intTypePromotion=1

Hành vi lêch chuẩn khi sử dụng mạng xã hội của thanh niên – tiếp cận từ góc độ chức năng luận

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
7
download

Hành vi lêch chuẩn khi sử dụng mạng xã hội của thanh niên – tiếp cận từ góc độ chức năng luận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Hành vi lêch chuẩn khi sử dụng mạng xã hội của thanh niên – tiếp cận từ góc độ chức năng luận trình bày bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, giới trẻ ngày càng có nhiều điều kiện, phương tiện để tiếp thu nhanh các giá trị văn hóa đa dạng từ nhiều kênh khác nhau, trong đó có cộng đồng mạng xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hành vi lêch chuẩn khi sử dụng mạng xã hội của thanh niên – tiếp cận từ góc độ chức năng luận

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> HAÂNH VI LÏÅCH CHUÊÍN<br /> CUÃA<br /> KHI SÛÃ<br /> THANH<br /> DUÅNG<br /> NIÏN<br /> TIÏËP CÊÅN TÛ GOÁC ÀÖÅ CHÛÁC N<br /> NGUYÏÎN THÕ QUYÂNH HOA*<br /> Ngaây nhêån: 12/10/2017<br /> Ngaây phaãn biïån: 16/10/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng: 06/11/2017<br /> <br /> Toám tùæt: <br /> Haânh vi sai lïåch chuêín mûåc xaä höåi (coân goåi laâ haânh vi lïåch chuêín) laâ möåt hiïån tûúång<br /> diïîn ra nhûäng biïën àöíi xaä höåi sêu sùæc thò haânh vi sai lïåch chuêín mûåc xaä höåi laåi caâng phaát triïín.<br /> meä nhû hiïån nay, giúái treã ngaây caâng coá nhiïìu àiïìu kiïån, phûúng tiïån àïí tiïëp thu nhanh caác giaá trõ vù<br /> nhau, trong àoá coá cöång àöìng maång xaä höåi. Sûå tiïëp thu öì aåt, khöng choån loåc nhûäng giaá trõ vùn h<br /> thiïëu niïn coá nhûäng<br />  haânh vi sai lïåch chuêín mûåc xaä höåi. Àiïìu àaáng noái, caác haânh vi sai lïåch chuêín mûåc <br /> vêîn tiïëp tuåc töìn taåi trong löëi söëng cuãa möåt böå phêån khöng nhoã cöång àöìng cû dên maång noái riïng <br /> Baâi viïët tòm hiïíu sûå töìn taåi khaách quan cuäng nhû caác daång thûác biïíu hiïån cuãa caác haânh vi lïåch c<br /> xaä höåi dûåa trïn viïåc tiïëp cêån quan àiïím lyá thuyïët chûác nùng cuãa R.Merton.<br /> Tûâ khoáa: <br /> sai lïåch xaä höåi, chuêín mûåc xaä höåi, maång xaä höåi, thanh niïn<br /> <br /> YOUTH DEVIANCE BEHAVIOURS WHEN USING VIRTUAL SOCIAL NETWORK - <br /> TO FUNCTIONAL THEORIES<br /> <br /> Abstract:<br />  Social norms deviance behaviour (referred to as deviance behaviour) is a varied and difficult issue<br /> more in profound social changes period. In the context of deep international integration, young people have mo<br /> and facilities to quickly receive various cultural values in many ways, including by virtual social network. The<br /> reception of new cultural values of young people has led some to social norms deviance behaviour. It is worth<br /> deviance behaviours are and will continue to exist in a large number of netizens and young people. The article f<br /> existence as well as the types of youth deviance behaviours when using virtual social network based on R. M<br /> functional theories.<br /> Keywords: <br /> Social deviance, social norms, virtual social network, youth.<br /> 1. Möåt söë khaái niïåm<br /> mònh nhû xaä höåi mong àúåi vaâ qui àõnh, caá nhên àoá<br /> Chuêín mûåc<br /> coá haânh vi xaä höåi “àuáng chuêín”. Möåt haânh vi àuáng<br /> Chuêín mûåc laâ <br /> “nhûäng mong àúåi, nhûäng yïu cêìu, chuêín úã thúâi àaåi naây, úã cöång àöìng naây chûa chùæc<br /> nhûäng quy tùæc cuãa xaä höåi àûúåc ghi nhêån bùçng lúâi,<br /> àûúåc coi laâ àuáng chuêín hay thêåm chñ laâ lïåch chuêín úã<br /> bùçng kyá hiïåu hay bùçng caác biïíu trûng maâ qua àoá xaä thúâi àaåi khaác vaâ cöång àöìng khaác.