Gương cầu

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
137
lượt xem
42
download

Gương cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi chiếu một chùm sáng song song với trục chính tới một gương cầu, các tia phản xạ ( hoặc đường kết dài của chúng ) cắt nhau tại một điểm trên trục chính gọi là tiêu điểm. ký hiệu: F

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gương cầu

 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu 1 : Nguoàn saùng laø gì ? Haõy keå moät vaøi nguoàn saùng maø baïn bieát ? Caâu 2 : Trong caùc tröôøng hôïp naøo thì aùnh saùng khoâng ñi theo ñöôøng thaúng ? Caâu 3 : AÛnh aûo vaø aûnh thaät khaùc nhau ôû nhöõng ñieåm naøo ?
 2. Baøi 2
 3. I. GÖÔNG CAÀU 1) Caáu taïo Moät choûm caàu phaûn xaï toát aùnh saùng ñöôïc goïi laø göông caàu Δ : Truïc phuï r C : Taâm Göông Ñænh göông O Truïc chính R : Baùn kính maët caàu Baùn kính khaåu ñoä
 4. I. GÖÔNG CAÀU * Göông caàu vaø caùc yeáu toá cuûa göông caàu : O : Ñænh göông R : Baùn kính maët caàu C : Taâm göông. R : Baùn kính môû ( hay baùn kính khaåu ñoä ). OC:Truïc chính (ñöôøng thaúng qua taâm vaø ñænh göông ) . Δ : Truïc phuï (ñöôøng thaúng baát kì qua taâm göông ) Δ : Truïc phuï r C : Taâm Göông Ñænh göông O Truïc chính R : Baùn kính maët caàu Baùn kính khaåu ñoä
 5. I. GÖÔNG CAÀU 2) Phaân loaïi Coù hai loaïi : - Göông caàu loõm coù maët phaûn xaï laø maët loõm
 6. I. GÖÔNG CAÀU 2) Phaân loaïi Coù hai loaïi : - Göông caàu loài coù maët phaûn xaï laø maët loài
 7. I. GÖÔNG CAÀU 3) Kyù hieäu Göông caàu loõm Göông caàu loõm
 8. II. TIEÂU ÑIEÅM – TIEÂU CÖÏ – TIEÂU DIEÄN 1) Tieâu ñieåm Khi chieáu moät chuøm saùng song song vôùi truïc chính tôùi moät göông caàu, caùc tia phaûn xaï (hoaëc ñöôøng keùo daøi cuûa chuùng) caét nhau taïi moät ñieåm treân truïc chính goïi laø tieâu ñieåm. Kyù hieäu : F C F O
 9. II. TIEÂU ÑIEÅM – TIEÂU CÖÏ – TIEÂU DIEÄN 1) Tieâu ñieåm Phaân loaïi : Göông caàu loõm cho tieâu ñieåm thaät C F O
 10. II. TIEÂU ÑIEÅM – TIEÂU CÖÏ – TIEÂU DIEÄN 1) Tieâu ñieåm Phaân loaïi : Göông caàu loài cho tieâu ñieåm aûo O F’
 11. II. TIEÂU ÑIEÅM – TIEÂU CÖÏ – TIEÂU DIEÄN 2) Tieâu cöï Tieâu cöï laø moät ñoä daøi ñaïi soá, kí hieäu laø f, coù chieàu daøi baèng khoaûng caùch töø ñænh göông vôùi tieâu ñieåm F. ⏐f⏐ = OF F C O f
 12. II. TIEÂU ÑIEÅM – TIEÂU CÖÏ – TIEÂU DIEÄN 3) Tieâu dieän Tieâu dieän (hay maët phaúng tieâu) : Maët phaúng vuoâng goùc vôùi truïc chính taïi tieâu ñieåm F. Tieâu ñieåm phuï : Giao ñieåm cuûa truïc phuï vôùi tieâu dieän Tieâu dieän F C O ï u ph ruïc T Tieâu ñieåm phuï
 13. II. TIEÂU ÑIEÅM – TIEÂU CÖÏ – TIEÂU DIEÄN 3) Tieâu dieän Tieâu dieän O F’
 14. III. ÑÖÔØNG ÑI CUÛA TIA SAÙNG - Tia tôùi (1) song song vôùi truïc chính cho tia phaûn xaï (hoaëc ñöôøng keùo daøi cuûa tia phaûn xaï) qua tieâu ñieåm F. F C
 15. III. ÑÖÔØNG ÑI CUÛA TIA SAÙNG - Tia tôùi (2) (hoïaêc ñöôøng keùo daøi) qua tieâu ñieåm F cho tia phaûn xaï song song vôùi truïc chính. F C
 16. III. ÑÖÔØNG ÑI CUÛA TIA SAÙNG - Tia tôùi (3) hoaïc ñöôøng keùo daøi qua taâm C cho tia phaûn xaï coù phöông truøng vôùi phöông tia tôùi. F C
 17. III. ÑÖÔØNG ÑI CUÛA TIA SAÙNG - Tia tôùi (4) ñeán ñænh O cho tia phaûn xaï ñoái xöùng vôùi tia tôùi qua truïc chính. F C
 18. III. ÑÖÔØNG ÑI CUÛA TIA SAÙNG Tröôøng hôïp göông caàu loài F’ C
 19. IV. AÛNH CHO BÔÛI GÖÔNG CAÀU 1) Thí nghieäm - Ngoaøi tieâu ñieåm F : coù aûnh treân maøn (aûnh thaät ) - Trong khoaûng tieâu cöï : Khoâng coù aûnh treân maøn (aûnh aûo)
Đồng bộ tài khoản