Harry Potter: "Hoàng tử Lai"

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

5
4.378
lượt xem
4.087
download

Harry Potter: "Hoàng tử Lai"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đã gần nửa đêm, và thủ tướng đang ở một mình trong phòng, độc một bản thông cáo dài. Chúng trượt qua óc ông, không để lại chút ý nghĩa nào, dù là nhỏ nhất....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Harry Potter: "Hoàng tử Lai"

 1. Chương 1 M t v b trư ng c a Th gi i khác ðã g n n a ñêm, và Th tư ng ñang m t mình trong phòng, ñ c m t b n thông cáo dài. Chúng trư t qua óc ông, không ñ l i m t chút ý nghĩa nào, dù là nh nh t. Ông ñang ch cú ñi n tho i c a T ng th ng m t ñ t nư c xa xôi. V a t h i bao gi tên kh gió ñó m i g i ñi n, v a c d p t t nh ng kí c không d ch u v m t tu n làm vi c dài, m t m i, ñ y khó khăn, trong ñ u c a ông không còn ch cho nh ng vi c khác. Càng c t p trung vào t gi y trư c m t, khuôn m t h hê c a nh ng ñ i th chính tr càng hi n ra rõ hơn truư c m t Th tư ng. Có m t ñ i th ñã xu t hi n ñi xu t hi n l i trên m t báo, h n không ch k l nh ng l i l m c a Chính ph (dù ch ng ai c n nh c l i c ) mà còn ch ra nguyên nhân t ng cái m t và ñ l i lên chính ph . Nh p tim Th tư ng ñ p nhanh hơn khi nghĩ v nh ng l i cáo bu c y. Chúng v a không công b ng, v a sai l ch. B ng cách nào chính ph có th ngăn không cho chi c c u y s p? Th t quá xúc ph m, n u cho r ng h ñã không ñưa ñ s ti n vào vi c chăm sóc chi c c u. Chi c c u chưa ñ n mư i năm tu i. ð n c chuyên gia gi i nh t cũng không th lí gi i vì sao nó b t ng s p, làm hơn m t tá ôtô rơi xu ng dòng nư c thăm th m. Và ai dám nói là do thi u c nh sát nên hai v gi t ngư i kinh kh ng và công khai ñã x y ra? Hay là chính ph c n ph i ñoán trư c ñư c cơn lũ kh ng khi p và b t ng ñ vào Mi n Tây, gây ra thi t h i to l n v ngư i và c a? Và có ph i l i c a ông không, khi mà m t trong nh ng ông b trư ng l m kh m ñã ch n ñúng tu n này ñ cho th y là t bây gi ông s dành nhi u th i gian hơn cho gia ñình? “M t b u không khí h n lo n ñang bao trùm lên ñ t nư c” ñ i th c a ông kh ng ñ nh, gi u ñi m t cái cư i sung sư ng. Th t không may, ñi u này hoàn toàn ñúng. Th tư ng c m nh n ñư c rõ ràng, m i ngư i ñang có v kh ng ho ng hơn thư ng. Th i ti t u ám, v i nh ng ñ t sương mù l nh bu t gi a tháng b y… Nó không bình thư ng chút nào… Th tư ng l t sang trang b n thông cáo, xem nó dài ch ng nào, và t b . Vươn vai, ông r u rĩ nhìn căn phòng. Nó r t ñ p v i m t chi c lò sư i c m th ch, k bên nh ng ô c a kính, sư i m căn phòng kh i ñ t sương mù b t thư ng. Nhún vai, Th tư ng t i g n c a s , nhìn vào ñám sương m ng bám trên thành kính. Chính lúc ñó, ông nghe th y m t ti ng ho nh . Cơ th ông như ñông c ng l i, ñ i di n v i hình nh ñ y ho ng s c a mình ph n chi u trong t m kính. Ông bi t ti ng ho ñó là c a ai. Ông ñã nghe th y nó trư c ñây. Ch m ch p, ông quay mình l i, ñ i di n v i căn phòng tr ng. “Xin chào?” Ông nói, c làm cho mình m nh m hơn. Ông ñã mong r ng s không có ai tr l i ông. Tuy nhiên, m t gi ng vang lên t c thì, ñ y quy t ñoán, m nh m , như th ñã chu n b s n nh ng ñi u ñ nói ra. Gi ng nói ñ n t -- như Th tư ng ñã bi t t cái ho ñ u tiên -- ngư i ñàn ông nh bé gi ng – cóc ñ i b tóc gi màu b c trong b c tranh sơn d u nh , b n th u treo m t góc tư ng. “G i t i Th tư ng dân Muggle. Chúng ta c n g p nhau, kh n c p. Xin ñáp tr t c thì. Thân m n, Fudge.” Ngư i ñàn ông trong b c tranh nhìn Th tư ng ñ y tò mò. “Ơ…” Th tư ng nói. “ðây không ph i là th i ñi m thích h p cho tôi… Tôi ñang ch ñi n tho i, ông th y ñ y, c a T ng th ng nư c…” “Vi c ñó có th ñư c s p x p l i” B c chân dung nói ng n g n. Trái tim Th tư ng r t cái b ch. Ông ñã lo v chuy n ñó…
 2. “Nhưng tôi ñang r t c n nói chuy n v i…” “Chúng tôi s s p x p ñ T ng th ng không g i cho ông t i nay. Thay vì th , ông ta s g i vào t i mai.” Ngư i ñàn ông nh bé nói. “Xin ñáp tr t c thì t i ngài Fudge.” “Tôi… … r t hân h nh…” Th tư ng nói y u t. “Tôi s g p ngài Fudge.” Ông v i vã tr l i bàn làm vi c, v a ñi v a vu t th ng chi c cà v t. Ng i xu ng gh , ông c g ng ñi u ch nh khuôn m t mình sao cho có v tho i mái, không lúng túng, khi ng n l a xanh sáng r c lên dư i m t ñá c m th ch. Ông nhìn nó, c t ra không b i r i. M t ngư i ñàn ông b v xu t hi n trong ng n l a. Vài giây sau, ông ta bư c ra ngoài, ñ ng trên m t t m th m c , ph i s ch b i trên chi c áo choàng dài. Tay ông ta c m m t cái nón qu dưa màu xanh. “Ah… Th tư ng” Cornelius Fudge nói, bư c v phía trư c, giơ tay ra. “Th t vui khi g p l i ông..” Th tư ng th t khó ñ ñáp l i l i thăm h i này m t cách chân thành. Vì v y, ông không nói gì c . Ông ch ng d ch u gì khi g p l i Fudge, ngư i thư ng xu t hi n không báo trư c, và hơn n a, kèm v i ông ta bao gi cũng là nh ng tin x u. Fudge l n này l i trông ñ y lo âu. Ông ta g y hơn, ñ u còn ít tóc hơn, ch tóc ñó b c màu hơn, và khuôn m t ch a ñ ng m t cái nhìn nhăn nhó. Th tư ng ñã th y cái nhìn ñó nhi u l n trong gi i chính tr gia. Chúng không bao gi báo trư c ñi u gì t t lành. “Tôi giúp gì ñư c ông?” Th tư ng nói, ch tay v phía chi c gh c ng nh t trong căn phòng. “Khó bi t nên b t ñ u t ñâu.” Fudge càu nhàu, ng i xu ng gh , ñ t chi c nón qu dưa xanh lên ñ u g i. “M t tu n t i t …” “Ông cũng th h ?” Th tư ng h i khô khan, mong r ng qua l i nói này Fudge có th hi u ông ñã có ñ v n ñ ñ ñ i ñ u v i, và khó có th giúp ñ ñư c Fudge chút nào. “Dĩ nhiên.” Fudge nói, d i m t ñ y m t m i, nhìn Th tư ng ñ y chán chư ng. “Tôi có m t tu n t i t y h t anh b n v y. C u Brockdable… v gi t Bones và Vance… chưa k Mi n Tây n a…” “Ông… ơ… c a ông… ý tôi mu n nói là m t vài ngư i c a ông có… có dính líu t i nh ng… nh ng chuy n này, ph i không?” Fudge nhìn Th tư ng ñ y l nh lùng. “Dĩ nhiên r i. Ch c ch n ông ph i nh n th y chuy n gì ñang x y ra ch ?” “Tôi…” Th tư ng ng p ng ng. Chính thái ñ này làm ông r t ghét nh ng cu c vi ng thăm c a Fudge. Dù sao thì ông cũng là m t v Th tư ng, và rõ ràng không h thích b coi như m t c u h c sinh ng ng n. Tuy nhiên, m i vi c ñã như th t bu i ñ u ông g p Fudge, vào ngày ñ u ông làm Th tư ng. Ông nh nó rõ như ngày hôm qua, và hi u nó s ám ông ñ n h t ñ i. Ngày ñó, ông ñang ñ ng gi a căn phòng, t n hư ng ni m vui chi n th ng sau bao năm mơ ư c và làm vi c, khi nghe th y m t ti ng ho sau lưng, gi ng như t i nay. Ông quay lưng l i, và th y b c tranh x u xí ñang nói chuy n v i mình, thông báo chuy n vi ng thăm c a B trư ng Pháp thu t, và gi i thi u ông ta. Tho t ñ u, Th tư ng nghĩ cu c v n ñ ng tranh c quá s c và dai d ng ñã khi n ông quá m t m i. Ông hoàn toàn kh ng ho ng khi th y b c chân dung nói chuy n v i mình, dù ñi u này không th m vào ñâu so v i lúc ông nhìn th y m t ngư i - t - xưng – là – phù – thu nh y ra kh i lò sư i và b t tay ông. Ông không nói ñư c câu nào trong khi Fudge t t n gi i thích r ng có nh ng phù thu s ng bí m t trên trái ñ t, tuy nhiên, Th tư ng không c n lo l ng v ñi u này, vì B trư ng Pháp thu t qu n lí C ng ñ ng phù thu , và ngăn ng a C ng ñ ng không Pháp thu t bi t ñư c v h . Theo Fudge nói, ñó là m t công vi c m t m i, ph i gi t t c theo ñúng lu t l , bao g m t Trách nhi m khi dùng ch i bay, ñ n ði u khi n s phát tri n c a c ng ñ ng r ng (Th tư ng n m ch t bàn làm vi c khi nghe ñ n ñây). Fudge v vai
 3. Th tư ng b ng m t cách r t ta – là – cha. “Không vi c gì ph i lo l ng.” Ông nói. “Ch c ch n anh b n s không bao gi g p l i tôi n a. Tôi s ch qu y r y anh b n khi có chuy n gì ñó x y ra bên chúng tôi, mà có th gây h i ñ n dân Muggle – ý tôi nói là C ng ñ ng không Pháp thu t. Còn không, chúng ta c s ng kho thôi. À, ph i nói r ng anh b n khá hơn tên ti n nhi m r t nhi u. H n c g ng quăng tôi ra ngoài c a s , cho tôi là m t trò b p c a nh ng ñ i th . Th tư ng tìm l i gi ng nói: “Ông… ông không ph i là m t trò l a b p ñ y ch ?” ðó là hi v ng tha thi t cu i cùng c a ông. “Không” Fudge nh nhàng. “Tôi s là không. Nhìn này.” Fudge bi n tách trà c a Th tư ng thành m t con chu t nh y. “Nhưng…” Th tư ng nói, g n như l c h n kh i hơi th , nhìn tách trà nh y nhót “T i sao… t i sao không có ai nói v i tôi …” “B trư ng Pháp thu t ch ti t l danh tánh v i Th tư ng Muggle vào ngày ông ta nh m ch c.” Fudge nói, c t ñũa phép vào túi áo. “Chúng tôi th y ñó là cách t t nh t ñ gi bí m t.” “Nhưng…” Th tư ng kêu lên. “T i sao… không có m t v ti n nhi m nào…” ð n lúc này, Fudge th t s b t cư i. “Th tư ng thân m n c a tôi, anh b n có ñ nh k chuy n này cho ai không?” V n khúc khích cư i, Fudge ném m t chút b t vào lò sư i, bư c vào ng n l a xanh ng c bích, bi n m t sau m t ti ng rít nh . V th tư ng ñ ng ñó, b t ñ ng, và nh n th y là ông s không bao gi , trong cu c ñ i còn l i, dám nói v cu c ch m trán này v i b t kì m t linh h n s ng nào. Ai trên th gi i bao la này có th tin ông? Ph i m t m t th i gian, ông m i qua kh i cơn s c. Lúc ñ u, ông t nh v i b n thân h n Fudge ñang b o giác, gây nên do s m t ng trong su t chi n d ch v n ñ ng tranh c m t nhoài c a ông ta. C g ng h t mình ñ quên ñi bu i g p m t ch ng d ch u chút nào này, ông trao con chu t nh y cho ñ a cháu gái mình, và ch th cho thư kí riêng g b c tranh có hình ngư i ñàn ông nh bé x u xí, k ñã thông báo v chuy n vi ng thăm c a Fudge. Trư c s ho ng lo n c a Th tư ng, b c tranh không th di chuy n ñư c. Cho ñ n khi r t nhi u ngư i th m c, m t hai ngư i th xây, m t nhà nghiên c u l ch s v tranh, và trư ng Toà th chính thành ph ñ u không làm sao g ñư c b c tranh ñó, thì v Th tư ng t b m i c g ng. Thay vào ñó, ông ng i mong ñ i m i chuy n s không có gì bi n ñ ng cho ñ n h t nhi m kì này. ðôi khi, ông khó có th tin vào m t mình khi th y ngư i trong b c tranh ngáp dài, gãi gãi cái mũi, hay th m chí ñôi l n ra h n kh i b c tranh, ñi d o, ñ l i nh ng v t bùn nâu dài. Dù sao ông cũng t t p cho b n thân không nhìn quá nhi u vào b c tranh, và t nh r ng m t mình ñôi khi cũng có v n ñ . R i, m t t i h t như t i nay, ba năm v trư c, Th tư ng ñang trong phòng m t mình, khi b c tranh thông báo v chuy n vi ng thăm ñ t ng t c a Fudge. Fudge hi n ra t lò sư i, ư t sũng nư c, trong tình tr ng kh n c p ñáng k . Trư c khi Th tư ng k p h i t i sao ông ta l i v y nư c lên kh p [Axminster], Fudge ñã b t ñ u ba hoa v m t tên t i ph m Th tư ng chưa bao gi nghe tên: “Serious” Black, vài th như ki u “Hogwarts”, m t th ng bé tên Harry Potter. Không th gì g i ñư c k c c m giác mơ h nh t trong Th tư ng. “… Tôi v a tr v t Azkaban.” Fudge nghiêng vành cái nón qu dưa, m t lư ng nư c l n nh xu ng túi áo ông. “ gi a Bi n B c, anh b n bi t ñ y… chuy n bay t i t , b n giám ng c thì khu y ñ ng m i th …” – ông ta l c ñ u – “… b n chúng chưa t ng ñ m t v vư t ng c nào x y ra c … Dù sao cũng ph i nh ñ n anh b n ñây giúp. Black ñư c bi t ñ n như m t k gi t dân Muggle, và có th h n ñang chu n b quay tr l i gia nh p hàng ngũ K - mà – ai – cũng - bi t – là – ai - ñ y. Nhưng dĩ nhiên, anh b n ñâu có bi t K - mà – ai – cũng - bi t – là – ai - ñ y là ai, ñúng không nào?” Fudge ñưa m t nhìn Th tư ng ñ y v th t v ng, r i nói: “T t hơn h t
 4. là ng i xu ng, u ng m t chút whisky… Tôi s cho anh b n bi t tư ng t n m i chuy n…” Th tư ng r t b c khi b ra l nh cho ng i xu ng ngay trong văn phòng c a ông, nói gì ñ n chuy n ông l i mang whisky ra m i k v a ra l nh ñó. Nhưng dù sao, ông v n ng i xu ng. Fudge l y ñũa phép t trong túi, v y ra hai c c ch a ch t l ng màu h phách, ñ y m t c c v phía Th tư ng, và l i g n m t cái gh . Fudge nói chuy n kho ng hơn m t ti ng ñ ng h . T i m t lúc, ông không nói ra m t cái tên, mà vi t lên gi y da và nhét vào bàn tay không c m c c c a Th tư ng. Khi Fudge ñ ng d y chu n b ra v , Th tư ng cũng ñ ng lên. “V y là ông nghĩ… “ Th tư ng li c m t vào lòng bàn tay trái. “Chúa t Vold…” “K - mà - ch - g i – tên – ra!” Fudge g m g . “Tôi xin l i… Ông tin là K - mà - ch - g i – tên – ra v n còn s ng sót, ph i không?” “À, Dumbledore nghĩ v y ñ y.” Fudge nói, bu c dây áo choàng dư i c m. “Nhưng chúng tôi chưa tìm ra h n. Vì anh b n ñã h i tôi, nên tôi xin nói, h n s không nguy hi m ch ng nào h n ñư c tr giúp, vì v y Black m i là k ñáng lo ng i. Anh b n s cho ñăng l nh truy nã ch ? Tuy t v i! Tôi mong chúng ta s không g p nhau n a, Th tư ng ñáng kính!” Nhưng h ñã l i g p nhau. G n m t năm sau, m t ông Fudge ñ y ưu phi n xu t hi n gi a thinh không ngay trong phòng n i các chính ph , thông báo v m t s nhũng nhi u x y ra t i cúp Kwidditch (hay cái gì ñ i lo i th ) Th Gi i, và r t nhi u Muggle ñã b liên quan vào vi c này, tuy nhiên Th tư ng không c n ph i lo, vì d u hi u thông báo K - mà – ai – cũng - bi t – là – ai - ñ y quay l i không có ý nghĩa l n l m (Fudge cho r ng ñó là m t trò ñùa), và Phòng quan h ñ i ngo i v i Muggle ñang ph trách v n ñ ch nh s a l i trí nh cho dân Muggle. “ , suýt quên m t.” Fudge thêm vào. “Chúng tôi ñang nh p kh u ba con r ng ngo i và m t con Nhân Sư cho cúp Tam Pháp Thu t, chuy n thư ng thôi, nhưng S Ki m soát và ði u hoà Sinh v t Pháp thu t nói r ng có ñi u lu t b t bu c chúng tôi ph i thông báo cho anh b n, n u chúng tôi mang nh ng sinh v t ñ c bi t nguy hi m vào ñ t nư c!” “Tôi ...- cái gì ...- r ng?” Th tư ng l p b p. “ðúng, ba con. Và m t con Nhân Sư.” Fudge nói. “Chúc m t ngày t t lành.” Th tư ng ñã mong r ng r ng và Nhân Sư là nh ng th t i t nh t có th x y ra. Nhưng không. G n hai năm sau, Fudge l i xu t hi n t lò sư i, l n này v i cái tin v v vư t ng c l n Azkaban. “M t v vư t ng c l n?” Th tư ng nh c l i, gi ng hơi khàn ñi. “Không gì ph i lo, không vi c gì ph i lo c !” Fudge nói, m t chân ñã bư c vào lò sư i. “Chúng tôi s tóm g n chúng. Nhanh thôi. Tôi ch nghĩ anh b n nên bi t.” Trư c khi Th tư ng k p la lên: “ð i ñã!” Fudge ñã bi n m t trong làn khói màu xanh. B t k công chúng và nh ng ñ i th nói gì, Th tư ng không ph i m t tên ng c. Trong tâm tư ng ông v n có m t v n ñ , là, trái ngư c h n v i l i nói c a Fudge bu i ñ u g p g , h g p nhau khá nhi u l n, và càng ngày Fudge càng t ra cáu k nh hơn. Dù không mu n nghĩ t i B trư ng Pháp thu t chút nào (ho c, như Th tư ng v n t g i, v “B trư ng khác”), nhưng Th tư ng không vì th mà b t lo âu, l n xu t hi n t i c a Fudge s kèm nh ng tin kh ng khi p hơn. Vi c Fudge l i ra kh i lò l a, ñ y m t m i, b c b i và l nh lùng, ng c nhiên khi th y Th tư ng không hi u vì sao ông l i ñ n ñây, h n là th t i t nh t trong tu n l kinh kh ng này. “B ng cách nào tôi bi t chuy n ñang x y ra trong C ng ñ ng… ơ… Phù thu ?” Th tư ng ng c ng . “Tôi có m t ñ t nư c ñ ñi u hành, và ñ th ñ quan tâm, không c n ñ n…” “Chúng ta có nh ng m i quan tâm chung.” Fudge c t ngang. “C u Brockdable không t nhiên s p. ðó không ph i là m t cơn lũ. Nh ng k gi t ngư i không thu c dân
 5. Muggle. Gia ñình Herbert Chorley s n hơn n u không có ông ta. Chúng tôi ñang ti n hành chuy n ông y t i B nh vi n Thánh Mungo chuyên tr thương tích và b nh t t Pháp thu t. Vi c ñó s ñư c th c hi n trong t i nay.“ “Ông ñã… Tôi s là tôi… Cái gì…?” Th tư ng l p b p. Fudge hít m t hơi th sâu và nói: “Th tư ng, tôi r t xin l i, h n ñã quay tr l i. K - mà - ch - g i – tên – ra ñã quay tr l i.” “Quay tr l i? Ông nói quay tr l i nghĩa là còn s ng… ý tôi là…” Th tư ng h i tư ng l i cu c nói chuy n kh ng khi p ba năm trư c, khi Fudge k cho ông v tên phù thu ai cũng khi p s , k ñã gây ra hàng ngàn t i ác kinh t m trư c khi bi n m t m t cách bí n mư i lăm năm trư c. “ðúng, còn s ng.” Fudge nói. “ðó là… tôi không bi t có th g i m t ngư i là còn s ng không, n u chúng ta không th gi t ñư c h n? Dumbledore không gi i thích rõ v i tôi l m. Dù sao, h n có m t thân th , h n ñang ñi l i, nói chuy n và gi t ngư i, và theo m c ñích c a cu c nói chuy n này, tôi nghĩ r ng h n còn s ng.” Th tư ng ch ng bi t nói gì hơn, nhưng vì m t thói quen c h u mu n mình có th nói thông th o m i v n ñ , ông b i tìm trong trí nh nh ng gì còn sót l i v m u ñ i tho i ngày trư c. “Serious Black ñang v i – ơ - K - mà - ch - g i – tên – ra?” “Black? Black?” Fudge nói, quay chi c nón qu dưa b ng ngón tay. “Ý Anh b n là Sirius Black? Th có b râu c a Merlin, không h . Black ñã ch t. Chúng tôi ñã… ơ… nh m v anh ta. Anh ta hoàn toàn vô t i. Và anh ta không h ñ ng h i ñ ng thuy n v i K - mà - ch - g i – tên – ra n a… … tôi mu n nói là…” ông ta quay chi c nón qu dưa ngày càng ác li t “… t t c các b ng ch ng ñ u ch rõ… hơn năm mươi nhân ch ng… nhưng thôi, dù sao anh ta cũng ch t r i. B gi t, trên th c t . Trong B Pháp thu t. S p m m t cu c ñi u tra…” Trư c s ng c nhiên c a ông, Th tư ng th y m t thoáng thương h i cho Fudge. Nó nhanh chóng b che khu t b i ni m kiêu hãnh r c r , r ng dù có th ông quá kém c i trong lĩnh v c bư c ra t lò sư i, không bao gi có m t v