intTypePromotion=1

Hậu thiên hạc phổ - tập 10

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
120
lượt xem
10
download

Hậu thiên hạc phổ - tập 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 10

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 161 - Håi thø m­êi Qu¸i sù trïng trïng Lý V©n- nghemuéi,th× kinh h∙i thÊtl¹i nghÜvéi nãi:thÕ? §¹i tû vµ Ph­¬ng c«ng tö míi NhÞ vËy t¹i sao ng­¬i s¾c, ¶ nh­ gÆp nhau chØ vµi canh giê, ®èi tho¹i ch¼ng ®­îc mÊy c©u th× lµm sao cã thÓ truyÒn thô kiÕm ph¸p cña b¶n m«n ®­îc? Do∙n Méng Hµ c­êi nh¹t, nãi: - ThÕ µ? Cßn muéi th× sao? Ch¼ng ph¶i lµ còng chØ nãi víi Ph­¬ng c«ng tö mÊy c©u ®ã sao? V¶ l¹i mäi chuyÖn ë ®©y ®¹i tû ®Òu tËn m¾t chøng kiÕn mµ! Lý V©n ngÈn ng­êi, ¶ nãi: - ChuyÖn nµy thËt kú qu¸i, lÏ nµo... Lêi ch­a døt th× ®∙ nghe An TiÓu B×nh xen vµo: - Lý c« n­¬ng hµ tÊt ph¶i b¨n kho¨n? Bé kiÕm ph¸p nµy lµ do nhÞ muéi cña c« n­¬ng truyÒn thô ®Êy! Lý V©n chau mµy, nãi: - C«ng tö, tiÖn thiÕp vÉn ch­a hiÓu? An TiÓu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy cã g× lµ khã hiÓu ®©u? Ch¼ng ph¶i Do∙n c« n­¬ng võa thi triÓn bé kiÕm ph¸p nµy ®Ó tû thÝ víi Ph­¬ng huynh ®ã sao? Ai biÕt ®­îc c« ta thËt t×nh hay cè ý? Theo t¹i h¹ thÊy th× h×nh nh­ Do∙n c« n­¬ng ®∙ lÐn truyÒn T¸n Hoa KiÕm ph¸p cho Ph­¬ng huynh ®Êy! Kú thùc Lý V©n còng ®∙ nghÜ ®Õn ®iÒu nµy nh­ng ¶ kh«ng d¸m kh¼ng ®Þnh, b©y giê nghe An TiÓu B×nh nãi th× bÊt gi¸c tù tin h¬n, ¶ lín tiÕng nãi: - NhÞ muéi, ta ®∙ biÕt Ph­¬ng c«ng tö häc kiÕm ph¸p tõ ®©u råi! Do∙n Méng Hµ c­êi nh¹t, nãi: - §¹i tû ®∙ lÐn truyÒn cho Ph­¬ng c«ng tö ph¶i kh«ng? Lý V©n c­êi nh¹t, nãi: - Kh«ng ph¶i lµ ta mµ chÝnh lµ nhÞ muéi ng­¬i! Do∙n Méng Hµ bËt c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Hay l¾m, ®¹i tû còng häc ®­îc c¸ch x¶o tr¸ råi µ? Sî r»ng khi gÆp s­ phô th× ®¹i tû sÏ kh«ng thi thè ®­îc ®©u! Lý V©n còng c­êi lín mét trµng råi nãi: - NhÞ muéi, cã mét chuyÖn ng­¬i ®õng quªn nhÐ! Lý V©n th¶n nhiªn nãi: - Ta võa tËn m¾t tr«ng thÊy ng­¬i thi triÓn bé T¸n Hoa KiÕm nµy hai lÇn nh­ng kÕt qu¶ lµ ng­¬i vÉn ch­a ®¸nh b¹i ®­îc Ph­¬ng c«ng tö! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 162 Do∙n Méng Hµ nãi: - - Kh«ng sai, nh­ng hai chuyÖn nµy cã quan hÖ g× víi nhau? Lý V©n nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã quan hÖ! Bëi lÏ ai cã thÓ biÕt lµ ng­¬i kh«ng nh©n c¬ héi nµy mµ truyÒn T¸n Hoa KiÕm Ph¸p cho Ph­¬ng c«ng tö? Do∙n Méng Hµ tøc khÝ nãi: - §¹i tû nãi n¨ng bËy b¹ nh­ thÕ mµ kh«ng sî s­ phô trÞ téi µ? Lý V©n th¶n nhiªn nãi: - Ta chØ nãi sù thËt, dï ng­¬i cã nãi l¹i víi s­ phô còng ch¼ng quan hÖ g×! Do∙n Méng Hµ trõng m¾t qu¸t lín: - §¹i tû nãi ra ph¶i cã chøng cø míi ®­îc. §Õn lóc nµy th× bçng nhiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi bËt c­êi råi nãi: - Cã ®©y! Lý c« n­¬ng ®∙ nãi kh«ng sai, cã thÓ t¹i h¹ sÏ ®ång ý lµm chøng cho c« ta! Chµng ngõng l¹i råi bçng nhiªn ®©m hê ra mét kiÕm vµ nãi tiÕp: - C« n­¬ng, kh«ng lµ chiªu nµy chø? Do∙n Méng Hµ bÊt gi¸c lïi mét b­íc råi kªu lªn: - §©y lµ chiªu thø ba m­êi chÝn Hoa NguyÖt Tranh Huy trong T¸n Hoa KiÕm ph¸p! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - C« n­¬ng biÕt ®­îc th× tèt råi! Nh­ng ®©y lµ chiªu thø m­êi mét trong Thiªn Ma KiÕm! Do∙n Méng Hµ cµng ng¬ ngÈn ¶ kªu lªn: - Ph­¬ng c«ng tö, bé kiÕm ph¸p nµy cña c«ng tö kªu b»ng Thiªn Ma KiÕm thËt sao? Thùc ra nh÷ng chiªu kiÕm nµy vèn thuéc T¸n Hoa KiÕm ph¸p nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÞa ra c¸i tªn Thiªn Ma KiÕm khiÕn cho ®èi ph­¬ng nhÊt thêi kh«ng biÕt ®©u mµ lÇn. Lóc nµy chµng gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! C« n­¬ng tin råi chø. §­¬ng nhiªn lµ Do∙n Méng Hµ kh«ng thÓ tin råi, ¶ hái tiÕp: - C«ng tö, Thiªn Ma KiÕm cã tæng céng bao nhiªu chiªu? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn, nãi: - Kho¶ng n¨m m­¬i chiªu! Do∙n Méng Hµ liÒn nãi: - C«ng tö cã thÓ diÔn luyÖn mét lÇn cho tiÖn thiÕp ®­îc khai chót nh∙n giíi kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi lín råi nãi: - Cã g× lµ kh«ng thÓ? Nãi ®o¹n chµng vung kiÕm lªn ®Þnh thi triÓn nh­ng bçng nhiªn l¾c ®Çu vµ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 163 - Kh«ng ®­îc råi, t¹i h¹ chît nhí ra r»ng, nÕu Do∙n c« n­¬ng cã dông t©m t×m c¸ch - ph¸ chç ¶o diÖu trong kiÕm ph¸p cña t¹i h¹ th× ch¼ng ph¶i lµ t¹i h¹ chÞu thiÖt l¾m sao? Do∙n Méng Hµ buét miÖng nãi: - TiÖn thiÕp ®©u ph¶i h¹ng ng­¬i nh­ thÕ? C«ng tö cø yªn t©m mµ thi triÓn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - Kh«ng sî ng­êi h¹i nh­ng kh«ng thÓ kh«ng phßng nh©n t©m, t¹i h¹ nghÜ ra mét c¸ch nh­ thÕ nµy, t¹i h¹ sÏ thi triÓn nh­ng chiªu thøc sÏ kh«ng theo thø tù, c« n­¬ng cã ®ång ý kh«ng? Do∙n Méng Hµ chØ muèn xem thö bé kiÕm ph¸p nµy cã ph¶i lµ T¸n Hoa KiÕm hay kh«ng mµ th«i, chí ¶ ®©u cã lßng d¹ nµo ®Ó quan t©m ®Õn chuyÖn thø tù cña chiªu thøc. Do vËy ¶ buét miÖng nãi: - Xin tuú ý c«ng tö! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t råi nãi: - C« n­¬ng còng kh¸ th«ng t×nh ®¹t lý ®Êy. Lêi ch­a døt th× chµng vung kiÕm ®©m ra mét thÕ vµ nãi tiÕp: - NhÞ vÞ c« n­¬ng nh×n cho râ nhÐ. KiÕm thÕ cña chµng võa ph¸t ra th× "so¹t,so¹t" liªn tiÕp mÊy tiÕng kh¸ nhén tai. Do∙n Méng Hµ, Lý V©n cµng xem cµng bèi rèi ruét gan, c¶ hai ®Òu ngÈn ng­êi ra. Bëi lÏ ®©y cã ph¶i lµ Thiªn Ma KiÕm g× ®©u? Mµ mçi chiªu mçi thøc ®Òu lµ kiÕm ph¸p cña T¸n Hoa KiÕm! Do∙n - Lý cµng xem cµng kinh t©m ®éng ph¸ch, ngäc diÖn cña Do∙n Méng Hµ ®∙ lÊm tÊm må h«i hét. Lóc nµy Tèng Phï rÊt cÈn thËn quan s¸t th©n h×nh Do∙n Méng Hµ, ®ång thêi l∙o còng lÆng lÏ dÞch b­íc ®Õn gÇn ¶ nha ®Çu nµy. Cïng lóc ®ã miÖng l∙o nh­ l¶m nh¶m ®iÒu g× nh­ng kh«ng thÊy ph¸t ra thanh ©m. