intTypePromotion=1
ADSENSE

Hai số phận P1

Chia sẻ: Nv_tien Nv_tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

145
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hai con người - Hai tích cách - Hai số phận. Bạn đã nghe hay đã đọc tác phẩm này chưa? Nếu chưa thì còn chần chừ gì nữa?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hai số phận P1

 1. HAI SÖË PHÊÅN 1 MUÅC LUÅC Chûúng 1...............................................................................................................2 Chûúng 2...............................................................................................................5 Chûúng 3...............................................................................................................8 Chûúng 4.............................................................................................................12 Chûúng 5.............................................................................................................16 Chûúng 6.............................................................................................................31 Chûúng 7.............................................................................................................44 Chûúng 8.............................................................................................................52 Chûúng 9.............................................................................................................62 Chûúng 10.........................................................................................................109 Chûúng 11.........................................................................................................157 Chûúng 12.........................................................................................................171 Chûúng 13.........................................................................................................185 Chûúng 14.........................................................................................................200 Chûúng 15.........................................................................................................213 Chûúng 16.........................................................................................................227 Chûúng 17.........................................................................................................254 Chûúng 18.........................................................................................................258 Chûúng 19.........................................................................................................282 Chûúng 20.........................................................................................................290 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Jeffrey Archer 2 CHÛÚNG 1 Phêìn Möåt - 1906-1923 Ngaây 18 thaáng 4, 1906 Slonim, Ba Lan. Chó sau khi àaä chïët röìi cö ta múái khöng kïu heát nûäa. Vaâ cuäng vaâo chñnh luác àoá àûáa beá múái bùæt àêìu gaâo khoác. Chuá nhoã àang ài sùn thoã trong rûâng gêìn àoá nghe thêëy laå nhûng khöng phên biïåt àûúåc àoá laâ tiïëng heát cuöëi cuâng cuãa ngûúâi àaân baâ hay tiïëng khoác àêìuå tiïn cuãa àûáa beá. Àöåt nhiïn chuá quay ngûúâi laåi, caãm thêëy coá chuyïån gò nguy hiïím, àöi mùæt chuá doâ tòm xem coá con thuá naâo bõ àau. Chuá chûa bao giúâ nghe möåt con thuá naâo kïu lïn nhû vêåy. Chuá cêín thêån ài tûâng bûúác àïën gêìn núi phaát ra tiïëng kïu. Luác naây tiïëng kïu àaä thaânh rïn ró nhûng vêîn khöng giöëng vúái tiïëng cuãa bêët cûá con thuá naâo chuá àûúåc biïët. Chuá chó mong con thuá naây nhoã àïí chuá àuã sûác giïët àûúåc vaâ àïí coá caái gò múái thay cho moán thõt thoã bûäa töëi. Chuá thúå sùn nhoã roán reán ra phña búâ söng, núi coá tiïëng kïu laå vùèng àïën. Chuá nêëp sau tûâng göëc cêy àïí coá chöî dûåa nïëu xaãy ra chuyïån gò. Chuá nhúá lúâi böë dùån laâ chúá bao giúâ àûáng ra ngoaâi chöî tröëng. Ra àïën bòa rûâng, chuá àaä coá thïí nhòn roä caã möåt khoaãng thung luäng keáo daâi xuöëng àïën söng, vaâ luác naây chuá múái nhêån ra tiïëng kïu quaái laå êëy khöng phaãi phaát ra tûâ möåt con thuá bònh thûúâng. Chuá boâ dêìn vïì phña coá tiïëng rïn. Àïën àêy, chuá àaä hoaân toaân ra chöî tröëng. Böîng chuá tröng thêëy ngûúâi àaân baâ nùçm àoá, aáo vaáy veán lïn ngang ngûåc coân hai chên thò giang röång. Chuá chûa hïì thêëy ngûúâi àaân baâ naâo nhû thïë bao giúâ. Chuá chaåy vöåi àïën bïn caånh, nhòn xuöëng buång ngûúâi àaân baâ vaâ chuá hoaãng súå. Giûäa hai chên ngûúâi àaân baâ coá möåt vêåt nhoã àoã hoãn vaâ ûúát àêîm, dñnh vaâo ngûúâi bùçng möåt caái gò àoá nhû súåi dêy thûâng. Chuá beá thúå sùn boã mêëy con thoã múái löåt da xuöëng röìi quyâ vaâo bïn caånh vêåt nhoã beá êëy. Chuá ngúä ngaâng nhòn möåt luác röìi laåi quay ra nhòn ngûúâi àaân baâ. Chuá chûa biïët mònh phaãi laâm thïë naâo. Thên thïí ngûúâi àaân baâ àaä taái xanh vò reát laånh. Cö ta chó ngoaâi hai mûúi nhûng khuön mùåt àaä giaâ cöîi khiïën chuá beá tûúãng cö àaä àïën tuöíi trung niïn. Chuá biïët http://ebooks.vdcmedia.com
