Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 10

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

130
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 10

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 161 - Håi thø m­êi Qu¸i sù trïng trïng Lý V©n- nghemuéi,th× kinh h∙i thÊtl¹i nghÜvéi nãi:thÕ? §¹i tû vµ Ph­¬ng c«ng tö míi NhÞ vËy t¹i sao ng­¬i s¾c, ¶ nh­ gÆp nhau chØ vµi canh giê, ®èi tho¹i ch¼ng ®­îc mÊy c©u th× lµm sao cã thÓ truyÒn thô kiÕm ph¸p cña b¶n m«n ®­îc? Do∙n Méng Hµ c­êi nh¹t, nãi: - ThÕ µ? Cßn muéi th× sao? Ch¼ng ph¶i lµ còng chØ nãi víi Ph­¬ng c«ng tö mÊy c©u ®ã sao? V¶ l¹i mäi chuyÖn ë ®©y ®¹i tû ®Òu tËn m¾t chøng kiÕn mµ! Lý V©n ngÈn ng­êi, ¶ nãi: - ChuyÖn nµy thËt kú qu¸i, lÏ nµo... Lêi ch­a døt th× ®∙ nghe An TiÓu B×nh xen vµo: - Lý c« n­¬ng hµ tÊt ph¶i b¨n kho¨n? Bé kiÕm ph¸p nµy lµ do nhÞ muéi cña c« n­¬ng truyÒn thô ®Êy! Lý V©n chau mµy, nãi: - C«ng tö, tiÖn thiÕp vÉn ch­a hiÓu? An TiÓu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy cã g× lµ khã hiÓu ®©u? Ch¼ng ph¶i Do∙n c« n­¬ng võa thi triÓn bé kiÕm ph¸p nµy ®Ó tû thÝ víi Ph­¬ng huynh ®ã sao? Ai biÕt ®­îc c« ta thËt t×nh hay cè ý? Theo t¹i h¹ thÊy th× h×nh nh­ Do∙n c« n­¬ng ®∙ lÐn truyÒn T¸n Hoa KiÕm ph¸p cho Ph­¬ng huynh ®Êy! Kú thùc Lý V©n còng ®∙ nghÜ ®Õn ®iÒu nµy nh­ng ¶ kh«ng d¸m kh¼ng ®Þnh, b©y giê nghe An TiÓu B×nh nãi th× bÊt gi¸c tù tin h¬n, ¶ lín tiÕng nãi: - NhÞ muéi, ta ®∙ biÕt Ph­¬ng c«ng tö häc kiÕm ph¸p tõ ®©u råi! Do∙n Méng Hµ c­êi nh¹t, nãi: - §¹i tû ®∙ lÐn truyÒn cho Ph­¬ng c«ng tö ph¶i kh«ng? Lý V©n c­êi nh¹t, nãi: - Kh«ng ph¶i lµ ta mµ chÝnh lµ nhÞ muéi ng­¬i! Do∙n Méng Hµ bËt c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Hay l¾m, ®¹i tû còng häc ®­îc c¸ch x¶o tr¸ råi µ? Sî r»ng khi gÆp s­ phô th× ®¹i tû sÏ kh«ng thi thè ®­îc ®©u! Lý V©n còng c­êi lín mét trµng råi nãi: - NhÞ muéi, cã mét chuyÖn ng­¬i ®õng quªn nhÐ! Lý V©n th¶n nhiªn nãi: - Ta võa tËn m¾t tr«ng thÊy ng­¬i thi triÓn bé T¸n Hoa KiÕm nµy hai lÇn nh­ng kÕt qu¶ lµ ng­¬i vÉn ch­a ®¸nh b¹i ®­îc Ph­¬ng c«ng tö! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 162 Do∙n Méng Hµ nãi: - - Kh«ng sai, nh­ng hai chuyÖn nµy cã quan hÖ g× víi nhau? Lý V©n nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã quan hÖ! Bëi lÏ ai cã thÓ biÕt lµ ng­¬i kh«ng nh©n c¬ héi nµy mµ truyÒn T¸n Hoa KiÕm Ph¸p cho Ph­¬ng c«ng tö? Do∙n Méng Hµ tøc khÝ nãi: - §¹i tû nãi n¨ng bËy b¹ nh­ thÕ mµ kh«ng sî s­ phô trÞ téi µ? Lý V©n th¶n nhiªn nãi: - Ta chØ nãi sù thËt, dï ng­¬i cã nãi l¹i víi s­ phô còng ch¼ng quan hÖ g×! Do∙n Méng Hµ trõng m¾t qu¸t lín: - §¹i tû nãi ra ph¶i cã chøng cø míi ®­îc. §Õn lóc nµy th× bçng nhiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi bËt c­êi råi nãi: - Cã ®©y! Lý c« n­¬ng ®∙ nãi kh«ng sai, cã thÓ t¹i h¹ sÏ ®ång ý lµm chøng cho c« ta! Chµng ngõng l¹i råi bçng nhiªn ®©m hê ra mét kiÕm vµ nãi tiÕp: - C« n­¬ng, kh«ng lµ chiªu nµy chø? Do∙n Méng Hµ bÊt gi¸c lïi mét b­íc råi kªu lªn: - §©y lµ chiªu thø ba m­êi chÝn Hoa NguyÖt Tranh Huy trong T¸n Hoa KiÕm ph¸p! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - C« n­¬ng biÕt ®­îc th× tèt råi! Nh­ng ®©y lµ chiªu thø m­êi mét trong Thiªn Ma KiÕm! Do∙n Méng Hµ cµng ng¬ ngÈn ¶ kªu lªn: - Ph­¬ng c«ng tö, bé kiÕm ph¸p nµy cña c«ng tö kªu b»ng Thiªn Ma KiÕm thËt sao? Thùc ra nh÷ng chiªu kiÕm nµy vèn thuéc T¸n Hoa KiÕm ph¸p nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÞa ra c¸i tªn Thiªn Ma KiÕm khiÕn cho ®èi ph­¬ng nhÊt thêi kh«ng biÕt ®©u mµ lÇn. Lóc nµy chµng gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! C« n­¬ng tin råi chø. §­¬ng nhiªn lµ Do∙n Méng Hµ kh«ng thÓ tin råi, ¶ hái tiÕp: - C«ng tö, Thiªn Ma KiÕm cã tæng céng bao nhiªu chiªu? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn, nãi: - Kho¶ng n¨m m­¬i chiªu! Do∙n Méng Hµ liÒn nãi: - C«ng tö cã thÓ diÔn luyÖn mét lÇn cho tiÖn thiÕp ®­îc khai chót nh∙n giíi kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi lín råi nãi: - Cã g× lµ kh«ng thÓ? Nãi ®o¹n chµng vung kiÕm lªn ®Þnh thi triÓn nh­ng bçng nhiªn l¾c ®Çu vµ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 163 - Kh«ng ®­îc råi, t¹i h¹ chît nhí ra r»ng, nÕu Do∙n c« n­¬ng cã dông t©m t×m c¸ch - ph¸ chç ¶o diÖu trong kiÕm ph¸p cña t¹i h¹ th× ch¼ng ph¶i lµ t¹i h¹ chÞu thiÖt l¾m sao? Do∙n Méng Hµ buét miÖng nãi: - TiÖn thiÕp ®©u ph¶i h¹ng ng­¬i nh­ thÕ? C«ng tö cø yªn t©m mµ thi triÓn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi nãi: - Kh«ng sî ng­êi h¹i nh­ng kh«ng thÓ kh«ng phßng nh©n t©m, t¹i h¹ nghÜ ra mét c¸ch nh­ thÕ nµy, t¹i h¹ sÏ thi triÓn nh­ng chiªu thøc sÏ kh«ng theo thø tù, c« n­¬ng cã ®ång ý kh«ng? Do∙n Méng Hµ chØ muèn xem thö bé kiÕm ph¸p nµy cã ph¶i lµ T¸n Hoa KiÕm hay kh«ng mµ th«i, chí ¶ ®©u cã lßng d¹ nµo ®Ó quan t©m ®Õn chuyÖn thø tù cña chiªu thøc. Do vËy ¶ buét miÖng nãi: - Xin tuú ý c«ng tö! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t råi nãi: - C« n­¬ng còng kh¸ th«ng t×nh ®¹t lý ®Êy. Lêi ch­a døt th× chµng vung kiÕm ®©m ra mét thÕ vµ nãi tiÕp: - NhÞ vÞ c« n­¬ng nh×n cho râ nhÐ. KiÕm thÕ cña chµng võa ph¸t ra th× "so¹t,so¹t" liªn tiÕp mÊy tiÕng kh¸ nhén tai. Do∙n Méng Hµ, Lý V©n cµng xem cµng bèi rèi ruét gan, c¶ hai ®Òu ngÈn ng­êi ra. Bëi lÏ ®©y cã ph¶i lµ Thiªn Ma KiÕm g× ®©u? Mµ mçi chiªu mçi thøc ®Òu lµ kiÕm ph¸p cña T¸n Hoa KiÕm! Do∙n - Lý cµng xem cµng kinh t©m ®éng ph¸ch, ngäc diÖn cña Do∙n Méng Hµ ®∙ lÊm tÊm må h«i hét. Lóc nµy Tèng Phï rÊt cÈn thËn quan s¸t th©n h×nh Do∙n Méng Hµ, ®ång thêi l∙o còng lÆng lÏ dÞch b­íc ®Õn gÇn ¶ nha ®Çu nµy. Cïng lóc ®ã miÖng l∙o nh­ l¶m nh¶m ®iÒu g× nh­ng kh«ng thÊy ph¸t ra thanh ©m. