intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban Tập 3

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:461

5.048
lượt xem
4.725
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Harry Potter là một thằng bé không bình thường về nhiều phương diện . Một trong những điểm không bình thường đó là nó rất ghét mùa hè, ghét hơn bất cứ quãng thời gian nào khác trong năm. Một điều bất thường khác nữa là nó rất muốn làm bài tập, nhưng lại phải làm bài trong bí mật, vào giữa đêm hôm khuya khoắt . Và cuối cùng, chỉ vì ngẫu nhiên mà nó trở thành phù thủy.  

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban Tập 3

 1. Harry Potter và Tên Tù Nhân Ng c Azkaban D ch gi : Lý Lan CHƯƠNG 1 H P THƯ CÚ Harry Potter là m t th ng bé không bình thư ng v nhi u phương di n . M t trong nh ng ñi m không bình thư ng ñó là nó r t ghét mùa hè, ghét hơn b t c quãng th i gian nào khác trong năm. M t ñi u b t thư ng khác n a là nó r t mu n làm bài t p, nhưng l i ph i làm bài trong bí m t, vào gi a ñêm hôm khuya kho t . Và cu i cùng, ch vì ng u nhiên mà nó tr thành phù th y . Lúc này ñã g n n a ñêm. Harry ñang n m s p trên giư ng, t m chăn trùm phía trên ñ u như m t cái l u con, tay c m ñèn pin, m t quy n sách bìa da b (M t Trang s Pháp thu t, c a Adabert Waffling) ñ m , t a trên cái g i . Harry dùng ñ u nh n c a cây vi t lông ñ i bàng dò l n ñ n cu i trang sách, cau mày tìm ki m cái gì ñó kh dĩ giúp nó vi t ñư c bài lu n văn ñư c ra ñ là "Hãy bình lu n ý ki n sau: Thiêu s ng phù thu th k mư i b n là chuy n hoàn toàn vô nghĩa ." ð u bút c a Harry Potter d ng dòng ñ u c a m t ño n văn. Nó ñ y nh c p m t ki ng tròn trên s ng mũi, r i cây ñèn pin sát vô quy n sách và ñ c: Vào th i Trung c , nh ng ngư i không có phép thu t (thư ng ñư c g i là Muggles) r t s nh ng gì huy n bí, nhưng th c ra h không bi t phân bi t ñâu là phù thu th t, ñâu là gi . Trong vài trư ng h p hi m hoi mà h b t ñư c m t phù thu th t hay pháp sư th t, thì vi c thiêu s ng nh ng phù thu hay pháp sư này cũng ch ng ñem l i hi u qu gì ñáng k . Các phù thu hay pháp sư ch c n tr n m t lá bùa sơ ñ ng L nh-Hoá-L a, r i gi ñò qu n qu i ñau ñ n, trong khi c m giác th c c a h là nh n nh t và r t ñã ng a . Trong th c t , m phù thu Wendelin khoái b thiêu s ng ñ n n i m ñã t ñ cho mình b b t không dư i b n mươi b y l n dư i nh ng hình th c c i trang khác nhau. Harry c n cây vi t lông ñ i bàng gi a hai hàm răng, lu n tay xu ng dư i cái g i l y ra bình m c và cu n gi y da. Nó m n p bình m c m t cách t t n, h t s c c n th n, nhúng ñ u vi t lông ñ i bàng vô bình m c và b t ñ u vi t . Th nh tho ng nó ng ng vi t, d ng tai l ng nghe. B i vì n u b t c ai trong gia ñình Dursley mà nghe ñư c ti ng vi t lông ng ng s t so t trên gi y da (nhân lúc ñi ngang phòng ng c a Harry ñ vào nhà v sinh), thì Harry dám có th l i b nh t vô phòng xép dư i g m c u thang cho ñ n h t mùa hè l m . Gia ñình Dursley s ng trong ngôi nhà s 4 ñư ng Privet Drive. Nh ng ngư i này là nguyên nhân khi n cho Harry không bao gi ñư c hư ng nh ng ngày hè thú v . Dư ng Vernon, dì Petunia, và th ng con trai c a h , Dudley, là nh ng ngư i bà con duy nh t c a Harry hi n còn s ng . H là dân Muggles. Và h có thái ñ c a ngư i th i Trung c ñ i v i nh ng ñi u huy n bí . Dư i mái nhà c a gia ñình Dursley, c m không bao gi ñư c nói t i ba má ñã qua ñ i c a Harry, b i vì hai ngư i ñó là phù thu và pháp sư. Trong nhi u năm tr i, dì Petunia và dư ng Vernon ñã hy v ng r ng, n u h ra s c tr n áp k m ch Harry, thì h có th tr c xu t năng l c huy n bí ra kh i th ng nh . Nhưng r t cu c h ch t phát ñiên thêm vì bao gi h cũng th t b i, và bây gi h s ng trong n i kinh hoàng là r i mà có ai ñó bi t ñư c chuy n Harry ñã theo h c ñư c hai năm r i t i trư ng Pháp thu t và Ma thu t Hogwarts thì ... ði u hay ho nh t mà gia ñình Dursley có th làm vào nh ng ngày này là khóa k nh ng sách bùa chú, ñũa phép, v c
 2. và ch i th n c a Harry ngay t ñ u mùa hè, và c m ti t Harry trò chuy n v i hàng xóm láng gi ng . ð i v i Harry, vi c b tư c m t nh ng quy n sách bùa chú qu là m t n i kh tâm th t s , b i vì th y cô giáo trư ng Hogwarts ñã giao cho nó c ñ ng bài làm trong kỳ ngh . M t trong nh ng bài lu n văn mà Harry ph i vi t là m t bài c c kỳ khó v nh ng ð c dư c Co rút, do ông th y khó ưa nh t trư ng Hogwarts - th y Snape - ra ñ . Ông này mà ki m ñư c m t cái c ñ ph t c m túc Harry ch ng m t tháng là ng r t ư khoái t . Vì v y, ngay trong tu n l ñ u tiên c a kỳ ngh hè, Harry ñã tranh th ñư c m t cơ h i . Lúc y, dư ng Vernon, dì Petunia, và Dudley ñ u còn ñang m i quanh qu n trong sân trư c ñ tr m tr chi c xe hơi m i toanh c a dư ng Vernon. (Ti ng xe n to ph i bi t, có th su t c dãy ph m i chú ý). Harry th a cơ h i y len lén bò xu ng nhà, n y khóa c a gian phòng xép dư i g m c u thang, ch p v i m y quy n sách giáo khoa c a nó, ñem v gi u trong phòng ng . Ch ng nào mà nó còn gi ñư c khăn tr i giư ng s ch bong, không m t d u giây m c, thì gia ñình Dursley còn lâu m i bi t ñư c nó v n ôn bài pháp thu t vào ban ñêm. Harry cũng khôn h n tránh gây thêm r c r i v i dì dư ng nó vào lúc này, b i vì h ñã s n b c mình v i nó l m r i, ch vì cú ñi n tho i c a m t th ng b n phù thu c a nó trư ng Hogwarts - th ng Ron - h i ñ u hè . Ron Weasley là con nhà nòi thu c m t gia ñình toàn phù thu . ði u ñó có nghĩa là Ron bi t c ñ ng chuy n mà Harry không bi t, nhưng cũng có nghĩa là Ron chưa bao gi xài t i ñi n tho i . Thi t xui x o là l n ñ u tiên Ron g i ñi n tho i thì ngư i nh c máy lên tr l i nó l i là dư ng Vernon. "Ông Vernon Dursley ñang nói ñây." Lúc ñó, Harry ñang trong phòng, nghe ti ng Ron vang oang oang ra t ng nghe mà ho ng kinh h n vía . "A LÔ! A LÔ! ÔNG CÓ NGHE TÔI NÓI RÕ KHÔNG? TÔI - MU N - NÓI - CHUY N - V I - HARRY - POTTER!" Ron gào to ñ n n i dư ng Vernon nh y lùi ra xa cái ñi n tho i, tay c m cái ng nghe cách l tai ñ n ba t c, tr ng m t nhìn cái ng nghe v i v c nh giác trên gương m t ñ y n khí: "AI ðÓ ?" Dư ng Vernon hư ng v phía cái ñi n tho i mà gào tư ng lên: "MÀY LÀ AI?" Ron cũng gào ñáp l , như th nó và dư ng Vernon ñang ñ ng hai ñ u c a sân v n ñ ng mà nói chuy n v i nhau. "RON WEASLEY! TÔI LÀ M T NGƯ I B N C A HARRY TRƯ NG ..." Hai con m t ti hí c a dư ng Vernon ñ o m t vòng v phía Harry: "KHÔNG CÓ HARRY NÀO ðÂY H T!" Harry ñ ng như tr i tr ng t i ch . Dư ng Vernon v n gào v phía ng nghe ñi n tho i mà ông c m trong bàn tay giang xa th ng cánh, như th s r ng nó có th n b t c lúc nào: "TAO KHÔNG BI T ð N CÁI TRƯ NG MÀ MÀY ðANG NÓI T I! ð NG BAO GI LIÊN L C V I TAO! VÀ ð NG BAO GI ð N G N GIA ðÌNH TAO." Dư ng quăng tr cái ñi n tho i xu ng bàn như th quăng ñi m t con nh n nh n ñ c ch t ngư i. Tr n giũa ti p li n sau ñó là m t tr n giũa te tua chưa t ng th y . Dư ng Vernon g m lên v i Harry, phun nư c mi ng văng tùm lum vào m t Harry:
