Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Gmat-A1

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

558
lượt xem
229
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu test IQ - EQ - Gmat Test

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gmat-A1

  1. GMAT test Thêi gian: 30 phót 20 c©u hái C©u 1:  (5) 1.6 Mét   b÷a   ¨n   ë   nhµ   hµng   cha  tÝnh   tiÒn   phôc   vô   hÕt   35,50  $.   NÕu   phÝ   phôc   vô   lín   h¬n  C©u 4:  10%   vµ   nhá   h¬n   15%   sè   tiÒn  Khi chia sè nguyªn n cho 17, ta  b÷a   ¨n   th×   toµn   bé   sè   tiÒn  ®îc kÕt qu¶ lµ x vµ sè d lµ 5.  cho b÷a ¨n lµ bao nhiªu  gi÷a  Khi chia n cho 23, ta ®îc kÕt  c¸c kho¶ng?  qu¶   lµ   y   vµ   sè   d  lµ   14.   Hái  ®¼ng thøc nµo díi ®©y lµ ®óng ? (1) $40 vµ $42 (2) $39 vµ $41 (1) 23x + 17y = 19 (3) $38 vµ $40 (2) 17x ­ 23y = 9 (4) $37 vµ $39 (3) 17x + 23y = 19 (5) $36 vµ $37 (4) 14x + 5y = 6 (5) 5x ­ 14y = ­ 6 C©u 2:  Víi mäi sè s vµ t, to¸n tö *  C©u 5:  ®îc ®Þnh nghÜa lµ s*t = (s ­  BiÕt r»ng 1/2 cña sè tiÒn trong  1)( t + 1). NÕu (­2)*x = ­12,  mét quü tÝn th¸c ®îc ®Çu t vµo  th× x = ? cæ   phiÕu,   1/4   ®îc   ®Çu   t  vµo  tr¸i   phiÕu,   vµ   1/5   ®îc   ®Çu   t  (1) 2 vµo   c¸c   quü   t¬ng   hç,   cßn   l¹i  (2) 3 $10.000   ®Çu   t  vµo   c«ng   tr¸i  (3) 5 chÝnh phñ. Hái tæng sè tiÒn cña  (4) 6 quü tÝn th¸c lµ bao nhiªu ? (5) 11 (1) $100.000 C©u 3:  (2) $150.000 N¨m 1979, kho¶ng 1/3 trong sè  (3) $200.000 37,3 triÖu hµnh kh¸ch du lÞch  (4) $500.000 b»ng   m¸y   bay   ®Õn   Mü   hoÆc   tõ  (5) $2.000.000 Mü ®i tõ s©n bay Kenedy.  NÕu  sè   lîng   hµnh   kh¸ch   ®i   hoÆc  C©u 6:  ®Õn s©n bay Miami b»ng 1/2 sè  Trõ   100   chç,   tÊt   c¶   vÐ   cho  lîng   hµnh   kh¸ch   ®i   hoÆc   ®Õn  nh÷ng   chç   kh¸c   trong   mét   s©n  s©n   bay   Kenedy   vµ   gÊp   4   lÇn  vËn ®éng cã 10.000 chç ngåi ®∙  lîng   hµnh   kh¸ch   ë   s©n   bay  ®îc b¸n. 20% trong sè c¸c vР®∙  Logan   th×   cã   bao   nhiªu   triÖu  b¸n ®îc b¸n t¹i nöa møc gi¸ vµ  hµnh   kh¸ch   ®i   hoÆc   ®Õn   s©n  sè   vÐ   cßn   l¹i   ®îc   b¸n   t¹i   ®ñ  bay Logan trong n¨m ®ã? møc   gi¸   lµ   $2.   T×m   tæng   doanh  thu tõ viÖc b¸n vÐ? (1) 18.6 (2) 9.3 (1) $15.840 (3) 6.2 (2) $17.820 (4) 3.1 (3) $18.000 Gmat Test – A1 1
  2. (4) $19.800 C©u 10:  (5) $21.780 Mét   ®éi   bãng   ræ   ch¬i   ®îc   2/3  trËn   ®Êu   vµ   ®∙   th¾ng   17   bµn,  thua 3 bµn. Trong suèt trËn ®Êu  cßn   l¹i   ®éi   bãng   cã   thÓ   thua  C©u 7:  nhiÒu   nhÊt   bao   nhiªu   mµ   vÉn  Toµn bé 40 tivi lo¹i X vµ 80  th¾ng   Ýt   nhÊt   3/4   toµn   trËn  tivi   lo¹i   Y   ®îc   mua   cho   mét  ®Êu? kh¸ch   s¹n.   NÕu   gi¸   tivi   lo¹i  Y gÊp hai lÇn gi¸ tivi lo¹i X  (1) 7 th× gi¸ cña tivi lo¹i Y chiÕm  (2) 6 bao   nhiªu   phÇn   tr¨m   trong  (3) 5 tæng gi¸ trÞ ho¸ ®¬n? (4) 4   (5) 3 (1) 0,25% (2) 0,5% C©u 11:  (3) 0,625% Gi¸   trÞ   cña   ­   3   ­   (­   10)   lín  (4) 0,833% h¬n   gi¸   trÞ   cña   ­   10   ­   (­   3)  (5) 1,0% bao nhiªu ? C©u 8:  (1) 0 NÕu   chu   vi   cña   mét   m¶nh   ®Êt  (2) 6 h×nh ch÷ nhËt   lµ 34 feet vµ  (3) 7 diÖn   tÝch   cña   nã   lµ   60   