intTypePromotion=1

Gmat-A1

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
548
lượt xem
228
download

Gmat-A1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu test IQ - EQ - Gmat Test

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gmat-A1

  1. GMAT test Thêi gian: 30 phót 20 c©u hái C©u 1:  (5) 1.6 Mét   b÷a   ¨n   ë   nhµ   hµng   cha  tÝnh   tiÒn   phôc   vô   hÕt   35,50  $.   NÕu   phÝ   phôc   vô   lín   h¬n  C©u 4:  10%   vµ   nhá   h¬n   15%   sè   tiÒn  Khi chia sè nguyªn n cho 17, ta  b÷a   ¨n   th×   toµn   bé   sè   tiÒn  ®îc kÕt qu¶ lµ x vµ sè d lµ 5.  cho b÷a ¨n lµ bao nhiªu  gi÷a  Khi chia n cho 23, ta ®îc kÕt  c¸c kho¶ng?  qu¶   lµ   y   vµ   sè   d  lµ   14.   Hái  ®¼ng thøc nµo díi ®©y lµ ®óng ? (1) $40 vµ $42 (2) $39 vµ $41 (1) 23x + 17y = 19 (3) $38 vµ $40 (2) 17x ­ 23y = 9 (4) $37 vµ $39 (3) 17x + 23y = 19 (5) $36 vµ $37 (4) 14x + 5y = 6 (5) 5x ­ 14y = ­ 6 C©u 2:  Víi mäi sè s vµ t, to¸n tö *  C©u 5:  ®îc ®Þnh nghÜa lµ s*t = (s ­  BiÕt r»ng 1/2 cña sè tiÒn trong  1)( t + 1). NÕu (­2)*x = ­12,  mét quü tÝn th¸c ®îc ®Çu t vµo  th× x = ? cæ   phiÕu,   1/4   ®îc   ®Çu   t  vµo  tr¸i   phiÕu,   vµ   1/5   ®îc   ®Çu   t  (1) 2 vµo   c¸c   quü   t¬ng   hç,   cßn   l¹i  (2) 3 $10.000   ®Çu   t  vµo   c«ng   tr¸i  (3) 5 chÝnh phñ. Hái tæng sè tiÒn cña  (4) 6 quü tÝn th¸c lµ bao nhiªu ? (5) 11 (1) $100.000 C©u 3:  (2) $150.000 N¨m 1979, kho¶ng 1/3 trong sè  (3) $200.000 37,3 triÖu hµnh kh¸ch du lÞch  (4) $500.000 b»ng   m¸y   bay   ®Õn   Mü   hoÆc   tõ  (5) $2.000.000 Mü ®i tõ s©n bay Kenedy.  NÕu  sè   lîng   hµnh   kh¸ch   ®i   hoÆc  C©u 6:  ®Õn s©n bay Miami b»ng 1/2 sè  Trõ   100   chç,   tÊt   c¶   vÐ   cho  lîng   hµnh   kh¸ch   ®i   hoÆc   ®Õn  nh÷ng   chç   kh¸c   trong   mét   s©n  s©n   bay   Kenedy   vµ   gÊp   4   lÇn  vËn ®éng cã 10.000 chç ngåi ®∙  lîng   hµnh   kh¸ch   ë   s©n   bay  ®îc b¸n. 20% trong sè c¸c vР®∙  Logan   th×   cã   bao   nhiªu   triÖu  b¸n ®îc b¸n t¹i nöa møc gi¸ vµ  hµnh   kh¸ch   ®i   hoÆc   ®Õn   s©n  sè   vÐ   cßn   l¹i   ®îc   b¸n   t¹i   ®ñ  bay Logan trong n¨m ®ã? møc   gi¸   lµ   $2.   T×m   tæng   doanh  thu tõ viÖc b¸n vÐ? (1) 18.6 (2) 9.3 (1) $15.840 (3) 6.2 (2) $17.820 (4) 3.1 (3) $18.000 Gmat Test – A1 1
  2. (4) $19.800 C©u 10:  (5) $21.780 Mét   ®éi   bãng   ræ   ch¬i   ®îc   2/3  trËn   ®Êu   vµ   ®∙   th¾ng   17   bµn,  thua 3 bµn. Trong suèt trËn ®Êu  cßn   l¹i   ®éi   bãng   cã   thÓ   thua  C©u 7:  nhiÒu   nhÊt   bao   nhiªu   mµ   vÉn  Toµn bé 40 tivi lo¹i X vµ 80  th¾ng   Ýt   nhÊt   3/4   toµn   trËn  tivi   lo¹i   Y   ®îc   mua   cho   mét  ®Êu? kh¸ch   s¹n.   NÕu   gi¸   tivi   lo¹i  Y gÊp hai lÇn gi¸ tivi lo¹i X  (1) 7 th× gi¸ cña tivi lo¹i Y chiÕm  (2) 6 bao   nhiªu   phÇn   tr¨m   trong  (3) 5 tæng gi¸ trÞ ho¸ ®¬n? (4) 4   (5) 3 (1) 0,25% (2) 0,5% C©u 11:  (3) 0,625% Gi¸   trÞ   cña   ­   3   ­   (­   10)   lín  (4) 0,833% h¬n   gi¸   trÞ   cña   ­   10   ­   (­   3)  (5) 1,0% bao nhiªu ? C©u 8:  (1) 0 NÕu   chu   vi   cña   mét   m¶nh   ®Êt  (2) 6 h×nh ch÷ nhËt   lµ 34 feet vµ  (3) 7 diÖn   tÝch   cña   nã   lµ   60   feet  (4) 