 3. "SAO MÀY DÁM ðƯA S ðI N THO I NHÀ TAO CHO H NG NGƯ I ... NGƯ I NHƯ MÀY H ?" Hi n nhiên là Ron hi u nó ñã gieo tai h a cho Harry, nên không th y nó g i t i n a . Ngư i b n gái thân thi t nh t c a Harry trư ng Hogwarts là Hermione Granger cũng không nghe th y tăm hơi gì h t . Harry ng là Ron ñã c nh báo Harmione ñ ng có g i . N u v y thì th t ñáng ti c, b i vì Hermione, h c sinh phù thu thông minh nh t l p Harry, là con gái c a dân Muggle, cô bé quá rành vi c s d ng ñi n tho i, và cũng dư s c hi u là khi g i ñ n nhà Dursley thì ch có hé l i nào v trư ng Hogwarts. V y là Harry không nh n ñư c tin t c gì t ñám b n bè phù thu c a nó su t năm tu n l ñ u c a kỳ ngh . Mùa hè này hóa ra cũng t h i y như mùa hè năm trư c, Harry hoàn toàn b t vô âm tín c a b n bè . Ch có khá hơn m t ñi m, m t ñi m nh tí xíu mà thôi: sau khi long tr ng th là nó s không dùng con cú Hedwig ñ g i thư cho b t c b n bè nào, Harry ñư c cho phép th con Hedwig ra vào ban ñêm. S dĩ dư ng Vernon ch u như ng b ñi m này là vì ông không th ti p t c ch u ñ ng nh ng cơn huyên náo m ĩ mà Hedwig gây ra khi b nh t trong chu ng . Harry ñã vi t xong ño n văn v m phù thu Wendelin Quái d , nó ng ng tay, l ng nghe ñ ng tĩnh . Căn nhà t i thui chìm trong im l ng, ch rung lên nhè nh m i l n th ng anh h c a Harry là Dudley ngáy r ng lên. Ch c bây gi ñã khuya l m r i . Hai m t c a Harry phát ng a vì m t m i . Có l nên ñ ñ n t i mai hãy vi t n t bài lu n văn này thôi, nó nghĩ ... Harry ñ y n p bình m c l i, lôi m t cái áo g i t dư i giư ng ra, b t t c : cây ñèn pin, cu n "M t Trang S Pháp Thu t", bài lu n văn c a nó, cùng v i cây vi t và bình m c, vô trong cái áo g i . Nó leo xu ng giư ng, gi u h t bao "ñ l " ñó dư i m t t m ván lót sàn b sút ra, dư i g m giư ng . R i nó ñ ng d y vươn vai v n ñ ng cho giãn gân c t m t chút, coi gi trên cái ñ ng h d quang ñ t trên bàn c nh giư ng ng . ðã m t gi sáng . Bao t Harry thót lên m t cái th t t c cư i . V y là nó ñã bư c sang tu i mư i ba ñư c m t ti ng ñ ng h r i, mà nó không hay. ðó cũng là m t ñi u b t thư ng khác n a v Harry: nó không háo h c trông mong ñ n sinh nh t c a mình như bao ñ a tr khác . C ñ i nó chưa t ng nh n ñư c m t t m thi p chúc m ng sinh nh t nào . Liên ti p hai sinh nh t năm ngoái và năm kia c a nó, dì dư ng Dursley ñã hoàn toàn không ñ m x a gì t i, v y thì Harry không có lý do gì ñ trông mong là h s nh ra sinh nh t nó hôm nay. Harry bư c ngang qua căn phòng t i om, qua cái l ng to tr ng không c a con Hedwig, ñ n bên khung c a s r ng m . Nó t a ngư i vào b c a s , ñ cho làn khí ñêm mát m mơn man da m t, c m giác s ng khoái sau c m t bu i t i dài ph i chui rúc trong chăn lén làm bài . Con Hedwig ñã bi n ñâu m t tăm hai ñêm li n . Thư ng Harry cũng không hơi ñâu mà lo cho con cú: trư c ñây nó cũng t ng b ñi giang h m y ngày li n như v y . Nhưng bây gi Harry r t trông mong con Hedwig quay v . B i vì ñó là sinh v t duy nh t trong căn nhà này không th y qu n m i khi ch m trán Harry. M c dù v n m cà tong cà teo và nh con so v i tu i c a mình, nhưng so v i năm ngoái thì Harry có cao hơn ñư c m y phân. Mái tóc ñen nhánh c a nó thì v n c như muôn thu : r i bù m t cách ngang ngư c, b t k là ñã m t công ch i g như th nào ñi chăng n a . Sau c p m t ki ng là ñôi m t r t sáng, màu xanh bi c, và trên trán là m t v t th o m ng hình tia ch p, có th nhìn th y rõ ràng dư i m y l n tóc ph loà xoà . ðó là cái b t thư ng nh t trên c con ngư i Harry. ðó không ph i là "k ni m" c a m t v ñ ng xe khi n ba má Harry ch t, như dì dư ng Dursley ñã x o ra trong su t mư i năm qua. Ba má Harry, ông James và bà Lily Potter, không h ch t vì tai n n xe c , mà h ñã b tên phù thu ñáng s nh t c a phe H c ám trong m t trăm năm nay là Chúa t
 4. Voldemort ám sát . Harry ñã thoát ch t, ch còn l i m t v t th o nh trên trán . Gi này ñ ng t a c a s nhìn ra tr i t i ñen, Harry nh l i cu c ch m trán m i nh t gi a mình v i Voldemort. Nó ph i nhìn nh n là nó mà s ng ñư c t i sinh nh t th mư i ba này thì là may phư c l m r i . Harry ñăm ñăm ng m nhìn b u tr i ñ y sao ñ tìm bóng dáng con Hedwig, bi t ñâu con cú y s p lao tr v v i ch , cùng v i m t con chu t ch t ng m trong m , g i là tâng công ch khen thư ng . Trong lúc lơ ñãng nhìn ñâu ñó xung quanh, thì phía trên nh ng nóc nhà xu t hi n m t cái gì ñó - m t cái gì ñó mà ph i m t m y giây sau Harry m i nh n ra ñó là cái gì . In bóng trên n n c a v ng trăng vàng chóe là m t sinh v t v o v h t s c kỳ c c, và sinh v t ñó ñang v cánh ch p ch i v phía Harry, càng lúc hình nh nó càng n i rõ và hi n to trên n n tr i . Harry ñ ng l ng ñi m t lúc, nhìn con v t ñó m i lúc m t chúi xu ng th p . Nó ng n ng i trong n a giây, tay ñã ñ t trên ch t cài c a s , phân vân không bi t có nên ñóng s p c a l i hay không. Nhưng v a lúc ñó, sinh v t kỳ quái y lao ngang qua qu ng sáng c a nh ng ng n ñèn trên ñư ng Privet Drive, và Harry l p t c nh n ra ngay ñó là con gì . Nó nh y ph t qua m t bên. Ba con cú lao xuyên qua c a s , chính xác là hai con cú dìu m t con th ba có v như ñã b t t nh . C ñám ñáp xu ng giư ng Harry m t cái u ch, con cú ñư c kèm gi a lăn k nh ra và n m ngay ñơ th ng c ng . ðó là m t con cú vĩ ñ i màu xám, dư i chân nó c t ch t m t cái gói cũng vĩ ñ i không kém . Harry nh n ra ngay con cú b t t nh ñó . Tên nó là Errol - con cú c a gia ñình Weasley. Ngay t c thì, Harry nhào t i bên giư ng, tháo dây bu c quanh chân Errol, g gói quà ra, r i mang Errol ñ n chu ng c a Hedwig. Errol he hé m ñôi m t l ñ , th t lên m t ti ng cú rúc y u t ñ bày t lòng bi t ơn, r i h p vài ng m nư c nh . B y gi Harry m i quay l i v i hai con cú kia. M t trong hai con ñó - con b ch ng màu tr ng như tuy t - ñích th là con Hedwig c a Harry. Nó cũng mang m t gói quà, v khá dương dương t ñ c v thành tích c a mình . Hedwig thân ái m Harry m y cái nhè nh khi Harry tháo dùm nó cái "thành tích" ñó ra kh i chân. Xong, nó bay vèo ngang qua căn phòng ñ ñ n vui v y bên b n Errol. Harry không nh n ra ñư c con th ba - m t con cú màu nâu hung r t ư ñ p cú . Nhưng Harry bi t ngay con cú này t ñâu ñ n, b i vì ngoài gói quà th ba, nó còn mang theo m t lá thư có huy hi u c a trư ng Hogwarts. Khi Harry tháo g cho nó cái gánh n ng công văn ñó, nó bèn long tr ng xù lông, xo c cánh, và vút m t cái bay vèo qua c a s , lao th ng vào ñêm ñen. Harry ng i xu ng giư ng, ch p l y cái gói mà Errol ñem ñ n, l t ngay l p gi y nâu gói bên ngoài . Bên trong, dư i m t l p gi y khác b ng vàng kim, nó khám phá ra m t món quà gói cùng m t t m thi p chúc m ng sinh nh t - t m thi p mà l n ñ u tiên Harry nh n ñư c trong ñ i . B ng m y ngón tay run run, Harry m phong bì . Hai m nh gi y rơi ra, m t lá thư và m t m u gi y c t t báo . Rõ ràng m u báo ñó ñã ñư c c t ra t t báo phù thu Nh t báo Tiên Tri, b i vì nh ng ngư i trong t m hình ñen tr ng ñang nhúc nhích c c c a . Harry c m m u báo c t r i y, vu t cho ph ng phiu r i ñ c: VIÊN CH C B PHÁP THU T M ðƯ C GI I THƯ NG L N Ông Arthur Weasley, Trư ng phòng Dùng sai Ch tác c a Muggles thu c b Pháp thu t, v a trúng Gi i Thư ng L n cu c x s Galleon hàng năm c a Nh t báo Tiên Tri. Ông Weasley h n h nói v i Nh t báo Tiên Tri: "Chúng tôi s xài s vàng trúng trư ng vào kỳ ngh hè Ai C p, nơi ñ a con trai l n c a chúng tôi, Bill, ñang làm chuyên viên gi i nguy n tr m cho ngân hàng phù thu Gringotts."