feet  (4) 14 vu«ng, chiÒu dµi cña c¹nh dµi  (5) 26 lµ bao nhiªu? C©u 12:  (1) 5 ft Trong mét cuéc bÇu cö vµo chøc  (2) 6 ft thÞ   trëng,   øng   cö   viªn   X  nhËn  (3) 10 ft nhiÒu   h¬n   1/3   sè   phiÕu   bÇu   so  (4) 12 ft víi   øng   cö   viªn   Y,   vµ   øng   cö  (5) 15 ft viªn Y l¹i nhËn ®îc Ýt h¬n 1/4  sè phiÕu bÇu so víi øng cö viªn  C©u 9:  Z. BiÕt øng cö viªn Z nhËn ®îc  Al,   Lew   vµ   Karen   cïng   gãp  24.000   phiÕu   bÇu,   hái   øng   cö  tiÒn ®Ó mua quµ cho mét ngêi  viªn X nhËn ®îc bao nhiªu phiÕu  b¹n.   Sè   tiÒn   cña   Al   gãp   Ýt  bÇu ? h¬n gi¸ trÞ 1/3 mãn quµ lµ 2  ®« la; Sè tiÒn Lew gãp nhiÒu  (1) 18.000 h¬n gi¸ trÞ 1/4 mãn quµ lµ 2  (2) 22.000 ®« la. NÕu Karen gãp sè tiÒn  (3) 24.000 cßn   l¹i   lµ   15   ®«   la   th×   gi¸  (4) 26.000 trÞ mãn quµ lµ bao nhiªu ? (5) 32.000 (1) $24 C©u 13:  (2) $33 NÕu chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña  (3) $36 mét khu vên h×nh ch÷ nhËt t¨ng  (4) $43 lªn   20%,   th×   khu   vên   sÏ   t¨ng  (5) $45 lªn bao nhiªu %? Gmat Test – A1 2
  3. (1) 20% (5) 140 (2) 24% (3) 36% C©u 17:  (4) 40% N¨m ngo¸i bµ Long nhËn ®îc 160  (5) 44% ®«   la   tiÒn   cæ   tøc   tõ   sè   cæ  phiÕu  cña bµ ë c«ng ty X. TÊt  C©u 14:  c¶ sè cæ phiÕu nµy bµ gi÷ trong  Mçi   mét   giê   th×   1   mÎ   cÊy   vi  1 n¨m. NÕu bµ Long cã thªm 12  khuÈn t¨ng lªn gÊp 4 lÇn. NÕu  cæ   phiÕu   trong   c«ng   ty   so   víi  sè vi khuÈn nµy chøa ®Çy 1/2  n¨m   ngo¸i   th×   bµ   sÏ   nhËn   ®îc  container vµo lóc 10 giê s¸ng  thªm sè cæ tøc lµ 15 ®« la. VËy  th×   vµo   lóc   mÊy   giê   sè   vi  n¨m ngo¸i bµ ®∙ cã bao nhiªu cæ  khuÈn   nµy   chøa   ®Çy   1/8  phiÕu ? container? (1) 128 (1) 9:00 a.m (2) 140 (2) 7:00 a.m (3) 172 (3) 6:00 a.m (4) 175 (4) 4:00 a.m (5) 200 (5) 2:00 a.m C©u 18:  NÕu Jonh ®¸nh m¸y víi vËn tèc x  C©u 15:  tõ mét phót th×  Jonh ph¶i mÊt  BiÕt   r»ng   mua   x   quyÓn   s¸ch  bao nhiªu thêi gian ®Ó ®¸nh ®îc  mÊt   chi   phÝ   lµ   $5/quyÓn   vµ  y tõ? mua y quyÓn s¸ch mÊt chi phÝ  $8/quyÓn,   vËy   chi   phÝ   trung  (1) x/y b×nh   (sè   trung   b×nh   céng),  (2) y/x tÝnh theo $/quyÓn, sÏ b»ng : (3) xy (4) 60x/y (1) (5x + 8y)/(x + y) (5) y/60x (2) (5x + 8y)/xy (3) (5x + 8y)/13 C©u 19:  (4) 40xy/(x + y) T¨ng   gi¸   cña   mét   mÆt   hµng   lªn  (5) 40xy/13 15% vµ sau ®ã t¨ng tiÕp lªn 15%  n÷a   th×   t¨ng   t¬ng   øng   so   víi  C©u 16:  gi¸ trÞ ban ®Çu lµ bao nhiªu?   30%   cña   thµnh   viªn   cña   mét  c©u l¹c bé b¬i ®∙ thi qua k×  (1) 32,25% thi   cøu   sinh.   Trong   sè   nh÷ng  (2) 31,00% ngêi   kh«ng   ®ç,   12   ngêi   ®∙  (3) 30,25% tham gia kho¸ häc chuÈn bÞ vµ  (4) 30.00% 30   ngêi   kh«ng   tham   gia   kho¸  (5) 22,50% häc nµy. Hái cã bao nhiªu ng­ êi trong c©u l¹c bé b¬i nµy? C©u 20:  Tæng sè tiÒn trong ho¸ ®¬n b¸n  (1) 60 kÑo trong ngµy Valetine lµ 385  (2) 80 triÖu dollars, b»ng 7% tæng sè  (3) 100 kÑo   b¸n   ra   trong   n¨m.   Hái   sè  (4) 120 Gmat Test – A1 3
  4. kÑo   b¸n   ra   trong   n¨m   lµ   bao  (2) 550 nhiªu triÖu ®«la? (3) 2.695 (4) 5.500 (1) 55 (5) 26.950 Gmat Test – A1 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2