 3. HAI SÖË PHÊÅN 3 laâ cö ta àaä chïët röìi. Chuá böîng nhêëc caái cú thïí nhoã beá lïn. Chuá cuäng khöng biïët taåi sao mònh laâm nhû vêåy. Coá leä vò chuá thêëy àûáa beá àûa mêëy ngoán tay nhoã xñu lïn caâo vaâo böå mùåt nhùn nhuám cuãa noá nïn chuá súå chùng. Nhêëc lïn röìi chuá múái biïët laâ giûäa ngûúâi meå vúái àûáa con vêîn coân dñnh vaâo nhau bùçng möåt súåi dêy nhêìy nhuåa. Trûúác àoá ñt ngaây chuá àaä àûúåc xem möåt con cûâu àeã. Bêy giúâ chuá cöë nhúá laåi. Chuá biïët ngûúâi chùn cûâu àaä laâm nhû thïë naâo, nhûng chuá khöng biïët laâ vúái möåt àûáa beá thò coá thïí laâm nhû vêåy àûúåc khöng? Àûáa beá àaä thöi khöng rïn ró nûäa. Chuá caãm thêëy mònh phaãi gêëp ruát quyïët àõnh. Chuá ruát con dao ra, con dao chuá vûâa duâng àïí löåt da thoã, lau vaâo tay aáo röìi, ngêåp ngûâng möåt chuát, chuá cùæt àûát súåi dêy úã chöî gêìn buång àûáa beá. Maáu tuön ra úã hai àêìu dêy. Chuá thûã nhúá laåi xem ngûúâi chùn cûâu àaä laâm nhû thïë naâo. Öng ta thùæt möåt caái nuát àïí maáu khoãi chaãy. AÂ, àuáng thïë röìi. Chuá bûát möåt coång coã daâi úã dûúái àêët vaâ thùæt vöåi vaâo àêìu dêy röìi bïë àûáa beá lïn. Chuá tûâ tûâ àûáng dêåy vaâ boã laåi àoá ba con thoã vúái ngûúâi àaân baâ àaä chïët. Trûúác luác ài, chuá kheáp hai chên laåi cho ngûúâi meå vaâ keáo chiïëc vaáy xuöëng àïën àêìu göëi. Chuá chó biïët laâm nhû vêåy àûúåc thöi. - Öi laåy Chuáa! - Möîi khi laâm àiïìu gò hoùåc rêët töët hùåc rêët xêëu, chuá vêîn thûúâng thöët lïn nhû vêåy. Trong trûúâng húp naây, chuá chûa thïí biïët laâ xêëu töët nhû thïë naâo. Chuá beá thúå sùn cûá thïë chaåy vöåi vïì nhaâ. Chuá biïët laâ meå chuá chó chúâ chuá mang thoã vïì laâ sûãa soaån bûäa ùn töëi. Baâ meå seä hoãi höm nay chuá sùn àûúåc mêëy con. Nhaâ coá nhûäng taám miïång ùn, phaãi coá ñt nhêët laâ ba con thoã múái àuã. Àöi khi chuá kiïëm àûúåc con võt hoùåc con ngöîng, coá luác àûúåc caã möåt con chim trô bay laåc tûâ trong traåi cuãa Nam Tûúác ra àêy. Böë chuá laâm úã trang traåi êëy. Nhûng höm nay chuá laåi bùæt àûúåc möåt con thuá khaác. Vïì àïën cûãa nhaâ, chuá khöng daám rúâi tay khoãi àûáa beá chuá àang bïë, chuá lêëy chên àaá vaâo cûãa àïí meå nghe thêëy vaâ ra múã. Chuá lùång leä giú àûáa beá lïn cho meå xem. Ngûúâi meå khöng àoán ngay àûáa beá maâ coân àûa tay lïn ngûåc vaâ nhòn noá möåt laát. - Öi, laåy Chuáa! - ngûúâi meå noái vaâ laâm dêëu thaánh giaá. Chuá ngûúác nhòn meå xem baâ vui hay buöìn. Nhûng àöi mùæt ngûúâi meå cuái xuöëng nhòn möåt caách rêët hiïìn dõu chuá chûa tûâng thêëy. Chuá biïët ngay rùçng àiïìu mònh laâm laâ töët. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Jeffrey Archer 4 - Em beá, haã meå? - Con trai, - meå chuá gêåt àêìu kheä noái. - Con tòm thêëy úã àêu thïë? - úã gêìn búâ söng, meå aå, - chuá àaáp. Coân meå àûáa beá àêu? - Chïët röìi. Ngûúâi meå laâm dêëu thaánh giaá. - Con mau chaåy ài noái vúái böë. Böë seä tòm baâ Urszula Wojnak trïn traåi. Röìi con phaãi dêîn caã hai ngûúâi àïën chöî coá ngûúâi meå cuãa àûáa beá naây. Sau àoá moåi ngûúâi vïì àêy ngay nheá. Chuá thúå sùn nhoã trao àûáa beá cho meå. Chuá mûâng thêìm trong buång laâ mònh àaä khöng boã mùåc àûáa beá. Trao àûúåc cho meå röìi, chuá lau hai tay vaâo quêìn vaâ chaåy ài tòm böë. Ngûúâi meå lêëy vai àêíy cûãa vaâo trong vaâ goåi àûáa con gaái lúán ra àùåt nöìi nûúác lïn bïëp loâ. Röìi baâ ngöìi xuöëng möåt chiïëc ghïë göî, cúãi khuy aáo vaâ êën àêìu vuá vaâo caái miïång nhùn nhuám cuãa àûáa beá. Thïë laâ Sophia, àûáa con gaái múái àûúåc saáu thaáng, töëi nay seä phaãi nhõn khöng coân sûäa ùn nûäa. Ngûúâi meå lêëy laâm lo buöìn. - Nhûng sao laåi thïë nhó? - Ngûúâi meå böîng thöët lïn vaâ keáo chiïëc khùn choaâng lïn caánh tay mònh cuâng vúái àûáa beá. - Öi, chuá beá töåi nghiïåp naây, àïí àïën saáng mai thò chuá cuäng chïët mêët thöi. Luác baâ àúä giaâ Urszula Wojnak tùæm rûãa vaâ thùæt laåi röën cho àûáa beá thò ngûúâi meå khöng nhùæc laåi nhûäng yá nghô vûâa röìi nûäa. Coân öng chöìng chó àûáng lùång yïn maâ nhòn. - Coá khaách vaâo nhaâ tûác laâ coá Chuáa vaâo nhaâ, - ngûúâi meå chúåt nhùæc àïën möåt cêu tuåc ngûä Ba Lan. Öng chöìng nhöí toeåt möåt caái. - Àöì chïët dõch úã àêu. Nhaâ naây coân thiïëu gò treã con nûäa chûá? Ngûúâi meå laâm nhû khöng nghe thêëy öng ta noái gò, chó àûa tay vuöët mêëy súåi toác àen trïn àêìu àûáa beá. - Ta àùåt tïn noá laâ gò nhó? - Ngûúâi àaân baâ noái vaâ ngûúác mùæt nhòn chöìng. - Ai maâ biïët àûúåc? Cûá àïí cho noá chïët maâ khöng coá tïn tuöíi gò hïët laâ xong. - Öng nhuán vai. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. HAI SÖË PHÊÅN 5 CHÛÚNG 2 Ngaây 18 thaáng 4, 1906 Boston, Massachusetts Baác sô nùæm lêëy cöí chên àûáa beá múái àeã nhêëc cao lïn vaâ phaát cho noá möåt caái vaâo àñt. Àûáa beá bêåt khoác. ÚÃ Boston, bang Massachusetts, coá möåt bïånh viïån chuyïn phuåc vuå cho nhûäng ai mùæc caác chûáng bïånh cuãa ngûúâi giaâu coá, vaâ vaâo möåt söë trûúâng húåp àùåc biïåt naâo àoá bïånh viïån cuäng kiïm caã viïåc àúä àeã cho nhûäng treã sú sinh giaâu coá àûúåc ra àúâi. ÚÃ bïånh viïån àa khoa Massachusetts naây, caác baâ meå khöng phaãi kïu heát vaâ cuäng khöng phaãi mùåc quêìn aáo bònh thûúâng khi sinh àeã. Lïå laâ nhû thïë röìi. Möåt ngûúâi àaân öng treã tuöíi ài ài òaåi laåi bïn ngoaâi phoâng àeã. Bïn trong coá hai baác sô khoa nhi cuâng vúái möåt baác sô riïng cuãa gia àònh laâm nhiïåm vuå. Ngûúâi cha naây khöng daám àïí xaãy ra chuyïån gò cho àûáa con àêìu loâng cuãa mònh. Hai baác sô khoa nhi seä àûúåc traã möåt moán tiïìn lúán vúái möîi möåt viïåc laâ àûáng àoá àïí chûáng kiïën chuyïån sinh àeã thöi. Möåt trong hai baác sô êëy àaä mùåc sùén böå lïî phuåc bïn dûúái chiïëc aáo choaâng trùæng cuãa bïånh viïån, àïí hïî xong úã àêy ra laâ öng ài dûå tiïåc úã àêu àoá öng ta khöng thïí naâo vùæng mùåt trong ca sinh àeã àùåc biïåt naây àûúåc. Trûúác àoá, caã ba baác sô àê ruát thùm vúái nhau xem ai trong söë hoå seä trûåc tiïëp àúä àeã. Cuöëi cuâng, ngûúâi ruát truáng laâ baác sô àa khoa MacKenzie. Ngûúâi cha vûâa ài laåi ngoaâi haânh lang vûâa nghô xem seä àùåt caái tïn gò cho hay vaâ gùåp nhiïìu may mùæn. Thûåc ra, anh cuäng khöng lo àïën chuyïån êëy lùæm. Saáng höm àoá, Roberts àaä chúã Anne, vúå anh, àïën bïånh viïån bùçng cöî xe ngûåa hai baánh. Vúå anh àaä tñnh àïën höm àoá laâ ngaây thûá hai mûúi taám cuãa thaáng thûá chñn röìi. Cö ta bùæt àêìu àau àeã ngay tûâ sau luác ùn saáng, nhûng ngûúâi ta