 5. Gia ñình Weasley s ngao du m t tháng Ai C p, và tr v vào ñ u niên h c m i c a trư ng Hogwarts, nơi mà năm ñ a con nhà Weasley hi n ñang theo h c . Harry chăm chú ngó cái hình nhúc nhích, mi ng nó toét ra cư i ñ n t n mang tai khi th y t t c chín ngư i c a nhà Weasley ñ ng trư c m t cái kim t tháp kh ng l ñang v y g i nó m t cách d d i . Nào là bà Weasley nh con mà m p m p m t cách phúc h u, r i ông Weasley hói ñ u, cao lêu nghêu, cùng sáu c u con trai và m t cô con gái . M c dù t m nh trên báo là ñen tr ng không cho phép th y rõ, nhưng Harry v n hình dung ñư c chín mái tóc c a t t c chín ngư i trong gia ñình này ñ u ñ hoe lên. ð ng chính gi a t m hình là Ron, cao lêu nghêu, dáng ñi u lóng ngóng, có con chu t Scabbers ng i ch m h m trên vai, m t cánh tay Ron quàng qua vai cô em gái Ginny. Gia ñình Weasley h t s c t t nhưng cũng c c kỳ nghèo, nên Harry th y không th có ai x ng ñáng hơn h ñư c thư ng cho m t ñ ng vàng như v y . Nó c m thư c a Ron lên, m ra: "Harry thân m n, Chúc m ng sinh nh t h nh phúc! B bi t không, mình th c tình h i ti c v v g i ñi n tho i . Mình hy v ng gia ñình Muggle ñó không làm cho b ñiêu ñ ng l m . Mình ñã h i ý ba, ba nói l ra mình không nên hò hét inh i trong ñi n tho i như v y . Ai C p này thi t là ñã h t ch nói . Anh Bill ñã d n t i này ñi chơi vòng vòng quanh nh ng ngôi m . B không th tư ng tư ng ra n i nh ng l i nguy n mà các phù thu Ai C p ñã m lên các n m m này ñâu. ð n n i má còn không dám cho Ginny vô trong n m m cu i cùng ñ tham quan. Trong n m m này có m y b xương ngư i bi n d ng, nghe nói c a dân Muggle ñ t nh p vô r i b m c thêm ñ u hay ñ i lo i như v y . Mình không th nào tin ñư c khi ba trúng ñ c ñ c cu c x s c a Nh t báo Tiên Tri. Nh ng b y trăm Galleon vàng! Ph n l n s vàng ñã ñư c ñem ra xài h t trong chuy n du ngo n này, nhưng ba má v n còn ñ ñ mua cho mình m t cây ñũa phép m i cho niên h c t i ." Harry còn nh quá rõ v v tai n n xe hơi bay tông vô cây Li u roi ñã khi n cho cây ñũa phép cũ mèm c a Ron b tét te tua. "Gia ñình mình s tr v trư c khi khai gi ng niên h c m i kho ng m t tu n l , và t i này s ñi Luân ðôn ñ mua s m sách m i và cây ñũa phép cho mình . Có cơ h i nào g pb ñó không ? ð ng ñ cho dân Muggle n n quá ñ y! Tìm cách ñ n Luân ðôn nha! Ron Tái bút: Anh Percy ñư c b u làm Th lĩnh Nam sinh. nh m i nh n ñư c thư báo tin h i tu n r i ." Harry li c nhìn t m hình m t l n n a . Anh Percy vào niên h c t i s là h c sinh năm th b y, năm cu i cùng, trư ng Hogwarts. Trông anh c c kỳ b nh ch e . Cái phù hi u Th lĩnh Nam sinh ñã ñư c anh cài lên cái nón Th Nhĩ Kỳ ñ h t s c ng nghĩnh trên mái tóc ch i mư t ngay ng n . ðôi ki ng g ng s ng c a anh l p lánh ph n chi u ánh n ng Ai C p . Harry bây gi m i quay ra nh ng món quà khác, b t ñ u tháo gi y gói ra. Gói quà c a Ron g i là m t ñ v t trông gi ng như m t cái bông v thu nh b ng thu tinh. Kèm theo món quà này còn có m t m u thư khác n a cũng c a Ron: "Harry, ðây là m t cái ng kính Mách l o b túi . N u chung quanh mình có ai ñó không ñáng tin c y thì nó s sáng lên và quay tít . Anh Bill nói nó là ñ nh m nhí, ñ bán cho m y
 6. du khách phù thu và không ñáng tin c y chút nào, b i vì khi c nhà cùng ng i ăn t i hôm qua, nó c liên t c nhá sáng mi t . y là vì nh không ñ ý anh George và Fred ñã lén b vô chén súp c a nh m y con b xít . T m bi t nha. Ron" Harry ñ t cái ng kính Mách l o b túi lên cái bàn c nh giư ng . Cái ng kính mách l o ñ ng im re trên cái ñ nh n ñ u m t cách r t ư thăng b ng, ph n chi u m y cây kim ñ ng h d quang. Harry nhìn ng m món quà c a Ron m t cách sung sư ng trong m y giây, r i c m ñ n cái gói mà Hedwig ñã ñem v . Bên trong gói này cũng là m t món quà ñư c gói ghém c n th n, m t t m thi p và m t lá thư. T t c ñ u do Hermione g i: Harry thân m n, Ron ñã vi t thư cho mình và k cho mình nghe v v b n y g i ñi n tho i trúng dư ng Vernon. Mình hy v ng b n v n yên lành . Hi n gi mình ñang ñi ngh Pháp và mình không bi t làm th nào mà g i b c thư này cho b n - N u h m thư H i quan thì mình bi t làm sao ? - May quá, con Hedwig xu t hi n v a ñúng lúc . Mình coi b con Hedwig mu n b o ñ m là phen này b n ph i có m t món quà sinh nh t khác m i năm m t chút . Mình ñã mua m t món quà b ng cách ñ t hàng b ng cú . Có m t cái qu ng cáo trên t Nh t báo Tiên Tri (mình ñã ñ t mua dài h n báo giao t i t n nhà, nh v y ñư c c p nh t nh ng gì ñang x y ra trong th gi i phù thu , thi t là thú v .) B n có nhìn th y cái hình c a Ron và gia ñình b n y trong s báo ra cách ñây m t tu n không ? Mình cá là b n y h c ñư c c ñ ng chuy n hay ho thú v y, mình thi t tình phát ganh t - phù thu Ai C p c xưa thì ch c ch n là h p d n vô cùng . ñây cũng có chút ñ nh l ch s pháp thu t ñ a phương thú v . Mình ñã vi t l i toàn b bài lu n văn L ch s Pháp thu t c a mình ñ b sung vào bài vi t nh ng ñi u mình v a khám phá ra. Mình hy v ng bài lu n c a mình không ñ n n i dài l m, nó ch dài hơn yêu c u c a giáo sư Binns có hai cu n gi y da mà thôi. Ron nói b n y s ñi Luân ðôn vào tu n l cu i cùng c a kỳ ngh hè . Li u b n có ñi ñư c không ? Dì dư ng c a b n có cho b n ñi không ? Mình th c s mong b n có th ñi ñư c . N u không thì t i mình ñành ch ñ n lúc g p nhau trên chuy n tàu t c hành Hogwarts vào ngày m t tháng chín v y! Thân ái, Hermione. Tái bút: Ron nói anh Percy ñã tr thành Th lĩnh Nam sinh. Mình cam ñoan là anh Percy r t khoái . Nhưng Ron thì l i không có v vui l m v v này . Harry l i cư i toét mi ng khi ñ lá thư c a Hermione qua m t bên ñ m món quà c a cô bé . Nó hơi n ng . ðã bi t rõ Hermione quá r i, Harry ch c ch n ñây s là m t quy n sách to ñ y nh ng câu th n chú c c kỳ khó . Nhưng hóa ra không ph i . Tim Harry ñ p r n ràng khi nó xé to c t gi y bao ñ l ra m t cái h p da ñen m n màng v i hàng ch b c ñư c in trên n p: "B ñ l b o qu n ch i th n". Harry thì th m: "Ái chà, cô nàng Hermione này!" Nó kéo dây kéo ñ m h p ra nhìn vào bên trong. Có m t hũ to xi ñánh bóng cán ch i thư ng h ng hi u Fleetwood, m t c p kéo c t ðuôi ch i b ng b c sáng choang, m t cái la bàn nh xíu b ng ñ ng ñ g n vô cây ch i cho nh ng chuy n du hành xa, và m t cu n C m Nang T -B o-Qu n Ch i Th n. Ngoài b n bè ra, cái khi n cho Harry nh Hogwarts nh t chính là Quidditch, môn th
 7. thao ph bi n nh t trong th gi i phù thu . Cái môn th thao mà c u th ph i c i cán ch i th n, khá nguy hi m, nhưng r t h i h p và Harry ñã ng u nhiên mà tr thành tuy n th tr nh t ñư c tham gia thi ñ u cho b t c Ký túc xá nào c a Hogwarts trong vòng m t th k qua. M t trong nh ng ph n thư ng mà nó nh n ñư c nh tài năng chơi Quidditch là m t cây ch i ñua hi u Nimbus 2000. Harry ñ t cái h p b ng da y sang m t bên và c m lên món quà cu i cùng . Nó nh n ra ngay l p t c nét ch ngo n ngoèo x c x ch trên l p gi y màu nâu: còn c a ai khác hơn là lão Hagrid, ngư i gi khóa trư ng Hogwarts. Nó v i xé l p gi y trên cùng c a gói quà ñ nhìn vào cái bên trong m t cách háo h c . "Cái ñó" b ng da và màu xanh lá cây. Nhưng Harry chưa k p tháo h t l p gi y gói bên ngoài ra, thì cái v t bên trong y ñã h lên m t ti ng . Chưa bi t ñó là cái gì, ch bi t nó ñang táp chách chách, như th có m m mép h n hoi v y . Harry th y ghê ñ n n l nh . Nó bi t lão Hagrid không bao gi c ý g i cho nó b t c th gì nguy hi m: nhưng kh n i, lão Hagrid l i không có quan ñi m và nh n th c c a ngư i bình thư ng v cái gì là nguy hi m, cái gì là không. M i ngư i ñ u bi t lão Hagrid t ng k t b n v i nh ng con nh n nh n kh ng l , mua m t con chó ba ñ u hung t n c a m y tay b m nh u quán rư u, và lén p tr ng r ng b t h p pháp trong căn chòi c a lão. Harry kh u kh u cái gói m t cách căng th ng . Cái gói l i táp nh ng x lên. Harry bèn v i tay c m cây ñèn trên bàn ng , n m th t ch c trong m t tay, giơ cao quá ñ u, s n sàng phang cây ñèn y vô con v t nguy hi m trong cái b c mà nó ñang dùng tay kia xé n t l p gi y gói . Harry kéo cái v t ñó, và t trong b c r t b ch ra: m t cu n sách . Ch v a m i k p nh n ra cái bìa màu xanh xinh ñ p v i hàng ch ch m n i c a cái t a sách b ng vàng: "Quái Thư V Quái V t", thì cu n sách kỳ quái y ñã nh y d ng trên gáy sách r i t t t l ch b ch bò ngang qua cái giư ng c a Harry, y như m t con cua quái d . Harry thì th m: "Thôi r i…" Cu n sách té nhào xu ng kh i cái giư ng, gây m t ti ng vang to nghe lo ng xo ng, r i l t ñ t lê l t ngang qua căn phòng . Harry rón rén theo dõi nó . Cu n sách chui vào dư i g m bàn, tr n trong m t vùng khu t t i om. V a c u tr i cho c nhà Dursley say ng , không nghe ñư c ti ng ñ ng v a r i, Harry v a bò xu ng sàn, tìm cách thò tay vô g m bàn lôi cu n sách ra. "Ui da!" Cu n sách ñ p tay nó m t cái r i ch p ch i ch y qua kh i Harry, v n bư c l ch b ch b ng bìa và gáy sách . Harry loay hoay bò quanh, ch m t i, nhoài sang bên, ra s c ñè cu n sách xu ng cho nó n m yên. phòng bên, dư ng Vernon ngáy lên m t ti ng vang như s m . Trong khi Harry v t v gi ch t cu n sách ñang ra s c vùng v y, thì Hedwig và Errol ñ ng coi m t cách khoái trá . M t khi ñã túm ñư c cu n sách trong tay, Harry v i vã bư c t i cái t qu n áo nhi u ngăn kéo, rút ra m t s i dây n t, ñem trói cu n sách l i th t k . Cu n Quái Thư V Quái V t vùng v ng v i v gi n d , nhưng không còn táp táp hay v v bìa sách n a . Xong, Harry th y cu n sách kỳ quái lên giư ng, vói tay c m t m thi p c a lão Hagrid lên: Cháu Harry thương nh , Chúc m ng sinh nh t h nh phúc! Bác nghĩ cu n sách này s h u ích cho cháu khi vào niên h c t i . Bây gi bác không nói gì thêm n a . Ch ng nào g p cháu, bác s nói .
