Handbook of Sensor Networks P1

Chia sẻ: Thach Sau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
88
lượt xem
31
download

Handbook of Sensor Networks P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Handbook of sensor networks : compact wireless and wired sensing systems / edited by Mohammad Ilyas and Imad Mahgoub. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8493-1968-4 (alk. paper) 1. Sensor networks. 2. Wireless LANs. I. Ilyas, Mohammad, 1953- II. Mahgoub, Imad. TK7872.D48.H36 2004 004.6′8—dc22

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Handbook of Sensor Networks P1

Đồng bộ tài khoản