baão anh laâ nïëu coá àeã cuäng phaãi àïën chiïìu sau giúâ ngên haâng anh àoáng cûãa. Anh laâ möåt ngûúâi rêët coá kyã luêåt, khöng muöën viïåc vúå mònh àeã aãnh hûúãng gò àïën giúâ giêëc cuãa ngûúâi khaác. Anh vêîn cûá ài ài laåi laåi trong haânh lang nhû vêåy. Mêëy cö y taá vaâ baác sô treã têët taã ra vaâo àïìu biïët anh àang coá mùåt úã http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Jeffrey Archer 6 àêy. Ài qua gêìn chöî anh, hoå thò thêìm vúái nhau nhûng ra xa hoå laåi noái bònh thûúâng. Anh khöng àïí yá chuyïån àoá, vò àaä quen vúái moåi ngûúâi vêîn àöëi xûã vúái mònh nhû vêåy. Phêìn lúán nhûäng ngûúâi úã àêy chûa gùåp anh bao giúâ nhûng moåi ngûúâi àïìu biïët anh laâ ai. Nïëu àûáa beá sinh ra höm nay laâ con trai, coá leä anh seä xêy tùång cho bïånh viïån möåt khu nhi múái maâ bïånh viïån àang rêët cêìn. Anh àaä tùång hoå möåt thû viïån vaâ möåt trûúâng hoåc röìi. Anh chaâng sùæp laâm böë êëy giúã túâ baáo buöíi chiïìu ra xem nhûng chùèng àoåc chûä naâo ra chûä naâo. Anh bûát rûát, lo lùæng. Chùæc laâ hoå (anh goåi moåi ngûúâi laâ "hoå" hïët) chùèng bao giúâ coá thïí hiïíu àûúåc laâ anh dûát khoaát phaãi coá con trai, àïí möåt ngaây kia noá seä thay anh laâm thöëng àöëc vaâ chuã tõch ngên haâng. Anh lêåt mêëy trang baáo buöíi chiïìu. Àöåi Têët Àoã Boston àêëu vúái àöåi Cao Nguyïn New York. Xong trêån naây chùæc hoå seä khao to. Anh chúåt nhúá àïën mêëy doâng chûä to úã trang àêìu beân lêåt laåi xem. Baáo àûa tin möåt vuå àöång àêët tïå haåi nhêët trong lõch sûã nûúác Myä. San Francisco bõ taân phaá ghï gúám. Ñt nhêët coá böën trùm ngûúâi chïët. Öi, bao nhiïu laâ tang toác. Anh böîng thêëy bûåc doåc trong ngûúâi. Chuyïån àöång àêët laâm mêët caã yá nghôa viïåc àûáa con anh sùæp ra àúâi. Àaáng leä ngûúâi ta phaãi nhúá rùçng trong nhûäng ngaây naây coân coá sûå kiïån gò khaác nûäa chûá. Anh chûa hïì coá luác naâo nghô rùçng àûáa beá coá thïí laâ con gaái. Anh lêåt túâ baáo sang trang taâi chñnh vaâ xem laåi muåc thõ trûúâng chûáng khoaán: chó söë àaä tuåt xuöëng mêëy àiïím. Thïë laâ vuå àöång àêët chïët tiïåt kia àaä laâm giaãm mêët giaá trõ cöí phêìn cuãa anh trong ngên haâng túái möåt trùm ngaân àö-la. Tuy nhiïn, vúái taâi saãn riïng cuãa anh hiïån vêîn coân trïn 16 triïåu àö-la thò àïën mêëy vuå àöång àêët nhû úã California cuäng chûa laâm gò anh àûúåc. Anh vêîn coân coá thïí hûúãng tiïìn laäi suêët, coân caã caái vöën 16 triïåu kia vêîn seä nguyïn àoá àïí con trai anh sau naây thûâa kïë. Anh tiïëp tuåc ài laåi trong haânh lang vaâ laâm nhû vêîn àoåc túâ baáo buöíi chiïìu. Öng baác sô khoa nhi àaä mùåc sùén lïî phuåc khi naäy bûúác ra khoãi phoâng àeã àïí baáo tin. Öng ta caãm thêëy mònh phaãi laâm caái gò àoá cho xûáng vúái moán tiïìn to sùæp àûúåc lônh, vaâ öng nghô mònh cuäng àang laâ ngûúâi ùn mùåc chónh tïì nhêët àïí thöng baáo tin naây. Hai ngûúâi àûáng nhòn nhau möåt luác. Öng baác sô thêëy húi xuác àöång nhûng khöng muöën biïíu löå gò trûúác mùåt ngûúâi múái laâm böë. - Xin chuác mûâng öng, öng àaä coá con trai, möåt chuá beá nhoã tñ vaâ rêët xinh àeåp. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. HAI SÖË PHÊÅN 7 Ngûúâi cha nghô buång öng baác sô noái thïë laâ dúã quaá, vò àûáa naâo múái sinh ra maâ chaã nhoã tñ? Nhûng caái tin con trai öng ta vûâa noái àïën giúâ múái ngêëm vaâo ngûúâi anh. Suyát nûäa anh bêåt lïn noái taå ún Chuáa. Öng baác sô hoãi thïm möåt cêu nûäa àïí phaá tan caái im lùång luác àoá. - Öng àaä àõnh àùåt tïn chaáu laâ gò chûa ? Ngûúâi cha traã lúâi ngay, khöng ngêåp ngûâng: - Chaáu tïn laâ William Lowell Kane. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Jeffrey Archer 8 CHÛÚNG 3 Sau khi caã nhaâ àaä hïët nhöån nhõp vúái viïåc àûáa beá múái vïì nhaâ naây vaâ moåi ngûúâi àaä ài nguã tûâ lêu röìi, ngûúâi meå vêîn coân thûác vúái àûáa beá trong tay. Helena Koskiewicz laâ möåt ngûúâi rêët tin úã cuöåc söëng. Bùçng chûáng laâ chõ àaä àeã vaâ nuöi àûúåc saáu àûáa con. Trûúác àoá chõ àaä àïí mêët ài ba àûáa tûâ luác chuáng coân nhoã, nhûng chõ cuäng chûa àïí cho àûáa naâo chïët möåt caách dïî daâng àûúåc. Chõ chó múái ba mûúi lùm tuöíi nhûng biïët laâ anh chöìng Jasio cuãa mònh, trûúác àêy vöën laâ möåt ngûúâi rêët khoãe maånh, seä chùèng cho chõ thïm àûáa con trai con gaái naâo nûäa. Bêy giúâ Chuáa àaä àem àûáa beá naây àïën cho chõ, chùæc chùæn laâ noá phaãi söëng. Helena cuäng laâ con ngûúâi coá àûác tin rêët àún giaãn, vaâ àiïìu àoá cuäng phaãi thöi, vò söë phêån chaã bao giúâ cho chõ coá àûúåc cuöåc söëng naâo khaác hún cuöåc söëng àún giaãn hiïån nay. Ngûúâi chõ xanh xao gêìy moân, khöng phaãi do chõ muöën nhû vêåy maâ do chõ àûúåc ùn quaá ñt, laåi laâm luång vêët vaã vaâ khöng coá tiïìn àïí daânh. Chõ chùèng bao giúâ phaân naân àiïìu gò nhûng caác nïëp nhùn trïn mùåt khiïën chõ chùèng khaác gò möåt ngûúâi àaä coá chaáu goåi bùçng baâ chûá khöng phaãi ngûúâi meå úã thïë giúái ngaây nay. Àúâi chõ chûa möåt lêìn naâo àûúåc mùåc quêìn aáo múái. Helena boáp thêåt maånh vaâo hai bïn vuá àïën hùçn àoã caã lïn. Mêëy gioåt sûäa tuön ra. ÚÃ caái tuöíi ba mûúi lùm, tûác laâ àaä nûãa àúâi ngûúâi, ai nêëy àïìu àaä ñt nhiïìu coá kinh nghiïåm thaânh thaåo, vaâ Helena chñnh laâ àang úã thúâi kyâ nhû vêåy. - Chuá nhoã cuãa meå naâo, - chõ kheä noái vúái àûáa beá vaâ êën àêìu vuá vaâo miïång noá àang chuám cong lïn chúâ sûäa. Àöi mùæt xanh cuãa noá heá múã. Vaâi gioåt möì höi lêëm têëm trïn muäi. Cuöëi cuâng ngûúâi meå cuäng lùn ra nguã tûâ luác naâo. Jasio Koskiewicz, anh chöìng lúâ àúâ chêåm chaåp coá böå ria meáp rêët rêåm vaâ cuäng laâ thûá duy nhêët àïí anh ta coá thïí tûå khùèng àõnh àûúåc mònh trong cuöåc söëng ài laâm thuï khöì súã naây, chúåt tónh dêåy vaâo luác nùm giúâ, thêëy vúå vúái àûáa beá kia coân àang nguã trïn chiïëc ghïë bao. Àïm àoá anh ta cuäng khöng chuá yá àïën viïåc khöng coá mùåt vúå trïn giûúâng. Anh ta àûáng chùm chùm nhòn vaâo àûáa beá khöng cha khöng meå. Anh caãm ún Chuáa vò ñt ra àûáa beá khöng coân kïu heát nûäa. Hay laâ noá chïët röìi? Jasio nghô buång thöi mònh chaã nïn dñnh http://ebooks.vdcmedia.com