 8. Hy v ng ñám Muggles ñ i x t t v i cháu . Chúc cháu m i ñi u t t lành, Bác Hagrid. Harry h t h n khi lão Hagrid cho r ng m t cu n sách ưa c n nh ng x s tr nên h u ích, nghe ñúng là chuy n xúi qu y . Nhưng nó cũng ñ t t m thi p c a lão Hagrid ñ ng c nh thi p chúc m ng c a Ron và Hermione, mi ng ngoác ra cư i tươi hơn bao gi h t . Bây gi ch còn l i lá thư c a trư ng Hogwarts. Harry nh n th y lá thư này hơi dày hơn bình thư ng . Nó xé phong bì, rút t trong ñó ra t gi y da ñ u tiên và ñ c: Thân g i c u Potter, Xin vui lòng lưu ý là niên h c m i s b t ñ u vào ngày 1 tháng 9. Tàu t c hành Hogwarts s kh i hành t sân ga s Chín Ba Ph n Tư t i nhà ga Ngã Tư Vua, lúc mư i m t gi . H c sinh năm th ba s ñư c phép vi ng thăm làng Hogsmeade vào m t vài ngày cu i tu n . Xin trình cho ph huynh ho c ngư i b o tr ký vào t ñơn cho phép kèm theo ñây. Thân ái, Giáo sư McGonagall Phó Hi u Trư ng . Harry rút ra t ñơn cho phép ñi thăm làng Hogsmeade, nhìn t gi y da m t h i, n cư i trên m t nó t t t t l i . Cu i tu n mà ñư c ñi thăm làng Hogsmeade thì khoái bi t ch ng nào . Harry bi t ñó là m t ngôi làng phù thu , c làng ñ u là phù thu , nhưng nó chưa bao gi có d p ñ t chân t i . V n ñ là ph i làm cái cách gì ñây ñ cho dì Petunia và dư ng Vernon ch u ký vô t ñơn cho phép này? Harry ngó lên cái ñ ng h báo th c. Bây gi ñã hai gi sáng. Nó quy t ñ nh là sáng mai th c d y hãy lo nghĩ ti p ñ n cái ñơn cho phép ñi thăm làng Hogsmeade. Còn bây gi thì leo lên giư ng, ch m ngang qua giư ng ñ g ch b b t m t ngày trên t m l ch nó t ch , ñ ñ m ngư c t ng ngày còn l i c a m t mùa hè quá dài, trông ngóng cho chóng ñ n ngày tr v trư ng Hogwarts. R i Harry g c p m t ki ng ra, n m dài xu ng, m t v n m to, nhìn mãi ba t m thi p sinh nh t ñ trên bàn. M c dù là ñ a tr b t thư ng v ñ m i m t, nhưng giây phút này Harry Potter cũng có c m giác như b t c m t ñ a tr bình thư ng nào khác: sung sư ng vì hôm nay là sinh nh t c a mình, tuy ñây là l n ñ u tiên trong ñ i Harry có ñư c ni m sung sư ng ñó. CHƯƠNG 2 SAI L M L N C A CÔ MARGE Sáng hôm sau, khi Harry ñi xu ng nhà ñ ăn ñi m tâm, thì nó th y c ba ngư i c a nhà Dursley ñã ng i ñâu vô ñó quanh cái bàn ăn trong nhà b p r i . M i ngư i ñang xem truy n hình . Cái máy truy n hình m i toanh v a bóc tem g nhãn y là món quà m ng- con-v -nhà-ngh -hè dành cho Dudley. Th ng anh h núc ních này c a Harry ñã không ng ng l i nh i than phi n v quãng ñư ng dài mà nó ph i c ch ñi t cái t l nh trong nhà b p ñ n cái máy truy n hình trong phòng khách . Nay thì Dudley h u như lỳ luôn trong nhà b p g n h t ngày hè . C p m t heo ti hí c a nó c dán dính lên màn nh nh , và cái c m năm l p n ng c a nó không ng ng ñung ñưa do ñ ng tác nhai nh m nhoàm liên t c . Harry ng i xu ng gi a Dudley và dư ng Vernon, m t ngư i ñàn ông cao to như m t con bò v i cái c nh xíu và m t b ria vĩ ñ i . Ch ng nh ng không chúc m ng Harry m t
 9. sinh nh t h nh phúc, m y ngư i trong nhà Dursley th m chí còn không t m t d u hi u gì ch ng t là h có nh n th y Harry bư c vào phòng . Nhưng mà Harry cũng ñã quá quen v i s gh l nh này r i, nên ch ng hơi ñâu mà bu n . Nó t l y cho mình m t mi ng bánh mì nư ng r i ngư c lên ngó ngư i ñ c tin trong truy n hình . Ông ta ñang tư ng thu t n a ch ng câu chuy n m t tên tù vư t ng c . "xin công chúng hãy c nh giác là Black có vũ trang và c c kỳ nguy hi m . M t ñư ng dây nóng ñ c bi t ñã ñư c thi t l p, bà con nên l p t c báo cáo cho chính quy n khi th y b t c tông tích nào c a Black." Dư ng Vernon ngư c m t kh i t báo, ngó ch m ch m vô m t tên tù trên màn nh, kh t kh t mũi: "C n quái gì ph i báo cho ngư i ta bi t th ng tù ñó l i h i! C trông cái b d ng c a nó là bi t, ñ lư i bi ng rác rư i! Coi cói ñ u tóc c a nó kìa!" Dư ng ném m t cái nhìn xéo vào Harry. Mái tóc r i bù c a nó luôn luôn là ngu n cơn khó ch u c a dư ng Vernon. Tuy nhiên, Harry th y nó còn ch i chu t tươm t t chán n u ñem so sánh v i b d ng c a ngư i ñàn ông trên màn nh truy n hình . Ông ta có m t gương m t h c hác n sau nh ng nùi tóc r i, x n màu, dài t i cùi ch . Gương m t tên tù bi n m t ñ l i hi n ra xư ng ngôn viên c a ñài truy n hình: "B trư ng Nông nghi p và Ngư nghi p s thông báo vào ngày hôm nay..." Dư ng Vernon quát tháo, tr ng m t gi n d nhìn ông xư ng ngôn viên c a ñài truy n hình: " a ? Ti p ñi ch ! Sao ch ng thông báo gì cho ngư i ta bi t th ng ñiên ñó ñã vư t t cái ng c nào ? ðưa tin khơi khơi mà làm gì! Dám th ng ñiên ñó hi n gi ñang l ng v ng ngoài ñư ng không ch ng!" Dì Petunia lăng xăng ñi quanh phòng, chăm chú ngó ch ng qua c a s nhà b p . Dì có m t thân hình xương x u và m t b m t ng a dài thoòng . Harry bi t t ng dì Petunia ch nh ng mong sao ñư c làm cái ngư i quay s ñư ng dây nóng ñ m t báo tin v tên tù vư t ng c . Dì là ngư i ñàn bà t c m ch nh t th gi i và ñã tiêu ph n l n thì gi trong ñ i mình ñ rình ngó nghe ngóng nh ng ngư i hàng xóm chán phèo luôn nghiêm ch nh tuân th lu t pháp . Dư ng Vernon d ng n m tay tím r m t ch ng c a dư ng xu ng bàn m t cái ñùng, nói: "Không bi t t i bao gi h m i hi u ra r ng ñ i v i cái lũ ngư i ñó thì ch có m t cách treo c chúng là xong!" "R t ñúng!" Dì Petunia hùa theo ch ng ngay, m t v n ñ o qua giàn ñ u tây c a nhà hàng xóm . Dư ng Vernon h p c n tách trà, li c nhìn ñ ng h , nói thêm: "Anh ph i ñi ngay thôi, Petunia à, chuy n tàu c a Marge s ñ n lúc mư i gi ." ðang th tâm trí bay b ng v i b B o trì Ch i th n trên l u, Harry ñ t ng t b lôi tu t xu ng m t ñ t khi nghe câu nói ñó c a dư ng Vernon. Nó vu t mi ng nói: "Cô Marge h ? H ng ... h ng l ... c t i ñây ?" Cô Marge là em gái c a dư ng Vernon. M c dù cô y không có dây mơ r má huy t th ng gì v i Harry, nhưng Harry v n bu c ph i g i cô Marge là cô su t ñ i . Cô Marge s ng nông thôn, trong m t ngôi nhà n m gi a khu vư n r ng . Trong khu vư n ñó, cô nuôi m t lũ chó Bun. Thư ng thì cô không hay l i nhà dư ng Vernon cho l m, b i vì cô không th nào ch u n i c nh xa cách lũ chó quí báu c a cô. Nhưng nh ng l n ñ n thăm thưa th t c a cô cũng ñ lưu l i trong tâm trí Harry nh ng n i kinh hoàng sâu s c . Nh h i sinh nh t th năm c a Dudley, cô Marge ñã qu t b m gi p hai ng quy n c a Harry ñ c m không cho nó ñ ng t i cái tư ng phát ra ti ng nh c c a Dudley. Vài năm