<br /> höåi àõnh hûúáng haânh vi cuãa caác thaânh viïn trong xaä<br /> Haânh vi lïåch chuêín<br /> höåi. Nhûäng mong àúåi, nhûäng yïu cêìu, nhûäng quy<br /> Caác nhaâ xaä höåi hoåc coi khaái niïåm “lïåch” laâ bêët cûá<br /> tùæc xaä höåi àoá xaác àõnh roä cho moåi ngûúâi nhûäng viïåc<br /> haânh vi naâo khöng phuâ húåp vúái sûå mong àúåi cuãa xaä<br /> naâo nïn laâm vaâ nhûäng viïåc naâo khöng nïn laâm vaâ höåi. “Lïåch” laâ möåt haânh vi ài chïåch khoãi caác chuêín<br /> cêìn phaãi xûã sûå nhû thïë naâo cho àuáng trong caác tònh mûåc cuãa xaä höåi. Caác chuêín mûåc naây coá thïí nùçm<br /> huöëng xaä höåi khaác nhau”<br />  (Phaåm Têët Dong, Lï Ngoåc trong phaåm vi gia àònh, nhoám, töí chûác hay xaä höåi<br /> Huâng, 1999: 251).<br /> vöën àûúåc thiïët lêåp búãi phong tuåc vaâ àöi khi àûúåc höî<br /> Haânh vi àuáng chuêín<br /> trúå búãi luêåt phaáp.<br /> Khi möåt caá nhên haânh xûã àuáng theo chuêín mûåc<br /> * Viïån Nghiïn cûáu thanh niïn<br /> vùn hoáa, chuêín mûåc xaä höåi vaâ vai troâ xaä höåi cuãa<br /> <br /> 67 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 9 thaáng 11/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> Maång xaä höåi:<br /> chïë, caác nhoám xaä höåi. Nhaâ xaä höåi hoåc R.Merton àaä<br /> Möåt caách chung nhêët, maång xaä höåi laâ têåp húåp caác<br /> chó ra nhûäng thiïët chïë vaâ caác khña caånh cuãa xaä höåi<br /> caá nhên vúái caác möëi quan hïå vïì möåt hay nhiïìu mùåt goáp phêìn duy trò hïå thöëng xaä höåi, coi àoá laâ nhûäng hïå<br /> àûúåc gùæn kïët vúái nhau.<br /> quaã tñch cûåc, coá lúåi cho sûå trêåt tûå, öín àõnh, cên bùçng<br /> Theo hûúáng tiïëp cêån xaä höåi, maång xaä höåi àûúåcxaä höåi laâ <br /> chûác nùng. Ngûúåc laåi, nhûäng hïå quaã tiïu<br /> nghiïn cûáu trïn quan hïå caá nhên - cöång àöìng àïí taåo<br /> cûåc, khöng coá lúåi, thêåm chñ coá haåi, gêy mêët trêåt tûå,<br /> thaânh maång lûúái xaä höåi. Maång lûúái xaä höåi àûúåc hiïíu<br /> phaá vúä traång thaái öín àõnh, cên bùçng xaä höåi àûúåc goåi<br /> laâ möåt têåp húåp caác möëi quan hïå giûäa caác thûåc thïí xaä<br /> laâ phaãn chûác nùng.<br /> höåi goåi chung laâ actor. Caác thûåc thïí xaä höåi naây khöng Haânh vi lïåch chuêín coá nhûäng phaãn chûác nùng àöëi<br /> nhêët thiïët chó laâ caác caá nhên maâ coân laâ caác nhoám xaä<br /> vúái xaä höåi nhû sau (SDRC - CFSI, 2012):<br /> höåi... Khi maång lûúái xaä höåi naây àûúåc thiïët lêåp vaâ Thûá nhêët, haânh vi lïåch chuêín àe doåa trêåt tûå xaä<br /> phaát  triïín  thöng  qua  phûúng  tiïån  truyïìn  thöng<br /> höåi vò noá laâm cho àúâi söëng xaä höåi trúã nïn khoá khùn<br /> internet, noá àûúåc hiïíu laâ maång xaä höåi aão (Trêìn Hûäuvaâ khöng dûå àoaán trûúác àûúåc.<br /> Luyïën, Àùång Hoaâng Ngên, 2014:17).<br /> Thûá hai, haânh vi lïåch chuêín gêy nïn sûå hoang<br /> Maång xaä höåi taåo ra möåt hïå thöëng trïn nïìn internet mang vïì caác chuêín mûåc vaâ giaá trõ cuãa xaä höåi. Caác<br /> kïët nöëi caác thaânh viïn cuâng súã thñch vúái nhiïìu muåcthaânh viïn khöng coân biïët àêu laâ mong àúåi xaä höåi,<br /> àñch khaác nhau khöng phên biïåt khöng gian vaâ thúâi<br /> àêu laâ nhûäng àiïìu àuáng - sai àïí laâm hay àïí traánh.<br /> gian qua nhûäng tñnh nùng nhû kïët baån, chat, e-mail,<br /> Thûá ba, haânh vi lïåch chuêín laâm xoái moân niïìm tin<br /> phim aãnh, voice chat,... nhùçm phuåc vuå nhûäng yïu trong xaä höåi. Lyá do laâ caác tûúng quan xaä höåi dûåa trïn<br /> cêìu cöång cöång chung vaâ nhûäng giaá trõ cuãa xaä höåitiïìn àïì laâ moåi thaânh viïn tuên thuã möåt söë qui luêåt<br /> (Trêìn Hûäu Luyïën, Àùång Hoaâng Ngên, 2014:19).