14 vu«ng, chiÒu dµi cña c¹nh dµi  (5) 26 lµ bao nhiªu? C©u 12:  (1) 5 ft Trong mét cuéc bÇu cö vµo chøc  (2) 6 ft thÞ   trëng,   øng   cö   viªn   X  nhËn  (3) 10 ft nhiÒu   h¬n   1/3   sè   phiÕu   bÇu   so  (4) 12 ft víi   øng   cö   viªn   Y,   vµ   øng   cö  (5) 15 ft viªn Y l¹i nhËn ®îc Ýt h¬n 1/4  sè phiÕu bÇu so víi øng cö viªn  C©u 9:  Z. BiÕt øng cö viªn Z nhËn ®îc  Al,   Lew   vµ   Karen   cïng   gãp  24.000   phiÕu   bÇu,   hái   øng   cö  tiÒn ®Ó mua quµ cho mét ngêi  viªn X nhËn ®îc bao nhiªu phiÕu  b¹n.   Sè   tiÒn   cña   Al   gãp   Ýt  bÇu ? h¬n gi¸ trÞ 1/3 mãn quµ lµ 2  ®« la; Sè tiÒn Lew gãp nhiÒu  (1) 18.000 h¬n gi¸ trÞ 1/4 mãn quµ lµ 2  (2) 22.000 ®« la. NÕu Karen gãp sè tiÒn  (3) 24.000 cßn   l¹i   lµ   15   ®«   la   th×   gi¸  (4) 26.000 trÞ mãn quµ lµ bao nhiªu ? (5) 32.000 (1) $24 C©u 13:  (2) $33 NÕu chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña  (3) $36 mét khu vên h×nh ch÷ nhËt t¨ng  (4) $43 lªn   20%,   th×   khu   vên   sÏ   t¨ng  (5) $45 lªn bao nhiªu %? Gmat Test – A1 2
  3. (1) 20% (5) 140 (2) 24% (3) 36% C©u 17:  (4) 40% N¨m ngo¸i bµ Long nhËn ®îc 160  (5) 44% ®«   la   tiÒn   cæ   tøc   tõ   sè   cæ  phiÕu  cña bµ ë c«ng ty X. TÊt  C©u 14:  c¶ sè cæ phiÕu nµy bµ gi÷ trong  Mçi   mét   giê   th×   1   mÎ   cÊy   vi  1 n¨m. NÕu bµ Long cã thªm 12  khuÈn t¨ng lªn gÊp 4 lÇn. NÕu  cæ   phiÕu   trong   c«ng   ty   so   víi  sè vi khuÈn nµy chøa ®Çy 1/2  n¨m   ngo¸i   th×   bµ   sÏ   nhËn   ®îc  container vµo lóc 10 giê s¸ng  thªm sè cæ tøc lµ 15 ®« la. VËy  th×   vµo   lóc   mÊy   giê   sè   vi  n¨m ngo¸i bµ ®∙ cã bao nhiªu cæ  khuÈn   nµy   chøa   ®Çy   1/8  phiÕu ? container? (1) 128 (1) 9:00 a.m (2) 140 (2) 7:00 a.m (3) 172 (3) 6:00 a.m (4) 175 (4) 4:00 a.m (5) 200 (5) 2:00 a.m C©u 18:  NÕu Jonh ®¸nh m¸y víi vËn tèc x  C©u 15:  tõ mét phót th×  Jonh ph¶i mÊt  BiÕt   r»ng   mua   x   quyÓn   s¸ch  bao nhiªu thêi gian ®Ó ®¸nh ®îc  mÊt   chi   phÝ   lµ   $5/quyÓn   vµ  y tõ? mua y quyÓn s¸ch mÊt chi phÝ  $8/quyÓn,   vËy   chi   phÝ   trung  (1) x/y b×nh   (sè   trung   b×nh   céng),  (2) y/x tÝnh theo $/quyÓn, sÏ b»ng : (3) xy (4) 60x/y (1) (5x + 8y)/(x + y) (5) y/60x (2) (5x + 8y)/xy (3) (5x + 8y)/13 C©u 19:  (4) 40xy/(x + y) T¨ng   gi¸   cña   mét   mÆt   hµng   lªn  (5) 40xy/13 15% vµ sau ®ã t¨ng tiÕp lªn 15%  n÷a   th×   t¨ng   t¬ng   øng   so   víi  C©u 16:  gi¸ trÞ ban ®Çu lµ bao nhiªu?   30%   cña   thµnh   viªn   cña   mét  c©u l¹c bé b¬i ®∙ thi qua k×  (1) 32,25% thi   cøu   sinh.   Trong   sè   nh÷ng  (2) 31,00% ngêi   kh«ng   ®ç,   12   ngêi   ®∙  (3) 30,25% tham gia kho¸ häc chuÈn bÞ vµ  (4) 30.00% 30   ngêi   kh«ng   tham   gia   kho¸  (5) 22,50% häc nµy. Hái cã bao nhiªu ng­ êi trong c©u l¹c bé b¬i nµy? C©u 20:  Tæng sè tiÒn trong ho¸ ®¬n b¸n  (1) 60 kÑo trong ngµy Valetine lµ 385  (2) 80 triÖu dollars, b»ng 7% tæng sè  (3) 100 kÑo   b¸n   ra   trong   n¨m.   Hái   sè  (4) 120 Gmat Test – A1 3
  4. kÑo   b¸n   ra   trong   n¨m   lµ   bao  (2) 550 nhiªu triÖu ®«la? (3) 2.695 (4) 5.500 (1) 55 (5) 26.950 Gmat Test – A1 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2