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang tËp trung tinh thÇn ®Ó thi triÓn c¸i gäi lµ Thiªn Ma KiÕm th× bçng nhiªn nghe Tèng Phï truyÒn ©m nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, trªn ng­êi cña Do∙n Méng Hµ cã cÊt mét lo¹i LiÖt Ho¶ ThÇn Ch©u cùc kú lîi h¹i, nghe nãi mét khi xuÊt thñ th× vËt nµy cã thÓ thiªu rôi mäi vËt trong ph¹m vi hai tr­îng vu«ng. Do vËy khi thi triÓn xong kiÕm ph¸p th× l∙o ®Ö ng­¬i nªn nh©n c¬ héi ®©m yªu n÷ kia mét kiÕm ®Ó ¶ lui vÒ phÝa l∙o phu, tèt nhÊt lµ cè g¾ng ®¶ th­¬ng cho ¶ ng∙ xuèng, l∙o phu sÏ lËp tøc thi triÓn quû thñ ®o¹t lÊy LiÖt Ho¶ ThÇn Ch©u. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× kinh h∙i kh«ng Ýt, chµng ngÇm cã quyÕt ®Þnh lµ chiªu cuèi cïng sÏ thi triÓn kiÕm ph¸p cña m×nh ®Ó c«ng kÝch Do∙n Méng Hµ. Do∙n Méng Hµ kh«ng ngê lµ m×nh ®∙ bÞ n»m trong kÕ ho¹ch cña ®èi ph­¬ng, ¶ chØ c¶m thÊy kiÕm thÕ cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÊt ngê chËm l¹i, nh­ng cµng vÒ sau th× chiªu thøc cµng quen thuéc h¬n nªn bÊt gi¸c ¶ thÇm nghÜ: - Kh«ng lÏ h¾n nh©n c¬ héi ®éng thñ víi ta võa råi mµ häc lÐn d­îc T¸n Hoa KiÕm? NÕu kh«ng th× lµm sao h¾n cã thÓ nhí kü nh­ vËy? Lý V©n tuy cµng xem cµng kinh h∙i nh­ng trong lßng th× mõng thÇm, ¶ nghÜ: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 164 - ChØ cÇn Ph­¬ng c«ng tö thõa nhËn lµ ®∙ häc toµn bé kiÕm ph¸p tõ nhÞ muéi th× - phen nµy nhÊt ®Þnh s­ phô sÏ kh«ng bá qua dÔ dµng cho ¶ nha ®Çu kia. Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ thi triÓn ®Õn chiªu thø bèn m­¬i b¶y, bçng nhiªn kiÕm quang thu l¹i vµ nghe tiÕng chµng kªu lªn: - Háng bÐt, t¹i sao bçng nhiªn ta l¹i quªn chiªu thø bèn m­¬i t¸m nhÜ? An TiÓu B×nh thÊy vËy th× v« cïng khÈn tr­¬ng nµng kh«ng biÕt Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang lËp m­u nªn véi dÞch b­íc ®Õn c¹nh Lý V©n, khÏ nãi: - C« n­¬ng mau nh¾c cho Ph­¬ng c«ng tö mét tiÕng. Lý V©n nh­ ng­êi tÜnh l¹i tõ câi méng, ¶ buét miÖng nãi: - Chiªu thø bèn m­¬i t¸m ch¼ng ph¶i lµ Hoa T¹ Hoa Phi ®ã sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi vèn ®ang gi¶ vê lµm nh­ thÕ, b©y giê nghe Lý V©n nh¾c th× chµng ph¸ lªn c­êi råi nãi: - §óng vËy! §a t¹ c« n­¬ng nh¾c nhë. Lêi ch­a døt th× tr­êng kiÕm tiÕp tôc vò léng, hai chiªu bèn t¸m vµ bèn chÝn liªn tiÕp ®­îc thi triÓn. §Õn chiªu cuèi cïng th× kiÕm thÕ chît chËm l¹i. Chµng dÞch b­íc ®Õn c¹nh Do∙n Méng Hµ vµ khÏ hái: - C« n­¬ng cã thÓ nh¾c cho t¹i h¹ chiªu cuèi cïng kh«ng? Do∙n Méng Hµ Êp óng nãi: - ChuyÖn nµy... ¶ ch­a kÞp t×m ra c©u tr¶ lêi th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ c­êi ha h¶ råi nãi: - Kh«ng cÇn n÷a ®©u! T¹i h¹ ®∙ nhí ra råi! D­ ©m ch­a døt th× mét ®¹o hµn quang ®ét nhiªn loÐ lªn ®©m th¼ng vÒ phÝa Do∙n Méng Hµ. Cã n»m méng Do∙n Méng Hµ còng kh«ng ngê Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i nh©n c¬ héi nµy mµ h¹ ®éc thñ víi m×nh. Do vËy ¶ kinh h∙i kªu thÊt thanh vµ tung ng­êi bay ra phÝa sau. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ cã ý ®Èy ®èi ph­¬ng vµo tuyÖt ®Þa ®Ó Tèng Phï h¹ thñ nªn kiÕm thÕ võa hiÓm võa chuÈn. Do∙n Méng Hµ kh«ng cßn chót c¬ héi nµo ®Ö tù gi¶i cøu m×nh. ChØ nghe ¶ kªu thÐt lªn mét tiÕng, y phôc bªn vai ph¶i r¸ch to¹t mét ®­êng, nhÊt thêi m¸u t­¬i vung v¶i ra ®Êt. Lóc nµy Tèng Phï s¶i b­íc tíi ®ì lÊy Do∙n Méng Hµ, ®ång thêi l∙o qu¸t lín: - Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng ®­îc ®¶ th­¬ng ng­êi. Lêi ch­a døt th× l∙o ®∙ ®Èy Do∙n Méng Hµ qua mét bªn vµ lÊy th©n h×nh cña m×nh ch¾n ngang tr­íc mÆt cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l­ít qua thÇn s¾c cña Tèng Phï th× ®∙ hiÓu mäi chuyÖn, do vËy chµng gi¶ vê nãi: - Tèng l∙o mau tr¸nh ra, t¹i h¹ cßn muèn thØnh gi¸o tuyÖt häc cña Kim Hoa bang, ch¼ng qua lµ Do∙n c« n­¬ng khinh suÊt nhÊt thêi mµ th«i. Tèng Phï còng gi¶ vê nghiªm giäng nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 165 - L∙o ®Ö, ng­¬i h∙y lui ra sau mét b­íc! - Kh«ng chê cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr¶ lêi, l∙o quay sang gäi Lý V©n: - Lý c« n­¬ng, mau ®ì Do∙n c« n­¬ng ra sau trÞ th­¬ng. Lý V©n véi vµng ch¹y ®Õn d×u Do∙n Méng Hµ ra phÝa sau th¹ch thÊt. Tèng Phï chê cho hai ng­êi ®i khuÊt råi míi truyÒn ©m nãi víi TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, vËt ®∙ vµo tay l∙o phu råi! Chóng ta trë vÒ ThiÕu L©m tù ®i? Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ råi nãi: - Muèn trë vÒ ThiÕu L©m tù th× chóng ta ph¶i thu thËp hai ¶ nha ®Çu nµy tr­íc råi h∙y ®i. Tèng Phï mØm c­êi nãi: - Chñ ý rÊt hay nh­ng ®¸ng tiÕc lµ ThiÕu L©m tù kh«ng cho n÷ nh©n nhËp tù. L∙o ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp: - L∙o ®Ö, cã mét chuyÖn mµ chóng ta kh«ng thÓ quªn ®­îc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - ChuyÖn g× vËy? Tèng Phï nãi: - Gi÷ bän chóng ë l¹i n¬i nµy th× ch¼ng kh¸c g× h¹i ®Õn chóng ta, nh­ng nÕu cã thÓ ngÇm trî gióp cho ThiÕu L©m tù th× h¸ ch¼ng tèt h¬n lµ chÝnh thøc xuÊt hiÖn sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - ChuyÖn nµy... V∙n bèi c¶m thÊy cã thÓ lµm ®­îc. An TiÓu B×nh xen vµo: - Tèng l∙o muèn chóng ta t¹m thêi ë l¹i n¬i nµy ch¨ng? Tèng Phï nãi: - ThÕ nµo? L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng muèn µ? An TiÓu B×nh lé vÎ bÊt an, nµng nãi: - V∙n bèi c¶m thÊy hµnh vi cña hai yªu n÷ nµy thËt ®¸ng ghÐt nªn kh«ng muèn ë chung víi bän chóng. Tèng Phï lµ nh©n vËt l∙o luyÖn c¶ chuyÖn giang hå lÉn chuyÖn phiÒn phøc cña nam n÷ nªn võa nghe ®Õn ®©y th× l∙o hiÓu ngay. Ch¼ng qua lµ An TiÓu B×nh kh«ng muèn ®Ó TuyÕt Nghi gÇn gñi víi hai ¶ yªu n÷ kia mµ th«i. V× thÕ l∙o mØm c­êi nãi: - C« n­¬ng kh«ng cÇn lo l¾ng, hai yªu n÷ kia dï to gan c¸ch mÊy th× sî r»ng bän chóng còng kh«ng d¸m c©u hån nhÞ vÞ c«ng tö ®©u, cßn l∙o phu dï cã cho kh«ng th× bän chóng còng ch¼ng thªm ngã tíi råi. TiÓu B×nh nghe vËy th× bÊt gi¸c hai gß m¸ öng hång, nµng cói ®Çu cã vÎ thÑn thïng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tra kiÕm vµo vâ råi mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o, chóng ta ë l¹i ®©y thËt chø? Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 166 - §­¬ng nhiªn! - Lóc nµy ®ét nhiªn l∙o nghe thoang tho¶ng cã thanh ©m truyÒn l¹i nªn dïng thuËt truyÒn ©m hái TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ®ã lµ ©m thanh g× vËy? TuyÕt Nghi ng­ng thÇn l¾ng nghe mét lóc råi nãi: - V∙n bèi còng kh«ng biÕt. TiÓu B×nh th× chau mµy mét lóc råi nãi: - Thanh ©m nµy cã vÎ kú qu¸i, lÏ nµo... Nµng ch­a døt lêi th× thÊy phÝa sau th¹ch thÊt cã mét lµn khãi máng bay ra. Tèng Phï c¶ kinh qu¸t lín: - NhÞ vÞ l∙o ®Ö mau phong bÕ h« hÊp l¹i. TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh nghe vËy th× lËp tøc bÕ h« hÊp råi phãng b­íc theo Tèng Phï ra khái th¹ch thÊt. Nh­ng ngay lóc ®ã bçng nhiªn nghe giäng cña Lý V©n nãi: - Ba vÞ kh«ng cÇn ph¶i khÈn tr­¬ng, ®©y kh«ng ph¶i lµ khãi ®éc mµ lµ d­îc vËt do tiÖn thiÕp nÊu lªn ®Ó trÞ th­¬ng cho nhÞ muéi ®Êy th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng tin nh­ng lóc nµy chµng thÊy lµn khãi ®∙ tan ®i nªn thÇm nghÜ: - Nghe khÈu khÝ cña Lý V©n th× h×nh nh­ c« ta kh«ng nãi dèi. NghÜ ®o¹n chµng thö hÝt thë mét håi th× qu¶ nhiªn kh«ng c¶m thÊy g× kh¸c l¹ nªn nh×n Tèng Phï mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o kh«ng cÇn ®i n÷a, lµn khãi nµy kh«ng ph¶i lµ ®éc vô. Khi nghe Lý V©n lªn tiÕng th× Tèng l∙o ®∙ dõng b­íc, lóc nµy l∙o quay l¹i c¶ c­êi råi nãi: - L∙o ®Ö, chóng ta h∙y quay vµo th«i. Nãi ®o¹n l∙o s¶i b­íc trë l¹i th¹ch thÊt. Lý V©n còng tõ sau th¹ch thÊt b­íc ra, ¶ quÐt môc quang nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - T©m ®Þa cña Ph­¬ng c«ng tö thËt lµ nham hiÓm. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn nãi: - T¹i h¹ ®¶ th­¬ng s­ muéi cña c« n­¬ng kh«ng nÆng l¾m, sao c« n­¬ng l¹i dïng ®Õn hai ch÷ nham hiÓm? Lý V©n l¾c ®Çu nãi: - C«ng tö vµo trong mµ xem, nhÞ muéi cña tiÖn thiÕp ®∙... ®∙... Tèng Phï véi hái: - §∙ nh­ thÕ nµo? Lý V©n nãi: - §∙ t¾t thë, sinh c¬ ®∙ tuyÖt! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 167 TuyÕt Nghi nghe vËy th× s÷ng ng­êi, chµng nãi: - - Sao l¹i cã thÓ nh­ vËy? Ch¼ng qua lµ t¹i h¹ ®¶ th­¬ng ngoµi da trªn vai ph¶i cña c« ta nh­ thÕ th× lµm sao cã thÓ tuyÖt sinh c¬ ®­îc? Lý V©n thë dµi mét håi råi nãi: - C«ng tö kh«ng cã tÈm thuèc ®éc trªn kiÕm chø? TuyÕt Nghi l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng hÒ! Lý V©n chau mµy nãi: - ThËt lµ kú qu¸i! NÕu trªn kiÕm cña c«ng tö kh«ng cã ®éc th× sao nhÞ muéi cña tiÖn thiÕp l¹i tróng ®éc mµ vong th©n. H¬n n÷a tiÖn thiÕp dïng lu©n h­¬ng gi¶i ®éc cña b¶n m«n nh­ng vÉn kh«ng gi¶i ®­îc! TiÓu B×nh nh×n qua TuyÕt Nghi vµ hái: - Ph­¬ng huynh, trªn kiÕm cña Ph­¬ng huynh kh«ng cã ®éc thËt chí? TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng sai! HiÒn ®Ö kh«ng tin lêi t¹i h¹ sao? TiÓu B×nh nãi: - VËy th× t¹i sao Do∙n c« n­¬ng l¹i bÞ tróng kÞch ®éc? Lý V©n tiÕp lêi: - §óng vËy! Sî r»ng trªn thanh kiÕm cña Ph­¬ng c«ng tö cã ®iÒu cæ qu¸i. TuyÕt Nghi l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - §©y lµ b¶o kiÕm do gia s­ truyÒn l¹i th× tÊt nhiªn lµ Ph­¬ng mç ph¶i biÕt râ nã h¬n lµ c« n­¬ng råi. Bçng nhiªn nghe Tèng Phï c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - L∙o phu hiÓu råi. Lý V©n véi hái: - L∙o hiÓu c¸i g×? Tèng Phï nãi: - Qu¶ nhiªn lµ Do∙n c« n­¬ng ®∙ tróng ®éc, chØ cã ®iÒu ®éc chÊt kh«ng ph¶i ë trªn kiÕm cña Ph­¬ng l∙o ®Ö. TiÓu B×nh hái ngay: - Tèng l∙o, vËy th× chÊt ®éc do ë ®©u mµ ra? Tèng Phï nh×n qua Lý V©n vµ c­êi nh¹t nãi: - Hái c« ta ®Êy! Cã lÏ chØ cã Lý c« n­¬ng ®©y míi biÕt chÊt ®éc ë ®©u ra mµ th«i. Lý V©n biÕn s¾c, ¶ véi nãi: - L∙o nãi c¸i g× thÕ? TiÖn thiÕp lµm sao biÕt nhÞ muéi ®∙ tróng ®éc nh­ thÕ nµo? TiÓu B×nh chau mµy hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 168 - Tèng l∙o, rèt cuéc lµ chuyÖn thÕ nµo. - Lóc nµy l¹i nghe TuyÕt Nghi c­êi lín mét trµng råi nãi: - §óng råi! V∙n bèi còng ®∙ hiÓu. Mét thñ ®o¹n m­în ®ao giÕt ng­êi thËt th©m ®éc. TiÓu B×nh nh×n TuyÕt Nghi b»ng ¸nh m¾t kinh ng¹c, nµng nãi: - Ph­¬ng huynh nãi ai m­în ®ao giÕt ng­êi chø? TuyÕt Nghi dÞch thÇn quang nh×n qua Lý V©n vµ c­êi nh¹t, nãi: - Ngoµi Lý c« n­¬ng ra th× tuyÖt kh«ng thÓ cã ng­êi thø hai. TiÓu B×nh s÷ng ng­êi, nµng hái l¹i: - Lµ Lý c« n­¬ng? T¹i sao c« ta l¹i h¹i nhÞ muéi cña m×nh chø? Tèng Phï ph¸ lªn c­êi mét trµng råi quay sang nãi: - NÕu cã sím nh­ vËy th× l∙o phu còng kh«ng cÇn ph¶i phÝ t©m c¬. Ph­¬ng l∙o ®Ö, rèt cuéc th× lßng d¹ n÷ nh©n tÊt kh¸c h¬n nam nh©n cña chóng ta, ®∙ th©m hiÓm mµ l¹i rÊt tµn ®éc! Bçng nhiªn nghe TiÓu B×nh l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - Tèng