 10. sau, cô Marge l i xu t hi n vào d p l Giáng sinh, t ng cho Dudley m t ngư i máy ñư c vi tính hóa, còn Harry thì ñư c cô t ng cho m t h p bánh qui dành cho chó . Trong chuy n vi ng thăm g n ñây nh t c a cô Marge, kho ng m t năm trư c khi Harry nh p h c trư ng Hogwarts, Harry xui x o vô tình d m ph i chân c a con chó mà cô Marge cưng nh t . Con chó Ripper ñó bèn rư t Harry ch y giáp vòng khu vư n, và bu c Harry ph i leo t t lên cây. Cô Marge cũng ch ng thèm g i con chó cưng l i ñ nó buông tha cho th ng bé . Harry ñã ph i ng i run c m c p trên cây cho ñ n quá n a ñêm. Nh ng chuy n ñó cho t i bây gi v n còn là trò cư i b b ng cho Dudley. Dư ng Vernon g m g : "Cô Marge s l i ñây m t tu n l ." Dư ng x a m t ngón tay múp míp vào m t Harry ñe d a: "Và s n ñây, tao c n ph i d n trư c mày vài chuy n cho rõ ràng, trư c khi tao ñi ñón cô y ." Dudley g con m t nó ra kh i màn nh truy n hình, n n cư i t mãn ngô ng . ð i v i Dudley, cách gi i trí khoái nh t là xem cha nó, ông Dursley, hành h ñ a em h Harry. Dư ng Vernon l i g m g : "Th nh t, mày li u h n ăn nói cho t t khi nói chuy n v i cô Marge, nghe chưa!" Harry ñáp m t cách chua chát: "D ñư c, n u cô y cũng nói năng t t khi nói chuy n v i cháu ." Làm như không nghe th y câu tr l i c a Harry, dư ng Vernon nói ti p: "Th hai, cô Marge không bi t gì h t v s b t bình thư ng c a mày; cho nên tao không mu n có b t kỳ ... b t kỳ trò nhó nh nào x y ra khi có cô y ñây; mày li u h n mà cư x , nghe không ?" Harry nghi n ch t răng ñáp: "Cháu s cư x ñàng hoàng n u c cũng v y ." ðôi m t ti hí c a dư ng Vernon lúc này ch còn là hai ñư ng k nh xíu trên gương m t ñ au c a ông. "Và th ba, chúng ta ñã nói v i cô Marge là mày h c "Trung tâm Thánh Brutus chuyên Giam gi Thi u niên Ph m t i Không C i hoá n i ." Harry hét lên: "Cái gì ?" Dư ng Vernon b p ngang: "Mày ph i ch p nh n câu chuy n ñó, nghe không th ng o t con, n u không mày s g p chuy n ch ng lành!" Harry ng i l ng, m t tr ng b ch, gi n u t lên, tr n tr ng m t ngó dư ng Vernon, không th nào tin ñư c ñi u tai nó v a nghe. Cô Marge s ñ n chơi t i nhà này m t tu n l , ñúng là không còn món quà sinh nh t nào t i hơn mà gia ñình Dursley có th t ng cho ñ a cháu m côi, k c so v i ñôi v cũ c a dư ng Vernon mà Harry nh n ñư c vào kỳ sinh nh t năm k a năm kia c a nó . Dư ng Vernon n ng n ñ ng lên, nói v i v con: "Thôi, anh ñi ra nhà ga ñây, Petunia à . Con có mu n ñi theo chơi không, Dudley-c c- cưng ?" "H ng thèm ." Dudley th y màn cha nó răn ñe Harry k t thúc m t r i thì cũng h t c h ng v i nh ng l i ng nói, bèn quay l i dán m t vô màn nh truy n hình . Dì Petunia vu t mái tóc vàng và r m c a c u quí t , âu y m nói: "Dudley còn ph i chu n b cho l ch s ñ ñón cô Marge mà . Má ñã mua cho c c cưng
 11. m t cái nơ m i d thương h t s c nói ." Dư ng Vernon thân ái v lên b vai ú na ú n n c a Dudley: "V y lát n a ba g p l i con hén!" ðang ng i th ra trong tr ng thái kinh hoàng ngây ñ , Harry b ng n y ra m t ý tư ng b t ng . Buông mi ng bánh mì nư ng c a nó xu ng, Harry v i vàng ñ ng lên ñi theo dư ng Vernon ra ñ n c a chính . Dư ng Vernon m c áo khoác lái xe vào, nhìn th y Harry ñang ñ ng ngó mình, dư ng bèn n t: "Tao không có d t mày ñi theo ñâu!" Harry l nh lùng ñáp: "Làm như cháu mu n ñi theo y! Cháu ch mu n h i dư ng m t ñi u ." Dư ng Vernon nhìn nó nghi ho c . Harry l a l i nói: "H c sinh năm th ba trư ng Hog..., trư ng c a cháu, ñư c phép th nh tho ng ñi thăm làng ." "Thì sao ?", dư ng Vernon g t, tay dư ng ñã c m cái chìa khóa xe máng trên cái móc g n c a . Harry v i nói nhanh: "Cháu c n có ch ký c a dư ng trong ñơn cho phép" Dư ng Vernon cư i ch nh o: "Mà t i sao tao ph i ký vô ch ?" Harry c n th n l a t ng ti ng t ng l i: "D , cháu th y thi t là khó mà gi v v i cô Marge là cháu h c cái trư ng ... Thánh gì ñó ..." Dư ng Vernon gào to: "Trung tâm Thánh Brutus Giam gi Thi u niên Ph m t i Không C i hóa n i ." Harry hài lòng khi nghe trong gi ng nói c a dư ng Vernon có m t n i ho ng h t nào ñó . Nó bình tĩnh ngư c nhìn gương m t to bè và tím r m c a dư ng Vernon, nói: "D , cái trư ng ñó, cháu th y mình s ph i ghi nh nhi u th , r i ph i làm cho câu chuy n có v thuy t ph c, ph i không dư ng ? N u r i mà cháu vô tình ñ l ra ñi u gì ñó ..." Dư ng Vernon r ng lên: "Thì tao s d ng cho mày ói ra h t nh ng th mày nu t vô, bi t không?" Dư ng Vernon nhào t i, d d n m ñ m vô m t Harry, nhưng Harry v n kiên cư ng . Nó nói b ng gi ng không gì lay chuy n ñư c . "Có d ng cho cháu ói m a ra thì cũng không th làm cho cô Marge quên ñư c nh ng gì cháu s nói v i c ." Dư ng Vernon ñ ng kh ng l i, n m ñ m v n còn giơ cao, gương m t v n ñ au ñã x m xu ng thành màu nâu cánh gián x u xí . Harry nói ti p th t nhanh: "Nhưng n u dư ng ký dùm cháu ñơn cho phép, thì cháu th là s ráng nh tên cái trư ng mà dư ng nói là cháu ñang theo h c . Và cháu s hành ñ ng như m t Mug..., m t ngư i bình thư ng, và m i th ." Harry bi t r ng dư ng Vernon ñang suy nghĩ l i ñ ngh c a nó, dù hàm răng ông ñang nhe ra và m ch máu n i c m trên thái dương c a ông nh p ph p ph ng . Cu i cùng ông g m ghè: "ðư c . Tao s canh ch ng c n th n hành vi thái ñ c a mày trong su t th i gian cô Marge ñây chơi. N u cu i cùng mày gi ñư c bí m t câu chuy n và ch u n m trong gi i h n cho phép, thì tao s ký tên vô t ñơn ch t ti t c a mày ." Dư ng Vernon xoay mình, kéo cánh c a trư c, bư c ra, r i ñóng s m cánh c a l i,
 12. m nh ñ n n i m t trong m y t m kính c a trên cao b ch n ñ ng, r t xu ng . Harry không quay tr l i nhà b p . Nó ñi th ng lên l u, tr vô phòng ng c a mình . N u nó s ph i hành ñ ng như m t Muggle, thì t t nh t là nên b t ñ u ngay t bây gi . Harry ch m rãi và bu n bã thu d n m y món quà và thi p chúc m ng sinh nh t l i, ñem gi u h t dư i t m ván lót sàn b bung ra, chung m t ch v i m bài t p còn d dang c a nó . R i Harry ñi t i cái chu ng con Hedwig. Con cú nhà Weasley - Errol - dư ng như ñã h i ph c ít nhi u, ñang ng say li bì c nh con Hedwig, ñ u rúc dư i cánh . Harry th dài, r i ñánh th c c hai con cú d y . Harry r u rĩ nói v i con cú: "Hedwig à, mày ph i bi n ñi ñâu ñó m t tu n l thôi. Chi b ng mày c ñi theo con Errol, Ron s chăm sóc mày giùm tao. Tao s vi t cho Ron m t lá thư, gi i thích chuy n này . Mày ñ ng có nhìn tao cái ki u ñó ." ðôi m t tròn to màu h phách c a con Hedwig ñ y trách móc . Nhưng Harry ñành nói ti p: "L i t i tao, tao bi t . Nhưng ñó là cách duy nh t ñ tao có ñư c gi y phép ñi thăm làng Hogsmeade v i Ron và Hermione." Mư i phút sau, Errol và Hedwig (ñeo b c thư c a Harry dư i chân), cùng lao qua khung c a s và bi n m t tăm. B y gi Harry, v i cõi lòng n ng trĩu kh s và cô ñơn, m i ñem c t cái l ng tr ng không vô trong t qu n áo . Nhưng mà Harry không có nhi u thì gi ñ mà nghi n ng m ê. Chưa k p làm gì h t thì ñã nghe ti ng ré the thé c a dì Petunia ñang g i v ng lên c u thang, kêu Harry tr xu ng ñ chu n b s n sàng ñón ti p v khách s p ñ n . Khi Harry v a thò ñ u vô hành lang thì dì Petunia n t ngay: "Làm cái gì v i cái ñ u tóc c a mày ñi ch !" Harry ch ng th y có lý do chính ñáng nào ñ ph i ch i ñ u cho mư t mà ngay ng n c . Cô Marge r t khoái chê bai nó, thành ra trông nó càng nh ch nhác thì càng làm cho c vui hơn ch . V a lúc ñó, bên ngoài vang lên ti ng l o x o c a bánh xe nghi n trên s i khi dư ng Vernon th ng xe trên l i ñ u xe. R i ti ng m tung cánh c a xe ra, ti p ñ n ti ng chân bư c trên l i ñi qua vư n . Dì Petunia rít b o Harry: "M c a ra!" Harry kéo cánh c a m ra, c m th y bao t mình ñ y m t n i bu n không tiêu hóa n i. Cô Marge ñ ng ngư ng c a . Trông cô gi ng y chang dư ng Vernon: cao to như bò nh ng, m t tím ng t, th m chí cô Marge cũng có ria mép, tuy không r m b ng b ria c a dư ng Vernon. M t tay cô Marge xách m t cái va li to ñùng, còn tay kia thì d t m t con chó Bun già nóng n y . Cô Marge la oang oang: "Dudley c a cô ñâu r i ? Th ng chó cưng yêu quí c a cô ñâu r i ?" Dudley núng nính bư c ra hành lang, mái tóc vàng ñư c ch i ép sát cái ñ u ñ y m , và m t cái nơ l p ló dư i cái c m m y l p n ng . Cô Marge t ng m nh cái va li vô b ng Harry, h t nó văng qua m t bên, tóm l y Dudley trong m t cái ôm si t thân ái ch b ng m t cánh tay, và n lên má Dudley m t cái hôn to t tư ng . Harry bi t t ng r ng Dudley ch u ñ cho cô Marge ôm nó là vì nó ñã ñư c tr ti n không