<br /> haânh xûã, nhûng khi haânh àöång cuãa caác thaânh viïn<br /> Nhû vêåy, trong baâi viïët coá thïí hiïíu maång xaä höåi khöng thïí àoaán trûúác àûúåc, trêåt tûå xaä höåi seä trúã nïn<br /> laâ möåt dõch vuå kïët nöëi caác thaânh viïn cuâng súã thñch<br /> höîn loaån vaâ con ngûúâi seä mêët niïìm tin vaâo nhau.<br /> trïn internet laåi vúái nhau, vúái nhiïìu muåc àñch khaác<br /> Thûá tû, haânh vi lïåch chuêín laâm phên taán caác<br /> nhau. Khi caác caá nhên tham gia vaâo maång xaä höåi aão nguöìn lûåc quáy giaá cuãa xaä höåi. Thay vò caác nguöìn lûåc<br /> thò khoaãng caách vïì khöng gian àõa lyá, giúái tñnh, àöå naây àûúåc duâng àïí àaáp ûáng caác nhu cêìu xaä höåi, chuáng<br /> tuöíi, thúâi gian trúã nïn vö nghôa.<br /> laåi àûúåc duâng àïí ngùn chùån sûå phaát taán cuãa sûå lïåch<br /> · Haânh vi lïåch chuêín  trong sûã duång maång xaä<br /> chuêín.<br /> höåi cuãa thanh niïn<br /> Haânh vi lïåch chuêín khi sûã duång maång xaä höåi cuãa<br /> Haânh vi lïåch chuêín trong sûã duång maång xaä höåi thanh niïn coá nhûäng phaãn chûác nùng àöëi vúái xaä höåi<br /> cuãa thanh niïn laâ nhûäng haânh vi lïåch vúái caác giaá trõ, nhû trïn. Tuy nhiïn bïn caånh àoá, noá cuäng coá nhûäng<br /> chuêín mûåc àaåo àûác, vùn hoáa, thêím myä, phaáp luêåt chùæc nùng nhêët àõnh àöëi vúái chñnh chuã thïí cuãa haânh<br /> khi gia nhêåp, kïët nöëi maång xaä höåi cuãa thanh niïn, coá vi laâ thanh niïn vaâ àöëi vúái cöång àöìng cû dên maång<br /> aãnh hûúãng àïën sûå phaát triïín cuãa chñnh baãn thên xaä höåi úã caác khña caånh:<br /> thanh niïn, cöång àöìng maång xaä höåi vaâ caã cöång àöìng<br /> · Caác haânh vi lïåch chuêín khi sûã duång maång xaä<br /> xaä höåi.<br /> höåi cuãa thanh niïn giuáp thoaãi maän àûúåc caác nhu cêìu<br /> 2. Sûå töìn taåi khaách quan cuãa haânh vi lïåch<br /> vaâ baãn nùng vöën coá cuãa möîi ngûúâi<br /> , àoá laâ sûå toâ moâ,<br /> chuêín khi sûã duång maång xaä höåi cuãa thanh niïn<br /> hiïëu kò vïì nhûäng súã thñch khaác thûúâng, nhûäng caái<br /> - tiïëp cêån tûâ goác àöå chûác nùng luêån<br /> múái laå, àöåc àaáo; sûå thoãa maän khi àûúåc giaãi toãa nhûäng<br /> Maång xaä höåi ngaây caâng trúã nïn phöí biïën vaâ gêìnêín ûác, bûác xuác, khoá chõu trong cuöåc söëng; sûå vui<br /> guäi vúái thanh niïn. Bïn caånh nhûäng haânh vi tñch cûåc sûúáng khi nhêån àûúåc nhûäng lúâi ca tuång, taán dûúng,<br /> thò nhûäng haânh vi tiïu cûåc, lïåch chuêín cuãa thanh trêìm tröì khen ngúåi; sûå tûå haâo khi àûúåc quan têm, àïí<br /> niïn trïn maång xaä höåi cuäng ngaây caâng àa daång. Àiïìu yá tûâ vö söë ngûúâi khaác; sûå thoãa maän àûúåc baãn tñnh<br /> àaáng noái laâ taåi sao nhûäng haânh vi tiïu cûåc naây laåighen gheát, àöë kõ cuãa baãn thên trûúác nhûäng thaânh<br /> àûúåc chuá yá, chia seã, lan ài vúái töëc àöå choáng mùåt,cöng, may mùæn thûåc sûå cuãa ngûúâi khaác;...<br /> trong khi nhûäng haânh vi tûã tïë trïn maång xaä höåi laåi dïî<br /> Caác haânh vi lïåch chuêín khi sûã duång maång xaä höåi<br /> bõ chòm ài? Coá thïí traã lúâi cêu hoãi naây tûâ goác àöå tiïëp<br /> cuãa thanh niïn goáp phêìn laâm thay àöíi cuöåc söëng cuãa<br /> cêån lyá luêån vïì chûác nùng vaâ phaãn chûác nùng cuãa chñnh hoå.<br /> R.Merton.