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang tËp trung tinh thÇn ®Ó thi triÓn c¸i gäi lµ Thiªn Ma KiÕm th× bçng nhiªn nghe Tèng Phï truyÒn ©m nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, trªn ng­êi cña Do∙n Méng Hµ cã cÊt mét lo¹i LiÖt Ho¶ ThÇn Ch©u cùc kú lîi h¹i, nghe nãi mét khi xuÊt thñ th× vËt nµy cã thÓ thiªu rôi mäi vËt trong ph¹m vi hai tr­îng vu«ng. Do vËy khi thi triÓn xong kiÕm ph¸p th× l∙o ®Ö ng­¬i nªn nh©n c¬ héi ®©m yªu n÷ kia mét kiÕm ®Ó ¶ lui vÒ phÝa l∙o phu, tèt nhÊt lµ cè g¾ng ®¶ th­¬ng cho ¶ ng∙ xuèng, l∙o phu sÏ lËp tøc thi triÓn quû thñ ®o¹t lÊy LiÖt Ho¶ ThÇn Ch©u. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× kinh h∙i kh«ng Ýt, chµng ngÇm cã quyÕt ®Þnh lµ chiªu cuèi cïng sÏ thi triÓn kiÕm ph¸p cña m×nh ®Ó c«ng kÝch Do∙n Méng Hµ. Do∙n Méng Hµ kh«ng ngê lµ m×nh ®∙ bÞ n»m trong kÕ ho¹ch cña ®èi ph­¬ng, ¶ chØ c¶m thÊy kiÕm thÕ cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÊt ngê chËm l¹i, nh­ng cµng vÒ sau th× chiªu thøc cµng quen thuéc h¬n nªn bÊt gi¸c ¶ thÇm nghÜ: - Kh«ng lÏ h¾n nh©n c¬ héi ®éng thñ víi ta võa råi mµ häc lÐn d­îc T¸n Hoa KiÕm? NÕu kh«ng th× lµm sao h¾n cã thÓ nhí kü nh­ vËy? Lý V©n tuy cµng xem cµng kinh h∙i nh­ng trong lßng th× mõng thÇm, ¶ nghÜ: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 164 - ChØ cÇn Ph­¬ng c«ng tö thõa nhËn lµ ®∙ häc toµn bé kiÕm ph¸p tõ nhÞ muéi th× - phen nµy nhÊt ®Þnh s­ phô sÏ kh«ng bá qua dÔ dµng cho ¶ nha ®Çu kia. Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ thi triÓn ®Õn chiªu thø bèn m­¬i b¶y, bçng nhiªn kiÕm quang thu l¹i vµ nghe tiÕng chµng kªu lªn: - Háng bÐt, t¹i sao bçng nhiªn ta l¹i quªn chiªu thø bèn m­¬i t¸m nhÜ? An TiÓu B×nh thÊy vËy th× v« cïng khÈn tr­¬ng nµng kh«ng biÕt Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang lËp m­u nªn véi dÞch b­íc ®Õn c¹nh Lý V©n, khÏ nãi: - C« n­¬ng mau nh¾c cho Ph­¬ng c«ng tö mét tiÕng. Lý V©n nh­ ng­êi tÜnh l¹i tõ câi méng, ¶ buét miÖng nãi: - Chiªu thø bèn m­¬i t¸m ch¼ng ph¶i lµ Hoa T¹ Hoa Phi ®ã sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn ®ang gi¶ vê lµm nh­ thÕ, b©y giê nghe Lý V©n nh¾c th× chµng ph¸ lªn c­êi råi nãi: - §óng vËy! §a t¹ c« n­¬ng nh¾c nhë. Lêi ch­a døt th× tr­êng kiÕm tiÕp tôc vò léng, hai chiªu bèn t¸m vµ bèn chÝn liªn tiÕp ®­îc thi triÓn. §Õn chiªu cuèi cïng th× kiÕm thÕ chît chËm l¹i. Chµng dÞch b­íc ®Õn c¹nh Do∙n Méng Hµ vµ khÏ hái: - C« n­¬ng cã thÓ nh¾c cho t¹i h¹ chiªu cuèi cïng kh«ng? Do∙n Méng Hµ Êp óng nãi: - ChuyÖn nµy... ¶ ch­a kÞp t×m ra c©u tr¶ lêi th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ c­êi ha h¶ råi nãi: - Kh«ng cÇn n÷a ®©u! T¹i h¹ ®∙ nhí ra råi! D­ ©m ch­a døt th× mét ®¹o hµn quang ®ét nhiªn loÐ lªn ®©m th¼ng vÒ phÝa Do∙n Méng Hµ. Cã n»m méng Do∙n Méng Hµ còng kh«ng ngê Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i nh©n c¬ héi nµy mµ h¹ ®éc thñ víi m×nh. Do vËy ¶ kinh h∙i kªu thÊt thanh vµ tung ng­êi bay ra phÝa sau. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ cã ý ®Èy ®èi ph­¬ng vµo tuyÖt ®Þa ®Ó Tèng Phï h¹ thñ nªn kiÕm thÕ võa hiÓm võa chuÈn. Do∙n Méng Hµ kh«ng cßn chót c¬ héi nµo ®Ö tù gi¶i cøu m×nh. ChØ nghe ¶ kªu thÐt lªn mét tiÕng, y phôc bªn vai ph¶i r¸ch to¹t mét ®­êng, nhÊt thêi m¸u t­¬i vung v¶i ra ®Êt. Lóc nµy Tèng Phï s¶i b­íc tíi ®ì lÊy Do∙n Méng Hµ, ®ång thêi l∙o qu¸t lín: - Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng ®­îc ®¶ th­¬ng ng­êi. Lêi ch­a døt th× l∙o ®∙ ®Èy Do∙n Méng Hµ qua mét bªn vµ lÊy th©n h×nh cña m×nh ch¾n ngang tr­íc mÆt cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l­ít qua thÇn s¾c cña Tèng Phï th× ®∙ hiÓu mäi chuyÖn, do vËy chµng gi¶ vê nãi: - Tèng l∙o mau tr¸nh ra, t¹i h¹ cßn muèn thØnh gi¸o tuyÖt häc cña Kim Hoa bang, ch¼ng qua lµ Do∙n c« n­¬ng khinh suÊt nhÊt thêi mµ th«i. Tèng Phï còng gi¶ vê nghiªm giäng nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 165 - L∙o ®Ö, ng­¬i h∙y lui ra sau mét b­íc! - Kh«ng chê cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr¶ lêi, l∙o quay sang gäi Lý V©n: - Lý c« n­¬ng, mau ®ì Do∙n c« n­¬ng ra sau trÞ th­¬ng. Lý V©n véi vµng ch¹y ®Õn d×u Do∙n Méng Hµ ra phÝa sau th¹ch thÊt. Tèng Phï chê cho hai ng­êi ®i khuÊt råi míi truyÒn ©m nãi víi TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, vËt ®∙ vµo tay l∙o phu råi! Chóng ta trë vÒ ThiÕu L©m tù ®i? Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ råi nãi: - Muèn trë vÒ ThiÕu L©m tù th× chóng ta ph¶i thu thËp hai ¶ nha ®Çu nµy tr­íc råi h∙y ®i. Tèng Phï mØm c­êi nãi: - Chñ ý rÊt hay nh­ng ®¸ng tiÕc lµ ThiÕu L©m tù kh«ng cho n÷ nh©n nhËp tù. L∙o ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp: - L∙o ®Ö, cã mét chuyÖn mµ chóng ta kh«ng thÓ quªn ®­îc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - ChuyÖn g× vËy? Tèng Phï nãi: - Gi÷ bän chóng ë l¹i n¬i nµy th× ch¼ng kh¸c g× h¹i ®Õn chóng ta, nh­ng nÕu cã thÓ ngÇm trî gióp cho ThiÕu L©m tù th× h¸ ch¼ng tèt h¬n lµ chÝnh thøc xuÊt hiÖn sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - ChuyÖn nµy... V∙n bèi c¶m thÊy cã thÓ lµm ®­îc. An TiÓu B×nh xen vµo: - Tèng l∙o muèn chóng ta t¹m thêi ë l¹i n¬i nµy ch¨ng? Tèng Phï nãi: - ThÕ nµo? L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng muèn µ? An TiÓu B×nh lé vÎ bÊt an, nµng nãi: - V∙n bèi c¶m thÊy hµnh vi cña hai yªu n÷ nµy thËt ®¸ng ghÐt nªn kh«ng muèn ë chung víi bän chóng. Tèng Phï lµ nh©n vËt l∙o luyÖn c¶ chuyÖn giang hå lÉn chuyÖn phiÒn phøc cña nam n÷ nªn võa nghe ®Õn ®©y th× l∙o hiÓu ngay. Ch¼ng qua lµ An TiÓu B×nh kh«ng muèn ®Ó TuyÕt Nghi gÇn gñi víi hai ¶ yªu n÷ kia mµ th«i. V× thÕ l∙o mØm c­êi nãi: - C« n­¬ng kh«ng cÇn lo l¾ng, hai yªu n÷ kia dï to gan c¸ch mÊy th× sî r»ng bän chóng còng kh«ng d¸m c©u hån nhÞ vÞ c«ng tö ®©u, cßn l∙o phu dï cã cho kh«ng th× bän chóng còng ch¼ng thªm ngã tíi råi. TiÓu B×nh nghe vËy th× bÊt gi¸c hai gß m¸ öng hång, nµng cói ®Çu cã vÎ thÑn thïng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tra kiÕm vµo vâ råi mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o, chóng ta ë l¹i ®©y thËt chø? Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 166 - §­¬ng nhiªn! - Lóc nµy ®ét nhiªn l∙o nghe thoang tho¶ng cã thanh ©m truyÒn l¹i nªn dïng thuËt truyÒn ©m hái TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ®ã lµ ©m thanh g× vËy? TuyÕt Nghi ng­ng thÇn l¾ng nghe mét lóc råi nãi: - V∙n bèi còng kh«ng biÕt. TiÓu B×nh th× chau mµy mét lóc råi nãi: - Thanh ©m nµy cã vÎ kú qu¸i, lÏ nµo... Nµng ch­a døt lêi th× thÊy phÝa sau th¹ch thÊt cã mét lµn khãi máng bay ra. Tèng Phï c¶ kinh qu¸t lín: - NhÞ vÞ l∙o ®Ö mau phong bÕ h« hÊp l¹i. TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh nghe vËy th× lËp tøc bÕ h« hÊp råi phãng b­íc theo Tèng Phï ra khái th¹ch thÊt. Nh­ng ngay lóc ®ã bçng nhiªn nghe giäng cña Lý V©n nãi: - Ba vÞ kh«ng cÇn ph¶i khÈn tr­¬ng, ®©y kh«ng ph¶i lµ khãi ®éc mµ lµ d­îc vËt do tiÖn thiÕp nÊu lªn ®Ó trÞ th­¬ng cho nhÞ muéi ®Êy th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng tin nh­ng lóc nµy chµng thÊy lµn khãi ®∙ tan ®i nªn thÇm nghÜ: - Nghe khÈu khÝ cña Lý V©n th× h×nh nh­ c« ta kh«ng nãi dèi. NghÜ ®o¹n chµng thö hÝt thë mét håi th× qu¶ nhiªn kh«ng c¶m thÊy g× kh¸c l¹ nªn nh×n Tèng Phï mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o kh«ng cÇn ®i n÷a, lµn khãi nµy kh«ng ph¶i lµ ®éc vô. Khi nghe Lý V©n lªn tiÕng th× Tèng l∙o ®∙ dõng b­íc, lóc nµy l∙o quay l¹i c¶ c­êi råi nãi: - L∙o ®Ö, chóng ta h∙y quay vµo th«i. Nãi ®o¹n l∙o s¶i b­íc trë l¹i th¹ch thÊt. Lý V©n còng tõ sau th¹ch thÊt b­íc ra, ¶ quÐt môc quang nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - T©m ®Þa cña Ph­¬ng c«ng tö thËt lµ nham hiÓm. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn nãi: - T¹i h¹ ®¶ th­¬ng s­ muéi cña c« n­¬ng kh«ng nÆng l¾m, sao c« n­¬ng l¹i dïng ®Õn hai ch÷ nham hiÓm? Lý V©n l¾c ®Çu nãi: - C«ng tö vµo trong mµ xem, nhÞ muéi cña tiÖn thiÕp ®∙... ®∙... Tèng Phï véi hái: - §∙ nh­ thÕ nµo? Lý V©n nãi: - §∙ t¾t thë, sinh c¬ ®∙ tuyÖt! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 167 TuyÕt Nghi nghe vËy th× s÷ng ng­êi, chµng nãi: - - Sao l¹i cã thÓ nh­ vËy? Ch¼ng qua lµ t¹i h¹ ®¶ th­¬ng ngoµi da trªn vai ph¶i cña c« ta nh­ thÕ th× lµm sao cã thÓ tuyÖt sinh c¬ ®­îc? Lý V©n thë dµi mét håi råi nãi: - C«ng tö kh«ng cã tÈm thuèc ®éc trªn kiÕm chø? TuyÕt Nghi l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng hÒ! Lý V©n chau mµy nãi: - ThËt lµ kú qu¸i! NÕu trªn kiÕm cña c«ng tö kh«ng cã ®éc th× sao nhÞ muéi cña tiÖn thiÕp l¹i tróng ®éc mµ vong th©n. H¬n n÷a tiÖn thiÕp dïng lu©n h­¬ng gi¶i ®éc cña b¶n m«n nh­ng vÉn kh«ng gi¶i ®­îc! TiÓu B×nh nh×n qua TuyÕt Nghi vµ hái: - Ph­¬ng huynh, trªn kiÕm cña Ph­¬ng huynh kh«ng cã ®éc thËt chí? TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng sai! HiÒn ®Ö kh«ng tin lêi t¹i h¹ sao? TiÓu B×nh nãi: - VËy th× t¹i sao Do∙n c« n­¬ng l¹i bÞ tróng kÞch ®éc? Lý V©n tiÕp lêi: - §óng vËy! Sî r»ng trªn thanh kiÕm cña Ph­¬ng c«ng tö cã ®iÒu cæ qu¸i. TuyÕt Nghi l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - §©y lµ b¶o kiÕm do gia s­ truyÒn l¹i th× tÊt nhiªn lµ Ph­¬ng mç ph¶i biÕt râ nã h¬n lµ c« n­¬ng råi. Bçng nhiªn nghe Tèng Phï c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - L∙o phu hiÓu råi. Lý V©n véi hái: - L∙o hiÓu c¸i g×? Tèng Phï nãi: - Qu¶ nhiªn lµ Do∙n c« n­¬ng ®∙ tróng ®éc, chØ cã ®iÒu ®éc chÊt kh«ng ph¶i ë trªn kiÕm cña Ph­¬ng l∙o ®Ö. TiÓu B×nh hái ngay: - Tèng l∙o, vËy th× chÊt ®éc do ë ®©u mµ ra? Tèng Phï nh×n qua Lý V©n vµ c­êi nh¹t nãi: - Hái c« ta ®Êy! Cã lÏ chØ cã Lý c« n­¬ng ®©y míi biÕt chÊt ®éc ë ®©u ra mµ th«i. Lý V©n biÕn s¾c, ¶ véi nãi: - L∙o nãi c¸i g× thÕ? TiÖn thiÕp lµm sao biÕt nhÞ muéi ®∙ tróng ®éc nh­ thÕ nµo? TiÓu B×nh chau mµy hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 168 - Tèng l∙o, rèt cuéc lµ chuyÖn thÕ nµo. - Lóc nµy l¹i nghe TuyÕt Nghi c­êi lín mét trµng råi nãi: - §óng råi! V∙n bèi còng ®∙ hiÓu. Mét thñ ®o¹n m­în ®ao giÕt ng­êi thËt th©m ®éc. TiÓu B×nh nh×n TuyÕt Nghi b»ng ¸nh m¾t kinh ng¹c, nµng nãi: - Ph­¬ng huynh nãi ai m­în ®ao giÕt ng­êi chø? TuyÕt Nghi dÞch thÇn quang nh×n qua Lý V©n vµ c­êi nh¹t, nãi: - Ngoµi Lý c« n­¬ng ra th× tuyÖt kh«ng thÓ cã ng­êi thø hai. TiÓu B×nh s÷ng ng­êi, nµng hái l¹i: - Lµ Lý c« n­¬ng? T¹i sao c« ta l¹i h¹i nhÞ muéi cña m×nh chø? Tèng Phï ph¸ lªn c­êi mét trµng råi quay sang nãi: - NÕu cã sím nh­ vËy th× l∙o phu còng kh«ng cÇn ph¶i phÝ t©m c¬. Ph­¬ng l∙o ®Ö, rèt cuéc th× lßng d¹ n÷ nh©n tÊt kh¸c h¬n nam nh©n cña chóng ta, ®∙ th©m hiÓm mµ l¹i rÊt tµn ®éc! Bçng nhiªn nghe TiÓu B×nh l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - Tèng