l∙o, l∙o nãi n¨ng ph¶i tÝch ®øc mét chót nhÐ! NÕu kh«ng th× ngµy sau tÊt sÏ bÞ c¾t l­ìi d­íi ®Þa ngôc ®Êy! Tèng Phï c­êi h× h× nãi: - §óng thÕ! §óng thÕ! L∙o phu quªn chuyÖn nµy mÊt. Ngµn v¹n lÇn xin l∙o ®Ö ng­¬i chí ®Ó t©m nhÐ. Dï tøc anh ¸ch, nh­ng tr­íc mÆt Ph­¬ng TuyÕt Nghi nªn An TiÓu B×nh kh«ng tiÖn nãi nhiÒu, nµng chØ hõ mét tiÕng råi nãi: - TÊt nhiªn lµ t¹i h¹ kh«ng tr¸ch råi. Nh­ng lÇn sau l∙o ph¶i cÈn ng«n mét chót míi ®­îc. Tèng Phï c­êi ha h¶ nãi: - L∙o phu nhí råi. Lóc nµy Lý V©n ®∙ lÆng lÏ dÞch b­íc tíi cöa th¹ch thÊt nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi lu«n c¶nh gi¸c nªn chµng lín tiÕng hái: - Lý c« n­¬ng ®Þnh lµm g× thÕ? Lý V©n vèn ®Þnh ®¸nh bµi tÈu m∙ nh­ng nghe hái th× bÊt gi¸c ®øng sùng l¹i vµ nãi: - TiÖn thiÕp ®©u cã ®Þnh lµm g×. TuyÕt Nghi c­êi nh¹t nãi: - NÕu c« n­¬ng ®¸nh bµi chuån th× t¹i h¹ còng kh«ng ng¨n c¶n, nh­ng tr­íc khi lÖnh s­ ®Õn Tung S¬n th× tèt nhÊt lµ c« n­¬ng chí rêi khái n¬i nµy. Lý V©n nghe vËy th× rïng m×nh, ¶ buét miÖng hái: - C«ng tö... §Þnh nãi cho gia s­ biÕt ch¨ng? Víi mét c©u nµy th× v« t×nh Lý V©n ®∙ tù thõa nhËn lµ m×nh h¹i chÕt Do∙n Méng Hµ råi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 169 TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - - §iÒu ®ã còng kh«ng nhÊt ®Þnh. Cã thÓ ng­êi kh¸c khiÕp sî lÖnh s­ nh­ng t¹i h¹ th× kh«ng. Chµng h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - Nh­ng t¹i h¹ còng kh«ng thÓ bÞ ng­êi ta xem lµ h¹ng tiÓu nh©n tÈm ®éc trªn kiÕm. Lý V©n nãi: - C«ng tö ®Þnh giao tiÖn thiÕp cho gia s­ xö trÝ ch¨ng? TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi: - Tèt nhÊt lµ c« n­¬ng h∙y rêi xa th¹ch m«n mét chót, nÕu kh«ng t¹i h¹ cã thÓ nghi c« n­¬ng cã ý tÈu tho¸t mµ xuÊt kiÕm truy kÝch th× khã tr¸nh khái viÖc ®¶ th­¬ng c« n­¬ng ®Êy! Lêi c¶nh c¸o nµy qu¶ nhiªn rÊt hiÖu nghiÖm, Lý V©n véi vµng lui vµo trong th¹ch thÊt n¨m b­íc, kho¶ng c¸ch tõ th¹ch m«n ®Õn chç ¶ ®øng ®∙ lµ hai tr­îng cã d­. Chît nghe Tèng Phï c­êi h× h× råi nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i muèn cÇm gi÷ Lý c« n­¬ng ch¨ng? TuyÕt Nghi nãi: - CÇm gi÷ th× kh«ng d¸m chØ cã ®iÒu v∙n bèi kh«ng cho phÐp c« ta gië trß mµ th«i! Lóc nµy bçng nhiªn An TiÓu B×nh tung ng­êi ®Õn tr­íc Lý V©n vµ xuÊt thñ nh­ chíp phong bÕ hai huyÖt ®¹o cña ®èi ph­¬ng råi l¹nh lïng nãi: - C« n­¬ng, t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng ®Ò phßng, hai huyÖt ®¹o cña c« n­¬ng ®∙ bÞ khèng chÕ nªn tèt nhÊt lµ ngoan ngo¶n ngåi xuèng ®Êy chí cã manh ®éng. NÕu kh«ng th× nghÞch huyÕt sÏ c«ng t©m, khi ®ã ®õng tr¸ch t¹i h¹ ra tay ®éc ¸c! Lý V©n trong lßng cuèng cuång nh­ng ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn ®µnh ngoan ngo¶n nghe theo lêi TiÓu B×nh ngåi xuèng th¹ch ®«n. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n qua TiÓu B×nh vµ nãi: - Kh«ng lÏ chóng ta ph¶i ë ®©y båi tiÕp c« ta? TiÓu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy Ph­¬ng huynh nªn hái Tèng l∙o! TuyÕt Nghi quay qua ®Þnh hái Tèng Phï th× thÊy l∙o ®ang b­íc ra sau th¹ch thÊt, chµng véi tung ng­êi l­ít tíi vµ nãi: - Tèng l∙o muèn ®i xem ®éc th­¬ng cña Do∙n c« n­¬ng ch¨ng? Lêi võa døt th× hai ng­êi ®∙ ra phÝa sau th¹ch thÊt. Bèn ®¹o môc quang võa quÐt ra th× thÊy Do∙n Méng Hµ ®ang n»m trªn th¹ch sµng, song môc nh¾m chÆt, s¾c diÖn xanh nhît, h« hÊp ®∙ ng­ng trÖ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi m¾t nh×n quanh nh­ng kh«ng thÊy bãng d¸ng TiÓu Thóy - kÎ hÇu t©m phóc cña Do∙n Méng Hµ ®©u c¶. BÊt gi¸c chµng thÇm nghÜ: - ¶ nha ®Çu nµy ®i ®©u mµ kh«ng ë bªn chñ nh©n trong lóc l©m chung nhÜ? NghÜ ®o¹n chµng cÊt tiÕng hái Tèng Phï: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 170 - Tèng l∙o, ®éc th­¬ng cña Do∙n c« n­¬ng rÊt nÆng ph¶i kh«ng? - Tèng Phï cói xuèng quan s¸t kü vÕt th­¬ng do tr­êng kiÕm cña TuyÕt Nghi r¹ch mét ®­êng trªn vai ph¶i cña Do∙n Méng Hµ råi chau mµy hái l¹i TuyÕt Nghi: - Trªn kiÕm cña l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng tÈm ®éc thËt chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn nãi: - Tèng l∙o, ngay c¶ l∙o mµ còng kh«ng tin v∙n bèi sao? Tèng Phï nãi: - Kh«ng ph¶i l∙o phu kh«ng tin, nh­ng nÕu l∙o ®Ö ng­¬i xem kü vÕt th­¬ng th× sî r»ng b¶n th©n ng­¬i còng kinh t©m ®éng ph¸ch th«i! Lóc nµy TuyÕt Nghi míi quan s¸t kü vÕt th­¬ng th× thÊy miÖng vÕt th­¬ng bÇm tÝm vµ s­ng tÊy lªn, qu¶ nhiªn lµ hiÖn t­îng tróng chÊt kÞch ®éc. Chµng thë dµi mét h¬i råi nãi: - Dông t©m cña ¶ nha ®Çu hä Lý nµy thËt lµ th©m ®éc, trong c¶nh nµy th× nhÊt ®Þnh Thiªn Ma N÷ sÏ tin lµ Do∙n Méng Hµ chÕt d­íi kiÕm cña v∙n bèi th«i! Tèng Phï tiÕp lêi: - L∙o ®Ö, Thiªn Ma N÷ cã hiÓu lÇm hay kh«ng th× còng ch¼ng quan hÖ g× ®Õn ng­¬i nh­ng chóng ta kh«ng thÓ kh«ng ®iÒu tra râ ®éc vËt mµ Lý V©n ®∙ sö dông. Lóc nµy An TiÓu B×nh còng ®∙ b­íc vµo, nµng mØm c­êi, nãi: - Tèng l∙o muèn ®iÒu tra Lý V©n dïng ®éc vËt g× th× qu¸ dÔ, chØ cÇn hái ¶ mét tiÕng lµ xong ngay. Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi: - §©u cã chuyÖn ®¬n gi¶n nh­ vËy? Lý V©n thuËn miÖng nãi bõa mét lo¹i ®éc vËt nµo ®ã th× lµm sao chóng ta ph©n biÖt ®­îc ch©n gi¶? Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét l¸t råi nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi cã mét c¸ch! Tèng Phï liÒn hái: - C¸ch thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi sÏ vËn ch©n khÝ truyÒn vµo ng­êi Do∙n Méng Hµ. NÕu ¶ nµy tÜnh l¹i th× chóng ta cã thÓ b¶o ¶ nãi ra lµ ®∙ tróng ®éc vËt g×! Tèng Phï nãi: - Nh­ thÕ còng kh«ng æn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái l¹i: - T¹i sao? Tèng Phï chËm r∙i nãi: - Thiªn Ma N÷ kh«ng thÓ nµo tin lêi chóng ta, trõ phi chóng ta cã thÓ lµm cho Do∙n Méng Hµ sèng l¹i cho ®Õn khi Thiªn Ma N÷ tíi ®©y! An TiÓu B×nh xen vµo: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 171 - Ph­¬ng huynh, tiÓu ®Ö cã c¸ch lµm cho Do∙n Méng Hµ kÐo dµi sinh mÖnh thªm - mÊy ngµy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi vui mõng hái: - HiÒn ®Ö cã diÖu ph¸p g× vËy? An TiÓu B×nh nãi: - Gia mÉu cã truyÒn cho tiÓu ®Ö lo¹i thñ ph¸p phong huyÖt bÕ m¹ch, thñ ph¸p nµy cã thÓ tuú ý phong bÕ kinh m¹ch trong c¬ thÓ con ng­êi. HiÖn giê Do∙n Méng Hµ ch­a bi ®éc tÝnh c«ng t©m nªn tiÓu ®Ö kh«ng sî ®éc dÞch lan vµo tim! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - VËy th× tèt qu¸! HiÒn ®Ö mau ®éng thñ ®i th«i! An TiÓu B×nh mØm c­êi vµ b­íc ®Õn gÇn Do∙n Méng Hµ råi xuÊt ngäc thñ ®iÓm liªn tiÕp b¶y huyÖt ®¹o tr­íc ngùc vµ hai vai cña ¶ nµy. §éng t¸c xuÊt thñ cña nµng cùc nhanh, tho¸ng chèc ®∙ ®iÓm xong b¶y huyÖt ®¹o. KÕ ®ã nµng lÊy ra mét viªn d­îc hoµn bá vµo miÖng Do∙n Méng Hµ råi dïng tÝ lùc bóng xuèng. TuyÕt Nghi liÒn hái: - HiÒn ®Ö, ®ã lµ d­îc hoµn g× vËy? Ph¶i ch¨ng lµ Nam H¶i §éc Linh §an? TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i, viªn linh ®an nµy chØ cã t¸c dông b¶o vÖ t©m thÇn cho ¶ ®ång thêi gióp kinh m¹ch kh«ng bÞ bÕ t¾c khiÕn ¶ h«n mª bÊt tØnh mµ th«i. TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö cÈn thËn qu¸! Tèng Phï tiÕp lêi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, l∙o phu chît nghÜ chóng ta hµ tÊt ph¶i ë l¹i n¬i nµy, chi b»ng ®­a hai ¶ nha ®Çu nµy vÒ ThiÕu L©m tù mµ tèt h¬n ®Êy! Khi Thiªn Ma N÷ ®Õn th× nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn ThiÕu L©m tù t×m ng­êi, chóng ta dÜ dËt ®∙i lao h¸ ch¼ng ph¶i lµ tuyÖt diÖu h¬n sao? TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - Tèng l∙o cho r»ng lµm nh­ vËy tèt h¬n th× chóng ta lµm nh­ vËy! TiÓu B×nh ph¶n ®èi, nµng nãi: - Kh«ng ®­îc! Hai ¶ nha ®Çu nµy kh«ng cö ®éng ®­îc th× ai câng chóng ®i? TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy ®óng lóc th× ®­¬ng nhiªn kh«ng cÇn phiÒn hiÒn ®Ö råi! TiÓu B×nh nghe vËy th× l¾c ®Çu, nãi: - Sai råi! ChuyÖn nµy Ph­¬ng huynh kh«ng thÓ ®éng thñ ®­îc! TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - T¹i sao? TiÓu B×nh nãi: - Nam n÷ thä thä bÊt t­¬ng th©n, Ph­¬ng huynh kh«ng hiÓu sao? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 172 TuyÕt Nghi ngÈn c¶ ng­êi, chµng Êp óng nãi: - - ChuyÖn nµy... Tèng Phï ®ì lêi: - L∙o ®Ö, An c« n­¬ng nãi kh«ng sai ng­¬i kh«ng thÓ câng bän chóng råi, chuyÖn nµy ®­¬ng nhiªn lµ trót lªn vai l∙o phu th«i! Lêi võa døt th× l∙o xuÊt thñ xãc Do∙n Méng Hµ bá lªn vai råi s¶i b­íc ®i ra ngoµi th¹ch thÊt. TiÓu B×nh liÒn phãng ra ngoµi, nµng xuÊt thñ gi¶i huyÖt cho Lý V©n nh­ng còng tøc tèc phong bÕ hai kinh m¹ch cña ¶ råi l¹nh lïng nãi: - C« n­¬ng, t¹i h¹ ®∙ phong bÕ hai kinh m¹ch cña c« n­¬ng, nÕu c« n­¬ng kh«ng muèn mÊt m¹ng th× h∙y ngoan ngo¶n theo bän t¹i h¹ vÒ ThiÕu L©m tù! Tèng Phï v¸c Do∙n Méng Hµ ®i tr­íc. TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh ®i sau canh chõng Lý V©n, ®oµn ng­êi lÇn l­ît ra khái th¹ch ®éng råi th¼ng tiÕn vÒ ThiÕu L©m tù. §i chõng n÷a dÆm th× TuyÕt Nghi chît cho ®Õn thÞ n÷ TiÓu Thóy cña Do∙n Méng Hµ nªn buét miÖng hái Tèng Phï: - Tèng l∙o, t¹i sao kh«ng thÊy nha ®Çu TiÓu Thuý xuÊt hiÖn nhÜ? Tèng Phï còng giËt m×nh, l∙o nãi: - §óng vËy, nÕu l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng nh¾c th× l∙o phu còng quªn chuyÖn nµy råi! TiÓu B×nh liÒn gi÷ Lý V©n l¹i vµ hái: - Lý c« n­¬ng biÕt chuyÖn nµy chø? Lý V©n khÏ nãi: - C«ng tö, TiÓu Thóy ®∙ rêi Tung S¬n tõ l©u råi. TiÓu B×nh né khÝ qu¸t hái: - ¶ ®i ®©u? Lý V©n nãi: - Cã lÏ... ¶ ®i t×m gia s­. TiÓu B×nh hái tiÕp: - ¶ biÕt Thiªn Ma N÷ ë n¬i nµo µ? Lý V©n nãi: - NhÞ muéi ®­îc gia s­ sñng ¸i nhÊt nªn ®­¬ng nhiªn lµ nhÞ muéi biÕt hµnh tung cña gia s­. TiÓu B×nh quay sang hái TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy ph¶i lµm thÕ nµo b©y giê? TuyÕt Nghi nãi: - NÕu TiÓu Thuý ®∙ rêi Tung S¬n th× chóng ta còng ch¼ng cã biÖn ph¸p g× ng¨n ¶ l¹i, ®µnh trë vÒ ThiÕu L©m tù råi h∙y tÝnh vËy! Tèng Phï trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 173 - §óng vËy, chóng ta trë vÒ ThiÕu L©m tù tr­íc råi tÝnh kÕ sau! - §oµn ng­êi lai tiÕp tôc lªn ®­êng, khi vµo ®Õn thiÒn viÖn th× thÊy Nam Hoa ThÇn C¸i Ho¾c Minh Phong ®ang sèt ruét mong ngãng, l∙o võa thÊy ba ng­êi trë vÒ th× bÊt gi¸c vui mõng reo lªn: - C¸c vÞ ®i ®©u mµ l©u thÕ? Ho¾c mç tr«ng ngãng ®Õn ch¸y c¶ ruét ®©y nµy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ, nãi: - PhiÒn Bang chñ chê ®îi, ch¼ng hay trong ThiÕu L©m tù cã ®éng tÜnh g× kh«ng? Ho¾c Minh Phong quÐt môc quang nh×n qua Do∙n Méng Hµ vµ Lý V©n råi kinh ng¹c hái: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, nhÞ vÞ c« n­¬ng nµy ë ®©u ra vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - §©y lµ hai ¸i ®å cña Thiªn Ma N÷, bän v∙n bèi t×nh cê gÆp ®­îc nªn thuËn tay b¾t sèng mang vÒ! Ho¾c Minh Phong hái l¹i: - Bän chóng lµ ¸i ®å cña Thiªn Ma N÷ thËt µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - TÊt nhiªn lµ thËt! Ho¾c Minh Phong vui mõng nãi: - ThÕ th× tèt råi! Mau vµo trong råi h∙y nãi tiÕp. QuÇn hïng vµo tÞnh thÊt cña ph­¬ng tr­îng th× thÊy Ch­ëng m«n ThiÕu L©m - NhËp V©n ®¹i s­ vµ NhËp Th¸nh ®¹i s­ ®ang ngåi trªn bå ®oµn, song ch­ëng cña hai l∙o nh­ d¸n chÆt vµo nhau. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n kü th× ph¸t hiÖn trªn ®Ønh ®Çu hai l∙o cã nh÷ng lµn khãi tr¾ng mâng bay lªn, bÊt gi¸c chµng nghÜ thÇm: - Tr«ng thÇn th¸i th× h×nh nh­ hai l∙o ®ang tû ®Êu néi lùc, nh­ng gi÷a lóc c­êng ®Þch lai ph¹m th× t¹i sao huynh ®Ö bän hä l¹i t­¬ng tµn víi nhau? Trong lóc chµng suy nghÜ th× Tèng Phï th¶ Do∙n Méng Hµ xuèng mét chiÕc bå ®oµn - Lý V©n còng ®Õn ngåi bªn c¹nh, th¸i ®é cña ¶ tâ ra kh¸ nhu thuËn. An TiÓu B×nh còng bÞ c¶nh t­îng tr­íc mÆt thu hót, nµng quay sang hái Ho¾c Minh Phong: - Bang chñ, nhÞ vÞ ®¹i s­ nµy lµm sao thÕ? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - Bän hä ®ang luyÖn mét m«n vâ c«ng ®Êy, c¸c vÞ kh«ng cÇn ph¶i lo l¾ng! Tèng Phï ®¶o m¾t nh×n quanh nh­ng kh«ng thÊy mÊy vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang th× buét miÖng, hái: - Ho¾c huynh, mÊy vÞ tr­ëng l∙o cña quý bang ®©u råi? Bän hä vÉn ch­a trë vÒ µ? Ho¾c Minh Phong g­îng c­êi, nãi: - C­êng ®Þch ®∙ ®Õn tr­íc ThiÕu L©m tù, bän hä ra ngoµi gióp c¸c vÞ hßa th­îng mét tay. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 174 Tèng Phï ng¹c nhiªn hái tiÕp: - - C­êng ®Þch nµo? Ho¾c Minh Phong nãi: - L∙o phu bËn hé ph¸p cho nhÞ vÞ ®¹i s­ nªn ch­a ra xem thö, nghe nãi còng lµ ng­êi trong Ngò Ma nh­ng kh«ng biÕt lµ vÞ Ma chñ nµo? TuyÕt Nghi chau mµy nãi: - Cã chuyÖn khÐo nh­ thÕ µ? Ho¾c Minh Phong nãi: - Sao l¹i kh«ng? Ho¾c mç còng ®ang c¶m thÊy kú qu¸i ®©y! Tèng Phï trÇm ng©m mét l¸t roi nãi: - Hoa S¬n - §ång Thiªn Lý vµ C«n Lu©n - Tiªu T¸p ®∙ ®Õn ®©y ch­a? Ho¾c Minh Phong gËt ®Çu, nãi: - Hai vÞ Tiªu - §ång còng ®∙ ra tr­íc b¶o ®iÖn! Tèng Phï l¹i suy nghÜ mét lóc råi nãi: - Kh«ng ®óng råi! Ho¾c Minh Phong hái: - ChuyÖn g× kh«ng ®óng? Tèng Phï nãi: - ThiÕu L©m tù tÜnh lÆng thÕ nµy ®©u gièng c¶nh cã ng­êi ®Õn sinh sù? Ho¾c Minh Phong nãi: - Cã thÓ bän hä ®∙ truy theo ®èi ph­¬ng ra ngoµi tù råi! Tèng huynh, chõng mét canh giê n÷a lµ NhËp V©n vµ NhËp Th¸nh ®¹i s­ thµnh c«ng, chuyÖn hé ph¸p xin phiÒn Tèng huynh nhÐ? Tèng Phï ng¹c nhiªn hái: - Cßn Ho¾c huynh ®i ®©u? Ho¾c Minh Phong nãi: - T¹i h¹ ra ngoµi xem thö. Tèng Phï nãi: - NhÊt sù bÊt phiÒn nhÞ chñ, chuyªn hé ph¸p vÉn do Ho¾c huynh ®¶m tr¸ch, Tèng mç vµ Ph­¬ng l∙o ®Ö ra ngoµi mét chuyÕn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - §óng vËy! Chóng ta ®i ngay th«i! Nãi ®o¹n chµng xoay ng­êi cÊt b­íc ra khái tÞnh thÊt. An TiÓu B×nh véi kªu lªn: - Ph­¬ng huynh, tiÓu ®Ö còng ®i víi huynh nhÐ? Nµng quay l¹i nãi víi Tèng Phï: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 175 - PhiÒn Tèng l∙o chiÕu cè cho nhÞ vÞ c« n­¬ng nµy nhÐ! - Tèng Phï ngÈn ng­êi, l∙o nãi: - Nh­ vËy l∙o phu còng ph¶i ë l¹i tÞnh thÊt nµy sao? TiÓu B×nh võa b­íc ®i võa nãi: - Kh«ng sai, phiÒn Tèng l∙o vËy! D­ ©m ch­a tuyÖt th× hai bãng ®∙ mét tr­íc mét sau ra khái tÞnh thÊt råi. Xuyªn qua mÊy tßa phËt ®iÖn ®Õn gÇn s¬n m«n nh­ng vÉn kh«ng thÊy mét bãng ng­êi. An TiÓu B×nh bÊt gi¸c c¶m thÊy kú qu¸i nªn buét miÖng, hái: - Ph­¬ng huynh, t¹i sao ch¼ng thÊy mét bãng ng­êi vËy? Kh«ng lÏ Ho¾c Bang chñ lõa chóng ta? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Ho¾c Bang chñ kh«ng thÓ lõa chóng ta, cã thÓ bän hä ®∙ rêi xa ThiÕu L©m tù. An TiÓu B×nh nãi: - Lµm sao cã thÓ? Dï bän hä ®∙ ®i th× Ýt ra chóng ta còng gÆp mét vµi hßa th­îng chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö nãi còng ph¶i, xem ra chóng ta ph¶i quay vÒ thØnh gi¸o Ho¾c Bang chñ míi ®­îc! TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng cÇn! Lêi võa døt th× nµng xoay phãng b­íc ra ngoµi ThiÕu L©m tù. TuyÕt Nghi véi xuÊt thñ gi÷ nµng l¹i vµ hái: - HiÒn ®Ö ®Þnh ®i ®©u? TuyÕt Nghi bÞ chµng n¾m tay th× bÊt gi¸c ®á mÆt, nµng khÏ nãi: - Ph­¬ng huynh, ch¼ng ph¶i chóng ta muèn t×m mÊy vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang sao? - Kh«ng sai, chóng ta ®ang t×m bän hä nh­ng chóng ta kh«ng thÓ ch¹y lung tung v« ph­¬ng h­íng! - VËy Ph­¬ng huynh cã cao kiÕn g×? - NÕu t¹i h¹ ®o¸n kh«ng sai th× cã thÓ bän hä ®ang ë mét n¬i. TuyÕt Nghi ch­a døt lêi th× bçng nhiªn thÊy mét hßa th­îng ®ang hèi h¶ ch¹y ®Õn. TiÓu B×nh liÒn nãi: - Ph­¬ng huynh, cã ng­êi ®Õn ®©y! TuyÕt Nghi chØ khÏ gËt ®Çu, chµng chê hßa th­îng ®Õn gÇn th× tung ng­êi ra c¶n ®­êng nãi: - Chµo ®¹i s­! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 176 Hßa th­îng nµy ®ang ch¹y rÊt khÈn tr­¬ng, kh«ng ngê gÇn ®Õn s¬n m«n th× bçng - nhiªn cã ng­êi tõ bãng tèi lao ra c¶n ®­êng nªn nhÊt thêi hån ph¸ch lªn m©y. H¾n khùng ng­êi mét lóc l©u råi míi qu¸t hái: - ThÝ chñ lµ ai? TuyÕt Nghi quan s¸t th¸i ®é cña hßa th­îng th× bÊt gi¸c sinh nghi, chµng thÇm nghÜ: - Hßa th­îng nµy véi vµng nh­ vËy tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n, ta cÇn ph¶i l­u ý h¾n míi ®­îc. NghÜ ®o¹n chµng khai khÈu, nãi: - §¹i s­ véi véi vµng vµng nh­ thÕ lµ muèn ®i ®©u vËy? Hßa th­îng ®Þnh thÇn nh×n kü hai thiÕu niªn xa l¹ råi lín tiÕng nãi: - TiÓu thÝ chñ cã biÕt ®©y lµ n¬i nµo kh«ng? TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Tung S¬n - ThiÕu L©m tù, tÊt nhiªn lµ t¹i h¹ thõa biÕt! Hßa th­îng c­êi nh¹t nãi ; - ThÝ chñ ®∙ biÕt lµ Tung S¬n - ThiÕu L©m tù th× còng ph¶i hiÓu lµ nãi nµy kh«ng cho phÐp ngo¹i nh©n ®i l¹i lung tung chø! TiÓu B×nh xen vµo: - Bon t¹i h¹ ®i l¹i lung tõng bao