<br /> Thûåc tïë, phaãn ûáng cuãa cöång àöìng cû dên maång<br /> Caác taác giaã cuãa thuyïët chûác nùng quan têm àïën vaâ cöång àöìng xaä höåi àöëi vúái caác haânh vi lïåch chuêín<br /> caác chûác nùng cuãa hïå thöëng thöng qua caác thaânh cuãa thanh niïn trïn maång xaä höåi duâ diïîn ra theo<br /> phêìn cuãa hïå thöëng vúái caác giaá trõ, chuêín mûåc, thiïëtchiïìu hûúáng naâo: uãng höå hay phaãn àöëi kõch liïåt thò<br /> 68 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 9 thaáng 11/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> möåt àiïìu coá thïí nhêån thêëy laâ cuöåc söëng cuãa hoå seä<br /> nùng luêån àïí àûa ra caách phên loaåi vïì caác daång<br /> khaác biïåt khi àûúåc nhiïìu ngûúâi biïët àïën haânh vi cuãa haânh vi lïåch chuêín. R.Merton noái rùçng sûå tuên thuã<br /> mònh. Cuå thïí, hoå coá thïí gia tùng vïì mùåt quan hïå xaä xaãy ra khi caá nhên chêëp nhêån sûã duång nhûäng phûúng<br /> höåi: nhiïìu ngûúâi kïët baån hún (add friend), nhiïìu ngûúâi tiïån xaä höåi nhòn nhêån àïí àaåt àûúåc nhûäng muåc àñch<br /> quan têm, theo doäi hún (follow) vaâ gia tùng vïì lúåi ñch maâ vùn hoáa àïì ra, coân sûå lïåch chuêín laâ sûå khöng<br /> kinh tïë (nhêån àûúåc lúâi múâi húåp taác laâm viïåc nhiïìuphuâ húåp, sûå “lïåch pha” giûäa muåc tiïu vùn hoáa vaâ<br /> hún)...<br /> phûúng tiïån àûúåc thiïët chïë hoáa (Lï Ngoåc Huâng, 2008:<br /> Möåt söë haânh vi lïåch chuêín khi sûã duång maång xaä245). Tûâ caách giaãi thñch mang tñnh chûác nùng luêån<br /> höåi cuãa thanh niïn thuác àêíy sûå thay àöíi caác giaá trõ, vïì sûå lïåch chuêín, Merton àûa ra böën daång lïåch chuêín<br /> chuêín mûåc xaä höåi, taåo ra möåt xu hûúáng phaát triïín bao göìm:<br /> nhu cêìu giaãi trñ múái cuãa thanh niïn.<br /> - Thûá nhêët, lïåch chuêín daång “<br /> saáng kiïën ” (innoSûå xuêët hiïån vaâ töìn taåi nhûäng trûúâng húåp nöíi<br /> vation) xaãy ra khi caá nhên hûúáng túái muåc àñch vaâ cöë<br /> tiïëng “tûâ trïn trúâi rúi xuöëng” qua maång xaä höåi nhû Lïå gùæng àaåt àûúåc muåc àñch naây vúái nhûäng phûúng tiïån<br /> Rúi, Cöng chuáa Thuãy Tïì, Thaánh chûãi... möåt mùåt phaãn khöng phaãi laâ caác phûúng tiïån xaä höåi nhòn nhêån.<br /> aánh thõ hiïëu lïåch laåc cuãa böå phêån giúái treã, nhûng - Thûá hai, lïåch chuêín daång “nghi thûác ” (ritualmùåt khaác noá cuäng naãy sinh dûåa trïn thûåc traång nhaâm ism) xaãy ra khi caá nhên chuá yá thûåc hiïån nhûäng phûúng<br /> chaán, ngheâo naân vaâ xú cûáng cuãa lônh vûåc giaãi trñ. Vò<br /> tiïån xaä höåi nhòn nhêån nhûng laåi laäng quïn muåc àñch<br /> cöng chuáng, àùåc biïåt laâ giúái treã, àaä caãm thêëy baäo<br /> cêìn àaåt àûúåc.<br /> hoâa, chaán chûúâng vúái nhûäng hònh thûác giaãi trñ coá - Thûá ba, lïåch chuêín daång “thoaát ly” (retreatism)<br /> tñnh chêët mö phaåm vaâ cùn baãn theo kiïíu mö tñp truyïìn xaãy ra khi caá nhên tûâ chöëi muåc àñch vùn hoáa lêîn<br /> thöëng vúái nhûäng hònh thûác diïîn xûúáng “cuä meâm” nïn phûúng tiïån àûúåc xaä höåi nhòn nhêån.<br /> hoå naãy sinh nhu cêìu cöë gùæng kiïëm tòm hònh aãnh, con<br /> - Thûá tû, lïåch chuêín daång “nöíi loaån” (rebellion)<br /> ngûúâi àöåc àaáo, múái laå àïí quan têm, chuá yá (Trõnh xaãy ra khi caá nhên chöëi boã muåc àñch xaä höåi lêîn phûúng<br /> Hoâa Bònh, 2016).<br /> tiïån àûúåc xaä höåi nhòn nhêån àïí thay thïë bùçng muåc<br /> Úàchiïìu hûúáng ngûúåc laåi, sûå dõ biïåt, nhöë nhùng,àñch lêîn phûúng tiïån khaác.<br /> ngúá ngêín cuäng dêìn trúã thaânh nhûäng giaá trõ laâm nïn Töíng húåp möåt caách àún giaãn hún thò theo Merton<br /> sûå nöíi tiïëng. Noá thïí hiïån maâu sùæc àa àaång trong lïåch chuêín xaãy ra khi:<br /> viïåc àõnh hònh caác giaá trõ, chuêín mûåc giaãi trñ múái cuãa - Thiïëu tuên thuã luêåt lïå xaä höåi (thoaát ly)<br /> cöång àöìng. Nhûäng ngûúâi laâm nghïå thuêåt chùæc chùæn - Tuên thuã cûáng nhùæc luêåt lïå xaä höåi (nghi thûác)<br /> khöng chêëp nhêån nhûäng “giaá trõ” maâ Lïå Rúi, hay Cöng<br /> - Phaãn ûáng chöëng laåi luêåt lïå xaä höåi (nöíi loaån)<br /> chuáa