 13. ít ñ làm v này . Ch c ch n là khi cô Marge buông nó ra thì Dudley ñã n m ch t trong tay m t t ti n gi y hai ch c b ng Anh m i toanh. Cô Marge s i bư c ngang qua m t Harry như th nó ch là cái giá m c nón . "Ch Petunia!" Cô Marge và dì Petunia hôn nhau, hay có l ñúng hơn, cái quai hàm bành b nh c a cô Marge và cái má nh n xương xương c a dì Petunia ñ ng nhau cái "kình". Lúc này dư ng Vernon ñã bư c vào, m m cư i h n h khi ñóng cánh c a l i . Ông nói: "U ng trà nhé, Marge ? Còn Ripper u ng gì nào ?" Cô Marge nói: "Ripper có th dùng m t ít trà trong cái dĩa c a em." C ñám nhà Dursley kéo nhau vô nhà b p, b l i Harry m t mình trong hành lang v i cái va li. Nhưng mà Harry không phàn nàn gì h t, b t kỳ cái c nào khi n nó kh i ph i có m t chung m t ch v i cô Marge ñ u t t ñ p cho nó . Cho nên nó b t ñ u hì h c tha cái va li lên c u thang, ñem vô căn phòng ng dành cho khách, càng câu ñư c nhi u gi càng t t . Khi ph i tr vô l i nhà b p thì nó th y cô Marge ñã ñư c dùng trà và bánh trái cây, còn con Ripper thì ñã yên v góc phòng, t p lia t p l a kh u ph n c a nó . Harry th y dì Petunia nhăn nhó, hơi hơi thôi, khi nư c trà và dãi nh t c a con chó văng b n l ch trên cái sàn b p s ch bong c a dì . Dì Petunia là chúa ghét thú v t . Dư ng Vernon h i: "M y con chó nhà g i ai trông coi h Marge ?" Cô Marge n ngay b ng gi ng oang oang: "Ôi, em nh ngài ð i Tá Fubster qu n lý chúng dùm em. Bây gi ng v hưu r i, thành ra có công chuy n cho ng làm thì t t cho ng thôi. Nhưng mà em không th nào b m c con Ripper già này nhà ñư c . Nó mà xa em thì nó ti u t y héo hon ñi m t ." Ripper l i b t ñ u g m g khi Harry ng i xu ng . Chính ñi u này hư ng s chú ý c a cô Marge v phía Harry, l n ñ u tiên k t khi cô ñ n . Cô nói to như s a: "Sao ? Mày v n còn ñây à ?" Harry ñáp: "D ." Cô Marge g m lên: "ð ng có nói ti ng "d " b ng cái gi ng vô ơn ñó! Anh Vernon và ch Petunia ñã t t bi t bao khi dung ch a mày . Tao thì không ñ i nào làm v y . N u h i ñó mày mà b b ngư ng c a nhà tao, thì ch c ch n mày ñã b t ng th ng vô tr i m côi r i ." Harry suýt n a là bùng n lên r ng nó thà s ng vi n m côi còn hơn s ng v i gia ñình Dursley. Nhưng nó k p nghĩ ñ n cái ñơn cho phép thăm làng Hogsmeade mà ráng d n xu ng . Nó ráng n n ra m t n cư i ñau ñ n . Cô Marge l i oang oang: "Mày ñ ng có cư i ng ng n v i tao ki u ñó . Tao th y là mày ch ng có khá hơn chút nào k t l n trư c tao g p mày . Cái trư ng ñó ch c ph i d ng thêm cho mày m t bài v cách cư x ñàng hoàng!" Cô Marge n c m t h ng trà, chùi ria mép, và nói ti p: "Anh Vernon, anh nói l i em nghe coi, cái trư ng anh g i nó ñi h c là trư ng gì ?" Dư ng Vernon ñáp ngay: "Thánh Brutus. Vi n c i hu n h ng nh t dành cho nh ng trư ng h p không còn hy v ng c i t o gì n a ." Cô Marge g t gù: "Thì ra v y!"
 14. Cô b ng quát qua m t bàn: "H có xài g y trư ng Thánh Brutus không h th ng o t con ?" "Ơ ..." ð ng sau lưng cô Marge, dư ng Vernon g t ñ u ra hi u cho Harry m t cách d a n t . Harry nói: "D , có ." R i Harry nghĩ là mình cũng nên di n xu t tích c c hơn cho s vi c di n ra ñúng bài b n, nó nói thêm: "Lúc nào cũng xài g y ." Cô Marge th t lên: "Xu t s c! Tao không bao gi có cái th c m xúc nh m nhí u m y u t o l r ng không nên dùng ñòn roi v i nh ng ñ a x ng ñáng n n b ng roi. M t tr n ñòn ra trò là c n thi t trong chín mươi chín trư ng h p trên m t trăm. V y h có ñánh mày thư ng xuyên không ?" Harry ñáp: "D , có . ðánh nhi u l n l m ." Cô Marge nheo m t l i . Cô nói: "Tao v n không ưa ñư c cái gi ng c a mày, th ng o t con . N u mày có th nói ñ n chuy n ăn ñòn b ng cái gi ng t nh bơ ñó, thì rõ ràng là h chưa cho mày n m ñ mùi ñâu. Ch Petunia à, n u em là ch thì th nào em cũng vi t thư cho h . Nên nói rõ là ch hoàn toàn ch p nh n dùng b o l c t i ña trong trư ng h p th ng o t con này ." Có l lúc ñó dư ng Vernon lo r ng Harry có th quên m t cu c thương lư ng gi a dư ng và Harry; th là dư ng ñ t ng t chuy n ñ i ñ tài: "Marge nè, em có nghe tin t c h i sáng này chưa ? Cái tên tù vư t ng c ñào t u ñó ra sao r i h ?" oOo Khi cô Marge c m th y nhà dư ng Vernon tho i mái như nhà mình, thì Harry nh n th y nó l i khao khát thèm thu ng cái cu c s ng nhà s 4 ñư ng Privet Drive thu chưa có cô Marge. Dư ng Vernon và dì Petunia thư ng khuy n khích Harry tránh sao cho khu t m t h thì thôi, mà Harry thì h t s c hoan h th c hi n ñi u ñó . Nhưng cô Marge thì ngư c l i, mu n ñ m t t i Harry m i lúc m i nơi, ñ mà cô có th n ra nh ng ñ ngh c i t o nó nhi u hơn n a . Cô r t vui sư ng khi so sánh Harry v i Dudley, và t n hư ng ni m vui sư ng vĩ ñ i khi mua cho Dudley nh ng món quà ñ t ti n, trong khi m t cô nhìn tr ng tr ng Harry, như th ñ nó dám h i t i sao nó l i không ñư c quà . ðã v y, cô không ng ng quăng ra nh ng ám ch ñen t i v cái ñi u ñã khi n cho Harry tr thành m t k b t mãn ñ n như v y . Vào b a ăn trưa c a ngày th ba, cô Marge nói: "Anh Vernon à, th ng bé tr nên b t tr như v y thì anh cũng không nên t trách mình . Khi mà cái gì th i t trong ru t th i ra, thì không ai có th làm gì ñư c c ." Harry c g ng t p trung vô dĩa ñ ăn c a mình, nhưng bàn tay c a nó c run lên và m t nó thì nóng b ng lên vì t c gi n . Nó t nh : "Hãy nh cái ñơn cho phép . Hãy nghĩ ñ n làng Hogsmeade. ð ng nói gì h t . ð ng ph n kháng ." Cô Marge ñưa tay c m ly rư u . Cô nói: "ðó là m t trong nh ng nguyên t c gây gi ng căn b n . Ngư i ta luôn nh n th y ñi u ñó gi ng chó . H con chó cái hư h ng thì th nào lũ chó con cũng h ng bét theo..." ðúng lúc ñó, ly rư u trong tay cô Marge b ng n bùm, v tan. Mi ng ly b bay văng ñi m i hư ng và cô Marge v a ch p m t lia l a, v a l p ba l p b p, b m t h ng hào