giê? §¹i hoµ th­îng nãi n¨ng nªn kh¸ch khÝ mét chót ®Êy nhÐ! Hßa th­îng l¹nh lïng quÐt môc quang nh×n hai ng­êi vµ nãi: - T¹i sao nhÞ vÞ thÝ chñ ®ang ®ªm x©m nhËp bæn tù? TuyÖt Nghi mØm c­êi, nãi: - S¬n m«n kh«ng ®ãng th× tù nhiªn ai còng cã thÓ qua l¹i! Nh­ng kú qu¸i lµ t¹i sao kh«ng thÊy tri kh¸ch? §¹i s­, hoµ thuîng cña quý tù ®i ®©u c¶ råi vËy? Hßa th­îng quan s¸t ®èi ph­¬ng mét lóc n÷a råi míi nãi: - §ªm nay bæn tù cã chuyÖn ®¹i s­, nÕu nhÞ vÞ tiÓu thÝ chñ kh«ng cã viÖc th× tèt nhÊt lµ h∙y nhanh chãng rêi khái Tung S¬n, nÕu kh«ng lì cã tæn h¹i g× th× chí tr¸ch lµ bÇn t¨ng kh«ng c¶nh c¸o tr­íc! TuyÕt Nghi nghe vËy th× c­êi thÇm trong bông, cßn TiÓu B×nh l¹i c¶m thÊy rÊt høng thó nªn mØm c­êi, nãi: - §a t¹ ®¹i s­ quan t©m, ch¼ng hay ®¹i s­ muèn ®i ®©u vËy? Hßa th­îng nãi: - BÇn t¨ng phông mÖnh Ch­ëng m«n xuÊt tù ®i c«ng c¸n. TiÓu B×nh nãi: - T¹i h¹ muèn tham kiÕn Ch­ëng m«n cña quý tù, ch¼ng hay ph¶i lµm thÕ nµo míi ®­îc diÖn kiÕn? Hßa th­îng rÊt n«n nãng muèn bá ®i nªn véi l¾c ®Çu, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 177 - TiÓu thÝ chñ, c¸c vÞ ®Õn kh«ng ph¶i lóc råi, ®ªm nay tÖ Ch­ëng m«n ®∙ nhËp ®Þnh - tham thiÒn, kh«ng thÓ tiÕp kh¸ch ®­îc! TiÓu B×nh lµm ra vÎ tiÕc rÏ, nµng thë dµi mét håi råi nãi: - Ph­¬ng huynh, xem ra phËt duyªn cña chóng ta qu¸ máng råi... Võa nãi nµng võa nh¸y m¾t ra hiÖu víi TuyÕt Nghi. TuyÕt Nghi hiÓu dông ý cña nµng lµ muèn m×nh n¸o léng hßa th­îng nµy mét phen nh­ng lóc nµy chµng ®∙ cã mét dù tÝnh kh¸c nªn mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, chóng ta ®∙ kh«ng gÆp may th× ®µnh chê ngµy sau ®Õn vËy! Nãi ®o¹n chµng n¾m tay TiÓu B×nh kÐo ®i ra khái s¬n m«n. TiÓu B×nh kh«ng hiÓu dông t©m cña chµng nªn khi ra khái s¬n m«n h¬n tr­îng, v­ît qua mét con suèi nhá th× nµng véi hái: - Ph­¬ng huynh, t¹i sao l¹i ®i thÕ nµy? TuyÕt Nghi quay l¹i nh×n s¬n m«n ThiÕu L©m tù råi mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, chóng ta chê hßa th­îng kia ®i qua råi ngÇm b¸m theo, kh«ng chõng sÏ cã kÕt qu¶ bÊt ngê ®Êy! Lóc nµy TiÓu B×nh míi ngé ra, nµng nãi: - Th× ra Ph­¬ng huynh còng cã dông t©m. Gi÷a lóc hai ng­êi nãi c­êi th× hßa th­îng kia kh«ng ngõng quan s¸t tø ph­¬ng b¸t h­íng, v× ®ªm tèi nªn h¾n kh«ng thÊy bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang nÊp d­íi tµng c©y mµ t­ëng lµ ®èi ph­¬ng ®∙ ®i xa nªn lËp tøc rêi s¬n m«n ®i vÒ huíng B¾c. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ra hiÖu cho An TiÓu B×nh råi hai ng­êi thi triÓn khinh c«ng b¸m theo sau hßa th­îng. Tr×nh ®é khinh c«ng cña hai ng­êi ®∙ trªn møc th­îng thõa, khi ®i kh«ng ®Ó tiÕng b­íc ch©n nªn thñy chung hßa th­îng kia kh«ng hÒ ph¸t gi¸c ®iÒu g×. Hßa th­îng kia ch¹y mét m¹ch råi thuËn theo ch©n nói ThiÕu ThÊt mµ ®i vÒ h­íng nói Th¸i ThÊt. TiÓu B×nh dïng thuËt truyÒn ©m nãi víi TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng huynh, khinh c«ng cña hoµ th­îng nµy còng kh¸ nhÜ. TuyÕt Nghi nãi: - §óng vËy, chØ cã ®iÒu b­íc ch©n cßn h¬i nÆng... Chíp m¾t bçng nhiªn thÊy hßa th­îng gi¶m c­íc lùc råi bÊt ngê dõng b­íc. TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh véi vµng phãng vµo ®¸m cá s¬n ®¹o vµ ngÇm quan s¸t th× thÊy hßa th­îng ®i tíi ®i lui víi vÎ khÉn tr­¬ng. TiÓu B×nh khÏ nãi: - May qu¸, suýt chót n÷a th× bÞ l∙o ta ph¸t hiÖn råi! TuyÖt Nghi mØm c­êi, nãi: - §óng vËy, hßa th­îng nµy kh¸ c¶nh gi¸c, chóng ta ph¶i cÈn thËn míi ®­îc! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 178 TiÓu B×nh khÏ gËt ®Çu råi vËn môc lùc nh×n ra th× thÊy hßa th­îng ®∙ quay ng­êi ®i - tiÕp vÒ phÝa rõng c©y tr­íc mÆt. TuyÕt Nghi chau mµy nãi: - HiÒn ®Ö, t¹i sao h¾n kh«ng ®i theo s¬n ®¹o? TiÓu B×nh nãi: - Cã lÏ ®∙ cïng ®­êng råi! TuyÕt Nghi do dù mét lóc råi n¾m tay TiÓu B×nh b­íc theo bê cá ®i vÒ phÝa rõng c©y. Khi ®Õn b×a rõng th× hai ng­êi chît ph¸t hiÖn trong c¸nh rõng cã ¸nh ®uèc lÊp l¸nh. TiÓu B×nh ng¹c nhiªn khe nãi: - Trong c¸nh rõng nµy cã ng­êi ë ®Êy! TuyÕt Nghi dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - HiÒn ®Ö, chóng ta ph¶i dïng thuËt truyÒn ©m nãi chuyÖn víi nhau míi ®­îc... Võa nãi chµng võa kÐo TiÓu B×nh ®i vÒ phÝa ¸nh ®uèc. Hai ng­êi kh«ng nh÷ng vâ c«ng cao c­êng mµ hµnh ®éng rÊt cÈn thËn nªn khi tiÕp cËn ng«i nhµ cá cã ¸nh ®uèc nh÷ng ng­êi bªn trong vÉn ch­a ph¸t hiÖn ®­îc. TuyÕt Nghi quan s¸t ng«i nhµ cá mét lóc råi dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - HiÒn ®Ö tiÕp cËn cöa sæ xem thö, t¹i h¹ canh chõng n¬i cöa chÝnh nhÐ. TiÓu B×nh khÏ gËt ®Çu råi khom ng­êi bß ®Õn cöa sæ ng«i nhµ cá. TuyÕt Nghi chê TiÓu B×nh tiÕp cËn cöa sæ xong th× còng dÞch b­íc ®Õn tr­íc cöa chÝnh ®ang khÐp hê. Chµng nh×n qua khe cöa th× thÊy bªn trong v« cïng tÞch lÆng, ngoµi mét kh¸n thê vµ mét ngän ®Ìn lång treo cao th× kh«ng cßn vËt g× kh¸c. Tuy nhiªn, bªn ph¶i cña kh¸n thê cã mét c¸nh cöa ®ãng chÆt, chµng nhÑ nhµng chËm r∙i dÞch b­íc vÒ phÝa ®ã vµ ¸p tai vµo t­êng l¾ng nghe th× qu¶ nhiªn bªn trong cã nh÷ng thanh ©m rÊt khÏ. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Cã lÏ hßa th­îng ®ã ®ang ë trong nµy! ý nghÜ ch­a døt th× bçng nhiªn cã tiÕng qu¸t hái tõ bªn trong: - Ai ®ã? Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c véi vµng lui b­íc nÐp vµo mét gãc nhµ, còng may lµ ph¶n øng cña chµng cùc nhanh nªn ch­a bÞ ng­êi nµo bªn trong ph¸t hiÖn. Nh­ng chµng thÇm nghÜ: - Hâng bÐt! NhÊt ®Þnh lµ TiÓu B×nh bÞ lé hµnh tung råi! NghÜ ®Õn ®©y th× lßng chµng khÉn tr­¬ng h¼n lªn, bÊt ngê chµng vung ch­ëng ®¸nh m¹nh vÒ phÝa cöa, khung cöa gç bÞ ®¸nh vë thµnh b¶y t¸m m¶nh. TuyÕt Nghi tung ng­êi phãng vµo trong nh­ng n¬i nµy kh«ng mét bãng ng­êi. Tuy nhiªn bªn ngoµi cöa sæ l¹i cã tiÕng qu¸t th¸o Çm Ü. Chµng phi th©n qua cöa sæ th× thÊy cã ba bãng ng­êi ®ang quÇn chiÕn víi nhau. Chµng ®Þnh thÇn nh×n kü th× thÊy ngoµi hßa th­îng ra cßn cã mét ®¹i h¸n trung niªn, hai ng­êi ®ang hîp thñ v©y kÝch An TiÓu B×nh. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 179 Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕt TiÓu B×nh thõa søc ®èi phã víi hai nh©n vËt nµy nªn kh«ng - véi tham chiÕn, chµng quay vµo l¹i ng«i nhµ cá vung ch­ëng ®¸nh v« c¸nh cöa bªn ph¶i ®iÖn thê. §ét nhiªn cã mét lµn u h­¬ng x«ng vµo mòi khiÕn chµng kinh h∙i lïi ba b­íc, ®ång thêi phong bÕ h« hÊp ngay tøc kh¾c. Tõ khi chµng gÆp Tèng Phï ®Õn giê, kinh nghiÖm giang hå ®∙ t¨ng tiÕn kh¸ nhiÒu, do vËy võa ng÷i thÊy mïi dÞ h­¬ng th× kh«ng d¸m khinh suÊt mµ lËp tøc lui b­íc vµ bÕ h« hÊp ngay. Sau ®ã chµng thö vËn ch©n khÝ kiÓm tra kh¾p th©n thÓ, khi kh«ng c¶m thÊy dÞ tr¹ng g× th× míi chËm r∙i tiÕn vµo néi thÊt. Nh­ng môc quang võa quÐt ra th× bÊt gi¸c Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c ®Õn tét ®é. Th× ra gian phßng nhá nµy ®­îc bµi trÝ rÊt hoa lÖ, mµn treo tr­íng phñ tùa nh­ khóc c¸c cña tiÓu th­ thÕ gia väng téc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi lïng sôc mét vßng, ngoµi nh÷ng vËt dông hoa lÖ quý gi¸ ®­îc bµi trÝ trong phßng ra th× chµng kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc thø g× kh¸c nªn ®µnh lui b­íc ra ngoµi. Tuy nhiªn chµng vÉn c¶m thÊy ng«i nhµ cá nµy cã mét thø c¶m gi¸c khiÕn ng­êi kh¸c bÞ mª hoÆc, tùa nh­ nh×n tíi nh×n lui mµ vÉn ch­a tho¶ m∙n, hoÆc nh­ cã mét n¬i nµo ®ã mµ m×nh ch­a ®Ó m¾t tíi. Do vËy, chµng cø vßng qua vßng l¹i kh¾p ng«i nhµ cá nh­ ®Ó t×m mét vËt g×. Nh­ng ®¸ng tiÕc lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch¼ng thu d­îc kÕt qu¶ g× bÊt ngê. Lóc nµy mét t¨ng mét tôc ®ang khæ chiÕn víi An TiÓu B×nh, t×nh thÕ ®∙ ®Õn håi khÈn tr­¬ng, TuyÕt Nghi lÆng lÏ quan chiÕn råi thÇm nghÜ: - T¹i sao c« ta kh«ng h¹ s¸t thñ nhØ? Vâ c«ng cña hai ng­êi nµy ®©u cã g× lµ ghª gím. Chµng dang suy nghÜ th× thÊy ®¹i h¸n trung niªn bÊt ngê m∙nh c«ng hai ch­ëng råi lËp tøc lÊy mét ®«i thiÕt bót tõ trong ng­êi ra, h¾n qu¸t lín mét tiÕng vµ vung thiÕt bót tÊn c«ng th¼ng vµo gi÷a ngùc An TiÓu B×nh. NÕu chiªu thøc nµy thi triÓn ®èi víi nam nh©n th× kh«ng sao nh­ng v× An TiÓu B×nh lµ mét thiÕu n÷ nªn thÕ c«ng cña ®èi ph­¬ng ph¹m vµo ®¹i kþ mµ giang hå kªu b»ng khinh b¹c! TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - Tuy g∙ nµy kh«ng biÕt TiÓu B×nh lµ n÷ nh­ng víi chiªu thøc nµy th× nhÊt ®Þnh g∙ sÏ tù chuèc lÊy häa s¸t th©n. Qu¶ nhiªn kh«ng ngoµi sù tiªn liÖu cña tuyÖt Nghi, ®¹i h¸n trung niªn võa xuÊt ®­îc hai chiªu th× An TiÓu B×nh biÕn s¾c nµng qu¸t lín: - Ng­¬i muèn t×m c¸i chÕt h¶? Lêi võa døt th× mét lµn b¹ch quang ®ét nhiªn loÐ lªn, TuyÕt Nghi vÉn ch­a thÊy râ TiÓu B×nh dïng chiªu thøc g× th× ®∙ nghe ®¹i h¸n trung niªn kªu thÐt lªn mét tiÕng vµ tung ng­êi ra sau h¬n hai tr­îng. MiÖng cña h¾n thæ ®Çy huyÕt t­¬i, ®«i thiÕt bót còng ®∙ tho¸t khái tay v¨ng ra ®Êt, th©n h×nh l¶o ®¶o mét håi råi cuèi cïng ng∙ l¨n ra. Hßa th­îng thÊy vËy th× kinh hån b¹t vÝa, h¾n véi thu chiªu vµ ®øng thén ng­êi nh­ trêi trång. Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi kinh ®éng trong lßng, chµng buét miÖng kªu thÊt thanh: - §©y ch¼ng ph¶i lµ vâ c«ng Thiªn H¹c M«n sao? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 180 An TiÓu B×nh vung h÷u thñ lªn th× phiÕn lôa b¹ch tùa nh­ vËt v« h×nh lËp tøc ®­îc - thu l¹i trong tay nµng. Nµng chíp chíp ®«i m¾t h¹nh råi chËm r∙i b­íc vÒ phÝa hßa th­îng vµ l¹nh lïng nãi: -Ng­¬i muèn sèng th× tèt nhÊt lµ h∙y thµnh thùc tr¶ lêi nh÷ng vÊn ®Ò ta hái! Lóc nµy hßa th­îng ®∙ hån xiªu ph¸ch t¸n, TiÓu B×nh võa døt lêi th× h¾n véi Êp óng: - Xin thÝ chñ... Cø hái... Kh«ng viÖc g× bÇn t¨ng biÕt mµ kh«ng nãi! TiÓu B×nh gËt ®Çu råi nãi: - Ph¸p danh cña ng­¬i? Phô tr¸ch chøc vô g× trong ThiÕu L©m tù? Hßa th­îng nãi: - TiÓu t¨ng lµ Ph¸p Tri, kh«ng gi÷ chøc vô g× trong ThiÕu L©m tù. TiÓu B×nh chau mµy hái: - Ng­¬i cã ý ph¶n l¹i ThiÕu L©m tù ph¶i kh«ng? Ph¸p Tri hoµ th­îng kinh h∙i thÊt s¾c, h¾n véi nãi: - TiÓu t¨ng kh«ng d¸m... TiÓu B×nh c­êi nh¹t, hái tiÕp: - ThÕ ®¹i h¸n trung niªn kia lµ ai? Ph¸p Tri do dù mét l¸t råi nãi: - H¾n... H¾n lµ... §Ö tö cña B¸t M¶n Cæ V­¬ng Kim Tr­êng Canh! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng b­íc tíi chµng mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, B¸t M¶n Cæ V­¬ng Kim Tr­êng Canh còng lµ mét trong Ngò Ma ®Êy! TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh, lÏ nµo Thiªn Ma N÷ ®∙ liªn thñ víi bän chóng? TuyÕt Nghi chît nhí chuyÖn gian khuª phßng trong ng«i nhµ cá nªn bÊt gi¸c ph¸ lªn c­êi råi nãi: - RÊt cã thÓ! Chµng h¬i ng­ng l¹i råi quay sang nãi víi Ph¸p Tri: - T¹i sao ng­¬i l¹i quen biÕt víi ®Ö tö cña Kim Tr­êng Canh? Ph¸p Tri ngËp ngõng mét l¸t råi nãi: - ThÝ chñ, ng­êi nµy lµ huynh tr­ëng tôc gia cña tiÓu t¨ng, do vËy tiÓu t¨ng kh«ng thÓ kh«ng bÞ uy hiÕp! TuyÕt Nghi l¹nh lïng hái: - Tªn h¾n lµ g×? Ph¸p Tri nãi: - Miªu §¹i Cang, ng­êi trong vâ l©m thuêng gäi lµ ThiÕt Bót Qu¸i Kh¸ch! TiÓu B×nh hái: - H¾n vµ Thiªn Ma N÷ cã c©u kÕt g× kh«ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2