gi t ngư i nào x y ra trong toà nhà chính ph , dư i quy n hành c a ông. Hay ñúng hơn, là chưa có… Fudge ti p t c “Black là chuy n ñã qua. V n ñ chính, là chúng ta ñang trong m t cu c chi n, thưa Th tư ng, và chúng ta c n hành ñ ng.” “Trong cu c chi n?” Th tư ng nh c l i. “Không quá l i ñ y ch ?” “K - mà - ch - g i – tên – ra ñã t p h p ñư c b n vư t kh i ng c Azkaban h i tháng Giêng.” Fudge nói càng g p gáp hơn, xoay xoay cái nón qu dưa trong tay nhanh ñ n m c nó ch còn là m t bóng m . “T khi chúng ñư c t do, chúng ñã hoành hành và tàn phá r t kinh kh ng. C u Brockdable là do chúng phá. Chúng lên k ho ch ñ gi t Muggle hàng lo t – tr phi chúng tôi theo h n…” “L y Chúa, thì ra ñó là l i c a ông, làm cho nh ng ngư i ñó ch t, và tôi ph i tr l i câu h i v thép han g và dây c u b nhão… và tôi không h bi t gì c !” Th tư ng g m lên gi n d . “L i c a tôi?” Fudge nói, da m t chuy n màu. “Ý anh b n là tôi ph i tho hi p v i b n chúng ch gì?” “Không.” Th tư ng nói, ñ ng d y ñi l i d c căn phòng. “Nhưng tôi s truy b t k hăm do và tóm chúng trư c khi chúng làm thêm m t v nào n a.” “V y anh b n nghĩ chúng tôi không h c g ng làm gì? Fudge nói. “T t c nh ng Th n Sáng c a B ñ u ñư c huy ñ ng vào cu c, h ñã và ñang tìm ki m h n và b h … nhưng chúng ta ñang nói v phù thu quy n l c nh t th i ñ i, phù thu ñã thoát kh i m i c g ng b t h n hơn ba th p k !” “V y tôi ñoán ông chu n b nói h n cũng là ngư i gây ra cơn lũ Mi n Tây?’ Cơn nóng gi n c a Th tư ng càng tăng m i bư c ñi. Th t ñiên ti t khi bi t ñư c lí do c a t t c nh ng th m ho này, và không th công b v i m i ngư i! Thà chúng là l i c a chính ph , Th tư ng h n c m giác d ch u hơn…
 6. “Ch ng có cơn lũ nào c .” Fudge nói, r u rĩ. “Xin l i?” Th tư ng quát lên, gi m chân liên t c. “Cây c i b t r , mái nhà bay, c t ñèn cong, nh ng v ch n thương nghiêm tr ng…” “ðó là lũ T Th n Th c T . Nh ng k ñi theo K - mà - ch - g i – tên – ra. Theo d ñoán c a tôi, có th còn có s dính líu c a b n kh ng l .” Th tư ng d ng l i, th như ñ u ông v a ñ ng m t b c tư ng vô hình. “Cái gì dính líu cơ?” Fudge nhăn nhó. “L n n i d y trư c, h n ñã s d ng ngư i kh ng l , ñ ñ t ñư c nh ng k ho ch l n.” Ông nói. “Văn phòng Tin t c sai l ch ñã làm vi c liên t c, r t nhi u ñ i ði u ch nh Trí nh ñã vào cu c ñ s a ñ i trí nh nh ng dân Muggle ch ng ki n m i vi c. S Ki m soát và ði u hoà Sinh v t Pháp thu t luôn túc tr c quanh Somerset. Nhưng chúng tôi không th tìm th y b n kh ng l . Th t ñúng là m t th m ho .” “Ông ñã không nói!” Th tư ng ñ y t c gi n. “Tôi không ph n ñ i, hi n t i tinh th n B Pháp thu t r t th p. V i t t c nh ng th ñó… và r i ñ m t Amelia Bones…” “ð m t ai cơ?” “Amelia Bones. Giám ñ c S Thi hành Lu t Pháp thu t. Chúng tôi tin K - mà - ch - g i – tên – ra ñã t tay gi t bà, vì b là m t phù thu c c x n, và có nhi u b ng ch ng cho th y bà ñã chi n ñ u h t s c mình.” Fudge h ng gi ng, ng ng quay cái mũ. “Nhưng v án ñó ñã xu t hi n trên báo.” Th tư ng c nén cơn gi n. “Báo c a chúng tôi. Amelia Bones… ch ñư c k v như m t ngư i ph n trung niên s ng m t mình… ðó… ñó là m t v gi t ngư i ghê t m... có r t nhi u công chúng quan tâm… C nh sát còn ph i b i r i…” Fudge th dài. “Dĩ nhiên r i. B gi t trong m t căn phòng khoá kín. Chúng tôi, ngư c l i, bi t rõ ai ñã làm chuy n ñó. Tuy nhiên, bi t rõ cũng ch ng giúp chúng tôi có thêm manh m i gì h u ích trong vi c l n ra h n. Và Emmeline Vance… có l anh b n chưa bi t v ñó…” “ , dĩ nhiên là tôi bi t.” Th tư ng nói. “Nó x y ra g n ñây. Dư lu n và báo chí ñã có h n m t ngày rùm beng… lu t l không là gì ngay sân sau Toà nhà Chính ph …” “Chưa ñ ñâu.” Fudge nói chán n n. “T ng ñàn Giám ng c kh p m i nơi, t n công m i ngư i… trái, ph i, gi a…” Ngày xa xưa h nh phúc, n u nói chuy n này v i Th tư ng, h n ông s không hi u gì. Nhưng bây gi thì… “Tôi nghĩ Giám ng c canh gác Azkaban ch ?” ông nói th n tr ng. “Chúng ñã t ng.” Fudge m t m i. ‘Nhưng chúng ñã b theo K - mà - ch - g i – tên – ra. Tôi không ph n ñ i, ñó qu là m t tin ch n ñ ng.” “Nhưng,” Th tư ng hơi ho ng lo n. “Không ph i ông ñã nói v i tôi chúng là nh ng sinh v t hút h nh phúc và hi v ng t con ngư i ñ y ch ?” “ðúng là như v y. Và chúng ñang làm th . ðó là lí do cho t t c nh ng s u ám này.” ð u g i Th tư ng nhũn ra. Ông khu u xu ng chi c gh g n nh t. Ý nghĩ v nh ng sinh v t vô hình tràn qua làng m c, thành ph , gieo r c bu n ñau và chán n n lên nh ng ngư i b phi u cho ông, làm ông th c s mu n ng t ñi. “Fudge, ông c n ph i làm m t vi c gì ñ y. ðó là trách nhi m c a ông. Trách nhi m c a B trư ng Pháp thu t!” “Th tư ng thân m n c a tôi, anh b n nghĩ tôi v n còn là B trư ng Pháp thu t sau t t c nh ng ñi u ñã x y ra? Tôi ñã b sa th i ba ngày trư c! C C ng ñ ng Phù thu ñã ñ u tranh cho v này hơn m t tháng nay! Chà, th c s tôi chưa bao gi th y h ñoàn k t như v y trong c nhi m kì ñâu!”
 7. Th tư ng không nói ñư c gì. Dù th c s ông r t căm ph n nh ng gì ñã x y ra, ông v n c m th y thương cho ngư i ñàn ông trư c m t mình. Cu i cùng ông nói. “Tôi r t ti c. Tôi có th làm ñư c gì cho ông không?” “Anh b n th t là t t, nhưng tôi s là không có gì ñâu. Tôi ñ n ñây t i nay ñ c p nh t thông tin cho anh b n, và gi i thi u ngư i k nhi m c a tôi. ðáng l ông ta ph i có m t ñây vào lúc này, nhưng, ông ta r t b n r n, v i t t c nh ng th ñó.” Fudge nhìn vào b c chân dung ngư i ñàn ông nh bé ñ i b tóc b c dài và xoăn, ñang ngoáy tai b ng m t cái lông chim. B t g p ánh m t Fudge, b c chân dung nói. “Ông ta s ñ n ñây ngay. Ông ta v a chuy n m t lá thư cho c Dumbledore.” “Chúc ông ta may m n.” Fudge nói, l n ñ u tiên ch a ñ ng v cay ñ ng. “Tôi vi t cho Dumbledore hai lá m t ngày trong su t n a tháng qua, nhưng c không h chuy n ý… N u c s n sàng thuy t ph c th ng bé, tôi có kh năng v n là… T t thôi, tôi mong Scrimgeour s may m n hơn!” Fudge rơi vào m t s im l ng ñ y v tôi - b - ngư c – ñãi. S im l ng b t ch t b phá v b i gi ng nói ñ y quy t ñoán, m nh m c a b c tranh. “T i ngài Th tư ng dân Muggle. Yêu c u m t cu c g p. Kh n c p. Xin ñáp tr t c thì. Rufus Scrimgeour, B trư ng Pháp thu t.” “ m, m, t t thôi.” Th tư ng nói bu n bã, u o i nhìn ng n l a ng c bích trong lò sư i bùng cao, m t phù thu khác xu t hi n, và l i bư c lên chi c th m c . Fudge lùi l i, sau vài giây lư ng l , Th tư ng cũng làm theo, ch ngư i m i ñ n ph i s ch b i kh i chi c áo choàng ñen và ngó nghiêng xung quanh. Lúc ñ u Th tư ng nghĩ Rufus Scrimgeour khá gi ng m t con sư t già. Nh ng v t xám l n trong mái tóc hung dày như m t cái b m, và l n c hàng lông mày dày. ðôi m t vàng n sau c p kính kim lo i có vành. Ông có v phong nhã, dù bư c ñi hơi kh p khi ng. Th tư ng th y toát lên t ông ta s m nh m , s c s o, và hi u t i sao C ng ñ ng Phù thu ch n Scrimgeour ch không ph i Fudge, trong tình c nh này. “Ông kho không?” Th tư ng h i l ch s , chìa tay ra. Scrimgeour b t tay nhanh chóng, ñ o m t quanh căn phòng, rút ñũa phép t túi ra. “Fudge ñã k cho ông m i chuy n?” Scrimgeour nói, ti n v phía c a ra vào, chĩa ñũa phép vào khoá. Th tư ng nghe th y ti ng khoá. “Ơ… ñúng!” Th tư ng nói. “Và n u ông không phi n, tôi mu n cánh c a không b khoá.” “Tôi không thích b c t ngang.” Scrimgeour nói nhanh. “Hay b nhìn lén.” Ông chĩa ñũa phép lên c a s . Nh ng t m rèm t ñ ng nh y ra che. “Tôi là m t ngư i b n r n. V y hãy ñi vào th ng v n ñ . Trư c h t, chúng ta nói v s an toàn c a ông.” Th tư ng ñ ng th ng ngư i lên. “Tôi hoàn toàn h nh phúc v i s an toàn mà tôi ñang có, c m ơn ông r t…” “ , chúng tôi thì không.” Scrimgeour chen vào. “S ch ng hay ho gì cho dân Muggle n u th tư ng c a h b m l i nguy n ð c ðoán. Ngư i thư kí m i văn phòng ngoài…” “Tôi s không ñu i Kingsley Shacklebolt, n u ñó là th các ông mu n nói!” Th tư ng căng th ng. “Anh ta có năng l c, làm vi c hi u qu g p ñôi ngư i thư ng…” “ðơn gi n, ñó là vì anh ta là m t phù thu .” Scrimgeour nói, không h m m cư i. “M t Th n Sáng x n, ñư c s p ñ t vào ñây ñ b o v ông.” “Này, khoan ñã!” Th tư ng quát. “Các ông không th s p x p ngư i vào văn phòng c a tôi. Tôi m i là ngư i quy t ñ nh ai làm vi c cho tôi!” “Tôi l i nghĩ ông r t hài lòng v i Shacklebolt?” Scrimgeour l nh lùng. “Tôi r t… không, tôi ñã…” “V y s không có v n ñ gì ch ?” Scrimgeour nói. “Tôi… ơ… mi n là Shacklebolt v n làm vi c… ơ… hi u qu …” Th tư ng nói dè d t. Nhưng có v Scrimgeour không nghe ông.