 15. chành b nh c a cô nh u rư u tùm lum. Dì Petunia rú lên: "Cô Marge! Cô Marge ơi, cô có sao không ?" Cô Marge v a lau m t b ng cái khăn ăn v a làu bàu: "ð ng lo! Ch c là t i tôi bóp m nh tay quá . Hôm n nhà ð i Tá Fubster cũng x y ra y như v y . Không c n r i rít nh ng x lên như v y ñâu ch Petunia. Tôi có cách c m ly m nh m l m ..." Nhưng c dì Petunia và dư ng Vernon ñ u nhìn Harry ñ y ng v c . Vì v y nó quy t ñ nh là ñành b món chè chưa ăn và chu n kh i bàn ăn càng s m ch ng nào càng t t ch ng n y . Ra t i hành lang, Harry ñ ng d a vào tư ng hít th sâu. Tính ra cũng lâu l m r i m i có l i m t l n như th này, k t khi nó có th làm n cách vô ý th c m t v t gì ñó m i khi b m t t ch . Nhưng bây gi thì không th ñ ñi u ñó x y ra thêm m t l n nào n a . T ñơn cho phép ñi thăm làng Hogsmeade v n chưa có ch ký c a dư ng Vernon. Nhưng ñó ch là chuy n nh - n u nó c ti p t c làm n lung tung như v y thì nó s b r c r i to v i chính B pháp thu t . Harry hãy còn là m t phù thu v thành niên, và theo lu t phù thu thì nó b c m làm phép thu t ngoài trư ng h c . Mà nó thì ñã t ng vi ph m lu t, h sơ hình s không ñư c tr ng tr o cho l m . M i h i hè năm ngoái, Harry ñã nh n ñư c c nh cáo nói r t rõ r ng n u B Pháp thu t mà nghe phong thanh có v xài phép thu t nào n a ñư ng Privet Drive, thì ch c ch n Harry s b ñu i kh i trư ng Hogwarts. Harry nghe ti ng nh ng ngư i trong nhà Dursley ñang r i bàn ăn. Nó v i vã ch y lên l u v phòng ñ tránh ch m trán h . oOo Ba ngày ti p theo sau, Harry s ng qua trót l t nh t bu c mình ch suy nghĩ v cu n C m Nang T -B o-Qu n Ch i Th n m i khi cô Marge b t ñ u tra t n nó . K sách này khá hi u nghi m, m c dù nó khi n cho Harry có v ñ ñ n, vì th cô Marge b t ñ u ñ i gi ng là theo ý ki n c a cô thì Harry b thi u năng tâm th n . Cu i cùng, mãi r i cu i cùng cũng ñ n bu i t i k t thúc chuy n vi ng thăm gia ñình Dursley c a cô Marge. Dì Petunia n u m t b a ăn t i tuy t v i và dư ng Vernon khui t i m y chai rư u . M i ngư i thư ng th c tr n v n món súp và món cá h i mà không b n tâm gì ñ n các khuy t ñi m c a Harry. Lúc ăn t i món kem chanh, dư ng Vernon b t ñ u nói v công ty s n xu t máy khoan Grunnings c a ông, khi n m i ngư i phát ng y lên. R i dì Petunia pha cà phê và dư ng Vernon ñem ra m t chai rư u m nh . "D em thêm m t ly n a ñư c không, Marge ?" Cô Marge ñã u ng khá nhi u rư u r i . Gương m t to chành b nh c a cô ñã ñ nh . Cô cư i khoái trá: "M t ly nh n a thôi nhé . Thêm chút n a ... thêm m t chút xíu n a ... ðư c r i ñó ." Dudley ñã ăn t i mi ng bánh ng t th tư. Dì Petunia thì nh m nháp cà phê, ngón tay út c a bàn tay c m tách chĩa ra. Harry th t s mu n bi n v phòng mình, nhưng nó b t g p ánh m t gi n d c a dư ng Vernon và nó hi u là khôn h n thì nên ng i nán l i . "Ái chà!" Cô Marge th t lên, chép môi m t cách s ng khoái và ñ t cái ly rư u m nh ñã c n queo xu ng m t bàn: "ð ăn ngon tuy t v i, ch Petunia à . Bình thư ng thì bu i t i tôi ch ăn có m i món ñ chiên, ch coi ... tôi b n b u túi b i v i mư i hai con chó ph i chăm sóc ..." Cô m t cái rõ to, tay xoa xoa cái b ng dư i l p v i len s n sùi . "Xin l i nha. Nhưng th c tình thì tôi thích nhìn m t ñ a bé to l n kh e m nh ."
 16. Cô Marge nháy m t v i Dudley, ti p t c nói: "Cháu s tr thành m t ngư i ñàn ông có kích thư c chu n, Dudley à, gi ng như ba cháu v y . , anh Vernon, b ng em còn dư ch ñ ch a thêm rư u bran-ñi ñó ..." Cô Marge h t ñ u v phía Harry, nói ti p: "Ch còn cái th ng o t con này ..." Bao t Harry qu n l i . Nó v i nghĩ ngay ñ n C m Nang T -B o-Qu n Ch i Th n . "Th ng o t con này dáng d p nh thó, ác hi m . Cũng tương t như chó thôi. Năm ngoái tôi sai ð i tá Fubster tr n nư c m t con. Ch ng qua là cái ñ chu t nh t . Y u xìu . Dòng dõi th p kém ." Harry c g ng nh l i trang mư i hai c a cu n sách "M t Lá Bùa Gi i Tr ðư c K ð i Ngh ch B t ð c Dĩ". "Nói cho cùng là do huy t th ng, như hôm trư c tôi ñã có nói r i ñó . Máu x u thì ph i lo i ra thôi. Này, tôi không nói b t c ñi u gì xúc ph m ñ n gia ñình ch ñâu, ch Petunia à ." Cô Marge v v lên bàn tay xương x u c a dì Petunia b ng bàn tay to ch ng như cái x ng . "Nhưng em gái c a ch là m t cái tr ng ung. Chúng l t vô c nh ng gia ñình danh giá nh t . R i cô cu n gói theo trai, theo m t gã lang thang vô tích s , ñ l i cái h u qu là c c n trư c m t chúng ta ñây." Harry nhìn tr ng tr ng vào cái dĩa ñ ăn c a nó . L tai nó lùng bùng m t cách kỳ l . Harry c ñánh l c hư ng b ng cách nghĩ: "n m ch t l y ñuôi cán ch i c a b n". Nhưng nó không th nh ti p theo là câu gì n a . Gi ng c a cô Marge xoáy vô tai y như cái máy khoan c a dư ng Vernon. Cô Marge ch p l y chai rư u m nh, rót thêm vô cái ly c a cô, b n t tung lên trên khăn tr i bàn, gi ng cô oang oang: "Th ng Potter này, nó làm cái trò tr ng gì h , anh chưa t ng nói cho em bi t ?" Dư ng Vernon và dì Petunia l v căng th ng, ñ n n i Dudley ngưng v c m t vô mi ng bánh và há h c mi ng mà ngó ông bà già nó . Dư ng Vernon li c n a con m t v phía Harry, ñáp: "Nó ... không làm vi c . Th t nghi p ." Cô Marge g t gù: "ðúng như em nghĩ ." Cô u ng c c ly rư u bran-ñi, r i chùi c m vô ng tay áo: "M t th ng ngây ngô vô tích s , du th du th c, làm bi ng nh t thây, m t th ñ ..." "Không ñúng ." Harry ñ t nh t lên ti ng . C cái bàn ăn ch t l ng trang. Harry run r y toàn thân. Trong ñ i nó, nó chưa bao gi gi n d ñ n như v y . Dư ng Vernon gào lên: "THÊM RƯ U!" M t mày dư ng Vernon lúc này ñã tr ng b ch . Ông d c r ng chai rư u vô ly c a cô Marge, g m ghè Harry: "Mày, th ng o t con, ñi ng ñi, ñi ñi ..." Nhưng cô Marge v a n c c c v a giơ m t bàn tay lên. ðôi m t nh ti hí ñ kè c a cô Marge bám ch t vào m t Harry: "C nói ñi th ng o t con, nói n a ñi. Mày t hào v cha m c a mày h ? H ñã t ñi tìm cái ch t cho chính h trong m t v ñ ng xe. Tao ch c là h lái xe trong khi say x n bét nhè ." Harry ch t th y mình ñ ng b t d y:
 17. "Ba má tôi không ch t trong m t tai n n xe c ." Cô Marge thét lên: "Th ng nhãi ranh láo toét! H ñã ch t trong m t v ñ ng xe, và ñ l i mày như m t gánh n ng cho nh ng ngư i bà con siêng năng, t t ." Cơn gi n làm cho ngư i cô Marge căng ph ng lên. "Mày là cái ñ o t con vô ơn x c xư c ..." B ng nhiên cô ng ng nói . Trong ch c lát l i nói có v như tàn l i tiêu tan trong cô Marge. Dư ng như cô ñang căng ph ng lên v i m t cơn gi n không th gi i thích ñư c . Mà s căng ph ng ñó không ch u d ng l i . Gương m t chành b nh ñ ch ch c a cô b t ñ u trương phù lên, ñôi m t ti hí c a cô phình l i ra và mi ng cô b giãn n ñ n n i không m ra th t thành l i ñư c n a . Ch trong giây lát, nh ng cái nút áo c a chi c áo len cô ñang m c b ñ t bung và b n vô tư ng . Cô Marge ñã trương phình lên như m t cái bong bóng quái d , b ng cô không b cái áo len bó ngang eo n a, phình ra chang bang, m i ngón tay c a cô trông như m t khúc xúc xích Ý ... Dư ng Vernon và dì Petunia cùng gào th t thanh: "MARGE!" Toàn b thân hình c a cô Marge b t ñ u b c lên kh i cái gh , bay t t lên tr n nhà . Lúc này, cô Marge ñã tròn quay, gi ng y h t cái phao c u c p kh ng l có ñôi m t heo. Tay chân cô dang ra m t cách quái d trong lúc thân th cô b c lên lơ l ng trong không trung, t o ra nh ng âm thanh n l p b p h t s c h n lo n . Con Ripper ch y vô phòng s a như ñiên. Dư ng Vernon ch p l y m t chân c a cô Marge, c h t s c kéo cô tr xu ng . Ông gào: "KHÔNG!" Nhưng dư ng Vernon g n như b nh c b ng lên kh i sàn nhà . Con Ripper hi u nh m tình hu ng, nh y ch m t i và c m ph p hàm răng nh n c a nó vô ng chân c a dư ng Vernon. Harry v t ra kh i phòng ăn trư c khi b b t kỳ ai ch n l i . Nó ñi th ng t i cái phòng xép dư i chân c u thang. Nó v a t i nơi, cánh c a căn phòng xép li n m bung ra m t cách huy n bí . Trong vài giây, nó ñã kéo ñư c cái rương c a mình ra t i c a trư c . R i nó v t lên l u, chui t t xu ng dư i g m giư ng, n y t m ván lót sàn l ng l o ra, tóm cái áo g i ñ ng ñ y sách v và bài t p cùng ñ ng quà sinh nh t . Xong nó quành tr ra, túm l y cái l ng tr ng trơn c a con Hedwig, phóng xu ng c u thang, t i bên cái rương, v a lúc dư ng Vernon lao ra kh i phòng ăn v i cái ng qu n rách ñ m ñìa máu . Dư ng gào: "TR L I ðÂY! TR L I LÀM CHO CÔ Y BÌNH THƯ NG L I NGAY!" Nhưng cơn th nh n li u m ng ñã làm cho Harry không còn bi t gì n a . Nó ñá cái rương cho m b t n p ra, rút ra cây ñũa phép và chĩa vào dư ng Vernon: "C ñáng b như v y!" Harry nói, nh p th g p gáp: "Cho ñáng ñ i c . Dư ng tránh xa ra!" Nó s so ng sau lưng ñ n m l y tay ñ m c a cánh c a. Nó nói: "Cháu ñi ñây. Cháu ch u h t n i r i." Trong ch p m t sau ñó, Harry ñã ra t i ngoài ñư ng v ng v t i thui, hì h c kéo lên cái rương n ng n ñ ng sau lưng, và cái l ng c a con Hedwig thì c p dư i nách. CHƯƠNG 3 CHUY N XE ðÒ HI P SĨ