Thuãy Tïì, Kenny Sang àem laåi, nhûng ngûúåc<br /> - Saáng chïë ra möåt luêåt lïå xaä höåi múái (saáng kiïën)<br /> laåi khaã nùng thu huát sûå quan têm, chuá yá cuãa Lïå Rúi,<br /> Dûåa vaâo caách phên loaåi vïì haânh vi lïåch chuêín<br /> Cöng chuáa Thuãy Tïì, Kenny Sang laåi khöng hïì keám<br /> nhû trïn cuãa R.Merton, caác daång haânh vi lïåch chuêín<br /> hún nhûäng ngûúâi coá gioång haát thûåc sûå. Viïåc chêëpkhi sûã duång maång xaä höåi cuãa thanh niïn àûúåc nhòn<br /> nhêån nhûäng “hiïån tûúång maång” tuy chó laâ do thõ hiïëu nhêån nhû sau:<br /> nhêët thúâi nhûng noá seä dêìn hònh thaânh nhu cêìu lêu<br /> Lïåch chuêín daång “saáng kiïën” (innovation):<br /> daâi vïì caác giaá trõ giaãi trñ múái nïëu tiïëp tuåc àûúåc cöång Nhûäng haânh vi lïåch chuêín daång naây bao göìm:<br /> àöång cû dên maång uãng höå. Nïëu khöng coá Lïå Rúi,<br /> Haânh vi thïí hiïån baãn thên, gêy sûå  chuá yá möåt<br /> Cöng chuáa Thuãy Tïì, Kenny Sang hay Thaánh chûãi...<br /> caách löë lùng, phaãn caãm<br /> thò seä laåi coá nhûäng trûúâng húåp khaác xuêët hiïån möåt Xaä höåi luön nhòn nhêån vaâ àaánh giaá cao nhûäng<br /> caách àöåc àaáo, múái laå nhû vêåy àïí thoãa maän nhu cêìu ngûúâi cöë gùæng àaåt àûúåc sûå thaânh cöng, nöíi tiïëng<br /> giaãi trñ cuãa khaán giaã.<br /> bùçng chñnh nùng lûåc, sûå nöî lûåc cuãa baãn thên àïí taåo<br /> Coá thïí thêëy, caác haânh vi lïåch chuêín khi sûã duång ra thaânh quaã lao àöång coá chêët lûúång. Thûåc tïë hiïån<br /> maång xaä höåi cuãa thanh niïn giuáp hoå vaâ cöång àöìng nay, bïn caånh möåt böå phêån thanh niïn àaåt àûúåc sûå<br /> cû dên maång coá thïí hiïíu àûúåc nhûäng giaá trõ, mong thaânh cöng vaâ nöíi tiïëng theo caách àûúåc xaä höåi nhòn<br /> àúåi, súã thñch, nhu cêìu cuãa thanh niïn trong xaä höåi nhêån àoá thò möåt böå phêån thanh niïn kiïíu nhû “Baâ<br /> hiïån nay àang hûúáng túái àiïìu gò àïí tûâ àoá hoå coá thïí Tûng”, “Lïå Rúi”, “Cöng chuáa Thuãy Tïì”, “Kenny Sang”,<br /> tiïëp tuåc theo àuöíi vaâ goáp phêìn vaâo viïåc àõnh hònh “Thaánh chûãi”,... laåi coá nhûäng haânh vi lïåch chuêín theo<br /> caác giaá trõ, chuêín mûåc múái.<br /> hûúáng saáng taåo. Mùåc duâ muåc àñch maâ caác thanh<br /> 3. Caác daång haânh vi lïåch chuêín khi sûã duång<br /> niïn naây hûúáng túái laâ hoaân toaân chñnh àaáng: muöën<br /> maång xaä höåi cuãa thanh niïn<br /> àûúåc nöíi tiïëng, muöën àûúåc nhiïìu ngûúâi quan têm,<br /> R.Merton àaä sûã duång triïåt àïí caách phên tñch chûác chuá yá, muöën coá àûúåc lúåi ñch vïì mùåt kinh tïë,... nhûng<br /> <br /> 69 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 9 thaáng 11/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> caách thûác maâ hoå thûåc hiïån laåi àang taåo nïn nhûäng maå, só nhuåc, àe doåa ngûúâi khaác chó àïí thoãa maän<br /> luöìng dû luêån traái chiïìu.<br /> àûúåc sûå bûåc tûác, caáu giêån nhêët thúâi. Àïí baão vïå<br /> Möåt böå phêån dû luêån cho rùçng nhûäng haânh vi maâthêìn tûúång cuãa mònh vaâ “haå bïå” thêìn tûúång cuãa<br /> Baâ Tûng, Cöng chuáa Thuãy Tïì àang thûåc hiïån khöng ngûúâi khaác, nhiïìu thanh niïn bõ cuöën vaâo caác cuöåc<br /> phuâ húåp vúái giaá trõ, chuêín mûåc, mong àúåi cuãa xaä höåi<br /> tranh luêån, caäi vaä, cöng kñch naãy lûãa, chùm chùm<br /> khi ùn mùåc dõ húåm, khaác ngûúâi. Tuy nhiïn, möåt böå vaâo viïåc soi moái, noái xêëu, phaãn baác thêìn tûúång<br /> phêån khaác laåi cho rùçng caách maâ nhûäng nhên vêåt naâycuãa àöëi phûúng, ra sûác àïì cao, quaãng baá cho thêìn<br /> àang laâm àïí àûúåc nhiïìu ngûúâi biïët àïën laâ khaá thuá tûúång cuãa mònh bêët chêëp viïåc xûã sûå möåt caách<br /> võ, thöng minh, saáng taåo vaâ coá thïí chêëp nhêån àûúåc thiïëu vùn hoáa, vùn minh. Hay bêët chêëp caác quy<br /> vò noá khöng laâm phûúng haåi àïën ai, thêåm chñ coân àõnh cuãa phaáp luêåt vïì haânh vi truyïìn baá vùn hoáa<br /> mang laåi tiïëng cûúâi, niïìm vui, sûå thû giaän, thoaãi maái phêím àöìi truåy, nhiïìu cû dên maång khöng tûâ boã yá<br /> cho cuöåc söëng thúâi àaåi cöng nghiïåp àêìy rêîy nhûäng àõnh vaâ  haânh vi saãn xuêët, àùng taãi nhûäng hònh<br /> bêån röån, cùng thùèng, mïåt moãi.