u năng trong lĩnh v c này, b n c n:
  2. - Liên t c nh p t m i cho tr : ng lo s r ng vi c này quá khó v i con. Th c ra, m i lĩnh v c u có m t l p t riêng; cho nên khi ưa con n b t c nơi nào có m t khái ni m m i, b n hãy gi i thích cho tr hi u v t y. Sau ó, nh ki m tra l i kh năng v n d ng t m i c a tr nh ng hoàn c nh khác nhau. - D y con cách oán t trong m t hoàn c nh c th : Trong quá tình b n c (hay nói chuy n) v i tr , ch c ch n s có r t nhi u t m i. ng ngay l p t c gi i thích nghĩa c a t cho con, hãy nói công d ng c a t trong m t trư ng h p c th và hư ng tr n v i nh ng suy oán. ây là cách t t nh t tr v n d ng kh năng sáng t o c a mình. - G i ý tr quan tâm n nh ng t quan tr ng trong câu: Trong m t câu dài, tr r t khó n m b t ư c h t nghĩa c a câu. B n hãy d y con cách quan tâm n nh ng t quan tr ng nh t, vì nh ng t này óng vai trò ch ch t hàm nghĩa trong câu. Vi c hi u nghĩa c a các t quan tr ng s giúp tr không m t th i gian mà v n hi u ư c h t nghĩa c a câu.
  3. - Thư ng xuyên b t tr cho ví d : M i t thư ng không ph i ch có m t nghĩa duy nh t ( c bi t là trong ti ng Vi t) và không ch ư c dùng trong m t hoàn c nh duy nh t. Do ó, b n s không th d y tr cách v n d ng t trong t t c m i trư ng h p mà ch trong nh ng trư ng h p i n hình nh t, sau ó b o tr nghĩ thêm v nh ng cách v n d ng khác. Có khi tr l i mang n cho b n nh ng v n d ng m i y thú v mà b n thân b n cũng không nghĩ ra.
Đồng bộ tài khoản