HAI NHAN SOFTWARE

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
97
lượt xem
15
download

HAI NHAN SOFTWARE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát triển website là một trong những dịch vụ chính của chúng tôi, bao gồm từ việc thiết kế trang web đơn giản cho đến việc triển khai các hệ thống trực tuyến và bán hàng qua mạng. Để nâng cao độ an toàn và khả năng mở rộng trong tương lai cho các website của khách hàng chúng tôi không sử dụng mã nguồn mở. Toàn bộ mã nguồn phần mềm quản lý website ( CMS) đều do chúng tôi phát triển trên công nghệ ......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HAI NHAN SOFTWARE

  1. www.hainhan.com
  2. GI I THI U Công ty TNHH Ph n m m H i Nhân đư c thành l p vào năm 2006 b i m t s chuyên gia có nhi u năm kinh nghi m trong lĩnh v c qu n lý và công ngh thông tin. M c tiêu c a chúng tôi là tr thành m t đ i tác đáng tin c y cho các doanh nghi p v a và nh t i Vi t Nam, góp ph n tăng cư ng s c c nh tranh c a t t c chúng ta trong quá trình h i nh p kinh t toàn c u. Các d ch v Ngay t năm 1999, m t s thành viên sáng l p Phát tri n website: xây d ng website doanh công ty đã xây d ng nh ng website cung c p nghi p, các gi i pháp thương m i đi n t , ti p d ch v mi n phí trên Internet như lưu tr web, th trên Internet. d ch v thư đi n t và m t s công c tr c tuy n D ch v máy ch : Web hosting, Email hosting. khác. Nh đi u đó, chúng tôi đư c nhi u ngư i bi t đ n và tích lũy đư c nhi u kinh nghi m trong Ph n m m đóng gói: gi i pháp Qu n tr Quan h vi c phát tri n ng d ng trên n n Internet. Đây là Khách hàng (CRM). đi u ki n đ chúng tôi có th nâng cao ch t lư ng Thông tin tr c tuy n: các d ch v giá tr gia tăng d ch v nh m th a mãn m i nhu c u c a các và qu ng cáo tr c tuy n trên Internet. doanh nghi p cũng như ngư i dùng web. Hi n Gi i pháp m ng: Tư v n, tri n khai các h th ng nay chúng tôi cung c p nh ng d ch v : thông tin. Đ i tác Công ty B.H.A: h p tác ch t ch v i chúng tôi trong vi c cung c p tr n gói cho khách hàng nh ng d ch v tư v n phát tri n thương hi u, Marketing và PR.
  3. Chúng tôi chia s 10 năm kinh nghi m t nh ng th t b i & thành công CÁC S N PH M & D CH V Phát tri n website Phát tri n website là m t trong nh ng d ch v mã ngu n ph n m m qu n lý website (CMS) đ u chính c a chúng tôi, bao g m t vi c thi t k do chúng tôi phát tri n trên công ngh Microsoft trang web đơn gi n cho đ n vi c tri n khai các h .NET và gi b n quy n. th ng tr c tuy n & bán hàng qua m ng. Bên c nh đó, chúng tôi th c hi n nh ng gi i pháp Đ nâng cao đ an toàn & kh năng m r ng gi m t i, t i ưu mã HTML & đ m (cache) trang web trong tương lai cho website c a khách hàng, giúp website c i thi n đư c đáng k t c đ hi n chúng tôi không s d ng mã ngu n m . Toàn b th . D ch v máy ch Chúng tôi đã tri n khai hai c m máy ch t i Th i gian v n hành liên t c 99.9% Softlayer Datacenter – Dallas – Hoa Kỳ và FPT Sao lưu m i ngày. Datacenter – Vietnam, nh m cung c p tr n gói gi i pháp website cho doanh nghi p - b o đ m Anti-Virus, Anti-Spam. cung c p các d ch v v i t c đ nhanh, an toàn và H tr k thu t 24/7. có tính s n sàng cao. Gi i pháp m ng Nh n bi t h th ng thông tin n i b c a doanh Chính sách qu n lý m ng nghi p là ti n đ đ phát tri n sang h th ng An ninh m ng thương m i đi n t trong tương lai, chúng tôi đã t p trung nghiên c u và hoàn thi n các gi i pháp K t n i các d ch v c a Internet nh m tư v n và tri n khai các h th ng m ng Phương án d phòng doanh nghi p. Ph n m m đóng gói S n ph m đ u tiên trong dãy s n ph m c a chúng trên môi trư ng web, tương thích v i m i mô hình tôi là ph n m m Qu n lý Quan h Khách hàng m ng doanh nghi p. H i Nhân CRM h tr các H i Nhân CRM. Đây là gi i pháp qu n lý và chia nhà qu n tr luôn có đư c thông tin nhanh, chính s thông tin khách hàng cho nhi u b ph n trong xác cho s đi u hành c a mình. doanh nghi p, nh m chăm sóc khách hàng và Hi n t i, H i Nhân CRM đang đư c th nghi m khai thác tri t đ các cơ h i kinh doanh. beta t i các công ty đ i tác c a chúng tôi và d H i Nhân CRM là gi i pháp thu n Vi t, xây d ng ki n s có m t trên th trư ng vào quý 2/2008.
  4. CÔNG TY TNHH PH N M M H I NHÂN 82 Nguy n Duy, Bình Th nh, Tp.HCM Đi n tho i/Fax: (08) 510 2080 - Email: info@hainhan.com M i b n đ n thăm website c a chúng tôi t i: www.hainhan.com
Đồng bộ tài khoản