<br /> aãnh, video clip thiïëu laânh maånh miïîn sao coá thïí<br /> Haânh vi sûã duång ngön ngûä lïåch chuêín (ngön ngûä thu àûúåc lúåi nhuêån tûâ viïåc laâm naây nhiïìu nhêët.<br /> @) trong giao tiïëp trïn maång xaä höåi<br /> Cuäng nhû vêåy, bêët chêëp caác quy àõnh cuãa phaáp<br /> Muåc àñch thanh niïn sûã duång caác cuåm tûâ, thuêåt luêåt vïì töåi chöëng phaá nhaâ nûúác, möåt söë thanh niïn<br /> ngûä caách àiïåu, biïën daång trong giao tiïëp laâ nhùçm vêîn tòm caách àïí cêu kïët, löi keáo ngûúâi khaác tham<br /> taåo nïn sûå phong phuá, àa daång, múái laå, àöåc àaáo, gia vaâo nhûäng haânh vi noái xêëu, chï bai, àaã phaá<br /> khaác biïåt, traánh nhaâm chaán vaâ mang neát àùåc sùæc<br /> chïë àöå  chñnh trõ vaâ caác  nhaâ laänh àaåo  chñnh trõ<br /> riïng cuãa giúái treã. Song caách thûác hoå thûåc hiïån muåc<br /> quöëc gia... Nhòn chung, sûå lïåch laåc cuãa nhûäng<br /> àñch naây laåi laâm phaá hoãng ngön ngûä tiïëng meå àeã vöën<br /> ngûúâi naây thïí hiïån úã chöî hoå söëng khöng theo caác<br /> chùåt cheä, chuêín chónh vïì caách duâng tûâ, ngûä phaáp,<br /> quy ûúác, quy àõnh maâ chó laâm theo nhûäng àiïìu<br /> cêu cuá. Tuy vêåy, duâ dû luêån xaä höåi coá phaãn ûáng nhû<br /> mònh muöën, hêìu nhû hoå khöng nghô àïën viïåc thay<br /> thïë naâo, ngön ngûä @ vêîn àûúåc giúái treã àam mï vaâ<br /> àöíi cho àuáng chuêín.<br /> ûa thñch sûã duång.<br /> Lïåch chuêín “thoaát ly” khaá àa daång vaâ coá têìn suêët<br /> Theo luêån àiïím cuãa caác nhaâ khoa hoåc luêån vïì<br /> haânh vi lïåch chuêín thò  haânh vi  traái vúái caái thöng xuêët hiïån nhiïìu hún so vúái caác daång haânh vi lïåch<br /> thûúâng, caái phöí biïën cuäng laâ phûúng thûác àùåc trûng chuêín khaác. Tuy vêåy, loaåi haânh vi naây khoá àûúåc chêëp<br /> cuãa quaá trònh tòm kiïëm khaã nùng vûúåt thoaát khoãinhêån duâ úã hoaân caãnh naâo, duâ úã böëi caãnh vùn hoáa<br /> nhûäng löëi moân, khoãi tònh traång nhaâm chaán, àún àiïåuhay tiïíu vùn hoáa naâo.<br /> · Lïåch chuêín daång “nöíi loaån” (rebellion)<br /> vaâ trò trïå trong cuöåc söëng, vaâ caã trong phong caách tû<br /> Àiïín hònh cho daång lïåch chuêín naây laâ haânh vi taåo<br /> duy (Àinh Ngoåc Thaåch, 2015). Sûå phaá caách trong<br /> lêåp hoùåc tham gia caác traâo lûu söëng tiïu cûåc, thiïëu<br /> saáng taåo, hay “phaá vúä khuön mêîu” àang khöng chó<br /> thu huát sûå quan têm maâ coân caã sûå tham gia cu##a laânh maånh cuãa möåt böå phêån thanh niïn hiïån nay.<br /> giúái treã. Noái àuáng hún, giúái treã àaä vaâ àang ài tòm Quaá trònh höåi nhêåp, toaân cêìu hoáa laâm thay<br /> kiïëm nhûäng giaá trõ múái. Vaâ haânh vi sûã duång ngönàöíi nhêån thûác cuãa con ngûúâi, trong àoá coá sûå thay<br /> ngûä @ trong giao tiïëp trïn maång xaä höåi vaâ haânh vi àöíi quan àiïím vïì giaá trõ. Sûå vêån àöång, biïën àöíi<br /> thïí hiïån baãn thên, gêy sûå chuá yá cuãa Lïå Rúi, Cöng cuãa xaä höåi àaä vaâ àang laâm yïëu ài võ trñ ûu thïë<br /> chuáa Thuãy Tïì,... laâ nhûäng daång haânh vi lïåch chuêín cuãa möåt söë giaá trõ àaä coá trong quaá khûá, àöìng thúâi<br /> laâm xuêët hiïån nhûäng giaá trõ múái möåt caách mau<br /> saáng taåo.