 9. HAI SÖË PHÊÅN 9 àïën caái cuãa núå naây nûäa. Cûá viïåc ài laâm nhû thûúâng, àïí mùåc cho vúå anh lo chuyïån söëng chïët cuãa noá, coân anh thò tñnh laâm sao coá mùåt úã trang traåi cuãa Nam Tûúác tûâ saáng súám laâ àûúåc. Anh tu mêëy húáp sûäa dï vaâo buång röìi quïåt miïång vaâo tay aáo. Sau àoá möåt tay cêìm khoanh baánh vaâ möåt tay vúá lêëy chiïëc bêîy anh ta lùång leä chuöìn ra ngoaâi, buång chó súå ngûúâi àaân baâ thûác dêåy vaâ baão anh laâm gò àoá. Anh ta raão bûúác vïì phña rûâng, khöng muöën nghô gò àïën àûáa beá nûäa vaâ chó mong àêy laâ lêìn cuöëi cuâng anh ta tröng thêëy noá. Florentyna, cö con gaái lúán, laâ ngûúâi thûá hai bûúác vaâo bïëp. Chiïëc àöìng höì cöí khöng biïët àaä àûúåc bao nhiïu nùm vûâa àiïím saáu giúâ saáng. Noá chùèng qua chó àïí nhùæc cho nhûäng ai trong nhaâ muöën biïët giúâ phaãi dêåy hay phaãi ài nguã maâ thöi. Cöng viïåc haâng ngaây cuãa Florentyna chó coá möîi chuyïån laâ chuêín bõ bûäa ùn saáng, cuå thïí laâ chia boåc sûäa dï vaâ miïëng baánh mò àen ra cho àuã taám ngûúâi trong gia àònh cuâng ùn. Viïåc chó coá thïë thöi nhûng noá àoâi hoãi cö phaãi coá caái khön ngoan nhû cuãa Solomon múái laâm nöíi àïí khöng möåt ai coá thïí phaân naân gò àûúåc òaâ phêìn cuãa ngûúâi khaác nhiïìu hún phêìn mònh. Florentyna laâ möåt cö beá maãnh khaãnh, xinh àeåp, ai múái tröng thêëy cuäng quyá mïën ngay àûúåc. Chó töåi möåt àiïìu laâ àaä hai nùm nay cö beá vêîn chó coá möîi chiïëc aáo àïì mùåc. Nhûng cûá tröng cö beá laâ ngûúâi ta hiïíu ngay taåi sao trûúác àêy anh chaâng Jasio àaä say mï meå cö àïën thïë. Florentyna coá múá toác vaâng oáng mûúåt vaâ àöi mùæt maâu haåt deã long lanh, bêët chêëp tuöíi nhoã vaâ ùn uöëng thiïëu thöën. Cö roán reán bûúác àïën bïn ghïë chao nhòn meå vaâ àûáa beá. Florentyna àaä thñch àûáa beá ngay tûâ luác àêìu. Àaä taám tuöíi röìi nhûng cö beá chûa bao giúâ àûúåc coá möåt con buáp bï. Thûåc ra cö beá múái chó thêëy buáp bï coá möåt lêìn khi gia àònh àûúåc múâi àïën dûå tiïåc Giaáng Sinh úã lêu àaâi cuãa Nam Tûúác. Cö beá chó tröng thêëy thöi chûá chûa àûúåc súâ vaâo buáp bï. Bêy giúâ cö rêët muöën àûúåc bïë àûáa beá naây trong tay mònh. Cö cuái xuöëng gúä àûáa beá ra khoãi tay meå, nhòn vaâo àöi mùæt xanh nhoã tñ cuãa noá vaâ kheä ru trong miïång. Àang úã chöî êëm cuãa vuá meå sang àöi tay laånh cuãa cö, àûáa beá toã ra khoá chõu. Noá böîng khoác vang lïn laâm ngûúâi meå bûâng tónh dêåy. Chõ lêëy laâm ên hêån mònh àaä nguã luác naâo khöng biïët. - Öi laåy Chuáa, noá haäy coân söëng, - chõ noái vúái Florentyna. - Con sûãa soaån ùn saáng cho caác em, àïí meå cho noá buá nûäa. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Jeffrey Archer 10 Fòorentyna miïîn cûúäng àûa traã àûáa beá laåi cho meå vaâ nhòn meå laåi cöë vùæt sûäa ra nûäa. Cö beá àûáng àoá mï mêín caã ngûúâi. - Mau lïn con, Florcia, - meå cö giuåc - Phaãi cho caã nhaâ ùn nûäa chûá. Florentyna àaânh boã ra ngoaâi. Caác em cö múái nguã dêåy àaä tûâ trïn gaác kho bûúác xuöëng chaâo meå vaâ nhòn àûáa beá bùçng nhûäng con mùæt kinh ngaåc. Chuáng chó biïët laâ àûáa beá naây khöng phaãi tûâ trong buång meå maâ ra. Florentyna maãi mï vúái àûáa beá nïn saáng nay boã caã ùn saáng. Boån em cö chia luön phêìn cuãa cö ra ùn coân àïí laåi phêìn cuãa meå trïn baân. Caã nhaâ bêån röån vúái cöng viïåc cuãa mònh nïn khöng möåt ai àïí yá rùçng tûâ luác coá àûáa beá vïì nhaâ àïën giúâ, ngûúâi meå chûa hïì ùn tñ gò vaâo buång. Helena Koskiewicz haâi loâng thêëy caác con mònh àaä súám hoåc àûúåc caách tûå lo lêëy thên mònh. Chuáng coá thïí cho gia suác ùn, vùæt sûäa dï sûäa boâ vaâ chùm soác rau coã ngoaâi vûúân maâ khöng cêìn phaãi chúâ chõ sai baão hay giuáp àúä. Buöíi töëi, luác Jasio vïì nhaâ, chõ múái nhúá ra laâ mònh chûa sûãa soaån bûäa töëi cho chöìng. Nhûng ngay sau àoá chõ biïët laâ Florentyna àaä bùæt àêìu laâm moán thõt thoã maâ chuá em thúå sùn Franck àem vïì cho chõ. Florentyna lêëy laâm tûå haâo àûúåc phuå traách bûäa ùn töëi, möåt cöng viïåc maâ chó khi naâo meå öëm àau múái giao cho cö vaâ Helena Koskiewicz thò hoåa hoùçn lùæm múái àïí cho con gaái phaãi laâm nhû vêåy. Chuá beá thúå sùn mang vïì àûúåc böën con thoã, böë mang vïì àûúåc saáu cêy nêëm vúái ba cuã khoai, töëi nay caã nhaâ seä àûúåc ùn tiïåc thûåc sûå. Ùn töëi xong röìi, Jasio Koskiewicz ngöìi xuöëng ghïë bïn loâ sûúãi vaâ bêy giúâ múái àûúåc dõp nhòn kyä àûáa beá. Nêng àêìu àûáa beá lïn bùçng mêëy ngoán tay, anh ta quan saát khùæp ngûúâi àûáa beá vúái con mùæt cuãa möåt ngûúâi ài sùn thuá. Khuön mùåt nhùn nhuám cuãa noá chó coá möîi àöi mùæt xanh nhoã tñ vaâ chûa biïët nhòn laâ àeåp hún caã. Anh ta nhòn tiïëp xuöëng thên hònh moãng maãnh cuãa noá vaâ chúåt chuá yá ngay àïën möåt caái gò àoá. Anh ta böîng nhùn mùåt vaâ gaåi gaåi ngoán tay caái vaâo ngûåc àûáa beá. Em àaä thêëy caái naây chûa, Helena? - anh ta noái vaâ giú sûúân àûáa beá ra. - Caái thùçng khöën naây hoáa ra chó coá möåt bïn vuá thöi! - Chõ vúå cuäng lêëy laâm laå beân tûå mònh gaåi ngoán tay vaâo ngûåc noá xem sao. Chõ tûúãng laâm nhû thïë thò möåt bïn vuá nûäa seä xuêët hiïån. Chöìng chõ noái àuáng: àûáa beá chó coá möåt àêìu vuá nhoã tñ bïn traái, coân caã nûãa ngûåc bïn phaãi thò phùèng lò vaâ khöng coá möåt dêëu vïët gò khaác. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. HAI SÖË PHÊÅN 11 Àêìu oác mï tñn cuãa ngûúâi àaân baâ böîng nöíi lïn. - Thïë laâ Chuáa àaä cho em thùçng beá naây. - Chõ noái. - Àêy laâ dêëu vïët cuãa Chuáa àïí laåi cho noá àêy. Ngûúâi àaân öng tûác mònh àûa ngay àûáa beá cho vúå. - Em thêåt laâ àiïn, Helena aå. Àûáa beá naây laâ do möåt ngûúâi coá maáu xêëu truyïìn sang cho meå noá. - Anh ta nhöí möåt caái vaâo loâ sûúãi. - Duâ sao, anh cuäng àaánh cuöåc laâ thùçng beá naây khöng söëng àûúåc. Thûåc ra, Jasio Koskiewicz cuäng chùèng cêìn biïët thùçng beá söëng hay chïët. Anh ta vöën khöng phaãi möåt ngûúâi nhêîn têm, nhûng àûáa beá naây khöng phaãi laâ cuãa anh, maâ trong nhaâ thïm möåt miïång ùn nûäa chó laâm cho moåi chuyïån rùæc röëi. Giaã thûã coá nhû vêåy ài nûäa thò baãn thên anh cuäng khöng phaãi laâ ngûúâi ài cêìu Chuáa cûáu giuáp. Röìi khöng nghô ngúåi gò vïì àûáa beá nûäa, anh ta nguã thiïëp ài bïn àöëng lûãa loâ sûúãi. Ngaây thaáng tröi qua, chñnh Jasio Koskiewicz cuäng dêìn dêìn tin rùçng àûáa beá coá thïí söëng àûúåc. Nïëu höm trûúác àaánh cuöåc thêåt thò anh ta àaä thua röìi. Àûáa con trai lúán nhêët, tûác laâ chuá thúå sùn, àûúåc caác em giuáp möåt tay, àaä kiïëm göî trong rûâng cuãa Nam Tûúác vïì laâm cho thùçng beá möåt chiïëc giûúâng. Florentyna cùæt nhûäng mêíu vaãi aáo cuä cuãa cö khêu laåi laâm aáo cho noá. Nhûäng mêíu vaãi êëy khêu laåi vúái nhau tröng nhû aáo cuãa anh hïì Harlequin maâ boån treã chûa àûúåc biïët. Trong nhaâ, möîi khi àõnh àùåt tïn cho thùçng beá thò chùèng ai àöìng yá vúái nhau àûúåc. Riïng ngûúâi böë khöng coá yá kiïën gò. Cuöëi cuâng hoå goåi noá laâ Wladek, vaâ chuã nhêåt sau àoá, taåi nhaâ thúâ trong trang traåi cuãa Nam Tûúác, thùçng beá àûúåc mang tïn laâ Wladek Koskiewicz. Ngûúâi meå thò cêìu Chuáa phuâ höå cho noá, coân ngûúâi böë thò mùåc kïå, baão noá muöën ra sao thò sao. Töëi höm àoá coá möåt bûäa tiïåc nhoã àïí chuác mûâng gia àònh. Trang traåi cuãa Nam Tûúác cho möåt con ngöîng àïí thïm vaâo bûäa tiïåc. Moåi ngûúâi ùn uöëng vui veã. Tûâ höm àoá trúã ài, Florentyna phaãi hoåc caách chia bûäa ùn saáng ra cho chñn miïång ùn. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Jeffrey Archer 12 CHÛÚNG 4 Anne Kane àaä nguã yïn àûúåc hïët àïm. Sau bûäa ùn saáng, chõ laåi söët ruöåt àoâi cö y taá bïånh viïån àûa traã laåi cêåu beá William cho chõ bïë. - Naâo, baâ Kane, cö y taá mùåc àöìng phuåc trùæng noái, - bêy giúâ cuäng phaãi cho em beá ùn saáng nûäa chûá ? Cö y taá cho Anne ngöìi dêåy trïn giûúâng vaâ hûúáng dêîn caách cho con buá. Anne chúåt hiïíu ra böå ngûåc mònh àaä cùng phöìng. Chõ biïët laâ nïëu mònh toã ra luáng tuáng luác naây thò ngûúâi ta seä baão mònh khöng biïët laâm meå. Chõ chùm chùm nhòn vaâo àöi mùæt xanh cuãa William, thêëy nö xanh hún caã mùæt böë. Chõ caãm thêëy àõa võ cuãa mònh àaä vûäng vaâng hún, vaâ rêët haâi loâng. ÚÃ caái tuöíi hai mûúi möët, chõ khöng coân thiïëu möåt thûá gò. Chõ thuöåc hoå Cabot, ài lêëy möåt ngûúâi bïn gia àònh Lowell, vaâ bêy giúâ laåi coá àûáa con àêìu loâng mang truyïìn thöëng cuãa hai gia àònh àûúåc toám tùæt laåi bùçng mêëy doâng trong têëm thiïëp cuãa ngûúâi baån hoåc cuä gûãi àïën cho chõ nhû sau: Àêy laâ quï cuä Boston Coá àêåu coá caá ai khöng nhúá vïì Lowell, Cabot àïì huïì Haånh phuác hai hoå traân trïì Boston Anne noái chuyïån vúái William àïën nûãa giúâ nhûng àûáa beá chûa coá phaãn ûáng gò. Laát sau noá nguã möåt caách ngon laânh. Anne khöng àuång gò àïën hoa quaã baánh keåo àem àïën chêët àêìy úã bïn giûúâng. Chõ àaä coá yá àõnh àïën muâa heâ naây seä trúã laåi vúái têët caã nhûäng möët aáo múái vaâ giaânh laåi chöî cuãa chõ trong nhûäng taåp chñ vïì trang phuåc. Chùèng phaãi chñnh Hoaâng tûã Garonne àaä ca tuång chõ laâ ngûúâi àeåp duy nhêët úã Boston àoá sao? Múá toác vaâng mûúåt, nhûäng neát thanh tuá vaâ hònh daáng thon thaã cuãa chõ àûúåc ngûúâi ta quyá chuöång kïí caã úã nhûäng thaânh phöë chõ chûa àïën bao giúâ. Chõ laåi ngùæm mònh trong gûúng: trïn mùåt chûa thêëy coá möåt neát gò khaác thûúâng, ñt ai coá thïí http://ebooks.vdcmedia.com
 13. HAI SÖË PHÊÅN 13 tin àûúåc rùçng chõ vûâa laâm meå cuãa möåt àûáa treã rêët buå bêîm. Caãm ún Chuáa, àuáng laâ noá buå bêîm thêåt àêëy Anne nghô buång. Chõ ùn möåt bûäa trûa nheå ngon miïång röìi chuêín bõ àïí tiïëp nhûäng ngûúâi khaách seä àïën thùm vaâo buöíi chiïìu do cö thû kyá riïng àaä sùæp xïëp. Nhûäng ai àûúåc pheáp àïën thùm trong mêëy ngaây àêìu naây àïìu phaãi laâ ngûúâi trong gia àònh hoùåc laâ thuöåc nhûäng gia àònh quyïìn quyá nhêët. Coân nhûäng ngûúâi khaác seä chó àûúåc traã lúâi laâ chõ chûa sùén saâng tiïëp. Nhûng Boston laåi laâ möåt trong nhûäng thaânh phöë úã Myä maâ ai nêëy àïìu biïët roä thên phêån cuãa mònh caã röìi, nïn cuäng khöng loaåi trûâ trûúâng húåp seä coá ngûúâi khöng múâi maâ àïën. Cùn phoâng chõ nùçm möåt mònh úã àêy vêîn coân àuã chöî àïí kï thïm àûúåc àïën nùm chiïëc giûúâng nûäa giaá nhû ngûúâi ta khöng àem hoa àïën bêìy cùæm la liïåt khùæp núi. Ai chúåt ài qua nhòn vaâo nïëu khöng thêëy ngûúâi àaân baâ ngöìi trïn giûúâng seä coá thïì tûúãng nhû àêy laâ möåt phoâng triïín laäm nhoã vïì nghïå thuêåt tröìng vûúân. Anne bêåt àeân àiïån lïn. Vúái chõ, caái àoá coân múái laå. Richard vaâ chõ vêîn coân chúâ cho bïn hoå nhaâ Cabot cuâng lùæp thò múái duâng. Vúái laåi, úã Boston, aánh saáng bùçng caãm ûáng àiïån tûâ chûa àûúåc phöí biïën lùæm. Ngûúâi àêìu tiïn àïën thùm Anne laâ baâ Thomas Lowell Kane, meå chöìng chõ. Tûâ khi öng chöìng chïët nùm ngoaái, baâ laâ ngûúâi chuã àûáng àêìu caã gia àònh. Baâ àaä úã caái tuöíi cuöëi trung niïn nhûng ài àûáng coân rêët àiïåu böå vaâ thanh thoaát. Baâ mùåc chiïëc aáo thaã xuöëng rêët daâi khiïën khöng ai coá thïí tröng thêëy goát chên baâ àûúåc. Ngûúâi duy nhêët tröng thêëy goát chên cuãa baâ thò nay àaä chïët röìi. Baâ luön luön coá thên hònh moãng maãnh. Theo baâ thò têët caã nhûäng phuå nûä beáo mêåp àïìu do ùn uöëng töìi, thêåm chñ khöng biïët ùn uöëng. Hiïån nay