l∙o, l∙o nãi n¨ng ph¶i tÝch ®øc mét chót nhÐ! NÕu kh«ng th× ngµy sau tÊt sÏ bÞ c¾t l­ìi d­íi ®Þa ngôc ®Êy! Tèng Phï c­êi h× h× nãi: - §óng thÕ! §óng thÕ! L∙o phu quªn chuyÖn nµy mÊt. Ngµn v¹n lÇn xin l∙o ®Ö ng­¬i chí ®Ó t©m nhÐ. Dï tøc anh ¸ch, nh­ng tr­íc mÆt Ph­¬ng TuyÕt Nghi nªn An TiÓu B×nh kh«ng tiÖn nãi nhiÒu, nµng chØ hõ mét tiÕng råi nãi: - TÊt nhiªn lµ t¹i h¹ kh«ng tr¸ch råi. Nh­ng lÇn sau l∙o ph¶i cÈn ng«n mét chót míi ®­îc. Tèng Phï c­êi ha h¶ nãi: - L∙o phu nhí råi. Lóc nµy Lý V©n ®∙ lÆng lÏ dÞch b­íc tíi cöa th¹ch thÊt nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi lu«n c¶nh gi¸c nªn chµng lín tiÕng hái: - Lý c« n­¬ng ®Þnh lµm g× thÕ? Lý V©n vèn ®Þnh ®¸nh bµi tÈu m∙ nh­ng nghe hái th× bÊt gi¸c ®øng sùng l¹i vµ nãi: - TiÖn thiÕp ®©u cã ®Þnh lµm g×. TuyÕt Nghi c­êi nh¹t nãi: - NÕu c« n­¬ng ®¸nh bµi chuån th× t¹i h¹ còng kh«ng ng¨n c¶n, nh­ng tr­íc khi lÖnh s­ ®Õn Tung S¬n th× tèt nhÊt lµ c« n­¬ng chí rêi khái n¬i nµy. Lý V©n nghe vËy th× rïng m×nh, ¶ buét miÖng hái: - C«ng tö... §Þnh nãi cho gia s­ biÕt ch¨ng? Víi mét c©u nµy th× v« t×nh Lý V©n ®∙ tù thõa nhËn lµ m×nh h¹i chÕt Do∙n Méng Hµ råi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 169 TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - - §iÒu ®ã còng kh«ng nhÊt ®Þnh. Cã thÓ ng­êi kh¸c khiÕp sî lÖnh s­ nh­ng t¹i h¹ th× kh«ng. Chµng h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - Nh­ng t¹i h¹ còng kh«ng thÓ bÞ ng­êi ta xem lµ h¹ng tiÓu nh©n tÈm ®éc trªn kiÕm. Lý V©n nãi: - C«ng tö ®Þnh giao tiÖn thiÕp cho gia s­ xö trÝ ch¨ng? TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi: - Tèt nhÊt lµ c« n­¬ng h∙y rêi xa th¹ch m«n mét chót, nÕu kh«ng t¹i h¹ cã thÓ nghi c« n­¬ng cã ý tÈu tho¸t mµ xuÊt kiÕm truy kÝch th× khã tr¸nh khái viÖc ®¶ th­¬ng c« n­¬ng ®Êy! Lêi c¶nh c¸o nµy qu¶ nhiªn rÊt hiÖu nghiÖm, Lý V©n véi vµng lui vµo trong th¹ch thÊt n¨m b­íc, kho¶ng c¸ch tõ th¹ch m«n ®Õn chç ¶ ®øng ®∙ lµ hai tr­îng cã d­. Chît nghe Tèng Phï c­êi h× h× råi nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i muèn cÇm gi÷ Lý c« n­¬ng ch¨ng? TuyÕt Nghi nãi: - CÇm gi÷ th× kh«ng d¸m chØ cã ®iÒu v∙n bèi kh«ng cho phÐp c« ta gië trß mµ th«i! Lóc nµy bçng nhiªn An TiÓu B×nh tung ng­êi ®Õn tr­íc Lý V©n vµ xuÊt thñ nh­ chíp phong bÕ hai huyÖt ®¹o cña ®èi ph­¬ng råi l¹nh lïng nãi: - C« n­¬ng, t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng ®Ò phßng, hai huyÖt ®¹o cña c« n­¬ng ®∙ bÞ khèng chÕ nªn tèt nhÊt lµ ngoan ngo¶n ngåi xuèng ®Êy chí cã manh ®éng. NÕu kh«ng th× nghÞch huyÕt sÏ c«ng t©m, khi ®ã ®õng tr¸ch t¹i h¹ ra tay ®éc ¸c! Lý V©n trong lßng cuèng cuång nh­ng ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn ®µnh ngoan ngo¶n nghe theo lêi TiÓu B×nh ngåi xuèng th¹ch ®«n. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n qua TiÓu B×nh vµ nãi: - Kh«ng lÏ chóng ta ph¶i ë ®©y båi tiÕp c« ta? TiÓu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy Ph­¬ng huynh nªn hái Tèng l∙o! TuyÕt Nghi quay qua ®Þnh hái Tèng Phï th× thÊy l∙o ®ang b­íc ra sau th¹ch thÊt, chµng véi tung ng­êi l­ít tíi vµ nãi: - Tèng l∙o muèn ®i xem ®éc th­¬ng cña Do∙n c« n­¬ng ch¨ng? Lêi võa døt th× hai ng­êi ®∙ ra phÝa sau th¹ch thÊt. Bèn ®¹o môc quang võa quÐt ra th× thÊy Do∙n Méng Hµ ®ang n»m trªn th¹ch sµng, song môc nh¾m chÆt, s¾c diÖn xanh nhît, h« hÊp ®∙ ng­ng trÖ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi m¾t nh×n quanh nh­ng kh«ng thÊy bãng d¸ng TiÓu Thóy - kÎ hÇu t©m phóc cña Do∙n Méng Hµ ®©u c¶. BÊt gi¸c chµng thÇm nghÜ: - ¶ nha ®Çu nµy ®i ®©u mµ kh«ng ë bªn chñ nh©n trong lóc l©m chung nhÜ? NghÜ ®o¹n chµng cÊt tiÕng hái Tèng Phï: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 170 - Tèng l∙o, ®éc th­¬ng cña Do∙n c« n­¬ng rÊt nÆng ph¶i kh«ng? - Tèng Phï cói xuèng quan s¸t kü vÕt th­¬ng do tr­êng kiÕm cña TuyÕt Nghi r¹ch mét ®­êng trªn vai ph¶i cña Do∙n Méng Hµ råi chau mµy hái l¹i TuyÕt Nghi: - Trªn kiÕm cña l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng tÈm ®éc thËt chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn nãi: - Tèng l∙o, ngay c¶ l∙o mµ còng kh«ng tin v∙n bèi sao? Tèng Phï nãi: - Kh«ng ph¶i l∙o phu kh«ng tin, nh­ng nÕu l∙o ®Ö ng­¬i xem kü vÕt th­¬ng th× sî r»ng b¶n th©n ng­¬i còng kinh t©m ®éng ph¸ch th«i! Lóc nµy TuyÕt Nghi míi quan s¸t kü vÕt th­¬ng th× thÊy miÖng vÕt th­¬ng bÇm tÝm vµ s­ng tÊy lªn, qu¶ nhiªn lµ hiÖn t­îng tróng chÊt kÞch ®éc. Chµng thë dµi mét h¬i råi nãi: - Dông t©m cña ¶ nha ®Çu hä Lý nµy thËt lµ th©m ®éc, trong c¶nh nµy th× nhÊt ®Þnh Thiªn Ma N÷ sÏ tin lµ Do∙n Méng Hµ chÕt d­íi kiÕm cña v∙n bèi th«i! Tèng Phï tiÕp lêi: - L∙o ®Ö, Thiªn Ma N÷ cã hiÓu lÇm hay kh«ng th× còng ch¼ng quan hÖ g× ®Õn ng­¬i nh­ng chóng ta kh«ng thÓ kh«ng ®iÒu tra râ ®éc vËt mµ Lý V©n ®∙ sö dông. Lóc nµy An TiÓu B×nh còng ®∙ b­íc vµo, nµng mØm c­êi, nãi: - Tèng l∙o muèn ®iÒu tra Lý V©n dïng ®éc vËt g× th× qu¸ dÔ, chØ cÇn hái ¶ mét tiÕng lµ xong ngay. Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi: - §©u cã chuyÖn ®¬n gi¶n nh­ vËy? Lý V©n thuËn miÖng nãi bõa mét lo¹i ®éc vËt nµo ®ã th× lµm sao chóng ta ph©n biÖt ®­îc ch©n gi¶? Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét l¸t råi nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi cã mét c¸ch! Tèng Phï liÒn hái: - C¸ch thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi sÏ vËn ch©n khÝ truyÒn vµo ng­êi Do∙n Méng Hµ. NÕu ¶ nµy tÜnh l¹i th× chóng ta cã thÓ b¶o ¶ nãi ra lµ ®∙ tróng ®éc vËt g×! Tèng Phï nãi: - Nh­ thÕ còng kh«ng æn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái l¹i: - T¹i sao? Tèng Phï chËm r∙i nãi: - Thiªn Ma N÷ kh«ng thÓ nµo tin lêi chóng ta, trõ phi chóng ta cã thÓ lµm cho Do∙n Méng Hµ sèng l¹i cho ®Õn khi Thiªn Ma N÷ tíi ®©y! An TiÓu B×nh xen vµo: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 171 - Ph­¬ng huynh, tiÓu ®Ö cã c¸ch lµm cho Do∙n Méng Hµ kÐo dµi sinh mÖnh thªm - mÊy ngµy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi vui mõng hái: - HiÒn ®Ö cã diÖu ph¸p g× vËy? An TiÓu B×nh nãi: - Gia mÉu cã truyÒn cho tiÓu ®Ö lo¹i thñ ph¸p phong huyÖt bÕ m¹ch, thñ ph¸p nµy cã thÓ tuú ý phong bÕ kinh m¹ch trong c¬ thÓ con ng­êi. HiÖn giê Do∙n Méng Hµ ch­a bi ®éc tÝnh c«ng t©m nªn tiÓu ®Ö kh«ng sî ®éc dÞch lan vµo tim! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - VËy th× tèt qu¸! HiÒn ®Ö mau ®éng thñ ®i th«i! An TiÓu B×nh mØm c­êi vµ b­íc ®Õn gÇn Do∙n Méng Hµ råi xuÊt ngäc thñ ®iÓm liªn tiÕp b¶y huyÖt ®¹o tr­íc ngùc vµ hai vai cña ¶ nµy. §éng t¸c xuÊt thñ cña nµng cùc nhanh, tho¸ng chèc ®∙ ®iÓm xong b¶y huyÖt ®¹o. KÕ ®ã nµng lÊy ra mét viªn d­îc hoµn bá vµo miÖng Do∙n Méng Hµ råi dïng tÝ lùc bóng xuèng. TuyÕt Nghi liÒn hái: - HiÒn ®Ö, ®ã lµ d­îc hoµn g× vËy? Ph¶i ch¨ng lµ Nam H¶i §éc Linh §an? TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i, viªn linh ®an nµy chØ cã t¸c dông b¶o vÖ t©m thÇn cho ¶ ®ång thêi gióp kinh m¹ch kh«ng bÞ bÕ t¾c khiÕn ¶ h«n mª bÊt tØnh mµ th«i. TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö cÈn thËn qu¸! Tèng Phï tiÕp lêi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, l∙o phu chît nghÜ chóng ta hµ tÊt ph¶i ë l¹i n¬i nµy, chi b»ng ®­a hai ¶ nha ®Çu nµy vÒ ThiÕu L©m tù mµ tèt h¬n ®Êy! Khi Thiªn Ma N÷ ®Õn th× nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn ThiÕu L©m tù t×m ng­êi, chóng ta dÜ dËt ®∙i lao h¸ ch¼ng ph¶i lµ tuyÖt diÖu h¬n sao? TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - Tèng l∙o cho r»ng lµm nh­ vËy tèt h¬n th× chóng ta lµm nh­ vËy! TiÓu B×nh ph¶n ®èi, nµng nãi: - Kh«ng ®­îc! Hai ¶ nha ®Çu nµy kh«ng cö ®éng ®­îc th× ai câng chóng ®i? TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy ®óng lóc th× ®­¬ng nhiªn kh«ng cÇn phiÒn hiÒn ®Ö råi! TiÓu B×nh nghe vËy th× l¾c ®Çu, nãi: - Sai råi! ChuyÖn nµy Ph­¬ng huynh kh«ng thÓ ®éng thñ ®­îc! TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - T¹i sao? TiÓu B×nh nãi: - Nam n÷ thä thä bÊt t­¬ng th©n, Ph­¬ng huynh kh«ng hiÓu sao? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 172 TuyÕt Nghi ngÈn c¶ ng­êi, chµng Êp óng nãi: - - ChuyÖn nµy... Tèng Phï ®ì lêi: - L∙o ®Ö, An c« n­¬ng nãi kh«ng sai ng­¬i kh«ng thÓ câng bän chóng råi, chuyÖn nµy ®­¬ng nhiªn lµ trót lªn vai l∙o phu th«i! Lêi võa døt th× l∙o xuÊt thñ xãc Do∙n Méng Hµ bá lªn vai råi s¶i b­íc ®i ra ngoµi th¹ch thÊt. TiÓu B×nh liÒn phãng ra ngoµi, nµng xuÊt thñ gi¶i huyÖt cho Lý V©n nh­ng còng tøc tèc phong bÕ hai kinh m¹ch cña ¶ råi l¹nh lïng nãi: - C« n­¬ng, t¹i h¹ ®∙ phong bÕ hai kinh m¹ch cña c« n­¬ng, nÕu c« n­¬ng kh«ng muèn mÊt m¹ng th× h∙y ngoan ngo¶n theo bän t¹i h¹ vÒ ThiÕu L©m tù! Tèng Phï v¸c Do∙n Méng Hµ ®i tr­íc. TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh ®i sau canh chõng Lý V©n, ®oµn ng­êi lÇn l­ît ra khái th¹ch ®éng råi th¼ng tiÕn vÒ ThiÕu L©m tù. §i chõng n÷a dÆm th× TuyÕt Nghi chît cho ®Õn thÞ n÷ TiÓu Thóy cña Do∙n Méng Hµ nªn buét miÖng hái Tèng Phï: - Tèng l∙o, t¹i sao kh«ng thÊy nha ®Çu TiÓu Thuý xuÊt hiÖn nhÜ? Tèng Phï còng giËt m×nh, l∙o nãi: - §óng vËy, nÕu l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng nh¾c th× l∙o phu còng quªn chuyÖn nµy råi! TiÓu B×nh liÒn gi÷ Lý V©n l¹i vµ hái: - Lý c« n­¬ng biÕt chuyÖn nµy chø? Lý V©n khÏ nãi: - C«ng tö, TiÓu Thóy ®∙ rêi Tung S¬n tõ l©u råi. TiÓu B×nh né khÝ qu¸t hái: - ¶ ®i ®©u? Lý V©n nãi: - Cã lÏ... ¶ ®i t×m gia s­. TiÓu B×nh hái tiÕp: - ¶ biÕt Thiªn Ma N÷ ë n¬i nµo µ? Lý V©n nãi: - NhÞ muéi ®­îc gia s­ sñng ¸i nhÊt nªn ®­¬ng nhiªn lµ nhÞ muéi biÕt hµnh tung cña gia s­. TiÓu B×nh quay sang hái TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy ph¶i lµm thÕ nµo b©y giê? TuyÕt Nghi nãi: - NÕu TiÓu Thuý ®∙ rêi Tung S¬n th× chóng ta còng ch¼ng cã biÖn ph¸p g× ng¨n ¶ l¹i, ®µnh trë vÒ ThiÕu L©m tù råi h∙y tÝnh vËy! Tèng Phï trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 173 - §óng vËy, chóng ta trë vÒ ThiÕu L©m tù tr­íc råi tÝnh kÕ sau! - §oµn ng­êi lai tiÕp tôc lªn ®­êng, khi vµo ®Õn thiÒn viÖn th× thÊy Nam Hoa ThÇn C¸i Ho¾c Minh Phong ®ang sèt ruét mong ngãng, l∙o võa thÊy ba ng­êi trë vÒ th× bÊt gi¸c vui mõng reo lªn: - C¸c vÞ ®i ®©u mµ l©u thÕ? Ho¾c mç tr«ng ngãng ®Õn ch¸y c¶ ruét ®©y nµy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ, nãi: - PhiÒn Bang chñ chê ®îi, ch¼ng hay trong ThiÕu L©m tù cã ®éng tÜnh g× kh«ng? Ho¾c Minh Phong quÐt môc quang nh×n qua Do∙n Méng Hµ vµ Lý V©n råi kinh ng¹c hái: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, nhÞ vÞ c« n­¬ng nµy ë ®©u ra vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - §©y lµ hai ¸i ®å cña Thiªn Ma N÷, bän v∙n bèi t×nh cê gÆp ®­îc nªn thuËn tay b¾t sèng mang vÒ! Ho¾c Minh Phong hái l¹i: - Bän chóng lµ ¸i ®å cña Thiªn Ma N÷ thËt µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - TÊt nhiªn lµ thËt! Ho¾c Minh Phong vui mõng nãi: - ThÕ th× tèt råi! Mau vµo trong råi h∙y nãi tiÕp. QuÇn hïng vµo tÞnh thÊt cña ph­¬ng tr­îng th× thÊy Ch­ëng m«n ThiÕu L©m - NhËp V©n ®¹i s­ vµ NhËp Th¸nh ®¹i s­ ®ang ngåi trªn bå ®oµn, song ch­ëng cña hai l∙o nh­ d¸n chÆt vµo nhau. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n kü th× ph¸t hiÖn trªn ®Ønh ®Çu hai l∙o cã nh÷ng lµn khãi tr¾ng mâng bay lªn, bÊt gi¸c chµng nghÜ thÇm: - Tr«ng thÇn th¸i th× h×nh nh­ hai l∙o ®ang tû ®Êu néi lùc, nh­ng gi÷a lóc c­êng ®Þch lai ph¹m th× t¹i sao huynh ®Ö bän hä l¹i t­¬ng tµn víi nhau? Trong lóc chµng suy nghÜ th× Tèng Phï th¶ Do∙n Méng Hµ xuèng mét chiÕc bå ®oµn - Lý V©n còng ®Õn ngåi bªn c¹nh, th¸i ®é cña ¶ tâ ra kh¸ nhu thuËn. An TiÓu B×nh còng bÞ c¶nh t­îng tr­íc mÆt thu hót, nµng quay sang hái Ho¾c Minh Phong: - Bang chñ, nhÞ vÞ ®¹i s­ nµy lµm sao thÕ? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - Bän hä ®ang luyÖn mét m«n vâ c«ng ®Êy, c¸c vÞ kh«ng cÇn ph¶i lo l¾ng! Tèng Phï ®¶o m¾t nh×n quanh nh­ng kh«ng thÊy mÊy vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang th× buét miÖng, hái: - Ho¾c huynh, mÊy vÞ tr­ëng l∙o cña quý bang ®©u råi? Bän hä vÉn ch­a trë vÒ µ? Ho¾c Minh Phong g­îng c­êi, nãi: - C­êng ®Þch ®∙ ®Õn tr­íc ThiÕu L©m tù, bän hä ra ngoµi gióp c¸c vÞ hßa th­îng mét tay. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 174 Tèng Phï ng¹c nhiªn hái tiÕp: - - C­êng ®Þch nµo? Ho¾c Minh Phong nãi: - L∙o phu bËn hé ph¸p cho nhÞ vÞ ®¹i s­ nªn ch­a ra xem thö, nghe nãi còng lµ ng­êi trong Ngò Ma nh­ng kh«ng biÕt lµ vÞ Ma chñ nµo? TuyÕt Nghi chau mµy nãi: - Cã chuyÖn khÐo nh­ thÕ µ? Ho¾c Minh Phong nãi: - Sao l¹i kh«ng? Ho¾c mç còng ®ang c¶m thÊy kú qu¸i ®©y! Tèng Phï trÇm ng©m mét l¸t roi nãi: - Hoa S¬n - §ång Thiªn Lý vµ C«n Lu©n - Tiªu T¸p ®∙ ®Õn ®©y ch­a? Ho¾c Minh Phong gËt ®Çu, nãi: - Hai vÞ Tiªu - §ång còng ®∙ ra tr­íc b¶o ®iÖn! Tèng Phï l¹i suy nghÜ mét lóc råi nãi: - Kh«ng ®óng råi! Ho¾c Minh Phong hái: - ChuyÖn g× kh«ng ®óng? Tèng Phï nãi: - ThiÕu L©m tù tÜnh lÆng thÕ nµy ®©u gièng c¶nh cã ng­êi ®Õn sinh sù? Ho¾c Minh Phong nãi: - Cã thÓ bän hä ®∙ truy theo ®èi ph­¬ng ra ngoµi tù råi! Tèng huynh, chõng mét canh giê n÷a lµ NhËp V©n vµ NhËp Th¸nh ®¹i s­ thµnh c«ng, chuyÖn hé ph¸p xin phiÒn Tèng huynh nhÐ? Tèng Phï ng¹c nhiªn hái: - Cßn Ho¾c huynh ®i ®©u? Ho¾c Minh Phong nãi: - T¹i h¹ ra ngoµi xem thö. Tèng Phï nãi: - NhÊt sù bÊt phiÒn nhÞ chñ, chuyªn hé ph¸p vÉn do Ho¾c huynh ®¶m tr¸ch, Tèng mç vµ Ph­¬ng l∙o ®Ö ra ngoµi mét chuyÕn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - §óng vËy! Chóng ta ®i ngay th«i! Nãi ®o¹n chµng xoay ng­êi cÊt b­íc ra khái tÞnh thÊt. An TiÓu B×nh véi kªu lªn: - Ph­¬ng huynh, tiÓu ®Ö còng ®i víi huynh nhÐ? Nµng quay l¹i nãi víi Tèng Phï: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 175 - PhiÒn Tèng l∙o chiÕu cè cho nhÞ vÞ c« n­¬ng nµy nhÐ! - Tèng Phï ngÈn ng­êi, l∙o nãi: - Nh­ vËy l∙o phu còng ph¶i ë l¹i tÞnh thÊt nµy sao? TiÓu B×nh võa b­íc ®i võa nãi: - Kh«ng sai, phiÒn Tèng l∙o vËy! D­ ©m ch­a tuyÖt th× hai bãng ®∙ mét tr­íc mét sau ra khái tÞnh thÊt råi. Xuyªn qua mÊy tßa phËt ®iÖn ®Õn gÇn s¬n m«n nh­ng vÉn kh«ng thÊy mét bãng ng­êi. An TiÓu B×nh bÊt gi¸c c¶m thÊy kú qu¸i nªn buét miÖng, hái: - Ph­¬ng huynh, t¹i sao ch¼ng thÊy mét bãng ng­êi vËy? Kh«ng lÏ Ho¾c Bang chñ lõa chóng ta? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Ho¾c Bang chñ kh«ng thÓ lõa chóng ta, cã thÓ bän hä ®∙ rêi xa ThiÕu L©m tù. An TiÓu B×nh nãi: - Lµm sao cã thÓ? Dï bän hä ®∙ ®i th× Ýt ra chóng ta còng gÆp mét vµi hßa th­îng chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö nãi còng ph¶i, xem ra chóng ta ph¶i quay vÒ thØnh gi¸o Ho¾c Bang chñ míi ®­îc! TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng cÇn! Lêi võa døt th× nµng xoay phãng b­íc ra ngoµi ThiÕu L©m tù. TuyÕt Nghi véi xuÊt thñ gi÷ nµng l¹i vµ hái: - HiÒn ®Ö ®Þnh ®i ®©u? TuyÕt Nghi bÞ chµng n¾m tay th× bÊt gi¸c ®á mÆt, nµng khÏ nãi: - Ph­¬ng huynh, ch¼ng ph¶i chóng ta muèn t×m mÊy vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang sao? - Kh«ng sai, chóng ta ®ang t×m bän hä nh­ng chóng ta kh«ng thÓ ch¹y lung tung v« ph­¬ng h­íng! - VËy Ph­¬ng huynh cã cao kiÕn g×? - NÕu t¹i h¹ ®o¸n kh«ng sai th× cã thÓ bän hä ®ang ë mét n¬i. TuyÕt Nghi ch­a døt lêi th× bçng nhiªn thÊy mét hßa th­îng ®ang hèi h¶ ch¹y ®Õn. TiÓu B×nh liÒn nãi: - Ph­¬ng huynh, cã ng­êi ®Õn ®©y! TuyÕt Nghi chØ khÏ gËt ®Çu, chµng chê hßa th­îng ®Õn gÇn th× tung ng­êi ra c¶n ®­êng nãi: - Chµo ®¹i s­! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 176 Hßa th­îng nµy ®ang ch¹y rÊt khÈn tr­¬ng, kh«ng ngê gÇn ®Õn s¬n m«n th× bçng - nhiªn cã ng­êi tõ bãng tèi lao ra c¶n ®­êng nªn nhÊt thêi hån ph¸ch lªn m©y. H¾n khùng ng­êi mét lóc l©u råi míi qu¸t hái: - ThÝ chñ lµ ai? TuyÕt Nghi quan s¸t th¸i ®é cña hßa th­îng th× bÊt gi¸c sinh nghi, chµng thÇm nghÜ: - Hßa th­îng nµy véi vµng nh­ vËy tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n, ta cÇn ph¶i l­u ý h¾n míi ®­îc. NghÜ ®o¹n chµng khai khÈu, nãi: - §¹i s­ véi véi vµng vµng nh­ thÕ lµ muèn ®i ®©u vËy? Hßa th­îng ®Þnh thÇn nh×n kü hai thiÕu niªn xa l¹ råi lín tiÕng nãi: - TiÓu thÝ chñ cã biÕt ®©y lµ n¬i nµo kh«ng? TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Tung S¬n - ThiÕu L©m tù, tÊt nhiªn lµ t¹i h¹ thõa biÕt! Hßa th­îng c­êi nh¹t nãi ; - ThÝ chñ ®∙ biÕt lµ Tung S¬n - ThiÕu L©m tù th× còng ph¶i hiÓu lµ nãi nµy kh«ng cho phÐp ngo¹i nh©n ®i l¹i lung tung chø! TiÓu B×nh xen vµo: - Bon t¹i h¹ ®i l¹i lung tõng