 18. Harry ñã lê bư c qua nhi u con ñư ng, cu i cùng g c xu ng bên b c tư ng th p ñư ng Magnolia, th h n h n vì ñã d c s c kéo cái rương kh ng l . Nó ng i yên m t lát, l ng nghe ti ng ñ p ñiên cu ng c a trái tim mình, n i ph n u t v n trào dâng trong cơ th . Nhưng sau 10 phút ng i m t mình trên ñư ng khuya v ng l ng t i ñen, m t c m xúc m i xâm chi m Harry, ñó là: ho ng lo n . Nó th y mình chưa t ng rơi vào m t tình th gay go t i t hơn th này bao gi . Nó ñã b m c k t r i, m t thân m t mình mà thôi, trong cái th gi i Muggle t i tăm, tuy n nhiên không có ch nào ñ mà ñi t i . Nhưng bi ñát nh t trong tình hu ng c a Harry hi n nay là nó ñã làm m t phép thu t nghiêm tr ng, nghĩa là nó g n như ch c ch n s b ñu i kh i trư ng Hogwarts. Nó ñã vi ph m quá t ð o lu t Gi i h n Phù thu V thành niên, và hi n gi nó còn ng c nhiên là vì sao ñ i di n B Pháp thu t v n chưa nhào xu ng b t nó, ngay t i ch nó ñang ng i ñây. Harry rùng mình nhìn lên r i ngó xu ng con ñư ng Magnolia Crescent. Chuy n gì r i s x y ra cho nó ñây ? Nó có b b t không ? Hay là nó ch ñơn gi n b ñ t ra ngoài vòng pháp lu t trong th gi i Phù Thu ? Nghĩ ñ n Ron và Hermione, trái tim nó càng lúc càng chùng xu ng . Harry bi t ch c r ng dù nó có là t i ph m hay không thì Ron và Hermione v n s n sàng giúp ñ nó vào lúc này . Nhưng hi n gi c hai b n y ñ u ñang nư c ngoài, mà con Hedwig thì cũng ñã ñư c g i ñi r i, Harry không còn phương ti n nào khác ñ liên l c v i b n bè nó n a . Harry cũng không có ñ ng xu ti n Muggle nào . Trong túi ti n c a nó n m dư i ñáy rương bây gi ch có m t ít ti n phù thu , nhưng toàn b tài s n mà ba má nó ñ l i cho nó ñ u ñư c c t gi kho b c c a ngân hàng phù thu Gringotts Luân ðôn. Nó làm sao có th kéo lê cái rương n ng ch này ñi su t quãng ñư ng t ñây ñ n Luân ðôn? Tr khi... Harry nhìn xu ng cây ñũa phép mà nó v n còn n m ch t trong tay. N u như nó b ñu i h c (trái tim nó l i ñ p d n m t cách nh c nh i), thì làm thêm m t tý phép thu t n a cũng không h i gì thêm. Nó l i có t m Áo khoác Tàng hình ñư c th a hư ng t ba nó . Chuy n gì s x y ra n u nó phù phép làm cho cái rương nh t a chi c lông, ñ cài ñư c vô cán ch i th n, trùm t m Áo khoác Tàng hình lên mình, và bay t i Luân ðôn? Lúc ñó nó s l y ra h t t t c s ti n vàng có ñư c trong kho b c c a mình ngân hàng phù thu Gringotts và ... b t ñ u s ng m t cu c ñ i c a m t ngư i b xã h i ru ng b . ðó là m t vi n c nh kh ng khi p, nhưng nó không th c ng i lỳ ñây hoài . Th nào r i cũng s có m t ông c nh sát Muggle ñ n và nó s ph i gi i thích t i sao mà gi a ñêm hôm khuya kho t nó l i ngoài ñư ng v i m t cái rương ñ y nh ng sách bùa chú cùng v i m t cây ch i . Harry m cái rương ra, d n các th bên trong sang m t bên ñ l c l i tìm t m Áo khoác Tàng hình . Nhưng chưa k p tìm th y thì nó ñã thình lình b t ñ ng d y, nhìn quanh qu t m tl nn a. Có m t c m giác nh t nh t t c cư i sau gáy Harry, khi n nó có c m tư ng như ñang b ai ñó quan sát. Nhưng ñư ng ph hoàn toàn v ng l ng, không m t tia sáng phát ra t b t kỳ ngôi nhà to l n vuông v c nào chung quanh. Harry ti p t c cúi xu ng cái rương, nhưng l i b t th ng d y ngay t c thì m t l n n a, tay n m ch t cây ñũa phép. Nó không nghe th y nhưng nó c m nh n ñư c: có ai ñó, hay cái gì ñó, ñang ñ ng ñâu ñó cái kho ng h p gi a nhà ñ xe và dãy hàng rào ngay ñ ng sau lưng Harry. Harry li c m t v phía con h m nh t i ñen. Giá mà cái ñó nhúc nhích thì Harry m i có th bi t ñư c r ng ñó ch là m t con mèo hoang hay l i ch là m t cái gì khác. Harry l m b m:
 19. "Lumos" M t ñ m sáng xu t hi n ñ u cây ñũa phép, làm cho Harry mu n lòa c m t. Nó giơ cây ñũa phép lên cao quá ñ u, và nh ng b c tư ng tô ñá r a c a ngôi nhà s Hai thình lình x t l a. Cánh c a nhà ñ xe ng i sáng và Harry nhìn th y, r t rõ ràng, ngay gi a b c tư ng và nhà ñ xe là hình dáng lù lù c a m t cái gì ñó vĩ ñ i, v i nh ng con m t phát sáng chói lóa. Harry lùi l i. Chân nó v p ph i cái rương và trư t té. Cây ñũa phép văng ra khi nó xo c cánh tay ch ng ñ lúc té xu ng. Nó té m nh, trúng vô ng máng x i. M t ti ng "ðÙNG" ñi c tai n ra và Harry ph i ñưa hai tay b t ch t m t mình l i ñ tránh m t lu ng ánh sáng chói l i thình lình b t ra. Cùng lúc, Harry la lên m t ti ng, l n mèo trên m t ñư ng. Ch m t giây sau ñó, m t lu ng sáng ñèn pha và m t c p bánh xe bành ki tô lăn sát t i và th ng rít l i, ñúng ngay t i ch mà nó v a n m t c thì. Harry ngóc ñ u lên nhìn và th y c p bánh xe ñó là c a m t chi c xe buýt ba t ng, màu tía chói l i, có v như v a t trong không khí hi n ra. Trên t m ki ng ch n gió c a cái xe có m y ch vàng: Xe ñò Hi p sĩ. Trong tích t c, Harry t h i không l mình b m ngư i ñi vì té ñau quá? Nhưng lúc ñó m t ngư i lơ xe m c ñ ng ph c màu tía nh y ra kh i chi c xe và b t ñ u rao to trong ñêm: "Chào m ng quí khách ñi xe ñò Hi p sĩ, v n chuy n kh n c p dành cho nh ng phù thu và pháp sư b lâm vào th k t. Ch c n giơ tay c m ñũa phép lên là chúng tôi có th ñưa quí khách ñ n b t c nơi nào quí khách mu n. Tên c a tôi là Stan Shumpike, và tôi s là lơ xe c a chuy n xe ñêm nay..." Anh lơ xe ch t ng ng nói ngang xương, vì anh v a nhìn th y Harry - nó v n còn ng i b t trên l ñư ng. Harry lư m l i cây ñũa phép c a mình, c g ng gư ng ñ ng lên. Nhìn g n hơn, Harry nh n th y Stan Shumpike ch l n hơn nó vài tu i, mư i tám hay mư i chín là cùng, có hai cái tai to v nh ra và m t cái m t l m ch m m n cám. Stan b thái ñ lơ xe chuyên nghi p, tò mò h i: "Chú mày làm trò gì ñây v y?" Harry ñáp: "Té." Stan cư i khúc khích: "Mày té làm chi v y?" Harry hơi khó ch u. "Tôi ñâu có c ý té." M t trong hai cái ng qu n bò c a Harry b rách ñ u g i, và bàn tay mà nó xo c ra ñ ch ng ñ khi té b ch y mái. Nó b ng nh ra t i sao nó té. Nó l p t c quay l i nhìn cái h m nh gi a nhà ñ xe và cái hàng rào. ðèn pha c a chi c xe ñò Hi p sĩ r i sáng trưng vùng ñó, nhưng ch ñó hoàn toàn tr ng không. Stan l i h i: "Chú mày ngó cái gì v y?" Harry ch tay mơ h vô cái kho ng không ñó: "H i nãy có m t cái gì ñen thui b l m, gi ng như m t con chó... nhưng mà b kh ng khi p l m..." Harry quay l i nhìn Stan. Mi ng Stan hơi hé ra. M t Stan dò lên v t th o trên trán Harry, làm cho nó c m th y khó ch u. Stan ñ t ng t h i: "Trên trán chú mày có cái gì v y?" Harry vu t tóc mình xu ng che ph v t th o, c ñáp t nh bơ: "Có gì ñâu."
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2