baâ laâ ngûúâi nhiïìu tuöíi nhêët cuãa hoå nhaâ Lowell coân söëng, vaâ cuäng laâ nhiïìu tuöíi nhêët caã bïn hoå nhaâ Kane nûäa. Cho nïn ngûúâi àêìu tiïn àïën àêy thùm khöng thïí ai khaác ngoaâi baâ. Vaã laåi, chñnh baâ laâ ngûúâi àaä thu xïëp Anne vúái Richard gùåp nhau, chûá coân ai vaâo àoá nûäa? Àöëi vúái baâ Kane, tònh yïu chaã coá nghôa gò lùæm. Baâ chó ûng coá ba thûá trïn àúâi laâ tiïìn cuãa, àõa võ vaâ uy tñn. Têët nhiïn, tònh yïu cuäng laâ töët, nhûng baâ cho rùçng noá khöng phaãi laâ möåt thûá haâng hoáa lêu bïìn. Chó coá ba thûá trïn múái lêu bïìn àûúåc. Baâ hön vaâo traán cö con dêu vúái möåt veã taán thûúãng. Anne bêëm vaâo möåt caái nuát trïn tûúâng vaâ coá tiïëng veâ veâ nhoã vang lïn. Tiïëng àoá khiïën baâ Kane ngaåc nhiïn. Baâ khöng tin laâ àiïån laåi coá thïí duâng àïí goåi nhû thïë àûúåc. Cö y taá xuêët hiïån cuâng vúái àûáa beá thûâa tûå. Baâ Kane nhòn noá möåt luác, toã veã haâi loâng röìi baão bïë ài. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Jeffrey Archer 14 - Khaá lùæm, Anne, - baâ noái, laâm nhû cö con dêu cuãa baâ vûâa àûúåc caái giaãi ài ngûåa. Moåi ngûúâi àïìu rêët tûå haâo vïì con. Mêëy phuát sau, baâ Edward Cabot laâ meå àeã cuãa Anne cuäng àïën. Cuäng nhû baâ Kane, baâ goáa chöìng súám. Bïì ngoaâi hai baâ khöng khaác nhau mêëy, nhòn tûâ xa ngûúâi ta coá thïí lêîn hai baâ vúái nhau. Tuy nhiïn baâ toã ra quan têm nhiïìu hún baâ Kane àïën àûáa chaáu ngoaåi cuãa mònh vaâ caã vúái con gaái nûäa. Laát sau hoå múái àïí yá àïën nhûäng boá hoa gûãi àïën mûâng. Nhaâ Jackson thêåt laâ quyá hoáa quaá, - baâ Cabot lêím bêím noái. Baâ Kane thò chó nhòn qua loa mêëy böng hoa röìi àïí yá àïën nhûäng têëm thiïëp coá tïn ngûúâi gûãi. Baâ kheä lêím nhêím nhûäng tïn àoá àïí nhúá: nhaâ Adam, nhaâ Lawrence, nhaâ Lodge, nhaâ Higginson. Caã hai baâ khöng ai noái nùng gò vïì nhûäng tïn maâ mònh khöng biïët. Hoå àïìu àaä quaá caái tuöíi muöën biïët vïì bêët cûá gò múái hay bêët cûá ai múái. Hai baâ cuâng ra vïì, cuâng rêët haâi loâng: vêåy laâ möåt àûáa con thûâa tûå àaä ra àúâi, vaâ múái tröng cuäng àaä thêëy thoãa maän àûúåc röìi. Caã hai baâ àïìu cho laâ nghôa vuå cuöëi cuâng àöëi vúái gia àònh nhû thïë laâ àaä àûúåc thûåc hiïån rêët mô maän, vaâ tûâ nay trúã ài moåi ngûúâi coá thïí yïn têm vui veã. Nhûng caã hai baâ àïìu nhêìm. Trong caã buöíi chiïìu, caác baån thên cuãa Anne vaâ Richard keáo àïën vúái àuã caác quaâ mûâng bùçng vaâng bùçng baåc vaâ nhûäng lúâi chuác tuång nhiïåt tònh. Luác chöìng chõ àïën sau giúâ laâm viïåc thò Anne àaä coá phêìn rêët mïåt moãi. Trûa nay, lêìn àêìu tiïn trong àúâi, Richard àaä uöëng sêm banh trong bûäa ùn. Öng giaâ Amos Kerbes vúái caã Cêu laåc böå Somerset àïìu eáp nïn Richard khöng sao tûâ chöëi àûúåc. Vúå anh thêëy hònh nhû anh àúä cûáng nhùæc hún moåi khi. Bïå vïå trong böå aáo àen daâi vúái chiïëc quêìn keã soåc, ngûúâi anh cao lúán vúái maái toác àen reä ngöi giûäa boáng mûúåt dûúái aánh àeân àiïån.Ñt ngûúâi àoaán àuáng àûúåc tuöíi anh chó múái ba mûúi ba. Àöëi vúái anh, coân treã tuöíi hay khöng chaã bao giúâ laâ chuyïån quan troång, maâ caái chêët cuãa con ngûúâi múái laâ àaáng kïí. Möåt lêìn nûäa, William Lowell Kane laåi bõ bï ra àïí xem xeát kyä lûúäng, chùèng khaác naâo nhû ngûúâi böë àiïím laåi viïåc chi thu cuöëi ngaây úã ngên haâng vêåy. Moåi thûá coá veã àêu ra àêëy. Àûáa beá coá àuã hai chên, hai tay, mûúâi ngoán tay, mûúâi ngoán chên. Richard khöng thêëy coá gò úã àûáa beá àïí sau naây khiïën anh phaãi phiïìn loâng. Thïë laâ William laåi àûúåc bïë ài. - Àïm qua anh àaä àiïån cho öng hiïåu trûúãng trûúâng St Paul. William àaä àûúåc nhêån vaâo àoá thaáng chñn nùm 1918. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. HAI SÖË PHÊÅN 15 Anne khöng noái gò. Roä raâng laâ Richard àaä bùæt àêìu tñnh àïën sûå nghiïåp cuãa William röìi. - Thïë röìi, em yïu quyá, höm nay em àaä bònh thûúâng àûúåc röìi chûá? - anh hoãi. Suöët ba mûúi ba tuöíi àúâi, anh chûa hïì nùçm úã bïånh viïån möåt ngaây naâo. Vêng... khöng... em nghô thïë, - vúå anh ngêìn ngûâ traã lúâi, cöë neán khöng toã ra muöën khoác vò chõ biïët laâ chöìng seä khöng bùçng loâng nhû vêåy. Nhûng cêu traã lúâi nhû thïë thò Richard cuäng khöng hiïíu nhû thïë naâo àûúåc. Anh hön vaâo maá vúå röìi bûúác ra xe ngûåa trúã vïì ngöi nhaâ cuãa gia àònh úã Quaãng trûúâng Louisburg. Bêy giúâ vúái nhên viïn phuåc vuå vaâ ngûúâi laâm trong nhaâ, vúái àûáa beá vaâ cö baão mêîu, thïë laâ trong nhaâ coá têët caã chñn miïång ùn. Richard khöng phaãi nghô ngúåi gò vïì chuyïån àoá. William Lowell Kane àûúåc ban phûúác vaâ àûúåc mang tïn böë àaä àùåt cho taåi nhaâ thúâ lúán St Paul cuãa Tên giaáo, vúái sûå coá mùåt cuãa têët caã nhûäng ai úã Boston coá liïn quan vaâ möåt söë ñt khöng coá liïn quan. Giaám muåc William Lawrence laâm lïî. J. P. Morgan vaâ Alan Lloyd, hai võ chuã ngên haâng coá thïë lûåc, cuâng vúái Milly Preston, ngûúâi baån thên nhêët cuãa Anne, àûúåc choån laâm cha meå àúä àêìu. Àûác giaám muåc vêíy nûúác thaánh lïn àêìu William. Thùçng beá khöng coá phaãn ûáng gò. Hònh nhû noá àaä coá caái maáu cuãa lúáp ngûúâi coi khinh thiïn haå röìi. Anne caãm ún Chuáa, coi nhû Ngûúâi àaä ghi vaâo söì nhûäng thaânh tñch cuãa gia àònh Kane tûâ àúâi naây sang àúâi khaác, caãm ún Chuáa àaä cho anh àûáa con trai àïí anh trao laåi gia taâi cho noá. Tuy nhiïn, anh cuäng nghô coá leä coá thïm àûáa con trai nûäa thò chùæc chùæn hún. Àang quyâ laâm lïî, anh liïëc nhòn sang vúå, vaâ trong buång lêëy laâm haâi loâng. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Jeffrey Archer 16 CHÛÚNG 5 Waladek Koskiewicz lúán rêët chêåm. Baâ meå nuöi dêìn hiïíu ra rùçng sûác khoãe cuãa noá coá nhiïìu vêën àïì. Noá mùæc àuã caác chûáng bïånh cuãa treã àang lúán vaâ mùæc caã nhûäng bïånh maâ treã khaác khöng coá, lêy lung tung caã sang moåi ngûúâi trong gia àònh Koskiewicz. Tuy thïë Helena vêîn àöëi xûã vúái noá nhû chñnh mònh àeã ra. Chõ cuäng bïnh vûåc noá rêët ghï möîi khi Jasio bûåc mònh àöí töåi cho ma quyã àaä àûa thùçng beá Wladek vaâo tuáp nhaâ nhoã beá naây cuãa hoå. Coân Florentyna thò sùn soác noá nhû ruöåt thõt. Ngay tûâ luác àêìu múái tröng thêëy noá cö beá àaä rêët thñch. Cö coá möåt nöîi lo súå kñn àaáo trong loâng, nghô mònh laâ àûáa con gaái ngheâo xaác cuãa möåt ngûúâi chuyïn ài bêîy thuá, sau naây lúán lïn seä chùèng ai theâm lêëy, vaâ nhû thïë thò seä chùèng coá con àûúåc. Thïë laâ cö coi Wladek nhû con mònh vêåy. Chuá em trai lúán, tûác chuá beá thúå sùn àaä àem Wladek vïì, cuäng thñch thùçng beá nhûng vò súå böë nïn khöng daám toã ra mùåt. Thùçng beá àang chêåp chûäng têåp ài tröng rêët hay. Duâ sao àïën thaáng Giïng túái chuá beá thúå sùn seä phaãi boã hoåc àïí lïn laâm viïåc úã trang traåi cuãa Nam tûúác röìi. BöëË chuá àaä baão treã con laâ chuyïån àïí cho àaân baâ lo. Ba àûáa em nhoã, Stefan, Josef vaâ Jan, chaã àûáa naâo àïí yá gò àïën Wladek. Coân Sophia laâ nhoã nhêët trong nhaâ thò chó biïët cûá öm lêëy thùçng beá laâ thñch röìi. Coá àiïìu caã hai böë meå àïìu khöng tñnh àïën laâ vïì nhiïìu mùåt thùçng beá rêët khaác vúái nhûäng àûáa con trong nhaâ. Khaác caã vïì hònh thûác vaâ tñnh nïët. Nhûäng àûáa con nhaâ Koskiewicz thò àûáa naâo cuäng cao lúán, to xûúng, toác vaâng vaâ mùæt xaám, trûâ coá Florentyna khöng kïí. Coân Wladek thò luân, toác àen vaâ mùæt laåi rêët xanh. Con nhaâ Koskiewicz thò chaã àûáa naâo thiïët àïën chuyïån ài hoåc vaâ nïëu coá thò cûá lúán lïn möåt chuát laâ thöi. Nhûng Wladek thò khaác hùèn, tuy noá chêåm biïët ài nhûng múái mûúâi taám thaáng noá àaä biïët noái. Lïn ba tuöíi noá àaä àoåc àûúåc chûä nhûng mùåc quêìn aáo thò chûa biïët. Lïn nùm tuöíi noá àaä biïët viïët nhûng vêîn coân àaái dêìm. Ngûúâi böë thò thêët voång, nhûng ngûúâi meå laåi tûå haâo. Böën nùm àêìu cuáa noá chó luön luön quùåt queåo, vaâ nïëu nhû khöng àûúåc Heinena vúái Florentyna chùm soác tûã tïë thò noá àaä chùèng söëng àûúåc. Noá mùåc chiïëc aáo vaá haâng trùm maãnh, ài chên àêët, vaâ suöët ngaây chó biïët luãi thuãi quêën lêëy chên meå. Luác Florentyna úã trûúâng vïì thò noá laåi chuyïín sang quêën lêëy chõ cho http://ebooks.vdcmedia.com
 17. HAI SÖË PHÊÅN 17 àïën têån luác ài nguã. Möîi khi chia thûác ùn ra laâm chñn suêët, Florentyna thûúâng seã möåt nûãa phêìn cuãa mònh cho Wòadek. Khi naâo noá öëm àau cö àïí cho noá caã phêìn mònh. Wladek mùåc nhûäng quêìn aáo cö khêu cho noá, haát nhûäng baâi haát cö daåy noá, vaâ cuâng chúi nhûäng àöì chúi ngûúâi ta cho cö beá. Florentyna phaãi ài hoåc xa gêìn hïët ngaây nïn tûâ luác beá Wladek àaä muöën cuâng ài vúái chõ. Àïën khi àûúåc pheáp laâ chuá nùæm chùåt lêëy tay chõ ài suöëatá chñn dùåm àûúâng qua caác rûâng cêy vaâ vûúân tûúåc àïì àïën Slonim theo hoåc. Wladek thñch trûúâng hoåc ngay tûâ ngaây àêìu. ÚÃ àêy, chuá coi nhû àûúåc thoaát khoãi tuáp nhaâ luåp xuåp àaä söëng tûâ beá. Àïën trûúâng hoåc cuäng laâ lêìn àêìu tiïn trong àúâi chuá hiïìu àûúåc rùçng phêìn phña Àöng cuãa Ba Lan bõ nûúác Nga chiïëm àoáng. Chuá biïët àûúåc rùçng tiïëng meå àeã Ba Lan chó àûúåc noái riïng vúái nhau trong nhaâ, cön úã trûúâng thò phaãi duâng tiïëng Nga. Chuá caãm thêëy coá möåt niïìm tûå haâo gò àoá nhû caác treã em khaác trong trûúâng vïì tiïëng meå àeã cuãa mònh. Wladek cuäng rêët ngaåc nhiïn thêëy thaây giaáo Kotowski coi chuá nhû ngûúäi lúán, khaác vúái thaái àöå cuãa böë úã nhaâ. Mùåc dêìu laâ beá nhêët trong lúáp nhûng chùèng bao lêu chuá àaä hoåc gioãi hún têët caã vïì caác mön, chó trûâ coá ngûúâi chuá laâ khöng lúán hún àûúåc maâ thöi. Ngûúâi chuá quaá nhoã beá nïn moåi ngûúâi khöng àaánh giaá àûúåc hïët nhûäng khaã nùng cuãa chuá. Treã em bao giúâ cuäng hònh dung phaãi thêåt to lúán múái laâ gioãi Nùm tuöíi, Wladek àûáng àêìu têët caã caác mön úã trong lúáp. Töëi àïën, trúã vïì tuáp nhaâ göî, trong khi nhûng àûáa khaác hoùåc chùm soác nhûäng cêy hoa tñm núã thúm trong vûúân hoùåc ài haái dêu, cheã cuãi, bùæt thoã vaâ khêu quêìn aáo thò Wladek chó cùåm cuåi àoåc saách, àoåc hïët saách cuãa mònh laåi àoåc sang nhûäng cuöën saách cuãa caác anh caác chõ. Dêìn dêìn Helena Koskiewicz hiïíu ra rùçng trûúác àêy khi chuá beá thúå sùn khöng mang vïì cho baâ ba con thoã maâ laåi mang vïì thùçng beá naây, thò àuáng laâ söë phêån àaä an baâi nhû vêåy röìi. Wladek àaä bùæt àêìu hoãi baâ nhûäng cêu maâ baâ khöng traã lúâi àûúåc. Baâ biïët laâ seä coá luác mònh khöng biïët àöëi phoá vúái tònh thïë ra sao. Baâ vêîn tin chùæc laâ söë phêån àaä àûúåc àõnh nhû vêåy thò chùèng coá gò àaáng phaãi ngaåc nhiïn nûäa. Vaâo möåt buöìi töëi muâa thu nùm 1911 àaä diïîn ra bûúác ngoùåt trong cuöåc àúâi Wladek. Luác àoá gia àònh àaä vûâa ùn xong bûäa töëi coá moán suáp cuã caãi vúái thõt bùm, Jasio Koskiewicz àang ngöìi ngaáy bïn bïëp lûãa, Helena àang khêu vaá vaâ boån treã coân àang chúi. Wladek àang ngöìi àoåc saách dûúái chên meå. Stefan vúái Josef àang tranh nhau mêëy quaã thöng múái sún maâu, böîng coá tiïëng goä cûãa rêët http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Jeffrey Archer 18 to. Moåi ngûúâi nñn lùång. Vúái gia àònh Koskiewicz thò tiïëng goä cûãa laâ chuyïån rêët laå, vò tuáp nhaâ göî naây cuãa hoå caách xa laâng Slonim àïën chñn dùåm àûúâng maâ úã àêy lïn trang traåi cuãa Nam tûúác cuäng mêët àïën vaâi ba dùåm, chùèng coá khaách naâo àïën àêy thùm bao giúâ. Nïëu coá ai àoá thò hoå cuäng chó biïët múâi möåt cheán rûúåu dêu vaâ ngöìi nghe boån treã laâm êìm ô lïn maâ thöi. Caã nhaâ nhòn ra phña cûãa maâ trong buång rêët nghi hoùåc. Moåi ngûúâi lùång yïn chúâ xem coá tiïëng goä cûãa lêìn nûäa khöng. Coá tiïëng goä