<br /> leå. Nhûäng giaá trõ múái naây möåt mùåt coá thïí laâ kïët<br /> · Lïåch chuêín daång “thoaát ly” (retreatism)<br /> Nhûäng haânh vi lïåch chuêín daång naây coá thïí kïí quaã cuãa nhûäng haânh vi lïåch chuêín saáng taåo (sau<br /> àïën nhû: Haânh vi àùng taãi hoùåc chia seã nhûäng hònh möåt quaá trònh “kiïím àõnh xaä höåi” nghiïm khùæc,<br /> aãnh, video clip phaãn caãm, thiïëu vùn hoáa; Haânh vi sûã caác giaá trõ múái, töët àeåp seä dêìn àûúåc khùèng àõnh),<br /> duång ngön ngûä thiïëu vùn hoáa, thiïëu tön troång ngûúâi mùåt khaác noá cuäng coá thïí laâ kïët quaã cuãa nhûäng<br /> khaác; Haânh vi gêy töín haåi danh dûå caá nhên, xêm haânh vi phaãn ûáng chöëng laåi luêåt lïå xaä höåi, àiïìu<br /> phaåm àúâi tû cuãa ngûúâi khaác; Haânh vi nguåy taåo hònhnaây dêîn túái caã nhûäng biïíu hiïån röëi loaån trong<br /> aãnh, bõa àùåt thöng tin àïí taåo dû luêån xaä höåi tiïu cûåc; möåt söë giaá trõ múái, thêåm chñ coân xuêët hiïån caác<br /> Haânh vi lúåi duång maång xaä höåi àïí thûåc hiïån haânh vi<br /> hiïån tûúång “phaãn giaá trõ”, gêy lo lùæng, bûác xuác<br /> phaåm töåi vïì mùåt chñnh trõ...<br /> trong xaä höåi (Thiïn Phûúng, 2013). Àoá chñnh laâ<br /> Boã qua sûå cùæn dûát cuãa lûúng têm, möåt söë thanh biïíu hiïån cuãa daång haânh vi lïåch chuêín “nöíi loaån”.<br /> niïn lïn maång viïët nhûäng doâng status tuåc tôu, lùng<br /> Trïn thûåc tïë, thúâi gian qua haâng loaåt caác traâo<br /> 70 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 9 thaáng 11/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> lûu cuãa thanh niïn ài ngûúåc laåi caác giaá trõ, chuêín 6. Thiïn Phûúng (2013), Sûå “lïåch chuêín giaá trõ” trong<br /> mûåc xaä höåi hiïån thúâi nhû traâo lûu “Noái laâ laâm”;möåt böå phêån xaä höåi http://www.nhandan.com.vn/<br /> chinhtri/binh-luan-phephan/item/20973602-.html<br /> traâo lûu khoe aãnh sau khi ên aái (Aftersex); traâo<br /> 7.<br /> lûu  tûå haânh  xaác; traâo lûu taåo lêåp caác fanpage SDRC - CFSI (2012), Dûå aán “Nêng cao nùng lûåc cho<br /> nhên viïn xaä höåi cú súã úã Tp.HCM”<br /> biïën tûúáng; traâo lûu “cêu like bùçng chuyïån, aãnh<br /> 8. Àinh Ngoåc Thaåch (2015), Hiïån tûúång lïåch chuêín<br /> sex”, traâo lûu “àöët tiïìn cho vui”, traâo lûu “khoáa<br /> vaâ ûáng xûã vùn hoáa cuãa ngûúâi Viïåt trong àiïìu kiïån<br /> möi àöìng giúái”, traâo lûu “nghe hoùåc haát caác ca tûâ hiïån nay, Baâi viïët tham gia höåi thaão “Hïå giaá trõ Viïåt<br /> nhaãm nhñ”, traâo lûu “chuåp aãnh khoãa thên khi ài Nam trong thúâi kyâ cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa vaâ<br /> du  lõch”,  traâo  lûu  “che  thên bùçng  1 ngoán  tay”,<br /> höåi nhêåp quöëc tïë”. Kyã yïëu höåi thaão in thaânh saách<br /> traâo lûu chuåp aãnh “tûå sûúáng” quaái dõ, traâo lûu “Möåt söë vêën àïì vïì hïå giaá trõ Viïåt Nam trong giai<br /> giúái thiïåu caách chïët sao cho àeåp... xuêët hiïån ngaây<br /> àoaån hiïån taåi”.<br /> caâng nhiïìu hún vaâ àûúåc coi laâ daång haânh vi lïåch 9. Höì Diïåu Thuáy (2000), Àiïím qua caác lyá thuyïët xaä höåi<br /> hoåc vïì lïåch laåc vaâ töåi phaåm, Taåp chñ Xaä höåi hoåc, söë 1/<br /> chuêín “nöíi loaån”.