 8. “Còn, gi , v Herbert Chorley, b trư ng dư i quy n ông.” Ông ta ti p t c. “Ngư i ñã thành trò h c a công chúng, b ng cách th hi n như m t con v t ng ng n.” “Ông ta thì sao?” Th tư ng h i. “Ông ta rõ ràng ñã b m m t l i nguy n ð c ðoán, m c ñ nh . Nó làm óc ông ta l n th n. Tuy nhiên, ông ta v n có th nguy hi m.” “Ông ta ch ñang ba hoa.” Th tư ng y u t. “Có l là do u ng quá m c… ch c là ông ta ch c n ngh ngơi m t chút…” “R t nhi u bác sĩ B nh vi n ñang ki m tra ông ta. Cho ñ n bây gi , ông ta ñã c bóp c ba trong s h . T t nh t là ông ta không nên trong c ng ñ ng Muggle m t th i gian.” “Tôi… Ông ta s tr l i bình thư ng ch ?” Th tư ng ñ y h i h p. Scrimgeour ñơn thu n ch nhún vai, ti n v phía lò sư i. “ðó là t t c nh ng gì tôi ph i nói. Tôi s c p nh t thông tin cho ông thư ng xuyên, Th tư ng. Ho c, n u tôi quá b n r n, Fudge s ñ n thay tôi. Ông ta ñ ng ý l i B v i tư cách ngư i c v n.” Fudge c g ng cư i, nhưng trông như b ñau răng v y. Scrimgeour cho tay vào túi, l c tìm th b t th n kì chuy n ng n l a sang màu xanh. Th tư ng nhìn hai phù thu ñ y th t v ng. Câu nói ñã trên ñ u lư i ông c bu i t i nay b t ra. “Thư ng ð ơi… Nhưng các ông là phù thu ! Các ông bi t làm phép! Các ông có th gi i quy t m i chuy n d dàng!” Scrimgeour ch m ch p xoay ngư i, trao ñ i m t cái nhìn hoài nghi v i Fudge. L n này, Fudge m m cư i th t s . “V n ñ là, cái ác cũng bi t phép thu t.” Hai phù thu l n lư t bư c vào ng n l a và bi n m t. Chương 2 Ngõ c t Th ti n Cách ñó hàng d m, nh ng cơn gió sau khi ñã ñ p vào cánh c a s phòng Th tư ng ñã tràn ùa trên m t con sông v i hai b sông b n th u n m gi a nh ng làn cây và c nh ng ñ ng rác. Bóng ñen tràn ng p khung c nh, và m t chi c c i xay gió quay ñiên cu ng, m o như ñang c báo hi u ñi m ch ng lành. Không gian yên ng và không có d u hi u c a s s ng nào ngoài ti ng róc rách c a dòng nư c ñen ñang ch y và m t con cáo ch còn da b c xương ñang loay hoay dư i cái rãnh nư c ñánh hơi, hy v ng tìm ñư c m t con cá hay th gì ăn ñư c trong nh ng c m c m c cao. Nhưng ñ t nhiên, sau m t ti ng n b t thình lình, m t th gì ñó nh bé, ñ i mũ trùm kín ñ u xu t hi n trong làn sương m ng trên b c a dòng sông. Con cáo cũng ñ ng yên l i, m t dò xét lên m i v t xung quanh cái th kỳ l m i xu t hi n. K l m t ñó cũng có v ch u ñ ng thái ñ dò xét y m t lát, và rôi b ng sáng lên, ngư i này b t ñ u ch y, áo choàng lê trên ñám c . B ng m t ti ng n th hai to hơn, m t k trùm ñ u khác xu t hi n. "Ch ñã!" Con cáo gi ñang bò sát du i m t ñ t l i b m t ti ng rên r khàn khàn làm gi t mình. Nó li u nh y qua ch ñang tr n ñ n ch cái rãnh nư c. M t tia ch p màu xanh b n ra, con cáo ré lên, r i ngã xu ng ñ t, ch t. K l m t th hai tr ra h t xác con cáo lên. "Ch là m t con cáo," m t gi ng ph n thô l phát ra dư i mũ trùm ñ u. "Th mà ta c nghĩ là m t Th n Sáng cơ ñ y — Cissy, ch ch !"
 9. Nhưng ngư i ñàn bà kia, k v a quay l i nhìn ánh ch p, l i ñã k p ch y vút v phía cái l ch nơi con cáo v a té xu ng. "Cissy — Narcissa — nghe ch —" Ngư i ñàn bà th hai năm l y tay bà ta, nhưng b gi ng ra. "Bella, tr l i!" "Mày ph i nghe ch !" "Em ñã nghe r i. Em có quy t ñ nh c a em. ð em yên!" Ngư i ñàn bà tên Narcissa ch y ñ n phía trên cái rãnh nư c, nơi m t hàng rào cũ k ñã tách nhánh sông kh i con ñư ng nh r i ñá cu i. Ngư i ñàn bà kia, Bella, l p t c theo sau. Hai ngư i cùng ñ ng trư c hàng rào ch n con ñư ng ñ y nhà xiêu v o ñ nát x p thành dãy, c a s m ñ c và ch ng nhìn th y gì nơi bóng t i. "Gã s ng ñây à?" Bella h i v i gi ng khinh b . "ðây ư? Gi a cái ñ ng phân Muggle này? Chúng ta h n ph i là nh ng k ñ u tiên thu c hàng ngũ này ñ t chân lên — " Nhưng Narcissa không nghe; bà ta ñã lách nhanh qua ñư c cái hàng rào cũ nát và ñang v i vã ch y ngang con ñư ng. "Cissy, ch ñã!" Bella ch y theo, áo choàng h t tung lên phía sau, và nhìn Narcissa lao t i m t cái ngõ gi a nh ng ngôi nhà vào m t con ñư ng th hai, g n như gi ng h t. M t s ñèn ñư ng dã v , hai ngư i ñàn bà ch y gi a nh ng kho ng sáng t i m p m . Ngư i theo sau ñã b t k p k ch y trư c khi h qu o vào ngõ r khác, l n này thì thành công b i bà ta ñã gi ch t tay k ch y ñi và kéo l i ñ hai ngư i nhìn th ng vào m t nhau. "Cissy, mày không ñư c làm th , mày không ñư c tin h n — " "Nhưng Chúa t H c ám tin, ph i không?" "Chúa t H c ám thì... tao tin là... ñã nh m," Bella h n h n, và m t c a bà ta ánh ra m t th ánh sáng y u t t cái mũ v i trùm ñ u khi nhìn quanh ñ xem r ng có ch c h ch có hai ngư i ch n này hay không. "Trong b t c trư ng h p nào, chúng ta ñã ñư c giao nhi m v không ñư c nói k ho ch cho b t c ai. ðó là ph n b i Chúa t H c ám — " "ð em ñi, Bella!" Narcissa c n nh n, ngư i ñàn bà giơ ñũa phép rút ra phía dư i t m áo choàng, chĩa nó vào m t ngư i ch . Bella ch cư i kh y. "Cissy, ch c a mày ư? Mày s không — " "Ch ng có gì em không dám làm n a!" Narcissa h n h n, kèm m t ti ng th h t trong gi ng nói, và khi ngư i ñàn bà vung cây ñũa phép như vung con dao, ánh ch p t cây ñũa phép loé lên. Bella th tay em mình ra - gi ñã nóng b ng lên r i. "Narcissa!" Nhưng Narcissa ñã ch y trư c r i. Gi ng tay ch ra, bà ta l i ch y mi t, luôn gi m t kho ng cách v i Bella, h l c vào mê l c a nh ng dãy nhà g ch. Cu i cùng, Narcissa ch y ñư c ñ n ñư ng Spinner's End, nơi nh ng ng khói c i xay cao vút trong như d u hi u c nh cáo c a m t ngón tay kh ng l . Ti ng bư c chân vang v ng l p c p trên kh p con ngõ nh , ñ n khi bà ch y ñ n cái nhà cu i cùng c a con ngõ, nơi m t th ánh sáng ch p ch n phát ra phía sau b c màn che t ng dư i. Bà gõ c a trư c Bella, mi ng l m b m ch i r a vì b ñu i k p. C hai ñ u ñ ng ch , th h n h n khe kh ; h ñ u ph i ng i mùi c a con sông b n th u mà làn gió ñêm ñưa l i. Sau vài tích t c, h nghe th y ti ng chân ñi l i trong nhà và r i cánh c a m hé ra m t cái két. M t cái li c xéo c a m t ngư i ñàn ông qua h , m t ngư i v i b tóc dài th t dài, ñen xoã thành t ng nhánh che cái m t vàng ng và ñôi m t màu ñen. Narcissa l t chi c mũ trùm ra. Làn da tr ng nh t ñ n n i trông như sáng lên trong bóng t i và mái tóc dài vàng óng xoã xu ng làm cho bà ta trông càng gi ng ngư i ch t ñu i. "Narcissa!" Ngư i ñàn ông nói, m c a to chút n a, ánh sáng chi u rõ bà và ngư i
 10. ch . "Th t là m t b t ng thú v !" "Severus," bà nói kh b ng m t gi ng l nh lùng. "Chúng ta có th nói chuy n không? Có vi c g p." "T t nhiên. " Ông lùi l i ñ ngư i ñàn bà ñi qua ông vào căn nhà. Ngư i ch v n-còn-trùm-ñ u thì c th vào ch ng c n m i m c gì c . "Snape," bà nói c c l c khi ñi qua ông. "Bellatrix," ông tr l i, mi ng c a ông vênh lênh ñi u cư i khinh khi lúc ông khép c a ñánh s p. H ñi th ng ñ n m t phòng khách nh bé lót g , nơi có c m giác c a bóng t i l nh l o. Xung quanh tư ng ñ u có sách ñ t kín trư c, h u h t ñ u ñư c b c b ng da thu c màu nâu ho c ñen; trong phòng còn có m t cái gh bành ñã s n, m t cái gh t a cũ k , m t cái bàn lung lay, t t c dư i ánh sáng l m c a cây ñèn c y treo trên tr n. Nơi ñây có v như b b bê khá lâu r i, vì th c tình cũng ch ng ai thư ng xuyên l m. Snape ra d u m i Narcissa ng i xu ng gh bành. Bà ta qu ng cái áo choàng sang m t bên, ng i xu ng, nhìn ch m ch m vào bàn tay tr ng run l p c p ñang co vào v t áo. Bellatrix t t kéo mũ xu ng. Trong bóng t i, trông bà ta cũng ñ p như ngư i em mình, v i m t ñôi m t sùm s p và m t cái quai hàm khá là v ng ch c, bà không thèm ñ ý ánh m t c a Snape khi ñi ñ n ñ ng sau Narcissa. "V y, tôi có th giúp gì cô?" Snape h i, và ng i xu ng cái gh t a ñ i di n hai ch em. "Chúng ta... ch có chúng ta ñây thôi, h ?" Narcissa h i kh . "Ph i, t t nhiên r i. À, ðuôi Trùn ñây, nhưng chúng ta không thèm tính b n côn trùng nhãi nhép, ñúng không?" ng tr cây ñũa phép vào b c tư ng ch t ñ y sách và v i m t ti ng n ñoàng, m t cái c a bí m t m toang ra, làm hi n lên m t c u thang h p, trên ñó m t k nh bé ñang ñ ng ch t l ng. "Ngươi bi t r i ñ y, ðuôi Trùn, nhà ta có khách," Snape nói m t cách lư i nhác. K gù lưng kia rón rén ñi nh ng bư c cu i c a b c thang ñ xu ng căn phòng. H n có m t ñôi m t nh , ng ng nh ng nư c, m t cái mũi nh n, và có trên môi m t n cư i gư ng g o. Tay trái xoa xoa vào tay ph i, ngư i ta có th nhìn th y ñư