thêåt, vaâ lêìn naây to hún. Jasio mùæt nhùæm mùæt múã àûáng dêåy bûúác ra vaâ tûâ tûâ múã cûãa. Tröng thêëy ngûúâi àûáng àoá, ai nêëy àïìu cuái àêìu chaâo. Chó coá Wladek laâ khöng chaâo, vaâ chuá cûá trûâng trûâng nhòn lïn möåt con ngûúâi to lúán, coá daáng veã oai vïå, quyá töåc khoaác chiïëc aáo löng gêëu to xuâ àïën chêåt caã nhaâ Chuá thêëy böë nhòn ngûúâi àoá vúái con mùæt rêët súå haäi. Nhûng röìi möåt nuå cûúâi thên mêåt àaä àaánh tan nöîi súå êëy, vaâ böë chuá múâi Nam tûúác vaâo bïn trong. Khöng ai noái cêu gò. Nam tûúác chûa bao giúâ àïën thùm hoå nhû thïë naây nïn coá noái cuäng khöng ai biïët noái cêu gò àûúåc. Wladek boã cuöën saách cuãa chuá xuöëng, àûáng dêåy vaâ bûúác àïën bïn ngûúâi laå mùåt. Chuá giú tay ra bùæt maâ böë chuá khöng kõp ngùn laåi. - Kñnh chaâo öng, - Wladek noái. Nam tûúác nùæm lêëy tay chuá vaâ hai ngûúâi nhòn nhau. Luác Nam tûúác boã tay ra, Wladek nhòn thêëy cöí tay öng coá möåt voâng baåc rêët àeåp vaâ coá chûä trïn àoá maâ chuá khöng biïët laâ gò. - Chaáu laâ Wladek haã? Thûa öng vêng, - chuá àaáp, gioång khöng toã ra ngaåc nhiïn chuát naâo khi thêëy Nam tûúác biïët tïn chuá. - Chñnh laâ vò chaáu maâ ta àïën gùåp böë chaáu àêy, - Nam tûúác noái. Wladek cûá àûáng àoá nhòn lïn Nam tûúác. Ngûúâi cha ra hiïåu cho boån treã con ra ngoaâi. Thïë laâ hai àûáa con gaái nhuán chên húi quyâ xuöëng, böën dûáa con trai cuái gêåp ngûúâi röìi caã saáu àûáa lùång leä ruát lïn trïn gaác kho. Wladek vêîn àûáng laåi àoá vaâ cuäng khöng ai baão chuá phaãi laâm gò khaác. - Koskiewicz, - Nam tûúác lïn tiïëng. Öng vêîn àûáng àoá vò khöng thêëy ai múâi mònh ngöìi. Anh chaâng Jasio khöng múâi öng ta ngöìi xuöëng ghïë vò hai leä: möåt laâ anh ta quaá súå, vaâ hai laâ anh ta http://ebooks.vdcmedia.com
 19. HAI SÖË PHÊÅN 19 nghô rùçng Nam tûúác àïën laâ àïí khiïín traách àiïìu gò àoá. - Ta muöën nhúâ anh giuáp cho möåt viïåc. - Bêët cûá viïåc gò, thûa ngaâi, bêët cûá viïåc gò, - ngûúâi cha àaáp, trong buång nghô khöng biïët mònh coá thïí giuáp cho öng ta àûúåc caái gò, vò caái gò maâ öng êëy chùèng coá nhiïìu gêëp trùm lêìn mònh nghô röìi? Nam tûúác noái tiïëp: - Thùçng con ta, Leon, hiïån nay àaä saáu tuöíi vaâ noá àang coá hai öng thaây daåy riïng trong lêu àaâi. Möåt öng thaây laâ ngûúâi Ba Lan cuãa ta, coân möåt öng laâ ngûúâi Àûác. Hoå baão ta laâ thùçng Leon hoåc khaá nhûng noá khöng coá ai àïí ganh àua, vò vêåy noá coá thùæng thò chó laâ thùæng noá thöi. Öng Koskiewicz úã trûúâng laâng coá cho ta biïët chó coá möîi thùçng Wladek laâ àûáa coá thïí ganh àua vúái Leon àûúåc thöi, maâ Leon thò noá rêët cêìn ngûúâi nhû vêåy. Do àoá ta àïën àêy hoãi xem anh coá thïí cho thùçng con anh boã trûúâng laâng maâ vïì vúái Leon vaâ nhûäng öng thaây cuãa noá úã lêu àaâi khöng. Wladek vêîn cûá àûáng nhòn Nam tûúác. Trûúác mùæt chuá hiïån ra möåt hònh aãnh tuyïåt vúâi vúái bao nhiïu thûá ùn uöëng saách vúã vaâ thaây giaáo hún öng Koskiewicz nhiïìu. Chuá liïëc nhòn meå. Meå chuá laåi nhòn Nam tûúác, vûâa ngaåc nhiïn vûâa buöìn. Böë chuá quay sang nhòn meå. Caái giêy phuát im lùång nhòn nhau êëy chuá tûúãng nhû daâi khöng biïët bao nhiïu maâ kïí. Anh chaâng Jasio nhòn xuöëng chên Nam tûúác noái vúái möåt gioång khaân khaân. - Chuáng töi rêët lêëy laâm vinh dûå, thûa ngaâi. Nam tûúác nhòn sang Helena Koskiewicz coá yá hoãi. - Àûác meå àöìng trinh khöng cho pheáp töi laâm gò ngùn caãn chaáu beá, - chõ kheä noái, - tuy nhiïn chó coá Àûác meå múái biïët àûúåc xa noá thò töi àau khöí thïë naâo. - Nhûng baâ Koskiewicz úi, chaáu noá seä vïì nhaâ thùm baâ luön àêëy maâ. - Vêng, thûa ngaâi. Töi rêët mong àûúåc nhû vêåy. - Chõ àõnh noái thïm àiïìu gò àoá nhûng laåi thöi. Nam tûúác móm cûúâi. - Töët. Thïë laâ xong. Vêåy saáng mai vaâo luác bêíy giúâ thò cho thùçng beá àïën lêu àaâi. Trong nùm hoåc, Wladek seä úã laåi vúái chuáng töi, röìi àïën Giaáng sinh thò noá trúã vïì nhaâ vúái gia àònh. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Jeffrey Archer 20 Wladek böîng bêåt khoác. - Im ài con, - ngûúâi böë noái. - Con khöng ài àêu, - Wladek noái cûáng, tuy trong buång chuá thêåt sûå muöën ài. - Im ài con, - ngûúâi böë laåi noái, lêìn naây to tiïëng hún. - Taåi sao khöng? - Nam tûúác hoãi, gioång thûúng caãm. - Chaáu khöng bao giúâ xa Florcia àûúåc, khöng bao giúâ. - Àoá laâ con gaái lúán cuãa chuáng töi, thûa ngaâi, - ngûúâi cha noái chen vaâo. Ngaâi àûâng bêån têm àïën chuyïån àoá, thûa ngaâi. Thùçng beá seä baão sao laâm vêåy thöi. Khöng ai noái gò, Nam tûúác suy nghô möåt laát. Wladek vêîn suåt suâi khoác. - Chaáu gaái bao nhiïu tuöìi? - Nam tûúác hoãi. - Mûúâi böën, - ngûúâi cha àaáp. - Chaáu laâm bïëp àûúåc khöng" - Nam tûúác hoãi vaâ yïn têm thêëy Helena coá veã nhû àaä bònh tônh hún. - ÖÌ thûa coá, ngaâi Nam tûúác, - chõ àaáp. Florcia coá thïí nêëu nûúáng àûúåc, khêu vaá àûúåc, vaâ noá coá thïí... - Töët, töët, thïë thò cho caã noá àïën nûäa. Vêåy àïën bêíy giúâ saáng mai ta seä chúâ caã hai chaáu. Ngaâi Nam tûúác ài ra cûãa vaâ nhòn laåi móm cûúâi vúái Wladek. Wladek cûúâi laåi. Thïë laâ Wladek àaä thùæng trong cuöåc mùåc caã àêìu tiïn. Meå chuá öm chùåt lêëy chuá. Chuá nhòn theo caánh cûãa àoáng laåi vaâ nghe meå thò thêìm: - A, con beá nhoã cuãa meå, röìi con seä thaânh ra thïë naâo àêy? Wladek söët ruöåt muöën biïët xem thïë naâo. Helena Koskiewicz boã ra caã buöíi töëi àïí goái gheám àöì àaåc cho Wladek vaâ Florentyna, laâm nhû goái gheám cho caã nhaâ vêåy. Àïën saáng, caã nhaâ àûáng úã trûúác cûãa nhòn theo hai chõ em lïn àûúâng àïën òêu àaâi, möîi ngûúâi öm möåt goái giêëy trong tay. Florentyna, cao lúán vaâ duyïn daáng, vûâa ài vûâa nhòn laåi, khoác vaâ vêîy tay maäi. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=145

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2