bao giê? §¹i hoµ th­îng nãi n¨ng nªn kh¸ch khÝ mét chót ®Êy nhÐ! Hßa th­îng l¹nh lïng quÐt môc quang nh×n hai ng­êi vµ nãi: - T¹i sao nhÞ vÞ thÝ chñ ®ang ®ªm x©m nhËp bæn tù? TuyÖt Nghi mØm c­êi, nãi: - S¬n m«n kh«ng ®ãng th× tù nhiªn ai còng cã thÓ qua l¹i! Nh­ng kú qu¸i lµ t¹i sao kh«ng thÊy tri kh¸ch? §¹i s­, hoµ thuîng cña quý tù ®i ®©u c¶ råi vËy? Hßa th­îng quan s¸t ®èi ph­¬ng mét lóc n÷a råi míi nãi: - §ªm nay bæn tù cã chuyÖn ®¹i s­, nÕu nhÞ vÞ tiÓu thÝ chñ kh«ng cã viÖc th× tèt nhÊt lµ h∙y nhanh chãng rêi khái Tung S¬n, nÕu kh«ng lì cã tæn h¹i g× th× chí tr¸ch lµ bÇn t¨ng kh«ng c¶nh c¸o tr­íc! TuyÕt Nghi nghe vËy th× c­êi thÇm trong bông, cßn TiÓu B×nh l¹i c¶m thÊy rÊt høng thó nªn mØm c­êi, nãi: - §a t¹ ®¹i s­ quan t©m, ch¼ng hay ®¹i s­ muèn ®i ®©u vËy? Hßa th­îng nãi: - BÇn t¨ng phông mÖnh Ch­ëng m«n xuÊt tù ®i c«ng c¸n. TiÓu B×nh nãi: - T¹i h¹ muèn tham kiÕn Ch­ëng m«n cña quý tù, ch¼ng hay ph¶i lµm thÕ nµo míi ®­îc diÖn kiÕn? Hßa th­îng rÊt n«n nãng muèn bá ®i nªn véi l¾c ®Çu, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 177 - TiÓu thÝ chñ, c¸c vÞ ®Õn kh«ng ph¶i lóc råi, ®ªm nay tÖ Ch­ëng m«n ®∙ nhËp ®Þnh - tham thiÒn, kh«ng thÓ tiÕp kh¸ch ®­îc! TiÓu B×nh lµm ra vÎ tiÕc rÏ, nµng thë dµi mét håi råi nãi: - Ph­¬ng huynh, xem ra phËt duyªn cña chóng ta qu¸ máng råi... Võa nãi nµng võa nh¸y m¾t ra hiÖu víi TuyÕt Nghi. TuyÕt Nghi hiÓu dông ý cña nµng lµ muèn m×nh n¸o léng hßa th­îng nµy mét phen nh­ng lóc nµy chµng ®∙ cã mét dù tÝnh kh¸c nªn mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, chóng ta ®∙ kh«ng gÆp may th× ®µnh chê ngµy sau ®Õn vËy! Nãi ®o¹n chµng n¾m tay TiÓu B×nh kÐo ®i ra khái s¬n m«n. TiÓu B×nh kh«ng hiÓu dông t©m cña chµng nªn khi ra khái s¬n m«n h¬n tr­îng, v­ît qua mét con suèi nhá th× nµng véi hái: - Ph­¬ng huynh, t¹i sao l¹i ®i thÕ nµy? TuyÕt Nghi quay l¹i nh×n s¬n m«n ThiÕu L©m tù råi mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, chóng ta chê hßa th­îng kia ®i qua råi ngÇm b¸m theo, kh«ng chõng sÏ cã kÕt qu¶ bÊt ngê ®Êy! Lóc nµy TiÓu B×nh míi ngé ra, nµng nãi: - Th× ra Ph­¬ng huynh còng cã dông t©m. Gi÷a lóc hai ng­êi nãi c­êi th× hßa th­îng kia kh«ng ngõng quan s¸t tø ph­¬ng b¸t h­íng, v× ®ªm tèi nªn h¾n kh«ng thÊy bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang nÊp d­íi tµng c©y mµ t­ëng lµ ®èi ph­¬ng ®∙ ®i xa nªn lËp tøc rêi s¬n m«n ®i vÒ huíng B¾c. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ra hiÖu cho An TiÓu B×nh råi hai ng­êi thi triÓn khinh c«ng b¸m theo sau hßa th­îng. Tr×nh ®é khinh c«ng cña hai ng­êi ®∙ trªn møc th­îng thõa, khi ®i kh«ng ®Ó tiÕng b­íc ch©n nªn thñy chung hßa th­îng kia kh«ng hÒ ph¸t gi¸c ®iÒu g×. Hßa th­îng kia ch¹y mét m¹ch råi thuËn theo ch©n nói ThiÕu ThÊt mµ ®i vÒ h­íng nói Th¸i ThÊt. TiÓu B×nh dïng thuËt truyÒn ©m nãi víi TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng huynh, khinh c«ng cña hoµ th­îng nµy còng kh¸ nhÜ. TuyÕt Nghi nãi: - §óng vËy, chØ cã ®iÒu b­íc ch©n cßn h¬i nÆng... Chíp m¾t bçng nhiªn thÊy hßa th­îng gi¶m c­íc lùc råi bÊt ngê dõng b­íc. TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh véi vµng phãng vµo ®¸m cá s¬n ®¹o vµ ngÇm quan s¸t th× thÊy hßa th­îng ®i tíi ®i lui víi vÎ khÉn tr­¬ng. TiÓu B×nh khÏ nãi: - May qu¸, suýt chót n÷a th× bÞ l∙o ta ph¸t hiÖn råi! TuyÖt Nghi mØm c­êi, nãi: - §óng vËy, hßa th­îng nµy kh¸ c¶nh gi¸c, chóng ta ph¶i cÈn thËn míi ®­îc! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 178 TiÓu B×nh khÏ gËt ®Çu råi vËn môc lùc nh×n ra th× thÊy hßa th­îng ®∙ quay ng­êi ®i - tiÕp vÒ phÝa rõng c©y tr­íc mÆt. TuyÕt Nghi chau mµy nãi: - HiÒn ®Ö, t¹i sao h¾n kh«ng ®i theo s¬n ®¹o? TiÓu B×nh nãi: - Cã lÏ ®∙ cïng ®­êng råi! TuyÕt Nghi do dù mét lóc råi n¾m tay TiÓu B×nh b­íc theo bê cá ®i vÒ phÝa rõng c©y. Khi ®Õn b×a rõng th× hai ng­êi chît ph¸t hiÖn trong c¸nh rõng cã ¸nh ®uèc lÊp l¸nh. TiÓu B×nh ng¹c nhiªn khe nãi: - Trong c¸nh rõng nµy cã ng­êi ë ®Êy! TuyÕt Nghi dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - HiÒn ®Ö, chóng ta ph¶i dïng thuËt truyÒn ©m nãi chuyÖn víi nhau míi ®­îc... Võa nãi chµng võa kÐo TiÓu B×nh ®i vÒ phÝa ¸nh ®uèc. Hai ng­êi kh«ng nh÷ng vâ c«ng cao c­êng mµ hµnh ®éng rÊt cÈn thËn nªn khi tiÕp cËn ng«i nhµ cá cã ¸nh ®uèc nh÷ng ng­êi bªn trong vÉn ch­a ph¸t hiÖn ®­îc. TuyÕt Nghi quan s¸t ng«i nhµ cá mét lóc råi dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - HiÒn ®Ö tiÕp cËn cöa sæ xem thö, t¹i h¹ canh chõng n¬i cöa chÝnh nhÐ. TiÓu B×nh khÏ gËt ®Çu råi khom ng­êi bß ®Õn cöa sæ ng«i nhµ cá. TuyÕt Nghi chê TiÓu B×nh tiÕp cËn cöa sæ xong th× còng dÞch b­íc ®Õn tr­íc cöa chÝnh ®ang khÐp hê. Chµng nh×n qua khe cöa th× thÊy bªn trong v« cïng tÞch lÆng, ngoµi mét kh¸n thê vµ mét ngän ®Ìn lång treo cao th× kh«ng cßn vËt g× kh¸c. Tuy nhiªn, bªn ph¶i cña kh¸n thê cã mét c¸nh cöa ®ãng chÆt, chµng nhÑ nhµng chËm r∙i dÞch b­íc vÒ phÝa ®ã vµ ¸p tai vµo t­êng l¾ng nghe th× qu¶ nhiªn bªn trong cã nh÷ng thanh ©m rÊt khÏ. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Cã lÏ hßa th­îng ®ã ®ang ë trong nµy! ý nghÜ ch­a døt th× bçng nhiªn cã tiÕng qu¸t hái tõ bªn trong: - Ai ®ã? Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c véi vµng lui b­íc nÐp vµo mét gãc nhµ, còng may lµ ph¶n øng cña chµng cùc nhanh nªn ch­a bÞ ng­êi nµo bªn trong ph¸t hiÖn. Nh­ng chµng thÇm nghÜ: - Hâng bÐt! NhÊt ®Þnh lµ TiÓu B×nh bÞ lé hµnh tung råi! NghÜ ®Õn ®©y th× lßng chµng khÉn tr­¬ng h¼n lªn, bÊt ngê chµng vung ch­ëng ®¸nh m¹nh vÒ phÝa cöa, khung cöa gç bÞ ®¸nh vë thµnh b¶y t¸m m¶nh. TuyÕt Nghi tung ng­êi phãng vµo trong nh­ng n¬i nµy kh«ng mét bãng ng­êi. Tuy nhiªn bªn ngoµi cöa sæ l¹i cã tiÕng qu¸t th¸o Çm Ü. Chµng phi th©n qua cöa sæ th× thÊy cã ba bãng ng­êi ®ang quÇn chiÕn víi nhau. Chµng ®Þnh thÇn nh×n kü th× thÊy ngoµi hßa th­îng ra cßn cã mét ®¹i h¸n trung niªn, hai ng­êi ®ang hîp thñ v©y kÝch An TiÓu B×nh. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 179 Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕt TiÓu B×nh thõa søc ®èi phã víi hai nh©n vËt nµy nªn kh«ng - véi tham chiÕn, chµng quay vµo l¹i ng«i nhµ cá vung ch­ëng ®¸nh v« c¸nh cöa bªn ph¶i ®iÖn thê. §ét nhiªn cã mét lµn u h­¬ng x«ng vµo mòi khiÕn chµng kinh h∙i lïi ba b­íc, ®ång thêi phong bÕ h« hÊp ngay tøc kh¾c. Tõ khi chµng gÆp Tèng Phï ®Õn giê, kinh nghiÖm giang hå ®∙ t¨ng tiÕn kh¸ nhiÒu, do vËy võa ng÷i thÊy mïi dÞ h­¬ng th× kh«ng d¸m khinh suÊt mµ lËp tøc lui b­íc vµ bÕ h« hÊp ngay. Sau ®ã chµng thö vËn ch©n khÝ kiÓm tra kh¾p th©n thÓ, khi kh«ng c¶m thÊy dÞ tr¹ng g× th× míi chËm r∙i tiÕn vµo néi thÊt. Nh­ng môc quang võa quÐt ra th× bÊt gi¸c Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c ®Õn tét ®é. Th× ra gian phßng nhá nµy ®­îc bµi trÝ rÊt hoa lÖ, mµn treo tr­íng phñ tùa nh­ khóc c¸c cña tiÓu th­ thÕ gia väng téc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi lïng sôc mét vßng, ngoµi nh÷ng vËt dông hoa lÖ quý gi¸ ®­îc bµi trÝ trong phßng ra th× chµng kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc thø g× kh¸c nªn ®µnh lui b­íc ra ngoµi. Tuy nhiªn chµng vÉn c¶m thÊy ng«i nhµ cá nµy cã mét thø c¶m gi¸c khiÕn ng­êi kh¸c bÞ mª hoÆc, tùa nh­ nh×n tíi nh×n lui mµ vÉn ch­a tho¶ m∙n, hoÆc nh­ cã mét n¬i nµo ®ã mµ m×nh ch­a ®Ó m¾t tíi. Do vËy, chµng cø vßng qua vßng l¹i kh¾p ng«i nhµ cá nh­ ®Ó t×m mét vËt g×. Nh­ng ®¸ng tiÕc lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch¼ng thu d­îc kÕt qu¶ g× bÊt ngê. Lóc nµy mét t¨ng mét tôc ®ang khæ chiÕn víi An TiÓu B×nh, t×nh thÕ ®∙ ®Õn håi khÈn tr­¬ng, TuyÕt Nghi lÆng lÏ quan chiÕn råi thÇm nghÜ: - T¹i sao c« ta kh«ng h¹ s¸t thñ nhØ? Vâ c«ng cña hai ng­êi nµy ®©u cã g× lµ ghª gím. Chµng dang suy nghÜ th× thÊy ®¹i h¸n trung niªn bÊt ngê m∙nh c«ng hai ch­ëng råi lËp tøc lÊy mét ®«i thiÕt bót tõ trong ng­êi ra, h¾n qu¸t lín mét tiÕng vµ vung thiÕt bót tÊn c«ng th¼ng vµo gi÷a ngùc An TiÓu B×nh. NÕu chiªu thøc nµy thi triÓn ®èi víi nam nh©n th× kh«ng sao nh­ng v× An TiÓu B×nh lµ mét thiÕu n÷ nªn thÕ c«ng cña ®èi ph­¬ng ph¹m vµo ®¹i kþ mµ giang hå kªu b»ng khinh b¹c! TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - Tuy g∙ nµy kh«ng biÕt TiÓu B×nh lµ n÷ nh­ng víi chiªu thøc nµy th× nhÊt ®Þnh g∙ sÏ tù chuèc lÊy häa s¸t th©n. Qu¶ nhiªn kh«ng ngoµi sù tiªn liÖu cña tuyÖt Nghi, ®¹i h¸n trung niªn võa xuÊt ®­îc hai chiªu th× An TiÓu B×nh biÕn s¾c nµng qu¸t lín: - Ng­¬i muèn t×m c¸i chÕt h¶? Lêi võa døt th× mét lµn b¹ch quang ®ét nhiªn loÐ lªn, TuyÕt Nghi vÉn ch­a thÊy râ TiÓu B×nh dïng chiªu thøc g× th× ®∙ nghe ®¹i h¸n trung niªn kªu thÐt lªn mét tiÕng vµ tung ng­êi ra sau h¬n hai tr­îng. MiÖng cña h¾n thæ ®Çy huyÕt t­¬i, ®«i thiÕt bót còng ®∙ tho¸t khái tay v¨ng ra ®Êt, th©n h×nh l¶o ®¶o mét håi råi cuèi cïng ng∙ l¨n ra. Hßa th­îng thÊy vËy th× kinh hån b¹t vÝa, h¾n véi thu chiªu vµ ®øng thén ng­êi nh­ trêi trång. Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi kinh ®éng trong lßng, chµng buét miÖng kªu thÊt thanh: - §©y ch¼ng ph¶i lµ vâ c«ng Thiªn H¹c M«n sao? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 180 An TiÓu B×nh vung h÷u thñ lªn th× phiÕn lôa b¹ch tùa nh­ vËt v« h×nh lËp tøc ®­îc - thu l¹i trong tay nµng. Nµng chíp chíp ®«i m¾t h¹nh råi chËm r∙i b­íc vÒ phÝa hßa th­îng vµ l¹nh lïng nãi: -Ng­¬i muèn sèng th× tèt nhÊt lµ h∙y thµnh thùc tr¶ lêi nh÷ng vÊn ®Ò ta hái! Lóc nµy hßa th­îng ®∙ hån xiªu ph¸ch t¸n, TiÓu B×nh võa døt lêi th× h¾n véi Êp óng: - Xin thÝ chñ... Cø hái... Kh«ng viÖc g× bÇn t¨ng biÕt mµ kh«ng nãi! TiÓu B×nh gËt ®Çu råi nãi: - Ph¸p danh cña ng­¬i? Phô tr¸ch chøc vô g× trong ThiÕu L©m tù? Hßa th­îng nãi: - TiÓu t¨ng lµ Ph¸p Tri, kh«ng gi÷ chøc vô g× trong ThiÕu L©m tù. TiÓu B×nh chau mµy hái: - Ng­¬i cã ý ph¶n l¹i ThiÕu L©m tù ph¶i kh«ng? Ph¸p Tri hoµ th­îng kinh h∙i thÊt s¾c, h¾n véi nãi: - TiÓu t¨ng kh«ng d¸m... TiÓu B×nh c­êi nh¹t, hái tiÕp: - ThÕ ®¹i h¸n trung niªn kia lµ ai? Ph¸p Tri do dù mét l¸t råi nãi: - H¾n... H¾n lµ... §Ö tö cña B¸t M¶n Cæ V­¬ng Kim Tr­êng Canh! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng b­íc tíi chµng mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, B¸t M¶n Cæ V­¬ng Kim Tr­êng Canh còng lµ mét trong Ngò Ma ®Êy! TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh, lÏ nµo Thiªn Ma N÷ ®∙ liªn thñ víi bän chóng? TuyÕt Nghi chît nhí chuyÖn gian khuª phßng trong ng«i nhµ cá nªn bÊt gi¸c ph¸ lªn c­êi råi nãi: - RÊt cã thÓ! Chµng h¬i ng­ng l¹i råi quay sang nãi víi Ph¸p Tri: - T¹i sao ng­¬i l¹i quen biÕt víi ®Ö tö cña Kim Tr­êng Canh? Ph¸p Tri ngËp ngõng mét l¸t råi nãi: - ThÝ chñ, ng­êi nµy lµ huynh tr­ëng tôc gia cña tiÓu t¨ng, do vËy tiÓu t¨ng kh«ng thÓ kh«ng bÞ uy hiÕp! TuyÕt Nghi l¹nh lïng hái: - Tªn h¾n lµ g×? Ph¸p Tri nãi: - Miªu §¹i Cang, ng­êi trong vâ l©m thuêng gäi lµ ThiÕt Bót Qu¸i Kh¸ch! TiÓu B×nh hái: - H¾n vµ Thiªn Ma N÷ cã c©u kÕt g× kh«ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2