c th m c dù h n ñang mang m t chi c găng tay b c. "Narcissa!" h n nói b ng cái gi ng chút chít nghe như chu t kêu. "Và Bellatrix n a! Quy n rũ làm sao — " "ðuôi Trùn s ph c v nư c u ng, n u các cô yêu c u," Snape nói. "Và sau ñó s ph i l p t c tr v phòng ng c a h n." ðuôi Trùn co rúm l i như th Snape v a ném cái gì vào m t h n. "Tôi không ph i là th ng h u c a ông!" H n giãy n y kêu lên the thé, nhưng v n tránh ánh m t c a Snape. "V y ư? V y ta tư ng Chúa t H c ám sai ngươi ñ n ñây ñ giúp vi c cho ta." "ð giúp vi c, ñúng — nhưng không ph i ñ pha nư c và — lau nhà cho ông!" "Ta không nghĩ, ðuôi Trùn à, là ngươi ñư c phái ñ n ñây ñ làm vi c gì nguy hi m hơn th ," Snape ñư ng m t. "ði u này có th tho thu n m t cách d dàng: Ta s thưa l i v i Chúa t H c ám r ng — " "Tôi s t nói v i Ngài n u tôi mu n!" "T t nhiên là ngươi có th ," Snape nh o báng. "Nhưng bây gi , thì ph c v nư c ra ñây ngay. Mang rư u gia tinh làm cũng ñư c." ðuôi Trùn ch n ch m t lát, trông như th là h n s b t tuân, nhưng sau ñó ñành mi n cư ng quay ñi và ñi vào m t b c tu ng ñư c ngu trang khác. H nghe th y ti ng c c chén lách cách. Sau vài giây h n tr l i, kh n mang theo m t cái chai ñ y b i b m và ba cái c c ñ t trên m t chi c khay. H n ñ t cái khay xu ng cái bàn
 11. lung lay và l n ñi tránh s hi n di n c a m i ngư i, ño n ñóng cái c a ngu trang b ng giá sách ñánh r m. Snape rót lo i rư u ñ như máu vào ba c c và m i hai ch em. Narcissa kh c m ơn, trong khi ñó Bellatrix ch ng nói ch ng r ng, nhưng v n ti p t c nhìn ch m ch p vào Snape. Nhưng Snape v n ch ng b ñi u ñó làm b i r i, ngư c l i ông ta còn ra v r t tho i mái vui v . "U ng vì Chúa t H c ám," ông nói, giơ c c rư u và làm c n. Hai ch em làm y chang th . Snape rót ñ y l i các c c. Khi Narcissa n c ñ n c c th hai bà gi n gi : "Severus, tôi r t ti c ph i ñ n ñây trong hoàn c nh này, nhưng tôi ph i g p anh. Tôi nghĩ anh là ngư i duy nh t có th giúp — " Snape giơ tay lên ñ d ng l i c a bà, r i ch ñũa th n vào cái c a thang gác. Cái c a phát n ñoàng cùng m t m t ti ng thét l n, sau ñó là ti ng ðuôi Trùn ch y l c th c kh i c u thang. "Xin l i," Snape nói. "Cái lo i này nó c thích nghe lén c u thang, tôi ch ng bi t nó g t hái ñư c cái gì cơ ch ... Cô ñang ñ n ñâu v y, Narcissa?" Bà ta hít th t sâu, rùng mình, và b t ñ u l i. "Severus, tôi bi t tôi không nên có m t ñây, tôi ñã ñư c b o là không ñư c k chuy n này cho ai, nhưng —" "Th thì hãy câm mi ng l i!" Bellatrix c n nh n. "ð c bi t là v i cái lo i ñ ng b n th i nay." "ð ng b n th i nay?" Snape nh o báng. "Và tôi ph i hi u câu ñó c a cô th nào ñây?" "Là ta không tin ngươi, Snape, ngươi bi t ñi u ñó quá rõ mà!" Narcissa b t ra m t ti ng như n c n và l y tay che m t. Snape b kính xu ng bàn và ng i l i, tay ñ lên thành gh , cư i vào cái m t ñang nhìn tr ng tr ng c a Bellatrix. "Narcissa, tôi nghĩ cô nên l ng nghe nh ng gì Bellatrix ñang ñ nh x ra; vi c ñó giúp chúng ta kh i ph i ch u s gián ño n chán ng t này. Nào, ti p t c ñi, Bellatrix," Snape nói. "T i sao cô không tin tôi v y?" "Có hàng trăm lý do!" Bà ta quát to, vòng t sau gh bành ra ñ ném cái kính xu ng m t bàn. "Nên b t ñ u t ñâu bây gi ! Ngươi ñâu khi Chúa t H c ám ra ñi? Sao ngươi không tìm ki m Ngài khi Ngài bi n m t? Ngươi ñã làm gì ng n y năm khi núp bóng lão Dumbledore? Sao ngươi l i ngăn không cho Chúa t H c ám l y Hòn ðá Phù thu ? Sao ngươi không nh p phe ngay l p t c khi Ngài tr l i? Ngươi ñâu m y tu n trư c cái ngày b n ta ph i chi n ñ u ñ l y L i tiên tri cho Chúa t H c ám? Và, Snape, t i sao th ng nhãi Harry Potter v n còn s ng, khi ngươi ban cho nó cái ân hu su t năm năm qua?" Bà ta ng ng l i, tr ng ng c ñ p c c nhanh, má ng ñ h t c . Sau bà, Narcissa ng i b t ñ ng, m t v n vùi vào tay. Snape cư i. "Trư c khi tôi tr l i - có ch , Bellatrix, tôi s tr l i ngay! Cô có th chuy n l i câu tr l i c a tôi cho t t c nh ng k khác - b n v n xì x m sau lưng tôi, và ñi tâu hót v i Chúa t H c ám! Nhưng trư c ñó, tôi ñã nói r i, ñ tôi h i cô m t câu ñã. Cô th t s nghĩ là Ngài ñã không ch t v n gì tôi nh ng v n ñ ñó ư? Và cô cho r ng, tôi ñã không th ñưa ra câu tr l i thuy t ph c mà v n còn có th ng i ñây nói chuy n ñư c v i cô h ?" Bà ta do d . "Ta bi t là Ngài tin ngươi, nhưng… " "Cô nghĩ là Ngài nh m sao? Hay là tôi ñã b p Ngài? Nói d i Chúa t H c ám, pháp sư vĩ ñ i nh t, ngư i có pháp thu t hoàn mĩ nh t mà c th gi i bi t ñư c cho ñ n nay?"
 12. Bellatrix im l ng, nhưng l n ñ u tiên ñã trông có v hơi chưng h ng. Snape không nh n m nh vào ñi m ñó. Ông nâng c c, nh p m t h p, r i ti p, "Cô h i là tôi ñâu khi Chúa t H c ám ra ñi. Tôi ñã chính nơi mà Ngài ra l nh, là H c vi n Ma thu t và Pháp thu t Hogwarts, vì Ngài mu n tôi thám thính lão Albus Dumbledore. Cô bi t ñ y, tôi cho là, tôi là ngư i ñ m nhi m t t nh t v trí ñó ch ?" Bà ta kh g t ñ u ñ n n i khó mà nh n th y và ñ nh m mi ng, nhưng Snape ñã ngăn l i. "Cô còn h i t i sao tôi không c g ng tìm Ngài khi Ngài bi n m t. Cũng gi ng như lý do c a Avery, Yaxley, và c a gia ñình Carrows, Greyback, Lucius" - ông ta hơi quay ñ u v phía Narcissa — "và r t nhi u k khác ñã không tìm Ngài. Tôi nghĩ Ngài ñã ñi mãi mãi. Tôi không thích ñi u ñó chút nào, tôi ñã nh m, và như v y,… N u ngài không tha th cho chúng ta - nh ng k ñã m t h t nhu khí lúc b y gi , Ngài có l s còn r t ít ngư i trung thành ñi theo." "Ngài còn ta!" Bellatrix m nh m . "Ta, ngư i ñã m t bao năm vì Ngài Azkaban!" "Ph i, ñáng khâm ph c thi t tình," Snape nói gi ng bu n t . "Có ñi u cô ch ng ích gì khi trong ng c c , nhưng rõ ràng c ch thì ñáng khâm ph c ñ y — " "C ch !" Bà ta hét lên; trông bà ta lúc gi n như m t k ñiên. "Khi ta ph i ch u ñ ng lũ Giám ng c, ngươi còn ñang Hogwarts, ñang ñóng vai con thú cưng c a lão Dumbledore!" "Không h n th ," Snape bình tĩnh. "Lão ñã không cho tôi d y môn Phòng ch ng Ngh thu t H c ám, cô bi t ñ y. Có v như cái này, à, làm cho tôi tr l i,… hư ng tôi ñ n con ñư ng cũ." "Ra ñó là cách ngươi hy sinh cho Chúa t H c ám, không ñư c d y cái môn h c ưa thích ư?" Bà ta cư i nh o. "Sao ngươi lúc nào cũng ru rú ñ y h , Snape? V n còn ph i thăm dò lão Dumbledore cho m t ngư i Ch nhân mà ngươi tin là ñã ch t à?" "Th t khó khăn," Snape nói, "M c dù Chúa t H c ám hài lòng vì tôi chưa t ng sao lãng nhi m v cao c : tôi có thông tin c a mư i sáu năm cùng lão Dumbledore ñ mang ñ n cho Ngài b t c khi nào ngài tr l i, m t quà t ng tái ng có ích hơn là vi c c than vãn kêu ca v s khó ch u Azkaban… " "Nhưng ngươi ñã ñó —" "Ph i, Bellatrix, tôi ñó," Snape nói, c ý ñ l ra s m t kiên nh n c a mình l n ñ u tiên. "Tôi ñã có m t công vi c ngon lành ñ n n i mà tôi còn tránh ñư c c m t su t ng c Azkaban. Nơi ñó ñ y lũ T th n th c t , cô bi t ñ y. S b o v c a Dumbledore ñã giúp tôi kh i b t ng vào tù; ñi u này th t vô cùng ti n l i và tôi nên t n d ng. Tôi nh c l i: Chúa t H c ám không ý ki n gì v vi c tôi l i, vì th tôi không nghĩ là cô nên kêu ca ñâu." "Và tôi nghĩ ti p theo cô mu n bi t," Ông nh n m nh b ng m t gi ng to hơn, vì Bellatrix ñã tìm ñ m i cách ng t l i ông ta, "T i sao tôi l i ñ ng nhìn v Chúa t H c ám và Hòn ñá Phù thu . Cũng d tr l i thôi. Ngài không bi t là ngài có nên tin tôi n a hay không. Ngài ñã t ng nghĩ, như ch , là tôi ñã l t m t t m t T th n Th c t thành m t th ng h c a lão Dumbledore. Ngài lúc ñó vô cùng ñáng thương và y u t, ph i dùng chung m t thân xác v i m t tay phù thu h ng ba. Ngài không dám ti t l danh tính c a mình v i m t k ñ ng minh mà k ñ ng minh ñó có th n p Ngài cho lão Dumbledore và B Pháp thu t. Tôi th t s ti c vi c Ngài ñã không tin tôi. Ngài có th có ñư c s c m nh kỳ di u ñó s m hơn 3 năm. Và khi ñi u ñó ñã x y ra, tôi ch th y m t th ng cha Quirrell tham lam và không x ng ñáng ñang tìm ñ cách l y viên ñá ñi và, tôi th a nh n, là tôi ph i c h t s c ch n h n l i." Mi ng c a Bellatrix méo x ch trèo tr o như bà ta b bu c ph i nhai thu c ñ ng. "Nhưng ngươi cũng không tr v khi Ngài tr l i, ngươi không bay tr v v i Ngài khi ngươi th y cái D u hi u ñen bùng cháy mà — " "ðúng. Tôi tr v mu n hai ti ng. Tôi tr v theo l nh c a Dumbledore." "C a Dumbledore — ?" Bà ta b t ñ u, gi ng l c ñi vì kinh ng c.