<br /> 2000<br /> *   *<br />  *<br /> 1<br /> TS, Viïån Nghiïn cûáu Thanh niïn, email:<br /> Coá thïí noái, bïn caånh nhûäng phaãn chûác nùng<br /> hoaquynh1801@gmail.com, sàt 0912521881<br /> coá thïí nhòn nhêån àûúåc möåt caách dïî daâng, haânh<br /> vi lïåch chuêín khi sûã duång maång xaä höåi cuãa thanh<br /> niïn coá nhûäng chûác nùng nhêët àõnh àöëi vúái sûå<br /> töìn taåi cuãa hïå thöëng xaä höåi: noá giuáp thoaã maän<br /> (Tiïëp theo trang 81)<br /> àûúåc caác nhu cêìu vaâ baãn nùng vöën coá cuãa möîi<br /> ngûúâi; goáp phêìn laâm thay àöíi cuöåc söëng cuãa thanh<br /> niïn; thuác àêíy sûå thay àöíi caác giaá trõ, chuêín mûåc saách baáo. Xêy dûång chûúng trònh àaâo taåo vïì kiïën<br /> xaä höåi hiïån thúâi. Dûåa trïn caách phên  loaåi cuãa thûác  -  kyä  nùng  truy  cêåp  maång  cuäng  nhû  àõnh<br /> Merton thò haânh vi lïåch chuêín khi sûã duång maång hûúáng, giúái thiïåu caác luöìng thöng tin trïn maång<br /> xaä höåi cuãa thanh niïn bao göìm 3 loaåi chuã yïëu: cho sinh viïn.<br /> lïåch chuêín daång “saáng kiïën”; lïåch chuêín daång<br /> Thûúâng xuyïn múã caác hoaåt àöång ngoaåi khoáa cho<br /> “thoaát ly”; lïåch chuêín daång “nöíi loaån”. Caác röëisinh viïn; giuáp cho sinh viïn coá àûúåc sûå nùng àöång<br /> loaån vïì “chuêín giaá trõ” chó coá thïí àûúåc khùæc phuåcsaáng, tûå tin nhaåy beán thñch nghi trong moåi hoaân caãnh;<br /> bùçng nöî lûåc tûå nêng cao nhêån thûác cuãa möîi caá quan têm saát sao hún nûäa túái àúâi söëng cuãa tûâng<br /> nhên àïí coá sûác àïì khaáng vïì vùn hoáa trûúác caái viïn. Nhaâ trûúâng cêìn àûa ra nguyïn tùæc roä raâng trong<br /> xêëu; bùçng sûå giaáo duåc cuãa xaä höåi vaâ sûå nïu gûúnghoåc têåp cuäng nhû caác lônh vûåc khaác.<br /> <br /> cuãa nhûäng ngûúâi coá traách nhiïåm. Nhaâ trûúâng,<br /> gia àònh, caác àoaân thïí xaä höåi cêìn giaáo duåc, àõnh Taâi liïåu tham khaão<br /> hûúáng cho thanh niïn nhûäng nhêån thûác àuáng àùæn, 1. Nguyïîn Minh Hoâa,“Hön nhên vaâ gia àònh (Nhêån<br /> tûâ àoá giuáp hoå biïët caách sûã duång trang maång xaä diïån vaâ dûå baáo)<br /> ”, NXB TP. Höì Chñ Minh 1998.<br /> höåi vúái muåc àñch phuâ húåp.<br /> <br /> 2. Lï Nhû Hoa (1998), “ Löëi söëng àö thõ Miïìn Trung,<br /> mêëy vêën àïì lyá luêån vaâ thûåc NXB<br /> tiïîn”,Vùn hoáa thöng<br /> tin,<br /> Haâ<br /> Nöåi.<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> 3. Hermann Korte “Nhêåp mön Lõch sûã Xaä höåi”,hoåc<br /> 1. Trõnh Hoâa Bònh (2016), Vò sao “nhûäng troâ löë” trïn<br /> maång coá sûác huát?, http://www.baomoi.com/vi-sao- Nguyïîn Liïn Hûúng dõch (1997). NXB Thïë giúái,<br /> Haâ Nöåi.<br /> nhung-tro-lo-tren-mang-co-suc-hut/c/20777012.epi<br /> 4.<br /> “ höåi hoåc thanh niïn”<br /> ,<br /> 2. Phaåm Têët Dong, Lï Ngoåc Huâng (1999), Xaä höåi hoåc,Àùång Caãnh Khanh (2006),Xaä<br /> NXB Chñnh trõ Quöëc gia Haâ Nöåi.<br /> Nxb Giaáo duåc<br /> 5. Mai Quyânh Nam (2004),“Gia àònh trong têëm gûúng<br /> 3. Lûu Song Haâ (2004), Haânh vi sai lïåch chuêín mûåc xaä<br /> xaä höåi hoåc”<br /> , NXB Khoa hoåc xaä höåi.<br /> höåi, Taåp chñ Têm lyá hoåc, söë 7/2004<br /> 6.<br /> Vuä<br /> Haâo<br /> Quang<br /> (1997),<br /> “Nhûäng cú súã lyá luêån àïí nghiïn<br /> 4. Lï Ngoåc Huâng (2008), Lõch sûã vaâ lyá thuyïët xaä höåi<br /> cûáu<br /> hïå<br /> giaá<br /> trõ<br /> cuãa<br /> gia àònh”,<br /> Taåp chñ khoa hoåc Àaåi<br /> hoåc<br /> hoåc<br /> Quöëc<br /> gia<br /> Haâ<br /> Nöåi.<br /> 5. Trêìn Hûäu Luyïën, Àùång Hoaâng Ngên (2014), Maång<br /> 7. LïyáThi (1998), “ Sûå biïën àöíi cuãa gia àònh trong böëi<br /> xaä höåi: khaái niïåm, àùåc àiïím, tñnh nùng, aáp lûåc vaâ<br /> , NXB TP. Höì Chñ Minh.<br /> nghôa trong thûåc tiïîn vaâ nghiïn cûáu, Taåp chñ Têm lyácaãnh àêët nûúác àöíi múái”<br /> 8.<br /> Kïët<br /> quaã<br /> àiïìu<br /> tra<br /> thûåc<br /> tïë tûâ thaáng 10 àïën thaáng 12<br /> hoåc, söë 7 (184), 7- 2014<br /> nùm 2015.<br /> <br /> LÖËI SÖËNG CUÃA SINH VI<br /> <br /> 71 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 9 thaáng 11/2017<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2