 13. "Nghĩ ñi!" Snape nói, l i m t kiên nh n. "Nghĩ ñi! Ch c n ch hai ti ng, ch hai ti ng thôi, tôi ch c r ng tôi v n có th l i Hogwarts v i tư cách m t ñi p viên! B ng cách ñ cho lão Dumbledore th y r ng tôi ph i tr v v i Chúa t H c ám vì tôi bu c ph i làm th , tôi ñã có th mang thông tin c a lão Dumbledore và H i phư ng Hoàng c a lão t ñó! Cân nh c ñi, Bellatrix: D u hi u ñen ngày càng tr nên m nh m hơn trong vòng m y tháng tr l i. Tôi bi t là Ngài s tr v , t t c T th n Th c t ñ u bi t ñi u ñó! Tôi ñã có ñ th i gian suy nghĩ v vi c mình mu n làm gì, ñ ñ lên k ho ch cho bư c ti p theo, ñ chu n g n gi ng Karkaroff, ph i không?" "S không hài lòng c a Chúa t H c ám ñ i v i s ch m tr c a tôi ñã bi n m t hoàn toàn, tôi cam ñoan ñ y, khi tôi v n còn trung thành, ngay c khi lão Dumbledore nghĩ r ng th ng tôi là ngư i c a lão. Ph i ñ y, Chúa t H c ám nghĩ tôi ñã lìa xa Ngài mãi mãi, nhưng Ngài ñã nh m." "Nhưng ngươi ñã làm ñư c cái tích s gì?" Bellatrix rít lên. "Chúng ta ñã có ñư c thông tin gì hay t ngươi ch ?" "Thông tin ñó ñã ñư c tâu tr c ti p v i Chúa t H c ám," Snape nói. "N u Ngài quy t ñ nh không chia s thông tin y v i cô — " "Ngài nói v i ta m i th !" Bellatrix nói, t c gi n b ng b ng. "Ngài nói r ng ta là k kiên gan nh t, k trung thành nh t — " "V y sao?" Snape nói, gi ng l c h n ñi ñ l s hoài nghi. "Ngài v n còn tin, sau cú th t b i B Pháp thu t à?" "Không ph i l i c a ta!" Bellatrix x ra. "Chúa t H c ám ñã, trong quá kh , tin vào ta v i tình c m cao quý nh t — n u lão Lucius không — " "Ch không ñ nh — ch không ñ nh ñ l i cho ch ng em ñ y ch ?", Narcissa nói b ng gi ng nh và ch t ngư i, nhìn th ng vào ngư i ch . "Ch ng có có lý do nào ñ trách nhi m y h t," Snape nói trôi ch y. "Chuy n ñó ñã qua r i." "Nhưng không ph i vì ngươi!" Bellatrix cáu ti t. "Không, ngươi m t l n n a v ng m t khi t t c chúng ta ph i ch u nguy hi m, ñúng không, Snape?" "Tôi ñư c l nh ph i gi bí m t," Snape nói. "Có th cô không ñ ng ý v i cách làm c a Chúa t H c ám, có th cô nghĩ là lão Dumbledore không quan tâm t i vi c tôi có gia nh p T th n Th c t ñ ch ng l i H i Phư ng hoàng hay không? Và — xin l i nhé — cô nói là nguy hi m… có ph i cô nói ñ n vi c cô ñ i m t v i sáu ñ a con nít, ñúng không?" "Chúng nó h p s c l i v i nhau, mà ngươi bi t ñ y, v i m t n a H i Phương Hoàng h u thu n!" Bellatrix càu nhàu. "Và, nhân nói ñ n H i Phư ng Hoàng, ngươi v n còn kêu ca phàn nàn r ng ngươi không th ch ra ñư c cho chúng ta T ng hành dinh c a nó n m ñâu, ph i không?" "Tôi không ph i là K -gi -bí-m t; tôi không th nói ra ñư c. Cô bi t bùa mê tác d ng th nào r i, tôi nghĩ th ? Chúa t H c ám hài lòng v các thông tin tôi ch cho Ngài v H i. Nó ñã mang ñ n, mà có th cô ñoán ñư c r i, cái v b t cóc và ám sát Emmeline Vance, và dĩ nhiên là giúp cho vi c tr kh tay Sirius Black, vì tôi gi b n quy n v k t li u h n." Snape l i nâng c c chúc m ng v phía bà. V m t bà ta cũng không d u ñi. "Ngươi còn chưa tr l i ta câu cu i, Snape. Harry Potter. Ngươi có th k t li u th ng nhóc b t c lúc nào trong vòng 5 năm tr l i ñây. Nhưng ngươi ñã không làm. T i sao?" "Cô ñã bàn v i Chúa t H c ám v n ñ này chưa?" Snape h i l i. "Ngài . . lúc khác, chúng ta ... ta ñang h i ngươi ñ y, Snape!" "N u tôi mà gi t Harry Potter, Chúa t H c ám s không th dùng máu nó ñ h i sinh, làm cho Ngài tr thành b t b i — " "Hoá ra ngươi th y trư c ñư c c công d ng c a th ng nhãi h !" bà ta rít lên. "Tôi không cho là v y; tôi không có ý ki n gì v k ho ch c a Ngài; tôi ñã thú nh n
 14. v i Ngài là tôi nghĩ Chuá t H c ám ñã ch t. Tôi ch ñơn thu n c g ng t lí gi i t i sao Ngài không th y ti c khi th y th ng nhãi Potter v n còn s ng, ít nh t là m t năm trư c… " "Nhưng t i sao mgươi v n ñ cho nó s ng?" "Cô v n chưa hi u ra ư? ðó ch là do s che ch ch m ch p c a lão Dumbledore như lão ñã b o kê giúp tôi kh i ph i ng i trong Azkaban! Có ph i cô không công nh n là vi c k t li u ñ i th ng h c trò cưng c a lão s khi n lão quay l i ñ i ñ u v i tôi không? Nhưng s vi c còn nghiêm tr ng hơn th . Tôi ph i nh c l i là khi Potter vào Hogwarts l n ñ u tiên thì ñã có nhi u chuy n bàn tán quanh nó, tin ñ n r ng nó là m t phù thu H c ám vĩ ñ i, ñó là vi c gi i thích t i sao nó v n s ng sót sau v t n công c a Chúa t H c ám. Tôi cũng tò mò, tôi th a nh n, và ñã không b ng m i giá gi t Potter vào ñúng cái lúc nó ñ t chân lên cái trư ng ñó." "T t nhiên, có m t ñi u th t rõ ràng, tôi ñã nhanh chóng nh n ra th ng nhãi ch ng có tài cán ñ c bi t gì h t. Nó ch chi n ñ u khi b d n ñ n chân tư ng v i m t s s may m n ñơn thu n và b n b n bè còn có v tài năng hơn. Th ng nhãi xoàng ñ n c c ñ , mà l i còn làm ra v kiêu căng và t ñ c gi ng h t như cha nó. Tôi ñã c h t s c mình ñ t ng c nó ra kh i Hogwarts, nơi mà tôi tin r ng h u như không ph i là ñ t c a nó, nhưng n u gi t nó, ho c ñ nó ch t trư c m t tôi? Tôi có là th ng ng c m i làm vi c nguy hi m ñó trư c m t lão Dumbledore." "Và qua nh ng ñi u này b n ta s b thuy t ph c r ng Dumbledore ch ng h nghi ng ngươi chăng?" Bellatrix h i. "Lão ch ng bi t gì v lòng trung thành th t s , lão v n tin tư ng hoàn toàn vào ngươi?" "Tôi vào vai r t ñ t," Snape nói. "Và cô hãy nhìn vào ñi m y u nh t c a lão Dumbledore: lão luôn tin tư ng ñi u t t ñ p nh t c a m i con ngư i. Tôi ñã chơi m t bài ăn năn h i c i khi tôi gia nh p ñ i ngũ c a lão, ñ i m i t m t T th n Th c t , và lão ñã dang r ng ñôi tay ñ ñón - nên, như tôi ñã nói, lão không bao gi cho phép tôi ñ n g n Ngh thu t H c ám ch ng nào lão còn làm ñư c. Dumbledore là m t pháp sư vĩ ñ i — ñúng v y, m t pháp sư vĩ ñ i," (Bellatrix rít lên m t ti ng cay ñ c) "Chúa t H c ám cũng bi t v y. Tôi r t vui m ng mà nói r ng, tuy v y lão ñang già ñi. Cu c chi n tay ñôi v i Chúa t H c ám ñã làm lão s c l m. Lão b dính nhi u v t thương nghiêm tr ng vì ph n x c a lão ch m ñi nhi u so v i h i xưa. Nhưng nhi u năm qua, lão v n chưa bao gi ng ng tin tư ng Severus Snape, và ñi u ñó làm cho tôi có giá tr l n trong m t Chúa t H c ám." Bellatrix trông v n còn khó ch u, vì bà ta chưa bi t làm th nào nào ñ v n Snape ti p. L i d ng cơ h i Bellatrix ñang im hơi l ng ti ng, Snape quay ra ngư i em. "Bây gi … Narcissa, cô ñ n ñây ñ yêu c u giúp ñ ?" Narcissa nhìn lên ông ta, khuôn m t ñ y v tuy t v ng. "Ph i, Severus. Tôi — tôi nghĩ anh là ngư i duy nh t có th giúp tôi, tôi không còn ai ñ trông mong n a. Lucius ñang trong ng c và… " Bà nh m nghi n m t l i và hai gi t nư c m t trào ra. "Chúa t H c ám c m tôi nói ra ñi u ñó," Narcissa ti p t c, m t v n nh m nghi n. "Ngài không mu n ai bi t k ho ch này h t. Nó… vô cùng bí m t. Nhưng — " "N u Ngài không cho phép, cô không nên k ," Snape nói luôn. "M t t c a Chúa t H c ám là c m t m nh l nh." Narcissa há h c mi ng như th ông ta t t m t gáo nư c l nh vào bà. Bellatrix l n ñ u tiên trông có v hài lòng t khi bà ta ñ t chân vào cái nhà này. "Th là xong!" Bà ta nói ñ a em v i v chi n th ng. "Ngay c Snape cũng nói th : mày ñư c b o là không nói thì c vi c câm mi ng!" Nhưng Snape ñã ñ ng d y và ñi ñ n c nh chi c c a s , nhìn k qua b c mành ñ n con ñư ng v ng l ng, sau ñó l i ñóng s p l i. Ông ta ñi vòng ñ n ch Narcissa, cau mày. "Ng u nhiên là tôi cũng ñư c bi t k ho ch này," ông ta nói r t kh . "Tôi là m t
 15. ngư i trong s r t ít ngư i ñư c Chúa t H c ám truy n cho. Tuy th , dù tôi ñã bi t bí m t, Narcissa, cô có th s tr thành k ph n b i Chúa th H c ám ñ y." "Tôi nghĩ anh h n ph i bi t r i!" Narcissa nói, th d dàng hơn. "Ngài r t tin anh mà, Severus. ..." "Ngươi bi t k ho ch ñó r i?" Bellatrix nói, bi u hi n r t nhanh c a s ñ c th ng b ñ i ngay thành cái nhìn hoài nghi. "Ngươi bi t?" "T t nhiên," Snape nói. "Nhưng cô c n tôi giúp gì, Nar-cissa? N u cô ñang tư ng tư ng c nh tôi có th thuy t ph c ñư c Chúa t H c ám ñ i ý, tôi r t ti c là ch ng có hy v ng gì ñâu, ch ng có gì." "Severus," bà g i kh , nư c m t ch y trên gò má nh t nh t. "Con trai tôi… con trai duy nh t cu tôi… " "Draco nên t hào," Bellatrix nói. "Chúa t H c ám ñang ban cho nó m t vinh d l n. Và ta s nói ñi u này vì Draco: nó không h lùi bư c trư c nhi m v cao c , nó còn có v vui m ng khi có ñư c m t cơ h i ñ kh ng ñ nh mình, và kích ñ ng trư c cái vi n c nh — " Narcissa b t ñ u khóc n c n , luôn nhìn Snape v i v c u kh n. "ðó là b i vì nó ch m i 16 và không có ý ni m gì v nh ng l i nói d i ñã ñư c s p ñ t s n c ! T i sao, Severus? T i sao l i là con trai tôi? Th t quá nguy hi m! ðó là s tr thù cho l i l m c a Lucius, tôi bi t mà!" Snape không nói gì. Ông không nhìn và nh ng gi t nư c m t n a vì ñó là vi c khi m nhã, nhưng ông ta không th gi b không nghe th y gì. "ðó là lý do t i sao Ngài ch n Draco, ph i không?" Bà ta rên r . "ð tr ng ph t Lucius?" "N u Draco thành công," Snape nói, v n nhìn tránh bà ta, "nó s ñư c vinh danh hơn t t c nh ng k khác." "Nhưng nó s không thành công!" Narcissa n c n . "Nó làm th nào ñư c, khi mà ngay c b n thân Chúa t H c ám — ?" Bellatrix há h c mi ng; Narcissa hình như hoá ñiên m t r i. "Tôi ch có ý là… là chưa ai thành công h t… Severus… làm ơn… Anh, anh luôn là, th y giáo Draco thích nh t… Anh là b n cũ c a Lucius… Tôi van anh… Anh là tâm phúc c a Chúa t H c ám, c v n mà Ngài tin tư ng nh t… Anh s nói v i Ngài ch , thuy t ph c Ngài — ?" "Chúa t H c ám s không b thuy t ph c, và tôi cũng không ñ ngu ng c ñ làm vi c ñó," Snape th ng th ng. "Tôi không th gi b là Chúa t H c ám không t c gi n v i Lucius. Lucius ph i b tr ng ph t. Ông ta ñã ñ b b t, cùng v i nhi u k khác, và còn th t b i trong vi c l y L i tiên tri. ðúng v y, Narcissa, Chúa t H c ám t c gi n, th t s r t t c gi n." "V y nên tôi ñã ñúng, Ngài ñã ch n Draco ñ tr thù!" Narcissa n c ngh n. "Ngài không mu n nó thành công, Ngài mu n nó b ch t khi c g ng làm ñi u ñó!" Khi Snape không nói gì, Narcissa có v như ñã m t n t chút t ch còn gi ñư c nãy gi . ð ng d y, bà ta l o ñ o ngã vào Snape và n m l y v t áo ông ta. M t bà ta k sát ông ta, nư c m t ch y dài xu ng ng c ông, bà th h t ra: "Anh làm ñư c mà. Anh làm thay cho Draco chuy n ñó ñư c mà, Severus. Anh s thành công, t t nhiên là th r i, và Ngài s thư ng cho t t c chúng ta — " Snape n m c tay bà và gi t bàn tay ñang n m ch t c a bà ra. Nhìn xu ng khuôn m t giàn gi a nư c m t, ông ta ch m rãi: "Ngài ñ nh ñ tôi cu i cùng cũng làm chuy n ñó, tôi nghĩ v y. Nhưng ngài ñã quy t ñ nh là Draco ph i th trư c. Cô th y ñ y, trong trư ng h p Draco có th thành công, thì tôi có th l i Hogwarts lâu hơn n a, hoàn thành trách nhi m c a m t ñi p viên." "Nói cách khác, ch ng liên quan gì ñ n Ngài n u Draco b gi t ch t!" "Chúa t H c ám r t gi n," Snape nh c l i th t nh . "Ngài ñã không nghe ñư c L i
 16. tiên tri. Cô cũng bi t rõ là th mà, Narcissa, Ngài không d mà b qua ñâu." Bà ngã qu , s p xu ng chân ông ta, th n th c van nài dư i ñ t. "ð a con ñ c nh t c a ta . . . ð a con ñ c nh t c a ta . . ." "Mày nên t hào!" Bellatrix tàn nh n nói. "N u ta có con trai, ta s r t vui m ng ñ cho con ta ph c v Chúa t H c ám!" Narcissa kh gào lên th t v ng và vò ñ u b t tóc. Snape d ng l i, n m l y tay bà ta, ñõ bà d y, và dìu bà l i gh bành. R i ông ta rót cho bà thêm rư u và bu c bà ta ph i c m l y c c. "Narcissa, th ñ r i. U ng ñi. Nghe tôi." Bà ta im l ng ñư c m t lát, ñánh ñ m t ít rư u ra ngoài, tay run lên c m c p, . "Tôi có kh năng có th … giúp ñư c Draco." Bà ng i th ng lên, m t tr ng b ch, m t m to. "Severus — , Severus — anh s giúp th ng bé ch ? Anh s trông coi nó, b o v nó ch ?" "Tôi s c ." Bà h t tung cái c c ra, nó lăn d c m t bàn khi bà r i kh i gh bành ñ ñ n quỳ trư c chân Snape, n m tay ông ta b ng c hai tay mình, và hôn tay ông. "Anh s ñó ñ b o v nó… Severus, anh h a v i tôi không? Anh s h a b ng L i nguy n Vĩnh vi n ch ?" "L i nguy n Vĩnh vi n?" Thái ñ c a Snape có v d ng dưng, khó ñoán. Bellatrix, tuy th , cư i khúc khích ñ c th ng. "Mày nghe ch , Narcissa? , nó s c g ng, ta bi t mà… Nh ng l i sáo r ng quen dùng, nói mà không làm mà… , theo l i c a Chúa t H c ám, t t nhiên!" Snape không nhìn vào Bellatrix. ðôi m t ñen c a ông ta nhìn th ng vào khuôn m t giàn gi a nư c m t c a Narcissa trong khi bà v n n m ch c tay ông ta. "Dĩ nhiên, Narcissa, tôi s h a b ng L i nguy n Vĩnh vi n," Ông ta nói r t kh . "Có th ch c a cô s n lòng làm Ngư i làm ch ng." Bellatrix há h c mi ng. Snape cúi th p ngư i xu ng ñ i di n v i Narcissa. Trong khi Bellatrix vô cùng kinh ng c, hai ngư i n m ch t tay ph i c a nhau. "Cô l y ñũa phép ra, Bellatrix," Snape l nh lùng. Bà ta rút ra, v n còn bàng hoàng kinh ng c. "Và cô c n ti n g n l i ñây n a," ông nói. Bà ta bư c t i trư c m t hai ngư i, và ñ ñ u cây ñũa phép vào ch hai bàn tay ñang n m ch t vào nhau. Narcissa nói. "Có ph i anh, Severus, s trông coi con trai tôi, Draco, khi nó c g ng th c thi nhi m v mà Chúa t H c ám giao cho?" "Tôi s làm," Snape nói. M t lư i l a sáng chói loé lên t ñ u cây ñũa phép và vây l y hai bàn tay làm thành m t cái vòng b ng l a nóng ñ . "Và có ph i anh s , làm h t kh năng c a mình, ñ b o v nó kh i nguy hi m?" "Tôi s làm," Snape nói. M t lư i l a th hai loé lên t ñ u cây ñũa phép và n i li n v i vòng th nh t, t o thành m t qu ng l a sáng chói. "Và, trư ng h p ngo i l … n u như Draco không thành công… " Narcissa nói kh (Bàn tay c a Snape ñã run r y mu n rút l i, nhưng ông ta không b h n ra), "Anh s làm công vi c mà Chúa t H c ám ñã giao cho Draco làm?" M t giây im l ng. Bellatrix dò xét, cây ñũa phép v n ñ vào bàn tay ñã n m ch t c a h , m t m to. "Tôi s làm," Snape nói. Khuôn m t ng ngàng c a Bellatrix tr nên gi n tím tái trong m t ng n l a th ba
 17. ñư c phun ra t cây ñũa phép, xo n l y hai vòng l a kia, và c ba vòng l a g n vào hai bàn tay n m ch t, như m t s i dây l a, m t con r n b ng l a. Chương 3 S và s không Harry Potter ñang ngáy r t to. Nó ñã ng i trên cái gh bên c nh c a s phòng ng c a nó trong su t b n ti ng, nhìn ch m ch m ra con ñư ng t i tăm bên ngoài r i ng v i m t bên m t t a vào t m c a kính c a s l nh ng t, chi c m t kính c a nó thì l nh sang m t bên, mi ng thì há to ra. Hơi th c a nó phà vào kính c a s sáng r c ánh sáng màu cam c a ñèn ñư ng bên ngoài và ánh sáng nhân t o làm cho m t nó ñ màu s c, do ñó trông nó như m t h n ma v i mái tóc ñen r i bù. Căn phòng b a bãi ñ ñ c và rác rư i. Lông cú, lõi táo và gi y gói k o r i rác kh p sàn, m t s quy n sách bùa chú v t lung tung cùng v i ñ ng áo choàng b a bãi trên giư ng, và m t m u báo ư t mem ñ trên bàn. M u báo có t a ñ : HARRY POTTER: NGƯ I ðƯ C CH N? Tin ñ n ti p t c lan ñi v s xáo tr n bí n g n ñây t i B Pháp Thu t, trong lúc mà K -Mà-Ch -G i-Tên-Ra ñã b nhìn th y m t l n n a. "Chúng tôi không ñư c phép nói gì v chuy n này, ñ ng h i tôi." m t quan ch c b i r i nói, ngư i ñã t ch i nói tên khi ông y r i kh i B pháp thu t t i qua. Tuy nhiên, nh ng ngu n tin ñáng giá trong B pháp thu t ñã xác nh n là s xáo tr n x y ra trong Phòng Tiên tri. M c dù B pháp Thu t ñã nói các phù th y t trư c ñ n gi t ch i xác nh n s t n t i c a nơi ñó, nhưng s lư ng ngày càng ñông dân phù th y tin r ng b n T th n th c t ñang lãnh án trong ng c Azkaban vì nh ng t i l i x u xa và vi c c g ng ñánh c p L i tiên tri. L i tiên tri g c thì không ai bi t, m c dù ngư i ta c ñoán già ñoán non là nó có liên quan ñ n Harry Potter, ngư i ñã s ng sót sau l i nguy n gi t chóc và cũng là ngư i ñã có m t trong B pháp thu t ñêm hôm ñó. Ngư i ta g i Potter là "Ngư i ðư c Ch n" lúc nào không hay vì m i ngư i ñ u tin r ng l i tiên tri ñã nói tên nó như ngư i duy nh t s có kh năng lo i tr K -Mà-Ch -G i-Tên-Ra. M c dù l i tiên tri ñư c c t gi u ch nào n u như nó có th c thì v n không ai bi t. (xem trang 2 c t 5) M u tin th hai n m bên c nh. Bài này mang t a ñ chán ng t: SCRIMGEOUR K NGHI P FUDGE H u h t trang bìa c a t báo là t m hình ch p tr ng ñen m t ngư i ñàn ông có mái tóc d y như b m sư t và khuôn m t d d n. T m hình chuy n ñ ng - ngư i ñàn ông ñang v y tay. Rufus Scrimgeour, trư c ñây là ngư i ñ ng ñ u c a Tr s Dũng sĩ di t H c ám c a B Thi Hành Lu t Pháp Thu t, ñã k nghi p Cornelius Fudge làm B trư ng Pháp Thu t. S b nhi m này ñư c c ng ñ ng phù th y ng h nhi t tình m c dù có m t s tin ñ n v s b t hòa gi a B trư ng pháp thu t m i này v i c Albus Dumbledore, v a ñư c ph c ch c T ng Chi n Tư ng c a H i ñ ng an ninh phù th y, ñã xu t hi n trong vài gi ñ ng h t i văn phòng c a ông Scrimgeour. Ngư i ñ i di n c a Scrimgeour th a nh n r ng ông ñã g p c Dumbledore trong l n nh m ch c m i, nhưng t ch i ñưa ra l i bình lu n v ñ tài mà h ñã th o lu n. Albus Dumbledore ñư c bi t như (xem trang 3 c t 2) Ph n còn l i c a bài báo ñã b g p l i cho nên câu chuy n mang t a b pháp thu t b o ñ m s an toàn cho các h c sinh hi n ra ti p theo.
 18. B trư ng m i ñư c b nhi m, Rufus Scrimgeour, ñã có l i phát bi u c ng r n v vi c B pháp thu t c a ông ñ m b o cho s an toàn c a các h c sinh khi nh p h c t i H c vi n Pháp Thu t và Ma Thu t Hogwarts vào mùa thu này. "V i nh ng lý do hi n nhiên, b pháp thu t s không ti t l chi ti t k ho ch an ninh nghiêm ng t m i này," b trư ng nói, m c dù m t ngư i trong B xác nh n r ng các bi n pháp bao g m các câu th n chú phòng th , bùa chú, m t lô l i nguy n ñ i l p ph c t p, và m t l c lư ng nh Dũng sĩ di t H c ám có nhi m v chuyên b o v trư ng Hogwarts. Dư ng như m i th ñ u ñư c b trư ng m i cam ñoan ch c ch n v s an toàn c a h c sinh. Bà Augusta Longbottom nói, "Cháu tôi, Neville - m t ngư i b n t t c a Harry Potter, tình c , ñã k vai sát cánh v i Harry Potter chi n ñ u ch ng t i bon T th n th c t t i B pháp thu t vào tháng 6 và - Ph n còn l i c a câu chuy n b che b i cái l ng chim l n. Bên trong ñó là m t con cú màu tr ng tuy n tuy t ñ p. ðôi m t màu h phách c a nó nhìn kh p phòng m t cách h ng hách. ðôi khi nó quay ñ u qua nhìn ch m ch m vào c u ch ñang ngáy c a nó. M t ho c hai l n nó m lách cách m t cách s t ru t nhưng Harry ng sâu quá nên không nghe ñư c ti ng c a nó. Cái rương l n ñ t gi a căn phòng. N p m bung ra như ñang trông ch . Nó h u như tr ng r ng ngo i tr ph n còn l i là ñ ng ñ lót cũ, k o, l m c r ng và vài cây vi t lông ñư c b c k . G n ñó, trên sàn nhà có tr i m t t rơi màu tía mang kh u hi u: ---- ðƯ C PHÁT HÀNH THEO CH TH C A ---- B Pháp Thu t B O V NHÀ VÀ GIA ðÌNH C A B N CH NG L I NH NG TH L C BÓNG T I C ng ñ ng phù th y ñang ñ t dư i s ñe d a c a m t t ch c ñư c g i là T Th n Th c T . Tuân theo nh ng hư ng d n an ninh ñơn gi n dư i ñây s giúp b o v b n, gia ñình b n và nhà b n kh i b t n công. 1. B n không nên r i kh i nhà m t mình. 2. ð c bi t c n tr ng trong su t th i gian tr i t i. N u có th thì s p x p hoàn t t m i chuy n ñi trư c khi tr i t t. 3. Xem xét h th ng an ninh xung quanh nhà b n, ph i ch c r ng các thành viên trong gia ñình bi t s d ng nh ng phương pháp kh n c p như các câu th n chú b o v và làm tan v , và ñ i v i các thành viên nh tu i trong gia ñình thì ph i Xu t- hi n-theo-bên-mình. 4. Th a thu n nh ng câu h i an ninh v i b n thân và gia ñình ñ ngăn ng a T Th n Th c T c i trang thành ngư i khác b ng cách dùng thu c ða d ch (xem trang 2) 5. N u b n th y ngư i trong gia ñình, ñ ng nghi p, b n bè ho c hàng xóm có nh ng bi u hi n khác thư ng thì hãy liên h B Thi Hành Lu t Pháp Thu t ngay. H có th ñã b t n công b i l i nguy n ð c ñoán (xem trang 4) 6. N u th y D u hi u ðen xu t hi n b t c khu v c nhà nào thì KHÔNG ðƯ C RA NGOÀI, nhưng ph i báo v i tr s Dũng sĩ di t H c Ám ngay t c kh c. 7. Vi c trông th y không ñư c xác nh n ám ch T Th n Th c T có th s d ng Inferi (xem trang 10). B t c khi nào trông th y Inferius, ho c ch m trán b t ng thì nên báo cho B Phát Thu t ngay t c kh c. Harry ng ngo y, m t nó trư t xu ng c a s m t inch ho c ñ i lo i c ñó, làm cho cái m t kính c a nó nghiêng h n sang m t bên, nhưng nó v n chưa d y. Chi c ñ ng h báo th c, Harry ñã s a cách ñây vài năm, kêu tíc t c r t to trên b c a, ch mư i m t gi kém m t phút. Bên c nh ñó, ch Harry ñang ñ tay, là m t mi ng gi y da v i nét ch m và nghiêng. Harry ñã ñ c lá thư này r t thư ng xuyên t khi nh n ñư c nó cách ñây ba ngày ñ n n i khi nh n mi ng gi y da ñư c cu n ch t g n gàng, bây gi thì nó hoàn toàn ph ng lì.
 19. Harry thân, N u thu n ti n cho con thì ta s g p con t i s 4 ñư ng Privet Drive vào th sáu s p t i này vào lúc mư i m t gi t i ñ h t ng con ñ n trang tr i Hang Sóc, nơi con ñư c m i ñ n cho ñ n h t kỳ ngh hè. N u con ñ ng ý, ta s r t vui lòng v i s giúp ñ c a con trong vi c ta hi v ng ñư c ñi chung ñ n trang tr i Hang Sóc. Ta s gi i thích ñ y ñ khi ta g p con. Hãy g i cú tr l i ta. Hi v ng g p con vào th sáu, Ta, ngư i thân yêu nh t c a con, Albus Dumbledore M c dù t n trong lòng Harry bi t, nó ñã li c tr m lá thư c m i phút t b y gi t i nay, khi nó b t ñ u ng i vào v trí c a s phòng ng , nơi mà nhìn ra có th th y h t con ñư ng Privet Drive. Nó bi t th t vô nghĩa khi c ñ c ñi ñ c l i nh ng l i c Dumbledore ñã vi t. Harry ñã g i câu tr l i ñ ng ý v i con cú như ñư c yêu c u, và nh ng gì nó có th làm bây gi là ch ñ i cho dù c Dumbledore có ñ n hay không. Nhưng Harry v n chưa ñóng gói ñ ñ c. Dư ng như n u ñây là s th t thì th t quá t t khi gi i c u nó kh i nhà Dursley ch sau hai tu n l cùng h . Nó không th giũ s ch c m giác r ng có chuy n không t t - lá thư tr l i c a nó g i c Dumbledore có th ñi ch ch hư ng; c Dumbledore có th b ngăn c n trong vi c ñón nó; lá thư này có th không ph i c a c Dumbledore mà là m t trò b p, trò ñùa ho c là m t cái b y. Nó không th ñóng gói ñ ñ c ñ r i sau ñó b th t v ng và l i ph i tháo d ñ ñ c ra l i. Hành ñ ng duy nh t mà nó làm ñ c m th y chuy n ñi này là s th t là nh t con cú tr ng tuy t Hedwig an toàn trong chu ng. Cây kim ch phút trên cái ñ ng h báo th c ñã d ch ñ n s mư i hai, ñúng vào lúc ñó, ñèn ñư ng bên ngoài v t t t. Harry t nh d y c như là bóng t i b t ng bên ngoài ñã báo th c nó. Nó v i vàng n n th ng cái m t kính l i, n mũi vào kính c a s nheo m t nhìn xu ng l ñư ng. M t ngư i ñàn ông cao v i áo choàng dài ph p ph i ñang ñi vào vư n. Harry nh y d ng lên như là b ñi n gi t, gõ vào gh , và b t ñ u v l y m i th trên sàn quăng vào rương. Cùng lúc nó cho vào c b áo choàng, hai quy n sách bùa chú và m t gói th c ăn băng qua phòng, ti ng chuông c a reo. Dư i l u trong phòng khách dư ng Vernon quát, "Ai l i ñ n vào ñêm khuya kho t th này?" Harry th y n l nh v i cái kính thiên văn b ng ñ ng thau trong tay và ñôi gi y trong tay còn l i. Nó ñã hoàn toàn quên c nh báo nhà Dursley r ng c Dumbledore có th s ñ n. C m giác v a s hãi v a bu n cư i, nó leo qua cái rương và m c a phòng ng ñúng lúc nghe m t gi ng tr m tr m nói, "Chào bu i t i. Ch c h n ông là ông Dursley. Ch c Harry ñã nói v i ông là tôi s ñ n ñón nó r i ch ?" Harry ch y xu ng c u thang, và d ng l i ñ t ng t nh ng b c cu i vì theo kinh nghi m ñã d y nó ph i tránh xa t m v i c a dư ng Vernon khi có th . Có m t ngư i ñàng ông cao, m và có b râu b c tr ng dài ñ n th t lưng ñang ñ ng c a. V i c p m t kính n a v ng trăng x trên cái mũi kho m, ông m c m t cái áo khoác ñi dư ng màu ñen dài và ñ i m t cái nón chóp nh n. Dư ng Vernon, ngư i có b ria mép d y như c a c Dumbledore nhưng màu ñen và ñang m c m t cái áo ng dài màu nâu ñen, nhìn ch m ch m vào v khách như không tin vào ñôi m t ti hí c a mình. "Qua ánh m t s ng s t không th tin ñư c c a ông, tôi ñoán Harry ñã không báo ông bi t vi c tôi s ñ n," c Dumbledore nói nhã nh n. "Dù sao, chúng ta hãy c cho r ng ông ñã m i tôi ñ n nhà m t cách thân m t. Th t là kh d i n u c n n ná lâu ngay trư c c a trong th i ñi m khó khăn như th này." C bư c nhanh vào và ñóng c a l i. "ðã r t lâu k t l n vi ng thăm trư c ñây c a tôi," c Dumbledore nói, dí cái mũi kho m nhìn sát vào dư ng Vernon. "Tôi ph i nói r ng gia ñình ông r t sung túc." Dư ng Vernon không nói gì c . Harry không nghi ng gì câu chuy n s quay sang nó
Đồng bộ tài khoản